WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«БЕЛАРУСКІ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТЫТУТ ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА І АРХІЎНАЙ СПРАВЫ АРХЕАГРАФІЧНАЯ КАМІСІЯ КАМІТЭТА ПА АРХІВАХ І СПРАВАВОДСТВУ ПРЫ САВЕЦ Е МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Р. П. Платонаў СТАРОНКІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

БЕЛАРУСКІ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТЫТУТ

ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА І АРХІЎНАЙ СПРАВЫ

АРХЕАГРАФІЧНАЯ КАМІСІЯ

КАМІТЭТА ПА АРХІВАХ

І СПРАВАВОДСТВУ ПРЫ САВЕЦ Е МІНІСТРАЎ

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Р. П. Платонаў

СТАРОНКІ

ГІСТОРЫІ

БЕЛАРУСІ

Архівы сведчаць

З навуковай спадчыны

Мінск

УДК 94 (476)

ББК 63.3 (4 Беи)

П 37

Укладальнікі: У. В. Фядосаў, У. А. Сарока, В. К. Платонава.

Навуковы рэдактар: М. Ф. Шумейка, кандыдат гістарычных навук,

дацэнт.

Платонаў Р. П. Старонкі гісторыі Беларусі: Архівы сведчаць: З навук. спадчыны / Р. П. Платонаў; Уклад.: У. В. Фядосаў і інш.

Навук. рэд. М. Ф. Шумейка. Мн.: БелНДІДАС, 2002. 352 с.

ISBN 985-6099-85-4 У кнізе зме шчаны найбольш значныя навуковыя працы апошняга дзе сяцігоддзя вядомага бе ларускага вучонага, доктара гістарычных навук, прафе сара Р. П. Платонава, сэрца якога пе растала біцца ў канцы 2001 г. У іх аснове малавядомыя або зусім не вядомыя чытачу дакуме нтальна-гістарычныя крыніцы і архіўныя све дчанні. Прыве дзе ныя тут працы вучонага адлюстроўваюць вузлавыя падзе і з гісторыі Бе ларусі 1918 1944 гг.: шляхі ўзнаўле ння дзяржаўнасці Бе ларусі, ге рманская і польская акупацыі нашай Бацькаўшчыны, станаўле нне аўтарытарнасці кіравання, бе ларусізацыя і нацыянальная палітыка, палітычныя рэпр эсіі, Бе ларусь у Вялікай Айчыннай вайне.

Для гісторыкаў, студэнтаў ВНУ, вучняў старэйшых класаў сярэдніх школ, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

УДК 94 (476) ББК 63.3 (4.Бе и) ISBN 985-6099-85-4 © Платонаў Р. П., 2002 © Фядосаў У. В., Сарока У. А., Платонава В. К., укладанне, 2002 © БелНДІДАС, 2002 ШЛЯХ ГІСТОРЫКА Імя Расціслава Пятровіча Платонава, доктара гістарычных навук, прафесара шырока вядома беларускаму чытачу як аўтара 60 кніг (у тым ліку напісанных у сааўтарстве) і звыш 400 артыкулаў у навуковых, грамадскапалітычных і літаратурных часопісах, навуковых зборніках, энцыклапедычных выданнях, у цэнтральных (саюзных), рэспубліканскіх і мясцовых газетах.

Нарадзіўся Расціслаў Пятровіч 15 красавіка 1930 г. у г.Слуцку Мінскай вобл. у сям'і служачых, сярэднюю адукацыю атрымаў у г. п. Глуску Магілёўскай вобл. У 1950-1955 гг. — студэнт аддзялення журналістыкі філалагічнага факультэта БДУ.

У час вучобы працаваў адказным сакратаром універсітэцкай шматтыражнай газеты. Пасля заканчэння універсітэта як імянны стыпендыят быў рэкамендаваны для працягу вучобы ў аспірантуру на кафедры рускай літаратуры, але папрасіў накіраваць яго на працу ў раённую газету. У 1955-1958 гг. — адказны сакратар газеты «Да новых перамог»

(г. Клецк Мінскай вобл.), першы сакратар Клецкага РК ЛКСМБ. У 1958-1961 гг. — аспірант кафедры гісторыі КПСС Белдзяржуніверсітэта. У 1962 г.

абараніў кандыдацкую дысертацыю. З 1961 г. — на партыйнай рабоце:

лектар, кіраўнік лектарскай групы Мінскага абкома КПБ. Партыйную работу сумяшчаў з навукова-педагагічнай дзейнасцю ў Белдзяржуніверсітэце, дзе ў 1968 г. атрымаў вучонае званне дацэнта. У 1982 г. абараніў дысертацыю на атрыманне вучонай ступені доктара гістарычных навук. У 1984 г. яму прысвоена вучонае званне прафесара. У 1970-1971 гг. загадваў кафедрай у Мінскім дзяржаўным педагагічным інстытуце замежных моў. Затым зноў на партыйнай рабоце: у 1971-1974 гг. — намеснік, першы намеснік загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КПБ, у 1974-1980 гг. — сакратар Мінскага абкома КПБ. З кастрычніка 1980 г. па снежань 1991 г. — дырэктар Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ (з 1990 г. — Інстытута гісторыка-палітычных даследаванняў Кампартыі Беларусі).

З 1992 г. Расціслаў Пятровіч працаваў вядучым, галоўным навуковым супрацоўнікам Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы. З лістапада 1999 г.—намеснікам дырэктара інстытута, старшынёй Археаграфічнай камісіі Дзяржаўнага камітэта па архівах і справаводству Рэспублікі Беларусь. На вялікі жаль, у лістападзе 2001 года цяжкая хвароба і смерць назаўсёды забралі Расціслава Пятровіча ад нас.

Асноўнай тэматыкай навуковай дзейнасці Р.П.Платонава былі праблемы палітычнага і духоўнага жыцця Беларусі 20-30-х гадоў, народная барацьба на Беларусі супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1944), асабліва на яе п ачатковым этапе, напрамкі і змест ідэалагічнай дзейнасці Кампартыі Беларусі ў 60-80-я гады. З пачатку 90-х гадоў ён займаўся пытаннямі гістарыяграфіі і крыніцазнаўства.

Р.П.Платонаў удзельнічаў у падрыхтоўцы беларускіх энцыклапедычных выданняў: «Іх імёнамі названы...», «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне», «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» ў 6 тамах, а таксама гісторыкадакументальных хронік «Памяць» (Шклоўскі і Жлобінскі раёны). Ён быў адным з аўтараў калектыўных прац: «Усенародная барацьба ў Беларусі супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны» (т.1-3), «Старонкі гісторыі Кампартыі Беларусі: меркаванні, аргументы, факты», «Дзяржаўнасць Беларусі: Праблемы фарміравання ў праграмах палітычных партый», «Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады і цэнтральнага кіравання БССР (1965-1991 гг.)» (ч.1-3), «Беларусь на мяжы тысячагоддзяў» і інш.

Надзвычайны талент Р.П.Платонава як гісторыка-даследчыка раскрыўся ў 90-я гады, калі адна за адной да чытача траплялі яго кнігі «На крутым пераломе», «Палітыкі. Ідэі. Лёсы», «Лёсы. Гісторыка-дакументальныя нарысы аб людзях і малавядомых падзеях духоўнага жыцця Беларусі 20-30-х гадоў», «На крутым павароце: Ідэолага-палітычная барацьба на Беларусі ў 1929-1931 гг.

Дакументы, матэрыялы, аналіз», «Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное», «Беларусь у міжваенны перыяд», «Перед крутым поворотом:

Тенденции в политической и духовной жизни Беларуси (1925-1928):

Отражение времени в архивных документах», «Беларусізацыя 1920-х гадоў:

асаблівасці і праблемы ажыццяўлення (паводле архіўных крыніц)» і інш.

Гэтыя працы сталі не толькі важкім здабыткам у галіне крыніцазнаўства і практычнай археаграфіі, але данеслі архіўныя сведчанні малавядомыя ці наогул невядомыя чытачу. Менавіта ў гэтых кнігах знайшлі адлюстраванне важныя падзеі грамадска-палітычнага жыцця Беларусі ва ўмовах нарастання ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 1920-1930-х гадоў. Гісторык вярнуў з небыцця шматлікія факты супраціву дыктату, без асэнсавання якіх нельга зразумець ні наш сённяшні дзень, ні нашу будучыню.

На жаль, працы Расціслава Пятровіча апошніх гадоў выходзілі невялікімі тыражамі і не маглі быць даступнымі шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй Беларусі гэтага перыяду. Запоўніць гэты прагал у нейкай ступені дапаможа дадзенае выданне. Некаторыя работы Р.П.Платонава друкуюцца тут упершыню, іншыя публікаваліся толькі ў перыёдыцы. Змешчаныя ў храналагічным парадку працы вучон ага раскрываюць малавядомыя вузлавыя падзеі з гісторыі Беларусі 1918-1944 гадоў: шляхі ўзнаўлення дзяржаўнасці Беларусі, германская і польская акупацыі нашай Бацькаўшчыны, станаўленне аўтарытарнасці кіравання, беларусізацыя і нацыянальная палітыка, палітычныя рэпрэсіі, Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне.

Спадзяёмся, што гэтая кніга, як і ўсе іншыя даследаванні Расціслава Пятровіча Платонава, будзе добрай памяццю пра выдатнага ву чонага, добразычлівага чалавека, надзейнага таварыша, мужа.

КП(б)Б: СТАНОВЛЕНИЕ АВТОРИТАРНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

(1918-1924)

(ФРАГМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ОТОБРАЖЕНИИ)

КП(б)Б была провозглашена и организационно оформлена в декабре 1918 г. Она объединила большевистские организации, сформировавшиеся на территории Белоруссии в процессе революционного движения. В состав партии вошли также члены белорусских секций РКП(б), которые возникли в Петрограде, Москве, Саратове, Тамбове и других российских городах в среде белорусов, оказавшихся в них в связи с первой мировой войной.

Социал-демократические кружки и группы известны в ряде белорусских городов с 80-х — начала 90-х годов XIX столетия. Число их постоянно увеличивалось. Не случайно именно в Минске состоялся в марте 1898 г. І съезд РСДРП, от которого ведет отсчет своей истории Коммунистическая партия Советского Союза. После II съезда РСДРП (июль 1903 г.), когда большевизм заявил о своем фактическом существовании как течение политической мысли и как политическая партия, многие социал-демократические искровские группы в Белоруссии оформляются в организации большевистско-ленинского направления.

Накануне революции 1905-1907 гг. здесь уже существовали два крупных партийных центра — Полесский и СевероЗападный комитеты РСДРП, вокруг которых объединялись марксистские организации, кружки, группы в десятках белорусских городов и других населенных пунктов. В связи с прохождением по территории Белоруссии линии Западного фронта, насчитывавшего свыше полутора миллиона солдат и офицеров, перемещением в нее тысяч промышленных рабочих, мобилизованных в армию и на военно-промышленные предприятия прифронтовой полосы, численно увеличившиеся большевистские организации стали пользоваться преобладающим влиянием. Организационную и агитационнопропагандистскую работу в них, среди солдат и населения вели такие видные деятели большевистской партии, как М. В. Фрунзе, А. Ф.

Мясников, И. Я. Алибегов, В. Г. Кнорин, М. М. Хатаевич, К. И. Ландер, В.В. Фомин, В.В. Каменщиков, И.Е. Любимов, Н.В. Рогозинский и др.

Летом 1917 г. начался процесс оформления единой большевистской организации Белоруссии и Западного фронта — Северо-Западной областной организации РСДРП(б), сыгравшей большую роль в подготовке и проведении социалистической революции. Созданный в сентябре 1917 г. на первой СевероЗападной областной конференции в Минске Северо-Западный областной комитет РСДРП(б) распространял свою деятельность непосредственно на Минскую, Могилевскую, Витебскую, частично Виленскую губернии и на весь Западный фронт.

Особенности формирования КП(б)Б как отдельной партии в составе РКП(б) (затем ВКП(б), КПСС) и под руководством ЦК РКП(б) оказали в последующем решающее влияние на всю ее деятельность, историю и в конечном счете на судьбу в 1991 г., когда партия прекратила существование вместе с КПСС.

Назовем некоторые из них:

Во-первых, КП(б)Б, считавшая себя в первую очередь партией рабочего класса, складывалась на основе теоретических, политических, идеологических и организационных принципов большевизма, являвшихся определяющими в деятельности организаций, которые составили затем ее низовую сеть и среднее звено.

Во-вторых, образование КП(б)Б, вся ее последующая деятельность в белорусском обществе, кадровое формирование высшего звена проходили на основе Программы и Устава РКП(б) (в марте 1918 г. на VII экстренном съезде РСДРП(б) переименована в РКП(б). — Р. П.) под прямым руководством ЦК РКП(б). История КП(б)Б не знает ни одного случая, когда бы ЦК КП(б)Б, какой-либо ее местный партийный орган подвергли критике и не согласились с общей генеральной линией.

В-третьих, образование КП(б)Б было неотрывно от создания БССР; завершение организационного оформления партии и ее провозглашение проходило одновременно со становлением и провозглашением независимой Белорусской республики. В последующем партия развивалась параллельно с укреплением под ее прямым воздействием основ государственной власти в республике.

Политическая организация общества вплоть до начала 1960-х годов определялась понятием «диктатура пролетариата», в которой Коммунистическая партия занимала правящее положение, а массовые организации (Советы, профсоюзы, комсомол, кооперативы и др.) выступали своеобразными «приводами» от партии к массам в ее работе по перестройке общества на началах социализма.

В данном случае история КП(б)Б рассматривается в хронологических рамках от провозглашения партии в декабре 1918 г.

до февраля 1924 г., когда в связи с первым в межвоенный период территориальным укрупнением республики произошли изменения в структуре партийных органов и организаций, в объеме их политической и организаторской работы. Это лишь фрагмент из ее почти 70-летней истории.

Следует отметить, что объединение большевистских организаций в отдельную Коммунистическую партию (большевиков) Белоруссии и образование самостоятельной Белорусской республики проходили отнюдь не в обстановке единодушия и всеобщей поддержки, как изображался этот процесс официальной советской историографией. У сторонников отдельной партии и самостоятельной республики были весьма серьезные противники из числа работавших на территории Белоруссии известных партийных работников и даже целых партийных организаций (например, Витебская). Взгляды в национальном вопросе руководителей Северо-Западного обкома и области, членов низовых организаций складывались под влиянием многих обстоятельств, прежде всего представления о том, что вся планета стоит «в преддверии всемирной пролетарской революции»1.

Ее развитие виделось как распространение Советов по всему миру, а прообразом всемирного свободного объединения народов должна была стать РСФСР. В таком контексте самоопределение наций, провозглашенное российской революцией, создание самостоятельных советских национальных республик, в том числе и белорусской, выглядело делом не нужным, даже вредным, ибо возводило, как теперь считалось, искусственные барьеры на путях победоносного шествия мировой революции.

Противниками самостоятельной Белорусской республики со своей партией использовался и такой аргумент, как отношение к белорусам как части русской нации, в связи с чем принцип самоопределения считался к ним неприменимым. С подобных позиций несколько раз в партийной печати выступал секретарь Северо-Западного областного комитета РСДРП(б) В. Г. Кнорин2. В дальнейшем этот видный партийный и государственный деятель, дважды занимавший первые посты в КП(б)Б (в 1919-1922 и в 1927-1928 гг.), проделал в эволюции своих взглядов путь от отрицания белорусов как исторической общности и самостоятельного народа до понимания объективной неизбежности развития Белоруссии как отдельного государства, хотя и допускал это в федеративном союзе с другими советскими республиками.

Руководители Северо-Западного обкома РКП(б) (А. Ф. Мясников, В. Г. Кнорин, К. И. Ландер, М. И. Калманович, Р. В. Пикель, И. И.

Рейнгольд и др.), абсолютизируя принцип областной автономии, исходили из того, что в тогдашних конкретно исторических условиях развития революции национальный вопрос в Белоруссии достаточно решать в рамках Западной области на правах административной единицы РСФСР с учетом ее национальных, хозяйственных и других особенностей. Отсюда вытекало неприятие позиции Белорусского национального комиссариата (Белнацкома) — структурной единицы Комиссариата по делам национальностей РСФСР, который выступал с различными проектами создания белорусской государственности и с которым в тесном контакте работали белорусские секции РКП(б).

1Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 275..

2 Кнорин В.Г. Избранные статьи и речи. Мн., 1990. С. 42-68.

Руководители белорусских секций, поддерживаемые их членами, подходили к решению белорусского вопроса с иных позиций. Они считали, что белорусский народ имеет право на собственную государственность, так как представляет самобытную нацию, развивающуюся в определенных этнографических границах, имеет свой язык, свои традиции, которые сложились на протяжении истории. Вопрос о белорусском правительстве и национальном партийном центре в этой связи стал центральным в работе первой конференции белорусских секций РКП(б), созванной в Москве 21-23 декабря 1918 г. Делегаты конференции в своих выступлениях к созданию белорусской государственности подходили с учетом конкретных условий, сложившихся в результате Октябрьской революции, и перспектив всемирной пролетарской революции.

