WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

«БЕЛАРУСКІ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТЫТУТ ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА І АРХІЎНАЙ СПРАВЫ АРХЕАГРАФІЧНАЯ КАМІСІЯ КАМІТЭТА ПА АРХІВАХ І СПРАВАВОДСТВУ ПРЫ САВЕЦ Е МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Р. П. Платонаў СТАРОНКІ ...»

-- [ Страница 5 ] --

Трэба сказаць, што некаторыя белапаўскiя кiраўнiкi спалохалiся гэтай пастановы, хто разгубiўся i не ведаў, што рабiць. Пастанова не была растлумачана ў пiсьменнiцкiх колах, мы таксама разгубiлiся i не далi ёй належнага накiрунку.

Я сам падпiсаў заяву. Раiўся з т. Жаброўскiм пасля таго, як падпiсаў. Я прачытаў гэтую заяву, Мiкола Хведаровiч таксама. Але, мабыць, ён разумнейшы быў, дык не падпiсаў, хаця i згаджаўся. Я бачыў, што там ёсць добрыя пункты, чыста бытавога парадку. Але там ёсць цэлы рад палiтычных памылак, якiя я цалкам не разгледзеў, а мая справа, як камунiста, разгледзець гэта (Мiкола Хведаровiч таксама не зрабiў гэтага). Я падпiсаў. Але падводзiць усiх гэтых людзей пад адну рубрыку шкоднiкаў нельга. Давайце дыферэнцыраваць тых, хто падпiсаў. Некаторыя шчыра падпiсалiся. У адносiнах некаторых я гаварыў — не давайце iм падпiсваць, i не ведаю, як яны падпiсалiся.

Некаторыя гаварылi: як-небудзь перабудземся, пойдзем у ЦК, паставiм пытанне, можа нам па галаве дадуць, але будзе пералом. Я таксама так гаварыў: можа i мне здорава перападзе, але, ва ўсялякiм выпадку, справа пакранецца з месца. Я раiўся з т. Жаброўскiм, цi ўзяць свой подпiс назад. Ён чула падышоў — як хочаце, кажа.

На такiм фоне прагучала прамова паэта А.Дудара, галоўны змест якой можна вызначыць адным выразам «злоба дня — нацдэмы».

Ад iншых выступленняў яна адрознiвалася пэўнай прадуманасцю i абгрунтаванасцю фармулёвак, гiстарычнымi экскурсамi, прыкладамi, якiя павiнны былi пацвердзiць выказваемыя думкi:

Дудар А. «Асноўныя пытаннi, на якiх я хачу спынiцца, гэта тыя з'явы, якiя з'явiлiся злобай дня ў нашай лiтаратуры, — гэта нацдэмы.

Нацдэмакратызм i ў лiтаратуры i наогул ва ўсiм нашым жыццi з'ява не сённяшняга дня. Ён так цi iнакш праяўляўся з самага пачатку Кастрычнiкавай рэвалюцыi, але заўсёды, на розных этапах нашага жыцця, нашага будаўнiцтва ён праяўляўся па-рознаму.

На першым этапе, калi ўзнялася першая хваля ў днi Кастрычнiка, нацдэмы прабавалi выступiць са зброяй у руках, але гэта зброя была саламяная, яна была выбiта. Iм прыйшлося шукаць iншыя формы барацьбы з дыктатурай пралетарыяту, iншыя формы барацьбы з партыяй i Савецкай уладай. У 1928-29 гг. мы маем зноў уздым, другую спробу нацдэмаў праявiць сябе, здабыць сабе такiя пазiцыi, якiя б забяспечылi ў будучым часе пэўную перамогу. Тыя нацдэмы ўжо не выступалi са зброяй у руках, бо гэта было небяспечна, i, як вам вядома, ужывалi iншыя метады i iншую тактыку... На вялiкi жаль, я асабiста ў той час стаяў у шэрагах гэтых контррэвалюцыйных плыняў. Паўтараць i шмат гаварыць аб гэтым не прыходзiцца, бо ўсе выступленнi, усе тыя выпады i вылазкi, якiя я ў свой час зрабiў, пераважнай большасцi прысутных вядомы, i мне астаецца сказаць, што ўся гэтая лiнiя, якой я трымаўся ў тыя гады, мной беспаваротна i рашуча адкiнута.

Зараз мы маем трэцюю хвалю нацдэмакратызму, трэцi раз ён прымае iншую тактыку, прыстасоўваючыся да iншых абставiн гаспадарчага i культурнага жыцця... Зараз нацдэмы не толькi не стараюцца паставiць сваю марку, на якой не было б рэвалюцыйнай эмблемы, наадварот, яны стараюцца працягнуць творы пад маркай савецкай, яны пастараюцца, каб на iх творах стаяла пячатка — серп i молат. Гэтым яны стараюцца дэзарганiзаваць чытача, бо шырокi чытач навучыўся цанiць тое, што яму даецца.

[Далей прыклады: прозвiшчы пiсьменнiкаў, выступленнi якiх, на думку прамоўцы, з'яўлялiся «асаблiва ганебнымi», iншыя «дробныя рэцыдывы нацыянал-дэмакратызму» ў лiтаратурных творах, «раскiданыя шмат дзе»... Беларускi радыё-цэнтр... Пiсьменнiцкая газета «Лiтаратура i мастацтва»].

I ў заключэнне:

Навука апошнiх нацыянал-дэмакратычных вылазак, як i навука ранейшай барацьбы з нацыянал-дэмакратам, павiнна паставiць на максiмальную вышыню класавую пiльнасць. Вораг зараз маскiруецца больш чым калi-небудзь, таму драбнейшыя праявы нацыяналдэмакратызму павiнны сустрэць асаблiва вострае рэагаванне189.

Усяго на сустрэчы выступiла 22 чалавекi.

Падводзячы вынiкi сустрэчы, усе кропкi над «i» расставiў сакратар ЦК КП(б)Б В.Ю. Жаброўскi. Перш за ўсё ён спынiў усялякiя размовы аб «новым нэпе» ў мастацкай палiтыцы партыi, якi нiбыта наступiў пасля пастановы ЦК ВКП(б) ад 23 красавiка 1932 г.

«Аб перабудове лiтаратурна-мастацкiх арганiзацый»:

Аб “нэпе” i “амнiстыi”

Чудовищно и нелепо, когда говорят о «новом нэпе» в области художественной политики партии. Только наши враги могут так говорить, и таким разговорам надо давать беспощадный отпор.

Чудовищно и нелепо говорить об «амнистии», что будто бы мы кому-то предоставляем полную амнистию за крупнейшие не только ошибки (это ошибками нельзя назвать, это больше чем ошибки), которые делались теми или другими писателями. Купала и Колас делали не ошибки — тут дело не в ошибках, а в линии. Люди занимали определенную линию, были представителями на определенном этапе враждебных нам классов. Я на прошлом совещании говорил, что мы тут не можем быть иванами непомнящими. Другое дело, что мы не должны по каждому поводу напоминать об этом. Если человек порвал с прошлым, поставил на нем крест, решительно стал на советские 189 Там жа. Воп.14. Спр.118. Л.8, 10-11, 15, 18-21, 27-28, 108-114.

позиции, можно ему об этом прошлом не напоминать. Но если человек начинает делать новые ошибки, безусловно, напомним и будем их учитывать.

–  –  –

Вне всякого сомнения, в последнее время на фронт е художественной литературы имеется ряд классово-враждебных проявлений. Возьмите статью Сидоренко — разве это не яркий показатель классово-враждебной вылазки? Так может говорить только классовый враг. Возьмите те статьи, которые были опубликованы в газете «Лiтаратура i мастацтва» в связи с годовщиной Янки Купалы, статью Барановых, стихотворение Бровки. То же самое.

Аб “Лiсце 15-цi”

Я не хотел бы квалифицировать письмо 15-ти писателей как классово-враждебный нам выпад. Но то, что определенны е элементы хотели использовать его в классово-враждебных нам интересах, — это вне всякого с омнения. И поэтому я никогда не могу с огласиться с таким, например, определением, что это письмо «в определенной степени рисует современное положение в белорусской лит ературе и в литературном движении». Это — пересаливание, это — утеря перспективы.

Аб адносiнах да пiсьменнiкаў старэйшага пакалення

Мы довольствоваться только юбилейными декларациями Янки Купалы и отдельными стишками его, которые он помещает на 1 мая или 7 ноя бря в «Звяздзе», не можем. И вы, партийцы, осуществляющие политику партии на литературном фронт е, так должны ставить вопрос. Не одергивая, не отталкивая... Мы должны подвести его к тому, чтобы он твердо перешел на наши рельсы. Мы не требуем, чтобы он стал пролетарским писателем, но был писателем, стоящим на платформе Советской власти действительно, а не только в декларации, чтобы он во весь свой голос ясно и громко об этом заявил... Это относится не только к нему, а вообще к старым кадрам 190.

190 Там жа. Л.63- 82.

Пасля нарады рэдактар газеты «Лiтаратура i мастацтва» i член аргкамiтэта Х.М.Дунец накiраваў у ЦК КП(б)Б дакладную запiску аб лiтаратурных пытаннях. Першы раздзел аўтар прысвяцiў пытанням, якiя звязаны з «Лiстом 15-цi». «Хотя писателям, подавшим заявление, — гаварылася ў ёй, — было указано на наличие в этом деле отрицательной политической подоплеки, хотя немедленно после совещания в ЦК (у т.Жебровского) были проведены меры по улучшению бытового положения писателей, все же среди части белорусских писателей остается впечатление, что дух письма в основном правильный и что ЦК пошел навстречу писателям после письма... Такие настроения приобрели благоприятную почву, поскольку эти люди не видели никакого реагирования на это письмо со стороны руководства Оргкомитета.

Какой получается при этом политический эффект? Создается положение, благоприятствующее попыткам спекульнуть на гнилом либерализме и продолжать подрывать авторитет Оргкомитета и, таким образом, партруководство литературой»191.

Рэагаванне кiраўнiцтва ЦК КП(б)Б на падзеi ў лiтаратурным асяроддзi ў рэспублiцы мела жорсткi характар. У пастанове, прынятай 28 студзеня 1933 г. пад назвай «Аб фактах прасочвання класававарожых, нацыянал-дэмакратычных уплываў у мастацкай лiтаратуры БССР», артыкул Сiдарэнкi-Пеначкiна, творы Баранавых i Нiкановiча былi квалiфiкаваны як класава-варожая вылазка рэваншысцкiх, нацыянал-дэмакратычных элементаў, якiя паказваюць «шалёнае супрацiўленне разгромленага, але канчаткова не дабiтага класавага ворага разгорнутаму сацыялiстычнаму наступленню», сваю антысавецкую работу прыкрываюць «фальшыва-нацыянальным сцягам».

Дзеяннi фракцыi Арганiзацыйнага камiтэта ССПБ, якая не дала разгорнутай палiтычнай квалiфiкацыi фактам антысавецкiх вылазак на лiтаратурным фронце, былi названы «недапусцiмымi i нецярпiмымi» i расцэнены як «прытупленне класавай пiльнасцi». У прытупленнi класавай пiльнасцi бюро абвiнавацiла органы Наркамасветы, асаблiва Галоўлiт, Дзяржаўнае выдавецтва Беларусi. Загадчыку Галоўлiта Сiнiцкаму абвясцiлi суровую вымову i знялi з работы. Дырэктара Белдзяржвыдавецтва А.Я.Некрашэвiча, таксама атрымаўшага суровую вымову, папярэдзiлi аб магчымасцi ў далейшым адмiнiстрацыйнага спагнання.

Былi пакараны ў партыйным парадку работнiкi сектара мастацтва ЦК КП(б)Б, строга папярэджаны нарком асветы БССР А.М.Платун. Бюро ЦК КП(б)Б распусцiла рэдкалегiю часопiса «Беларусь калгасная», перадаўшы пытанне аб яго рэдактары пiсьменнiку Р.Д.Мурашку на разгляд ЦКК КП(б)Б. Рэдакцыя газеты «Лiтаратура i мастацтва» атрымала 191 Там жа. Воп.21. Спр.366. Л.4-11.

вымову, яе рэдактару Х.М.Дунцу было паказана, што ён не дабiўся «сапраўды бальшавiцкага кiраўнiцтва газетай» i павiнен «прыняць меры»

да недапушчэння больш падобных фактаў. Вымовы атрымалi дырэктар Iнстытута лiтаратуры i мастацтва В.Ф.Зэйдаль-Вольскi i яго намеснiк I.М.Лiманоўскi. П.Р.Галавачу, якi «праглядзеў» пры рэдагаваннi твораў Я.Купалы «рад адкрыта нацыяналiстычных вершаў перыяду, калi Купала ў сваёй творчасцi адбiваў нацыянал-дэмакратычныя iдэi», была абвешчана суровая вымова з папярэджаннем. Пытанне аб палiтычных памылках А.Е.Кучара ў яго крытычных артыкулах аб творчасцi Я.Купалы перадавалася на разгляд ЦК ЛКСМБ. Да партыйнай адказнасцi прыцягваўся i М.Ф.Хведаровiч192.

Аб «Лiсце 15-цi» ў пастанове бюро ЦК КП(б)Б не ўпамiналася. Але фразу аб iм упiсалi ў пастанову аргкамiтэта «Аб класава-варожых вылазках на фронце беларускай савецкай лiтаратуры», якая была апублiкавана 10 лютага 1933 г. у «выкананне» патрабаванняў бюро ЦК «даць разгорнутую ацэнку становiшчу лiтаратурнага фронту БССР». У ёй сказана: «Заява 15-цi», указаўшы на недахопы ў рабоце Аргкамiтэта, мела рад грубых памылак, якiя далi магчымасць нацыяналiстычным элементам скарыстаць гэты дакумент у сваiх класава-варожых выступленнях». Паўтарылi, такiм чынам, словы Жаброўскага на лiтаратурнай нарадзе.

«Новага нэпа» ў лiтаратурнай палiтыцы, на якi пасля пастановы ЦК ВКП(б) аб перабудове лiтаратурна-мастацкiх арганiзацый разлiчвалi пiсьменнiкi — i беспартыйныя, i партыйныя, — такiм чынам, не атрымалася. «Лiст 15-цi», зразумела, не паказваў усёй складанасцi становiшча беларускай лiтаратуры, у якое яна трапiла пасля разгрому на рубяжы 20-30-х гадоў так званай нацдэмаўшчыны, страцiўшы нямала выдатных майстроў слова. Але ў iм, нягледзячы на вiдавочную стылёвую недапрацаванасць, недастатковую аргументаванасць некаторых палажэнняў, тым не менш выразна бачны пратэст супраць некампетэнтнасцi ў кiраўнiцтве такой тонкай i далiкатнай справай, як лiтаратурная, грубага ўмяшання ў яе.

Друкуецца па выданні: Платонаў Р.П. Лёсы. С. 97-116.

–  –  –

Аб тым, што органы АДПУ-НКУС адчувалi хваравiтую падазронасць да народнага паэта рэспублiкi Янкi Купалы i вялi супраць яго патаемную вайну, iмкнучыся ўцягнуць у яе вышэйшае партыйнае кiраўнiцтва, сёння добра вядома. Выпадак са спробай самагубства паэта ў лiстападзе 1930 г. пасля аднаго з выклiкаў у ДПУ БССР — толькi адно з трагiчых сведчанняў таго, да якiх крайнасцей даходзiла гэтая непрыязнасць193. Менш, аднак, вядома, што тайная вайна з той жа мэтаю — выдалiць з арэны актыўнай лiтаратурнай дзейнасцi i грамадскага жыцця — вялася на працягу 20-х i амаль да канца 30-х гадоў i супраць другога народнага паэта Якуба Коласа.

Iшоў час, змянялiся кiраўнiкi ДПУ БССР (пазней — НКУС БССР), адбывалiся перамены ў кiраўнiцтве рэспублiкi, але нязменна кожны новы галава ведамства бяспекi лiчыў сваiм абавязкам нагадаць партыйным лiдэрам аб нацыянал-дэмакратычных, эсэраўскiх поглядах, эстэцтве паэта i пра тое, што ён усё яшчэ на волi.

Характэрна, што ў дакладных запiсках, iнфармацыйных паведамленнях i розных iншых звестках, якiя дасылалiся сакратарам ЦК КП(б)Б, iмёны Купалы i Коласа ставiлiся побач.

Адно з першых такiх сведчанняў — сакрэтная запiска намеснiка Паўнамоцнага прадстаўнiка АДПУ па Захкраi I.К. Апанскага ад 28 снежня 1924 г. сакратару ЦК КП(б)Б А.I.Крынiцкаму аб негатыўных працэсах, якiя, на яго думку, адбываюцца ў беларускiм нацыянальным руху, у асяроддзi рэшткаў непралетарскiх партый i асаблiва сярод лiтаратараў i творчай iнтэлiгенцыi. Значная частка паведамлення прысвечана Я.Купалу, Я.Коласу, З.Жылуновiчу, З.Бядулю, барацьбе «старых», «нацыяналiстычна настроеных», i «маладых», пралетарскiх пiсьменнiкаў.

Былi i такiя ацэнкi:

«В издаваемы х лит ературных произведениях Коласа и Лесика наиболее характерными чертами является перегиб в сторону национал-шовинизма, с религиозными, божественно-слащавыми настроениями, ничем не прикрытыми, с полным отсутствием каких-либо отражений переживаемого революционног о момента.

193Сачанка Б. Сняцца сны аб Беларусi... Мн., 1990. С. 129-134; Протько Т.С., Лапец П.Д., Антонович

Т.М. Я.Купала: трагический 1930-й. // Неман. 1990. № 10. С. 161- 175; Мiхнюк У. Захоўваць вечна:

справа № 20951-С. // Маладосць. 1992. № 6. С.110-131 i iнш.

Такие настроения были отмечены еще в 1922 г. прот околом коллегии Главлита от 19.ХII.22 г. при рассмотрении рукописи Коласа «В полесской глуши».

