WWW.LIB.KNIGI-X.RU
    -
 

 >>  - .
Pages:   || 2 | 3 |

1/2008 1/2008 : 492-2 ...

-- [ 1 ] --

1/2008

1/2008

: 492-2 -8

-: @.

1/2008 I n f o r m N o i n o n h e a t o e 95 t t c a -l a w a r2007 .

seM ch 2433 26.11.2007- .

. : .

: ..

:

67075 - ӻ - : 33 (0) 3 88 41 20 18 .

: 33 (0) 3 88 41 27 30 -: w e b m @es ct.c r.ie t a eo n h : ., . 195,. 17 : , , 14.

: 492-2 -8 : -: @. ________________________________________________________________________

This bulleten is based on the materials of Information note 95 on the caselaw March 2007.

1/2008 It also includes translations of decisions and judgements of the European Court authentic texts of which are only in english and french languages.

Bulleten is registred in the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan in 21.11.2007 by the registration number 2433.

Founder: Baku Law Center

Executive: T.B. Eynullaev Publisher: Adiloglu

nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda Konvensiyann v onun 1, 4, 6 v 7 sayl Protokollarnn tsdiq edilmsi bard Azrbaycan Respublikasnn Qanunu.................11 nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda Konvensiya v onun 1, 4, 6 v 7 sayl Protokollar

nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda Konvensiyaya v onun 1, 4, 6 v 7 sayl Protokollarna dair Azrbaycan Respublikasnn byanatlar v qeyd-rtlri..............33 ___________________________________________________________________

2

. ( .

. ( . 2- .

________________________________________

3

1/2008 . ( 27 , , , . 3- .

. ( 73333/01 . 3- .

. ( 41559/06) . - .

. ( 23944/05) . - .

2440/07 . .

   

. ( 19359/04) . .

1/2008

5123/07 . .

23393/05 . 5- .

23393/05 . 5- .

________________________________________

   

- . 6- .

   

. 6- .

   

( ) . 6- .

1/2008

   

. 6- .

Geerings v. Netherlands ( 30810/03) . 6- .

   

. .

   

( 5410/03) . 8- .

. ( 5678/06) .

.

1/2008

   

ѻ

. ( 510/04) . 10- .

   

. ( 73333/01) . 11- .

   

. ( 5123/07) . .

. ( 23123/04) .

- .

. ( 77782/01) . .

1/2008

   

. ( 13255/07) .

   

. ( 5974/02) . .

. ( 3) ( 43662/98) ( ).

. ( 11339/03) 13 . , .

46

. ( 3) ( 4366 .

. ( 45628/99) - . 1 1- .

. ( 43278/98 .) . 1 1- ( ). 1 1- ( ).

. 12 . 1 1- .

.

. () () . .........

1/2008

   

.

, . . , , .

, , , . .

, .

, , .

, .

, , , , .

, . , ( , ) ,

1/2008

19 2006 .

, .

   

Azrbaycan Respublikasnn Milli Mclisi qrar alr:

I. 1950-ci il noyabrn 4-d Roma hrind imzalanm nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda Konvensiya v onun 1, 4, 6 v 7 sayl Protokollar mvafiq byanatlar v qeyd-rtlrl (byanatlarn v qeyd-rtlrin mtnlri lav olunur) tsdiq edilsin.

II. Bu Qanun drc edildiyi gndn qvvy minir.

Azrbaycan Respublikasnn Prezidenti Heydr LYEV Bak hri, 25 dekabr 2001-ci il 236-IIQ Azrbaycan qzetind drc edilmidir (6 mart 2002-ci il, 53).

Azrbaycan Respublikasnn Qanunvericilik Toplusunda drc edilmidir (31 mart 2002-ci il, 2, madd 113).

3 sentyabr 1953-c ild qvvy minmidir.

21 sentyabr 1970-ci ild qvvy minmi 3 sayl Protokolla, 20 dekabr 1971-ci ild qvvy minmi 5 sayl Protokolla, 1 yanvar 1990- ild qvvy minmi 8 sayl Protokolla, 1 noyabr 1998-ci ild qvvy minmi 11 sayl Protokolla dyiikliklr v lavlr edilmidir.

Avropa urasnn zv olub, bu Konvensiyan imzalayan hkumtlr 10 dekabr 1948-ci ild BMT Ba Mclisi trfindn byan edilmi nsan hquqlar haqqnda mumi Byannamni nzr alaraq;

bu Byannamnin mqsdinin, byan etdiyi hquqlarn hamlqla v smrli tannmasnn v hyata keirilmsinin tmin edilmsi olduunu nzr alaraq;

Avropa urasnn mqsdinin onun zvlri arasnda byk birliy nail olmaqdan ibart olduunu v bu mqsdlr nail olmann sas vasitlrindn birinin insan hquqlar v sas azadlqlarnn dstklnmsi v glck realladrlmas olduunu hesab edrk;

dnyada daltin v slhn sas olan v riayt olunmas daha yax qaydada, bir trfdn hqiqi demokratik siyasi rejim, digr trfdn mumi anlama v onlarn sadiq qald insan hquqlarna riayt etmkl tmin olunan sas azadlqlara z drin sadiqliklrini tsdiq edrk;

vahid sylrl hrkt edn v siyasi nnlrin, ideallarn, azadln v hququn aliliyinin mumi irsin malik olan Avropa lklrinin hkumtlri kimi mumi Byannamd tsbit olunmu bzi hquqlarn kollektiv hyata keirilmsinin tmin edilmsi yolunda ilk addmlar atmaq n qtiyyt gstrrk,

aadaklar bard razla gldilr:

Madd 1. nsan hquqlarna hrmt olunmas hdliyi 1/2008 Razla gln Yksk Trflr onlarn yurisdiksiyas altnda olan hr ks n bu Konvensiyann 2 blmsind myyn olunmu hquq v azadlqlar tmin edirlr.

I blm. Hquqlar v azadlqlar Madd 2. Yaamaq hququ

1. Hr ksin yaamaq hququ qanunla qorunur. He ks qanunla lm czas nzrd tutulmu cinayt trtmy gr mhkm trfindn xarlm bel hkmn icrasndan baqa hyatndan mhrum edil bilmz.

2. Hyatdan mhrum etm gc ttbiqind mtlq zrurtin nticsi olduqda bu maddnin

pozulmas kimi nzrdn keirilmir:

a) istniln xsin hquqazidd zoraklqdan qorunmas n;

b) qanuni hbsi hyata keirmk v ya qanuni saslarla hbsd olan xsin qamasnn qarsn almaq n;

c) qanuna mvafiq olaraq evrili v ya qiyamn yatrlmas n.

Madd 3. gnclrin qadaan olunmas He ks igncy, qeyri-insani v ya lyaqti alaldan rftara v ya czaya mruz qalmamaldr.

Madd 4. Klliyin v mcburi myin qadaan olunmas

1. He ks kllikd v ya asllqda saxlanmamaldr.

2. He ks mcburi v ya icbari my clb olunmamaldr.

3. Bu maddnin mqsdlri n mcburi v ya icbari mk termini aadaklar zn

daxil etmir:

a) bu Konvensiyann 5-ci maddsinin mddalarna mvafiq olaraq hbsd olan v ya bel hbsdn rti azad edilmi xsin adtn yerin yetirmli olduu hr hans i;

b) hrbi xarakterli hr hans xidmt v ya hrbi xidmtdn qidy gr imtina etmnin qanuni hesab edildiyi lklrd mcburi hrbi xidmtin vzin myyn edilmi xidmt;

c) fvqlad vziyyt v ya halinin hyat v rifah n thlk yaradan flakt hallarnda hr hans mcburi xidmt;

d) adi vtndalq vziflrinin bir hisssi olan i v ya xidmt.

Madd 5. Azadlq v toxunulmazlq hququ

1. Hr ksin azadlq v xsi toxunulmazlq hququ var. He ks qanunla myyn

olunmu aadak hallardan v qaydadan baqa azadlndan mhrum edil bilmz:

a) slahiyytli mhkm trfindn mhkum olunduqdan sonra xsi qanuni hbs almaq;

b) mhkmnin qanuni xard qrar icra etmmy gr v ya qanunla nzrd tutulmu hr hans hdliyin icra olunmasn tmin etmk mqsdil xsin qanuni tutulmas v ya hbs alnmas;

c) hquq pozuntusunun trdilmsind sasl bh il bal xsin slahiyytli mhkm orqan qarsnda durmasndan irli gln v ya onun trfindn trdiln hquq pozuntusunun,

1/2008

yaxud trtdikdn sonra onun gizlnmsinin qarsn almaq n kifayt qdr zruri saslarn olduunun hesab edildiyi hallarda xsin qanuni tutulmas v ya hbs alnmas;

d) yetkinlik yana atmam xsin trbiy nzarti n qanuni qrar sasnda hbs alnmas v ya onun slahiyytli mhkm orqan qarsnda durmasndan irli gln qanuni hbs alnmas;

e) yoluxucu xstliklrin yaylmasnn qarsn almaq n xslrin, ruhi xstlrin, alkoqolizm v narkomaniyaya mbtla olanlarn, sfillrin qanuni hbs alnmas;

f) xsin lky qanunsuz glmsinin qarsn almaq mqsdil v ya barsind deportasiya, yaxud ekstradisiya tdbirlri ttbiq olunan xsin qanuni tutulmas v ya hbs alnmas.

2. Tutulmu hr bir ks ona aydn olan dild onun tutulmasnn sbblri v ona qar irli srln istniln ittiham bard drhal mlumat verilir.

3. Bu maddnin I bndinin c alt bndin mvafiq olaraq tutulmu v ya hbs alnm hr ks drhal hakimin v ya qanunla mhkm hakimiyytini hyata keirmk slahiyyti verilmi vzifli xsin yanna gtirilir v alabatan mddt rzind mhkm aradrmas v ya mhkmy qdr azad edilmk hququna malikdir. Azad edilmk mhkmd itirak etm tminatlarnn tqdim edilmsi il rtlndiril bilr.

