WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«МИЛЛИЯ КАМИОН МЦДАФИЯ БАРЯДЯ ЧЯРЧИВЯ КОНВЕНСИЙА БАРЯДЯ НАВСЫХАН Миллия камион мцдафия – чы Авропа Шцря щачяр щисоб кардя ...»

МИЛЛИЯ КАМИОН МЦДАФИЯ БАРЯДЯ ЧЯРЧИВЯ КОНВЕНСИЙА

БАРЯДЯ

НАВСЫХАН

Миллия камион мцдафия – чы Авропа Шцря щачяр щисоб кардя мясяляонядя

гыляйе. Бы сащядя яй, щцьоья жящятядя мяжбцриня Авропа стандартонян ыштянядяш

жям кардя, йоля кооныш виндя.

1994-миння сори нойабря манги 10-миння рцъи Авропа Шцря Миллия камион

мцдафия барядя чярчивя Конвенсийаш ьябцл кардя. Ын сяняд 1995-миння сори февраля

манги 1-миння рцъикц бо ьол кяшеро обя, 1998-миння сори февраля манги 1-миння рцъикц ыся бой бя зц пеныштя. Чярчивя Конвенсийа ратификасийа кардя йаянки бяй ьол кяшя Авропа Шцря цзвя девлятон ийян бяй цзв ныбя девлятон сийащи 1 нцмряйня ялавядя доя бя.

Чярчивя Конвенсийа миллия камион мцдафия барядя чы Авропа Шцря иминня мцгавиля ний. Ямма ын сяняд бы сащядя бя нав доя бя ян йоля щатяряфиня сяняде.

Щяьиьятян, чярчивя Конвенсийа бо ымрцъня рцъи щцьоья жящятядя ъяьо гыляй мяжбцриня щатяряфиня сяняде ки, щяммяяво ячяй ясася мяьсяд миллия камион мцдафия кардейе, иъян яв дырыст елон кардедя ки, миллия камион мцдафия чы инсоня щяхон мцдафия тяркибя пояйе.

Чярчивя Конвенсийа ьябцл карде – чы Авропа Шцря Назирон Комитя 1998миння сори нойабря манги 8-9-миння рцъонядя дявардя Вйана саммити аспардяйонкй бешя нятижяйе: «Миллия камион мцдафия тямин кардеро Рози бя Тяряфон тяряфдор бе мяжбцр кардя принсипон щозы карде лозиме. Ын сяняд бо Авропа Шцря цзв ныбя девлятонян ьол кяшеро оъ бябе».Бо чярчивя Конвенсийа щозы кардеро 1993-миння сори нойабря мангядя Назирон Комитя, чы Авропа Шура щар цзвикц де и кяс бе шярти (бявядя явон 32 гыля бин), миллия камион мцдафия кардеро Коякя Комитя (ЖАЩМИН) бинош карде.

ЖАЩМИН 1994-миння сори йанваря мангядя бинош карде бяштя кой, щямоня сори октйабря мангядя чярчивя Конвенсийа лайищя ийян яй изощ кардя щисоботыш щозы карде.

ЖАЩМИН чы чярчивя Конвенсийа лайищя сяпе ко кардеядя чы АБЯТ-и (Авропадя Бетящлцкяти ийян Ямякдашяти Тяшкилот) (бявядя АБЯМ) Копенщагенядя ьябцл кардя бя сянядонядя ийян ячяй жо сянядонядя миллия камион мцдафия барядя нывыштя бя ещдямононыш хцсцси бя нязяр ся, дя мяьсяди ки, Вйана саммитядя бя гярор оме ьязиня, бы ещдямонон имкони дахилядя щцьоья мяжбцрия формя быдя.

Чярчивя Конвенсийа мязмцн Бяштя характери горя чярчивя Конвенсийа чы «сойя» (ади) конвенсийаонкц фярьыш щесте. Чярчивя Конвенсийа фярь бявядяйе ки, яв ымрцъня рцъядя чы бейнялхялья щяхон щцьоья мяжбцрия диляге. Бячяй номи «чярчивя» сыхани дяьанде я мяно доедя ки, бы дилягядя нывыштя бя принсипон девлятон – чы Авропа Шцря цзывон дахилия щяхонядя бя и ся тятбиь бедянин, ямма явон де миллия ьанцнядятя актон ийян щямряья щцкцмяти сийасяти бяпе тятбиг быбцн. Чы чярчивя Конвенсийа хцсусия характер ыштяни ячяй 2-миння Поядя соф-ошко нишон доедя ки, вяйоян ясасян програмя тисбирядя мцддяаон нывыштя бян.

Чярчивя Конвенсийа пенж поякц, навсыханикц ийян 32 маддякц иборяте.

ЖАЩМИН прагматикя незбеяти (уруси: подход) бя пе гятедя, бя горя бя «миллия камион» ифадя чярчивя Конвенсийадя изощ доедяни. Чымийян ясася сябяб детобя ымрцъня рцъи чы Авропа Шцря цзвя девлятон щяммя мцдафия кардя изощи пяйдо карде мымкцн ныбейе.