Белорусская советская республика в этом контексте рассматривалась ими как форпост российской социальной революции, выдвинутой на Запад в противовес враждебной целям этой революции БНР. На конференции было высказано пожелание, чтобы идею образования Советской Белоруссии поддержали высшие органы Российской Федерации. Конференция избрала Центральное бюро белорусских секций и поручило ему созвать Всебелорусский съезд коммунистов.

За ходом конференции внимательно следили в ЦК РКП(б), все ее материалы были переданы в его распоряжение. Есть достаточные основания считать, что принятые решения, обращения, высказывавшиеся суждения были учтены при рассмотрении 24 декабря 1918 г. в ЦК РКП(б) вопроса о Белорусской Советской Республике. В принятом ЦК РКП(б) постановлении3 подчеркивалась самостоятельность республики, что шло значительно дальше автономности, с которой соглашалась немалая часть членов коммунистических секций.

Задача согласовать позиции по решению «белорусского вопроса»

руководителей белорусских коммунистических секций, функционировавших в российских городах, и руководителей СевероЗападного обкома, юрисдикция которого с Областным исполнительным комитетом Западной области распространялась на реальные белорусские территории, освобожденные от оккупационных германских войск, была сложной. Несмотря на то что эти позиции коренным образом различались, все же удалось путем компромиссов, согласований, административного давления в короткий срок подготовить основные документы, связанные с провозглашением республики и ее коммунистической партии. Решать эту задачу пришлось члену Политбюро ЦК РКП(б), наркому по делам национальностей И. В. Сталину, который сам занимал нечеткие 3Як вядома, форма рашэння ЦК РКП(б) адносна Беларускай Савецкай Рэспублікі да гэтага часу не вызначана. Рэд.

позиции по отношению к образованию БССР, тяготея к идее автономии4. Но когда решение об образовании самостоятельной Белорусской республики и КП(б)Б было принято, председатель СевероЗападного обкома А. Ф. Мясников, секретарь В. Г. Кнорин, другие руководители обкома, а также области согласились с ним. Следует отметить, что именно обком провел основную практическую работу по подготовке акта провозглашения республики. Противоречия, однако, не исчезли и постоянно сказывались в дальнейшем при принятии тех или иных решений (формирование состава руководящих органов партии, правительства республики, существование белорусских коммунистических секций, издание газеты на белорусском языке и др.).

Официальное провозглашение самостоятельной Белорусской республики, ее Коммунистической партии произошло в Смоленске на VI Северо-Западной конференции РКП(б)Б (30-31 декабря 1918 г.). На конференции присутствовало 175 делегатов с решающим и 31 делегат с совещательным голосом, которые представляли 17 771 члена партии Смоленской, Витебской, Минской, Могилевской и ряда уездов Черниговской и Виленской губерний. В повестке дня стояли: текущий момент, доклады областного комитета, о положении на местах, организационные вопросы, текущие дела.

С докладом по текущему моменту в первый день работы конференции выступил председатель Северо-Западного областного комитета РКП(б)Б А. Ф. Мясников. Обосновывая необходимость преобразования Западной области в Белорусскую Советскую Республику, докладчик сделал главный акцент на международной стороне такого преобразования: «Наша Западная область представляет собой тот проход, куда устремляются на Советскую Россию силы Черного Интернационала. Нужно замкнуть цепь всех советски самоопределяющихся образований…»5 Секретарь областного комитета В. Г. Кнорин в статье «Восемь месяцев Советской Белоруссии», опубликованной в сентябре-октябре 1919 г. в газете «Звезда», писал в этой связи: «Коммунистическая партия в этом своем постановлении совершенно оставляла в стороне вопросы внутренней жизни страны, она мотивировала свой шаг исключительно причинами международного характера»6. Подробно изложив такие причины, VI Северо-Западная конференция в резолюции «О Белорусской республике» записала: «VI областная конференция большевиков считает необходимым объявить самостоятельную 4 См.: Сталин И.В. «Ведите себя тихо и не деритесь». Документальная хроника // Мінская праўда.

1998. 22, 24 снежня.

5 Мясников А.Ф. (Мясникян). Избранные произведения. М., 1985. С. 60.

6 Кнорин В.Г.Избранные статьи и речи. С. 50.

Социалистическую Республику Белоруссии...»7 В резолюции «О названии конференции» говорилось: «Принимая во внимание, что на очередной VI Северо-Западной областной конференции РКП (большевиков) представлены полностью все находящиеся на территории Белоруссии коммунистические организации, конференция объявляет себя І съездом Коммунистической партии (большевиков) Белорусской республики»8.

Доклад секретаря областного комитета В. Г. Кнорина о деятельности комитета в отчетный период содержал ряд принципиальных положений (по докладчику «строго большевистских принципов»), которые определяли характер его взаимоотношений с Облискомзапом, эффективность контроля за принимавшимися решениями. Иначе, говоря словами докладчика, «диктатуры партийной теории» над «советской практикой».

Первый принцип касался роли самой партии: «партия — это передовой отряд революционного класса, сознательно творящей жизни». Второй — «в партии необходим строгий централизм».

Третий — «вся партийная жизнь должна быть подчинена руководству профессионалов старого дореволюционного типа, руководству специалистов революции» («концентрация всей революционной партийной власти в руках ее лучших стратегов»). Из этого, указывал докладчик, следует «безграничная власть, полная диктатура Центрального Комитета во всероссийском масштабе и такая же диктатура на местах областных комитетов...» При такой постановке вопроса Советы превращались в практические органы государственной власти, имевшие чисто хозяйственноадминистративные функции и исполнявшие предначертания партии, проводившие в жизнь ее тактическую линию9.

Трактовка перечисленных принципов и положений важна для понимания провозглашенной КП(б)Б своего внутреннего организационного построения, назначения и функций в обществе, взаимоотношений с советскими органами.

Как известно, до VII Всероссийской партийной конференции (декабрь 1919 г.) наряду с общим Уставом партии действовали уставы местных партийных организаций, в которых на основе общих организационных принципов определялись структура организаций, порядок их работы в соответствии с местными условиями. Этим задачам служило принятое I съездом КП(б)Б «Положение о партийных организациях».

7 Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 1.

1918- 1927. Мн., 1983. С. 14.

8 Там же.

9 Кнорин В.Г. Избранные статьи и речи. С. 35-36.

Согласно «Положению», во главе всех партийных организаций республики стояло избранное съездом партии Центральное бюро (ЦБ).

Оно определялось как «верховный орган в республике» и как «верное око Центрального Комитета Коммунистической партии всех российских советских социалистических республик, его заместитель, развивающий общие положения и указания, данные центром, и, таким образом, отвечающий перед Центральным Комитетом за тактическую линию местных партийных организаций». В период между съездами все их права и обязанности переходили к Центральному бюро. Подчиненными ЦБ являлись райкомы (губпарткомы), избиравшиеся на районных (губернских) конференциях. Райкомы, руководствуясь с учетом местных условий общей принципиальной линией, непосредственно направляли и руководили работой в подрайкомах (уездах) и отвечали за нее перед ЦБ. Вся практическая работа в уездах возлагалась на подрайонные (уездные) партийные комитеты. Агитационную, пропагандистскую и организационную работу среди городского и деревенского пролетариата подрайкомы вели через низовые ячейки. Ячейки решающего голоса по политическим вопросам не имели, их задача заключалась в разъяснении основ большевистского учения и тактики, в воспитании и подготовке новых членов партии.

По «Положению» при всех Советах, исполкомах, коллегиях, других выборных органах, в том числе в культурных центрах, создавались фракции коммунистов. В их обязанности входило проведение в жизнь решений соответствующих партийных комитетов. В «Положение» была включена инструкция для работы районного и подрайонного комитетов (общие положения, вопросы связи, агитации и пропаганды, отношения к Советам, партийных средств). Отдельный раздел излагал обязанности коммунистов.

Уже после съезда решением ЦБ КП(б)Б от 15 января 1919 г.

были объявлены упраздненными в пределах Белорусской республики все ранее действовавшие белорусские коммунистические секции.

Выданные ими партийные билеты считались утратившими свою силу.

Как в самом «Положении», так и в приветственной телеграмме в адрес ЦК РКП(б) съезд подтвердил неразрывную идейную, тактическую и организационную связь КП(б)Б с РКП(б), созданную долгими годами совместной работы. Заявлялось, что КП(б)Б и впредь будет всецело руководствоваться директивами ЦК РКП(б), считая его своим высшим партийным органом.

І съезд КП(б)Б избрал Центральное бюро в составе 15 человек. На первом заседании ЦБ 31 декабря 1918 г. был избран Президиум ЦБ КП(б)Б в составе А.Ф. Мясникова (председатель), М.И. Калмановича (заместитель председателя) и В.Г. Кнорина (секретарь). Будущий председатель белорусского правительства Д.Ф. Жилунович вошел лишь в состав Центрального бюро.

Провозглашенной республике как самостоятельному государству довелось, однако, просуществовать не более месяца. Уже 16 января 1919 г. ЦК РКП(б) принимает новое постановление о Белоруссии. Оно явилось неожиданным для ее партийных и советских руководителей, ибо фактически перечеркивало все прежние договоренности.

Согласно этому постановлению, направленному в республику, особому представителю ЦК РКП(б) А. А. Иоффе поручалось провести через местные Советы, затем через намеченный на начало февраля I съезд Советов Белоруссии выделение из Белоруссии Витебской, Смоленской, Минской губерний, при возможности, и Могилевской, добиться на съезде начала переговоров об объединении ее с Советской Российской Республикой, а также переговоров о соединении с недавно образованными советскими республиками Литвой, Эстландией и Латвией.

На съезде Советов (2-3 февраля 1919 г.) произошла корректировка требований ЦК РКП(б). По предложению приехавшего в Минск Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова после оглашения постановления Президиума ВЦИК о признании независимости Белорусской Социалистической Советской Республики, утверждения Декларации об установлении тесной федеративной связи между Советской Белоруссией и РСФСР принимается Декларация об объединении советских социалистических республик Литвы и Белоруссии. На состоявшемся по этому поводу 2 февраля 1919 г.

заседании ЦБ Я. М. Свердлов, как отмечается в протоколе, указал, что мотивом создания единой Белорусско-Литовской Республики является стремление ЦК обезопасить эти республики от возможности проявления в них национально-шовинистических стремлений10.

На заседании для проведения постановлений Белорусского и Литовского съездов в жизнь была создана комиссия из представителей заинтересованных правительств и ЦК РКП(б). I съезд Советов Литвы резолюцию о слиянии с Белоруссией принял 18-19 февраля 1919 г.

Любопытно, что на другой день после принятия Декларации I съезда Советов Белоруссии об объединении с Литвой все же была принята Конституция ССРБ. В ее третьем разделе содержалось описание герба и флага республики.

В конечном итоге снова определяющим подобного развития событий стал международный фактор. Об этом прямо говорил В. И. Ленин, принимая в конце января 1919 г. делегацию ЦБ КП(б)Б.

По его высказыванию, интернациональный долг трудящихся 10По воле народа. Из истории образования Белорусской ССР и создания Коммунисти-ческой партии Белоруссии. Документы и материалы. Мн., 1988. С. 130.

Белоруссии состоял в том, чтобы смягчить удар международного империализма по РСФСР и что для защиты от империализма с Запада Белорусская ССР и Литовская ССР должны объединиться в ЛитовскоБелорусскую ССР (Литбел)11.

Образование Литовско-Белорусской ССР потребовало объединения компартий обеих республик. Объединительный съезд коммунистов Белоруссии и Литвы, вошедший затем в историю как II съезд КП(б)Б, состоялся 4-6 марта 1919 г. В его работе участвовало 159 делегатов с решающим и 10 с совещательным голосом. Они представляли 17 636 коммунистов Минской, Гродненской, Виленской, частично Ковенской и Сувалковской губерний. Съезд приветствовал образование Литовско-Белорусской ССР и постановил объединить Компартию Белоруссии и Компартию Литвы в единую Коммунистическую партию (большевиков) Литвы и Белоруссии как неотъемлемую часть РКП(б)Б. Было утверждено «Положение по организационному вопросу». В нем определялись структура построения КП(б)ЛиБ, направление и полномочия деятельности партийных организаций и их руководящих органов. Данное «Положение» во многом было тождественно тому, которое принял I съезд КП(б)Б. Более глубокую разработку получили лишь разделы, касавшиеся работы самого низового звена партии ячеек, а также ответственности коммунистов за соблюдение единства партии и чистоту ее рядов. Съезд одобрил тезисы о взаимоотношениях партии и Советов как органов диктатуры пролетариата, о работе в деревне, по военному вопросу. Была принята также резолюция о Коммунистическом Союзе Молодежи.

В состав ЦК КП(б)ЛиБ вошло 15 человек. Председателем Президиума ЦК стал В. С. Мицкявичюс-Капсукас, секретарем — В.Г.

Кнорин.

В течение последующих шести месяцев Белоруссия представляла часть независимой Литовско-Белорусской республики, которая самостоятельно решала вопросы местной политики и жизни (так называемый «виленский период»). В следующий, «минский период», когда республика подчинила всю свою деятельность задачам обороны от польской интервенции, в связи с централизацией военного командования и военного управления эта независимость утратилась.

Фактически республика стала частью РСФСР, административно, как и другие губернии, подчиняясь Москве. В таких условиях ЦК КП(б)ЛиБ признал нецелесообразной широкую законодательную деятельность высших органов государственной власти республики и склонился к признанию объективной необходимости переиздания для применения в практической работе российских директив. Как писал В. Г. Кнорин, 11 Ленин В.И. Биографическая хроника. Т. 6. С. 486 487.

белорусско-литовская государственность изживает себя как практическая необходимость для советской работы и превращается лишь в фактор международных отношений12.

Оказавшись осенью 1919 г. в Смоленске, ЦК КП(б)ЛиБ главное внимание в своей работе сосредоточил на организации подпольной борьбы на оккупированной польскими войсками территории. При нем было сформировано специальное бюро по нелегальной работе, определены задачи, направления и формы руководства им партийным подпольем. Деятельность ЦК в этом направлении тесно контактировалась с Временным бюро ЦК РКП(б), созданным в мае 1920 г., с задачами общего политического руководства и координации усилий всех партийных организаций Белоруссии и Литвы в развитии революционного движения на оккупированной территории.

По мере освобождения Красной Армией территории Белоруссии от польских интервентов в среде руководящих работников КП(б)ЛиБ снова встал вопрос о путях национально-государственного строительства. Часть членов ЦК (В.Г. Кнорин, Р.В. Пикель, И.И. Рейнгольд, М.И. Калманович и др.) опять стали выдвигать идею проведения в жизнь принципа национально-культурной автономии Белоруссии, в данном случае в границах Минской губернии, которая должна превратиться в административно-хозяйственную единицу РСФСР. В связи с тем что такая позиция не нашла поддержки в ЦК РКП(б), ЦК КП(б)ЛиБ 6 июля 1920 г. высказался за восстановление отдельной белорусской советской государственности с учетом того, что в условиях быстро меняющейся политической обстановки решение вопроса о территории Белоруссии является несвоевременным13. После принятия ЦК РКП(б) 16 июля 1920 г. решения об образовании Белорусского военревкома ориентация на воссоздание самостоятельной Белорусской республики становится в работе ЦК КП(б)ЛиБ превалирующей.

Декларация о провозглашении независимости Советской Социалистической Республики Белоруссии, принятая на торжественном заседании Военно-революционного комитета, Минского губернского комитета партии с участием представителей профессиональных союзов и других общественных организаций 31 июля 1920 г., явилась, по существу, вторичным провозглашением республики. 1 августа она была оглашена на многотысячном общегородском митинге трудящихся. Декларацию подписали представители организаций, сыгравшие решающую роль в освобождении Белоруссии от польских оккупантов: ЦК КП(б)ЛиБ (И.Т. Смилга, В.Г. Кнорин, А.Г. Червяков), ЦК Всеобщего еврейского 12Кнорин В.Г. Избранные статьи и речи. С. 55.

13 Путем борьбы и труда. По материалам научной конференции, посвященной 70-летию образования БССР и Компартии Белоруссии. Мн., 1989. С. 55.

рабочего союза Бунд (А.И. Вайнштейн), ЦК БКО (В.М. Игнатовский), ЦБ профессиональных союзов г. Минска и Минской области (А.М. Криницкий). Отказался поставить свою подпись предста-витель ЦК БПС-Р. Белорусские эсеры не соглашались с решением территориального вопроса, выдвигали ультимативные требования о решении белорусской проблемы в целом путем созыва Учредительного собрания, о создании белорусских частей Красной Армии и др. Это предопределило начало партийным руководством ССРБ и организациями партии ожесточенной политико-разоблачительной борьбы против этой партии, приведшей в конечном итоге к ее краху.

В тезисах «О партийной работе в Белоруссии», принятых на совещании работников КП(б)ЛиБ в сентябре 1920 г., была определена тактика партийных организаций по отношению к мелкобуржуазнонационалистическим течениям, претендовавшим на название коммунистических или революционно-социалистических. Ставилась задача полного использования в советской работе и социалистическом творчестве всех подобных группировок с учетом степени приближения каждой из них к РКП(б). Исходя из этого давалась характеристика политическим партиям, действовавшим в белорусском обществе. Так, Бунд определялся как не изживший своей мелкобуржуазной идеологии, что проявилось в предъявлении им условий 1906 г. для вступления в РКП(б). От партийных организаций в этой связи требовалось вести с Бундом идейную борьбу по организационным вопросам, одновременно вовлекая лучшие бундовские силы в практическое проведение советской политики.