4. Tutulma v ya hbs alma nticsind azadlqdan mhrum edilmi hr ks onun hbs alnmasnn qanuniliyin mhkm trfindn txir salnmadan baxlmaq hququna v gr onun hbsi mhkm trfindn qanunsuz hesab edilibs, azad edilmk hququna malikdir.

5. Bu maddnin mddalarnn pozulmas il tutulmadan v ya hbs almadan zrr kmi hr ksin iddia il tmin olunan kompensasiya hququ var.

Madd 6. daltli mhkm hququ

1. Hr ks, onun mlki hquq v vziflri myyn edilrkn v ya ona qar hr hans cinayt ittiham irli srlrkn, qanun sasnda yaradlm mstqil v qrzsiz mhkm vasitsil, alabatan mddtd iinin daltli v aq aradrlmas hququna malikdir. Mhkm qrar aq elan edilir, lakin demokratik cmiyytd xlaq, ictimai qayda v ya milli thlksizlik maraqlar namin, hminin yetkinlik yana atmayanlarn maraqlar v ya trflrin xsi hyatnn mdafisi bunu tlb etdikd, yaxud mhkmnin fikrinc, akarln dalt mhakimsinin maraqlarn poza bilcyi xsusi hallar zaman ciddi zrurt olduqda mtbuat v ictimaiyyt btn proses boyu v ya onun bir hisssind mhkm iclasna buraxlmaya bilr.

2. Cinayt trtmkd ittiham olunan hr ks onun tqsiri qanun sasnda sbut edilndk tqsirsiz hesab edilir.

3. Cinayt trtmkd ittiham olunan hr ks n az aadak hquqlara malikdir:

a) ona qar irli srlm ittihamn xarakteri v saslar haqqnda onun baa ddy dild drhal v trafl mlumatlandrlmaq;

b) z mdafisini hazrlamaq n kifayt qdr vaxta v imkana malik olmaq;

c) xsn v ya znn sediyi mdafii vasitsil zn mdafi etmk v ya mdafiinin xidmtini dmk n vsaiti kifayt etmdiyi zaman dalt mhakimsinin maraqlar tlb etdikd bel mdafidn pulsuz istifad etmk;

d) onun leyhin ifad vermi ahidlri dindirmk v ya bu ahidlrin dindirilmsin nail olmaq v onun leyhin ifad vermi ahidlr n eyni olan rtlrl onun lehin olan ahidlr armaq v dindirmy nail olmaq;

1/2008

e) mhkmd istifad olunan dili baa dmrs v ya bu dild dana bilmirs, trcminin pulsuz kmyindn istifad etmk.

Madd 7. Qanunsuz czalandrlmamaq

1. He ks trdildiyi zaman milli v ya beynlxalq hquqa gr cinayt saylmayan hr hans hrkt v ya hrktsizliy gr cinayt trtmkd tqsirli hesab edil bilmz. Habel, cinayt mlinin trdildiyi zaman ttbiq olunandan daha ar cza veril bilmz.

2. Bu madd trdildiyi zaman sivil lklrin tand sas hquq prinsiplrin mvafiq olaraq cinayt hesab ediln hr hans hrkt v ya hrktsizlik trtmy gr istniln xsin mhakim edilmsin v ya czalandrlmasna mane olmur.

Madd 8. xsi v ail hyatna hrmt hququ

1. Hr ks z xsi v ail hyatna, mnzilin v yazma sirrin hrmt hququna malikdir.

2. Milli thlksizlik v ictimai asayi, lknin iqtisadi rifah maraqlar namin, itian v ya cinaytin qarsn almaq n salaml, yaxud mnviyyat mhafiz etmk n v ya digr xslrin hquq v azadlqlarn mdafi etmk n qanunla nzrd tutulmu v demokratik cmiyytd zruri olan hallar istisna olmaqla, dvlt hakimiyyti orqanlar trfindn bu hququn hyata keirilmsin mane olmaa yol verilmir.

Madd 9. Fikir, vicdan v din azadl

1. Hr ksin fikir, vicdan v din azadl hququ var; bu hquqa z dinini v ya qidsini dyimk azadl, z dinin v ya qidsin hm tkbana, hm d baqalar il birlikd etiqad etmk v aq, yaxud xsi qaydada ibadti, tlimlri, dini v mrasim ayinlrini yerin yetirmk azadl daxildir.

2. z dinin v baxlarna etiqad etmk azadl yalnz ictimai asayi maraqlar namin, ictimai qaydan, salaml, yaxud mnviyyat qorumaq n v ya digr xslrin hquq v azadlqlarn mdafi etmk n qanunla nzrd tutulmu v demokratik cmiyytd zruri olan mhdudiyytlr mruz qala bilr.

Madd 10. fad etmk (ekspression) azadl

1. Hr ks (z fikrini trc.) ifad etmk azadl hququna malikdir. Bu hquqa z ryind qalmaq azadl, dvlt hakimiyyti orqanlar trfindn hr hans maneilik olmadan v dvlt srhdlrindn asl olmayaraq, mlumat v ideyalar almaq v yaymaq azadl daxildir.

Bu madd dvltlrin radioyaym, televiziya v kinematoqrafiya mssislrin lisenziya tlbi qoymasna mane olmur.

2. Bu azadlqlarn hyata keirilmsi milli thlksizlik, razi btvly v ya ictimai asayi maraqlar namin, itian v ya cinaytin qarsn almaq n, salamln, yaxud mnviyyatn mhafizsi n, digr xslrin nfuzu v hquqlarnn mdafisi n gizli ld edilmi mlumatlarn aqlanmasnn qarsn almaq n v ya dalt mhakimsinin nfuz v qrzsizliyini tmin etmk n qanunla nzrd tutulmu v demokratik cmiyytd zruri olan myyn formallqlara, rtlr, mhdudiyytlr v ya sanksiyalara mruz qala bilr.

1/2008 Madd 11. Yncaqlar v birlmk azadl

1. Hr ksin dinc toplamaq azadl v z maraqlarn mdafi etmk n hmkarlar ittifaqlar yaratmaq v onlara qoulmaq hququ da daxil olmaqla baqalar il birlmk azadl hququ var.

2. Bu hquqlarn hyata keirilmsin milli thlksizlik v ictimai asayi maraqlar namin, itian v cinaytin qarsn almaq n, salamln v mnviyyatn mhafizsi n v ya digr xslrin hquq v azadlqlarnn mdafisi n qanunla nzrd tutulmu v demokratik cmiyytd zruri olanlardan baqa he bir mhdudiyytlr qoyula bilmz. Bu madd silahl qvvlr, polis v ya inzibati dvlt orqanlar zvlrinin bel hquqlarnn hyata keirilmsin qanuni mhdudiyytlr qoyulmasna mane olmur.

Madd 12. Nikah hququ Nikah yana atm kiilr v qadnlar bu hququn hyata keirilmsini tnzimlyn milli qanunvericiliy mvafiq olaraq nikaha daxil olmaq v ail qurmaq hququna malikdirlr.

Madd 13. Smrli hquqi mdafi vasitlri hququ Bu Konvensiyada tsbit olunmu hquq v azadlqlar pozulan hr ks, htta bu pozulma rsmi faliyyt gstrn xslr trfindn trdildikd bel, dvlt orqanlar qarsnda smrli hquqi mdafi vasitlri hququna malikdir.

Madd14. Ayr-sekiliyin qadaan olunmas Bu Konvensiyada tsbit olunmu hquq v azadlqlardan istifad cins, irq, rng, dil, din, siyasi v digr baxlar, milli v ya sosial mn, milli azlqlara mnsubiyyt, mlak vziyyti, doum v ya digr status kimi hr hans lamtlrin gr ayr-sekilik olmadan tmin olunmaldr.

Madd15. Fvqlad hallar zaman mhdudladrma

1. Mharib v ya milltin hyatn thdid edn digr fvqlad hallar zaman Razla gln Yksk Trflrdn hr hans biri onun beynlxalq hquqa mvafiq digr hdliklrin zidd olmamaq rtil, yalnz vziyytin fvqladliliyinin rtlndir bilcyi sviyyd bu Konvensiya zr hdliklrindn geri kiln tdbirlr gr bilr.

2. Bu mddaya sasn, qanuni mharib aktlar nticsind lm hallar istisna olmaqla 2ci madddn v ya 3-c madddn, 4-c maddnin I bndindn v 7-ci madddn geri kilmy yol verilmir.

3. Bu geri kilm hququndan istifad edn hr hans Razla gln Yksk Trf grdy tdbirlr v onlarn sbblri haqqnda Avropa urasnn Ba Katibini tam mlumatlandrr. O, hminin bel tdbirlrin dayandrlmas v Konvensiyann mddalarnn yenidn tam hyata keirilmy balanmas haqqnda Avropa urasnn Ba Katibin mlumat verir.

Madd 16. cnbilrin siyasi faliyytinin mhdudladrlmas 1/2008 10, 11 v 14-c maddlrd he n Razla gln Yksk Trf n cnbilrin siyasi faliyytin mhdudiyytlr qoyulmasna mane kimi nzrdn keiril bilmz.

Madd 17. Hquqlardan sui-istifadnin qadaan olunmas Bu Konvensiyada he n hr hans dvltin, qrupun v ya xsin burada tsbit olunmu hquq v azadlqlarnn lvin ynlmi hr hans faliyytl mul olmaq v ya hr hans ml trtmk v ya onlar Konvensiyada nzrd tutulandan daha artq mhdudladrmaq hququna malik olmas kimi rh oluna bilmz.

Madd 18. Hquqlarla bal mhdudladrmalardan istifadnin hdlri Qeyd olunan hquq v azadlqlarla bal bu Konvensiyada yol veriln mhdudiyytlr, nzrd tutulduundan baqa hr hans mqsd n ttbiq olunmamaldr.

