WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 

«Ўзбекистон Республикаси алоа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат ўмитаси ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ...»

Ўзбекистон Республикаси алоа, ахборотлаштириш ва

телекоммуникация технологиялари давлат ўмитаси

ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА

ЎУВ КУРСЛАРИ МАЪЛУМОТНОМАСИ

Тошкент-2014 й.

-1 Мундарижа:

ЎУВ КУРСЛАРИ МАЪЛУМОТНОМАСИ ТЎРИСИДА.............. 3

ЎУВ МАРКАЗЛАРИ ТЎРИСИДА МАЪЛУМОТ

1. Тошкент ахборот технологиялари университети узуридаги “Электрон укумат” ўув маркази

2. Тошкент ахборот технологиялари университети узуридаги Жавохарлал Неру номидаги Ўзбек-инд ахборот технологиялари маркази

3. “BePro-Education Center” ўув маркази

4. Тошкент шаридаги Инха университети

5. “Ўзбектелеком” АК “Телекоммуникация ва персонални ривожлантириш маркази” филиали

2015 ЙИЛ ЎУВ КУРСЛАРИ ТЕМАТИК РЕЖАСИ

2015 ЙИЛ ЎУВ КУРСЛАРИНИНГ НАРХНОМАСИ

2015 ЙИЛ МАЛАКА ОШИРИШ ЮЗАСИДАН

БУЮРТМАНОМАЛАРНИ ТУЗИШ ВА ТАДИМ ИЛИШ

ТАРТИБИ

-2 УВ КУРСЛАРИ

МАЪЛУМОТНОМАСИ

ТЎРИСИДА

-3 Мазкур ўув курслари маълумотномасида Ўзбекистон Республикаси алоа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат ўмитаси тизимидаги Тошкент ахборот технологиялари университети ошида ташкил этилган “Электрон укумат” ўув маркази, Жавоарлал Неру номидаги Ўзбек-инд ахборот технологиялари ўув маркази, Тошкент шаридаги Инха университетининг ўув маркази, “BePro-Education Center” нодавлат таълим муассасаси, Тошкент шаридаги Инха университетининг ўув маркази” ва “Ўзбектелеком” АКнинг “Телекоммуникация ва персонални ривожлантириш маркази” филиали томонидан замонавий ахборот коммуникация технологиялари тизимларини жорий илиш ва ундан фойдаланиш бўйича ташкил этилаётган ўув курсларининг 2015 йилдаги тематик режаси, ўув дастурлари ва асосий йўналишлари амда республика удудларида ўитиладиган жойлари аида маълумотлар батафсил ёритилган.

Ушбу ўув курслари маълумотномаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 21 мартдаги “Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада жорий этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўрисида”ги П-1730-сон, 2013 йил 27 июньдаги “Ўзбекистон Республикаси миллий ахборот коммуникация тизимларини ривожлантириш бўйича ўшимча чора-тадбирлари тўрисидаги П-1989-сон, 2014 йил 3 апрелдаги “Итисодиётнинг реал секторларида ахбороткоммуникация технологияларини жорий илишни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўрисида”ги П-2158-сон арорлари, Вазирлар Макамасининг 2014 йил 27 мартдаги “Давлат ва хўжалик бошаруви, жойлардаги мааллий давлат окимияти органлари ходимларини ахборот-коммуникация технологиялари соасида малакасини ошириш бўйича ўшимча чора-тадбирлари тўрисида”ги 73-сон арорига мувофи, давлат ва хўжалик бошаруви, мааллий давлат окимияти, ташкилот, муассаса ва корхоналарда ахборот коммуникация технологияларинижорий илиш ва ундан самарали фойдаланиш амда давлат бошарув органлари ходимларининг замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш бўйича ўитиш ва малакасини оширишни назарда тутувчи белгиланаётган ва режалаштирилаётган ўув курслари рўйхати ва ўтказиш жойи тўрисидаги батафсил маълумотлар келтирилган.

-4 Мазкур ўув курси маълумотномасида боша вазирликлар, идоралар, муассаса ва ташкилотларнинг ходимларини компьютер саводхонлиги бўйича билим ва кўникмаларини ошириш ва аттестациядан ўтказиш амда АКТ йўналишига ихтисослашган таркибий тузилмадаги мутахассисларни замонавий АКТ курслари бўйича, муассаса ва ташкилотларнинг этиёжлари, асосий материаллар бўла олишига хизмат илади.