Независимо от такого решения Главлита, Колас до настоящег о времени продолжает проводить старые тенденции, что подтверждается недавней ег о рукописью рассказа «Адгукнуўся», которому могла бы позавидовать любая из старых хрестоматий для церковно-приходских школ. Этот рассказ настолько проникнут религиозным благоговением к пасхальной ночи, церковной службе, пению священнослужителей, что любой благ очинный порекомендовал бы это для воспитания подростков.

То же самое можно отметить и в отношении последнег о произведения Коласа «Беларускiя народныя казкi» 194.

Праз год, у спецыяльным дакладзе аб беларуска-эсэраўскiм шавiнiстычным руху, дасланым у ЦК КП(б)Б сакрэтна-палiтычым аддзелам ДПУ БССР (па стане на 29 кастрычнiка 1925 г.), iмя Коласа ўпамiнаецца ўжо ў сувязi з палiтычнай справай «лiстападаўшчыны» — арыштам i судовым працэсам над групай настаўнiкаў i навучэнцаў слуцкiх агульнаадукацыйных курсаў па беларусазнаўству, абвiнавачаных у антысавецкай прапагандзе. У дакладзе робiцца намёк, што паэт быў нiбыта «iдэолагам групы». На судовы працэс, арганiзаваны ДПУ у сакавiку 1926 г., Я.Коласа запрасiлi ў якасцi сведкi. У ходзе пасяджэнняў высветлiлася, што ўся «сувязь» звялася да атрымання iм ад аднаго з падсудных верша на рэцэнзiю. Тым не менш падазрэнне ў прыналежнасцi да «лiстападаўскай арганiзацыi», эсэраўскага руху засталося надоўга.

У сакавiку 1926 г. ЦК КП(б)Б па iнiцыятыве А.I.Крынiцкага прыняў пастанову «Аб рабоце сярод iнтэлiгенцыi», у адпаведнасцi з якой уся iнтэлiгенцыя рэспублiкi па сваiх палiтычных поглядах была падзелена на групы. Да адной з iх аднеслi тых, хто супрацоўнiчаў з Савецкай уладай, аднак да дыктатуры пралетарыяту ставiўся абыякава. Каб прадухiлiць «нацыянал-дэмакратычнае перараджэнне»

гэтай групы, пастанова патрабавала ўзмацнiць iдэалагiчны ўплыў на яе, умацаваць кiраўнiцтва ўстаноў культуры, асветы, адукацыi, рэдакцый газет, лiтаратурных аб'яднанняў. На гэтай падставе спецыяльная камiсiя па iнтэлiгенцыi пачала праверку i ачышчэнне iх ад класава-чужых элементаў. Прапановы камiсii i спiсы з характарыстыкамi работнiкаў, складзенымi на падставе звестак ДПУ, прадстаўлялiся ў бюро ЦК. У адным з такiм спiсаў, якi разглядала бюро ў снежнi 1926 г., толькi па Iнбелкульту налiчвалася 14 194 НАРБ. Ф.4. Воп. 21. Спр.23. Л.3.

прозвiшчаў з «кампраметуючымi данымi». Адносна Я.Купалы i

Я.Коласа было запiсана:

«7. ЛУЦЕВИЧ Иван (Янка Купала) — левонароднический уклон, член ИБК, член прав[ления] Терминолог[ической] комиссии.

8. МИЦКЕВИЧ Константин (Якуб Колас) — национал-демократический уклон, под влиянием Лесика, член ИБК, член прав[ления] Термин[олог ической] комиссии» 195.

Пра Я.Ю.Лёсiка ж было напiсана: нацыянал-дэмакрат, якi сутнасцi Савецкай улады не асвядомiў.

У пачатку снежня 1930 г. СНК БССР спецыяльнай пастановай пазбавiў звання акадэмiкаў групу вядомых вучоных (В.Ю. Ластоўскага, У.I.Пiчэту, Я.Ю.Лёсiка, С.М.Некрашэвiча, Г.I.Гарэцкага i А.Д.Дубаха). Iх абвiнавацiлi ў прыналежнасцi да контррэвалюцыйнай арганiзацыi «Саюз вызвалення Беларусi» (СВБ), якая нiбыта канспiратыўна дзейнiчала ў рэспубліцы. Хоць якiх-небудзь канкрэтных фактаў аб гэтай арганiзацыi выяўлена не было, аднак вялiкую групу прадстаўнiкоў нацыянальнай iнтэлiгенцыi, у iх лiку i некалькiх камунiстаў, арыштавалi, асудзiлi i выслалi за межы Беларусi. Напярэдаднi прыняцця СНК БССР рашэння аб пазбаўленнi акадэмiчных званняў вучоных «як ворагаў пралетарскай дыктатуры», дзейнасць якiх скiравана «на зрыў паспяховага сацыялiстычнага будаўнiцтва», у бюро ЦК КП(б)Б пад грыфам «Сов. секретно» паступiў дакумент пад назвай «Список академиков БАН с указанием имеющихся на них компрометирующих материалов».

Сярод 22 прозвiшчаў знаходзiм iмёны Я.Коласа і Я.Купалы:

«3. МИЦКЕВИЧ Константин Михайлович (Якуб Колас).

Нацдемократ. Член ЦИКа БССР. По показаниям ряда арестованны х по делу «СВБ» входил в руководящий центр организации. Бывал неоднократно на ег о заседаниях. В 1925 г.

подозревался в принадлежности к листопадовской организации.

Недавно поместил в печати открытое письмо, в котором указал на разрыв свой с нацдемократизмом. Однако недавно, по поводу написания, при встрече с одним знакомым бросил фразу: «Решил написать, вернее, за меня решили». Яркий показатель неискренности».

«5. ЛУЦКЕВИЧ Иван Доминикович (Янка Купала).

Член ЦИКа БССР. По показаниям арестованных по делу «СВБ»

состоял в организации и входил в ее руководящий центр.

Неоднократно по этому поводу допрашивался, но по существу 195 Там жа. Спр.163. Л.74.

никаких показаний не дал. Накануне представления показаний, которые он написал дома, пытался покончить жизнь самоубийством, но остался жив. До сег о времени от осуждения в печати воздерживается»196.

Старшынёй ДПУ БССР у гэты час быў Р.Я.Рапапорт. З яго ведамства выходзiла такая iнфармацыя першаму сакратару ЦК КП(б)Б К.В.Гею, як прыведзеныя вышэй характарыстыкi i прапановы, што трэба рабiць.

Пасля не зусiм удалай, як задумвалася, «справы СВБ», Коласа i Купалу на некаторы час пакiнулi ў спакоi. Але пра iх не забылiся. Па меры наблiжэння да сярэдзiны 30-х гадоў iнфармацыя з упамiнаннем iмён народных паэтаў, якая паступала ў ЦК КП(б)Б з НКУС БССР, набывала ўсё больш i больш пагражальны характар. У кнiзе «Сняцца сны аб Беларусi...» пiсьменнiк Барыс Сачанка прыводзiць успамiны тагачаснага кiраўнiка Саюза пiсьменнiкаў БССР М.Ц.Лынькова аб яго размове з першым сакратаром ЦК КП(б)Б П.К.Панамарэнкам, якi ўзначалiў беларускую партыйную арганiзацыю ў чэрвенi 1938 г.

П.К.Панамарэнка расказаў пiсьменнiку наступнае: «Забягае неяк да мяне Берман, ён кiраўнiком НКУС тады яшчэ быў, папку на стол кладзе. «Што гэта?» — пытаю. «Пагартайце, гэта новыя ворагi народа».

Гляжу я, а ў папцы справы на Янку Купалу, Якуба Коласа ды i на iншых пiсьменнiкаў, якiх я ведаў па iх творах. «Гэта тэрмiнова?» — пытаю ў Бермана. «Не вельмi, але чым хутчэй, тым лепш. Вораг на свабодзе — гэта заўсёды небяспечна»197.

Далей Панамарэнка, як пiша Б.Сачанка, распавядаў, як яму ўдалося замянiць у самога I.В.Сталiна «ордэры на ордэны», а потым з дапамогай «пэўных указанняў Сталiна» навесцi ў органах НКУС БССР «належны парадак»: «Нельга дапускаць, каб органы НКУС выходзiлi зпад кантролю партыi, каб яны стаялi над усiмi. А ў Беларусi здарылася якраз такое...» Таму, вярнуўшыся ад Сталiна, Панамарэнка нiбыта паклiкаў да сябе начальнiка пагранвойск, загадаў яму ўначы акружыць НКУС i ўсiх, хто там будзе, арыштаваць. Не будзем, аднак, зараз спыняцца на гэтай шырока распаўсюджанай легендзе, да яе мы яшчэ звернемся.

–  –  –

«Папку Бермана» з усiмi сабранымi ў ёй «матэрыяламi» знайсцi ў архiве не ўдалося. Але захавалiся асобныя «Даведкi» на Купалу, Коласа i iншых пiсьменнiкаў, падрыхтаваныя ў жнiўнi 1937 г. Складалi iх 196 Там жа. Воп.3. Спр.41. Ч.1. Л.81.

197 Сачанка Б. Сняцца сны аб Беларусi... С.146.

следчыя па «паказаннях» арыштаваных па розных «контррэвалюцыйных справах» як падставы для чарговых арыштаў.

–  –  –

Я.КУПАЛА является активным лидером нацфашизма. Работая в 1908 г. в г.Вильно библиотекарем, начал принимать активное участие в белорусской национально-буржуазной газете «Наша нiва», спустя некоторое время являлся редактором этой газеты. В 1919 г.

являлся активным членом Белорусског о национальног о комит ета в г.Минске. Член президиума эт ого комитета.

До Октябрьской революции произведения Я.Купалы сводились преимущественно к описанию бедности и горя белорусской деревни, на первый план выдвигалось национальное возрождение Белоруссии.

Октябрьскую революцию встретил враждебно. На вс ем протяжении своей литературной деятельности в большинстве произведений занимает враждебную позицию против Сов. власти.

В 1920 г. во время белопольской оккупации и приезда Пилсудского в г.Минск написал ему приветственное стихотворение «Паўстань», которое было напечатано в нацфашистской газете «Звон». В стихотворении воспевал Пилсудского как героя-освободителя Белоруссии от большевиков. В 1922 г. выступает с произведениями, где говорит об ограблении белорусов и изгнании их со своей Родины «чужеземцами». В произведении «Перад будучыняй» от 21.1.1922 г.

рисует Белоруссию как гибнущую под чужой опекой, т.е. под опекой большевиков.

В период белопольской оккупации г.Минска являлся редактором белопольского нацфашистского журнала «Рунь». В 1922 г. написал для 1-го Белгостеатра пьесу «Тутэйшыя» к-р. сод ержания, в результате пьеса была запрещена и изъята.

Работая в последующие годы в Институте белорусской культуры и Научно-терминологической комиссии совместно с Игнатовским, Балицким, Адамовичем, Лесиком, Коласом и др., давно разоблаченными нацдемами, проводил активную к-р. фашистскую работу и имел связь с лидерами нацфашизма, проживающими за границей.

В 1926 г.

в г.Минске проис ходила Академическая конференция Инбелкульта, на эту конференцию съехались из Латвии, Польши и других стран белорусы-эмигранты — Езовитов и др., в беседах с которыми Купала заявил:

«... Мы живем в Сов. Белоруссии потому, что нет другого места, нет где прислониться, пока Белоруссия разорвана на несколько частей — нет Белоруссии».

В 1927 г. совместно с М.Чаротом и другими бел[орусскими] писателями по заданию к-р. нацфашистской организации ездил за границу в П ольшу и Чехословакию. В Польше встречались и имели беседы о контактировании к-р. работы с так называемыми послами Бел[орусской] Громады — Рак-Михайловским, Тарашкевичем, Бурстиным, Цвикевичем, а также известным нацфашистом в г.Вильно Луцкевичем Ант оном Ивановичем. Кроме того, в г.Праге (Чехословакия) встречались и установили связь с нацфашистом Грибом и руководимой им к-р. группой, состоящей из белорусских студентов в г.Праге.

С Луцкевичем Ант оном Ивановичем Купала поддерживает письменную связь и до последнего времени через ег о родного брата Луцкевича Ст епана Ивановича, работающег о врачом 3-й Сов.

больницы, проживающего: г.Минск, Октябрьская, д.27/2.

В 1928 г. КУПАЛА, как активный нацдем, являлся председателем Комитета защиты Белгромады в связи с провокационным процессом ее в Польше. По инициативе Купалы был организован сбор средств в помощь арестованным послам Белгромады в Польше, для чего был проведен литературнохудожественный вечер в г.Минске, кот орый дал 1 200 р., а впоследствии активно помогал в переброске «послов Белорусской громады» из Польши в БССР для активизации и усиления нацфашистской работы.

По показаниям ряда участников к-р. организации «Саюз вызвалення Беларусi», разоблаченных в 1930 г., Купала являлся активным участником к-р. нацдемовской организации «СВБ» и его квартира служила, по существу, штабом нацфашистов.

Арестованный НЕКРАШЕВИЧ С. в показаниях от 2.VIII.30 г.

писал:

«... Первой к-р. организацией, в которой мне пришлось работать, была Научно-терминологическая комиссия, в состав ее, кроме меня, входили: Лесик, Я.Купала и т.д.»

«... Идеологами организации были: Я.Купала, Лесик и др.»

«... Политические убеждения всех членов были нацдемократические, политическая платформа была БНР».

Арестованный ЛЕСИК 2.VIII.1930 г. показал:

«... Обыкновенно с обрания нацдемократического центра происходили в квартирах своих членов под видом гостей».

«... Особенно выдающееся значение имели собрания — гости в квартире Я.Купалы и, частично, Я.Коласа и Некрашевича. Туда приходили: Балицкий, Жилунович, Игнатовский, Кореневский, Ал.Адамович, Козюра, Ульянов, Прищепов, Василевич и др.»

Об активной к-р. деятельности Я.Купалы также показывают Ал.Адамович, Прищепов, Балицкий, Ильюченок и др.

Арестованный КРАСКОВСКИЙ в показаниях от 14.VII.30 г.

показал:

«... По вопросу об интервенции и вооруженном свержении Сов.

власти в центре «СВБ» были два разных направления:

полонофильская часть центра — Ластовский, Некрашевич, Лесик, Цвикевич, Улащик и Купала выдвигали такую установку, что освобождение БССР от большевиков и создание политической самостоятельности на ее этнографической территории возможно путем интервенции со стороны П ольши и соседних государств при одновременном внутреннем перевороте».

Обв[иняемый] СМОЛИЧ от 8.VIII.30 г. показал:

«... В результате поездок на Украину Некрашевича, Купалы и др., их встреч с руководителями «СВУ», по информации, которую они делали центру «СВБ», было известно, что «СВУ» взаимно солидаризуется с идеями незалежничества и федеративности».

По вопросу связи организации с нацфашистами за границей и роли в этом Купалы арестованный НЕКРАШЕВИЧ С. от 5.VIII.30 г.

показал:

«Имела связь организация с заграницей и во время приезда в 1923 г. послов польского с ейма. Для встречи с приехавшими в Минск Еремичем и Метлой на квартире у Янки Купалы была устроена вечеринка, на которой присутствовали партийные и беспартийные.

Было присутствующих человек 15—20. Хорошо не помню, кто там был, но все же некот орых могу назвать: Лесик, Ильюченок, Якуб Колас, Лежневич, кажется, Жилунович. В беседе с послами говорилось приблизительно о том, что зарубежная Белоруссия должна также собирать и группировать свои нацдемократические силы, как это делается в БССР.

Некоторую связь в Западной Белоруссии организация имела через жену Янки Купалы, как бы вшую в 1925 г. в Вильно».

В 1930 г. Купала был вызван в б[ывшее] ПП ОГПУ в Минске и собственноручно 15.ХI.1930 г. написал показание, в котором свое участие в к-р. организации и к-р. нацдемовскую работу категорически отрицал. После чего, может из-за боязни быть разоблаченным, у себя на квартире 20.ХI.1930 г. сделал попытку на самоубийство, в результате перочинным ножиком нанес себе рану в живот, написав перед этим предсмертное письмо на имя б[ывшего] пред[седателя] ЦИК БССР Червякова, в котором также решит ельно отвергает свое участие в к-р. нацдемовской организации и просит Червякова обеспечить после ег о смерти его семью и попросить ГПУ, чтобы те не таскали его также ни в чем не повинную жену. П осле этого «самоубийственного» ранения, пролежав несколько дней в больнице, пришел в совершенно здоровое состояние и в связи с тем, что буржуазная пресса П ольши подняла вопль о его самоубийстве, ему предложено было написать ответ фашистским клеветникам о том, что он жив и никогда самоубийством не кончал, что им и было сделано.

Несмотря на все это, к-р. нацфашистскую деятельность Купала не прекратил вплоть до последнего дня, так как по показаниям ряда активных участников нацфашистских организаций, аре-стованных в 1937 г., Купала является идейным вдохновителем и одним из активнейших нацфашистов.

Арестованный САМОХВАЛОВ Александр Григорьевич в показаниях от 1.VI.1937 г.

показал:

«... Я.Купала... Эти лица мне известны как стары е представители нацдемовщины, в своих убеждениях ничем не отличаю-щиеся от других участников нашей организации. Они всегда были недовольны мероприятиями и политикой ВКП(б) в отношении Белоруссии».

Арестованный ШЕСТАКОВ П.П. в показаниях от 5.V.1937 г.

показал: «... На протяжении 1928-1931 гг. на квартирах Я.Купалы и С. Некрашевича систематически происходили нелегальные совещания членов организации».

«Вследствие проис шедших в конце 1930 г. арестов ряда руководителей орг анизации, в целях конспирации и сохранения организации наши нелегальные совещания в доме Купалы прекратились и были переведены исключительно на квартиру Куделько-Чарота, где они происходили до лета 1933 г.»

Аналогичные показания о к-р. нацдемовской деят ельности Купалы и его участии в организации дали Вонсовский, АжгирейВольный, Ульянов, Успенский и др.

–  –  –

Я.КОЛАС в г.Минск приехал в 1921 году, был членом известног о по своей к-р. работе Инбелкульта, который возглавлялся Игнатовским, Балицким, Лесиком. Как поэт, писать начал в 1905 г., является мелкобуржуазным поэтом, основны е темы произведений — дореволюционная жизнь белорусской деревни. Октябрьскую революцию встретил как «новую форму социального и национального угнетения». Белопольскую оккупацию считал избавлением Белоруссии от «москалей».