II blm. Avropa nsan Hquqlar Mhkmsi Madd 19. Mhkmnin tsis olunmas Razla gln Yksk Trflr bu Konvensiya v onun Protokollar il z zrlrin gtrdklri hdliklr riayti tmin etmk mqsdil Avropa nsan Hquqlar Mhkmsini, sonradan Mhkm adlanacaq, tsis edirlr. O, daimi saslarla faliyyt gstrir.

Madd 20. Hakimlrin say Mhkm Razla gln Yksk Trflr aid brabr sayda hakimlrdn ibartdir.

Madd 21. Hakimliy dair tlblr

1. Hakimlr yksk mnvi keyfiyytlr malik olmal v yksk mhkm vziflrin tyin olunarkn qoyulan tlblr cavab vermli v ya tannm nfuzlu hquqnaslar olmaldrlar.

2. Hakimlr Mhkmnin iind xsi simada itirak edirlr.

3. Vzifd olduqlar btn mddt rzind hakimlr onlarn mstqilliyi, qrzsizliyi v ya tam i gnnn xarakterindn irli gln tlblrl bir araya smayan he bir faliyytl mul olmamaldrlar; bu bndin mddalarnn ttbiqi il bal yaranan btn msllri Mhkm hll edir.

Madd 22. Hakimlrin seilmsi 1/2008

1) Hr bir Razla gln Yksk Trf zr hakimlr, Razla gln Yksk Trfin tqdim etdiyi namizd siyahsndan, Parlament Assambleyasnn ss oxluu il seilir.

2) Yeni Razla gln Yksk Trflrin qoulmas zaman, hminin yaranan bo yerlr doldurularkn mhkmnin trkibin sekilr n analoji prosedura ttbiq olunur.

Madd 23. Slahiyyt mddti

1. Hakimlr 6 il mddtin seilirlr. Onlar yenidn seil bilrlr. Lakin birinci sekid seilmi hakimlrin yarsnn slahiyyt mddti il sonra bitir.

2. il sonra slahiyyt mddti bitn hakimlr sekilrdn drhal sonra Avropa uras Ba Katibi trfindn pkatma yolu il myynldirilir.

3. Mhkmnin yar trkibinin hr ildn bir, mmkn olduqca, yenilmsini tmin etmk mqsdil Parlament Assambleyas hr hans nvbti sekilrin keirilmsin qdr seilmi bir v ya bir ne hakimin slahiyyt mddtinin v ya mddtlrinin ildn az v doqquz ildn ox olmamaqla, alt ildn baqa mddt dyidirilmsi haqqnda qrar qbul ed bilr.

4. Bir dfdn ox slahiyyt mddtindn shbt getdiyi v Parlament Assambleyasnn vvlki bndin mddalarn ttbiq etdiyi hallarda slahiyyt mddtlri Avropa uras Ba Katibi trfindn sekilrdn drhal sonra pkatma yolu il myynldirilir.

5. Slahiyyt mddti bitmmi hakimi vz etmk n seilmi hakim bu vzifni z slfinin slahiyyt mddtinin qalan hisssi qdr tutur.

6. Hakimlr 70 yaa atdqda onlarn slahiyyt mddti bitir.

7. Hakimlr z vziflrini dyiiklik hyata keiriln qdr tuturlar. Bununla yana, onlar artq icraatlarnda olan ilr baxmaqda davam edirlr.

Madd 24. Vzifdn azad etm Digr hakimlrin d iki ss oxluu il hr hans hakimin qoyulan tlblr cavab vermdiyi haqqnda qrar olmadan hakim z vzifsindn azad edil bilmz.

Madd 25. Dftrxana v mhkm katiblri Mhkm, vziflri v tkili mhkm qaydalar il myynldiriln katibliy malikdir.

Mhkm katiblri Mhkmnin iin kmklik gstrirlr.

Madd 26. Mhkmnin Plenumu

Mhkmnin Plenumu:

a) z Sdrini v Sdrin bir, yaxud iki mavinini il mddtin seir; onlar yenidn seil bilr;

b) myyn mddt n nzrd tutulan Palatalar tsis edir;

c) Mhkm Palatasnn Sdrlrini seir; onlar yenidn seil bilrlr;

d) Mhkm Qaydalarn tsdiq edir;

e) Qeydiyyatn v Qeydiyyatnn bir, yaxud bir ne mavinini seir.

   

1. Mhkm, qarsnda qaldrlm ilr baxmaq n hakimdn ibart Komitlri, yeddi hakimdn ibart Palatalar v on yeddi hakimdn ibart Byk Palatan tsis edir.

Mhkm Palatalar myyn mddt n nzrd tutulan Komitlri yaradr.

2. d trf olan dvltdn seilmi hakim, yaxud bel hakim olmad hallarda v ya o, iclasda itirak ed bilmdikd, hmin dvltin sediyi, hakim qismind itirak edck bel xs Palatann v Byk Palatann exofficio zv olur.

3. Byk Palatann trkibin, hminin Mhkmnin Sdri, Mhkm Sdrinin mavinlri, Palata Sdrlri v Mhkm Qaydalarna mvafiq olaraq seilmi digr xslr d daxil olur. 43c maddnin mddalarna mvafiq olaraq iin Byk Palataya verildiyi hallarda onun iclaslarnda bu Palatann Sdri v id trf olan mvafiq dvltin hakimi istisna olmaqla, qrar xaran Palatann hakimlrindn he biri itirak etmmlidir.

Madd 28. Komitlrin ikayti qbul olunmayan elan etmsi Komit yekdil ssl 34-c maddy mvafiq olaraq verilmi ikaytlri, gr bel qrar ikayt lav yrnilmdn qbul edilibs, qbul olunmayan elan ed v ya onu icraatda olan ilrin siyahsndan xara bilr.

Bel qrar qtidir.

Madd 29. ikaytin qbul olunmas v mahiyyti bard Palatalarn qrarlar

1. gr 28-ci maddd nzrd tutulmu he bir qrar qbul edilmyibs, Palata 34-c maddy mvafiq verilmi frdi ikaytin qbul olunmas v iin mahiyyti haqqnda qrar xarr.

2. Palata 33-c maddy mvafiq olaraq verilmi Dvltlraras ikaytin qbul olunmas v mahiyyti haqqnda qrar xarr.

3. gr Mhkm istisna qaydada digr qrar qbul etmzs, ikaytin qbul olunmas haqqnda qrar ayrlqda xarlr.

Madd 30. Byk Palatann xeyrin yurisdiksiyadan imtina

gr Palatann icraatnda olan i Konvensiyann v ya onun Protokollarnn rhin dair ciddi msllr toxunursa, yaxud mslnin hlli Mhkmnin vvllr xard qrara zidd ola bilrs, Trflrdn he biri buna etiraz etmdikd Palata z qrarn xarana qdr istniln vaxt Byk Palatann xeyrin yurisdiksiyasndan imtina ed bilr.

Madd 31. Byk Palatann slahiyytlri

Byk Palata:

a) Palata 30-cu maddnin mddalarna sasn yurisdiksiyasndan imtina etdikd v ya 43c maddnin mddalarna mvafiq olaraq i ona gndrildikd, 33-c v ya 34-c maddy mvafiq olaraq verilmi ikaytlr zr qrar xarr; v b) 47-ci maddnin mddalarna mvafiq olaraq mslhti rylr xarmaq n verilmi sorulara baxr.

Madd 32. Mhkmnin yurisdiksiyas 1/2008

1. Mhkmnin yurisdiksiyas 33, 34 v 47-ci maddlrd nzrd tutulmu rtlrl Konvensiyann v onun Protokollarnn rhi v ttbiqin dair gndriln btn msllr amil edilir.

2. Konkret i zr Mhkmnin yurisdiksiyas il bal mbahisni Mhkm hll edir.

Madd 33. Dvltlraras ilr Hr hans Razla gln Yksk Trf digr Razla gln Yksk Trfin Konvensiya v onun Protokollarnn mddalarn istniln pozmas ehtimal il bal mhkmy mracit ed bilr.

Madd 34. Frdi ikaytlr Mhkm istniln fiziki xsdn, qeyri-hkumt tkilatndan v ya ayr-ayr xslr qrupundan, Razla gln Yksk Trflrdn birinin onun bu Konvensiya v ya onun Protokollar il tannm hquqlarn pozmasnn qurban olduunu iddia edn ikaytlr qbul ed bilr.

Razla gln Yksk Trflr bu hququn smrli hyata keirilmsin he bir yolla mane olmama hdlrin gtrrlr.

Madd 35. Qbul edilm meyar

1. Mhkm yalnz beynlxalq hququn hamlqla qbul edilmi normalarna mvafiq olaraq btn daxili hquqmdafi vasitlri tkndikdn sonra v son qrarn xarld tarixdn alt ay mddt kendk msly baxa bilr.

2. Mhkm 34-c maddy mvafiq olaraq verilmi aadak ikaytlr baxmr:

a) anonim olan; v ya

b) mahiyytc mhkmnin artq baxd msl il eyni olan, yaxud beynlxalq aradrmann v ya tnzimlnmnin digr prosedurasnn predmeti olan v i aid yeni faktlar ks etdirmyn.

3. Mhkm 34-c maddy mvafiq olaraq verilmi istniln frdi ikayti, bu Konvensiya v ya onun Protokollarnn mddalar il bir araya smayan, aq saslandrlmam v ya ikayt verm hququndan sui-istifad edilmi hesab edirs, qbul olunmayan elan ed bilr.

4. Mhkm bu maddy mvafiq olaraq qbul olunmayan hesab etdiyi istniln ikayti rdd edir. O, bunu icraatn istniln mrhlsind ed bilr.

Madd 36. nc trfin itirak

1. Palatada v ya Byk Palatada olan btn ilrd vtnda ikayti olan hr bir Yksk Razla gln Trfin yazl qeydlr tqdim etmk v dinlmlrd itirak etmk hququ var.

2. dalt mhakimsinin lazmi qaydada hyata keirilmsi namin Mhkmnin Sdri prosesd trf olmayan istniln Razla gln Trfi v ya ikayti olmayan istniln maraql xsi yazl qeydlr tqdim etmk v dinlmlrd itirak etmk n dvt ed bilr.