-5 УВ МАРКАЗЛАРИ ТЎРИСИДА МАЪЛУМОТ

-6 Тошкент ахборот технологиялари университети узуридаги “Электрон укумат” ўув маркази

Марказ манзили ва телефон раамлари:

Манзили: 100202, Тошкент ш., Юнусобод тумани, А.Темур кўчаси, 108 Телефон: +998-90-980-77- 00;

Факс: (0-371) 238-65-52 Email: f.agzamov@egov.uz www.tuit.uz/e-gov 2013 йил 1 октябрь Тошкент ахборот технологиялари университети ошидаги “Электрон укумат” ўув маркази Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 27 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўрисида”ги П-1989-сон арори амда Ўзбекистон Республикаси алоа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат ўмитасининг 2013 йил 30 сентябрдаги “Тошкент ахборот технологиялари университети ошида “Электрон укумат” ўув марказини ташкил илиш тўрисида”ги 366-сонли буйруи асосида ташкил этилган.

Марказнинг вазифаси ва функцияси:

“Электрон укумат” тизимини жорий илиш ва унинг самарали фойдаланишда иштирок этувчи Давлат ва хўжалик бошаруви органлари ходимларини ўитиш ва малакасини ошириш тизимини ташкил илиш;

“Электрон укумат” тизимини жорий илиш ва ундан фойдаланиш фаолияти соасида ўув режалари ва дастурларини ишлаб чииш ва амалга татби илиш, мазкур йўналишда ўитиш сифати ва даражасини оширишга йўналтирилган ўув-методик материалларни ишлаб чииш; аолини ва тадбиркорлик субъектларини компьютер саводхонлиги бўйича ўитиш фаолиятини мувофилаштириш;

Давлат ва бошарув органларида “Электрон укумат” тизимини жорий илиш ва ундан фойдаланиш борасида амалиётда кенг учрайдиган долзарб муаммолар бўйича ахборот-талилий материаллар ва тавсиялар тайёрлаш;

–  –  –

“Электрон хукумат” тизимига оид ўув жараёнини ташкил илиш, назорат килиш ва такомиллаштириш усулларини ишлаб чииш ва амалиётга жорий этиш; юори технологияли моддий ва илмий базани, шунингдек сифатнинг юори ва халаро стандартлар талаблари даражасида ихтисослаштирилган кадрларни айта тайёрлаш ва малакасини ошириш миллий мактабини шакллантириш;

“Электрон укумат” тизимига оид фан дастурларини, ишчи режаларини, ўув дастурларини ишлаб чииш, зарурат олларда таълим муассасалари ва марказларига амалий-илмий тавсиялар бериш амда тегишли ёрдам кўрсатиш.

Тошкент ахборот технологиялари университетининг Урганч, Фарона, арши, Самаранд ва Нукус филиалларида марказнинг филиаллари ташкил этилган бўлиб, замонавий ўув хоналари ва жиозлари амда малакали педагог кадрлари билан таъминланган. Республиканинг барча удудларида ўитиш имкониятига эга.

2. Тошкент ахборот технологиялари университети узуридаги Жавохарлал Неру номидаги Ўзбек-инд ахборот технологиялари маркази Манзили: 100202, Тошкент ш., Юнусобод тумани, Амир Темур кўчаси, 108 Телефон: (0-371) 235-08-43 Email: uic@tuit.uz www.tuit.uz Тошкент ахборот технологиялари университети ошидаги Жавахарлал Неру номидаги Ўзбек-инд ахборот технологиялари маркази Ўзбекистон Республикаси ва индистон Республикаси укуматлари ўртасида 2004 йил 29 октябрда Дели

–  –  –

Марказ томонидан бугунги кунга адар ахборот коммуникация технологиялари йўналишида атор малака ошириш ўув курслари, тренинглар ва семинарлар ташкил этиб келинмода.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг 2011 йил 27 октябрдаги “Давлат ва хўжалик бошаруви, мааллий давлат окимияти органлари ходимларининг малакаси ва кўникмаларини оширишга доир ўшимча чоратадбирлар амда уларни ишда компьютер техникаси ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш юзасидан аттестациядан ўтказиш тартиби тўрисида”ги 289-сонли арорини бажариш масадида марказда давлат ва хўжалик бошаруви органлари ходимлари учун замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш бўйича “Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш” номли ўув курси ташкил этилди амда 100 дан орти корхона ва ташкилотлардан жами 5000 га яин ходим малакасини оширган.