198 НАРБ. Ф.4. Воп. 210 Спр.1270. Л.117-123.

В 1922 году в с борнике стихот ворений, изданных белорусским нацфашистским товариществом «Адраджэнне», поместил стихотворение «Белорусскому народу» в виде воззвания погромного характера. В этом стихотворении говорит о страдании Белоруссии под московским гнет ом, а в конце прямо призывает к с вержению Сов.

власти.

В произведениях «На рубежи» и «Сымон музыка» ярко выражен антисемитизм Я.Коласа.

В 1922 году принимал участие в воззвании к православным белорусам о создании в Белоруссии «родной церкви». Это воззвание подписал вместе с нацфашистами, протоиереями Кульчицким и Владимиром Бируля.

По показаниям арестованных в 1930 г оду нацфашистов, т.н.

членов «Союза освобождения Белоруссии», проходит как член центра к-р. нацфашистской организации.

Арестованный нацфашист СМОЛИЧ А. в показаниях от 20.7.30 г.

показал:

«... Возникновение контрреволюционной организации «Су-полка адраджэння Беларусi» относится к первым годам существования БССР. В 1922 г оду, по приезде моем из-за границы, я застал уже достаточно сильную группу нацдемов, проводивших систематическую работу преимущественно в области культуры.

Группа эта концентрировалась вокруг Инбелкульта и в ее состав входили: Некрашевич, Лесик, Колас, Купала, Громыко и другие.

Арестованный НЕКРАШЕВИЧ С. 5.II.30 г. показал:

«... Что касается моей роли в «Союзе адраджэння», то мне, несомненно, принадлежит одно из первых мест. Если я слабее был за «нашенивцев» (Лесика, Купалы, Коласа, Смолича и других) в идеологических основах нацдемократизма, зато, организуя по своей должности в Наркомпросе белорусские культурно-просветит ель-ные организации с нацдемократическим содержанием работы, я проделал многое».

Аналогичные показания об участии Я.Коласа в руководящем центре «СВБ» и ег о активной к-р. нацфашистской работе дали арестованны е в 1930 г.: Балицкий, Лесик, Тремпович, Красковский и др.

Будучи привлеченным в 1930 году к следствию (без ареста) Я.КОЛАС в собственноручных показаниях признал, что являлся нацфашистом, но категорически отрицал свое участие в к-р.

организации и тем более ее руководящем центре, заявив:

«16.II.30 г. мне были предъявлены обвинения через показания некоторых лиц, арестованных по делу нацдемократической к-р.

организации, о том, что я будто бы принадлежу к руководящему центру и являюсь идеологом этой к-р. организации. Я категорически протестую против этого утверждения, как необоснованного на фактах, утверждения голословного и не отвечающего действительности».

«... Подводя итоги всем этим контрреволюционным уклонам, шовинизму, нацдемократизму, я должен признать свою вину в том, что я совершенно не протестовал против такой деятельности тех институтов, где принимал участие я, что дает объективно повод считать меня солидаризованным с таким характером указанной работы и с лицами, которые вели ее».

Такое заявление в 1930 г. Я.Колас сделал, по существу, в целях маскировки своей нацдемовской деятельности, проводить которую продолжает и до последнего времени.

Все время поддерживал письменную связь с высланными в 1930 году нацфашистами и отдельным из них оказывал материальную помощь. Так, например, высланному активному нацфашисту ЭпимахШипиле Колас в сентябре м-це 1931 г. выслал деньги. Поддерживает письменную связь и с нацфашистами, проживающими в других городах Союза ССР и с Усом Антоном Антоновичем, проживающим в г. Ленинграде. Переписка Коласа как с ссыльными нацдемами, так и с Усом, носит ярко выраженный нацдемовский характер.

По показаниям арестованных участников к-р. нацфашистской организации в 1937 году, Колас проходит как активный участник к-р.

организации.

Так, арестованный МАРГЕЛЕВ в показаниях от 1.7.1937 г. говорил:

«... ЯКУБ КОЛАС, старый и хитрый враг Советской власти и Коммунистической партии, всемерно поддерживался Гориным, Домбалем, Щербаковым, Панкевичем и др. нацфашистами. Ему создавался авторитет, он все время назначался вице-президентом Академии наук, держал руководящую связь с нацфашистской организацией писателей и вместе с другими указанными выше членами руководящей группы нацфашистской и прочей контрреволюции осуществлял руководство вредительско-шпионской работой Академии наук БССР».

Арестованный САМОХВАЛОВ А.Г. 31.5.37 г. показал:

«... Мне известны следующие члены к-р. нацдемовской организации... ЯКУБ КОЛАС...»

О принадлежности к к-р. нацфашистской организации Якуба Коласа и его активной деятельности дали показания также арестованные нацфашисты Журавский, Ажгирей (Вольный) и др.

Зам. нач. след. отдела УГБ НКВД БССР мл. лейтенант госбезопасности Завадский199 «...» августа 1937 г.

199 Там жа. Л.125-128.

З «Даведак» вiдаць, што паўтаралiся ўсе тыя ж «абвiнавачван-нi», што i ў канцы 20-х—пачатку 30-х гадоў, а ў якасцi доказаў прыво-дзiлiся «паказаннi» арыштаваных. П.К.Панамарэнка, безумоўна, чытаў гэтыя даведкi. А да яго з iмi знаёмiўся А.А. Волкаў, якi са жнiўня 1937 па чэрвень 1938 г. часова выконваў абавязкi першага сакратара ЦК КП(б)Б. На невялiкiх «аб'ектыўках» да «даведак», падрыхтаваных Волкаву для подпiсу, ёсць яго паметкi, зробленыя сiнiм алоўкам.

Замянiўшы Б.Д.Бермана на пасадзе наркома ўнутраных спраў А.А.Наседкiн 25 чэрвеня 1938 г. накiроўвае ў ЦК КП(б)Б на iмя Панамарэнкi пад традыцыйным грыфам «Сов. секретно» адразу дзве дакладныя запiскi аб «контррэвалюцыйнай дзейнасцi» ў рэспублiцы. У першай з iх пад назвай «Аб варожай рабоце ў Наркамасветы i аб засмечанасцi настаўнiцкiх кадраў» на падставе «паказанняў»

арыштаваных прыводзяцца прыклады таго, як знiшчаюцца школьныя падручнiкi па беларускай лiтаратуры, выразаюцца з iх творы савецкiх пiсьменнiкаў, за выключэннем Купалы i Коласа — «найбольш»

адпавядаючых нац-фашысцкай iдэалогii». У другой — «Аб фактах засмечанасцi асабiстага складу i шкоднiцтва ў Беларускай акадэмii навук» — адзначалася:

«До настоящего времени в Академии наук работают разрабатываемые нами 22 участника антисоветского подполья (троцкисты, правые, нацфашисты и агенты иностранных разведок). В Академии наук работают 80 человек жен, мужей и ближайших родственников (детей, братьев, сестер) лиц, репрессированных органами НКВД за антисоветскую деятельность. До настоящего времени в Академии наук работают 40 научных работников, уроженцев Польши, Германии, Литвы, Латвии и др. стран, часть которых прибыла в СССР после Октябрьской революции.

В руководстве Академии находятся активные контрреволюционеры: вице-президент Академии наук Колас, участник эсеровской организации, академик Вольфсон, кадровый меньшевик, участник троцкистской организации»200.

Калi ў снежнi 1938 г. крэсла пад Наседкiным захiсталася, следчыя НКУС, баючыся за свой лёс, сталi засыпаць Панамарэнку заявамi, у якiх абвiнавачвалi свайго наркома ў розных парушэннях законнасцi. У гэтых лiстах, якiх у архiве нямала, пастаянна ўпамiнаюцца iмёны Купалы і Коласа. Так, намеснiк начальнiка 4 аддзела УДБ НКУС БССР I.I.Кунцэвiч у заяве ад 11 снежня 1938 г.

пiсаў:

«В настоящем протоколе [протоколе допроса поэта А.И.

Александровича] я обнаружил внесенные собственноручно наркомом 200 Там жа. Спр.1400. Л.17—18.

т.Наседкиным целые новые вопросы и ответы, а на странице 45 протокола допроса обнаружил приписанный Наседкиным такой вопрос:

«Кто же вам известен как руководитель организации?» И на этот вопрос, написанный собственноручно Наседкиным, ответ следующего содержания: «Из руководства организации мне известны только Левицкий, Потапейко и Стакун, кроме того, близкими к руководству стояли Пивоваров, Я.Купала, Я.Колас, Дорожкин, других лиц не знаю».

Кроме того, есть приписки целого ряда фраз и на других местах.

Хочу отметить, что приписки эти т.Наседкиным сделаны без арестованного, до этого он арестованного, как мне хорошо известно, не видел в глаза»201.

Следчыя нiколькi не ставiлi пад сумненне «варожую дзейнасць»

Я.Купалы, Я.Коласа i iншых пiсьменнiкаў, былi ўпэўнены, што iх патрэбна «iзаляваць ад грамадства». Аб гэтым гаворыць, напрыклад, заява аператыўнага ўпаўнаважанага 4-га аддзела УДБ НКУС БССР М.А.

Вольфтруба сакратару ЦК КП(б)Б Панамарэнку ад 11 снежня 1938 г.:

«В июне—июле месяце 1938 г. 4 отделом УГБ НКВД БССР была ликвидирована частично национал-фашистская организация в Академии наук БССР и Наркомпросе. Ликвидация этой к-р. организации прошла без всякой проверки через агентуру, в результате ряд были арестованы необоснованно по 1-му только показанию арестованных, и принадлежность их к нацфашистской организации вызывает сомнение... В то же время руководители этой нацдемовской организации по сей день находятся на свободе (Купала, Колас, Вольфсон, Дудков и ряд других). Для меня это с овершенно непонятно» 202.

3. Сакратары

У архiве не ўдалося знайсцi наконт Я.Коласа i Я.Купалы якiхнебудзь рэзалюцый першых партыйных кiраўнiкоў, якiм адрасавалiся iнфармацыi, паведамленнi, лiсты з ДПУ — НКУС. Хутчэй за ўсё, iх «прымалi да ведама» i захоўвалi «на ўсялякi выпадак». Якiх-небудзь адкрытых дзеянняў рэпрэсiўнага характару таксама не было — паэты займалiся лiтаратурнай творчасцю, друкавалiся ў газетах i часопiсах, выдавалi кнiгi, вялi вялiкую навуковую i грамадскую працу.

201 Там жа. Спр.1398. Л.35.

Лявiцкi А.I., другi сакратар ЦК КП(б)Б (1937- 1938); Патапейка У.Д., сакратар ЦК КП(б)Б (1937);

Стакун М.В., Старшыня ЦВК БССР ( 1937); Пiвава раў У.I., нарком асветы БССР (1937- 1938);

Дарожкiн М.А., дырэктар Iнстытута бiялогii АН БССР (1938).

202 НАРБ. Ф.4. Воп. 21. Спр.1398. Л. 56.

Я.Купалу ў 1925 г., Я.Коласу ў 1926 г. было прысвоена званне народных паэтаў БССР. Першым сакратаром ЦК КП(б)Б тады працаваў А.I.Крынiцкi, якому намеснiк Паўнамоцнага прадстаўнiка АДПУ па Захкраi I.К.Апанскi 28 снежня 1924 г. накiраваў «Дакладную запiску», у якой лiтаратурная творчасць Купалы, Коласа, Лёсiка, Бядулi падавалася як «небяспечная» для Савецкай улады.

А.I.Крынiцкi на Х з'ездзе КП(б)Б (3-10 студзеня 1927 г.) у Палiтычнай справаздачы ЦК адносна творчасцi вядучых беларускiх пiсьменнiкаў выказаў наступную думку:

«Эти два поэта [Купала и Колас] дали мног о высокохудожественны х образцов литературы, белорусского слова;

как крестьянские поэты они занимают очень крупное место и в мировой литературе. Теперь в творчестве Янки Купалы и Якуба Коласа мы отмечаем отражение начавшейся передвижки крестьянина — мелкого хозяина на путь социалистической перестройки своего хозяйства, на путь хозяйственного роста, развития политической жизни крестьянства под руководством пролетариата. Эти поэты теперь отражают в некоторых произведения х этот укрепляющийся союз рабочего класса и крестьянства в соцалистической перестройке деревни» 203.

Як вiдаць, падыходы да творчасцi Купалы i Коласа ў Крынiцкага i Апанскага разыходзiлiся.

Яшчэ раней, у 1922 i 1924 гг., абодва пiсьменнiкi выбiралiся правадзейнымi членамi Iнстытута беларускай культуры. У 1927 г.

абранне на новы тэрмiн было пацверджана. У адпаведнасцi са Статутам Iнбелкульта правадзейнымi членамi маглi быць толькi прадстаўнiкi навукi i мастацтва, якiя ўзбагацiлi навуку i мастацтва ў сваёй галiне працамi асаблiва выдатнага значэння. У 1928 г. у сувязi з пераўтварэннем Iнбелкульта ў Беларускую акадэмiю навук (адкрыццё адбылося 1 студзеня 1929 г.) Купала i Колас сталi акадэмiкамi, а Купала ў 1929 г. яшчэ акадэмiкам АН УССР. Першым сакратаром у той час быў В.Г.Кнорын, на пiсьмовы стол якому таксама клалi «дакладныя запiскi» i «паведамленнi» ДПУ. Вядома, што любыя «акадэмiчныя пытаннi» ў тыя гады не вырашалiся без першага сакратара i папярэдняга абмеркавання ў бюро ЦК.

Думаецца, што партыйнаму кiраўнiцтву лавiраваць пад цiскам ДПУ, з аднаго боку, а з другога, лiчыцца з грамадскай думкай i вялiкiм аўтарытэтам народных паэтаў як у краiне, так i за мяжою было вельмi нялёгка.

203 Х съезд Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. 3-10 января 1927 года.

Стенографический отчет. Мн., 1927. С.23.

Зусiм iнакш павёў сябе К.В.Гей, якi ўзначалiў рэспублiканскую партарганiзацыю ў студзенi 1930 г. Менавiта пры iм у кабiнетах ДПУ БССР пачалi шырока распрацоўваць так званую «справу СВБ», iдэйным правадыром якой хацелi зрабiць Я.Купалу. Гей тэлеграмамi i лiстамi падрабязна iнфармаваў ЦК ВКП(б) аб ходзе следства, пра роль у гэтай арганiзацыi Купалы, аб яго спробе самагубства ў знак пратэсту, пра жаданне атрымаць ад паэта «выкрывальнае»

выступленне ў прэсе, прасiў указанняў, парад i г.д.

К.В.Гея на пасадзе першага сакратара ў студзенi 1932 г. змянiў М.Ф.Гiкала. Пры iм адносiны да Купалы i Коласа працярпелi пэўную трансфармацыю — ад жорсткай пастаноўкi перад iмi пытання «Хто не з намi, той супраць нас» да адказу на яго: «З намi». А значыць, i адносiны павiнны быць адпаведныя.

Пытанне ў такой пастаноўцы сфармуляваў другi сакратар ЦК КП(б)Б В.Ю.Жаброўскi ў прамове на партыйнай лiтаратурнай нарадзе ў кастрычнiку 1932 г., пра якую гаворка ўжо iшла. Патрабаваўшы ад Купалы, каб той ясна i публiчна заявiў, што не на словах, а на справе стаiць «на платформе Савецкай улады» i што «канчаткова i беспаваротна звязаў свой лёс з лёсам пралетарскай рэвалюцыi ў БССР», Жаброўскi закончыў прамову словамi: «Это относится не только к нему, а вообще к старым кадрам. Мне кажется, что всетаки Колас имеет известные плюсы в этом отношении. Он все-таки ведет советскую работу в президиуме БАН. То же самое, что к Купале, относится к Бядуле, к Зарецкому, к Жилуновичу. Если они переключатся, будут идти с нами, будут помогать нам строить бесклассовое социалистическое общество, — милости просим, широкая дорог а. Если нет, то кто не с нами, тот против нас»204.

Тон размовы змянiўся пасля першага Усесаюзнага з'езда савецкiх пiсьменнiкаў i ўтварэння адзiнай пiсьменнiцкай арганiзацыi рэспублiкi. На сустрэчы 15 верасня 1934 г.

з пiсьменнiкамiдзельнiкамi з'езда, сярод якiх былi Купала i Колас, М.Ф.Гiкала зрабiў такую заяву:

«Возьмите сегодня Янку Купала, Якуба Коласа, заслуженны х старых писателей. Думаю, что имею право за них сказать: они другими людьми становятся в политическом и иных отношениях.

Это факт, на это глаза закрывать не надо. Я, не стесняясь, говорю такую вещь в их присутствии. Сегодня Янка Купала — это человек другой, не тот, который был несколько лет тому назад.

Политически для нас Янка Купала — неотъемлемая часть литературы и политики Советской Белоруссии. То же самое и Якуб 204 НАРБ. Ф.4. Воп. 14. Спр.118. Л.70-72.

Колас. А вы думаете только съезд сделал их такими? Это работа ваша — коммунистов-писателей, работа партии, воля и желание их самих перестроить, пересмотреть свой политич еский, творческий путь»205.