Madd 37. ikaytlrin siyahdan xarlmas 1/2008

1. gr iin vziyyti aadak nticlr glmy sas verirs, icraatn istniln

mrhlsind mhkm ikayti ilrin siyahsndan xarmaq bard qrar qbul ed bilr:

a) ikayti daha z rizsin baxlmasna nail olmaq n sy gstrmirs; v ya

b) msl z hllini tapb; v ya

c) mhkmnin myynldirdiyi istniln digr sbb gr ikayt bax davam etdirmy lzum yoxdursa.

Bununla bel, gr bu Konvensiya v onun Protokollar il tmin olunan insan hquqlarna riayt olunmas bunu tlb edirs, Mhkm ikayt baxmaqda davam edir.

2. gr Mhkm iin gediinin buna brat qazandrdn hesab edirs, ikaytin baxlmal ilr siyahsna brpa edilmsi haqqnda qrar qbul ed bilr.

Madd 38. baxlma v dostcasna hll proseduras

1. gr Mhkm ikayti qbul ediln elan edirs, o:

a) maraql trflrin nmayndlrinin itirak il iin baxn davam etdirir v ehtiyac olduqda, maraql Dvltlrin btn zruri raiti yaradaca smrli keirilm n tdqiqat aparr;

b) bu Konvensiyada v onun Protokollarnda byan edilmi insan hquqlarna hrmt sasnda mslnin dostcasna hllini tmin etmk niyyti il zn maraql trflrin srncamna tqdim edir.

2. 1 b bndd nzrd tutulan proses mxfi hyata keirilir.

Madd 39. Dostcasna hllin taplmas Dostcasna hll smr verdikd, Mhkm faktlarn qsa xlassini v nail olunan hlli ks etdirn qrar xarmaqla ii z siyahsndan xarr.

Madd 40. Aq dinlmlr v sndlr x

1. Mhkm istisna hal kimi digr qrar qbul etmzs, dinlmlr aq keirilir.

2. Mhkm Sdri digr qrar qbul etmzs, Qeydiyyatya saxlanmaq n verilmi sndlr ictimaiyyt n aqdr.

Madd 41. vzin daltli dnilmsi gr Mhkm Konvensiya v onun Protokollarnn pozulduunu, lakin Razla gln Yksk Trfin daxili hququnun yalnz bu pozuntunun nticlrinin qismn aradan qaldrlmasna imkan verdiyini myyn edirs, zruri halda zrrkn trf vzin daltli dnilmsini tyin edir.

Madd 42. Palatalarn qrarlar 44-c maddnin II bndinin mddalarna uyun olaraq Palatalarn qrarlar qtidir.

1/2008 Madd 43. in Byk Palataya verilmsi

1. Palatann qrar xarmasndan sonrak ay mddt rzind i zr istniln trf mstsna hallarda iin Byk Palataya verilmsini tlb ed bilr.

2. gr i bu Konvensiya v onun Protokollarnn mddalarnn rhi v ya ttbiqin dair ciddi msllr v ya mumi xarakterli digr ciddi msllr yaradrsa, Byk Palatann be hakimdn ibart Kollegiyas tlbi qbul edir.

3. Kollegiya tlbi qbul edirs, onda Byk Palata qrar xarmaqla ii hll edir.

Madd 44. Qti qrarlar

1. Byk Palatann qrar qtidir.

2. Palatann qrar aadak hallarda qti olur:

a) trflr iin Byk Palataya verilmsi bard mracit etmycklrini byan etdikd; v ya

b) gr iin Byk Palataya verilmsi bard mracit edilmyibs, qrar xarlan tarixdn ay sonra; v

c) Byk Palatann Kollegiyas 43-c maddy mvafiq olaraq verilm haqqnda mraciti rdd etdikd.

3. Qti qrar drc olunur.

Madd 45. Qrar v qrardadlarn saslandrlmas

1. Qrarlar, hminin ikaytlri qbul ediln v ya qbul olunmayan elan edn qrardadlar saslandrlmaldr.

2. gr qrar btvlkd v ya qismn hakimlrin yekdil ryini ifad etmirs, onda hr hans hakim xsusi ry ver bilr.

Madd 46. Qrarlarn mcburi qvvsi v icras

1. Razla gln Yksk Trflr Mhkmnin onlarn trf olduqlar ilr zr yekun qrarna riayt etmyi hdlrin gtrrlr.

2. Mhkmnin yekun qrar onun icrasna nzarti hyata keirn Nazirlr Komitsin gndrilir.

Madd 47. Mslhti rylr

1. Mhkm Nazirlr Komitsinin mraciti il Konvensiya v onun Protokollarnn mddalarnn rhin dair hquqi msllr zr mslhti rylr ver bilr.

2. Bel rylr Konvensiyann II blmsi v onun Protokollarnda myyn ediln hquq v azadlqlarn mzmun v hcmin dair hr hans msly, yaxud Mhkmnin v ya Nazirlr Komitsinin Konvensiyaya mvafiq olaraq, hr hans mracit baxarkn toxunmal olduu digr msllr aid olmamaldr.

3. Mhkmnin mslhti ry vermsi n Nazirlr Komitsinin mraciti Komitnin itirak etmk hququ olan nmayndlrin ss oxluu il qbul edilir.

1/2008 Madd 48. Mhkmnin mslht yurisdiksiyas Mslhti ry vermk haqqnda Nazirlr Komitsi trfindn ediln mracitin Mhkmnin slahiyytin aid olub-olmamasn, 47-ci maddd myyn edildiyi kimi, Mhkm z hll edir.

Madd 49. Mslhti rylrin saslandrlmas

1. Mhkmnin mslhti rylri saslandrlmaldr.

2. gr mslhti ry mumilikd v ya qismn hakimlrin yekdil ryini ks etdirmirs, onda hr hans hakim xsusi ry vermk hququna malikdir.

3. Mhkmnin mslhti rylri Nazirlr Komitsin tqdim edilir.

Madd 50. Mhkmnin saxlanlmas xrclri Mhkmnin saxlanlmas xrclrini Avropa uras dyir.

Madd 51. Hakimlrin imtiyaz v immunitetlri Hakimlr z funksiyalarn yerin yetirrkn Avropa uras Nizamnamsinin 40-c maddsind v onun sasnda balanm sazilrd nzrd tutulan imtiyaz v immunitetlr malikdirlr.

III blm. mumi mddalar Madd 52. Ba Katibin sorular Avropa uras Ba Katibinin mraciti sasnda hr bir Razla gln Yksk Trf z daxili hququnun, bu Konvensiyann hr hans mddasnn smrli ttbiqini nec tmin edcyi il bal izahat tqdim edir.

Madd 53. Bu insan hquqlar il bal tminatlar Bu Konvensiyada he n hr hans Razla gln Yksk Trfin qanunvericiliyi v ya onun Trf olduu hr hans digr sazil tmin edil biln insan hquqlar v sas azadlqlarndan hr hansn mhdudladrmaq v ya onlardan geri kilm kimi rh oluna bilmz.

Madd 54. Nazirlr Komitsinin slahiyytlri Bu Konvensiyada he n Avropa uras Nizamnamsinin Nazirlr Komitsin verdiyi slahiyytlr xll gtirmir.

Madd 55. Mbahislrin digr vasitlrl tnzimlnmsindn imtina 1/2008 Razlaa gln Yksk Trflr, xsusi sazi istisna olmaqla, bu Konvensiyann mddalarnn rhi v ttbiqi il bal mbahislri petisiya yolu il baxa verrkn, onlar arasnda qvvd olan mqavillr v ya byannamlr mracit etmycklrin v bu Konvensiyada nzrd tutulanlardan baqa mbahislrin tnzimlnmsi vasitlrindn istifad etmmy razlq verirlr.

Madd 56. razi ttbiqi

1. Hr hans Dvlt imzalanma, yaxud ratifikasiya zaman v ya sonradan istniln vaxt Avropa urasnn Ba Katibin nvanlanm bildiri vasitsil Konvensiyann, bu maddnin 4-c bndi nzr alnmaqla, beynlxalq laqlrin gr onun cavabdehlik dad btn razilr, yaxud onlardan hr hans birin amil edilcyini byan ed bilr.

2. Konvensiya bildirid ad kiln raziy v ya razilr Avropa urasnn Ba Katibi bildirii aldqdan 30 gn sonra amil edilir.

3. Bu Konvensiyann mddalar bel razilrd yerli raitin lazmi qaydada nzr alnmas il ttbiq edilir.

4. Bu maddnin 1-ci bndin mvafiq olaraq byanat vermi hr hans dvlt sonradan istniln vaxt hmin byanatda gstrilmi bir v ya bir ne razinin adndan Konvensiyann 34c maddsin mvafiq olaraq, Mhkmnin fiziki xslrdn, qeyri-hkumt tkilatlarndan v ya frdlr qrupundan ikaytlr qbul etmk slahiyytini tandn byan ed bilr.

Madd 57. Qeyd-rtlr

1. stniln dvlt bu Konvensiyan imzalayarkn v ya onun ratifikasiya sndini depozit verrkn Konvensiyann hr hans konkret mddas il bal, o dvrd onun razisind qvvd olan bu v ya digr qanunun hmin mddaya uyun olmamas il laqdar qeyd-rt ver bilr.

Bu maddy mvafiq olaraq, mumi xarakterli qeyd-rtlr yol verilmir.

2. Bu maddy uyun olaraq edilmi istniln qeyd-rt mvafiq qanunun qsa mzmununu ks etdirmlidir.

Madd 58. Denonsasiya

1. Razla gln Yksk Trf yalnz bu Konvensiyann trfi olduu tarixdn 5 il kedikdn sonra v bu bard digr Razla gln Yksk Trflri mlumatlandracaq Avropa urasnn Ba Katibin nvanlanm xbrdarln ks olunduu bildirii gndrdikdn 6 ay sonra bu Konvensiyan denonsasiya ed bilr.