Относительно Белорусской партии социалистов-революционеров, имеющей связь с учительством и деревней некоторых уездов, говорилось о возможности, несмотря на ее буржуазный национализм и связи с Радой БНР, использовать ее с учетом признания Советской власти для советской работы, особенно в организации народного хозяйства. С Еврейской коммунистической и социалдемократической рабочей партиями, Партией революционных социалистов-народников Белоруссии, как не пользующимися никаким влиянием в широких народных массах и не имеющих за собой революционных традиций, ни в какие договорные отношения вступать и давать им политическое представительство не рекомендовалось. Разрешалось использовать на советской, преимущественно хозяйственной работе, только их отдельных работников. В отношении Белорусской коммунистической организации констатировалось, что она, изжив разногласия с КП(б)ЛиБ, окончательно влилась в ее состав и закончила тем самым свое самостоятельное существование.

Отметив, что состоявшееся в 1919 г. объединение коммунистических организаций Литвы и Белоруссии больше не соответствует устанавливающимся границам и задачам момента, совещание высказалось за их раздельное существование.

Постановление «О ликвидации ЦК КП(б)ЛиБ и создании отдельных партийных центров для Литвы и Белоруссии» было принято 5 сентября 1920 г. на заседании ЦК КП(б)ЛиБ. С этого момента объединенная Компартия Литвы и Белоруссии прекратила существование.

Произошедшие изменения узаконил III съезд КП(б)Б (22-26 ноября 1920 г.), определивший также новые задачи партии, встававшие перед нею в связи с завершением гражданской войны и началом перехода к мирной жизни. На съезде присутствовало 68 делегатов, представлявших 1700 членов партии. Значительное уменьшение численности партии объяснялось рядом причин.

Прежде всего, в связи с передачей части белорусских губерний РСФСР при объединении Белоруссии с Литвой из состава КП(б)Б в начале 1919 г. выбыли партийные организации Смоленской, Могилевской, Витебской губерний. На учете в них находилось до 10 тыс. коммунистов. Снижение численности КП(б)Б в 1919-1920 гг.

было связано с систематическими общими и партийными мобилизациями коммунистов в Красную Армию. По свидетельству В.

Г. Кнорина, КП(б)Б мобилизовала и отправила на фронт 50% своих членов14. Уменьшение количественного состава партии объяснялось также тем обстоятельством, что к концу советско-польской войны 1919-1920 гг. территория Белоруссии оказалась ограниченной лишь шестью уездами бывшей Минской губернии. К некоторому сокращению количества членов партии привела и их перерегистрация с одновременной выдачей единого партийного билета, проводившаяся во всей РКП(б) в сентябре-октябре 1920 г.

При рассмотрении вопроса о текущем моменте и задачах КП(б)Б III съезду были представлены тезисы, в которых определялись первоочередные задачи партии применительно к наступавшему периоду мирного хозяйственного и культурного строительства.

Важной задачей ставилось вовлечение в него пролетарских и полупролетарских слоев населения с тем, чтобы расширить социальную базу Советской власти и упрочить ее позиции. В этой связи предлагалось ускорить передачу трудовому крестьянству, в том числе батракам и беднякам, не менее двух третей всех бывших помещичьих, монастырских и других земель нетрудового использования, оказать крестьянам необходимую помощь в восстановлении их хозяйств. Тем самым исправлялась ошибочная позиция руководящих органов КП(б)ЛиБ в вопросах использования земель, когда они отводились в первую очередь для организации 14 Кнорин В.Г. Избранные статьи и речи. С. 58.

совхозов и коммун. В связи с увеличением объема хозяйственной деятельности партии от ее организаций требовалось ставить в центр своего внимания вопросы воспитания и выдвижения руководящих работников из местного населения, в особенности из рабочих и крестьян. Принятая съездом резолюция по тезисам не сохранилась.

По вопросу об экономическом положении республики доклад сделал председатель Белревкома А.Г. Червяков. Утвержденные по этому докладу тезисы также не обнаружены.

Съезд рассмотрел тезисы о профессиональном движении в Белоруссии, по организационному вопросу, о центральных органах власти ССРБ и их взаимоотношении с РСФСР.

В соответствии с новым Уставом РКП(б), утвержденным в декабре 1919 г. VIII Всероссийской партийной конференцией, было уточнено организационное построение республиканской парторганизации и создана Контрольная комиссия КП(б)Б. Вновь подтверждалось, что КП(б)Б является неотъемлемой частью РКП(б).

Это положение формулировалось следующим образом: «КП(б)Б есть областная организация РКП(б), проводящая в жизнь принципы и тактику РКП(б), применяя ее к местным условиям, и в общем и целом подчиняющаяся директивам ЦК РКП (большевиков)». В тезисах указывалось, что избираемое на партийном съезде Центральное бюро одновременно является руководящим органом для Минской организации и в промежутках между съездами и конференциями отчитывается перед ней. Минская партийная организация своего комитета не избирала. Для организационного руководства и ведения текущей работы ЦБ создало секретариат, сформировало в своей структуре отделы: агитационно-пропагандистский, организационноинструкторский, учетно-информационно-статистический, общий, по работе в деревне и среди женщин, а также евсекции. За исключением общего, каждым отделом руководил член ЦБ.

Отметим следующее положение тезисов по организационному вопросу, важное для понимания задач партии и ее членов в меняющихся условиях ее функционирования. Оно касалось понимания на новом этапе сути партийной работы, которой теперь считалась не только агитационно-пропагандистская, но и всякая полезная работа как на фабрике, так и в сельском хозяйстве, важная и нужная в настоящий момент для партии и республики.

Соответственно новому этапу определялись особенности организации Советской власти в республике.

В постановлении по вопросу об организации Советской власти констатировалось:

«Белоруссия, являясь Социалистической Советской Республикой, одновременно является составной частью РСФСР, и все органы в области общих мероприятий должны быть подчинены соответствующим комиссариатам РСФСР, но иметь определенную свободу в области разрешения вопросов местной жизни». При решении этих вопросов руководствоваться следовало постановлениями и указаниями ЦИК и СНК республики15.

III съезд КП(б)Б избрал Центральное бюро, Ревизионную и Контрольную комиссии. Секретарем ЦБ был избран В. Г. Кнорин.

В ноябре 1920 — марте 1921 г. организации КП(б)Б стали участниками дискуссии, охватившей всю РКП(б) и вошедшей в историю под названием профсоюзной. В центре стоял вопрос о месте профсоюзов как массовой рабочей организации в системе диктатуры пролетариата, методах партийного руководства ими при переходе от войны к миру. В целом, однако, дискуссия отражала явления глубокого всеохватывающего кризиса, проявившегося в стране к концу гражданской войны, всей политики военного коммунизма.

Несмотря на ряд платформ, выдвинутых несколькими группами видных деятелей РКП(б), как главные сформировались две:

Л.Д.Троцкого («Платформа 18-ти») и В. И. Ленина («Платформа 10ти»). Л. Д. Троцкий отстаивал необходимость продолжения политики военного коммунизма и в его рамках требовал немедленного «огосударствления» профсоюзов (превращения профсоюзов в придаток госаппарата), применения в их работе методов приказного управления, военной дисциплины, штрафных санкций, вплоть до арестов и т. д. Ленинская платформа исходила из понимания профсоюзов, как такой добровольной массовой организации рабочего класса, в которой ее члены приобретают первоначальные навыки управления, производственного и политического воспитания нового отношения к труду. Поэтому они должны работать на основе методов убеждения, а не принуждения. Место профсоюзов в системе диктатуры пролетариата — между партией и государственным аппаратом как школы коммунизма, через них партия связана и руководит беспартийной массой рабочих.

Сложность дискуссии в КП(б)Б заключалась в том, что Центральное бюро долгое время не могло принять единую точку зрения: оно раскололось на группы, склонявшиеся к разным платформам. Низовые же организации поддержали платформу В. И.

Ленина. В феврале 1921 г. за нее высказались Минская, Бобруйская, Борисовская, Мозырская, Игуменская, Слуцкая уездные организации.

Дискуссия продолжалась на IV съезде КП(б)Б (25 февраля 2 марта 1921 г.), на котором присутствовало 110 делегатов с решающим и 42 с совещательным голосом. Они представляли 3 тыс. членов и кандидатов партии. Большинством голосов (81 — за, 28 — против, один воздержался) была принята платформа В. И. Ленина.

15Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 1. С.

71-75.

Последующий период после IV съезда характерен для КП(б)Б усилением внимания к упорядочению партийного хозяйства, организации учета, повышением требовательности к членам партии, проведением мер по обеспечению единства мнений и действий в партийных ячейках, освобождением от так называемого «балласта», попавшего в них в годы гражданской войны. В этих целях использовались генеральная чистка партии 1921 г. и Всероссийская партийная перепись 1922 г.

15 июля 1921 г. журнал «Известия ЦБ КП(б)Б» в передовой статье «Проверка личного состава партии» призвал партийные организации тщательно проверить свои ряды с точки зрения деловых качеств и идейных убеждений их членов и очиститься от сомнительных, недостаточно преданных, оторвавшихся от пролетариата лиц. В статье указывалось, что генеральная чистка в корне отличается от перерегистраций предыдущих лет, ставивших задачей лишь удаление шкурнических, нереволюционных элементов.

Теперь основным является достижение большей однородности, большей идейной спаянности партии.

Чистка проходила при участии не только коммунистов, но и беспартийных. Беспартийные, присутствуя на открытых собраниях, имели право высказывать свое мнение относительно морального облика и поведения коммунистов, предъявлять к ним те или иные требования. В ходе чистки из 6398 членов партии было исключено 1495, переведено в кандидаты 18 и добровольно ушли 76 человек.

Наибольший процент «вычищенных» припадал на служащих и лиц свободных профессий (35,4% ); более половины «вычищенных» (59,5% ) вступила в КП(б)Б в 1920-1921 гг.; 9,3% исключенных составляли выходцы из других партий — меньшевики, эсеры, бундовцы, анархисты16.

Хотя Всероссийская перепись РКП(б) была связана с выдачей новых партбилетов, что должно было обеспечить наиболее точный учет коммунистов, в КП(б)Б удалось охватить переписью только 88,8% членов партии (4219 членов партии из 4750, стоявших на учете).

Кандидаты партии (1407 человек) переписи не подвергались. Тем не менее перепись в основном позволила получить цельную картину состава партии, ее органов и организаций. Партийная сеть в республике в 1922 г. выглядела следующим образом: 6 уездных комитетов партии, 4 горкома и райкома, 207 городских и 167 сельских ячеек. В городских организациях числилось 3544 члена партии, из них мужчин — 3196, женщин — 348; кандидатов в члены партии — 880. Всего коммунистов в городах было 4424 человека.

Сельские ячейки имели в своем составе 1206 членов партии, среди 16 Известия ЦБ КП(б)Б. 1921. № 13. С. 18.

них 13 женщин; кандидатов в члены партии 527 человек. Всего в белорусской деревне работали 1733 коммуниста. К 1922 г. в КП(б)Б входило 44,3% рабочих, 20,4% крестьян, 31% служащих и 4,3% прочих. Наибольшее количество членов партии с дореволюционным стажем (до 1917 г.) дала рабочая группа (4,9% ), наименьшее крестьянская (0,7% ), среди служащих — 3,9%, прочие — 4,3%.

Главная масса коммунистов с большим партийным стажем проживала в городах, в сельской местности дореволюционный стаж имели всего 10 человек. Большая часть членов партии вступили в нее в 1919—1921 гг., причем наибольший процет припадал на 1919 г., когда проводилась «партийная неделя»17.

Перепись показала значительный процент в КП(б)Б выходцев из других партий (17,1% ), который был более высоким, чем во всей РКП(б). Подавляющее большинство их принадлежало ранее к социалдемократической партии (меньшевиков) и Бунду (70,1% от общего числа «инопартийцев»). Группа анархистов, правых эсеров, левых эсеров и интернационалистов составляла 10,5%.

С завершением гражданской войны КП(б)Б стала менять отношение к политическим партиям, которые действовали на территории республики. Если еще на III съезде утверждалось, что влияние этих партий на массы будет неуклонно падать, а пока оно есть, их членов следует использовать в советской и хозяйственной работе, то во второй половине 1922 г. за основу была взята резолюция XII Всероссийской конференции РКП(б) (август 1922 г.) «Об антисоветских партиях и течениях». Внимание в ней обращалось на изменение антисоветскими партиями и течениями тактики, на попытки их приспособиться к новым условиям и, опираясь на европейскую капиталистическую реакцию, нанести по Советской власти удар с тыла. С учетом этого фактора, а также процесса разложения антисоветских групп признавалось допустимым применять в сочетании с другими мерами воздействия репрессии как к эсерам и меньшевикам, так и к верхушке буржуазнодемократической интеллигенции.

В начале 1921 г. прекратил существование Бунд. Его Всероссийская чрезвычайная конференция (Минск, 5-12 марта 1921 г.) приняла предложения комиссии Коминтерна, подтвержденные его исполкомом, о слиянии с РКП(б). Всего по Белоруссии в КП(б)Б вошло 418 членов Бунда, хотя перед слиянием только в Минской организации было на учете 1300 человек. Часть бывших бундовцев перешла в сионистские организации, находившиеся на нелегальном положении. Большинство вообще оставило политическую деятельность. Бывшие члены Бунда, принятые в КП(б)Б, усилили в 17 Всероссийская перепись членов РКП 1922 года. М., 1922. С. 8-9, 39.

ней сверхинтернационалистское крыло, стали восприимчивой почвой для идей троцкизма.

С 1921 г. функционеров и активистов различных политических партий, в первую очередь меньшевиков и эсеров, стали брать на учет, вести за ними скрытое наблюдение.

В феврале 1921 г. в результа те специальной акции, проведенной Чрезвычайной комиссией, под арест попало 860 членов БПС-Р. Как сообщал ее председатель А. И. Ротенберг в докладе, направленном в ЦБ КП(б)Б, среди арестованных «были Центральный и Минский комитеты в полном составе». Указывалось также на обнаружение переписки о готовящемся в Белоруссии антибольшевистском восстании с учетом недовольства крестьянства продразверсткой18.

После рассмотрения вопроса о белорусских эсерах на заседании ЦБ КП(б)Б большинство арестованных отпустили.

В 1922 г. органы ГПУ Белоруссии в соответствии с распоряжением ГПУ РСФСР, которому были подчинены, провели серию специальных акций по очистке территории республики от нежелательных лиц непролетарских партий. В июне была арестована группа меньшевиков, а августе — группа правых эсеров. Всех их, а также несколько профессоров и общественных работников как бывших активистов непролетарских партий выслали за пределы республики.

В июне 1924 г. на минском съезде членов БПС-Р, проживавших в БССР, было принято решение о самороспуске этой партии. В резолюции съезда отмечается полный распад партии и признавалась бессмысленность ее дальнейшего существования в условиях, когда политика КП(б)Б целиком удовлетворяет социальные и национальные интересы трудового народа Белоруссии. Партию объявили ликвидированной. Съезд поручил президиуму провести переговоры с ЦК КП(б)Б о возможности вступления в КП(б)Б тех членов БПС-Р, которые этого пожелают. Принятые в КП(б)Б бывшие белорусские эсеры по взглядам на проблемы и пути национально-государственного строительства были близкими к национально ориентированному крылу партии.

В первой половине 1920-х годов в республике продолжала легальную деятельность Еврейская коммунистическая партия (Поалей Цион). После слияния Бунда с КП(б)Б ее влияние стало неуклонно снижаться. В декабре 1922 г. руководство этой партии после острых идеологических и политических дискуссий заявило об отказе от сионистской идеологии и разрыве со Всемирным еврейским коммунистическим союзом. В партии произошел раскол: ее левая 18 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4-п. Оп. 1. Д. 49. Л. 112.

часть вошла в РКП(б), правая — образовала Еврейскую рабочую коммунистическую партию, просуществовавшую до 1927 г.

Подводя итоги работы, проведенной по ликвидации непролетарских партий, заместитель Полномочного представителя ОГПУ по Западному краю И. К. Опанский имел все основания заявить в докладе «Политическое положение в Белоруссии» на заседании бюро ЦК КП(б)Б 18 августа 1925 г.: «На территории Белоруссии работы антисоветских политических партий эсеров, меньшевиков, бундовцев и анархистов как организационно оформленных контрреволюционных организаций не ощущается». По утверждению И.К. Опанского, единственным организационно оформленным контрреволюционным движением оставалось сионистское движение19. Таким образом, в отличие от будущих стран народной демократии, в БССР, как и во всем СССР, непролетарские партии выпали из системы политической организации общества, определявшейся понятием «диктатура пролетариата» с главенствующим положением в ней одной партии — Коммунистической.

После принятия в КП(б)Б части бывших бундовцев, поалейционистов, белорусских эсеров количество выходцев из других партий в ней увеличилось. В 1925 г. оно составляло 13,5% всей КП(б)Б, 25% окружного и 40% республиканского актива. При оценке этих цифр в сопоставлении с 1922 г. следует учитывать общий значительный рост партии, а также присоединение к КП(б)Б ряда новых партийных организаций в связи с территориальным укрупнением республики.