У 1935-1936 гг. у сувязi з трыццацiгадовымi юбiлеямi творчай дзейнасцi, якiя шырока адзначалiся ў рэспублiцы, Я.Купала i Я.Колас атрымалi цэлы шэраг узнагарод i заахвочванняў. У маi 1935 г. было прынята рашэнне аб узнагароджаннi Янкi Купалы легкавым аўтамабiлем, «адзначаючы, — як сказана ў рашэннi, — плённую дзейнасць народнага паэта рэспублiкi на фронце савецкай лiтаратуры, асаблiва каштоўнасць яго апошнiх твораў, у прыватнасцi паэмы «Над ракой Арэсай»206. У кастрычнiку 1936 г. «за выдатныя заслугi ў галiне беларускай мастацкай лiтаратуры» легкавым аўтамабiлем узнагароджваецца i Якуб Колас. «Машыну ўзяць на абслугоўванне за кошт дзяржавы» — гаворыцца ў пастанове бюро ЦК КП(б)Б i СНК БССР, падпiсанай М.Ф.Гiкалам i М.М.Галадзедам. У гэтай жа пастанове былi i такiя пункты: «2. Пабудаваць за кошт дзяржавы дачу для Якуба Коласа з поўным яе абсталяваннем. 3. Прыняць на кошт дзяржавы ўтрыманне i рамонт жылога дома, у якiм жыве народны паэт БССР Якуб Колас»207. У снежнi 1935 г. на кошт дзяржавы былi аднесены выдаткi «па ўтрыманнi дома Янкi Купалы ў Мiнску i дачы ў Оршы»208. У адрозненне ад 1932 г. дзяржавай фiнансавалiся ўсе юбiлейныя мерапрыемствы.

Да творчасцi старэйшых пiсьменнiкаў рэспублiкi Гiкала звярнуўся яшчэ раз у прамове 17 лютага 1936 г. на пленуме Саюза пiсьменнiкаў СССР, якi праходзiў у Мiнску. Апошнiя творы Коласа i Купалы ён назваў «пакiдаючымi велiзарнае ўражанне»: «паэтычная шчырасць, праўда новага жыцця, дасканаласць i музыка слова гучаць у iх апошнiх творах вельмi моцна»209.

Адносiны да пiсьменнiкаў крута змянiлiся ў 1937 г., калi рэпрэсiўная машына НКУС занесла «каральны меч», па сутнасцi, над многiмi грамадзянамi рэспублiкi, вынiшчаючы i яе творчую iнтэлiгенцыю. Паўстае пытанне, як жа ў гэтых умовах на самой справе ставiўся Панамарэнка да Купалы, Коласа i наогул да пiсьменнiцкай арганiзацыi рэспублiкi.

205 Там жа. Воп.21. Спр.707. Л.28-29.

206 Там жа. Воп.3. Спр.342. Л. 384-385.

207 Там жа. Спр.365. Л.144-145.

208 Там жа. Спр.297. Л.33.

209 Там жа. Воп.21. Спр.931. Л.84.

4. Панамарэнка, Наседкiн П.К.Панамарэнка неаднойчы расказваў свайму акружэнню аб тым, як у свой час Генеральны сакратар ЦК ВКП(б) благаславiў яго на працу ў Беларусi. I.В.Сталiн быццам бы сказаў: «Даволi. Пара наводзiць у Беларусi парадак».

Што мелася на ўвазе, было вядома толькi самому генсеку.

Панамарэнка ж спачатку зразумеў параду па-свойму: працягваць рэпрэсiўна-палiтычны курс, творцам якога былi Сталiн i прыблiжаныя да яго вышэйшыя партыйна-дзяржаўныя кiраўнiкi. Сродкам правядзення заставалiся ўсё тыя ж органы НКУС. У «Дакладной запiсцы» пад грыфам «Зусiм сакрэтна. Толькi асабiста» ад 13 снежня 1938 г., накiраванай Панамарэнку новым наркомам НКУС БССР Наседкiным, якi прыехаў на Беларусь разам з першым сакратаром, напрыклад, называлася пяць з паловай тысяч чалавек, арыштаваных толькi ў лiпенi жнiўнi 1938 г.

Iнакш кажучы, спачатку першы сакратар «наводзiў парадак» гэтак жа, як i яго папярэднiкi. У святле акрэсленай «дзейнасцi» трэба разглядаць i сапраўды ўнiкальны дакумент, знойдзены ў 1993 г. у Нацыянальным архiве Рэспублiкi Беларусь, якi пралiвае святло на згаданую вышэй легенду аб замене «ордэраў на ордэны». Дакумент гэты — другi (кантрольны) экземпляр запiскi на iмя I.В.Сталiна «О белорусском языке, литературе и писателях», падпiсаны П.К.Панамарэнкам 21 лiстапада 1938 г. (першы экземпляр пасланы ў Маскву). Агульны аб'ём яго — адзiнаццаць старонак машынапiснага тэксту.

Звернем увагу на некаторыя моманты, якiя дазваляюць лепш зразумець логiку разважанняў i дзеянняў аўтара запiскi:

1. Тэкст запiскi пачынаецца словамi: «Изучив состояние белорусского языка и литературы, ознакомившись с белорусскими писателями и их настроениями, хочу ознакомить Вас с некоторыми выводами и попросить совета по мероприятиям, которые, как мне кажется, вытекают из этих выводов». Мерапрыемствы гэтыя цалкам палiтыка-рэпрэсiўнага кшталту. Толькi скiраваныя ў вельмi тонкую сферу моўнай i лiтаратурнай дзейнасцi.

2. Складанейшыя праблемы беларускай мовы i лiтаратуры разглядаюцца ў запiсцы па спрошчанай схеме барацьбы з нацыяналдэмакратызмам, у дадзеным выпадку — супраць яго рэшткаў. Пры гэтым цэнтрам «захавання» i «ажыўлення» такiх рэшткаў у вачах першага сакратара i тых, хто рыхтаваў запiску, з'яўлялiся Саюз пiсьменнiкаў Беларусi, найперш, такiя аўтарытэтныя лiтаратары як Янка Купала i Якуб Колас. Менавiта яны ды iншыя прадстаўнiкi “кучкi нацдэмаў”, маскiруючыся нiбыта пад уяўнай прыхiльнасцю да Савецкай улады, на справе сумавалi па «Беларускай Народнай Рэспублiцы», iмкнулiся, выкарыстоўваючы нават мову, адысцi як мага далей ад Расii i яе культуры.

3. Пры чытаннi запiскi не можа не кiнуцца ў вочы празмерная легкаважнасць у меркаваннях яе аўтара аб праблемах мовы, моўнай палiтыкi, пытаннях мастацкай творчасцi i такая ж празмерная самаўпэўненасць у сваёй здольнасцi вырашыць iх адмiнiстрацыйнасiлавымi метадамi. Адсюль прапановы «тэрмiнова ачысцiць беларускую мову ад засмечанасцi варожымi i штучна створанымi словамi», «тэрмiнова ачысцiць лiтаратуру ад нацфашысцкай кантрабанды», запрасiць пiсьменнiкаў да прызнання сваёй «вiнаватасцi», «пакаяння» i г.д.

За ўсiм гэтым стаiць, з аднаго боку, знявага аўтара да мовы народа падначаленай яму рэспублiкi, а з другога, далейшае пашырэнне ў моўнай палiтыцы iдэалагiчнага дыктату на базе ўзмацнення русiфiкацыi.

Але дадзiм слова самому аўтару:

«Пользуясь полной свободой, не стесняемые ничем, эти писатели монополизировали за собой право толковат елей языка, право с оздания новых слов, терминов, лозунг ов и т.д. Они перед этим пытались и внешне отдалить язык от русского. Был проект перевода белорусской письменности на латинскую основу, когда это не прошло, предложили знаки для обозначения звуков «дз» и «дж», которые затрудняли бы русское чтение и внешне делали бы письменность непохожей на русскую. Параллельно шла большая работа по отдалению белорусского языка от русского пут ем:

а) создания вредительской грамматики, правописания;

б) изгнания из лексикона русских слов и замены их польскими;

в) введения слов, встречающихся в одном-двух районах Белоруссии, как правило, записывавшихся от неграмотных стариков и старух или детей, не посещающих советскую школу;

г) собственной выдумки новых слов.

В результате этой работы и благодаря фактическому, до сей поры, отсутствию работы по очищению языка и исправлению грамматики, засоренность его исключительна.

Существующее белорусское правописание искажено в националистическом духе, оно преднамеренно построено так, чтобы отличалось от русского даже тем, где в живом произношении нет разницы.

Так было введено, как непреложный принцип, аканье, т.е.

написание «а» не под ударением вместо «о» и «я» вместо «е». Например, «горад», «вялiкi» вместо русских «город», «великий», в произношении же в русском и белорусском языках здесь слышатся одинаковые звуки.

Или, например, «Ворошилов» пишется «Варашылаў». Эта разница, как и многое другое, искусственно введенное, затрудняет усвоение русского и белорусского правописаний белорусским школьником, так как два языка в школе учат различным правилам. Согласно правописанию фамилии и имена русского и белоруса должны писаться по-разному, равно как и географические названия.

Белорусские фамилии подчиняются аканью, а русские нет.

Белорус пишется — Астроўскi Аляксей, а русский — Островский Алексей.

Этим самым подчеркивается национальность носителя. Или, к примеру, село Тереховка, если русское, то пишется Тереховка, если белорусское, то Церахоўка. А если река протекает через ряд республик, т о и названия на карте надписываются по-разному — «Днепра», «Дняпра» и т.д.

Кроме приведенны х, имеется в правописании масса случаев, совершенно запутывающих и ставящих в тупик пишущего. Есть правила, доходящие до абсурда, хулигански искажающие язык, узаконивание, например, написания слов: «эфиоп», «ниоба», как «эфiёп», «нiёба».

Вся эта вражеская работа в области правописания, неразбериха, путаница, смесь в правилах, определяют большую безграмотность окончивших школы.

Позволю привести ряд примеров, слов и оборотов, имеющихся сейчас в белорусской литературе.

Слово «подъем» заменено каким-то диким словом «уздым»;

Образование — адукацыя;

Краски — фарбы;

Борец — змагар;

Отечественный — айчынный (от польского ойчизна);

Правительство — урад!!!;

Годовщина — гадавiна ( белорусы говорят так в смысле гад — гадзюка);

Баня — лазня;

Беспредельный, Безграмотный, Безбрежный — бязмежы (пример сознательног о обеднения языка);

Безопасность — бяспечнасць (отсюда органы г осударственной безопасности, органы государственной беспечности);

Слово т оварищ заменено словом — сябр;

Друг — тоже сябр;

Дружеский — сяброўскi;

Благожелатель — зычлiвец;

Благозвучие — мiлагучнасць;

Благоухание — пахучасць;

Бледны — блядны;

Кислород — тлен;

Ветчина — вяндлiна;

Взбелениться — раз'юшыцца;

Бережный, Осторожный — асцярожны;

Бессмертие — неўмiручасць;

Встречает — сустракае;

Баснословный — казачны;

Заседание — пасяджэнне;

Женщина, ухаживающая за овцами, — овчарка;

Крупный — буйны (отсюда крупный деятель — «буйны дзеяч»);

Содержательный — змястоўны;

Охват — ахоп;

Образцовый — узорны;

Почет — гонар.

В лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» слово «соединяйтесь» заменено словом «злучайцеся», а в народе «злучайцеся — злучка» все равно, что по-русски «случайтесь — случка».

Лозунг «Да здравствует годовщина Октябрьской революции!» на белорусском языке «Няхай жы ве гадавiна Кастрычнiцкай рэвалюцыi!»

испохаблен от начала до конца. Белорусы говорят здравствуй, а «няхай» означает «пусть» в смысле пренебрежительно «так и быть».

Гадавiна означает гада большого размера. Так i говорят: «Ух, якая гадавiна». Кастрычнiк — октябрь. Но кастрица — эт о не лен, а отбросы от льна.

Засорение языка чуждым, антинародным так велико, что литературную речь в районах не понимают. И получилось так, что авторы засорения добились обратных результатов. Существующее в народе влечение к братской русской культуре и языку, чего они боялись пуще огня и что хотели искоренить, благодаря засорению белорусског о языка возросло в колоссальной степени. В городе и деревне русские книги берут нарас хват, а белорусские, кстати сказать, переполненны е «творами» этих авторов, лежат на полках.

Даже «Краткий курс истории ВКП(б)» на русском языке расхватывается в полтора-два месяца после появления в продаже, а изданный на белорусском языке в городах почти не идет, а в районах и селах идет крайне медленно».

Але вернемся да агульнай ацэнкi ў запiсцы Саюза савецкiх пiсьменнiкаў БССР i найбольш аўтарытэтных яго членаў.

Вось што ў ёй можна прачытаць:

«Наиболее крупную контрреволюционную националистичес-кую работу провел союз «советских» писат елей Белоруссии, идейно возглавляемый всегда десятком профашистских писателей (в том числе известные Янка Купала и Якуб Колас) и вс егда для прикрытия (в том числе и сейчас) имевший у руководства коммунистов. В этом союзе несправедливой критикой, клевет ой, издевательством, пренебрежением затравили не одного честного коммуниста и беспартийного писателя. Здесь разлагали литературное движение, здесь боролись с Советской властью под видом борьбы за Советскую власть. Здесь ненависть ко вс ему русскому доходила до болезненной истеричности. Здесь был центр-штаб нацфашистской пропаганды».

Зразумела, такая «пасылка» патрабавала i адэкватных «вывадаў».

Сярод цэлага шэрагу мер, прапанаваных аўтарам запiскi для «выпраўлення становiшча», асаблiва падкрэслены наступныя:

«В отношении Янки Купалы, Якуба Коласа, Бровко, Глебко, Крапивы, Бядули, Вольского, Аксельрода и др. членов этой «могучей кучки», узурпировавшей представительство от белорусской литературы всюду, в т ом числе и за рубежом, людей, творческая авторитетность которых непомерно раздута, проводивших лично всю описанную выше вражескую работу, имеются мног ие показания разоблаченны х и арестованных врагов, изобличающие их вплоть до связей с польской дефензивой.

В отношении Янки Купалы имеется 41 показание, в большинстве прямы е; Якуба Коласа — 31 показание; Крапивы — 12 показаний и т.д.

По количеству и качеству изобличающег о материала, а также по известным нам фактам их работы, они, безусловно, подлежат аресту и суду, как враги народа. В частности, нарком внудел Белоруссии запросил из центра санкцию на арест Купалы и Коласа уже давно, но санкция пока не дана.

Но отношение к ним сложное. Они, главным образом, Янка Купала и Якуб Колас, пользуются известностью, прославили их достаточно сильно, их включают во всякие комиссии по учебникам, словарям, переводам, литературным юбилеям. Не допустить этого, значит, сразу определить свое отношение к ним, а его, по моему мнению, определить нужно не так. Их нужно или арестовать, или, учитывая обстановку, принять, поговорить открыто, показать, что нам известны все их «ошибки», если это допустимо так назвать, сказать, что они могут искупить свою вину перед Советской властью, призвать их к честной работе, посмотреть, как они будут реагировать, и если в какой-либо мере пойдут на это, то использовать это в целях разложения группы, отрыва наиболее честного и ликвидации остатков нацдемовщины. При разговоре, конечно, не смягчать действительной оценки их роли, но делать это с соответствующим такому щепетильному разговору тактом».

Запiска заканчвалася такою просьбаю:

«По двум вопросам:

а) о предлагаемых мероприятиях в отношении белорусского языка — грамматики и литературы; б) об отношении к писателям Янке Купале и Якубу Коласу, — я прошу вас дать мне совет»210.

Зыходны нумар запiскi 978, дата — 21.ХI.1938 г.

Такiм чынам, у канцы лiстапада 1938 г. П.К.Панамарэнка лiчыў, што Я.Купала i Я.Колас падлягалi альбо арышту (санкцыя цэнтра запрошана даўно, але «пакуль што не дадзена»), альбо запрашэнню для «адкрытай» размовы, у час якой яны павiнны былi прызнацца ў варожай дзейнасцi i пачуць пра ўмовы «выкуплення вiны перад Савецкай уладаю».

Парады, як паступiць, ён чакаў ад Сталiна.

Зробiм невялiкае адступленне. Вядома, што самi сакратары запiсак не пiсалi. Гэта рабiлi па iх даручэннях памочнiкi з дапамогай работнiкаў агiтпроп- i культпропаддзелаў. У аснову клалiся патрабаваннi «заказчыка», асабiстыя назiраннi, даведкi i iнфармацыi, якiя рыхтавалiся ў падначаленых установах i арганiзацыях. Некаторыя лiтаратары, навукоўцы, выкладчыкi, актывiсты прыносiлi цi дасылалi «матэрыялы» па ўласнай iнiцыятыве. У выпадку з запiскай П.К.Панамарэнкi I.В.Сталiну дакументы Нацыянальнага архiва рэспублiкi дазваляюць назваць «сааўтараў» кожнага з яе раздзелаў.

Матэрыял да той яе часткi, што датычылася працы Саюза пiсьменнiкаў БССР, было прапанавана напiсаць яго кiраўнiку. Назва тэксту, якi быў прадстаўлены, «Вредительская работа врагов народа в области литературы и языка». Да яго прыкладзены суправаджальны лiст аўтара да першага сакратара ЦК: «Посылаю при этом короткую сводку фактов из вредительской работы врагов в области литературы и языка, сводку, о которой Вы мне говорили». Далей подпiс i дата: 25.VI.1938 г.211 «Моўны раздзел» цалкам напiсаны вучоным сакратаром Iнстытута лiтаратуры i мовы АН БССР. «Запiска» вучонага сакратара спачатку прызначалася для прэзiдыума акадэмii. Палiчыўшы, аднак, выкладзеныя ў ёй прапановы вартымi ўвагi першага сакратара, прэзiдэнт АН БССР

К.В.Гораў пераадрасаваў яе ў ЦК са сваiм суправаджальным лiстом:

«Посылаю Вам письмо ученого секретаря Ин-та литературы и языка тов. Гурского по вопросу белорусского правописания. Со своей стороны считаю, что вопрос очищения белорусского языка и правописания от извращений и полонизации врагами народа нужно решать немедленно.

Нужно составить правительственную комиссию, которой поручить разработку белорусского правописания»212.

Запiска паслана пасля 20 кастрычнiка 1938 г.

Сааўтар трэцяй часткi — нарком унутраных спраў А.А. Наседкiн. У архiве захаваўся i гэты дакумент, прызначаны толькi для асабiстага 210 Там жа. Спр.1269. Л.18-29.

211 Там жа. Спр.1376. Л.1, 2-7.

212 Там жа. Л.29, 34-37. Г у р с к i К.I. загiнуў у 1943 г. на фронце пад Арлом.

карыстання: «Совершенно секретано. Секретарю ЦК КП(б)Б тов.