2. Denonsasiya mvafiq Razla gln Yksk Trfi denonsasiyann qvvy mincyi tarixdk trd bilcyi v bu Konvensiya zr hdliklrini poza bilck hr hans mlin mnasibtd bel hdliklrindn azad etmir.

3. Avropa urasnn zvlyndn xan hr hans Razla gln Yksk Trf eyni rtlrl bu Konvensiyann da Trfi olmur.

4. Konvensiya 56-c maddy sasn, onun amil olunmasnn byan edildiyi istniln raziy mnasibtd vvlki bndlrin mddalarna mvafiq olaraq denonsasiya edil bilr.

Madd 59. mzalama v ratifikasiya 1/2008

1. Bu Konvensiya Avropa uras zvlri trfindn imzalanmaq n aqdr. O, ratifikasiya olunmaldr. Ratifikasiya sndi Avropa urasnn Ba Katibin saxlanmaya verilir.

2. Bu Konvensiya on ratifikasiya sndi saxlanmaya verildikdn sonra qvvy minir.

3. Sonradan ratifikasiya edn dvltlr n Konvensiya onlarn ratifikasiya sndlrini saxlanmaya verdiklri tarixdn qvvy minir.

4. Avropa urasnn Ba Katibi Konvensiyann qvvy minmsi, onu ratifikasiya etmi Razla gln Yksk Trflrin adlar v sonradan qvvy minmi btn ratifikasiya sndlrinin saxlanmaya verilmsi haqqnda Avropa urasnn btn zv dvltlrini xbrdar edir.

4 noyabr 1950-ci ild Roma hrind, hr iki mtni brabr autentik olmaqla, ingilis v fransz dillrind, Avropa urasnn arxivind saxlanacaq bir nsxd icra olunmudur. Avropa urasnn Ba Katibi tsdiq olunmu nsxlri hr bir imzalayan dvlt gndrckdir.

   

(Protokol (qeyri rsmi olaraq) 1 sayl Protokol da adlandrlr). Protokolun mtni 1 noyabr 1998-ci ild qvvy minmi 11 sayl Protokolun mddalarna mvafiq olaraq dyidirilib.

Avropa urasnn zv olub, bunu imzalayan hkumtlr, 4 noyabr 1950-ci ild Romada imzalanm nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda Konvensiyann (sonradan Konvensiya adlanacaq) I blmsin artq daxil edilnlrdn baqa, bzi hquq v azadlqlarn kollektiv hyata keirilmsinin tmin edilmsi yolunda addmlar atmaq n qtiyyt gstrrk, aadaklar bard razla gldilr.

Madd 1. Mlkiyytin mdafisi

Hr bir fiziki v hquqi xs z mlkiyytindn dinc istifad hququna malikdir. He ks, cmiyytin maraqlar namin, qanunla v beynlxalq hququn mumi prinsiplri il nzrd tutulmu rtlr istisna olmaqla, z mlkiyytindn mhrum edil bilmz.

Yuxardak mddalar dvltin mumi maraqlara mvafiq olaraq, mlkiyytdn istifady nzarti hyata keirmk n, yaxud vergilrin v ya digr rsum v ya crimlrin dnilmsini tmin etmk n zruri olan qanunlar yerin yetirmk hququnu mhdudladrmr.

1/2008 Madd 2. Thsil hququ He bir xsin thsil hququndan imtina edil bilmz. Dvlt thsil v tdris sahsind z zrin gtrdy funksiyalar yerin yetirrkn, valideynlrin z dini v flsfi baxlarna mvafiq olan thsil v tdrisi tmin etmk hququna hrmt edir.

Madd 3. Azad sekilr hququ Yksk Mqavil Trflri qanunverici hakimiyyt orqann serkn xalqn iradsini srbst ifad ed bilck raitd, gizli ssverm yolu il, alabatan dvrilikl azad sekilr keirmyi hdlrin gtrrlr.

Madd 4. razi ttbiqi

1. Hr hans Razla gln Yksk Trf imzalanma, yaxud ratifikasiya zaman v ya sonradan istniln vaxt Avropa urasnn Ba Katibin bu Protokolun mddalarnn beynlxalq laqlrin gr msuliyyt dad, orada ad kiln razilr amil edilcyi il bal hdliklrinin rivsini tsdiq edn byanat gndrir.

2. vvlki maddnin mddalarna mvafiq olaraq byanat gndrmi hr hans Razla gln Yksk Trf zaman kedikc istniln vvlki byanatn rtlrinin dyiilmsi v ya hr hans raziy mnasibtd bu Protokolun mddalarnn ttbiqinin dayandrlmas haqqnda yeni byanat gndr bilr.

3. Bu maddnin mddalarna mvafiq olaraq verilmi byanat Konvensiyann 56-c maddsinin 1-ci bndin mvafiq olaraq verilmi byanat kimi nzrdn keirilir.

Madd 5. Konvensiya il mqayis Razla gln Yksk Trflr bu Protokolun 1, 2, 3 v 4-c maddlrinin mddalarn Konvensiyann lav maddlri kimi nzrdn keirirlr v Konvensiyann btn mddalar mvafiq olaraq ttbiq olunur.

Madd 6. mzalanma v ratifikasiya Bu Protokol Konvensiyan imzalam Avropa urasnn zvlri trfindn imzalanmaq n aqdr; o, Konvensiyann ratifikasiyas il eyni zamanda v ya bundan sonra ratifikasiya oluna bilr.

O, on ratifikasiya sndi saxlanmaya verildikdn sonra qvvy minir. Sonradan ratifikasiya edn hr bir dvlt n Protokol ratifikasiya sndlrini saxlanmaya verdiklri tarixdn qvvy minir.

Ratifikasiya sndlri Avropa urasnn Ba Katibin saxlanmaya verilir, o, ratifikasiya ednlrin adlar haqqnda btn zvlri xbrdar edir.

20 mart 1952-ci ild Paris hrind, hr iki mtni brabr autentik olmaqla, ingilis v fransz dillrind, Avropa urasnn arxivind saxlanacaq bir nsxd icra olunmudur. Avropa urasnn Ba Katibi tsdiq olunmu nsxlri hr bir imzalayan hkumt gndrckdir.

1/2008 nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda Konvensiyann Konvensiyaya v onun birinci Protokoluna artq daxil edilnlrdn baqa bzi hquq v azadlqlarn tmin olunmasna dair 4 sayl Protokolu Strasburq, 16.IX.1963 Avropa urasnn zv olub, bunu imzalayan hkumtlr, 4 noyabr 1950-ci ild Romada imzalanm nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda Konvensiyann (sonradan Konvensiya adlanacaq) I blmsin v 20 mart 1952-ci ild Parisd imzalanm Konvensiyann Birinci Protokolunun 1-3-c maddlrin artq daxil edilnlrdn baqa, bzi hquq v azadlqlarn kollektiv hyata keirilmsinin tmin edilmsi yolunda addmlar atmaq

n qtiyyt gstrrk, aadaklar bard razla gldilr:

Madd 1. Borca gr azadlqdan mhrum etmnin qadaan olunmas He ks yalnz hr hans bir mqavil hdliyini dmk iqtidarnda olmadna sasn azadlqdan mhrum edil bilmz.

Madd 2. Hrkt etmk azadl

1. Dvltin razisind qanuni yerln hr ksin hmin razid srbst hrkt etmk v zn yaay yeri semk hququ var.

2. Hr ks z lksi d daxil olmaqla hr hans lkni trk etmkd azaddr.

3. Bu hquqlarn hyata keirilmsin milli thlksizlik v ictimai asayi maraqlar namin, ictimai qaydan qorumaq n, cinaytin qarsn almaq n, salamln v mnviyyatn mhafizsi n v ya digr xslrin hquq v azadlqlarnn mdafisi n qanunla nzrd tutulmu v demokratik cmiyytd zruri olanlardan baqa he bir mhdudiyytlr qoyula bilmz.

4. Birinci bnd daxil edilmi hquqlar xsusi razilrd qanuna mvafiq olaraq v demokratik cmiyytd ictimai maraqlarla saslandrlm mhdudiyytlr mruz qala bilr.

Madd 3. Vtndalarn mcburi xarlmasnn qadaan olunmas

1. He ks vtnda olduu dvltin razisindn frdi v ya kollektiv qaydada xarla bilmz.

2. He ks vtnda olduu dvltin razisin daxil olmaq hququndan mhrum edil bilmz.

Madd 4. cnbilrin kollektiv xarlmasnn qarsnn alnmas cnbilrin kollektiv xarlmas qadaandr.

Madd 5. razi ttbiqi 1/2008

1. Hr hans Razla gln Yksk Trf bu Protokolun imzalanmas, yaxud ratifikasiyas zaman v ya sonradan istniln vaxt Avropa urasnn Ba Katibin bu Protokolun mddalarnn beynlxalq laqlrin gr msuliyyt dad, orada ad kiln razilr amil edilcyi il bal hdliklrinin rivsini tsdiq edn byanat gndrir.

2. vvlki maddnin mddalarna mvafiq olaraq byanat gndrmi hr hans Razla gln Yksk Trf zaman kedikc istniln vvlki byanatn rtlrinin dyiilmsi v ya hr hans raziy mnasibtd bu Protokolun mddalarnn ttbiqinin dayandrlmas haqqnda yeni byanat gndr bilr.

3. Bu maddnin mddalarna mvafiq olaraq verilmi byanat Konvensiyann 56-c maddsinin 1-ci bndin mvafiq olaraq verilmi byanat kimi nzrdn keirilir.

4. Bu Protokolun ratifikasiyas v ya hr hans dvltin onu qbul etmsi sasnda ttbiq olunduu hmin dvltin razisi v bu maddnin mddalarna mvafiq olaraq, hmin dvltin byanat sasnda bu Protokolun ttbiq olunduu hr bir razi 2 v 3-c maddlrd dvltin razisin istinad mqsdil ayr-ayr razilr kimi nzrdn keirilir.