Перед КП(б)Б как правящей партией, взявшей на себя полную ответственность за реальное состояние республики, перспективы развития и судьбы ее населения, прежде всего встали задачи восстановления народного хозяйства. Решать их предстояло в невероятно сложных условиях: войны, оккупации, эвакуации и реэвакуации привели производительные силы в катастрофическое положение. Более половины промышленных предприятий было разрушено, остальные бездействовали. Валовая продукция сельского хозяйства составляла в 1921 г. меньше половины довоенной.

Огромный ущерб был нанесен транспорту. Товарооборот между городом и деревней почти полностью прекратился. Всеобщая разруха, массовая безработица, отсутствие товаров народного потребления и продуктов питания, нередко непродуманные и хаотичные меры, принимавшиеся для хоть некоторого улучшения положения, вызывали недовольство практически во всех социальных слоях общества. На совещании в ЦБ КП(б)Б, созванном в ноябре 1921 г. для обсуждения политического состояния уездов, во всех докладах с мест отмечалась 19 Там же. Оп. 3. Д. 6. Л. 281-283.

почти повсеместная крайне низкая общественная активность, отсутствие какой-либо инициативы, политическая неустойчивость населения, особенно в пограничных с Польшей волостях, настороженность крестьян к мероприятиям Советской власти, растущий повсюду страх перед бандитизмом.

Проблема бандитизма приобретала особенно острый характер (в десятках крупных и мелких вооруженных банд насчитывалось более 5 тыс. человек, еще до 6 тыс. человек дислоцировалось в пограничных с Польшей и прибалтийскими государствами районах). В информации секретариата ЦБ КП(б)Б в ЦК РКП(б) от 18 июня 1921 г. сообщалось, что бандитизм на территории Белоруссии разросся и приобрел угрожающие размеры и что волисполкомы и волкомячейки стали разваливаться20. Реагируя на сложившуюся политическую ситуацию и полученные из разных источников сведения о возможном широком антисоветском восстании, партийно-государственное руководство ССРБ вынуждено было ввести на всей территории республики военное положение. Совокупностью военных, политикоидеологических и экономических мер ситуацию удалось переломить, получить в борьбе с бандитизмом поддержку крестьян. К весне 1922 г. под ударами частей Красной Армии, отрядов особого назначения, милиции бандитские формирования и их особые группы стали распадаться, и в апреле этого года военное положение во всех уездах республики было отменено. Партийные органы и коммунистические ячейки все это время были в центре организации и прямой борьбы с бандитизмом.

Крайняя тяжесть сложившегося в Белоруссии в начале 1920-х годов экономического и политического положения вытекала еще и из того факта, что гражданская война и польская оккупация разорвали на части ее единый народнохозяйственный организм, разделили ее народ. Западные районы (80,5 тыс. кв. км — почти половина белорусских земель с населением в 3,5 млн. человек) по условиям Рижского мирного договора 1921 г. отошли к Польше; значительная часть белорусской территории (Витебская, Гомельская губ.) оказалась в составе РСФСР. В провозглашенной вторично 31 июля 1920 г.

Советской Социалистической Республике Белоруссии осталось только 6 уездов бывшей Минской губернии в 52,4 тыс. кв. км с населением в 1,5 млн. человек. Сколько-нибудь эффективную работу вести в таких условиях практически было невозможно. Несвоевременность постановки вопроса о возвращении восточных территорий, о чем шла речь в июле 1920 г., отошла в прошлое, территориальная проблема приобретала актуальность, и партийному руководству ССРБ надо было се решить возможно быстрее.

20 Там же. Оп. 1. Д. 49. Л. 282.

Выход из кризисного экономического и политического положения, в котором урезанная территориально республика функционировала в начале 1920-х годов, ее партийному руководству виделся, прежде всего, в строгом следовании стратегии и тактике РКП(б), безусловном выполнении директив и требований, поступавших из Москвы. Во-вторых, важно было как можно точнее приспосабливать общеполитическую линию к местным условиям, корректировать по возможности требования центра в соответствии с положением в республике, смягчая тем самым возможные нежелательные последствия. В-третьих, предстояло добиться у центра территориального восстановления республики за счет возвращения ей восточных районов, включенных в условиях гражданской войны в состав РСФСР. В-четвертых, как важное условие результативной работы по мобилизации коммунистов и всего населения на решение задач восстановления экономики и обеспечения ее развития в русле построения социалистического общества как программной цели рассматривалось установление строгой дисциплины в самой партии, недопущение в ней каких-либо шатаний и колебаний в осуществлении генеральной линии на основе безусловного выполнения резолюции Х съезда РКП(б) (март 1921 г.) о единстве партии.

Выдвижение на первый план задач восстановления народного хозяйства, спасения населения от безработицы и голода неизбежно вынуждала откладывать или переносить решение других важных задач на будущее. Первый секретарь ЦК КП(б)Б А. И. Криницкий в Политическом отчете ЦК Х съезду (3-10 января 1927 г.) так разъяснял отношение руководства КП(б)Б к осуществлению, например, национальной политики: «Практически получается так, что в годы 1918е, даже в 1921 году, имея общую правильную линию, КП(б)Б в целом не занимается в той мере, как позже, с 1923-1924 гг., проведением национальной политики. Ибо были более острые вопросы вопросы жизни и смерти Советской власти, победы над белыми армиями, спасения страны от голода и разрухи»21.

ЦБ КП(б)Б поддержал взятый Х съездом РКП(б) курс на переход от политики военного коммунизма к новой экономической политике, в основу которого ложились замена продразверстки натуральным налогом, хозяйственные основания смычки рабочего класса с крестьянскими массами. Увеличение личной заинтересованности крестьян в развитии своего хозяйства должно было привести к подъему сельского хозяйства страны в целом и на этой основе восстановить и развить государственную промышленность, укрепить позиции социализма в экономике. Такой подход имел для Белоруссии 21 Х съезд Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии. 3-10 января 1927 г.

Стенографический отчет. Мн., 1927. С. 26.

как мелкокрестьянской аграрной республики принципиальное значение. Уже 13 мая 1921 г. ЦБ КП(б)Б принимает резолюцию «О нашей новой продполитике». Это был фактически первый официальный документ, в котором высказывалось отношение Компартии Белоруссии к напечатанной в центральных газетах работе В. И. Ленина «О продовольственном налоге (значение новой политики и ее условия)» и намечались практические меры по пропаганде и осуществлению ее идей в республике.

Но более широкое и основательное обсуждение задач и проблем перехода к нэпу, приспособление их к особенностям экономической жизни и социальных отношений в республике состоялось на V съезде КП(б)Б (15-20 октября 1921 г.; 133 делегата с решающим и 69 с совещательным голосом представляли 3325 членов партии). В резолюции съезда «Экономическое положение Белоруссии и новая экономическая политика» подчеркивалось, что только новая экономическая политика в состоянии сдвинуть промышленность республики с мертвой точки, влить живые и здоровые соки в сельское хозяйство, оживить мелкую и кустарную промышленность.

Эффективное оздоровление хозяйства мыслилось съездом только при условии правильного применения этой политики и приспособления ее к особенностям экономической жизни и социальных отношений в Белоруссии как особого региона. В резолюции формулировался ряд принципиальных положений для руководства партийных органов и организаций партии в их работе. Так, все промышленные предприятия, имевшие рынки сбыта для своей продукции, оставлялись в руках государства и через продуманную хозяйственную политику должны были приводиться в положение, чтобы не быть балластом. Предприятиям и объединениям обеспечивалась необходимая свобода развития для придания им устойчивого положения на рынке. От предприятий, не имевших значения для республики, государство освобождалось путем сдачи их в аренду.

Получающая свободу частная инициатива направлялась в полезное для народного хозяйства русло, не допуская при этом отклонений в сторону анархии и спекуляции; лучшее средство для этого виделось съезду в расширении кооперативных органов всех видов как в городском, так и сельском хозяйстве. Финансовым институтам предлагалось путем концентрации в их руках всех свободных денежных средств, с одной стороны, улучшить денежную систему и, используя эмиссию, обеспечить меновые операции, а с другой, создать более благоприятные формы обеспечения хозяйственных органов необходимым для их нормального функционирования количеством денежных знаков.

Согласно примыкавшим к резолюции «Тезисам по аграрному вопросу», принятым съездом, работа по возрождению сельского хозяйства должна вестись на основе проведенного в республике распределения земель и неуклонного повышения их производительности. Путь к этому намечался через резкое повышение производства в государственных совхозах, расширение здоровых коллективных сельских хозяйств, укрепление производительности индивидуальных хозяйств регулированием в них форм землепользования и их интенсификацией. На очередном съезде КП(б)Б последнее положение было отменено, как противоречащее декларации IX Всероссийского съезда Советов о праве свободного выбора форм землепользования. В «Тезисах» указывалось, что поселковая форма землепользования, хотя и дает некоторое улучшение в сравнении с сельским дальнеземельем, узкополосицей и чересполосицей, однако не решает вопроса о рациональном развитии сельского хозяйства и о крестьянском землепользовании (нехватка земельного фонда, невозможность использования наиболее совершенных орудий производства, способов обработки земли и т. д.).

Поэтому попыткам решить земельный вопрос посредством этой формы предлагалось противопоставлять высшие формы землепользования — трудовые сельскохозяйственные артели как первую ступень перехода к коллективному ведению сельского хозяйств22. Отмечая важность новой экономической политики для вывода народного хозяйства Белоруссии из всеобъемлющего кризиса, V съезд КП(б)Б предостерегал партию от двух противоположных по своим внутренним тенденциям отклонений от правильного понимания этой политики. Первое из них в партийной печати того времени квалифицировалось как «экономика обывательщины». Оно проявлялось в стремлении части крестьян-партийцев бросить партийную работу и, замкнувшись на «своем» куске земли, налаживать на нем образцовое хозяйство, развивающееся в интересах Советской власти. Противоположное отклонение было связано со стремлением другой части партийцев продолжать традиции военного коммунизма. Переход от методов «раскулачивания» и «экспроприации» к методам преимущественно экономической борьбы с частнокапиталистическими элементами воспринимался как отказ от принципиальных положений коммунистической тактики и стратегии, капитуляция перед мелкобуржуазной стихией. Призвав к преодолению обоих отклонений, съезд потребовал от партийных организаций и всех коммунистов вплотную заняться решением вопросов практического хозяйственного строительства.

На повышение роли партийных организаций в проведении в жизнь установок высших партийных органов, умение их 22Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК. Т. 1. С.

89-96.

перегруппировывать силы в условиях меняющейся обстановки и новых особенностей борьбы с капиталистическими элементами ориентировал КП(б)Б VI съезд, работавший с 15 по 19 марта 1922 г.

Присутствовавшие на нем 100 делегатов с решающим и 48 с совещательным голосом были избраны от 5150 членов и кандидатов в члены партии. Съезд одобрил разработанные ЦК РКП(б) меры об укреплении партии в связи с учетом опыта проверки ее личного состава, а также по организационным вопросам партстроительства в связи с чисткой партии. В резолюциии «О партийном строительстве»

предлагались конкретные меры по совершенствованию структуры и укреплению опытными кадрами партийного аппарата, улучшению работы партийных ячеек и партийных фракций в государственных и общественных организациях. В постановлении о работе Коммунистического Союза Молодежи республики отмечалось слабое влияние комсомольских организаций на массы рабоче-крестьянской молодежи. Партийные организации обязывались улучшить руководство комсомолом, сделать его более конкретным, повернуть одновременно внимание профсоюзных организаций к труду и быту молодежи. В резолюции «О задачах и работе профсоюзов» съезд потребовал от всех партийных организаций усиления руководства деятельностью профсоюзов, перестройки форм и методов их работы применительно к условиям новой экономической политики.

ЦБ КП(б)Б удалось добиться, чтобы новая экономическая политика стала основой деятельности партийных структур, государственных и хозяйственных органов. Если вначале вопросы хозяйственного развития рассматривались и решались как бы вне общего хозяйственного плана, по отдельным мероприятиям, то после V съезда КП(б)Б они были поставлены в центр внимания всех организаций партии. В ноябре 1924 г. пленум ЦК КП(б)Б выдвинул главный лозунг на период восстановления народного хозяйства: «Вся работа КП(б)Б должна быть направлена на то, чтобы достичь осуществления основной задачи — экономического и культурного расцвета Советской Белоруссии с одновременным развитием и укреплением социалистических элементов в ее экономике и культуре».

В РКП(б), областной организацией которой объявила себя КП(б)Б, не было, однако, единого взгляда на пути выхода из послевоенного кризиса и перспективы социалистического строительства. С завершением гражданской войны она стала втягиваться во внутрипартийные дискуссии, следовавшие одна за другой. Дискуссии показывали как отсутствие в руководящей партийной верхушке единства в понимании специфики и направленности послереволюционного развития, так и обеспокоенность в низовых организациях внутрипартийным режимом, сложившимся на основе всеобщей военизации периода гражданской войны и сколько-нибудь существенно не изменившимся в мирных условиях. Естественное столкновение мнений в партии усиливалось беспринципной борьбой за власть, лидерство, навязывание теми или иными группами своих взглядов. Противоборство становилось более жестким по мере отхода В. И. Ленина из-за болезни от руководства и возвышения И.В.Сталина, занявшего в 1922 г. должность Генерального секретаря.

При проведении своих взглядов в жизнь он с каждым годом все больше и больше опирался на аппаратные структуры, партийные кадры среднего звена, органы ГПУ.

Положение в верхних партийных эшелонах неизбежно передавалось в низовые ячейки. Рядовые члены партии, однако, в своем большинстве не в состоянии были разобраться, что происходило, в том числе и из-за каскада цветистых революционных и ультрареволюционных фраз, которые обрушивались на них. Чаще всего в дискуссиях они голосовали не столько за содержание политических платформ, выносившихся на обсуждение, сколько за стоявшие за ними имена. Размежевание шло по линии двух идеологополитических курсов: того, который считался ленинским, и того, который квалифицировали как троцкистский. Для последнего были характерны идея всемирной перманентной революции, отрицание возможностей успешного построения социализма в отсталой России, неверие в революционные возможности крестьянства и его социалистические склонности. И. В. Сталин свою платформу, предъявлявшуюся от имени ЦК РКП(б), отождествлял с ленинской.

Троцкистские идеи, и об этом свидетельствуют материалы всех дискуссий, начиная с профсоюзной, в организациях КП(б)Б скольконибудь заметной поддержки и распространения не получили.

Свидетельствует об этом и так называемая дискуссия «по вопросам партийного строительства» 1923-1924 гг. В сообщениях окружных комитетов, посылавшихся в ЦБ КП(б)Б, неизменно отмечалось, что дискуссии сельские ячейки почти не затрагивали, в волостях и райцентрах протекали вяло, и только городские собрания партийных активов, партколлективы высших учебных заведений и некоторые рабочие ячейки показывали относительно высокую активность своих членов. Что же касалось троцкистских схем, то они более-менее находили понимание и поддержку там, где на партийном учете было много выходцев из других политических партий (Бунд, ЕКП, меньшевики). Определенным влиянием сторонники Л. Д. Троцкого пользовались, например, в Ляховском районе Минска (ячейки вузов, кустарно-промышленных артелей), Бобруйске, Борисовском уезде.

Разногласия имели место и в самом ЦБ КП(б)Б среди ряда его членов. Так, член ЦБ А. X. Гетнер, руководствуясь идеями «Заявления 46-ти» (принадлежало группе сторонников Л. Д. Троцкого, остаткам РКП(б) «левых коммунистов», «рабочей оппозиции» и содержало критику руководства партии и ее политический курс) и письмом Л. Д.

Троцкого под названием «Новый курс», составил свое письмо «К членам Коммунистической партии Белоруссии» и намеревался опубликовать его в печати. В нем подвергалась ревизии деятельность ЦБ и его руководителей, содержался призыв провести перевыборы партийных комитетов сверху донизу с тем, чтобы вернуть партию на революционный путь. Действия А. X. Гетнера, осуществлявшиеся без ведома ЦБ, были осуждены на пленуме ЦБ и КК КП(б)Б 15 декабря 1923 г. как фракционные и направленные на подрыв единства партии. Пленум создал комиссию для подведения предварительных итогов дискуссии для обсуждения их на внеочередном пленуме ЦБ и КК КП(б)Б. В целом окружные, районные и низовые организации КП(б)Б полностью одобрили политическую линию ЦК и ЦКК РКП(б).

Тем не менее «Краткий доклад о дискуссии в КП(б)Б», подготовленный в конце декабря 1923 г. по материалам партийных собраний для ЦК РКП(б), показывал наличие разных взглядов в среде рядовых коммунистов. Как отмечалось в этом документе, общее мнение, что проявилось в дискуссии, было следующее: в массах партийцев живет стихийная неудовлетворенность всеми обстоятельствами нэпа, его разлагающим влиянием, отрывом руководящих верхов партии от масс. В отдельных случаях неудовлетворенность выливалась в форму противопоставления рядовой части партийцев интеллигентским слоям партии с «ясно выраженной враждебностью низов к верхам». В документе обращалось внимание на то, что для «определенного течения рабочей части организации» сначала была не совсем ясной суть дискуссии, некоторые выступавшие на дискуссионных собраниях называли ее «интеллигентской выдумкой», «спорами верхов между собой», требовали провести «чистку партии от интеллигенции». Часть партийных активистов и рядовых коммунистов считала, что с переходом к нэпу происходит сдача завоеванных революцией позиций, отступление от ее целей и принципов.