3. “BePro-Education Center” ўув маркази Манзили: Тошкент ш., ир из кўч., 10 уй Телефон: (0-371) 277 55 44; 230-53-01 Email: info@bepro.uz www.bepro.uz “BePro-Education Center” нодавлат таълим муассасаси ўув маркази 2011 йил 18 октябрида ташкил топган. Марказ томонидан дунёдаги етакчи бўлган дастурий масулотлар мажмуасини, хусусан, Microsoft Office офис комплекси, Windows операцион тизимлари, Adobe комплекс дастурларини ва боша икки ва уч ўлчовли дизайн ва архитектура дастурлари бўйича мутахассисларни бошланич босидан, профессионал ўитишга мўлжалланган курсларни мунтазам равишда ташкил этиб келади.

-9 BePro-Education Center” нодавлат таълим муассасаси ўув маркази республикада замонавий ахборот технологиялари соасида халаро тан эътироф этилган VUE ва PROMETRIC тест тизими компанияларининг ваколатли маркази ва ўзаро биргаликда самарали амкорликни амалга ошириб келинмода.

“BePro-Education Center” нодавлат таълим муассасаси ўув марказининг тингловчилари танланган курснинг назарий ва амалий жиатдан етарли тажрибага ва мукаммал кўникмага эга бўлишига зарур шароитларга, моддий-техник базасига ва юори малакали ва тажрибали тренер ўитувчиларига эга.

4. Тошкент шаридаги Инха университети Манзили: Тошкент ш., Зиёлилар кўч., 9 уй Телефон: (0-371) 269-00-58 Email: info@inha.uz www.inha.uz Тошкент шаридаги Инха университети Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 24 мартдаги “Тошкент шаридаги Инха университетини ташкил илиш тўрисида”ги П-2155-сон арорига мувофи Корея Республикасининг етакчи олий таълим муассасаси – Инха Университети билан амкорликда ташкил этилган.

Университетда “Ахборот-коммуникация технологиялари инжиниринги” ва “Ахборот-компьютер технологиялари инжиниринги” таълим йўналишларида баклаврларни тайёрламода.

Университет ошида ташкил этилган ўув маркази томонидан Давлат ва хўжалик бошаруви органлари ва мааллий давлат окимияти органларининг рабар кадрларининг малакасини ошириш учун “Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари” йўналишидаги махсуслаштирилган ўув курсини таклиф этади.

–  –  –

ривожлантириш маркази” филиали Манзили: Тошкент ш. А.Темур кўчаси 97а уй Телефон: (0-371) 234-01-50 Факс: (0-371) 234-49-22 Email: tpdc@uztelecom.uz www.etc.uztelecom.uz “Ўзбектелеком” АК “Телекоммуникация ва персонални ривожлантириш маркази” филиали “Ўзбектелеком” АКнинг 2003 йил 5 августдаги 124-сон буйруига асосан ташкил топган. озирги ватда марказда 11 та йўналиш бўйича 60 дан орти ўув курслари ташкил этиб келинмода. Мазкур ўув курсларида турли компания ва ташкилотларнинг рабарлари, рабар ўринбосарлари, бош бухгалтерлари, молия ва режа бўлими мутахассислари, кадрлар бўлими ходимлари, техника йўналишидаги мутахассислар, муандислар, шунингдек соа тизимидаги корхона ва ташкилотларнинг ходимлари малака оширишади. Малака ошириш тематик ўув курслари режасига ар йили корхона ва ташкилотларнинг этиёжи ва талабларидан келиб чиан олда тегишли ўзгартиришлар киритилади.

Марказда барча ўув хоналари замонавий компьютер техникалари (видеопроектор, электрон доска, микрофон ва б.) билан тўли жиозланган.

Филиалда NEC компаниясининг NEAX-61 раамли коммутация тизими, U-Node раамли узатиш тизими, Huawei компаниясининг iManager T-2000 технологияси, C&C08 раамли коммутация тизими, CDMA ва GSM стандартидаги мобил алоа тизимлари, Iskratel компаниясининг Si3000 раамли коммутация тизими, электр манбаа билан таъминловчи урилмалар, Кореянинг DTS-1100 раамли коммутация тизими, Республикамизда ишлаб чиилган СГМ Коинот коммутация тизими ўрнатилган. Шунингдек менатни муофаза илиш ва хавфсизлик техникаси ўув хонаси ва компьютер синфи керакли жиозлар билан таъминланган.

- 11 йилдан буён Марказда “Cisco локал тармо академияси” фаолият юритиб келмода. Ушбу академия тингловчилари халаро мусобааларда муносиб ўринларни эгаллаб келмодалар.