Иминня Поядя кали принсипон, вяйо щямян «миллия камион ийян бы ъоьо камион мянсцб бя шяхсон щяхон ийян озодятион мцдафия чы инсони щяхон бейнялхялья мцдафиякц жо ныбя пояйе» ьязиня принсипон ыштя выряшон ся. Бы поядя щямян елан кардя бедя ки, бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси ыштяни ъялявон (ъяьо) щисоб карде йаян ныкарде озод выъние щяхыш щесте, ъыго выъын йаян деми ангыл бя щяхон бя ъимон дявоние щямоня шяхси бяпе бевяжя вязиййятядя ныня.

Дыминня Поя чы чярчивя Конвенсийа ясася оперативя поя щисоб бедя. Ийо конкретя принсипон ыштянядя ещтиво кардя мцддяаон выряшон ся. Ын принсипон щовцъя спектрядя мясяляон ящотя кардедян.

Быми дахиле:

- чымыни-ыштяни ьядяьян карде;

- щяьиьия бяробяряти бя нав дое;

- мядяниййяти оьяте ийян озавзийеро, иъянян дини, зывони, яняняон оьятеро вяжиня шяраити бино карде бя нав дое;

- ижлос, ассосиасийя, сыхан воте, фикир, виждон ийян диня озодяти;

- бя щяммя информасийа васитяон имкон рясе ийян явони озод око дое;

- чы зывони озодяти:

- миллия камион зывони ыштя ъимонядя ийян ижтимаия выряонядя иъянян де инзибатия органон мцнасибятядя око дое;

- миллия ками зывонядя бя фямилийя око дое;

- шяхсия характерядя бя информасийа чы камион зывонядя ное;

- топографикя информасийа чы камион зывонядя око дое;

–  –  –

- чы камион зывони омцте ийян бы зывонядя тящсил се щях;

- тящсиля мцяссисон еъяне щях;

- де сярщяди дя тяряфи ялоья оьяте;

- бейнялхялья ийян сярщядякяноя ямякдашяти;

- иьтисоди, мядяни ийян ижтимоийя ъимонядя иштирок карде;

- зцйегятя ассимилйасийа ьядяьян карде.

Чы принсипонядя кали гыляон чы инсони щяхон барядя Авропа Конвенсийадя ыштя выряшон ся. Явони бя чярчивя Конвенсийа дяьанде щям бявон щатяряфиня характер доеро, щямян ки, чы чярчивя Конвенсийа бя Авропа Шцря цзв ныбя девлятон (ещаня явон чы Назирон Комитякц мцяййян тяклифон быстянон) дими оъ бе горя ящямийятыш вейе.

Пентоно чоко ьейд кардя бя, Дыминня Поя редактя кардеядя бя програмя типиня мцддяаон хцсусия аксент кардя бя. Ын мцддяаон мцяййяня мяьсядон ифадя кардедян ки, явян чы чярчивя Конвенсийа цзвя девлятон вядя миллия сявиййядя щямряья ьанцнядятя актон ийян щцкцмяти тядбирон виндеро вязифяон ноедя. Ьяйряз быми ийо дытяряфя ийян ветяряфя мцьавиляон дябастеро ын мцддяаон бя выря росние имконон нязярядя гятя бян.

Семиння Поядя чы чярчивя Конвенсийа изощи барядя кали мцддяаон ыштя выряшон ся.

Ийо, мясялян, чярчивя Конвенсийадя щич гыля ьайдя чы девлятон ярози битовяти ийян сийасия мцстяьыляти зидд конся щярякяти ро дое щяхи щесте ьязиня йаянки жо бейнялхялья сянядонядя ийян миллия ьанцнядятиядя нывыштя бя инсоня щяхон ийян озодятион комися бя кам карде ьязиня изощ карде ябыни мцддяаон ьейд кардя бян.

Чоминня Поядя чярчивя Конвенсийа нязорятя механизми характеристика доя бя.

Бы барядя щырщовцъя информасийа ъинтоно доя бябе.

Охоння мцддяаон Пенжминня Поядя ифадя кардя бян. Пентоно чоко ьейд кардя бя, чярчивя Конвенсийа – ым оъя конвенсийайе: Авропа Шцря цзв ныбя девлятон де Назирон Комитя мяслящяти бяй цмъян бе бязынен, ымян бо АБЯТ-и цзывонро хцсцси ящямийятине. Чярчивя Конвенсийа бяй ыштя розияти ифадя кардя щар гыля девлятиро ратификасийа барядя сяняд бо огяте тящвил доя бяпешт, се манги бядигя омя манги икц бя ьыввя пеныштедя.

Чярчивя Конвенсийа бя выря росние сяпе нязорят

Чы Рози бя Тяряфон Чярчивя Конвенсийа бя выря росние барядя ьыймяти Назирон Комитя доедя, Мяшвярятя Комитя бы сащядя бяй комяг кардедя. Рози бя Тяряфон чярчивя Конвенсийа бя чявон мцнасибят бя ьыввя пеныште бяпешт, и сори дылядя чы Конвенсийа принсипон бя выря росние барядя кардя бя ьанцнядяти иъянян жо тядбирон барядя ятрофиня информасийа ыштянядя ифадя кардя щисобот бя пе едашто. Чыми бяпешт щисоботон мцтямади (ща пенж сорядя и кяря) йаянки Назирон Комитя бы барядя хащиш кардеядя доедян.