Пономаренко. Лично» (перад словам «лично» Наседкiн чырвоным алоўкам дапiсаў «только» — «Только лично»). Гэтая частка друкавалася ў часопiсе «Полымя» (1994, № 10. С.175-179). Але паколькi тэкст публiкаваўся са скарачэннямi, падаём яго поўнасцю.

–  –  –

1. ЛУЦЕВИЧ ИВАН ДОМИНИКОВИЧ, литературный псевдоним Янка Купала, 1882 г. рождения, уроженец фольварка Вяземка Радошковской волости (Польша)214, белорус, беспартийный, народный поэт БССР, член правления Союза советских писателей СССР и БССР.

Известен далеко за пределами Белоруссии и за границей.

Один из «лидеров» нацдемовского движения в Белоруссии. Его нацдемовская деятельность начинается еще с 1908 года, со времени его работы в г. Вильно (Польша), где он являлся редактором белорусской буржуазно-националистической газеты «Наша нива», которая была зародышем в последствие развившегося в Белоруссии так наз.

нацдемовского движения.

После Октябрьской социалистической революции Янка Купала является одним из организаторов антисоветского нацдемовского движения в Белоруссии и вместе с ЧЕРВЯКОВЫМ, ИГНАТОВСКИМ (покончил самоубийством), БАЛИЦКИМ, ЖИЛУНОВИЧЕМ, ЧАРОТОМ (расстрелянный) сколачивает здесь значительные нацдемовские кадры.

В 1919-1920 гг. во время белопольской оккупации Белоруссии был тесно связан с белопольскими оккупантами и находился в близких взаимоотношениях с эмиссаром ПИЛСУДСКОГО в Белоруссии, капитаном польразведки ВОЕВУДСКИМ, который создал здесь ряд антисоветских националистических организаций: «Белорусский национальный комитет», «войсковую комиссию», в которых КУПАЛА принимал деятельное участие.

Во время белопольской оккупации в Белоруссии КУПАЛА редактировал белогвардейскую газету «ЗВОН» и во время приезда в 1920 г. ПИЛСУДСКОГО в г.Минск в этой газете написал приветственную статью ПИЛСУДСКОМУ под названием «Повстань», в которой изобразил ПИЛСУДСКОГО как «освободителя» Белоруссии 213 Так у тэксце: “материалов” 214 Так у тэксце от большевиков и призывал его помочь белорусам в борьбе с Советской властью.

После изгнания белополяков из Белоруссии в 1920 г. КУПАЛА совместно с другими руководителями нацдемовског о движения ИГНАТОВСКИМ, БАЛИЦКИМ, ЧЕРВЯКОВЫМ, АДАМОВИЧЕМ является организатором нелегальной антисоветской работы нац-демов в БССР.

КУПАЛА является одним из инициаторов насаждения кулацких хуторов в Белоруссии и проводит активную работу по отрыву белорусской культуры от русской и ориентации ее на Польшу.

На квартире КУПАЛА на протяжении 1921-1930 гг.

систематически проис ходили нелегальные с борища нацдемовской организации, где обсуждались методы работы нацдемов Белоруссии.

ЯНКА КУПАЛА является орг анизатором ряда нацдемовских организаций: «Узвышша», «Полымя», «Молодняк», кот орыми было охвачено большое число белорусской молодежи, обрабатываемой в этих организация х в антисоветском нацдемовском духе.

Большинство участников этих литературных организаций являлись впоследствии участниками нацфашистского подполья и проводили в Белоруссии активную вредительскую и шпионскую работу.

Значительное число их было репрессировано в последние годы, часть их осталась на свободе и продолжает вести антисоветскую работу в настоящее время.

КУПАЛА на протяжении ряда лет поддерживает организационные связи с нацдемовской белоэмиграцией в Польше, Германии и Чехословакии.

В 1927 г. КУПАЛА по заданию организации совершил заграничную поездку в Польшу, Чехословакию и Германию для установления связи с белорусской эмиграцией.

Во время этой поездки КУПАЛА имел встречи с руководителями из зарубежного центра белорусских эсеров, так наз. «Белорусской громады» — ЛУЦКЕВИЧЕМ в Польше (Вильно), ЕЗОВИТОВЫМ и ПИГУЛЕВСКИМ — в Латвии (Рига) и ГРИБОМ в Чехословакии (в г. Праге).

КУПАЛА поддерживал связь с ними и в последующие годы, примерно до 1932—33 гг.

Показаниями ряда арестованных в 1937-1938 гг. установлено, что КУПАЛА был сязан по антисоветской работе с членом Московского антисоветского троцкистско-зиновьевского центра ГЕССЕНОМ Сергеем и активными троцкистами-зиновьевцами РЫВЛИНЫМ, ЮГОВЫМ, ДУНЦОМ, БРОНШТЕЙНОМ и др.

В 1930 году в связи с происходившими в Белоруссии арестами нацдемов вызывался в ГПУ, после чего пытался покончить самоубийством и нанес себе ножевые ранения в живот.

В процессе разгрома антисоветского подполья в Белоруссии в 1937 — 1938 гг. было разоблачено большое количество участников антисоветских организаций, и основные связи КУПАЛЫ были репрессированы.

КУПАЛА изобличается показаниями 41 разоблаченных нами участника215 антисоветского подполья в Белоруссии как активный нацфашист и польский шпион.

В результате произведенного разгрома антисоветского подполья в Белоруссии КУПАЛА и другие видные белорусские писатели, оставшиеся на свободе, внешне якобы изменили свое лицо и направление своей литературной деятельности приспособили к духу современности, но поступившие к нам за последнее время агентурные материалы свидетельствуют о том, что они не только не прекратили своей антисоветской деятельности, а еще глубже ушли в подполье и вокруг них группируются все оставшиеся на свободе нацдемовские кадры.

2. МИЦКЕВИЧ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, литературны й псевдоним ЯКУБ КОЛАС и ТАРАС ГУЩА, 1882 г. рождения, уроженец застенка Акинчицы Минского уезда (Польша), белорус, беспартийный, народный поэт БССР, вице-президент Академии наук БССР, член правления Союза советских писат елей СССР и БССР.

Крупнейший белорусский писатель, поэт и прозаик. Один из лидеров нацдемовского движения в Белоруссии, закодычный друг Янки КУПАЛЫ.

Вместе с КУПАЛА редактировал в 1908-1912 годах белорусскую буржуазно-националистическую газету «Наша нива» в г.Вильно (Польша) В период белопольской оккупации Белоруссии бы л близко связан с белооккупантами и принимал деятельное участие в работе созданных поляками здесь антисоветских националистических организаций «Белорусский национальный комитет», «войсковая комиссия» и др.

После изгнания белополяков из Белоруссии вместе с КУПАЛА по заданию польской разведки принимает активное участие в создании так наз. нацдемовской организации в Белоруссии.

В период 1921-1930 гг. систематически участвует в нелегальных сборищах нацдемов, проводившихся на квартире КУПАЛА и у него.

Является одним из организаторов нацдемовской литературной организации «Полымя», автор целого ряда антисоветских «нацдемовских» литературных произведений. Его поэма «Новая земля»

переведена в большинстве стран Европы.

Показаниями разоблаченных нами 31 участ ника антисоветског о подполья в Белоруссии на протяжении 1937-1938 гг.

215 Набранае цёмным курсiвам тут i далей у тэксце дакумента падкрэслена чырвоным алоўкам.

изобличается как один из руководителей нацфашистского подполья и польский шпион.

3. ЛЫНЬКОВ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ, 1899 г. рождения, член КП(б)Б, белорус, уроженец д.Зазябье Витебского района, исполняет обязанности председателя правления Союза советских писателей БССР.

В прошлом являлся членом БелАППа — филиала РАППа, литературной организации, возглавля емой троцкистом АВЕРБАХОМ и др.

Автор ряда антисоветских произведений. Несколько произведений Лынькова печат ались в фашистской зарубежной прессе: «На чырвоных лядах», «Волчий лог» и др.

ЛЫНЬКОВ был тесно связан с рядом разоблаченных нами участников нацфашистског о подполья в Белоруссии. Изобличается показаниями разоблаченных нами враг ов МИКУЛИЧА, АЛЕКСАНДРОВИЧА и др. как активный нацдем.

4. АТРАХОВИЧ КОНДРАТ КОНДРАТЬЕВИЧ, литературный псевдоним КРАПИВА, 1896 г. рождения, беспартийый, белорус, уроженец д. Низок Узденского района БССР. Член Союза советских писателей Белоруссии. Писатель-прозаик и драматург.

В прошлом член нацдемовских литературных организаций «Узвышша» и «Молодняк». Автор ряда нацдемовских произведений.

Изобличается показаниями 12 разоблаченных в 1937-1938 гг.

участников нацфашистского подполья: АСТАПЕНКО, ГОЛОВАЧОМ, ЗАЛЕССКИМ, ВОЛЬНЫМ и др. как активный участник нацфашистской организации в Белоруссии.

Близко связан с белорусскими писателями КУЗЬМОЙ ЧОР-НЫМ (арестован), ГЛЕБКО, БРОВКО, ВОЛЬСКИМ, КУПАЛА И КОЛАСОМ.

За последнее время внешне стал приспосабливаться, написал некоторые произведения на советские темы. Его пьеса «Партызаны» ставится Белорусским государственным театром.

5. ГЛЕБКО ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 1905 г. рождения, уроженец д.

Великая Узденского района БССР. Член Союза советских писателей БССР, белорусский поэт, в прошлом состоял членом нац-демовской литературной организации в Белоруссии «Узвышша». Ряд его произведений имеют явно нацдемовский характер.

Ближайший друг белорусских писателей КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, КРАПИВЫ, БРОВКО и КУЧЕРА. Резко антисоветски настроен.

Изобличается показаниями разоблаченных 12 участников нацфашистского подполья: АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, ЧАРОТОМ, ЖИЛУНОВИЧЕМ, БРОНШТЕЙНОМ и др. как активный участник белорусской нацфашистской организации.

При вызове в органы НКВД в 1933 г. на допросе признал свою принадлежность к нацдемовской организации. До последнег о времени проводит активную антисоветскую работу.

6. ПЛАВНИК САМУИЛ ЕФИМОВИЧ, псевдоним ЗМИТРОК БЯДУЛЯ, 1886 г. рождения, беспартийный, еврей, уроженец м.

Посадец Борис овског о района, белорусский писатель, прозаик и драматург. В прошлом был членом нацдемовских литературных организаций «Молодняк» и «Узвышша».

Автор целого ряда нацдемовских литературных произведений.

В период белопольской оккупации бы л связан с эмиссаром ПИЛСУДСКОГО в Белоруссии, капитаном польской разведки ВОЕВУДСКИМ, был тесно связан с большинством разоблаченных в Белоруссии участников нацдемовской организации.

Изобличается показаниями разоблаченных нами в 1937-1938 гг.

участников нацфашистского подполья: АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, ЖИЛУНОВИЧЕМ, САМОХВАЛОВЫМ и другими в числе 18 арестованны х как активный участник белорусской нацфашистской организации.

За последнее время внешне изменил направление с воей литературной деятельности, написал несколько произведений на современные т емы. Так, пьеса «Соловей» ставится Белорусским государственным драматическим театром.

7. КЛИМКОВИЧ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 1899 г. рождения, член КП(б)Б, белорус, происходит из рабочих, уроженец дер. Селитраники Борисовског о района БССР. Бывший председатель Союза советских писателей Белоруссии.

В конце 1936 г ода в связи с обвинением ег о в связях с троцкистами и нацдемами пыт ался покончить самоубийством (пере-резал себе горло), после этого был отстранен от руководства Союза советских писателей Белоруссии.

Как писатель особой ценности собой не представляет, пишет очень мало. В последнее время написал пьесу «Катерина Жирносек», которая ставится Белорусским государственным драматическим театром.

Изобличается показаниями разоблаченных нами в 1937-1938 гг.

врагов: АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, БРОНШТЕЙНОМ и МОРЯКОВЫМ как участник нацдемовской организации.

Ближайший друг ЛЫНЬКОВА и писателя ГУРСКОГО.

8. БРОВКО ПЕТР УСТИНОВИЧ, 1905 г. рождения, уроженец д.

Путиловичи Ушачского района БССР. Сын бывшего жандарма, бывший член КП(б)Б, исключен из партии. Член Союза советских писателей Белоруссии, поэт.

В 1922-1924 гг. занимался контрабандной деятельностью.

Бывший член литературного объединения «БелАПП». Ближайший друг писателей: ЧЕРНОГО, КРАПИВЫ, ГЛЕБКО, ВОЛЬСКОГО и КУЧЕРА.

Активный участник нацфашистской организации, в чем изобличается показаниями 24 разоблаченных нами врагов: ПИВОВАРОВЫМ, АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, ГОЛОВАЧЕМ, ШЕСТАКОВЫМ, ЧАРОТОМ и др.

В последнее время с его стороны отмечены явно террористические намерения против руководителей ВКП(б) и Советского правительства.

До последнего времени проводит активную антисоветскую работу.

9. КУЛЕШОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1914 г. рождения, уроженец д. Самусевичи Костюковичского района БССР. Член ВЛКСМ, происходит из семьи сельского учителя. Шурин расстрелянного врага народа ГОЛОВАЧА (бывший секретарь ЦК ЛКСМБ). Белорусский поэт.

Бывший член литературного объединения «БелАПП».

Был тесно связан с разоблаченными нацдемами: ГОЛОВАЧЕМ, ХОДЫКО, СКРИГАНОМ, ТОВБИНЫМ, ОСТАПЕНКО и др.

Изобличается показаниями осужденных в 1937 г. нацдемов:

ОСТАПЕНКО, ХОДЫКО, БОГУНОМ, МИКУЛИЧЕМ как участник нацдемовской организации.

10. КУЧЕР АЙЗИК ЕВСЕЕВИЧ, 1910 г. рождения, еврей, член ЛКСМБ, уроженец д. Прудище Смолевичского района БССР.

Литературный критик. Сотрудник газеты «Лiтаратура i мастацтва». Член Союза советских писателей Белоруссии. В прошлом являлся членом литературных объединений «Узвышша» и «БелАПП».

Связан с группой нацдемов среди писателей — литературными работниками ЧОРНЫМ, КРАПИВОЙ, БРОВКО, ГЛЕБКО, ВОЛЬСКИМ и др.

В его литературной деятельности имел место ряд грубых политических ошибок.

11. ВОЛЬСКИЙ ВИТАЛИЙ ФРИДРИХОВИЧ, 1901 г. рождения, немец, бывший член КП(б)Б, исключен из партии, уроженец Ленинграда, чл. ССПБ.

Работает на научной работе в Институте литературы при Академии наук БССР.

Изобличается показаниями осужденных нацдемов: ЗАМОТИНА,

ЛЯДОВСКОГО, ПАНКЕВИЧА, КЛЯШТОРНОГО, АЛЕКСАНДРОВИЧА,

ЛЯПИЧА, РАППОПОРТА как активный участник нацдемовской организации.

Ближайший друг арестованного писателя КУЗЬМЫ ЧОРНОГО. Тесно связан с нацдемами: Крапивой, Бровко и др.

До последнего времени проводит активную антисоветскую работу.

С его стороны отмечены факты террористических высказываний против руководителей ВКП(б) и Советского правительства.

12. САМУЙЛЕНОК ЭДУАРД ЛЮДВИГОВИЧ, 1907 г. рождения, уроженец г. Ленинграда, беспартийный, по национальности поляк. В 1927 г. вышел из комсомола. Сын стражника. Член Союза советских писателей Белоруссии.

В последнее время почти ничего не пишет, так как болеет туберкулезом.

Изобличается показаниями разоблаченных нами врагов:

ПИВОВАРОВА, ДУДАРЯ, МИКУЛИЧА, ЗВОНОК и ЗАРЕЦКОГО как участник антисоветской нацдемовской организации.

13. ГУРСКИЙ ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ, 1899 г. рождения, уроженец д.

Замоща Узденского района БССР. Белорус, член КП(б)Б.

Член Союза советских писателей Белоруссии. В прошлом был членом литературного обединения «БелАПП». В его литературной деятельности имели место грубые политические ошибки.

14. МОДЕЛЬ МЕНДЕЛЬ МОВШЕВИЧ, 1904 г. рождения, уроженец м.

Камень Лепельского района, еврей, член КП(б)Б, член Союза советских писателей Белоруссии.

Изобличается показаниями осужденного врага народа ЛЯПИЧА как участник нацдемовской организации.

За последнее время с его стороны отмечено ряд антисоветских высказываний. Подозревается в распространении антисоветских листовок во время выборов в Верховный Совет СССР.

15. ФЕДОРОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (литературный псевдоним Янка МАВР), 1883 г. рождения, уроженец г.Либава (Польша), беспартийный, член Союза советских писателей Белоруссии.

Был близко связан с разоблаченными врагами народа СЕНКЕВИЧЕМ и САМОХВАЛОВЫМ.

До революции 1905 г. жил в Литве, где работал учителем.

В 1906 г. участвовал на эсеровском учительском съезде, который состоялся в дер.Николаевщина (Польша).

С его стороны замечены антисоветские высказывания.

16. ЯКИМОВИЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1904 г. рождения, белорус, беспартийный, уроженец д. Чурилово Узденского района БССР. Член Союза советских писателей Белоруссии.

В прошлом состоял в литературных объединениях «Молодняк» и «БелАПП».

Изобличается показаниями разоблаченного участника нацфашистской организации ЖИЛУНОВИЧА как участник нацдемовской группы в Госиздате, где он ранее работал.

17. АКСЕЛЬРОД ЗЕЛИК МОИСЕЕВИЧ, 1904 г. рождения, еврей, беспартийный, уроженец г.Белостока (Польша). Член Союза советских писателей Белоруссии, еврейский писатель.

Был ближайшим другом разоблаченного НКВД польского шпионатроцкиста ХАРИКА. Группирует вокруг себя еврейских писателей, высказывает резкие контрреволюционные настроения.

Изобличается показаниями арестованного нацдема РАППО-ПОРТА как участник антисоветской организации.