Марказ томонидан ташкил этиладиган ўув курслари якунида тингловчилардан якуний имтиони тест синови, реферат, курс иши, ёзма иш тарзида олинади.

Якуний имтион 100 баллик рейтинг тизимида асосида ўтказилади ва унинг натижасига кўра тингловчига тегишли сертификат топширилади.

Марказнинг тематик ўув курслари режасига биноан ар йили 2000 дан орти рабар ва мутахассислар малака оширишади. Шунингдек ўув курсларини самарасини ошириш масадида жойларда ам ўув курслари ташкиллаштирилади.

2014 йилда марказ томонидан ташкил этилган ўув курсларида 2094 та тингловчи малака оширган.

Марказ томонидан ташкил этиладиган ўув курсларини ўтказиш учун итисодиётнинг турли соаларидан, шунингдек алоа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари соаси корхона ва ташкилотларидан етук мутахассислар, олий ўув юртларининг профессор-ўитувчилари, турли ўув марказларидан мутахассислар, NEC (Япония), Huawei (Хитой), ZTE (Хитой) ва Iskratel (Словакия) каби хорижий компанияларнинг мутахассислари жалб илинади.

- 12 ЙИЛ ЎУВ КУРСЛАРИ

ТЕМАТИК РЕЖАСИ

–  –  –

Ўув марказлари томонидан тадим илинаётган ўув курсларида иштирок этувчи тингловчиларни тематик ўув режаларига асосан уйидаги тоифаларга бўлинади:

I. РАБАРЛАР. Давлат ва хўжалик бошаруви органлари амда мааллий давлат окимияти органларининг биринчи рабарлари амда уларнинг ўринбосарлари тоифаси назарда тутилади.

Ўув марказлари томонидан ахборот-коммуникация технологияларини тадби илиш, фойдаланиш ва улардан самарали эксплуатация илиш, ахборот хавфсизлиги борасидаги лойиаларни бошариш, таянч тушунчаларни етказиш, ахборот-коммуникация технологиялари соасидаги мааллий ва хорижий тажрибаларни (ITIL,COBIT, ISO), шу жумладан дунёнинг етакчи компаниялари ечимларини махсуслаштирилган ўув дастурлари асосида иса ват мобайнида ўитишдан иборат.

II. УЙИ-РАБАРЛАР. Давлат ва хўжалик бошаруви органлари амда мааллий давлат окимияти органлари ва уларнинг таркибий бўлинмаларидаги департамент, бошарма, бўлим ва хизматларнинг бошлилари ва уларнинг ўринбосарлари тоифаси назарда тутилади.

Ўув марказлари томонидан таклиф этилаётган ўув курслари ва дастурларинниг тематик режасига асосан корхона ва ташкилотнинг асосий фаолиятида тадби этилаётган замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, шу жумладан, Интеренет тизимлари, етакчи компанияларнинг замонавий дастурий масулотлари ва аппарат мажмуаларини бошариладиган дастурий ечимлари ва уларнинг

–  –  –

III. ХОДИМЛАР. Давлат ва хўжалик бошаруви органлари амда мааллий давлат окимияти органлари ва уларнинг таркибий бўлинмаларидаги департамент, бошарма, бўлим ва хизматларида турли масалалар ва вазифаларга масъул бўлган ходимлар тоифаси назарда тутилади.

Ўув марказлари томонидан таклиф этилаётган ўув курслари ва дастурларинниг тематик режасига асосан корхона ва ташкилотнинг асосий фаолиятида тадби этилаётган замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг имкониятларидан самарали фойдаланиш учун асосий тушунчалари, функциялари ва имкониятлари аида табаалаштирилган курслар асосида ўитилади.

IV. МУТАХАССИСЛАР, шу жумладан АКТга ОИД ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ХОДИМЛАР.

Давлат ва хўжалик бошаруви органлари амда мааллий давлат окимияти органлари ва уларнинг идоравий мансуб бўлинмаларида бевосита АКТни асосий фаолиятга жорий илиш бўйича лойиалаштириш, ахборот-коммуникация технологиялари, тизимлари ва воситаларидан фойдаланиш, эксплуатация илиш ва янада такомиллаштириш, шу жумладан, ахборот маълумот базаларини ишлаб чииш ва уларга ишлов бериш, замонавий дастурий тилларда миллий дастурий масулотларни яратиш ва ундан асосий фаолиятда фойдаланиш, замонавий хорижий ва мааллий дастурий масулотлар, операцион тизимлар ва уларнинг

–  –  –

эксплуатация илиш, тизим администратори функцияларини мукаммал даражада ўрганиш, ташкилотларда ахборот хавфсизлиги сиёсатини жорий илиш ва келгусида мазкур сиёсатни янада такомиллаштириш, архитектура-урилиш, саноат

–  –  –

самарали ўллаш чора-тадбиларини мувофилаштирувчи ходимлар тофиаси назарда тутилади.