Бя чярчивя Конвенсийа горя, Назирон Комитя бяпе Мяшвярятя Комитя тяркиби выъние ьайдя ийян ячяй кой проседцра мцяййян быкя. 1997-миння сори сентйабря манги 17-миння рцъи Назирон Комитя «Миллия камион мцдафия барядя чярчивя Конвенсийа 24-26-миння маддяон ясасядя яй бя выря росние горя проседцра ьайдяон»ыш ьябцл кардя ((97)10 резолцсийа).

Мяшвярятя Комитя бяпе чы Назирон Комитя тяйин кардя минимцм 12, максимцм 18 няфярядя иборят быбц. Ясася цзывон сийощи 2-миння Ялавядя доя бя.

Щар гыля Рози бя Тяряф бя ъиня тялябон жявоб доя намизядон дое бязыне:

- миллия камион мцдафия сащядя мяшщцря одям;

- бя шяхсия кейфийятядя чыхыш карде, мцстяьиля, бетямянно ийян Мяшвярятя Комитядя сямяряйня ко карде имкони малик бе.

Щяни бяштя ко бино кардя Мяшвярятя Комитя вязифя Рози бя Тяряфонкц бя Авропа Шцря омя щисоботон дия карде, явони оъ-оъи елон карде ийян Рози бя Тяряфон бы сащядя виндя тядбирон барядя ыштя фикири щозы кардейе. Бы вязифя горя Мяшвярятя

Комитя ыштя коядя ъиня методон око доедя:

- яв Рози бя Тяряфонкц ялавя информасийа тяляб карде бязыне;

- яв жо мянбоонкц: жо-жо шяхсонкц, чы ни-щцкцмятя тяшкилатонкц (НЩТ) и.ж.

информасийа се бязыне (ямма бя нязя се лозиме ки, Мяшвярятя Комитя де фярдийя шикойятон мяшьцл бедяни):

- яв де жо мянбоонкц, бы барядя Назирон Комитя хябя карде шярти, информасийа тяляб карде бязыне:

- яв де щцкцмяти нымойондяон виндемон дявоние бязыне, ъого виндемон бы барядя щямряья щцкцмят хащиш кардеядя, мяжбцрийе;

- яв, ьяряйз щямряья щцкцмяти виндемони, де жо мянбяонян виндемон карде бязыне, де шярти ки, бы барядя Назирон Комитя хцсусия мандатыш быбц.

Мяшвярятя Комитя фикири зыняй бяпешт, Назирон Комитя чы Рози бя Тяряфон виндя адекватя тядбирон барядя охоня ьярори ьябцл кардедя, бяйян рай вотедян. Тяляб беядя яв мцяййяня рекомендасийаон ьябцл карде бязыне, явони бя щямряья Рози бя Тяряфи выьанде бязыне.

Назирон Комитя рай йаянки рекомендасийа ьябцл бе бяпешт чы Рози бя Тяряфи бя Мяшвярятя Комитя омя фикирии мцнасибятядя доя бя де щар гыля коментарийя бя ижо яв оъ-оъи елан кардя бедя. Мяшвярятя Комитя омя фикиронян, адятян, де Назирон Комитя рай бя ижо елон кардя бедя.

Назирон Комитя ыштя рай ийян рекомендасийаон бя выря росние мцшащидя кардеро Мяшвярятя Комитя жялб карде бязыне.

Рози бя Тяряфон ыштя иминня щисоботон 1999-миння сори февраля манги 1-миння рцъи (чярчивя Конвенсийа бя ьыввя пеныште бябештя и сори мцддяатядя) едаштышоне. 1999миння сори дылядя Мяшвярятя Комитя 23 гыля девлятикц щисоботыш се.

Бы барядя щянийян ятрофиня информасийа серо бы адрес мцражият карде бязынеон:

Инсоня щяхон горя Департамент, миллия камион шебя.

F-67075 Strasbourg Cedex (телефон: 03 88 412963;

факс: 03 88 412793;

E-mail: nadia.khafaji@coe.int) Бя Чярчивя Конвенсийа ьол кяшя ийян яй ратификасийа кардя девлятон тоъя кардя бя сийощи Интернетядя, чы Авропа Шцря сайти (http/www.coe.int) сящифяонядя пяйдо карде бязынеон.