18. МУРАШКО ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ, 1902 г. рождения, уроженец м. Руденск Руденского района БССР, член КП(б)Б. Член Союза советских писателей Белоруссии.

В прошлом состоял в литературных объединениях «Молодняк» и «БелАПП».

Народный комиссар внутренних дел БССР майор государственной безопасности Наседкин 23 октября 1938 г. 216 г. Минск. БССР №… У тэксце гэтага «твора» сказана: «Аб маючыхся кампраметуючых матэрыялах...» Яшчэ ў чэрвенi 1938 г. «такiя матэрыялы» былi пасланы ў ЦК КП(б)Б на кiраўнiка пiсьменнiцкай арганiзацыi Беларусi М.Ц.Лынькова ў сувязi з вылучэннем пiсьменнiка кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР.

–  –  –

Справка на кандидата в депутаты Верховного Совета БССР по Суражскому избирательному округу Лы нькова Михаила Тихоновича.

Разоблаченный нами участник контрреволюционной организации Микулич Борис на следствии показал, что ему известно о том, что Лыньков Михаил Тихонович с 1925 года активно проводил контрреволюционную нацдемовскую деятельность.

Лыньков написал ряд к-р. стихов: «Василек», в котором воспевается белорусская самобытность, «Белорусь заживет» — трактуется, что белорусский народ по-настоящему свободно заживет только тогда, когда БССР присоединится к Западной Белоруссии, стихотворение «Пряжа» с махровой контрреволюционной трактовкой. Микулич перечисляет 9 участников, входивших в созданную Лыньковым Михаилом контрреволюционную группу в г. Бобруйске, в которую входил и сам Микулич.

В числе этих близких связей Лынькова Михаила называются разоблаченные нами как участники контрреволюционной организации Кляшторный Ф.Ф., Залуцкий В., Гарбуз И.П.

В 1926-31 гг. группа Лынькова проводила вредительскую работу, засоряла белорусский язык, полонизировала его.

216Там жа. Л.102- 116. Дакумент падпiсаны чырвоным алоўкам. Iм жа А.А.Наседкiн рабiў падкрэслiваннi ў тых месцах тэксту, да якiх лiчыў патрэбным прыцягнуць увагу адрасата.

Данными агентуры также подтверждается, что в Минске существует к-р. группа писателей, в которую входит и Лыньков Михаил.

Ряд произведений Лынькова печатался в фашистской прессе за границей. Печатались один из его рассказов и рецензия на роман Лынькова «На чырвоных лядах». Рассказ «Волчий лог» Лынькова, так же как и его роман, нацдемовского содержания.

Обращает на себя внимание такой факт: на происходившем в мае с. г. пленуме Союза советских писателей Лыньков призвал в защиту молодых писателей Кондратеня и Панченко, на которых мы располагаем данными об их связи с национал-фашистами, и тут же на пленуме предложил перевести обоих из кандидатов в члены Союза писателей, хотя последние творчески себя не проявили.

22 мая с. г., по данным агентуры, стало известно, что на квартире писателя Крапивы писатели Глебко и Чорный (участники нацфашистской организации) в разговоре заявили: «А если Лыньков защищает Александровича, надо его и других (речь идет о группе писателей быв.

«узвышенцев») припугнуть».

Нач. 4 отдела УГБ НКВД БССР ст. лейтенант госбезопасности Ермолаев 19 июня 1938 г.

г.Минск217 Спашлёмся яшчэ на два дакументы, дасланыя ў ЦК КП(б)Б па вынiках даручанай НКУС БССР «праверкi» пiсьменнiкаў:

Совершенно секретно Секретарю ЦК КП(б)Б Белоруссии товарищу Пономаренко На № 1007 от 29.VIII.1939 г.

Возвращая при этом список участников показа художественной самодеятельности БССР на Всес оюзной сельскохозяйственной выставке, сообщаю о наличии компрометирующих материалов на следующих лиц:

1. АТРАХОВИЧ (Крапива) Кондрат Кондратьевич, 1896 г.

рождения, уроженец дер. Низок Минского р-на БССР, писатель.

Атрахович (Крапива) является участником существовавшей контрреволюционной националистической организации и проходит по показаниям Астапенко Д.Е., Косенкова-Зарецкого М.Е., Ходыко В.М., Ажгирей (Вольный) А.И., Головача П.Р. и др. в количестве 12 человек, часть из которых осуждена к ВМН.

...

217 Там жа. Спр.1402. Л.177-178.

Зам. Народного комиссара внутренних дел Белорусской ССР Решетников 218 8 сентября 1939 г.

№ 5152/4 г.Минск

–  –  –

Сообщаем, что проверяемые Вами писатели:

1. Чорный-Романовский Николай Карлович

2. Каминецкий Гирш Мордухович

3. Кучер Айзик Евсеевич

4. Бядуля-Плавник Самуил Ефимович

5. Глебко Петр Федорович являются участниками контрреволюционной национал-фашистской орг анизации, в чем изобличаются показаниями ряда разоблаченны х и осужденны х враг ов народа.

–  –  –

Цяпер вернемся да размовы пра падзеi тых дзён у перадачы iх П.К.Панамарэнкам М.Ц.Лынькову (пасля ХХII з'езда КПСС у 1961 г.).

Пасля таго як Берман паклаў яму на стол папку «са справамi на самых вядомых у Беларусi пiсьменнiкаў» i пайшоў, Панамарэнка быццам бы звярнуўся да работнiкаў апарату ЦК з пытаннем, цi могуць быць Я.Купала i Я.Колас «ворагамi народа», i тыя закруцiлi галовамi — «не».

Затым першы сакратар вырашыў паехаць асабiста да Сталiна, бо ўсялякiя пiсьмовыя звароты да яго перахоплiвалiся. «А што, калi яны i сапраўды ворагi, дык шкадаваць?» — вымавiў Сталiн. «Ну, думаю, усё, — у сярэдзiне ў мяне быццам абарвалася штосьцi — не хацеў сваю работу ў Беларусi я з гэтага пачынаць. А Сталiн — о, прадбачыць, што скажа цi зробiць ён, — хто, хто мог? — усмiхаецца, бярэ мяне лёганька пад локаць, штурхае наперад. Iду я, i Сталiн — 218 Там жа. Спр.1690. Л.328.

219 Там жа. Л.235.

поплеч. Прыводзiць мяне ў кабiнет. Нiчога не кажучы, да селектара сваёю цiхаю кацiнаю паходкаю кiруецца, нацiскае клавiш, гаворыць:

«У мяне тут у кабiнеце малады беларускi сакратар Панамарэнка, ён кажа, што за ўсе гады Савецкай улады нi адзiн беларускi пiсьменнiк не атрымлiваў нiякiх узнагарод. Гэта праўда? «Праўда», — чую я голас з селектара. «Дык Панамарэнка зойдзе да вас, аформiце». Вось так i заменены былi тады ордэры на ордэны, — засмяяўся Панамарэнка. — Я зайшоў да таго таварыша, якому званiў Сталiн, i тым, на каго аформлены былi справы як на ворагаў народа, аформiў ордэны...»

Якiм бы аўтарытэтам нi карыстаўся апавядальнiк, варта звярнуцца да канкрэтных фактаў. Аўтар гэтага расказа П.К.

Панамарэнка быў абраны першым сакратаром ЦК КП(б)Б 19 чэрвеня 1938 г. на пленуме, сфармiраваным ХVII з'ездам КП(б)Б (10-18 чэрвеня). Б.Д.Бермана перавялi на працу ў Маскву яшчэ да з'езда (ад выконваемых абавязкаў вызвалены 22 мая 1938 г.), i на пасаду ўступiў новы нарком А.А.Наседкiн, якi прыняў ад Бермана справы 1 чэрвеня. Так што нiяк не атрымлiваецца, каб менавiта Берман паклаў на стол першаму сакратару папку са «справамi» на беларускiх пiсьменнiкаў, хоць падрыхтаваў яе, запрасiў санкцыю на арышты хутчэй за ўсё ён. Запiска Панамарэнкi Сталiну датавана, як ужо адзначалася, 21 лiстапада, калi хмары над Наседкiным пачалi хутка згушчацца (не без удзелу Панамарэнкi, якi дзейнiчаў праз сакратара ЦК ВКП(б) Г.М.Малянкова). Тым не менш, як вiдаць з запiскi, Панамарэнка лiчыў магчымым арышт пiсьменнiкаў, напамiнаў Сталiну пра затрымку запрошанай патрэбнай санкцыi.

Нагадаем, што Наседкiна адклiчуць у Маскву, арыштуюць i ў снежнi 1939 г. расстраляюць (Бермана расстралялi ў лютым 1939 г.). З 17 снежня 1938 г. у рэспублiцы зноў новы нарком — Л.Ф.Цанава).

Праз месяц пасля першай запiскi, 26 снежня 1938 г.

Панамарэнка раптам пiша Сталiну другую, якая цяпер ужо пачынаецца словамi: «В связи с двадцатилетием БССР представляю для награждения работников промышленности, сельского хозяйства, науки и искусства Белоруссии, имеющих заслуги перед Родиной». Да яе прыкладзены спiс на 40 чалавек з кароткiмi характарыстыкамi.

Першыя ў спiсе — Янка Купала, Якуб Колас, Мiхась Лынькоў.

У характарыстыках гаворыцца:

«1. Янка Купала (Купала Иван Доминикович).

Известный белорусский поэт, 1882 года рождения, белорус, беспартийны й. За годы Советской власти создал ряд замечательных советских произведений. Классик белорусской литературы. Член Белорусской и Украинской академий наук.

2. Якуб Колас (Мицкевич Конст ант ин Михайлович).

Народный поэт республики, 1882 года рождения, белорус.

Классик белорусской литературы. В ярких художественны х обра-зах показал борьбу белорусского народа против белопольских оккупантов. Вице-президент Белорусской академии наук.

3. Лыньков Михаил Тихонович.

Белорусский писатель, 1899 г ода рождения, белорус, член КП(б)Б с 1926 г., происходит из семьи рабочего-железнодорож-ника.

Участник гражданской войны. В литературе выступает с 1926 г.

рядом значительных художественных произведений. Председатель Союза советских писателей БССР» 220.

Дык што ж адбылося на працягу гэтага месяца? Адкуль такая рэзкая перамена ў пазiцыi першага сакратара? Хутчэй за ўсё дзесьцi ў гэты час i адбывалася яго сустрэча са Сталiным. I няцяжка ўявiць, якая парада была дадзена: «Навошта арыштоўваць? Навошта пагражаць? Патрэбна ўзнагародзiць» — i «цiхаю кацiнаю паходкаю»

падвёў аўтара запiскi да селектара. Так што заслуга «замены ордэраў на ордэны» належыць нiяк не Панамарэнку. Сталiн умеў мяняць бiзун на пернiк.

Указ Прэзiдыума Вярхоўнага Савета СССР быў апублiкаваны ў газетах рэспублiкi 2 лютага 1939 г. пад назваю «Аб узнагаро-джаннi савецкiх пiсьменнiкаў» i з прэамбулай «за выдатныя поспехi i дасягненнi ў развiццi савецкай мастацкай лiтаратуры». У лiку 21 пiсьменнiка, удастоенага ордэна Ленiна, знаходзiм iмёны Коласа Якуба i Купало Янко221; сярод 49 чалавек, узнагароджаных ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, — Бядуля С.Я., Лынькоў М.Ц., Самуйлёнак Э.Л.; у пералiку 62 пiсьменнiкаў, якiя атрымалi ордэн Знак пашаны, — Броўка П. У. i Глебка П.Ф. Са 132 узнагароджаных 7 беларускiх лiтаратараў. Узнагароджвалiся, такiм чынам, не пiсьменнiкi Беларусi асобна, а вялiкая група пiсьменнiкаў усяго Саюза, i для першых гэта толькi супала са святкаваннем дваццацiгоддзя рэспублiкi i Вечарамi беларускай культуры ў Маскве.

У сувязi з 20-годдзем БССР Прэзiдыум Вярхоўнага Савета БССР ўзнагародзiў групу работнiкаў прамысловасцi, сельскай гаспадаркi, навукi, культуры i мастацтва (41 чалавека) сваiмi Ганаровымi граматамi i Граматамi, двум дзеячам культуры было прысвоена званне заслужанага артыста БССР. У артыкуле «20 год Беларускай

ССР» П.К.Панамарэнка пiсаў:

«Белоруссия имеет народных поэтов республики Янку Купалу и Якуба Коласа. Наряду со старшим поколением художников слова, 220 Там жа.Спр.1269. Л.50.

221 Так у тэксце представленны х такими именами, как Д.Бядуля, М. Лыньков, К.Крапива, поднялась и растет целая плеяда молодых талантливых писателей, как П.Бровка, П.Глебка, Ив. Шаповалов, А.Кулешов, Э.Самуйленок, Э.Огнецвет и др.» 222 Такая вось трансфармацыя пазiцыi i поглядаў. А ў той жа час, калi пiсалiся гэтыя словы, следчыя НКУС працягвалi ў турэмных падвалах «выбiваць» у арыштаваных «паказаннi» на Я.Коласа i iншых беларускiх пiсьменнiкаў i грамадскiх дзеячаў. Падрабязна аб гэтым паведамляе ў заяве ў ЦК КП(б)Б «Партыя павiнна ведаць усё!» на iмя П.К.Панамарэнкi i з паметкай «Для членаў ЦК ВКП(б) i ЦК КП(б)Б» ад 29 лiпеня 1939 г. былы рэдактар газеты «Звязда», кандыдат у члены бюро ЦК, затым навуковы супрацоўнiк АН БССР М.К.Сцернiн:

«Мне надо было «признаться», что я был руководителем «новог о центра» всебелорусской нацфашистской организации, бы л завербован Гикало. Чт о «новый центр» имел с вязь с Москвой, с центральными работниками и с вязи с заграницей, с Берлином и Варшавой, что в организацию входило свыше 200 человек («Ты всех их знаешь и укажешь — все они у нас сидят»), что несколько «членов организации»

еще на свободе («Ты их знаешь — Юрков, Оффенгейм, Якуб Колас, еще некоторы е»)»

Сцернiн паведамляе, што ў некаторых з арыштаваных патрабавалi «паказанняў» толькi на Я.Коласа.

«В материалах одног о моего дела, — пiша далей аўтар заявы, — имеются клеветнические показания как на национал-фашистов, врагов народа на следующих людей, арест и уничтожение кот орых готовили провокаторы, пролезшие в НКВД БССР:

1) Народный поэт БССР Якуб Колас. Когда партия и правительство награждали его орденом, в моем деле уже имелись клеветнические показания на нег о как на нацфашиста, участника кр. организации. Эти показания имеются и теперь.

2) Коммунист-писат ель Михаил Лыньков. В моем деле также есть показания на нег о как на нацфашиста» 223.

Да сярэдзiны 1939 г. змянiўся пункт гледжання першага сакратара i на прычыны творчай пасiўнасцi пiсьменнiкаў, iх маральнай прыдушанасцi.

–  –  –

«В результате разгрома покровит ельствовавших писателямнационалистам враг ов, в результате того, что народ их «не оценил» и произведения их лежат на полках и до читателя доходят только обязательные в белорусских школах хрестоматии, заполненны е их творчеством, в результате образовавшейся вокруг них пустоты, среди них царят растерянность и озлобление. Начали дико пить — заливать вином тоску о «с вободной Белоруссии» 224.

З запiскi сакрат ару ЦК ВКП(б) Г.М.Малянкову (ад 3 лiпеня 1939 г.):

«Кадры писателей, художников, скульпторов, артистов испытывали на с ебе дикое хулиганское отношение. В середине 1938 г.

они были в состоянии творческой пассивности, моральной подавленности. Писатели и наиболее видны е артисты дошли до того, что буквально гадали — кто из них будет следующим арестован. Вокруг этих людей создавалась обстановка отдаления их от партии и Советской власти» 225.

Пад указам аб узнагароджаннi савецкiх пiсьменнiкаў газета «Советская Белоруссия» змясцiла словы ўдзячнасцi ад узнагароджаных. На першым месцы выказванне пачуццяў Янкам Купалам i Якубам Коласам. Я.Колас пiсаў: «Высокая награда партии и правительства, высокая оценка моего творчества вливает в меня новые силы, вдохновляет меня на создание новы х произведений во славу нашей великой Родины». Я.Купала зазначае, што дзень, калi ён даведаўся аб сваiм узнагароджаннi, з'яўляецца самым шчаслiвым днём яго жыцця. А далей iдуць празорлiвыя словы: «С гордостью я чувствую, что мою творческую работу оценил великий вождь товарищ Сталин» 226.

8 жнiўня 1939 г. бюро ЦК КП(б)Б асобнай пастановай зацвердзiла спiс знатных людзей рэспублiкi, прадстаўленых аддзелам прапаганды i агiтацыi ЦК i кiраўнiцтвам па справах мастацтва пры СНК БССР для напiсання партрэтаў да выставы «Ленiн i Сталiн — арганiзатары БССР». Сярод васьмi кандыдатур — прозвiшчы Коласа i Купалы: «5. Якуба Коласа — народнага паэта Беларускай ССР, 224 Там жа. Спр.1269. Л.26.

225 Там жа. Спр.1522. Л.7.

226 Советская Белоруссия. 1939. 2 февраля.

ардэнаносца; 6. Янкi Купалы — народнага паэта Беларускай ССР, ардэнаносца»227. Пастанову падпiсаў П.К.Панамарэнка.

Друкуецца па выданні: Платонаў Р.П. Лёсы. С. 231-275.

–  –  –

( По материалам национальног о архива Республики Беларусь) В начале зададимся вопросом, было ли для Советского Союза неожиданным нападение нацистской Германии? Ведь то, что вооруженная схватка с германским фашизмом неминуема, осознавали все — от рядовых граждан страны до ее политического и военного руководства. По мере возможности прилагались немалые усилия для перестройки экономики применительно к условиям надвигавшейся войны, создания необходимых для обороны отраслей производства, материального обеспечения Вооруженных Сил, повышения их боеспособности. И, тем не менее, в силу ряда объективных и субъективных причин само начало войны для армии и народа во многом оказалось неожиданным. Ко дню нападения фактически в каждой сфере экономики, по существу почти во всех ее оборонных отраслях, в самом состоянии Вооруженных Сил СССР, включая пограничные войска, наряду с несомненными положительными результатами имело место множество существенных недостатков, просчетов, а нередко и полных провалов.