На основе обобщенных материалов авторы доклада сделали следующий прогноз дальнейшего развития политических настроений в ячейках КП(б)Б: широкая масса партийцев, преимущественно их рабочая часть, будет решительно отклонять попытки внести раскол в ряды партии, создавать группировки, защищать ее теперешнюю организационную структуру и в то же время выступать против целого ряда отрицательных, по ее мнению, моментов, связанных с нэпом;

усилится стремление ко всеобщей полной уровняльности, особенно в связи с невозможностью в дальнейшем значительно увеличить оплату труда рабочих; тяга части партии (рабочих) к пересмотру положения в ней интеллигенции может вылиться в своеобразную «махаевщину»;

будет проявляться тенденция «перетрясти» всю систему воспитательной работы, что связано с озлоблением рабочихпартийцев по отношению к учащейся молодежи, не исключая и происходящей из рабочей среды23.

Прогноз в целом подтвердился.

С самого начала 1920-х годов партийно-государственное руководство ССРБ взяло курс на развитие федеральных отношений прежде всего с РСФСР, затем с другими советскими республиками, образовавшимися после победы Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи. В рамках военного и хозяйственного союза объединялись наркоматы и другие органы, создавались представительства при правительствах республик, координировалась экономическая деятельность. Заключаемые договоры и соглашения, в свою очередь, создавали предпосылки и являлись важным этапом на пути объединения советских республик в единое союзное государство. В закреплении и развитии федеральных отношений ЦБ КП(б)Б, ЦИК и СНК ССРБ видели важную предпосылку восстановления и подъема народного хозяйства, консолидации белорусского народа в создании в республике новых общественных отношений.

В 1922 г. партийные и советские органы организовали в Белоруссии широкое объединительное движение за создание из независимых советских республик единого большого союзного государства. В развернутой в этой связи политической кампании подчеркивалось, что объединение республик диктуется всем послеоктябрьским развитием, отвечает коренным экономическим, социальным, духовным интересам их народов, ни один из которых не ущемляется, что союзное государство как мощное свободное образование организуется исключительно на добровольных принципах.

Провозглашение СССР, в котором участвовала представительная белорусская делегация из 33 человек во главе с Председателем ЦИК и СНК БССР А. Г. Червяковым, ставшим одним из Председателей Президиума ЦИК СССР, создало более благоприятные условия для решения белорусского территориального вопроса. С 1923 г. ЦБ КП(б)Б, ЦИК и СНК БССР все более настойчиво ставят в союзных органах вопрос о возвращении в состав республики территорий, утерянных в годы гражданской войны. Показательным в этом отношении является выступление А. Г. Червякова с докладом о национальных моментах в государственном и партийном строительстве на VII съезде КП(б)Б (20-26 марта 1923 г.; 154 делегата с решающим и 115 с совещательным голосом от 3 850 членов и кандидатов в члены партии). Без окончательного определения 23 НАРБ. Ф. 60-п. Оп. 3. Д. 526. Л. 135-138.

территории республики на основе «экономической обусловленности, исторических, этнографических и других предпосылок, соединяющих эту территорию, говорил А. Г. Червяков, невозможна эффективная работа белорусского ЦИК, белорусского СНК, если хотите, белорусской парторганизации в целом». Оратор подчеркивал, что все предложения по укрупнению республики наталкиваются на непонимание и вызывают недоразумения. «Время положить этому конец и внести полную ясность,— отмечал Председатель ЦИК и СНК республики, отвергая обвинения белорусского руководства в сползании на позиции национализма. — Если оценивать эти обвинения исходя из факта создания Союза Советских Республик, возрастающей роли в нем каждой отдельной республики, то не являются ли они проявлениями того самого великодержавного шовинизма, от которого предостерегал В.И.Ленин и который еще не изжит по соседству с нами24.

В резолюцию, принятую съездом, было внесено по предложению А. Г. Червякова требование окончательного определения территории Белоруссии путем включения в нее родственных ей районов, находящихся в составе РСФСР. Для этого отмечалась необходимость пересмотра и перегруппировки их в большем соответствии с природно-историческими, экономическими, производственными и национально-культурными особенностями.

В дискуссии на съезде по докладу А. Г. Червякова столкнулись две точки зрения на национальный вопрос в целом, на проблемы белорусской культуры, белорусского языка в частности. Первая, по существу, смазывала значение этого вопроса, увлекаясь сверхинтернационалистскими идеями. Вторая подходила к нему как имеющему самодостаточное значение, видела задачу в том, чтобы, используя преимущества Советской власти, добиться возможно скорейшего национального возрождения белорусского народа, его культуры, языка, разумного сочетания в практической деятельности национального и интернационального. Победу на съезде получил последний подход, который был закреплен резолюцией «По национальному вопросу». С этого момента в общественном сознании в республике все больше стал закрепляться термин «белорусизация».

VII съезд принял ряд решений, имевших важное значение для экономического и культурного развития республики: о промышленности, налоговой политике, по организационному вопросу, о комсомоле, по агитационно-пропагандистской работе и др. Были избраны ЦБ КП(б)Б, Ревизионная и Контрольная комиссии.

Секретарем ЦБ стал В. А. Богуцкий.

24 Там же. Ф. 4-п. Оп. 2. Д. 21. Л. 213.

После съезда с просьбой об окончательном определении территории республики путем возвращения в ее состав районов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний, где проживало в большинстве белорусское население, обратилась в ЦК РКП(б) II сессия ЦИК БССР. При решении территориального вопроса пришлось преодолевать противодействие части руководителей этих губерний, которые обосновывали свои возражения утверждением, будто местное население утратило белорусские бытовые черты и его большинство белорусским языком больше пе владеет. После соответствующего изучения оргбюро ЦК РКП(б) признало подобные аргументы ошибочными и не отвечавшими национальному самоопределению населения. Новые границы БССР в конечном итоге были установлены.

Для руководства мероприятиями по укрупнению БССР на основе постановления Политбюро ЦК РКП(б) от 4 февраля 1924 г.

было создано Временное белорусское бюро ЦК РКП(б). В него вошли от ЦК РКП(б) А. Н. Асаткин-Владимирский (секретарь, после VIII съезда в мае 1924 г. избран секретарем ЦК КП(б)Б), 5 представителей от ЦК КП(б)Б, 4 — от Витебского, 2 — от Гомельского и 1 от Смоленского губкомов РКП(б). ЦК КП(б)Б на период проведения укрупнения самоликвидировался.

Изменение границ между БССР и РСФСР 7 марта 1924 г.

утвердил Президиум ЦИК СССР, затем единодушно одобрил Всебелорусский съезд Советов (13-16 марта 1924 г.). В результате объединения республике были возвращены 15 уездов и ряд волостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. Ее территория увеличилась до 110,5 тыс. кв. км, а население— до 4,2 млн. человек.

После объединения было проведено новое административнотерриториальное деление республики: образованные 10 округов разделены на 100 районов, районы — на 1 202 сельских Совета. Это, однако, не было еще окончательным решением территориальной проблемы. В ноябре 1926 г. после очередного изучения Политбюро ЦК ВКП(б) постановило присоединить к БССР Гомельский и Речицкий уезды, которые были включены в состав республики в декабре этого года. Территориальные укрупнения 1924 и 1926 гг., проведенные по настоянию и под руководством партийных органов республики, стали важным этапом в процессе объединения белорусской нации. Оно окончательно завершилось с присоединением к БССР Западной Беларуси.

С укрупнением республики увеличился объем, усложнились задачи работы всех органов и организаций КП(б)Б, что потребовало внесения соответствующих корректив в ее организационное построение, в постановку агитации и пропаганды и в целом во всю деятельность КП(б)Б как единолично правящую в республике. И это не только не уменьшало, не смягчало авторитарность правления обществом, но и усиливало ее, придавая на определенных исторических этапах развития уродливые формы.

Таким образом, авторитарность, в которой обвиняют сегодня КПСС и ее основные звенья компартии союзных республик, имела в своей основе как субъективные, так и объективные основания. С одной стороны, к ней толкала сама концепция Коммунистической партии, которая, согласно марксистской теории, единственно способна вести общество в коммунистическую формацию. С другой, экономические, политические, военные и другие условия, в которые попала Коммунистическая партия страны, став в результате пролетарской революции правящей, объективно толкали на путь авторитарности всеми проявлениями общественной жизни, тем самым как бы оправдывая субъективную сторону марксистского учения.

В данной статье приведены лишь некоторые документальные основания для сделанного вывода. Представляется, что дальнейшее углубленное изучение происходивших после Октябрьской революции процессов лишь подтвердит его.

–  –  –

Увосень 1920 г. лёс Беларусi апынуўся нiбы ў фокусе процiстаяння дзвюх супрацьлеглых палiтычных сiл. З аднаго боку, як i раней, не была знята пагроза польскай iнтэрвенцыi. Пасля рэваншу пад Варшавай польскiя войскi зноў уварвалiся ў рэспублiку i захапiлi значную частку яе тэрыторыi. Калi яшчэ ў канцы верасня органы Савецкай улады функцыянавалi ў 19 паветах, дык у кастрычнiку яны засталiся толькi ў 6 i ў Мiнску. Для Польшчы цяпер было важна на прэлiмiнарных перагаворах аб мiры, якiя пачалiся ў Рызе, як наймацней зацвердзiць атрыманую перамогу.

З другога боку, Савецкай Расii патрэбна было любымi сродкамi дабiцца заключэння мiрнага дагавора, каб утрымацца i замацаваць сваю ўладу. Апошнiя акалiчнасцi абумовiлi шэраг уступак, у тым лiку захаванне за Польшчай заходнебеларускiх зямель. Пасля гэтага ў складзе Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi Беларусь (ССРБ) — так у той час называлася Беларуская рэспублiка — засталося толькi 6 паветаў былой Мiнскай губернi з насельнiцтвам у 1,2 млн. чалавек.

Спробы старшынi Белрэўкома А.Р.Чарвякова, падтрыманыя сакратаром Цэнтральнага бюро КП(б)Б В.Г.Кнорыным, паставiць у Маскве пытанне аб вяртаннi ў склад ССРБ Вiцебскай i Гомельскай губерняў, якiя ў ходзе грамадзянскай вайны адышлi да РСФСР, поспеху не мелi.

Як тлумачыў «тэрытарыяльнае пытанне» ў запiсцы ў ЦК РКП(б) ад 6 лiстапада 1920 г. нарком замежных спраў РСФСР Г.В.Чычэрын, «мы яшчэ не ведаем, праз якiя перыпетыi можа прайсцi лёс Беларусi, i павялiчыць загадзя тую тэрыторыю, якая праз гэтыя перыпетыi будзе праходзiць, было б вельмi неасцярожна». ЦБ КП(б)Б 11 лiстапада было вымушана канстатаваць: лiчыць «неабходным iснаванне Савецкай Рэспублiкi Беларусь у яе цяперашнiх межах. Пытанне аб пашырэннi тэрыторыi Беларусi лiчыць несвоечасовым».

У сярэдзiне снежня 1920 г. папярэднiя ўмовы мiру з Польшчай ратыфiкаваў II Усебеларускi з'езд Саветаў. Ён прыняў дадаткi да Канстытуцыi ССРБ, паводле якiх Беларусь была як быццам незалежнай рэспублiкай i адначасова састаўной часткай РСФСР. Усе яе органы ў галiне агульных мерапрыемстваў павiнны былi падпарадкоўвацца адпаведным расiйскiм камiсарыятам. Пэўная свабода захоўвалася толькi ў галiне вырашэння пытанняў мясцовага жыцця, у якiх яны кiравалiся рашэннямi ЦВК i СНК Беларусi. Гэта азначала, што абвешчаная ў другi раз у лiпенi 1920 г. незалежнасць на справе аказалася ўрэзанай, а ваенна-палiтычнае становiшча няўстойлiвым, бо тэрыторыя рэспублiкi i пасля папярэдняга мiрнага дагавора заставалася зонай ваенных дзеянняў.

У крызiснай сiтуацыi, што склалася ў вынiку эканамiчнага бязладдзя, калi рэальнасць набыла пытанне наогул аб далейшым iснаваннi рэспублiкi, яе партыйна-дзяржаўнае кiраўнiцтва не бачыла iншага выйсця, як паслухмяна выконваць усё тое, што зыходзiла ад ЦК РКП(б). Кiраўнiцтва ССРБ у той час складалi ў сваёй большасцi людзi, закiнутыя вайной з розных рэгiёнаў Расii. Захопленыя iдэяй сусветнай пралетарскай рэвалюцыi, яны падыходзiлi да прынцыпаў iнтэрнацыяналiзму са спрошчаных, аднабаковых пазiцый i не маглi правiльна зразумець патрэбы беларускага насельнiцтва. Былыя работнiкi Аблвыканкамзаха, якiя па-ранейшаму трымалi ў сваiх руках кiруючыя пасады, усяляк iмкнулiся пазбавiцца ад беларусаўкамунiстаў.

Крызiсную ваенна-палiтычную сiтуацыю спрабаваў выкарыстаць у сваiх iнтарэсах урад Беларускай Народнай Рэспублiкi (БНР), якi знаходзiўся ў Коўне. Яго прэм'ер В.Ю.Ластоўскi ў вырашэннi «беларускага пытання» рабiў стаўку на краiны Антанты, спадзеючыся на разуменне iмi ўсiх складанасцей праблемы. Нечакана ён прапанаваў Ю.Пiлсудскаму iдэю «адзiнага фронту» супраць бальшавiкоў i Саветаў на ўмовах прызнання незалежнасцi беларускай дзяржавы ў федэрацыi з Польшчай. Той, выказаўшы згоду, стварыў у Варшаве свой «беларускi ўрад», але... без Ластоўскага. У пачатку лiстапада 1920 г. гэты «ўрад» выехаў у Вiльню. Адсюль меў намер перабрацца ў Мiнск, дзе, у выпадку, як чакалася, хуткага захопу яго палякамi, меркаваў абвясцiць сваю дэкларацыю.

У адказ ЦК Беларускай партыi сацыялiстаў-рэвалюцыянераў (БПС-Р) заявiў аб разрыве з урадам БНР, якi лiчыўся эсэраўскiм. Не ўвайшлi эсэры i ў Белрэўком, парваўшы тым самым кампрамiс, дасягнуты з КП(б)Б у час сумеснай падпольнай i партызанскай барацьбы супраць польскай акупацыi. Зыходзячы з iдэi «незалежнай Беларускай працоўнай сацыялiстычнай рэспублiкi», эсэры не прызналi ўмоў Рыжскага пагаднення, адстойвалi шматпартыйнасць, пры якой яны i камунiсты былi б на роўных, у аснову сацыяльных пераўтварэнняў клалi прынцып кааперавання.

Яшчэ адзiн погляд на шляхi выхаду з крызiснай сiтуацыi быў выказаны ў звароце групы прадстаўнiкоў беларускiх сацыялiстычных партый да ўрада БНР, Белрэўкома, у III Iнтэрнацыянал, Цэнтральныя Камiтэты БПС-Р, КП(б)Б, сацыял-дэмакратаў i сацыялiстаўфедэралiстаў, якi прыняў прыватны сход у Коўне 30 снежня 1920 г.

Складальнiкi звароту рабiлi спробу высветлiць праблему незалежнасцi ў палiтычным, гаспадарча-эканамiчным i дзяржаўна-стратэгiчным аспектах з улiкам выгод, якiя незалежнасць дае як для Беларусi, так i для Савецкай Расii.

Такiм быў палiтычны фон, на якiм паявiўся дакумент са сваiм бачаннем складанай сiтуацыi i шляхоў выхаду з яе, падрыхтаваны групай беларусаў-камунiстаў у КП(б)Б. У 20-я гады яго ведалi як «Заяву 32-х». Яна мела дастаткова акрэсленыя рысы пэўнай платформы нацыянальнага адраджэння ва ўмовах пераходу ад грамадзянскай вайны да мiрнага будаўнiцтва.

Гэта было не першае выступленне беларусаў-камунiстаў.

Упершыню яны заявiлi пра сябе пры фармiраваннi першага савецкага ўрада рэспублiкi ў студзенi 1919 года. Тады З.Х.Жылуновiч, прызначаны яго старшынёй, патрабаваў для беларусаў большай колькасцi месцаў ва ўрадзе i ЦК, чым намячалi мясцовыя бальшавiцкiя лiдэры, выклiкаўшы раздражненне Сталiна. Ён жа пратэставаў супраць адарвання ад Беларусi спакон веку належаўшай ёй Вiльнi, звяртаўся па гэтым пытаннi да Я.М. Свярдлова. Потым З.Х. Жылуновiч пачаў дабiвацца захавання ў КП(б)Б беларускiх секцый, бо яе арганiзацыi, якiя ўзнiклi ў франтавой паласе, аказалiся далёкiмi ад разумення нацыянальнай iдэi i патрэб мясцовага насельнiцтва.