МИЛЛИЯ КАМИОН МЦДАФИЯ БАРЯДЯ ЧЯРЧИВЯ

КОНВЕНСИЙА

- Авропа Шцря цзвя девлятон цмцмия ноилиййят щисоб бя идеалон ийян принсипон мцдафия карде ийян озавзыние хатыр чявон арядя иттифоьи щянийян ьойм карде чы Авропа Шцря мяьсяд щисоб кардя;

-чы инсони щяхон ийян ясася озодятион мцдафия ийян бы сащядя вязиййяти щянийян чок карде бя мяьсяди рясеро гыляй воситя щисоб кардя;

-1993-миння сори октйабря манги 9-дя Вйанадя ьябцл кардя бя чы Авропа Шцря цзвя девлятон ийян щцкцмятон йолон Бяйонномя бя ъимон дявониеро щозы бе ифадя кардя;

-ыштя ярозионядя бя миллия камион щести мыдофя кардеро щози бя;

-Авропа тарыхядя бя тялатцмон, Авропа гитядя собитяти, демократикя бетящлцкяти ийян ямнийятиро чы миллия камион мцдафия мыщцмя ящямийят кясб карде сыбцт карде етироф кардя;

-плуралистя ийян щяьиьятян демократикя жямиййяти бя миллия камион мянсцб бя шяхсон етникя, мядяния, зывоня ийян диня ыштянямяхсцсяти анжах щцрмят карде не, щямян бо ын ыштянямяхсцсяти ифадя карде, ныьо дое ийян озавзыние тямин кардя шяроити сохте вожиб щисоб кардя;

-мядяния рангрисиняти чы щар гыля жямиййяти выло карде не, щянийян озавзийе мянбя ийян амил беро толерантя ийян диалогя шяроити сохте вожибяти фамя;

-чы товвардя ийян овж кардя Авропа озавзийе анжах чы девлятон арядя ямякдашятикц не, щямян чы щар гыля девляти конститцсионя ийян ярозийя битовяти чярчивядя чявон сярщяди дырози бя выряон ийян регионон щцкцмяти органон де ийянды ямякдашяти ясасядя мымкцн бе ьябцл кардя;

-чы Инсоня Щяхон ийян Ясася Озодятион Мцдафия барядя Конвенсийа ийян бяй ялавя кардя бя Протоколон ьябцл кардя;

-чы Ибя Миллятон Тяшкилоти бяйонномяонядя ийян чы Авропадя Бетящлцкяти ийян Ямякдашяти Мцшавиря сянядонядя, язжцмля 1990-миння сори ийцня манги 2-дя Копенщагенядя ьябцл кардя бя сянядядя миллия камион мцдафия карде барядя ифадя кардя бя вязифяон бя нязяр ся;

-де ьанцни алияти, ярозийя битовяти ийян девлятя сцверенитети ныьо дое шярти, миллия камион ийян бявон мянсцб бя шяхсон щяхон ийян озодятион мцдафия тямин кардеро риайят кардянин бя принсипон ийян чявонкц бя нав омя вязифяон мыяййян кардеро сяще щозы бе нымойиш кардя;

-чы миллия ьанцнядяти ийян мцвафиья девлятя сийосяти ясасядя ын чярчивя Конвенсийадя тясбит кардя бя принсипон бя ъимон дявониеро сяще щозы бе нымойиш кардовния бя есятня чярчивя Конвенсийа ьол кяшя Авропа Шцря цзвя девлятон ийян жо девлятон, ъинтоно нывыштяйон барядя бя рай омедян:

–  –  –

Миллия камион ийян бявон мянсцб бя шяхсон щяхон ийян озодятион мцдафия чы инсоня щяхон бейнялхялья мцдафия жо ныбя пояйе, бы мяноядя чы бейнялхялья ямякдашяти гыляй сащяйе.

–  –  –

Чы ын чярчивя Конвенсийа мцддяаон де виждони ийянды дярясе ийян де ийянды сцлцк карде ийян бя девлятон арядя хяймандя щамсийяти, дцстя мцнасибятон ийян ямякдашяти принсипон риайят карде шярти тятбыь кардя бедян.

–  –  –

1. Бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси ыштяни ъялявон щисоб карде йаян ныкарде озод выъние щяхыш щесте, ъыго выъын йаян деми ангылбя щяхон бя ъимон дявоние щямоня шяхси бяпе бевяжя вязиййятядя ныня.

2. Бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхс ысятня чярчивя Конвенсийадя ьойм кардя бя принсипонкц бя нав омя щяхон ийян озодятион жойлиня ийян де жо кясон и вырядя око дое бязыне.

–  –  –

1. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси чы ьанцни вядя бяробяряти ийян ьанцни явони бяробяр мцдафия карде тяминот доедян. Бычыми горя де миллия камион мянсцб бе ясаси щар журя чымыни-ыштяни ьядяьяне.

2. Тяряфон, зярцрия щолонядя чы иьтисодия, сосиаля, сийосия ийян мядяния ъимони щяммя сащяонядя бя миллия камион мянсцб бя шяхсон де чы ящоли ясася грцпи мянсцб бя шяхсон арядя тямомя ийян щяьиьия бяробяряти тяшвиь кардеро лозим бя тядбирон винде бяштя ещдя пеьятедян. Деми ялоьядя, тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон конкретя вязиййяти лозим бя сявиййядя бя нязяр седян.

3. Чы 2-миння бянди ясасядя виндя бя тядбирон бяня чымыни-ыштяни акти чы нязярикц дявония бедянин.