5. Bu maddnin 1-ci v 2-ci bndlrin mvafiq olaraq byanat vermi hr hans dvlt sonradan istniln vaxt hmin byanatda gstrilmi bir v ya bir ne razinin adndan Konvensiyann 34-c maddsind nzrd tutulduu kimi bu Protokolun btn maddlri v ya 1-dn 4- qdr hr hans maddsi il bal Mhkmnin fiziki xslrdn, qeyri-hkumt tkilatlarndan v ya frdlr qrupundan ikaytlr qbul etmk slahiyytini tandn byan ed bilr.

Madd 6. Konvensiya il mqayis Razla gln Yksk Trflr bu Protokolun 1-5-ci maddlrinin mddalarn Konvensiyann lav maddlri kimi nzrdn keirirlr v Konvensiyann btn mddalar mvafiq olaraq ttbiq olunur.

Madd 7. mzalanma v ratifikasiya

1. Bu Protokol Konvensiyan imzalam Avropa urasna zvlri trfindn imzalanmaq n aqdr; o, Konvensiyann ratifikasiyas il eyni zamanda v ya bundan sonra ratifikasiya oluna bilr. O, on ratifikasiya sndi saxlanmaya verildikdn sonra qvvy minir. Sonradan ratifikasiya edn hr bir dvlt n Protokol ratifikasiya sndlrini saxlanmaya verdiklri tarixdn qvvy minir.

2. Ratifikasiya sndlri Avropa urasnn Ba Katibin saxlanmaya verilir, o, ratifikasiya ednlrin adlar haqqnda btn zvlri xbrdar edir.

Buna ahidlik edrk, lazmi qaydada slahiyytlndirilmi aada imza ednlr bu Protokolu imzaladlar.

16 sentyabr 1963-c ild Strasburq hrind, hr iki mtni brabr autentik olmaqla, ingilis v fransz dillrind, Avropa urasnn arxivind saxlanacaq bir nsxd icra olunmudur.

Avropa urasnn Ba Katibi tsdiq olunmu nsxlri hr bir imzalayan dvltlr gndrckdir.

   

Strasburq, 28.IV.1983 4 noyabr 1950-ci ild Romada imzalanm nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi Haqqnda Konvensiyann (sonradan Konvensiya adlanacaq) bu Protokolunu imzalayan Avropa urasnn zv dvltlri Avropa urasnn ayr-ayr zv dvltlrind ba vermi tkamln, lm czasnn lv olunmas xeyrin mumi tendensiyan ifad etdiyini nzr alaraq, aadaklar bard razla gldilr.

Madd 1. lm czasnn lvi lm hkm lv olunur.

He ks bel czaya mhkum edil v ya bel czalandrla bilmz.

Madd 2. Mharib zaman lm czas Dvlt mharib dvrnd v ya qalmaz mharib thdidi zaman trdilmi mllr gr z qanunvericiliyind lm czasn nzrd tuta bilr; bu cr cza yalnz qanunla myyn olunmu tlblrl v onun mddalarna mvafiq olaraq ttbiq edil bilr.

Dvlt hmin qanunun mvafiq mddalar haqqnda Avropa urasnn Ba Katibin mlumat verir.

Madd 3. Geri kilmnin qadaan olunmas Konvensiyann 15-ci maddsin sasn, bu Protokolun mddalarndan geri kilmk olmaz.

Madd 4. Qeyd-rtlrin qadaan olunmas Konvensiyann 57-ci maddsin sasn, bu Protokolun mddalar il bal qeyd-rt edil bilmz.

Madd 5. razi ttbiqi

1. Hr bir dvlt imzalanma zaman v ya znn ratifikasiya, qbul v tsdiq etm sndini saxlanmaya verrkn bu Protokolun ttbiq edilcyi razini v yaxud razilri gstr bilr.

2. Hr bir dvlt sonradan istniln vaxt Avropa uras Ba Katibinin adna nvanlam byanatla bu Protokolu byanatda gstriln hr hans digr raziy amil ed bilr. Bu raziy mnasibtd Protokol Ba Katibin bel byanat ald tarixdn sonrak ayn birinci gnndn etibarn qvvy minir.

3. vvlki iki bnd sasnda verilmi istniln byanat bel byanatda gstrilmi hr hans raziy mnasibtd Ba Katib nvanlanm bildiri vasitsil geri gtrl bilr. Geri 1/2008 gtrlm Ba Katib trfindn bel bildiriin alnd tarixdn sonrak ayn birinci gnndn etibarn qvvy minir.

Madd 6. Konvensiya il mqayis tirak Dvltlr bu Protokolun 1-5-ci maddlrinin mddalarn Konvensiyann lav maddlri kimi nzrdn keirirlr v Konvensiyann btn mddalar mvafiq olaraq ttbiq olunur.

Madd 7. mzalama v ratifikasiya Bu Protokol Konvensiyan imzalam Avropa urasnn zv dvltlrinin imzalamas n aqdr.

O, ratifikasiya, qbul v tsdiq edilmlidir. Avropa urasnn zv dvltlri Konvensiyan eyni zamanda v ya vvlcdn ratifikasiya etmdn bu Protokolu ratifikasiya, qbul v ya tsdiq ed bilmz. Ratifikasiya, qbul v ya tsdiq etm sndlri Avropa urasnn Ba Katibin saxlanmaya verilir.

Madd 8. Qvvy minm

1. Bu Protokol Avropa urasnn be zv dvlti 7-ci maddnin mddalarna mvafiq olaraq, Protokolun onlar n mcburiliyin z razlqlarn bildirdiklri tarixdn sonrak ayn birinci gn qvvy minir.

2. Protokol, onun n mcburiliyin sonradan z razln bildirmi hr hans zv dvlt n o, ratifikasiya, qbul v ya tsdiq etm sndlrini saxlanmaya verildiyi tarixdn sonrak ayn birinci gn qvvy minir.

Madd 9. Depozitari funksiyas

Avropa uras Ba Katibi urann zv dvltlrini aadaklar bard xbrdar edir:

a) hr hans imzalama;

b) ratifikasiya, qbul v ya tsdiq etm sndini saxlanmaya vermsi;

c) 5-ci v 8-ci maddlr mvafiq olaraq, bu Protokolun hr hans qvvy minmsinin tarixi;

d) bu Protokola dair digr akt, bildiri v ya xbrdarlq.

Buna ahidlik edrk, lazmi qaydada slahiyytlndirilmi aada imza ednlr bu Protokolu imzaladlar.

28 aprel 1983-c ild Strasburq hrind, hr iki mtni brabr autentik olmaqla, ingilis v fransz dillrind, Avropa urasnn arxivind saxlanacaq bir nsxd icra olunmudur. Avropa urasnn Ba Katibi tsdiq olunmu nsxlri Avropa urasnn hr bir zv dvltin gndrckdir.

   

1/2008 Strasburq, 22.XI.1984 Bunu imzalayan Avropa urasnn zv dvltlri 4 noyabr 1950-ci ild Romada imzalanm nsan hquqlarnn v sas azadlqlarn mdafisi Haqqnda Konvensiya (sonradan Konvensiya adlanacaq) vasitsil bzi hquq v azadlqlarn kollektiv hyata keirilmsinin tmin edilmsi yolunda glck addmlar atmaq n qtiyyt gstrrk, aadaklar bard razla gldilr.

Madd 1. cnbilrin xarlmasna dair prosedur tminatlar

1. Qanuni saslarla dvltin razisind yaayan cnbi, qanuna mvafiq qbul olunmu

qrarlarn icras istisna olmaqla, oradan xarla bilmzlr v aadaklara malik olmaldrlar:

a) onun xarlmasna qar arqumentlr tqdim etmk;

b) onun iin yenidn baxlmas imkanna malik olmaq v

c) bu mqsdlr gr slahiyytli orqan qarsnda v ya bel orqanlarn tyin etdiyi xs, yaxud xslr qarsnda tmsil olunmaq.

2. xarlma ictimai qaydann maraqlar n zruri olduqda v ya milli thlksizlik saslar il rtlndirildikd, cnbi bu maddnin 1 a, b v c bndindki hquqlarna ml edilmmidn vvl xarla bilr.

Madd 2. Cinayt ilrind ikayt verm hququ

1. Cinayt trtmy gr mhkm trfindn mhkum edilmi hr ksin, barsind xarlm hkm v ya czaya daha yuxar mhkmd yenidn baxlmas hququ vardr.

2. Qanunla az hmiyytli elan olunmu cinaytlrl bal v ya mvafiq xs artq birinci instansiyada n yuxar mhkm trfindn mhkum edildikd v ya onun brati il bal mhkm baxnda mhkum edilibs, bu hquqdan istisnaya yol verilir.

Madd 3. Mhkm shvin gr kompensasiya

xs cinayt mli trtmy gr yekun qrarla mhkum edildikd v sonradan onun haqqnda xarlm hkm lv edildikd, yaxud o, yeni v ya tzdn ortaya xm faktn qti olaraq mhkm shvi olduunu gstrmsi sasnda fv edilibs, bel mhkum etm nticsind czaya mruz qalm xs, vvllr mlum olmayan faktn vaxtnda almamas onun tam v ya qismn gnah zndn ba vermyibs, qanuna v ya mvafiq dvltin mvcud tcrbsin uyun olaraq kompensasiya alr.

Madd 4. ki df mhkum edilmmk v ya czalandrlmamaq hququ

1. He ks v ya hr hans dvltin qanunlarna v ya cinayt-prosessual normalarna mvafiq olaraq, artq brat ald v ya mhkum edildiyi cinaytlr gr, hmin dvltin yurisdiksiyas rivsind cinayt qaydasnda tkrar mhkum edil v ya czalandrla bilmz.

2. vvlki madd, gr yeni v ya tzdn ortaya xm faktlar barsind mlumatlar varsa v ya gr vvlki aradrma zaman iin gediin tsir gstrn sasl pozuntulara yol verilibs, 1/2008 mvafiq dvltin qanunlarna v cinayt-prosessual normalarna uyun olaraq, i tkrar baxlmasna mane olmur.