В огромнейшей литературе о войне, созданной в послевоенные годы, перечисляются факторы, характеризующие положение в вторжения228.

стране, сложившееся к моменту нацистского Несомненно, они крайне осложняли и затрудняли организацию обороны. Какие же эти факторы?

Во-первых, Германия перевела свою экономику на военные рельсы, производство новейшей боевой техники начала значительно раньше Советского Союза. К началу 1941 г. ее армии имели на своем вооружении и в полном достатке всего, что было необходимо для планировавшейся молниеносной войны.

К маю 1941 г. в германской военной промышленности занято до 5,5 млн. инженеров и рабочих. Это позволило ей ко дню нападения на СССР произвести более 11 тыс. самолетов всех типов, 5,2 тыс. танков и бронемашин, 30 тыс. орудий разных калибров, до 1,7 млн.

карабинов, винтовок и автоматов, много разного снаряжения и обмундирования. Помимо этого, Германия захватила вооружение более 200 дивизий армий поверженных ею европейских стран.

Достаточно сказать, что в одной только Франции вермахт захватил 3 228Великая Отечественная война [1941-1945]. Краткий науч.-попул. очерк. Изд. 2-е, доп. Мн., 1973;

Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. М., 1985; Великая Отечественная народная 1941-1945: Краткий ист. очерк. М., 1985; Самсонов А.М. Знать и помнить: Диалог историка с читателем. М., 1988; Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди.

Документы: Краткий ист. справочник. М., 1990.

тыс. самолетов, около 5 тыс. танков и бронемашин; французским автотранспортом были оснащены 92 его дивизии.

Во-вторых, ко времени войны с СССР германский вермахт располагал двухлетним опытом ведения боевых действий на полях Европы и превосходил Красную Армию по профессиональной подготовке своих кадров. В мае 1941 г. численный состав вооруженных сил Германии превышал 7,3 млн. человек, при этом в сухопутных войсках насчитывалось 5,2, военно-воздушных силах — 1,6 млн., военно-морском флоте — 420 тыс. и в войсках СС — 140 тыс. человек. К июню 1941 г. вермахт имел 214 опробованных на европейском театре военных действий дивизий, в том числе 21 танковую и 14 моторизованных. Германские сухопутные силы включали группы армий, полевые армии, танковые группы или армии, армейские корпуса, пехотные и танковые дивизии; в военновоздушных силах было создано пять флотов, каждый из которых состоял из одного-двух авиационных и одного зенитного корпусов.

В-третьих, необоснованные и ничем не оправданные политические репрессии, обрушившиеся в 1937-1938 гг. на руководящих и наиболее квалифицированных военных работников Красной Армии, военной экономики и народного хозяйства в целом, значительно ослабили меры по укреплению обороны страны, породили кадровую неразбериху, особенно в высших эшелонах военного руководства, боязнь командиров брать на себя ответственность за оперативное принятие необходимых решений, проявлять должную инициативу в их осуществлении. В целом вся нравственная атмосфера, сложившаяся под влиянием культа личности, когда важнейшие военные и политические решения принимались в обстановке страха перед возможными репрессиями, чрезмерно возвысившийся авторитет одного человека не давали ответственным руководителям и военачальникам быть самостоятельными в своих действиях. Известный русский писатель Константин Симонов, посвятивший свое основное литературное творчество военной теме, вполне обоснованно замечал: «Не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года, и в эт ом корень вопроса» 229.

В-четвертых, политическое и военное руководство Советского Союза допустило грубые просчеты в организации боевой подготовки войск на случай войны, в определении сроков возможного начала фашистской агрессии и направления главного удара войск противника, в оценке его силы — значительная недооценка — и переоценке военных возможностей Красной Армии. В разрабатывавшихся и принимавшихся мобилизационных и других планах фактически не принималось во внимание отсутствие у 229 Симонов К. Уроки истории и долг писателя// Наука и жизнь. 1987. № 6. С. 54.

командного и рядового состава Красной Армии опыта; вооруженные силы необоснованно ориентировались на стремительное контрнаступление при нападении врага, разгром вторгшихся иностранных войск, говоря словами популярной песни тех лет, «на вражьей земле», «малой кровью» и «могучим ударом».

В-пятых, возобладавшая к середине 1930-х годов в военнополитическом руководстве СССР доктрина войны на чужой территории привела к полному прекращению заблаговременной подготовки партизанских кадров и сил, которые при возможном вторжении противника в глубь страны должны были парализовать его тылы, отрезать действующие части от источников снабжения, что неминуемо ставило бы вторгшихся на грань катастрофы. Прошедшие в военных округах специальное обучение командиры будущих партизанских отрядов в большинстве были в 1937 — 1938 гг.

репрессированы, а заложенные заранее базы снабжения партизан уничтожены по стандартному обвинению в том, что репрессированные командующие военными округами (И.Э.Якир, И.П.Уборевич) якобы намеревались таким путем захватить власть в стране. Одновременно части Красной Армии перестали обучать сочетанию военных операций на фронте с партизанскими действиями в тылу врага, методам перехода на основе опыта гражданской войны к партизанским формам борьбы. В результате неподготовленности к ведению партизанской войны тысячи красноармейцев в начале 1941 г., если им не удавалось выйти из окружения к своим главным силам, дезориентированные, массами попадали в плен.

Переоценка реальных возможностей Красной Армии конца 1930-х годов и недооценка возможностей германской армии, во многом отражавшие уровень военного мышления того времени, явились, как показал начальный период войны, наиболее тяжелым по своим последствиям просчетом. В литературе о Великой Отечественной войне приводятся такие примеры. В декабре 1940 г.

командующий Западным особым военным округом (ЗапОВО) генерал армии Д.Г.Павлов, войскам которого пришлось противостоять силам вермахта на направлении их главного удара, утверждал, что танковый корпус Красной Армии способен уничтожить одну-две танковые или четыре-пять пехотных дивизий немцев. Довольно характерным в этом плане является и заявление в январе 1941 г. на совещании в Кремле с участием высшего командного и политического состава Красной Армии начальника Генерального штаба генерала армии К.А.Мерецкова: «При разработке Устава мы исходили из того, что наша дивизия значительно сильнее дивизии немецкофашистской армии и что во встречном бою она, безусловно, разобьет немецкую дивизию. В обороне же одна наша дивизия отразит удар двух-трех дивизий противника. В наступлении полторы наших дивизий преод олеют оборону дивизии противника» 230.

При подобной ориентации вынужденный переход к стратегической обороне и морально-психологическая внезапность мощнейшего удара вермахта заведомо ставили советские войска в критическое положение, хотя общее количественное (но не качественное!) превосходство в танках, самолетах, артиллерии и было на стороне Красной Армии. В полной мере ощутили это на себе в первые же дни войны войска ЗапОВО, ставшего Западным фронтом.

Противостоявшие им германские войска группы армий «Центр», нацеленной на Москву, насчитывали 820 тыс. солдат и офицеров, 13,4 тыс. орудий, 1,8 тыс.танков, их прикрывал 2-й воздушный флот из 1680 боевых самолетов. Но и Западный особый военный округ, по мощи уступавший лишь Киевскому, имел 672 тыс. бойцов и командиров, 10 тыс. орудий и минометов, 2,2 тыс. танков, 1,9 тыс.

самолетов, из них свыше 400 новых образцов. На западных рубежах располагалось 11 пограничных отрядов в 19,3 тыс. человек. Тем не менее, уже в самом начале военных действий 24 дивизии из 44 были разбиты, остальные лишились половины личного состава и вооружения, а ВВС в основном на аэродромах потеряли до 1,8 тыс.

самолетов.

На шестой день войны немцы были на подступах к Минску, а 28 июня танковые колонны Гота и Гудериана ворвались в столицу Белоруссии. За Минском пришла очередь Витебска — немецкие войска окончательно заняли его 9 июля. Могилев пал 26 июля, Гомель — 19 августа.

Характер отступления войск Западного фронта передает горькая фраза из хранящегося в НАРБ доклада о действиях частей 21-го стрелкового корпуса в период с 22 июня по 6 июля 1941 г., составленного 20 июля в г. Гомеле после выхода из окружения командиром 17-го артполка Нестеренко: «Это жуткое и поистине чудовищное зрелище. Люди, жаждущие борьбы, беззаветно преданные, захвачены стихией и отходят, не давая себе никакого отчета». Командир артполка называет этот отход «массовым и позорным» 231. А вот взятая в архиве выписка из одного из красноармейских писем того времени, адресованного в г. Орджоникидзеград Сталинской области: «Прошло почти полт ора месяца, как мы воюем. Немцы уже заняли почти всю Белоруссию.

Занятые ее части почти все разбомблены, сожжены. Остался только пепел от Белоруссии. Наш полк по сути дела еще не воевал, а его уже разбили» 232.

230 Великая Отечественная война. 1941-1945. События. Люди. Документы. С. 11.

231 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 697. Л. 6.

232 Там же. Д. 22. Л. 18.

Итак, катастрофа. Выше перечислялся ряд наиболее общих факторов, отражавших просчеты и ошибки в организации обороны страны и в целом обусловивших слабую подготовленность Красной Армии, в том числе и частей ЗапОВО, к эффективным действиям в условиях внезапного удара мощного противника. Попытка более конкретно описать причины поражения войск округа (фронта) в первые дни германского нападения и в последующих сражениях на территории республики предпринята автором данной публикации в книге «Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное», выход которой был приурочен к 55-летию Победы советского народа в войне с фашистской Германией233. В предлагаемой читателю публикации ставится задача в соответствии с целями «круглого стола» вновь обратиться к осмыслению этих причин, опираясь на архивные документы и свидетельства участников и очевидцев событий первых военных дней.

В основу анализа положены:

— документы и свидетельства гражданских лиц, переданные в партийные органы после выхода из оккупированных районов;

— трофейные немецкие документы (военные дневники, отчеты воинских частей о ходе боевых действий, приказы и донесения, личные дневники офицеров и солдат, солдатские письма);

— документы советских воинских частей (доклады и сообщения командиров частей, вышедших из окружения, боевые донесения, представления к награждениям, красноармейские письма, воспоминания).

Ознакомление с архивными документами первых часов и дней войны позволяет сделать вывод о том, что германское вторжение застало войска ЗапОВО, в отличие от Прибалтийского, ряда соединений Киевского, от сил ВМФ, полностью врасплох. Они вступили в бои с превосходящим по численности противником стихийно, в том состоянии небоеготовности, в каком находились накануне 22 июня. В подтверждение этого вывода можно привести свидетельства очевидца происходившего на границе первого секретаря Брестского обкома партии М.Н.Тупицына, содержащиеся в его письме в ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б на имя И.В.Сталина и П.К.Пономаренко от 25 июня 1941 г. «Вторжение немецких войск на нашу территорию, — пишет М.Н.Тупицын, — произошло так легко потому, что ни одна часть и соединение не были г отовы принять бой, поэтому вынуждены были или в беспорядке отступить, или погибнуть. В таком положении оказались 6-я и 42-я стр. дивизии в г. Бресте и 49-я стр. дивизия в Высоковском районе». Далее в письме сообщается: «В Коссовском районе был расположен отдельный полк Платонов Р.П. Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное. По док. Нац. архива Респ. Беларусь.

Мн., 2000. С. 29-48.

АРГК. 23 июня, когда областное руководство переехало туда, мы застали этот полк в таком состоя нии: мат ериальная часть находилась в Коссово, бойцы же находились в лагерях под Барановичами (в 150 км от Коссово), а боеприпасы отсутствовали.

Чтобы вывезти материальную часть из Коссово, у командира полка не хватило шоф еров и трактористов». Относительно Бреста, где была сосредоточена почти половина войск 4-й армии, а численность гарнизона приближалась к 17 тыс. человек (размещенные в городе стрелковые и танковые части не предназначались для его непосредственной обороны, основанием было наличие казарм), автор письма указывал: «Естественно, при первых выстрелах среди красноармейцев создалась паника, а мощны й шквал огня немецкой артиллерии быстро уничтожил 2 дивизии. П о рассказам красноармейцев, кот орым удалось спастись, не все части и соединения имели патроны, не было патронов у бойцов» 234.

Нарисованную М.Н.Тупицыным картину дополняет в письме в ЦК КП(б)Б от 19 июля 1941 г. секретарь Брестского обкома Т.И.Новикова: «Когда началась война, многие командиры, политработники, красноармейцы уходили из города без всякого оружия, полураздетые. Командиры в пути г оворили, что в крепости сосредоточено большое количество орудий, но боеприпасы к ним не были подвезены. Большинство командиров жило в городе [в ночь на 22 июня они находились вне своих частей, в семьях, которые в преддверии войны не были эвакуированы из приграничных районов. — Р.П.], красноармейцы в крепости остались без всякого руководства...» 235 22 июня первыми приняли на себя удары германских дивизий советские пограничники и передовые части войск прикрытия.

Личный состав многих пограничных застав, отражая атаки врага, погиб уже в первых боях. Войска прикрытия, которые с ходу вводились в сражения, несли большие потери. Некоторые же уходили, боясь окружения, даже не вступив в соприкосновение с противником.

В докладной записке секретаря Пинского обкома партии А.М.Минченко в ЦК КП(б)Б от 8 июля 1941 г. есть такая фраза: «Все части воинские, которы е находились в Пинской области и проходили через Пинскую область, никакого боя с противником не принимали.

Отходили, услышав приближение противника, за 40-60 километров» 236.

Германские диверсионные отряды нарушали связь штаба Западного фронта с войсками, вследствие чего управление ими было прервано. «Командование округом, — пишет бывший секретарь ЦК 234 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 77. Л. 237-240.

235 Там же. Д. 8. Л. 12-13.

236 Там же. Д. 65. Л. 3-6.

КП(б)Б Н.Е.Авхимович в воспоминаниях, переданных в марте 1964 г.

в Партийный архив Института истории партии при ЦК КПБ, — уже утром 22 июня утратило управление войсками. Мне это известно более точно потому, что на первом же заседании бюро ЦК в кабинет е тов. Пономаренко к дежурству по ЦК были привлечены секретари ЦК КП(б)Б... По алфавиту первым дежурным был я.

Дежурство проходило в кабинете первого секретаря ЦК у аппарата «ВЧ». Я помню, что утром 22-го и в течение всег о дня командующий округом Павлов связи с войсками не имел... В ЦК около дежурного сидел офицер связи командующег о округом, который все то, что мы получали относительно обстановки в республике, тут же передавал оперативному дежурному на командный пункт округа» 237.

Удары сухопутных и военно-воздушных сил вермахта оказались для частей округа внезапными, в т. ч. и для авиации. Узнав о гибели по существу всей авиации, командующий ею Герой Советского Союза И.И.Копец утром 22 июня у себя в кабинете застрелился. Господство в воздухе противник захватил уже в первый день войны.

Обратимся теперь к трофейным немецким документам начала войны (т. н. «Александрийская пленка»). Во всех их видах фиксируются такие особенности, как успех при переходе границы, обеспеченный полной внезапностью наступления, дальнейшее стремительное продвижение германских танковых колонн и сухопутных частей в глубь советской территории.

В качестве иллюстрации сошлемся на некоторые выписки из сводок командования 9-й армии вермахта за 22 июня 1941 г.:

«Наступление успешно продолжается. Сопротивление противника незначительное. Противник повсюду ошеломлен внезапностью нападения. Мосты через Буг — мост в Коден, железнодорожный мост под Брестом и мост Фронолов — в наших руках. Наши головны е наступающие колонны в целом в 6.00 продвинулись от 4 до 5 км восточнее Буга, в частности, восточнее границы овладели Дрогичином. Сопротивление усиливается в Бресте, прежде всего в городской крепости». (Из утренней сводки.) «1. Внезапность прыжка через границу удалась. Примерно с 9.00 сопротивление противника отчасти усилилось. В отдельных местах и дальше лишь разрозненное сопротивление плохо руководимого противника.

2. 9-я армия в непрерывном наступлении по вс ему фронту и в Шабаны, Меркине и Олите переправилась через Неман». (Из промежуточного сообщения.) 237 Там же. Д. 697. Л. 6.

В таком же промежуточном сообщении командование 4-й германской армии 22 июня констатирует: «Внезапное нападение через Буг и сухопутную границу удалось по вс ему фронту».

Следующая особенность, отмечаемая во всех анализируемых документах, — непрерывные ожесточенные удары немецкой авиации по тылам и коммуникациям советских войск с целью парализовать их управление и снабжение, вызвать среди них и гражданского населения смятение и панику. «Немецкие воздушные силы в полном превосходстве над русскими. Оперативное и тактическое ведение воздушной разведки нигде не встречало преград», — сообщается в сводке командования 4-й германской армии.

О том, как это отражалось на красноармейцах, можно прочесть в письме, посланном 6 августа 1941 г. красноармейцем Ливой своему отцу в Золотоносный район Полтавской обл. [выписки из писем делались для спецсводок Гомельским пунктом по обработке документов действующей армии. — Р.П.]: «На днях налет ели немецкие самолеты, девять штук, раз десять нас облетели, а потом как начали из пулемет ов строчить и бросать бомбы, так не осталось ни одного человека, ни одной лошади, ни одной повозки. Все смешали с землей. Тот, кто удрал, тот остался жив. Если бы не эти самолеты, то наши бы разбили немца в щепки. А так он своими самолетами не дает нам даже вверх глянуть. А наши самолеты, черт их знает, где подевались. Здесь ни одного нет» 238.

Одновременно, и это еще одна особенность, отраженная в немецких военных документах, для захвата мостов, переправ, разрушения линий связи, нападения на штабы отступавших частей Красной Армии, создания всеобщей паники и неразберихи в их тылы брошены мобильные десантные отряды, переодетые в красноармейскую военную форму. В «Боевом донесении» 12-й роты учебного полка особого назначения «Бранденбург», созданного для диверсионной работы против Красной Армии, сообщается, что поездка его отдельных групп в тыл советских оборонительных линий в первый день войны, их нападения на воинские части, проникновение в командные инстанции вызвали смятение среди них; перехваченные радиограммы подтвердили встревоженность советского командования — немецкие солдаты в русской военной форме на грузовой машине также русского производства якобы готовят покушение чуть ли не на самого Сталина.