Улетку 1920 г. пры другiм абвяшчэннi ССРБ статус суверэннасцi i тэрытарыяльную цэласнасць рэспублiкi абараняў А.Р. Чарвякоў. Па яго iнiцыятыве беларусы-камунiсты збiралiся ў Смаленску на сходы, на якiх абмяркоўвалi праблемы самавызначэння Беларусi, рыхтавалi па найбольш актуальных пытаннях звароты ў цэнтральныя органы.

Удзельнiкi сходаў вялi культурна-асветную работу сярод беларусаў на тэрыторыi Расii, Украiны, у прыфрантавой паласе i ў вызваленых раёнах. Пазiцыя Аляксандра Чарвякова па «беларускiм пытаннi» ў Рызе, дзе ён пратэставаў супраць «усячэння» рэспублiкi да шасцi паветаў былой Мiнскай губернi, была ахарактарызавана ў тэлеграме члена Рэўваенсавета Заходняга фронту I.С.Уншлiхта ў Маскву наступным чынам: «Лiчу яшчэ неабходным давесцi да Вашага ведама, што пасля вяртання старшынi Беларускага рэўкома т. Чарвякова з Рыгi ў iм заўважаны некаторы ўхiл у бок нацыяналiзму, што выяўляецца як у яго агульнапалiтычнай, так i штодзённай рабоце».

Калi З.Х.Жылуновiч быў першым Старшынёю Беларускага савецкага ўрада, то А.Р. Чарвякоў адначасова i Старшынёю Саўнаркома, i Старшынёю ЦВК рэспублiкi, абвешчанай у лiпенi 1920 г. у другi раз. Абодва — агульнапрызнаныя нацыянальныя лiдэры. У пачатку 20-х гадоў пачала ўзыходзiць зорка У.М. Iгнатоўскага, якi ўзначалiў спачатку Наркамасветы, затым Iнбелкульт i Беларускую акадэмiю навук, стаўшы першым яе прэзiдэнтам. На плечы яго i яго паплечнiкаў лягла цяжкая ноша тэарэтычнай i практычнай распрацоўкi праблем беларусiзацыi як важнага выяўлення сутнасцi нацыянальнай палiтыкi партыi ў яе шырокiм разуменнi, важнейшага накiрунку дзейнасцi дзяржаўных устаноў.

Арыштаваны ў 1930 г. П.В.Iльючонак, аб якiм размова пойдзе далей, пiсаў у паказаннях следчым: «Iгнатоўскi зрабiўся цэнтральнай фiгурай па беларускiм пытаннi не толькi сярод беларусаў-камунiстаў, а i ў Цэнтральным бюро Кампартыi Беларусi, бо да гэтага часу ЦБ пачало цiкавiцца i займацца беларускiм пытаннем. Атрымалася такое становiшча, што кожны беларус-камунiст за рашэннем таго цi iншага пытання iшоў да т. Iгнатоўскага i, атрымаўшы ад яго параду, дзейнiчаў па гэтаму ўказанню».

У архiўных дакументах 20-х — першай паловы 30-х гадоў (матэрыялы бюро, пленумаў ЦК КП(б)Б, з'ездаў партыi, Цэнтральнай кантрольнай камiсii, выступленнi партыйных кiраўнiкоў i iнш.) беларусы-камунiсты спачатку вызначаюцца як «залiшне захапляючыеся нацыянальнай iдэяй», затым як «нацыяналапартунiсты, што ўхiлiлiся ад генеральнай лiнii, супрацьпаставiлi ёй сваю платформу», потым наогул як «яўныя контррэвалюцыянеры», «нацыянал-шавiнiсты», «шпiёны» i г.д.

Такую ж трансфармацыю зведалi i тыя, хто паставiў подпiсы пад дакументам, якi стаў вядомым як «Заява 32-х».

2. М эта — рэспублiка, iдэал — узорная

У канцы 1920 — пачатку 1921 г. беларускiм аддзелам Наркамасветы ССРБ, якi ўзначальваў П.В.Iльючонак, збiралiся сходы беларусаў-камунiстаў Мiнска. На iх абмяркоўвалiся пытаннi нацыянальна-культурнага будаўнiцтва, палiтычнае i эканамiчнае становiшча рэспублiкi. Пазней у партыйных дакументах, паказаннях удзельнiкаў сходаў сцвярджалася, што яны насiлi напаўлегальны, фракцыйны характар.

Аднак арганiзатар iх, П.В.Iльючонак, сцвярджаў iншае:

«1. Сходы праходзiлi зусiм афiцыйна, з асвятленнем кожны раз у газеце, з запрашэннем прыходзiць усiм камунiстам-беларусам.

2. Гэтыя сходы праходзiлi з ведама ЦБ i сакратара ЦБ тав.

Кнорына. Калi мне давялося гаварыць з т.Кнорыным аб сходах камунiстаў-беларусаў, то ён сказаў, што прыме меры, каб на гэтыя сходы хадзiлi ўсе адказныя камунiсты-беларусы аж да тав.

Чарвякова».

Далей П.В.Iльючонак пiша:

«На адным з гэтых сходаў было вырашана звярнуцца ў ЦК РКП са скаргай, што ЦБ Кампартыi Беларусi вядзе няправiльную лiнiю ў беларускiм пытаннi. Праект гэтай заявы да наступнага пасяджэння павiнна была выпрацаваць i прадставiць сходу вылучаная камiсiя на чале са мною. Нехта навёў на думку, што трэба пайсцi да Бурбiса (беспартыйнага). Я не памятаю, з кiм пайшлi да яго ў Наркамзем...

Дамовiлiся, што на наступны дзень пасля таго, як ён азнаёмiцца з iм, абмяркуем i адрэдагуем. На наступны дзень пачалi i рэдагаваць» 25.

Аб удзеле А.Л.Бурбiса ў падрыхтоўцы тэксту «Заявы» гаворыцца i ў дакладной запiсцы ў Прэзiдыум i парткалегiю ЦК ВКП(б) «Аб сувязi асобных членаў КП(б)Б з нацдэмаўскай контррэвалюцыйнай арганiзацыяй i аб антыпартыйных групоўках у КП(б)Б», падпiсанай старшынёю ЦКК КП(б)Б А.Я.Калнiным i сакратаром парткалегii ЦКК

А.Б.Рыскiным 22 лютага 1931 г.:

«Праявiўшы незадавальненне палiтыкай партыi ў нацыянальным пытаннi, яны iдуць далей сходаў, складаюць антыпартыйны фракцыйны дакумент за подпiсам 32-х, якi фактычна з'яўляецца iх платформай, дзе пытаннi ставяцца выключна ў нацыянал-дэмакратычным i эсэраўскiм разуменнi. Гэты дакумент, як устаноўлена, фактычна напiсаны Бурбiсам, «стопрацантовым нацдэмам» 26.

Некалькi фактаў з бiяграфii Алеся Бурбiса. Беларуская энцыклапедыя называе яго адным з заснавальнiкаў Беларускай сацыялiстычнай грамады, удзельнiкам першай расiйскай рэвалюцыi, якi правёў 1906-1909 гады ў турэмных засценках. Затым супрацоўнiцтва ў «Нашай нiве», праца ў тэатральнай трупе, беларускiх музычна-драматычных гуртках, дзе ён выступаў як рэжысёр, акцёр, лiтаратар. Пасля Кастрычнiцкага перавароту А.Л.Бурбiс працаваў у беларускiх установах i арганiзацыях Смаленска, Масквы i iншых гарадоў. У снежнi 1917 г. быў выбраны дэлегатам I Усебеларускага кангрэса, у 1918 г. быў паслом Беларускай Народнай Рэспублiкi (БНР) у Маскве, з мая 1919 г. працаваў у Наркамземе Лiтоўска-Беларускай ССР i БССР. Удзельнiчаў у падрыхтоўцы Рыжскага мiрнага дагавора з Польшчай.

Як вiдаць з паказанняў П.В.Iльючонка следчым, зварот рыхтаваўся ў ЦК РКП(б). Удзельнiк сходаў, у пачатку 30-х гадоў рэктар Белдзяржунiверсiтэта, I.П.Каранеўскi ў заяве ў ЦКК КП(б)Б ад 8 студзеня 1931 г.

пiсаў:

«Тэкст гэтай заявы быў прапанаваны кiмсьцi загадзя i пад гэтым тэкстам заявы былi ўжо подпiсы. Усе, хто прысутнiчаў на схо-дзе, падпiсалi тады гэтую заяву, у тым лiку i я. Усiх падпiсаўшыхся было 32 камунiсты... i П.В.Iльючонак тады сказаў, што заяву гэтую ён перадасць у ЦБ КП(б)Б, а копiю пашле ў Палiтбюро ЦК РКП(б)»27.

Сам Iльючонак у паказаннях адзначаў, што ў Маскву быў адпраўлены адзiн экземпляр, аднак па незразумелых прычынах у 25 НАРБ. Ф. 15. Воп. 28. Спр. 14. Л. 140-141.

26 Там жа. Спр. 2. Л. 7.

27 Там жа. Л. 61.

архiў ЦК РКП(б) не трапiў. Як высветлiлася, зварот у ЦК РКП(б) усё ж такi трапiў i сёння знаходзiцца ў Расiйскiм цэнтры захоўвання i вывучэння дакументаў навейшай гiсторыi. Толькi адказаць аўтарам не палiчылi патрэбным.

Той экземпляр, пра якi ўспамiнаў Каранеўскi, падпiсаны 1 лютага 1921 г. i прызначаўся для ЦБ КП(б)Б. Поўная яго назва «Доклад ЦБ Компартии Белоруссии. Копия: ЦК РКП(б). От группы белорусов-коммунистов». Пад тэкстам подпiсы 32 камунiстаў з нумарамi iх партыйных бiлетаў. Сярод падпiсаўшых П.Iльючонак, С.Була т, М.Кудзелька (Чарот), А.Кудзелька, I.Каранеўскi i iнш. (частка подпiсаў зроблена неразборлiва). Гэта i ёсць «Заява 32-х». Экземпляр у ЦК РКП(б) пад назваю «Докладная записка» датаваны 14 студзеня (захоўваецца i ў Нацыянальным архiве рэспублiкi). Пад ёю подпiс: «По полномочию группы ответственных белорусских коммунистов Ал.Бурбис». Гэтую дакладную запiску з iнфармацыйнай даведкай (аб гiстарычным мiнулым, палiтычным i гаспадарчым стане, нацыянальна-вызваленчым руху на Беларусi i першых кроках Савецкай улады ў рэспублiцы) i ўласным лiстом да У.I.Ленiна Бурбiс адвёз у Маскву i перадаў у сакратарыят Ленiна.

«Сознавая всю возможность строительства Белоруссии на коммунистических началах и желая, чтобы недочеты в прошлой работе в крае не повторялись в настоящее время, — пiсаў Бурбiс,— я в согласии со своими товарищами белорусами-коммунистами решил обратиться в ЦК РКП и к Вам, уважаемый т оварищ, с докладной запиской, иллюстрированной соответствующими приложениями к ней». I далей: «Если препровождаемая к Вам докладная записка будет способствовать столь необходимому для советского строительства оздоровлению атмосферы в крае, я буду считать исполненным свой революционны й долг как перед пролетариат ом и крестьянством Белоруссии, так и всей РКП...» 28 У пачатку 30-х гадоў, калi ЦКК КП(б)Б пачала займацца расследаваннем групавых адносiн у кiраўнiцтве Кампартыi Беларусi i сувязей камунiстаў з арыштаванымi нацыянал-дэмакратамi, да тэксту «Дакладной запiскi» ў ЦК РКП(б) ад Iнстытута гiсторыi партыi была зроблена наступная заўвага: «Арыгiнал гэтай запiскi пакуль што не знойдзен. Хто падпiсаў гэтую дакладную запiску яшчэ невядома.

Па зместу гэта заява не супадае з «Заявай 32-х», хаця па духу яны зусiм блiзкiя. Прымаем меры да высвятлення, хто аўтары». Аднак i па зместу, а не толькi па духу, «Дакладная запiска» ў ЦК РКП(б) i «Даклад»

у ЦБ КП(б)Б супадаюць амаль поўнасцю. Рознiца ў тым, што ў «Дакладной запiсцы» ёсць прамая, нiчым не завуалiраваная, як у «Дакладзе», крытыка дзеянняў тагачасных кiраўнiкоў рэспублiкi, 28 Там жа. Ф. 60. Воп. 3. Спр. 749. Л. 425-426.

названых «прышлым элементам»; у ёй няма раздзела аб культурным адраджэннi, праблемы якога ў «Дакладзе» прадстаўлены даволi шырока. У «Дакладной запiсцы» палажэннi, якiя абгрунтоўваюцца, больш дакладна сфармуляваны i апрацаваны стылiстычна.

Сутнасць абодвух дакументаў заключаецца ў iмкненнi зрабiць Беларусь узорнай cавецкай рэспублiкай, якая была б прыкладам не толькi для жыхароў Заходняй Беларусi, падштурхоўваючы там працэсы ўз'яднання, але i для народаў сумежных буржуазных дзяржаў. Сёння, аднак, важна не столькi агульная iдэалагiчная афарбоўка, колькi канкрэтны эканамiчны, палiтычны, культурны змест, палажэннi, якiя аўтары вызначаюць як умовы паўнакроўнага развiцця беларускай дзяржаўнасцi.

Менавiта гэта дазваляе разглядаць «Заяву 32-х» як спробу распрацаваць i прапанаваць партыйнаму кiраўнiцтву як у Мiнску, так i ў Маскве шырокi накiд платформы нацыянальнага аднаўлення рэспублiкi дастасавальна да перыяду заканчэння грамадзянскай вайны i пераходу да мiрнага будаўнiцтва з улiкам становiшча Беларусi па вынiках Рыжскага мiру. Аўтары выказваюць свой погляд на сiтуацыю, у якой апынулася рэспублiка, выстаўляюць шэраг прапаноў, без улiку якiх, на iх думку, паўнакроўнае развiццё беларускай дзяржаўнасцi немагчыма.

Докладная записка

В настоящий момент, когда мы подошли к мирному строительству Белорусской Советской Республики и имея в виду необходимость устранения при этом строительстве ошибок, имевших место в прошлом, мы, белорусы-коммунисты, считаем своим долг ом возбудить перед ЦК РКП вопрос о коммунистической работе в Белоруссии в связи с недочетами в прошлом. Принимая во внимание, что Белоруссия в границах, указанны х в приложении, представляет собой производственно-хозяйственны й район по сравнению с Россией, и считаясь с тем, что в настоящий политический момент, когда ведутся мирные переговоры с буржуазной Польшей, которой отторгается значительная территория с белорусским нас елением (части Минской, Виленской и Гродненской губ.), следует признать, что существование образцовой Белорусской Советской Республики в ее экономических границах (этнографическая граница совпадает с экономической) имеет большое демонстративно-политическое значение. Только таким путем будут устранены упреки по адресу Советской России со стороны Польши в насильственной русификации Белоруссии, а также интриги белорусских националистов и социал-патриотов. В белорусских же народных массах укрепится привязанность к Советской власти, как к своей власти. В среде же белорус ов, подпадающих под власть буржуазной П ольши, существование образцовой Белорусской Советской Республики увеличит тягу к нам и еще более усилит вражду к буржуазному строю Польши.

Кроме тог о, вполне очевидно громадное значение образцовой Советской Белорусской Республики, как более всег о выдвинутог о на Запад форпоста мировой социальной революции.

Обращаясь к прошлому, следует сказать, что Западный фронт, разорявший с начала империалистической войны по настоящее время Белоруссию, после Октябрьской революции подарил краю власть из пришлого элемента, связанного до того только с армиями фронта (Мясников, Кнорин, Ландер, Кривошеин, Пикель, Рейнгольд и т.п.). Незнакомство с прошлым края и непонимание белорусског о движения, даже некоторая заинтерес ованность кое-кого из этого пришлог о элемента в сохранении власти за собою, полная разобщенность с трудовыми массами края, отсутствие широкой серьезной партийной работы — таковы особенности прошлой политики комиссаров б. Западной области. Отсюда разгон Всебелорусского съезда (в 1917 г.), антибелорусская политика, ложная инф ормация центральной Советской власти, отсюда же и ошибки центральной Советской власти. Злоупотребили даже неоднократно революционным аппаратом ЧК. После эвакуации Минска в 1918 году Облискомзап продолжал ту же политику в Смоленске. Даже Белорусский национальный комиссариат в Москве держался подчас в опальном нежизнедеятельном состоянии, вследствие чего и не мог сыграть должной роли.

После освобождения Белоруссии из-под немецкой оккупации в 1918 году политика, враждебная всему белорусскому, продолжается.

После образования Литовско-Белорусской республики в с вязи с конфликтом с коммунистами Литвы и при столкновении с директивами центра, осуществляемыми т ов. Иоффе, Облискомзап распадается.

Пришедшие на смену Облискомзапу литовские коммунисты Белорусскую республику отодвигают на задний план или от нее отделываются. Отдел агитации и пропаганды Литбела при ЦК РКП в Москве желающим ехать в Белоруссию белорусским коммунистам умеет заявить, что не отправит их туда, так как они белорусы, а не литовцы.