3. Konvensiyann 15-ci maddsinin mddalarna mvafiq olaraq, bu madddn geri kilmy yol verilmir.

Madd 5. r v arvadn hquq brabrliyi rl arvad brabr hquqlara malikdirlr v uaqlar il mnasibtlrd, habel nikaha daxil olmaq, nikahda olmaq v boanma il bal brabr mlki-hquqi cavabdehlik dayrlar.

Bu madd uaqlarn maraqlarna riayt olunmas n zruri tdbirlr grmkd dvltlr mane olmur.

Madd 6. razi ttbiqi

1. Hr hans dvlt imzalama zaman v ya znn ratifikasiya, qbul v tsdiq etm sndini saxlanmaya verrkn bu Protokolun ttbiq edilcyi razini v yaxud razilri gstr v bu Protokolun mddalarnn amil edilcyi bel razi v ya razilrl bal hdliklrinin rivsini gstr bilr.

2. Hr bir dvlt sonradan istniln vaxt Avropa uras Ba Katibinin adna nvanlanm byanatla bu Protokolu byanatda gstriln hr hans digr raziy amil ed bilr. Bu raziy mnasibtd Protokol Ba Katibin bel byanat ald tarixdn sonrak iki ayn bitmsinin davamnca gln nvbti ayn birinci gnndn etibarn qvvy minir.

3. vvlki iki bnd sasnda verilmi istniln byanat bel byanatda gstrilmi hr hans raziy mnasibtd Ba Katib nvanlanm bildiri vasitsil geri gtrl bilr. Geri gtrlm v ya dyiiklik Ba Katib trfindn bel bildiriin alnd tarixdn sonrak iki ayn bitmsinin davamnca gln nvbti ayn birinci gnndn etibarn qvvy minir.

4. Bu maddnin mddalarna mvafiq olaraq verilmi byanat Konvensiyann 56-c maddsinin 1-ci bndin mvafiq olaraq verilmi byanat kimi nzrdn keirilir.

5. Bu Protokolun ratifikasiyas v ya hr hans dvltin onu qbul etmsi sasnda ttbiq olunduu hmin dvltin razisi v bu maddnin mddalarna mvafiq olaraq, hmin dvltin byanat sasnda bu Protokolun ttbiq olunduu hr bir razi 1-ci maddd dvltin razisin istinad mqsdil, ayr-ayr razilr kimi nzrdn keirilir.

6. Bu maddnin 1-ci v 2-ci bndlrin mvafiq olaraq byanat vermi hr hans dvlt sonradan istniln vaxt hmin byanatda gstrilmi bir v ya bir ne razinin adndan Konvensiyann 34-c maddsind nzrd tutulduu kimi bu Protokolun 1-5-ci maddlri il bal mhkmnin fiziki xslrdn, qeyri-hkumt tkilatlarndan v ya frdlr qrupundan ikaytlr qbul etmk slahiyytini tandn byan ed bilr.

Madd 7. Konvensiya il mqayis tirak dvltlr bu Protokolun 1-6-c maddlrinin mddalarn Konvensiyann lav maddlri kimi nzrdn keirirlr v Konvensiyann btn mddalar mvafiq olaraq ttbiq olunur.

1/2008 Madd 8. mzalama v ratifikasiya Bu Protokol Konvensiyan imzalam Avropa urasnn zv dvltlrinin imzalamas n aqdr. O, ratifikasiya, qbul v tsdiq edilmlidir. Avropa urasnn zv dvltlri Konvensiyan vvlcdn v ya eyni zamanda ratifikasiya etmdn bu Protokolu ratifikasiya, qbul v ya tsdiq ed bilmz. Ratifikasiya, qbul v ya tsdiq etm sndlri Avropa urasnn Ba Katibin saxlanmaya verilir.

Madd 9. Qvvy minm

1. Bu Protokol Avropa urasnn be zv dvlti 8-ci maddnin mddalarna mvafiq olaraq, Protokolun onlar n mcburiliyin z razlqlarn bildirdiklri tarixdn sonrak iki ay mddt bitndn sonra gln ayn birinci gn qvvy minir.

2. Protokol, onun n mcburiliyin sonradan z razln bildirmi hr hans zv dvlt n o, ratifikasiya, qbul v ya tsdiq etm sndlrini saxlanmaya verildiyi tarixdn sonrak iki ay mddt bitndn sonra gln ayn birinci gn qvvy minir.

Madd 10. Depozitari funksiyas

Avropa uras Ba Katibi urann zv dvltlrini aadaklar bard xbrdar edir:

a) hr hans imzalama;

b) hr hans ratifikasiya, qbul v ya tsdiq etm sndini saxlanmaya vermsi;

c) 6-c v 9-cu maddlr mvafiq olaraq, bu Protokolun hr hans qvvy minmsinin tarixi;

d) bu Protokola dair digr akt, bildiri v ya byanat.

Buna ahidlik edrk, lazmi qaydada slahiyytlndirilmi aada imza ednlr bu Protokolu imzaladlar.

28 aprel 1983-c ild Strasburq hrind, hr iki mtni brabr autentik olmaqla, ingilis v fransz dillrind, Avropa urasnn arxivind saxlanacaq bir nsxd icra olunmudur. Avropa urasnn Ba Katibi tsdiq olunmu nsxlri Avropa urasnn hr bir zv dvltin gndrckdir.

nsan hquqlar v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda

Konvensiyaya dair Azrbaycan Respublikasnn Byanat Azrbaycan Respublikas byan edir ki, o, Ermnistan Respublikas trfindn ial olunmu razilrind Konvensiyann mddalarnn yerin yetirilmsin ial olunmu razilr azad olunana qdr tminat vermk iqtidarnda deyildir (ial olunmu razilrin sxematik xritsi lav olunur).

1/2008

   

Konvensiyann 57-ci maddsin uyun olaraq, Azrbaycan Respublikas Konvensiyann 5ci v 6-c maddlrin dair bel bir qeyd-rt irli srr ki, hmin maddlrin mddalar Azrbaycan Respublikasnn 23 sentyabr 1994-c il tarixli, 885 sayl Qanunu il tsdiq edilmi Azrbaycan Respublikas Silahl Qvvlrinin ntizam Nizamnamsinin 48, 49, 50, 56-60-c maddlrind nzrd tutulmu azadlqdan mhrum etm il bal mhkmdn knar intizam czalarnn ttbiqin mane olmur.

Qeyd-rt lav:

Azrbaycan Respublikasnn 23 sentyabr 1994-c il tarixli, 885 sayl Qanunu il tsdiq edilmi Azrbaycan Respublikas Silahl Qvvlrinin ntizam Nizamnamsi (Azrbaycan Respublikas Ali Sovetinin Mlumat, 1995, 5-6, madd 93) 48.

sgrlr v matroslara:

... d) hauptvaxtda saxlanlmaqla 10 sutkayadk hbs... veril bilr.

49. Mddtli xidmt avularna:

... ) hauptvaxtda saxlanlmaqla 10 sutkayadk hbs... veril bilr.

50. Mddtindn artq xidmt avularna:

... q) hauptvaxtda saxlanlmaqla 10 sutkayadk hbs... veril bilr.

56. Blk (4-c drcli gmi) komandirinin:

... q) sgrlri, matroslar v avular 3 sutkayadk hbs etmk hququ vardr.

57. Tabor (3-c drcli gmi) komandirinin:...

q) sgrlri, matroslar v avular 5 sutkayadk hbs etmk hququ vardr.

58. Alay (briqada) komandirinin:

... q) sgrlri, matroslar v avular 7 sutkayadk hbs etmk hququ vardr.

59. Diviziya, lahidd briqada (gmilr briqadas) komandirlrinin alay (briqada)

komandirlrin verilmi hquqlardan lav:

a) sgrlri, matroslar v avular 10 sutkayadk hbs etmk hququ vardr.

60. Korpus komandirlri, qoun nv, silahl qvvlr nvlrinin komandanlar, elc d mdafi nazirinin mavinlri onlarn tabeliklrind olan sgrlr, matroslar v avular bard bu Nizamnamnin myyn etdiyi intizam czalar tdbirlrindn tam hcmd istifad etmk hququna malikdirlr.

   

Konvensiyann 57-ci maddsin uyun olaraq, Azrbaycan Respublikas Konvensiyann 10-cu maddsinin 1-ci bndin dair bel bir qeyd-rt irli srr ki, hmin bndin mddalar Ktlvi informasiya vasitlri haqqnda 7 dekabr 1999-cu il tarixli Azrbaycan Respublikas Qanununun 14-c maddsin uyun tfsir v ttbiq olunacaqdr.

Qeyd-rt lav:

Ktlvi informasiya vasitlri haqqnda Azrbaycan Respublikasnn Qanunu (Azrbaycan Respublikasnn Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, 2, madd 82) Madd 14:

... Xarici dvltlrin hquqi v fiziki xslrinin Azrbaycan Respublikas razisind ktlvi informasiya vasitsi tsis etmsi Azrbaycan Respublikasnn balad dvltlraras mqavil il tnzimlnir (xarici dvltin hquqi xsi dedikd, hquqi xsin nizamnam kapitalnn v ya shmlrinin 30 faizindn oxunun xarici dvltlrin hquqi xslrin v ya vtndalarna mxsus olduqda v ya tsisilrinin 1/3 hisssindn oxunun xarici dvltin hquqi xsi v ya vtnda olan hquqi xslr baa dlr).

nsan hquqlar v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda

Konvensiyann 1 sayl Protokoluna dair Azrbaycan Respublikasnn Byanat Azrbaycan Respublikas byan edir ki, o, Ermnistan Respublikas trfindn ial olunmu razilrind Protokolun mddalarnn yerin yetirilmsin ial olunmu razilr azad olunana qdr tminat vermk iqtidarnda deyildir.

nsan hquqlar v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda

Konvensiyann 1 sayl Protokolunun 2-ci maddsin dair Azrbaycan Respublikasnn Byanat Azrbaycan Respublikas Protokolun 2-ci maddsinin ikinci cmlsini bel tfsir edir ki, bu mdda dini thsilin maliyyldirilmsi il bal dvltin zrin hr hans hdlik qoymur.

nsan hquqlar v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda

Konvensiyann 4 sayl Protokoluna dair Azrbaycan Respublikasnn Byanat Azrbaycan Respublikas byan edir ki, o, Ermnistan Respublikas trfindn ial olunmu razilrind Protokolun mddalarnn yerin yetirilmsin ial olunmu razilr azad olunana qdr tminat vermk iqtidarnda deyildir.