Маддя 5

1. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон ыштя мядяниййяти ныьо дое ийян озавзыние, щямчинин, ыштя ыштянямяхсцсяти ясася елементон, мящз: дини, зывони, яняняон ийян мядяния ирси ныьо дое тямин кардя шяроити сохте бяштя ещдя пеьятедян.

2. Бя ыштя цмцмия интеграсийа сийосяти дявоние сащядя ьябцл кардя бя тядбирон де хялял ныварде шярти, Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон бя чявон иродя вяйня (ялейщ) явони ассимилйасийа карде мяьсядядя бя щар гыля сийосия ийян ямялиня щярякятон ныкарде бяштя ещдя пеьятедян ийян щямоня шяхсон ъялявоня ассимилйасийакц мцдафия кардедян.

–  –  –

1. Тяряфон чы мядяниййятон арядя толерантяти рцфи ийян диалоги тяшвиь бякарден, щямчинин етникя, мядяния, зывоня йаян диня мянсцбиййятикц бя шыкыря ныбя, чявон ярозионядя ъия щяммя шяхсон арядя, язжцмля чы тящсили, мядяниййяти ийян информасийа васитяон сащядя бя ийянды щцрмяти ийянды дярясе ийян де ийянды ямякдашяти карде сябяб беро сямяряйня тядбирон бясохтен.

2. Тяряфон бяштя етникя, мядяния, зывоня йаян диня мянсцбиййяти горя чы тарсларзи ийян чымыни-ыштяни актон, дышменяти йаян зылми обйект бе зыня шяхсон мцдафия кардеро гяряк бя щяммя тядбирон винде бяштя ещдя пеьятедян.

–  –  –

Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси динжя йыьняьон озодяти ийян жямиййятон озодяти, ыштя рай ифадя карде озодяти ийян фикиря, виждоня ийян диня озодяти щяхи щцрмят карде тямин кардедян.

–  –  –

Тяряфон бя диня камион мянсцб бя щар гыля шяхси оъ-оъи ыштя дини етиьоди карде йаян етиьоди ифадя карде щяхи, щямчинин диня мцяссисяон, тяшкилотон ийян жямиййятон сохте щяхи етироф карде бяштя ещдя пеьятедян.

–  –  –

1. Тяряфон бе девлятя органон мыдохиля ийян сярщядонкц бя шыкыря ныбя, бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси чы ками зывонядя щар гыля рай ийян информасийа йаян идейаон се ийян яй бя ийянды дое озодяти бячяй ыштя фикири ифадя карде озодяти дахыл бе ьябцл карде бяштя ещдя пеьятедян. Щцьоья системон чярчивядя Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон бя информасийа васитяон сойб бе сащядя бя чымыни-ыштяни мяруз ныманде тямин бякарден.

2. 1-миння бянд бе щич гыля чымыни-ыштяни ийян обйективя мейарон ясасядя бо радио доемонон, сядосимо доемонон йаян кино мцяссисяон рысхятя реъим тятбыь кардеро бя Тяряфон мане бедяни.

3. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон чапя няшрон басте ийян чявонядя око дое мане бедянин. Явон радио, телевизийа доемони щяхон ясаси чярчивядя мцмкцн бя щяддядя ийян чы маддя 1-миння бянди ьайдяон бя нязяр се чярчивядя бя миллия камион мянсцб бя шяхсон ыштя информасийа васитяон сохте ийян чявонядя око дое имкони тямин кардедян.

4. Ыштя щцьоья системон чярчивядя Тяряфон де толерантяти ийян мядяния плцрализми тяшвиь карде мяьсяди, бя миллия камион мянсцб бя шяхсон бя информасийа васитяон даст рясе щостон кардеро лозиминя тядбирон виндедян.

Маддя 10

1. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси ыштя шяхсия ъимонядя ийян ижтимоийя выряонядя ыштя зывони шифощи ийян нывыште ьайдядя озод ийян беманея око дое щяхи ьябцл карде бяштя ещдя пеьятедян.

2. Бя миллия камион мянсцб бя шяхсон янящой йаян янянявия ъия жоьрафия ряйононядя, ещаня щямоня шяхсон хащиш кардедянбц ийян ъяго хащишон бя реаля тялябатон жявоб доедянбц, Тяряфон имкон бя сявиййядя чы камион зывони чы щямоня шяхсон ыштян арядя ийян чявон де инзибатия органон мыносиботонядя око дое тямин кардеро щярякят бякарден.

3. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси чяй щябс карде сябябон, бяй тяьдым кардя бя иттищомон характери ийян сябябон барядя ян кыртя мцддяатядя чяй сяряся зывонядя информасийа се, щямчинин чяй бы зывонядя ыштяни мцдафия карде, бымядя лозим бя дилможи комяги бепул се щяхи тямин карде бяштя ещдя пеьятедян.

Маддя 11

1. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси бы зывонядя ыштя фямилийя, номи ийян пыя номи око дое, щямчинин де чявон щцьоья системон цмъяня тисбирядя явони рясмян етироф карде щяхи ьябцл карде бяштя ещдя пеьятедян.

2. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси чы мяхлоьи чяшявядя ыштя ками зывонядя левщяон, нывыштяйон ийян жо шяхсия информасийаон ещаште щяхи зыне бяштя ещдя пеьятедян.

3. Бя миллия камион мянсцб бя янящой одями янянявия ъия ряйононядя, ыштя щцьоья системон чярчивядя, де зярцрят беядя де жо девлятон созиш бастеян дахыл бе шярти, Тяряфон бя конкретя шяроити цмъяня шикилядя, ещаня бя ъяго информасийа зярцрят щестебц, янянявия выря номон, кцчя номон ийян жо топографикя информасийаон бо мяхлоьиро щямян чы ками зывонядя нывыште тямин кардедян.

Маддя 12

1. Тяряфон зярцрят беядя де щям ыштя миллия камион, щямян чы ящоли ясася грцпи мядяниййяти, тарыхи, зывони ийян дини омцте мяьсяди тящсиля ийян елмия тядьыьатон сащядя тядбирон сохтедян.

2. Бы контекстядя Тяряфон язжцмля бо мцяллимон щозы карде ийян мяктябя дярсявонон щозы кардеро гяряк бя шяроит сохтедян, щямчинин чы жо-жо ижмаон шогирдон ийян мцяллимон арядя ялаьяон овж кардониедян.

3. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон щяммя сявиййяонядя тящсил се щостон кардеро бяробяря имконон тямин карде бяштя ещдя пеьятедян.

Маддя 13

1. Ыштя тящсиля системон чярчивядя Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон тящсил се ийян мцтяхяссис щозы карде сащядя ыштя хцсцсиня мцяссисяон сохте ийян бявон йолйяти карде щяхи етироф кардедян.

2. Ын щяхи бя ъимон дявоние чы Тяряфон вядя щич гыля малиййя ещдямон ноедяни.

Маддя 14

1. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси ыштя зывони омцте щяхи етироф карде бяштя ещдя пеьятедян.

2. Бя миллия камион мянсцб бя шяхсон янящой йаян яняняви ъия жоьрафия ряйононядя, быми зярцрия тялябат бя щолонядя, Тяряфон имкон бя вырядя ийян ыштя тящсиля системон чярчивядя бы миллия камион мянсцб бя шяхсон ыштя зывони омцте ийян бы зывонядя тящсил серо зярцрия имкони тямин карде бяштя ещдя пеьятедян.

3. Чы ын маддя 2-миння бянд ъыго бя ъимон дявония бедя ки, яв бя рясмийя зывони тядриси ийян бя зывонядя дярс дявоние хялял нывя.

–  –  –

Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон мядяния, ижтимаия ийян иьтисодия ъимонядя, щямчинин язжцмля бявон аид бя мясяляонядя девлятя коонядя сямяряйня иштирок кардеро лозиминя шяроит сохте бяштя ещдя пеьятедян.

–  –  –

Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон ъия щар гыля жоьрафия ряйонядя чы ящоли сохтемоня тяркиби дягиш кардя, демиян бя бы чярчивя Конвенсийадя нывыштя бя принсипонкц бя нав омя щяхон ийян озодятион хялял варде мяьсядядя бя тядбирон сохтекц даст кяшедян.

–  –  –

1. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон де чы жо девляти ярозиядя ъия, язжцмля де дейявон ейзяня мядяния, зывоня йаян диня цмцмия етникя мянсцбиййятиня йаян мядяния ирсиня одямон сярщяди дырози озод ийян динжя ялаьяон сохте ийян огяте щяхи бя выря росние мане ныбе бяштя ещдя пеьятедян.

2. Тяряфон бя миллия камион мянсцб бя шяхсон щям миллия, щямян бейнялхялья сявиййяонядя чы ни-щцкцмятя тяшкилатон фяалиййятядя иштирок карде щяхи бя выря росние мане ныбе бяштя ещдя пеьятедян.

Маддя 18

1. Бя щямряья миллия камион мянсцб бя шяхсон мцдафия тямин кардеро Тяряфон зярцрят бя щолонядя де жо девлятон, щямчинин де щамсийя девлятон дытяряфиня ийян ветяряфиня созишон дябастеро щярякят карде бяштя ещдя пеьятедян.

2. Тяряфон щямряья щолонядя чы сярщяди дырози ямякдашяти овж кардеро тядбирон сохтедян.

Маддя 19

Тяряфон бя ысятня чярчивя Конвенсийадя нязярядя гятя бя принсипон риайят карде ийян явони бя выря росние бяшдя ещдя пеьятедян. Ын вахт явон анжах бейнялхялья щцьоья сянядонядя, язжцмля Инсоня Щяхон ийян Ясася Озодятион Мцдафия барядя Конвенсийадя нязярядя гятя бя мящдцдиййятон ийян бя дцмо огардяйон, ыштянян нишон доя принсипонкц бя нав омя щяхон ийян озодятион аид бя дяряжядя винде бязынен.