Вызвать смятение, растерянность, различные слухи, тяжело сказавшиеся на морально-политическом состоянии армии и населения, немцам удалось также с первых часов и дней вторжения.

238 Там же. Д. 22. Л. 32.

Но уже со второго дня войны в приказах, сводках, сообщениях германских частей отмечается усиление сопротивления их движению вперед. Это касалось положения в районе т. н. «Белостокского выступа».

В радиосводках о противнике (9-я германская армия) можно, например, прочесть:

«Неподготовленный противник оказал отчасти пришедшим в замешательство германским частям упорное сопротивление, которое постепенно усиливается и прежде всего под Августово и Гродно»;

«Противник оказал сопротивление 23.06.1941 г. более организованно, чем накануне. Части 8-й, 2 и 27-й дивизий занимают оборонительные рубежи по р. Бибже»;

«В настоящее время русские сражаются до последнег о патрона и в некот орых случаях предпочитают самоубийство сдаче в плен».

Из трофейных немецких документов, вопреки общему для всех их радужно-победному тону, видно, что уже в начальный период войны хорошо отлаженная и обкатанная на полях Европы германская военная машина стала спотыкаться о мужество тысяч преданных своей Родине бойцов и командиров и впервые давать сбои. В «Дневнике боевых действий» 9-й германской армии после описания успешных для нее 12-дневных боев в районе «Белостокского выступа»

(совместно с 4-й армией ею взято в плен до 100 тыс. красноармейцев, уничтожено либо захвачено 1,8 тыс. танков, захвачено до 1 тыс.

орудий) можно найти указания и на «довольно неприятные неожиданности», с которыми пришлось столкнуться. Одна из них — «упорное ожесточенное сопротивление красноармейцев, кот орые стояли насмерть в своих окопах или нередко, в случае безысходного положения, пускали в себя последнюю пулю». Офицер, делавший записи в «Дневнике», объясняет это тем, что германской армии приходится «иметь дело с молодым самобытным народом, который защищает не т олько свою жизнь, но и думает о своей родине и гот ов постоять, если не за коммунистическое г осударство, то за Россию».

Еще одна неожиданность, зафиксированная в этом документе, «то, что командование русскими войсками отчасти довольно хорошее.

Так, например, русскому командованию путем мощных проры вов на правом фланг е 9-й армии удалось задержать ее наступление, заставить ее избрать обходный маршрут, а тем временем вывести некоторы е свои части из угрожавшег о им под Белостоком окружения» 239.

В целом, однако, характер записей оставался оптимистичным:

«Дивизии планомерно и почти без сопротивления продвигаются в направлении Москвы, отдаленной еще на 700-800 км» 240.

239 Там же. Д. 936. Л. 3-4.

240 Там же. Л. 1.

Из документов, принадлежащих советским командирам и военачальникам, остановимся на трех, представляющихся наиболее интересными.

Первый — упоминавшийся выше доклад о действиях частей 21-го стрелкового корпуса в период с 22 июня по 6 июля 1941 г., составленный командиром 17-го артполка Нестеренко. В первой его части рассказывается о нахождении корпуса на оккупированной территории, прорыве к своим несколькими колоннами, одну из которых вел автор доклада, и об общих причинах обстановки, сложившейся на фронте. В числе таких причин приводятся неукомплектованность войсковых соединений и частей, располагавшихся в паграничных районах, а также выдвигавшихся к границе, погоня за их количеством в ущерб качеству, ложная информация на всех уровнях о их боеспособности и готовности к отражению агрессии, такая же неверная ориентация войск округа на лагерное расположение, а не на готовность к бою, негодный план их дислокации вообще и развертывания с началом военных действий, неправильная оценка соотношения своих и немецких сил, беспечность, благодушие на аэродромах, плохие связь и оповещение и др.

Во второй части доклада автор пытается по горячим следам событий объяснить массовое беспорядочное отступление войск

ЗапОВО. Здесь основными причинами называются:

«1. Потеря связи, управления и руководства. Войска с первы х дней пот еряли ориентировку, не было (а должно было быть!) в высших штабах желания установить связь с частями, оказавшимися в глубоком тылу.

2. Абсолютное отсутствие нашей авиации и танков. (Начиная от бойца и кончая большими начальниками все задают вопрос — где же наши самолеты и танки? Ответа никто не получил.) Это рождало недоверие в сознании, каждый думал, что есть измена и предательство... Политработники не могли развернуть работу, не зная, как ответить на главный вопрос».

Свои рассуждения командир полка обобщил следующим заключением: «Считаю, что основания к безудержному отходу войск не бы ло. Крупных и упорны х боев противник нам не дал. Там, где немцы натыкались на организованное сопротивление, они эти участки обходили. Появление немцев в тылу заставляло отходить наши войска.

Так как немецкая армия идет по дорогам, а наши — лесами и целиной, то всегда кажется, что мы окружены».

В третьей части доклада излагаются соображения «как остановить нахальное движение противника и в кратчайший срок разбить его»241.

Такую же направленность имеет и хранящаяся в НАРБ (материалы личного архива первого секретаря ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко) докладная записка под названием «О некоторых важных вопросах войны», намечавшаяся для посылки в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину. Сопоставление с нею черновых набросков, материалов, близких ей по содержанию («Некоторые заметки по итогам первого месяца войны», машинописный текст с анализом причин неудач на фронте и предложениями по исправлению положения, сопроводительная записка на имя армейского комиссара 1-го ранга от 7 июля 1941 г. [Л.З.Мехлиса. — Р.П.]), а также обстоятельств, связанных с ее написанием, позволяет утверждать, что готовил докладную записку начальник отделения оперативного отдела штаба Западного фронта майор Петров. Подписать же записку должен был член Военного совета Западного фронта (с 24 июля Центрального) П.К.Пономаренко. Записка, по всей видимости, не была послана, однако, учитывая ее важность, размножена в нескольких экземплярах. Тем не менее, она ценна тем, что доносит до нас анализ причин поражений и размышления о начальном периоде войны, сделанные вдумчивым штабным офицером.

Всего в докладной записке (12 страниц машинописного текста) 7 разделов, в каждом из них излагается взгляд автора на происходившие события, конкретные действия войск и их штабов.

Сошлемся на отдельные из них.

О политической работе в армии. «Большая слабость политической работы в армии, — пишет автор докладной записки, — заключается в том, что она не отвечает на главны е вопросы, волнующие бойцов». Из «обстановки отходов» большинством на фронте делаются «абсолютно неправильные выводы», «возникают всяческие предположения» о причинах бегства, об отсутствии сил для сопротивления, о невиданной мощи врага и т.д. Политработники и комиссары мало бывают среди бойцов, с прибывающими пополнениями, как правило, не работают. «Маршевые батальоны, — подчеркивается в записке, — многие дни дороги находятся во власти фантастических измышлений одних на фронте. При первой бомбежке э шелоны разбегаются, многие потом не собираются и оседают в лесах. Все леса прифронтовых областей полны такими беглецами». Не ведут необходимой работы с политсоставом и члены военных советов. «Многие помполиты не стали комиссарами от 241 Там же. Д. 40. Л. 14-24.

одного их переименования», поэтому автор записки предлагает часть из них «заменить партработниками ос обог о отбора».

О недостатках в боевы х действиях войск.

— Слабая маневренность. Немцы перевозят своих солдат на автомашинах, за неделю успевают перебросить целую дивизию в 2 — 3 места, солдаты не устают. У нас огромное количество автотранспорта загружено чем нужно и чем не нужно, а переброска дивизии составляет целую проблему. Красноармейцы идут пешком, смертельно при этом устают, спят прямо под артиллерийским огнем, в бой вводятся сразу с марша, не успев даже передохнуть.

— Несменяемость частей и соединений. Дивизии, корпуса, армии как вошли в бой, так и дерутся до полного истощения.

— Бойцы не закапываются в полный профиль: делают ямки, цепляются за ветки и потому мало удерживаются на позиции. Немцы же много работают, даже когда наступают: закапываются в землю на остановках, закапывают артиллерию, танки, бензин, самолеты — все, что можно. Это придает устойчивость их обороне.

— У нас повсюду линия фронта либо одинаково толстая или одинаково тонкая, без всякого усиления там, где наиболее вероятно появление противника или куда он уже движется. Противник всегда в данном месте оказывается в несколько раз сильнее нас. Этого можно избежать только хорошей постановкой разведки и быстрыми перебросками, постоянным маневрированием наших частей.

— В частях крайне нервно относятся к возможности попасть в окружение. Воля командиров и действия частей парализуются во многих случаях сразу же после того, как воображение создаст картину мнимого окружения, хотя действительного тактического окружения наших соединений почти не было. Так называемое окружение во многих случаях выглядело следующим образом. В тылу действующих соединения или части выявляются просочившиеся подвижные группы противника. Воображение начинает преувеличивать их силу.

Рвется связь между частями и никто не пробует ее восстановить, считая такое положение нормальным в обстановке окружения. Затем следует выход из окружения или отдельными частями, группами, или одиночными.

— Повсеместно у нас производятся огромные оборонительные работы. На Днепровском рубеже копали рвы более 500 тыс. человек, а на всех рубежах в Белоруссии было занято 2 млн. человек. Города и весь путь на Восток опоясаны противотанковыми рвами, волчьими ямами, надолбами, завалами. Но войска противника движутся по дорогам, которые не перекрываются, чтобы дать возможность прохода нашим войскам. После отхода наших частей дороги, как правило, не минировались, не взрывались, и противник двигался по ним беспрепятственно, минуя противотанковые рвы. В итоге вся огромная работа по возведению оборонительных сооружений сводилась к нулю.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |


Похожие работы:

«DIR-25680-796052 Приложение к Приказу от 11.08.2015 №15.08/11.3-ОД Вступает в силу с 17 августа 2015 года. Старая редакция Новая редакция ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Приложение № 02 к Договору. Тарифы Внести изменения в "...»

«СОДЕРЖАНИЕ Список сокращений..3 1. Общие положения..4 2. Нормативные документы..8 3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы..10 4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.15 4.1. Область профессиональной деятельнос...»

«ДОГОВОР №ИНКна инкассацию и доставку денежной наличности и ценностей г. Москва "_" _ 201_ г. Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь", именуемый в дальнейшем "Банк", в лице _, действующего на основании, с одной стороны, и в лице, де...»

«Знаешь ли ты, что на Руси можно было легко определить откуда человек приехал просто взглянув на него? Его совершено не выдавали черты лица, или цвет волос на Руси о месте жительства говорил костюм. Для современного человек...»

«X AIR X18/XR18 Краткое Руководство Пользователя Краткое Руководство Пользователя X AIR X18/XR18 18-канальный, 12-шинный цифровой микшер для iPad / Android планшетов с 16 программируемыми предусилителями MIDAS, интегрированным модулем Wi-Fi и многоканальным USB аудио интерфейсом X AIR X18/XR18 Краткое Руководст...»

«ИЮНЬ 2016 Информационно-аналитический центр ТРУБНЫЕ ПОЛИМЕРЫ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ И ГАЗИФИКАЦИИ 2016–2020 rupec.ru ИЮНЬ 2016 1 Информационно-аналитический центр ТРУБНЫЕ ПОЛИМЕРЫ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ И ГАЗИФИКАЦИИ 2016–2020 rupec.ru ОГЛАВ ЛЕНИЕ Информационно-аналитический центр Введение 4 Основные выводы 5 Полимеры в распределительных се...»

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТОЛОГИИ УДК 329.14 ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛИЗМА КАК СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ В статье рассматриваются различные трактовки социализма как политической идеологии и социального феномена. Автор придерживаВ. Н. ШИЛОВ ется ценностно...»

«Сазонова Л. В. Изучение типов речевого поведения матерей, воспитывающих детей младенческого возраста // Научно-методический электронный журнал "Концепт". – 2016. – № 4 (апрель). – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2016/16075.htm. – ISSN 2304-120X. ART 16075 УДК 316.612 Сазонова Людмила Васильевна, магистрант ФГБОУ ВПО "Че...»

«EasyPen i405X MousePen i608X Руководство по эксплуатации Windows 7, Vista и XP Русский *Во время комплектации драйвер может обновляться до более поздней версии. Если экран установки отличается от показанного в настоящем...»

«Арина КОЗИЧ Красноярск 10 лет. Сказки РОЖДЕНИЕ НОВОГО ГОДА Когда-то на свете в наших местах было только одно Лето. Оно весело резвилось, дарило детям радость, помогало им, мирило между собой животных. Где-то далеко-далеко, за горами и лесами, жила...»

«Аналитические материалы по результатам консультационно-экспертного совещания, на тему: "Повышение эффективности управления в сфере научной и инновационной деятельности с помощью корпоративных фондов НИОКР и ИС "Библиотека техноло...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (СПбГУ) Институт философии Кафедра логики Зав. кафедрой логики Председатель ГАК, Микиртумов И. Б. проф. Грякалов...»

«Посвящается Ларе, Фритт, Мэтью и Кристиану — представителям следующего поколения, которые будут влиять на системы, практически недоступные нашему воображению. The art of systems thinking Essential Skills for Creativity and Problem Solving Joseph O’Connor and Ian McDermott Tho...»

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ИМПЕРСКИЙ ДУХ И РЕЛИГИИ СПАСУТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО? (беседа с А. С. Запесоцким и А. П. Марковым) Ключевые слова: человечество, нация, империя, Средневековье, христианство, язычество, насилие, техно-гуманитарный баланс, будущее.– Уточните, пожалуйста, что вы все-таки считаете образцо...»

«НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ №93 29 июля 2015 ГОДА СОДЕРЖАНИЕ 1. Президент подписал закон об увольнении По всем вопросам или в случае необходимости разъяснений по этому информационному бюллетеню, предпринимателей от применения РРО пожалуйста, обращайтесь к: 2. Подписан закон об изменениях ставок судебного сбора 3. ДФ...»

«Как ребята Снеговику помогали. Новогодний утренник в средней группе Воспитатель: Золотым дождем сверкает Наш уютный светлый зал Ёлка в гости приглашает Час для праздника настал В этот праздник...»

«РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 27 АВГУСТА 1995 Г. ИЗМЕНЕНИЕ № I х Руководству по летной эксплуатации вертолета Ми—8АМТ По вопросу.: Особенности эксплуатации вертолета Ми—ЗАМТ в пассажирском варианте. Общее содержание -РУ...»

«Ф и р у з я М я м м я д л и БЯДИИ ДИЛИН ЕСТЕТИК МЯНБЯЛЯРИ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com С е ч и л м и ш я с я р л я р и, Ы Ы Ы ъ и л д ЭИРИШ Бядии дил юзцнцн естетик-експрессив имканлары иля ядяби дилин башга цслубларындан айрылыр. Естетик ъящят бядии дилин э...»

«СОДЕРЖАНИЕ Комплект поставки Индикаторы Разъемы и кнопки Подключение роутера Настройка подключения к Интернету и Wi-Fi сети Подключение к Интернету через Ethernet-соединение Подключение к Интернету через 3G/4G модем Настройка Wi-Fi сети Подключение к Wi-Fi сети Windows Vista / 7 Windows XP Подключение с помощью WPS Подключение нажатием кнопки Подключение с ввод...»

«Инструкция по обновлению программного обеспечения видеорегистраторов на базе процессоров Ambarella A2/A5/A7 от компании teXet. Внимание. Компания ЗАО "Алкотел" не несет ответственности за порчу устройства в случае его неправильной прошивки. Обновлен...»

«Выпуск №2. 10+11+12. 2012. Журнал о здоровье от "Нуга бест". "Нуга бест" искренне желает стать залогом Вашего здоровья. Новости Нуга Компания "Нуга Медикал" удостоен "Башней экспорта на 70 млн. долларов" и "бронзовой башней — промышленным ордено...»

«Системы видеонаблюдения QTECH www.qtech.ru Содержание Решение для организации Решение для безопасного Решение для Интеграция с другими непрерывного города загородного дома системами наблюдения за периметром стр 3 стр 4 стр 6 стр 7 Решение по Особенности системы Серия купольных Серия объединению NVR в...»

«Том 8, №3 (май июнь 2016) Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" publishing@naukovedenie.ru http://naukovedenie.ru Интернет-журнал "Науковедение" ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ Том 8, №3 (2016) http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3...»

«Теорема о высотах треугольника и тождество Якоби А. Заславский и М. Скопенков Решения задач. Приведем вначале таблицу, содержащую ответы ко всем задачам, в которых спрашивается о геометрическом смысле алгебраических объектов: Алгебраический объект Геометрический смысл A точка A a сферическая пряма...»

«Религия и наука в XIX — начале XX века: конфликты и компромиссы Бернард  Лайтман "Тезис о конфликте" и научный натурализм Bernard Lightman The “Conflict Thesis” and Scientific Naturalism Bernard Lightman — York University (Toronto, Canada). lightman@yorku.ca The zoologist Thomas Henry Huxley, along with his friends, phys...»

«чир© ^ •^•'ЗЯ Хветератсийея ботсиалцсмпа Цанаш еспуялцкки. ^тм та ь : яролетгарисзм. пряешр! всят я В Д. Карпинский ХРЕСТЕНСЕМ, КАМПА-ШИ Е Ж Иампа пыратар? Кама пула татар? (С кем же в...»

«Универсальный пульт дистанционного управления 10 в 1 URC-910 Перед началом использования устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. URC-910 является многофункциональным пультом дистанционного управления. При помощи данного пульта Вы можете управлять устройствами, произведенными в США, Японии и...»

«Red Sea Каталог продукции 2013 Добро пожаловать в компанию Red Sea С самого основания компании Red Sea более 20 лет назад, ее целью было создание таких условий, при которых морские и рифовые аквариумы стали бы доступны всем аквариумистам-любителям. Во время проектирования и разработки своей продукции...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.