“BePro-Education Center” ўув маркази томонидан мазкур тоифадаги мутахассислар учун халаро эътироф этилган ўув курсларини тадим илади.

Тингловчилар аудиториясини уйидаги чизма орали кўриш мумкин.

- 35 УВ КУРСЛАРИНИНГ НАРХНОМАСИ

–  –  –

буюртманомаларни тузиш ва тадим илиш тартиби Давлат бошарув органлари, мааллий давлат окимияти, муассаса, ташкилот ва идоралар томонидан тизимдаги таркибий бўлинмаларда ишлаётган рабар, мутахассис ва техник персоналларни ахборот технологияларидан фойдаланиш ва уни жорий илиш бўйича малака ва кўникмаларини ошириш 2015 йилда малака ошириш бўйича мазкур ўув курси маълумотномасининг 1-иловасидаги жадвалшаклга асосан шакллантирилади.

Шунингдек, Давлат бошарув органлари, мааллий давлат окимияти, муассаса, ташкилот ва идоралар томонидан мазкур 1-иловадаги шаклдан келиб чииб, ўув курсига бўлган этиёжни ўшимча равишда Давлат ва хўжалик бошаруви, мааллий давлат окимияти, ташкилот, муассаса ва корхоналари томонидан ходимларининг 2015 йилда ахборот коммуникация технологияларини жорий илиш ва фойдаланиш бўйича ходимларнинг малакаси ва кўникмаларини ошириш юзасидан тадим этиладиган талабнома 2-иловадаги жадвал-шакл асосида Ўзбекистон Республикаси алоа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат ўмитаси (Кадрларни тайёрлаш, айта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўлими)га тадим этилади.

Ўзбекистон Республикаси алоа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат ўмитаси Давлат бошарув органлари, мааллий давлат окимияти, муассаса, ташкилот ва идоралар томонидан тадим илинган 1 ва 2-иловадаги буюртманомага асосан, тегишли ўув марказлари фаолиятини мувофилаштириб боради.

–  –  –

- 49 ИЛОВА _____________________________________________________________________________________________

(Давлат ва хўжалик бошаруви, мааллий давлат окимияти, ташкилот, муассаса ва корхона номи)

–  –  –

ЖАМИ

Похожие работы:

«МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТ ВЕ ННЫ Й СТ АНДАРТ Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Общие...»

«МАТЕРИАЛЫ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ВТО И ТАДЖИКИСТАН: РАСШИРЕНИЕ ДИАЛОГА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Информационный бюллетень № 7 Гражданское общество Душанбе – 2003г. ПРЕДИСЛОВИЕ Информационный бюллетень №7 Общественной Организации Респу...»

«АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ОБЗОР РЫНКА КУРОРТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЧЕРНОГОРИИ ЗА 2008 ГОД Подготовлено Департаментом аналитики и консалтинга Компании "Новое Качество" по состоянию на 31 декабря 2008 года БРОКЕРИДЖ • СТРАТЕГИ...»

«Оптимизация Вашей сети GSM сегодня и завтра Использование тестирования покрытия для поиска проблем в качестве покрытия, интерференции, границ эстафетной передачи и списков соседей Прикладная статья № 1344 ОГЛАВЛЕНИЕ Наименование раздела Страница 1 Введение........2...»

«22 УДК 621.317 ПОГРЕШНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗКАХ Шклярский Я.Э. 1, Кузнецов В.А. 2 Санкт-Петербургский государственный горный университет, г. Санкт-Петербург, e-mail: 1 js-10@mail.ru,2 russelman@mail.ru Аннотация. В работе представлены теоретические исследования влияни...»

«Глава Первая, В Коей Представлен Дворец Королевы Глорианы Вкупе с Описанием Иных Его Обитателей и Кратким Изложением Всяческих Деяний, Имевших Место во Граде Лондоне в Канун Новогодия, Завершавшего Двенадцатый Год Правления Глорианы Дворец размер...»

«Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 41. Декабрь 2013 г. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация в государственном управлении Базаркина Д.Ю. Модели общественных пр...»

 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.