–  –  –

Есятня чярчивя Конвенсийадя ифадя кардя бя принсипонкц бя нав омя щяхон ийян озодятион бя ъимон дявонийеядя бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхс бя миллия ьанцнядяти риайят кардедя ийян бя жо шяхсон, язжцмля бя ящоли ясася грцпи йаян бя жо миллия камион мянсцб бя шяхсон щяхон щцрмят кардедя.

Маддя 21

Ысятня чярчивя Конвенсийадя бя щич гыля ьайдя бя конся шяхси бейнялхялья щцьуьи ясаси тяшкил кардя принсипон, язжцмля чы девлятон сцвереня бяробяряти, ярози битовяти ийян сийасия мцстяьыляти принсипон зид бя щар гыля фяолиййяти йаян щярякяти карде зыне ьязиня шярщ карде ябыни.

–  –  –

Ысятня чярчивя Конвенсийа щич гыля ьайдя чы Тяряфон конся гыляй ьанцнядяти йаян чы мыьовиля бастя Тяряфи иштирок кардя щар гыля жо Конвенсийа ясасядя ьябцл кардя инсоня щяхон ийян жо ясася озодятион конся гыляй бя кам карде йаянки бяня кам карде ьязиня шярщ карде ябыни.

–  –  –

Ысятня чярчивя Конвенсийадя нязярядя гятя бя принсипонкц бя нав омя щяхон ийян озодятион чы Инсони Щяхон ийян Ясася Озодятион Мцдафия барядя Конвенсийа ийян бяй ялавя кардя бя протоколон предмет бя ийянды сяпе егынийя щямряья мцддяаон, охоня сянядядя чокняй, ъяьо дярясе гяряке.

–  –  –

1. Чы Тяряфон ысятня чярчивя Конвенсийа бя выря росние сяпе нязоряти Авропа Шцря Назирон Комитя кардедя.

2. Чы Авропа Шцря цзв ныбя Тяряфон ысятня чярчивя Конвенсийа имплементасийа механизмонядя мцяййян бя де жо шяртон ясасядя иштирок кардедян.

–  –  –

1. Ысятня чярчивя Конвенсийа бя Тяряфон щар гыля мцнасибятядя бя ьыввя пеныште бяпешт и сори дылядя щямоня Тяряф Конвенсийадя нывыштя бя принсипон бя выря росниеро ьябцл кардя бя ьанцнядятия тядбирон ийян жо тядбирон барядя бя Авропа Шцря Йоля Катиби мыфяссяля мялцмот доедя.

2. Пеш быми щар гыля Тяряф мцтямади ийян чы Назирон Комитякц бы барядя хащиш дахил беядя ысятня чярчивя Конвенсийа бя выря росние барядя щар гыля мялцмоти бя Йоля Катиби доедя.

3. Йоля Катиб де ысятня маддя шяртон щямряья ьайдядя бяй доя бя мялцматон бя Назирон Комитя выьандедя.

Маддя 26

1. Назирон Комитя чы щар гыля Тяряфи ысятня чярчивя Конвенсийадя нывыштя бя принсипон бя выря росние горя виндя адекватя тядбирон ьыймят доеядя миллия камион мцдафия сащядя ве сяриштяш бя мцтяхяссисонядя тцмо кардя бя Мяшвярятя Комитякц комяг седя.

2. Ын Мяшвярятя Комитя тяркиби ийян ячяй ко проседцра ысятня чярчивя Конвенсийа бя ьыввя пеныште бяпешт и сори дылядя Назирон Комитя мцяййян кардедя.

–  –  –

Ысятня чярчивя Конвенсийа бо Авропа Шцря цзвя девлятон ьол кяшеро оъе.

Конвенсийа ийян де тося бя ьыввя пенештя рцъи Назирон Комитя дявят кардя бо жо девлятонроян ьол кяшеро оъе. Конвенсийа бяпе ратификасийа кардя быбц, ьябцл кардя быбц, бягям кардя быбц. Ратификасийа, ьябцл, бягям кардя бе барядя сянядон бо оьятеро бя Авропа Шцря Йоля Катиби доедян.

Маддя 28

1. Ысятня чярчивя Конвенсийа бя Авропа Шцря цзвя 12 гыля девлят бя 27-миння маддя нормаон ясасядя ын Конвенсийа дябасте рай доя рцъикц се манг дявардя бяпешт омя манги иминя рцъикц бя ьыввя пеныштедя.

2. Чыми бяпешт ысятня чярчивя Конвенсийа дябасте рози бя щар гыля девлятиро Конвенсийа ячяй ратификасийа карде, ьябцл карде ийян бягям карде бярядя сянядон бо огяте доя рцъикц се манг дявардя бяпешт омя манги иминня рцъикц бя ьыввя пеныштедя.

–  –  –

1. Ысятня чярчивя Конвенсийа бя ьыввя пеныште ийян де Тяряфон мяслящят карде бяпешт Авропа Шцря Назирон Комитя чы Авропа Шцря Низамнамя 20-миння маддя «д» бяндядя нязярядя гятя бя ьайдядя, де вея сядо ьябцл кардя бя ьярори, бя Авропа Шцря цзв ныбя, бя ысятня Конвенсийа 27-миння маддя щямряь бяй ьол кяше дявят ся, ямма щяля ьол ныкяшя девлятон ийян чы Авропа Шцря цзв ныбя щар гыля жо девляти ысятня чярчивя Конвенсийа цмцъ бе тяклиф карде бязыне.