1/2008 nsan hquqlar v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda

Konvensiyann 6 sayl Protokoluna dair Azrbaycan Respublikasnn Byanat Azrbaycan Respublikas byan edir ki, o, Ermnistan Respublikas trfindn ial olunmu razilrind Protokolun mddalarnn yerin yetirilmsin ial olunmu razilr azad olunana qdr tminat vermk iqtidarnda deyildir.

nsan hquqlar v sas azadlqlarn mdafisi haqqnda

Konvensiyann 7 sayl Protokoluna dair Azrbaycan Respublikasnn Byanat Azrbaycan Respublikas byan edir ki, o, Ermnistan Respublikas trfindn ial olunmu razilrind Protokolun mddalarnn yerin yetirilmsin ial olunmu razilr azad olunana qdr tminat vermk iqtidarnda deyildir.

   

. , , .

06 2007 ( . .

. , .

() ( ) .

1/2008

. , , , . .

1990 , 1970 .

. . . , .

() 2005 .

2 1999 .

2- 13- .

13 2007 ( . ( n d. 2- .

., , . 1994 . , . , , , .

1/2008

. .

30 20 . . , . 22 45 70 . . , . , . . , , . , . . , . .

, . . . .

, . , , , .

. . . .

, , , , . 1995 .

. . . . , .

1/2008 .- t 2- . . , , y . . . . , . , , .

, , , . , , . . . . .

., , , . . . , . , . .

2- . . . . , . . , , .

1/2008 2 (

   

, .

06 2007 ( . ( 27473/02) , , , . 3- .

15 . , . , . , . 20 . . , . , . . , , . .

3- . . , ( ) . , , ( [ . ], 1997 ).

1/2008

, . , , . .

, , . , .

, , , .

.

3

   

06 2007 ( . ( 73333/01 . 3- .

11

13 2007 ( 1/2008 . ( 41559/06) . - .

1985 . , . 1999 .

, .

, 2005 . , , , , , , . .

2005 . , , , , , . . , ( , ), . , , . , , , , , , . , , . . , .

1/2008 - . . . . , , , .

13 .

, . . . , , . - .

.

, . , . , , . , , . - .

________________________________________

08 2007 ( . ( 23944/05) . - .

1/2008 . 2002 . , (߻) . . , .

, , . , , . , , , . , .

, .

- . 3 . . . , , . .

, 2005 19 15 . , . .

, , / , . 3 . , 1/2008 . , . - .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( 2440/07 . .

. . 1999 . 2007 , 1993 . . . . , , . . , , , .

39 41- .

3-, 5- 1 4- , 6- 1 13- .

   

5 1 Hr ksin azadlq v xsi toxunulmazlq hququ var. He ks qanunla myyn olunmu aadak

hallardan v qaydadan baqa azadlndan mhrum edil bilmz:

a) slahiyytli mhkm trfindn mhkum olunduqdan sonra xsi qanuni hbs almaq;

b) mhkmnin qanuni xard qrar icra etmmy gr v ya qanunla nzrd tutulmu hr hans hdliyin icra olunmasn tmin etmk mqsdil xsin qanuni tutulmas v ya hbs alnmas;

1/2008

c) hquq pozuntusunun trdilmsind sasl bh il bal xsin slahiyytli mhkm orqan qarsnda durmasndan irli gln v ya onun trfindn trdiln hquq pozuntusunun, yaxud trtdikdn sonra onun gizlnmsinin qarsn almaq n kifayt qdr zruri saslarn olduunun hesab edildiyi hallarda xsin qanuni tutulmas v ya hbs alnmas;

d) yetkinlik yana atmam xsin trbiy nzarti n qanuni qrar sasnda hbs alnmas v ya onun slahiyytli mhkm orqan qarsnda durmasndan irli gln qanuni hbs alnmas;

e) yoluxucu xstliklrin yaylmasnn qarsn almaq n xslrin, ruhi xstlrin, alkoqolizm v narkomaniyaya mbtla olanlarn, sfillrin qanuni hbs alnmas;

f) xsin lky qanunsuz glmsinin qarsn almaq mqsdil v ya barsind deportasiya, yaxud ekstradisiya tdbirlri ttbiq olunan xsin qanuni tutulmas v ya hbs alnmas.

( . ( 19359/04) . .

, , . 1985 5 . 1991 . 10 .

. . , , . . , .

. , , . , , 1/2008 .

5- 1- 7- .

________________________________________

( 5123/07 . .

14 5 3 Bu maddnin I bndinin alt bndin mvafiq olaraq tutulmu v ya hbs alnm hr ks drhal hakimin v ya qanunla mhkm hakimiyytini hyata keirmk slahiyyti verilmi vzifli xsin yanna gtirilir v alabatan mddt rzind mhkm aradrmas v ya mhkmy qdr azad edilmk hququna malikdir.

Azad edilmk mhkmd itirak etm tminatlarnn tqdim edilmsi rtlndiril bilr.

13 2007 ( 23393/05 . 5- .

5 4 5 4

13 2007 ( 23393/05 . 5- .

1/2008 2 .

. . () . , , , , , . .

,2005 .

5- 3- .

. , .

5 3 ( 5- 4- .

. . , . . , . , . ; , . , , .

[ ] , 1/2008 . [ . w] , . .

5 4 (

   

, , [ ] (

5) 04 2005 ;

. w] ( 8463/78, 16 1982 , 34, . 52 53); ˻ [ . ] ( 14385/04), [, [ ] ( 8721/05) 27 2007 , [ 8705/05) [ ( 8742/05).

   

6 1 ( Hr ks onun mlki hquq v vziflri myyn edilrkn v ya ona qar hr hans cinayt ittiham irli srlrkn, qanun sasnda yaradlm mstqil v qrzsiz mhkm vasitsil, alabatan mddtd iinin daltli v aq aradrlmas hququna malikdir. Mhkm qrar aq elan edilir, lakin demokratik cmiyytd xlaq, ictimai qayda v ya milli thlksizlik maraqlar namin, hminin yetkinlik yana atmayanlarn maraqlar v ya trflrin xsi hyatnn mdafisi bunu tlb etdikd, yaxud mhkmnin fikrinc, akarln dalt mhakimsinin maraqlarn poza bilcyi xsusi hallar zaman ciddi zrurt olduqda, mtbuat v ictimaiyyt btn proses boyu v ya onun bir hisssind mhkm iclasna buraxlmaya bilr.

   

1/2008 - . 6- .

. . , .

.

35- 1- . . , .

. . , , . , .

, , .

, , 10 . , .

, , 34 , 1/2008 .

6 (

   

. 6- .

. .

, .

1999 . , . , , . , , , 30 , . , .

1/2008 6 . . , 6 , . . , , . .

, . , .

. . , . , . .

6 ( 1/2008 . . . .

6 (

   

( ) . 6- .

. , () . . () , 53/1992 35/1993 . 35/1993 .

53/1992 35/1993 .

. ,

1/2008

35/1993 53/1992 . 53/1992 , . .

, . , . . . , . .

, . , . , . , , .

, , .

, 53/1992 . , . .

. . . . .

1/2008 6- 1 . . , , . , , .

, , , . . , . , .

6 1 ( 6- 1- . . , . . .

. , . .

, . . 1/2008 , . , .

6 1 ( 41- - 6 .

6 1 (

   

. 6- .

8 6 2

   

. 6- .Pages:   || 2 | 3 |
 >>  - .
:

* * * * : IA ( , ) IB ...

1 2015 . ͲͲ ˲, ʲ Ҳ ˲ в 2015 1.1 ...

Packard Bell EasyNote LS -1 4 . 6 ? ...

ISSN 2076-2151. . 2013. 3 (36) 86 621.771 . . . . . . . . . - ...

Bluetooth HIPER Sound Storm Bluetooth HIPER Sound Storm. Bluetooth HIPER ...

...

2015 FUGA . , . , , , . FUGA ...

, , : . / . . . . , . . . .: , 2001. . 20. 140 . ISBN 5-317-00377-6 , ( ...

27.11.2014. 40(305) ...

StarLine . -, ...

, , . : ? , , ...

: - ; ,...

1- 2014 . . " " "...

, WELQut. WELQut . , ...

". . "2015. .3, 3 (11) http://esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525 (Online) 316.7 . . , ...

(. ). - , , . ...

2. . . , ...

" , , " 338.246 . . . . . . , 6600...

" " : .. ( " " ", ., ) julia-luk@inbox.ru In that re...

2. . .. . .. 8-980-655-03-97 semenkalugin@mail.ru . , ...

737.22(474.3) (, ) , ...

(2014, 19) 316.728 Myasnikova Lyudmila Anatolyevna , , D.Phil. (Philosophy), Professor, Vice Principal for Academic Affairs, ...

- -F . 1 ...

ForwardTS : 08 2013 . - 1. 2. DirectShow (FD300) ...

3 3- 1. 1. 60 . 2. (10 1-...

: , 88 ...

180 VII. 40. , , . , , .. ...

(ES) "" . : 01.09.2010 . 1 : 02.06.2014 . 1.4. . 1 43 1 ...

.. Trend Micro Deep Security 7 1. 2. 2.1 Deep Security Manager 2.2 Deep Security Agent 2.3 Deep Security Virtual Appliance 3. 3.1 3.1.1 3.1.2 DPI IDS/IPS 3.1.3...

 
<<     |    
2017 www.lib.knigi-x.ru - -

, .
, , , , 1-2 .