Выше охарактеризованное положение не изменилось и по настоящее время.

Вся прошлая политика в Белоруссии и анемичность ее в последнее время в инт ересах с оциальной революции должны быть изменены, иначе мы рискуем, во-первых, оттолкнуть от себя надолго революционную белорусскую демократию, что было бы в интересах польских империалистов, а во-вторых, повредить делу социальной революции в Белоруссии и на Западе, задерживая революционизирование белорусских трудящихся и особенно крестьян.

Советская Социалистическая Республика Белоруссия в настоящее время состоит т олько из шести уездов. Организация на этой территории образцовой Советской Республики немыслима во всех отношениях, а потому необходимо расширить ее границы на Восток за счет земель, которые вместе с уездами Минской губернии составляют единый производственно-хозяйственный и этнографический белорусский организм, т.е. следует к ССРБ присоединить, безусловно, Витебскую губернию, Гомельскую губернию, уезды б. Могилевской губ., присоединенные к Смоленской, а из Смоленской губернии, безусловно, уезды Красненский и П оречский.

Все эти губернии и уезды представляют единый экономический организм. В отличие от России тут не общинное, а подворное землевладение, разница в севообороте, травосеянии, сильно развитая мелкая торговля, мелкоремесленная промышленность и т.п.

(подробнее об этом говорится в приложении).

Кроме того, необходимо ясное и откровенное установление взаимоотношений с РСФСР, имея в виду при этом единый хозяйственный план всей РСФСР.

Необходимо мобилизовать для работы в Белоруссии белорусских политических работников-коммунистов, знакомы х с краем и искусственно рассеянны х во всей России. Рассеянность местных сил, между прочим, сказалась при организации теперь Советской власти в Белоруссии — не оказалось на месте необходимы х кандидатур на ответственны е посты и, естественно, у власти очутились те же почти коммунисты, как их называет бедовский люд, что и раньше.

Точно так же, кроме белорус ов, нужно привлечь к работе подходящих специалистов разных специальностей, ос обенно в области земледелия, знакомых с белорусскими условиями.

В настоящем нами затронуто только самое важное и т олько то, без чего нельзя даже и думать об организации образцовой Советской Республики Белоруссии и завоевании ее для диктатуры пролетариата.

Нужно немедленно приступить к залечиванию ран, нанесенны х Белоруссии и белорусскому коммунизму. При работе этой необходимо только знание эт ого края, и он, безусловно, станет образцовой Советской Социалистической Республикой.

Мы считаем своим долгом использовать легальные пути внутри РКП в борьбе за попираемые национальные права белорусского трудового народа и белорусских коммунистов и рассчитываем в этой борьбе на действительную поддержку ЦК РКП.

Верим в торжество инт ернациональных принципов коммунизма в белорусском вопросе.

По полномочию группы ответственных белорусских коммунистов Ал. Бурбис.

14 января 1921 г.

г. Москва29 У «Дакладной запiсцы» абмiнуты праблемы нацыянальнакультурнага будаўнiцтва, якiя ў далейшым былi аб'яднаны агульным паняццем беларусiзацыi. У «Дакладзе» iм адведзена значная частка тэксту:

«В организуемой образцовой Белорусской Социалистической Республике следует уделить внимание белорусской школе, каковая должна быть признана ударной как по соображению международного характера, о котором говорилось выше, так и в связи с настроением трудящихся масс Белоруссии в настоящее время. Должно быть обращено серьезное внимание на издательство на белорусском языке как учебников, так равно и коммунистической лит ературы. К сожалению, до настоящего времени это ставилось на последнем плане и белорусским трудящимся приходилось пользоваться учебниками и книгами, изданными при царизме, в оккупированных частях Белоруссии; при Советской же власти в этом направлении ничего не сделано, что ловко используется нашими врагами, указывающими на русификаторскую политику Советской власти в Белоруссии. В отношении языка следует признать белорусский язык наряду с русским, в настоящее же время мы стоим перед фактом фактического признания в Белоруссии государственным языком русского. Мы считаем, что все приказы, декреты и т.п. должны издаваться на белорусском и русском языках. Следует белорусскую газету «Савецкая Беларусь» сделать официальным органом ССРБ, организовав соответствующее издательство. Необходимо как можно обильнее снабжать белорусское крестьянство и рабочих коммунистической литературой на белорусском языке (крестьянская газета, орган профессиональных союзов, листки, брошюры, календари и т.п.). Необходимо, чтобы ЦБ Коммунистической партии Белоруссии повело агитацию и пропаганду среди белорусских масс на белорусском языке. Если же ЦБ этого не в состоянии провести, то необходимо образование соответствующего органа» 30.

У заключэнне аўтары звярталi ўвагу на тое, што лiчаць сваiм рэвалюцыйным абавязкам выкарыстаць усе легальныя шляхi ўнутры 29 Там жа. Л. 427—431.

30 Там жа. Ф. 15. Воп. 28. Спр. 2. Л. 95-96.

РКП для прадухiлення памылак партыi (у «Дакладной запiсцы» — «у барацьбе за парушаемыя нацыянальныя правы беларускага працоўнага народа i беларускiх камунiстаў»), разлiчваюць пры гэтым на сапраўдную падтрымку яе цэнтральных органаў i вераць у перамогу сапраўдных iнтэрнацыянальных прынцыпаў у беларускiм пытаннi.

Для адпаведных тлумачэнняў пры разглядзе даклада ўпаўнаважвалiся Iльючонак, Булат i Каранеўскi.

3. Лёсы

«Заява 32-х» разглядалася на пасяджэннi Цэнтральнага бюро КП(б)Б 15 лютага 1921 г. Акрамя членаў i кандыдатаў прэзiдыума ЦБ, членаў рэвiзiйнай i кантрольнай камiсiй, запрасiлi амаль усiх, хто падпiсаў гэты дакумент. У спiсе, якi захоўваецца ў Нацыянальным архiве, 23 прозвiшчы. Пратакол пасяджэння зафiксаваў такiх членаў «групы беларускiх камунiстаў»: «Iльючонак, Памецка, Ку-дзелька, Каранеўскi, Булат, Пасюковiч, Летаўт, Аста шонак i iнш.»

Выкладзеныя ў «Заяве» меркаваннi адстойваў у выглядзе тлумачэння адзiн П.Iльючонак, астатнiя вялi сябе пасiўна. Яшчэ напярэдаднi, у ходзе расследавання, I.Каранеўскi i М.Кудзелька (Чарот) прызналi неажыццявiмасць пастаўленых патрабаванняў у такiх абставiнах i адмовiлiся ад iх. С.Булат зняў свой подпiс на падставе таго, што «Заява» «парушае адзiнства Камунiстычнай партыi». Як успамiнаў Каранеўскi, на пасяджэннi выступiлi В.Кнорын, Я.Адамовiч, А.Славiнскi: «Они дали нам всем тогда хорошую взбучку, указали на ошибочность нашу, вредность и недопустимость таких заявлений.

Партвзысканий никому из нас не дали».

Захаваўся пратакольны запiс пасяджэння:

Слушали: Заявление в письменном виде «белорусских коммунистов».

Заявление тов. Ильюченко.

(Так у тэксце. — Р.П.).

1. Белоруссия, как одна из окраин бывшей Российской империи, при царском режиме испытывала гнет национальный.

2. Поляки тоже боролись за национальное господство.

3. Третья группа — белорусские национальные д еятели и реакционные группы отделились, считая, что вопрос о самостоятельности Белоруссии нужно разрешить со всей ясностью.

Положения нашей докладной записки в ЦЕБЕ считал правильными.

Тов. Булат : Деревня подпадает под влияние белорусов-эсеров.

Необходимо белорусский язык признать государственным, белорусовкоммунистов послать во все учреждения. Присоединить уезды Гомельской, Вит ебской и 2-х уездов Смоленской губерний.

Тов. Ильюченко: С 17-го года неправильно велась политика Советской власти в Белоруссии по национальному вопросу.

Считалось, что всякое упоминание о Белоруссии — контрреволюционно. В Москве «белорус ов» не пускали в Белоруссию.

Посылали только чужих, которых навязывали.

Тов. Кнорин: Постановка — не партийная. В партии не было случая, когда группа выделяет исполнительный орган для переговоров. На открытых заседаниях вопрос не был поставлен, а поставлен помимо ЦБ. Считаю, что скорее всего это провокация не коммунистических рук.

Тов. Булат : Завед[ующий] отдел[ом] по работе в деревне ничег о не сделал и не работал. Ему никто не запрещал вести работу на белорусском языке. Вопрос о границах поставлен и обсуждался нами и в ЦК РКП и был снят по целому ряду политических условий, и коммунисты не имели права поднимать этот вопрос.

Тов. Морозову предложено отзывать знающих Белоруссию работников через ЦК. О белорусском языке было поставлено на сессии ЦИК. Для ведения работы на белорусском языке в Наркомпрос посланы товарищи, г оворящие на белорусском языке.

Тов. Славинский: Декларация плохо и неправильно составлена, но ничего контрреволюционного в ней нет.

Тов. Червяков: Полагаю, что злого умысла здесь нет; есть только необдуманное отношение.

Постановили: ЦБ, познакомившись с содержанием декларации группы «белорусских коммунистов», признает ее невыдержанной и необоснованной в коммунистическом духе 31.

Такiм чынам, на змест i характар прынятага рашэння ўплыў аказалi выступленнi старшынi ЦВК А.Р.Чарвякова i наркома земляробства А.С.Славiнскага. Аднак пасля абмеркавання, становiшча ў бюро рэзка змянiлася. Угледзеўшы ў «Заяве» спробу фракцыйнай работы, Кнорын дае распараджэнне старшынi ЧК Ротэнбергу правесцi на кватэрах у iнiцыятараў збору подпiсаў вобыскi, а калi патрэбна, то i арышты. Загад быў выкананы ў ноч з 15 на 16 лютага. У архiўных матэрыялах сустракаюцца звесткi аб тым, што пры вобысках былi знойдзены «дадатковыя матэрыялы» i сярод iх «очень характерные заявления», «говорящие о возможности выхода из Московской коммунистической партии и что они остаются в Белорусской коммунистической организации». Магчыма, гэта былi 31 Там жа. Ф. 4. Воп. 1. Спр. 158. Л. 19.

чарнавыя накiды да «Заявы». Да архiўнага тэксту «Даклада»

прыкладзена кароткая даведка аб яго рэгiстрацыi i вынiках абмеркавання, зробленая ў пачатку 30-х гадоў (дата не ўказваецца).

Канчаецца яна запiсам: «Группа проводила официальные заседания, протоколировала, привлекла к работе в то время беспартийного Бурбиса и других, впоследствии бежавших за границу или посаженных в ЧК».

У архiўных матэрыялах сустракаюцца ўпамiнаннi аб тым, што iнiцыятары падрыхтоўкi «Заявы» сустракалiся з лiдэрамi беларускiх эсэраў Я.Мамонькам i П.Бадуновай, не выключаючы магчымасцей сумеснай работы ў iмя нацыянальных iнтарэсаў беларускага народа.

Як бы там нi было, але «справу» заводзiць не сталi i арыштаваных адпусцiлi. Станоўчую ролю адыграў З.Х.Жылуновiч, якi хоць i адмовiўся падпiсаць «Заяву», тым не менш за яе аўтараў палiчыў патрэбным заступiцца. У заяве ў ЦКК КП(б)Б у лiстападзе 1930 г. ён пiсаў: «Я зрабiў гэта выступленне, просячы ў т.Адамовiча вызвалiць арыштаваных супрацоўнiкаў рэдакцыi газеты «Савецкая Беларусь», якую я рэдагаваў.

Я.Адамовiч неўзабаве даў такое распараджэнне».

Наркома асветы У.М.Iгнатоўскага, на якога ў паказаннях арыштаваных у 1930 г. ёсць спасылкi, як на ўдзельнiка наркамасветаўскiх сходаў i падрыхтоўкi «Заявы», у Мiнску ў той час не было.

Пасля пасяджэння ЦБ сходы беларусаў-камунiстаў яшчэ некаторы час склiкалiся. П.В.Iльючонак паказваў следчым, што «ў гэты час сходамi быў выпрацаваны цэлы шэраг канкрэтных мерапрыемстваў, у тым лiку аб роўнасцi 4 моў БССР».

У 20-я гады ўсе, хто падпiсаў «Заяву», працавалi ў розных галiнах нацыянальна-дзяржаўнага будаўнiцтва i культуры.

А. Л. Бурбiс, якога называлi «камунiстам без партбiлета», стаў членам КП(б)Б. У чэрвенi 1921 г. яго зацвердзiлi на пасаду намеснiка наркома замежных спраў БССР. Ён выступiў адным з арганiзатараў i быў членам праўлення таварыства Чырвонага Крыжа рэспублiкi. У 1921—1922 гг. выбiраўся ў склад ЦВК БССР. Памёр у сакавiку 1922 г.

С. Г. Булат у маi 1922 г. быў выбраны сакратаром ЦБ КП(б)Б i зацверджаны загадчыкам аддзела прапаганды i агiтацыi. Яго памяцi (памёр у чэрвенi 1922 г.) Я.Купала прысвяцiў верш «На смерць Сцяпана

Булата». Паэт пiсаў:

Свет узняўся, схамянуўся...

Вер, свабоды вецер дуне Па ўсёй чыста Беларусi!

Снi, таварыш, аб Камуне!

П. В. Iльючонак працаваў у выдавецтве «Савецкая Беларусь», намеснiкам старшынi гандлёвага таварыства «Белпайгандаль». Прымаў удзел у рабоце замежнага бюро ЦК КП(б)Б (па пытаннях нацыянальнавызваленчага руху ў Заходняй Беларусi). У лютым 1930 г. арыштаваны па абвiнавачванні ў падтрымцы дзейнасцi нацыянал-дэмакратаў. Быў прыгавораны да 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў, у лiстападзе 1937 г. яшчэ на 5 гадоў. У кастрычнiку 1942 г. вызвалены, а ў студзенi 1943 г. зноў арыштаваны i зноў зняволены на 10 гадоў лагераў. Памёр у чэрвенi 1945 г.

I. П. Каранеўскi працаваў у Наркамасветы, Iнбелкульце, прарэктарам Камунiстычнага унiверсiтэта. З 1929 г. рэктар Белдзярж-унiверсiтэта, у 1937 г. — памочнiк дырэктара Iнстытута чырвонай прафесуры сусветнай гаспадаркi i сусветнай палiтыкi.

Арыштаваны ў лiпенi 1937 г. НКУС СССР, у кастрычнiку прыгавораны да ВМП. Расстраляны 29 кастрычнiка ў Мiнску.

М.С.Кудзелька (Чарот) прымаў удзел у стварэннi лiтаратурнай арганiзацыi «Маладняк», а з 1923 г. кiраваў ёю, у 1925 — 1929 гг.

працаваў рэдактарам газеты «Савецкая Беларусь». У 1922 — 1924 гг.

выбiраўся кандыдатам, у 1924 — 1931 гг. членам ЦВК БССР. У студзенi 1937 г. арыштаваны, а ў кастрычнiку асуджаны да ВМП.

Абвiнавачанне тыповае для таго складанага часу: «з'яўляўся членам контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганiзацыi, па заданню кiраўнiцтва якой праводзiў антысавецкую работу ў галiне лiтаратуры, друку, мастацтва». Расстраляны 29 кастрычнiка ў Мiнску.

Такiя вось трагiчныя лёсы людзей. А iдэi?

У 20-я гады ў ходзе нацыянальна-дзяржаўнага будаўнiцтва ў жыццё праводзiлiся многiя iдэi нацыянальнага адраджэння, у тым лiку i прама сугучныя «Заяве 32-х», хоць аб гэтым i не гаварылася. Успомнiм тэрытарыяльнае ўзбуйненне рэспублiкi шляхам вяртання ёй беларускiх зямель, правядзенне эканамiчнай палiтыкi, перш за ўсё ў вёсцы, што адпавядала традыцыям гаспадарання, вяртанне ў рэспублiку нацыянальнай iнтэлiгенцыi, спецыялiстаў народнай гаспадаркi як з РСФСР, Украiны, так i з-за мяжы. Прыгадаем каранiзацыю апарату кiравання, асаблiва беларусiзацыю. Сталiнскiм «карэнным паваротам»

усё гэта было гвалтоўна спынена. З iм прыйшла антыбеларусiзацыя, а беларусы-камунiсты былi кiнуты пад каток палiтычных рэпрэсiй.

Разам з тым мянялiся ацэнкi «Заявы», усё далей i далей адыходзячы ад пастановы па ёй Цэнтральнага бюро ЦК КП(б)Б. Вызначэннi пашырыў ужо першы сакратар ЦК КП(б)Б А. I. Крынiцкi ў Палiтычнай справаздачы ЦК X з'езду КП(б)Б. Крынiцкi, па-першае, назваў «Заяву»

памылкай, якая ўказвае на нацыянальную замкнёнасць у межах адной партыi групы таварышаў. Па-другое, яе нацыянальная абмежаванасць выявiлася ў перабольшаннi памылак партыi ў нацыянальным пытаннi.

Па-трэцяе, аб нацыянальнай замкнёнасцi i абмежаванасцi, паводле слоў Крынiцкага, сведчыла i прапанова стварыць «беларускую секцыю» ў Кампартыi Беларусi замест актыўнай пастаноўкi ўзнятых пытанняў у рамках унутрыпартыйнай дэмакратыi. У далейшым, пры расследаваннi сфабрыкаванай у кабiнетах НКУС «справы СВБ» («Саюз вызвалення Беларусi») i выяўленнi членаў партыi, якiя мелi да яго дачыненне (1930 — 1931), ацэнкi сталi пагражальнымi: «контррэвалюцыйны факт», «нацыянал-дэмакратычны катэхiзiс», «платформа, спiсаная ў эсэраўскай арганiзацыi», якая вядзе «прама да хутарской i кулацкай сiстэмы землекарыстання».

А на XV з'ездзе КП(б)Б другi сакратар ЦК В.Ф.Шаранговiч у дакладзе «15 год КП(б)Б i БССР», прачытаным 20 студзеня 1934 г., характарызаваў «Заяву 32-х» i яе аўтараў наступным чынам:

«Я прывяду пару вытрымак з дакумента, якi адносiцца да пачатку 1921 г. Гэта лiст групы 32 «беларусаў-камунiстаў» у ЦБ Камунiстычнай партыi Беларусi. У сваiм лiсце гэтыя «камунiсты»

паклёпнiчаюць на цэлы этап гiсторыi КП(б)Б, бессаромна паклёпнiчаюць на партыю, на бальшавiзм. Яны пiшуць: «Зварочваючыся да мiнулай савецкай работы ў Беларусi, трэба канстатаваць, што незнаёмства з мiнулым краю, неразуменне беларускага руху, поўнае раз'яднанне з працоўнымi масамi краю, адсутнасць шырокай сур'ёзнай партыйнай работы, такiя асаблiвасцi мiнулай палiтыкi, пачынаючы з 1917 г.

Адсюль антыбеларуская палiтыка i цэлы рад памылак у Беларусi».

Вы бачыце, у чым яны, гэтыя «камунiсты», абвiнавачвалi нашу партыю — кiраўнiка i арганiзатара Акцябрскай рэвалюцыi, партыю, якая кiравала барацьбой беларускiх рабочых i сялян супраць адвечных эксплуататараў, памешчыкаў i капiталiстаў. Яны абвiнавачваюць нашу партыю, партыю Ленiна Сталiна, якая змагалася i змагаецца за сусветную пралетарскую рэвалюцыю пад разгорнутым сцягам пралетарскага iнтэрнацыяналiзму, у тым, што яна быццам бы вядзе антыбеларускую палiтыку. Гэтыя водпрыскi буржуазнага нацыяналiзму нашу барацьбу супраць беларускага буржуазнага нацыяналiзму выдавалi за «антыбеларускую палiтыку», яны паклёпнiчалi на партыю, што яна «не разумее беларускага руху», прадстаўнiкамi якога яны з'яўляюцца. Так, яны былi прадстаўнiкамi беларускага буржуазнага руху, сутнасць якога наша партыя, выхаваная Ленiным Сталiным, добра ведала i змагалася супраць яго i ў далейшым будзе бязлiтасна змагацца. Яны паклёпнiчалi на партыю, што яна раз'яднана з працоўнымi масамi i тым самым iмкнулiся пасеяць у працоўных масах недавер'е да нашай партыi.

Але ж гэта не ўсё. У гэтым сваiм пасквiлi «беларусы-камунiсты», класавы твар якiх ужо можна бачыць з пададзенай вытрымкi, паклёпнiчалi i на беларускiя сялянскiя масы, гаворачы, што «настрой сялянства, якое радасна сустрэла Чырвоную Армiю ў 1920 г., змянiўся ў апошнiя часы не на карысць Савецкай уладзе». Iх паклёпнiцтва не мела гранiц. Яны абвiнавачвалi i Савецкую ўладу ў русiфiкацыi Беларусi, паўтараючы тым самым хлусню буржуазных нацыяналiстаў.

Паклёпнiчаючы на партыю, яны ў той жа час высоўвалi рад буржуазна-нацыяналiстычных патрабаванняў, як напрыклад:

пашырэнне гранiц БССР на Усход, за лiк зямель Смаленскай губернi. Яны патрабавалi далучыць да Беларусi такiя паветы, як Красненскi i Парэчскi i iнш. Яны патрабавалi, каб наша партыя перадала б у iх рукi i перадаверыла iм справу агiтацыi i прапаганды сярод беларускiх рабочых i сялян i г.д. Няма чаго гаварыць, што ўсе гэтыя патрабаваннi нiчога агульнага з камунiстычнымi, бальшавiцкiмi прынцыпамi не мелi» 32.

У пасляваенныя гады гiсторыкi наогул лiчылi за лепшае не ўспамiнаць пра iснаванне гэтага дакумента. Нi ў артыкулах, нi ў манаграфiчных працах, нi нават у «Нарысах гiсторыi Камунiстычнай партыi Беларусi» нельга знайсцi аб iм нават упамiнання. Няма звестак аб iм i ў «Нарысах гiсторыi Беларусi» (ч. 2), якiя ўбачылi свет у 1995 г. Калi, аднак, i сёння не аднавiць iсцiну, дык наша гiсторыя зноў застанецца з тым, што называюць «белымi плямамi».

–  –  –

У XX ст. Беларусь тры разы падвяргалася замежным нападам:

войскаў кайзераўскай Германіі, легіёнаў Пілсудскага і гітлераўскіх полчышчаў. У выніку рэспубліка панесла вялікія матэрыяльныя і людскія страты. Страты ад германскага «гаспадарання» ў 1918 г., калі пад пяту кайзера Вільгельма II трапіла амаль што 85% тэрыторыі Беларусі, так і не былі падлічаны, дарэчы, як і ад нападу Польшчы ў 1919-1920 гг. Аднак архіўныя дакументы сведчаць, што кайзераўская акупацыя шмат у чым не ўступала нацысцкай. Ужо тады на беларускай зямлі ствараліся канцэнтрацыйныя лагеры, спальваліся вёскі, моладзь эшалонамі вывозілі на прымусовыя работы ў Германію.

Туды вывозілі прамысловую прадукцыю, абсталяванне, лес, збожжа, лён, жывёлу.

1. Пачатак акупацыі Беларусі

Адлік нямецкай акупацыі Беларусі трэба весці з лета 1915 г.

Тады нямецкія войскі, прарваўшы рускі фронт, захапілі значную частку заходніх беларускіх тэрыторый. На лініі Дзвінск Паставы Вілейка Баранавічы Пінск фронт стабілізаваўся. З гэтай лініі пасля зрыву руска-германскіх мірных перагавораў 18 лютага 1918 г.

пачаўся далейшы наступ нямецкіх войскаў у глыб Беларусі.

Супраціўлення з боку расійскіх войскаў не было. Праз тры дні яны былі ў Мінску.

Пра дату з'я ўлення немцаў у Мінску існуе два пункты гледжання. Адны гісторыкі пішуць, што гэта адбылося 23 лютага. Дата выгадная, каб сцвярджаць, што германскія арміі акупіравалі тэрыторыю Беларускай Народнай Рэспублікі, якая пачала адлік свайго існавання з прыняцця выканкомам Рады Усебеларускага з'езда 21 лютага 1918 г. Устаўнай граматы да народаў Беларусі і стварэння Народнага сакратарыята — урада БНР. Іншыя гісторыкі спасылаюцца на дакументы, што захаваліся ў архівах, якія гэтую дату не пацвярджаюць. Так, у зводцы пра становішча на Заходнім фронце на 20 лютага, якая падпісана 22 лютага 1918 г. генерал-кватэрмайстрам штаба фронту Э.Вярцінскім, паведамляецца, што 21 лютага а 11 з паловай гадзіне ў Мінск увайшлі перадавыя часці германцаў і, паводле дамоўленасці з нямецкім камандаваннем, польскі корпус генерала Ю.Доўбар-Мусніцкага33. Пра ўваход немцаў у Мінск 21 лютага, а палякаў яшчэ вечарам 20 лютага гаворыцца таксама ў справаздачы Аблвыкамзаха старшыні СНК РСФСР У.Леніну. Яна 33Борьба за Советскую власть в Белоруссии: сборник документов и материалов. Мн., 1968. Т. 1. С.

24-25.

падпісана ў красавіку 1918 г. ад імя выканкома яго членам, намеснікам старшыні Паўночна-Заходняга абласнога камітэта РСДРП(б) І.Алібегавым34.

Ёсць яшчэ два сведчанні, якія належаць вядомым дзеячам Рады БНР. Першае сведчанне гэта загад № 3 па гарнізоне г. Мінска ад 22 лютага 1918 г. Ён падпісаны К.Езавітавым, які Народным сакратарыятам быў прызначаны камендантам горада. У першым пункце загада ўказваецца: «Немцамі заняты Мінск. Прапаноўваю грамадзянам устрымацца ад якіх бы ні было варожых выступленняў і захоўваць поўную лаяльнасць…» Усе вайсковыя часці, якія размяшчаліся ў Мінску, за выключэннем польскага корпуса і нямецкіх часцей, аб'яўляліся беларускімі. У тэксце загада падкрэсліваецца неабходнасць паважных адносін да германскіх войскаў, якія знаходзіліся ў горадзе35. А другім сведчаннем можа быць урывак з рэферата члена Рады БНР і камітэта мінскага Беларускага народнага прадстаўніцтва ксяндза В.Гадлеўскага «З беларускага палітычнага жыцця ў Менску ў 1917-1918 гг.», прачытанага ў Вільні 25 сакавіка 1934 г.: «Зараз, пасля прыходу немцаў, у Менску ўтварылася Беларускае народнае прадстаўніцтва.

(Немцы прыйшлі ў Менск 21.02, Беларускае прадстаўніцтва зарганізавалася 25.02.1918 г.)»36.

Сутыкнуўшыся ў Мінску з палітычным органам, які называў сябе беларускім урадам і энергічна настойваў на сваім праве на ўладу — з заявамі, загадамі, іншымі дзеяннямі, немцы спачатку праявілі нерашучасць, на некаторы час прыйшлі ў замяшанне. Затым павялі сябе як акупанты і гаспадары, пачалі размяшчаць у горадзе свае ўстановы.

25 лютага адбыўся інцыдэнт з беларускім нацыянальным сцягам, пра які потым было шмат публікацый да гадавін БНР. У гэты дзень у будынку, дзе размясціўся Народны сакратарыят, з'явіўся нямецкі камендант з салдатамі і аб'явіў, што будынак заняты пад ваенныя патрэбы, таму прысутныя павінны неадкладна яго пакінуць.

У сувязі з гэтым Народны сакратарыят накіраваў 28 лютага прадстаўніку вышэйшай германскай акупацыйнай улады афіцыйны мемарандум, у якім адзначалася, што Народны сакратарыят быў упэўнены ў тым, што германская ваенная ўлада, займаючы край, паставіцца з адпаведнай павагай да права Беларусі на самавызначэнне і не будзе чыніць перашкоды вярхоўнаму правамоцнаму органу беларускага народа. Між тым нямецкі камендант горада, не прадставіўшы пісьмовага ордэра, заняў будынак, правёў рэвізію і зняў беларускі нацыянальны сцяг. Аднак у 34 По воле народа: Из истории образования Белорусской ССР и создания Коммунистической партии Белоруссии. Документы и материалы. Мн., 1988. С. 55.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Похожие работы:

«Лист ВКР 00.00.00.00 ПЗ Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист ВКР 00.00.00.00 ПЗ Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист ВКР 00.00.00.00 ПЗ Изм. Лист № документа Подпись Дата Лист ВКР 00.00.00.00 ПЗ Изм. Лист № документа Подпись Дата Выпускная квалификационная работа (ВКР)...»

«06.08.2007 № 8/16875 -40ПОСТА НОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЮС ТИЦИИ РЕС ПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ 20 июля 2007 г. № 48 8/16875 Об утверждении норм времени на совершение нотариальных действий государственными и частными нотариусами Республики...»

«all you need where you need it Te c h n o l o g y & E vo l u t i o n Программное обеспечение для построения сис диспетчеризации климатического и холодильн PlantVisorPRO представляет новое, одно из PlantVisorPRO п...»

«УТВЕРЖДЕНО Председатель экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и кандидатов в консультанты по вопросам безопасности пер...»

«"АВЕРС"ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА "АВЕРС: УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" "АВЕРС: ПОУ" Руководство пользователя Версия 2.3 Москва 2014 Руководство пользователя программы ИАС "Аверс: ПОУ" Информационно-аналитическая система "Управление образовательным учреждением СПО" ("Аверс: ПОУ") ра...»

«t e c h 3267 EBU – Interfaces for 625–line digital video signals at the 4:2:2 level Перевод ДТР ВГТРК сентябрь 2005 EBU INTERFACES FOR 625–LINE DIGITAL VIDEO SIGNALS AT THE 4:2:2 LEVE...»

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ АКСУБАЙ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНЫ РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ И^ТИМАГЫЙ ТАТАРСТАН СОВЕТЫ 423060 п о сел о к го р о д с к о го...»

«VA1912-LED/VA1912m-LED VA1912a-LED/VA1912ma-LED LCD Display Руководство пользователя Model No. VS14758 Данные по TCO Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display yo...»

«Гарантийный паспорт Содержание Введение 1. 5 Заявление соответствия ЕЭС 2. 5 Общие рекомендации по технике безопасности 3. 6 Обязательства для пользователя 4. 6 Транспорт и сборка мягкой мебели 5. 7 5.1. Рекомендации по транспортир...»

«www.votHouse.ru Режиссер: Джордж Лукас Сценарий: Джордж Лукас В РОЛЯХ: Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер. Колеблется он между джедаями и ситхами. Сомнения его терзают смутные), Натали Портман (Се...»

«Итоги оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел Новогрудского райисполкома за 2016 год В январе 2017 года в отделе внутренних дел Новогрудского райисполкома подведены итоги оперативно-служеб...»

«Центральная городская библиотека Кабинет электронных ресурсов Их нынче осталось мало. Библиографическое пособие От неизвестных и до знаменитых, Сразить которых годы не вольны, Нас дв...»

«Владимир Бондаренко Тайцзицюань семьи Ян: стиль внутренних покоев Весь мир практикует тайцзицюань семьи Ян в передаче Ян Чэнфу, и многие наслышаны, что тайцзицюань не только оздоровительное искусство, но и искусство боя. Но во...»

«LCD Colour TV Инструкция по эксплуатации KLV-52V550A KLV-46V550A KLV-40V550A/40V530A KLV-40S550A KLV-32V550A/32V530A © 2009 Sony Corporation 4-135-850-53(1) Введение Информация о товарных знаках Благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот телевизор Sony. HDMI, логотип HDMI и HighПеред первым включен...»

«Series Управляемые источники питания постоянного тока 200W/400W/600W/800W Встроенные интерфейсы USB, RS-232 и RS-485 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Данное руководство описывает следующие модели: Z160-1.3 Z320-0.65 Z650-0.32 Z160-2.6 Z320-1.3 Z650-0.64 Z160-4 Z320-2 Z650-1 Z160-5 Z320-2.5 Z650-1.25 Z375-2.2 IA710-04-01J Информация о Содержании...»

«Защита корпоративных данных Как повысить точность детектирования конфиденциальной информации Основные функции системы защиты данных Современная система защиты данных представляет собой набор инструментов и технологий для предотвращения или контроля перемещения конфиденциальной информации за переделы инфо...»

«Ваша личная и профессиональная эффективность в новом измерении с Казанским федеральным университетом НОВОСТИ ИНО КФУ Информационный бюллетень Института непрерывного образования Апрель 2016 г. Казанского (Приволжского) федерального университета Приглашаем Вас на презентаци...»

«Spectra™ Pulse Трехосевой датчик ускорения IPM-Pulse Основы виброанализа Глава 3 Ноябрь 2010 Оглавление Теория вибрационных колебаний Введение Обзор Отношение между понятиями путь (перемещение), скорость и ускорение Основные законы вибрационных колебаний Наблюдение за колебаниями и вибрац...»

«    , 2: "к т к "  ок     по ед е о т   о од 1  Ко т т   О    л    Феномен "китайского" и шире – "этнического" рынка прочно вошел в жизнь сибирских городов уже более двух десятилетий назад. Однако лишь на рубеже девяностых и нулевых...»

«Пояснительная информация к публикуемой отчетности ПАО АКБ ИРОНБАНК По состоянию на 01 июля 2015 года. Ниже, в соответствии с п. 1.2 Указания Банка России от 25.11.2013 годя № 3081-У представлена информация о событиях и операциях, которая является существенной для понима...»

«Руководство по оформлению стандартных перевозочных документов НСАВ-ТКП ГЛАВА 2 – ПАССАЖИРСКИЙ БИЛЕТ И БАГАЖНАЯ КВИТАНЦИЯ (АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ) 2.1. ОПИСАНИЕ БЛАНКА ПАССАЖИРСКОГО БИЛЕТА И БАГАЖНОЙ КВИТАНЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ АВТОМАТИЗИР...»

«Справк а по программе "Filter for acoustic system 3.0.0.0" Справка по русской версии программы "Filter for acoustic system 3.0.0.0" Справк а по программе "Filter for acoustic system 3.0.0.0" О прог...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.