2. Бяй цмцъ бя щар гыля девлятиро чярчивя Конвенсийа цмцъ бе барядя сянядон оьятеро бя Авропа Шцря Йоля Катиби доекц се манг бяпешт омя манги икц бя ьыввя пеныштедя.

Маддя 30

1. Щар гыля девлят ьол кяше деврядя ийян ратификасийа карде, ьябцл карде, бягям карде ийян цмцъ бе барядя сянядон бо оьятеро доеядя бя ком ярози йаянки ярозион барядя, бя чявон горя ки, яв бейнялхялья мцнасибятонядя мясцлийят кырниедя, бявонядя ки, ысятня чярчивя Конвенсийа зцядяй, бы барядя ьейд карде бязыне.

2. Пешо щар гыля девлят кон вахтядя быпийоше, бявядя бя Авропа Шцря Йоля Катиби де яризя кардя мцражиятядя ысятня чярчивя Конвенсийа бяштя жо ярозионян шамил карде бязыне. Ысятня чярчивя Конвенсийа бы ъоьо ярозиядя Йоля Катиб яризя секц се манг бяпешт омя манги икц бя ьыввя пеныштедя.

3. Чы сыфтяня ды гыля бянди ясасядя щар гыля ярози барядя доя бя щар гыля яризя де Йоля Катиби хябя карде шярти бя дцмо пегяте бябе. Щямоня ьярор чы Йоля Катиби хябя кардейкц се манг бяпешт омя манги икц бя ьыввя пеныштедя.

–  –  –

1. Щар гыля Тяряф щар вахти бя Авропа Шцря Йоля Катиби де хябя кардя нывыштяй мяктцби ысятня чярчивя Конвенсийа денонсасийа карде бязыне.

2. Ъоьо денонсасийа бы барядя хябя кардя мяктцби чы Йоля Катиби секц шяш манг бяпешт омя манги икц бя ьыввя пеныштедя.

–  –  –

Чы Авропа Шцря Йоля Катиб бя Авропа Шцря цзвя девлятон, ысятня чярчивя Конвенсийа ьол кяшя жо девлятон, бяй цмцъ бя щяммя девлятон ъиня мялцмотон хябя доедя:

1) щар гыля ьол кяше барядя;

2) щар гыля ратификасийа карде, ьябцл карде, бягям карде, цмцъ бе барядя сяняди бо огяте дое барядя;

3) ысятня чярчивя Конвенсийа 28, 29, 30-миння маддяон ясасядя ячяй бя ьыввя пеныште барядя щар гыля тарыхи барядя;

4) ысятня чярчивя Конвенсийа барядя щар гыля жо щярякяти, хябярдоряти ийян мялцмоти барядя.

Ъинтоно лозим бя ьайдядя вякил щисоб кардя бя ьол якяшон бя ысятня чярчивя Конвенсийа цмцъ бе тясдыь кардеро бяй ьол кяшедян.

1995-миння сори февраля манги 1-миння рцъи Страсборгядя ингилис ийян франсызя зывононядя щозы кардя бя щар ды гыля мятн и аутентикядян, жями и гыля нусхядя бя Авропа Шцря архив бо оьятеро доя бян. Авропа Шцря Йоля Катиб ыштя тясдыь кардя сцрятон бя Авропа Шцря щар гыля цзви ийян ысятня чярчивя Конвенсийа ьол кяшя йаянки бяй цмцъ беро дявят кардя бя щар гыля девлятонро выьандедя.

–  –  –

ЧЫ МЯСЯЛЯ ТАРИХ

1. Миллия камион вязиййяти барядя мясяля Авропа Шцрядя 40 сори дылядя ря-ря мцзакиря бя. Щяля ыштя мевжцдяти иминня сори Парламент Ассамблейа ыштя йцридик ийян инзибатия мясяляон барядя Комитя дяклядядя «миллия камион щяхон янийян вея щевцъя планядя мцдафия проблемыъ» зыняй. 1961-миння сори Ассамблейа мяслящятыш кардыъе ки, Инсоня Щяхон ийян Ясася Озодятион Мцдафия барядя Конвенсийадя (ИЩАК) ыштяни нывиндя миллия камион ками щяхон гарантийя дое мяьсядиро бя 2миння ялавя протоколи жо маддя дяьанде лозиме. Щямоння Конвенсийадя анжах 14миння маддядя жо-выънеяти барядя мыддоядя бя «миллия камион ассосиасийаон» еъя доя бя. 285-миння (1961) рекомендасийадя тяклиф щестбе ки, миллия камион мцдафия барядя маддя лайищя ъиня редактядя доя быбц:

«Бя миллия камион мянсцб бя шяхсикц ийян ячяй иъма жо цзывонкц чы ижтимаи ьайдяон дыля щяддядя чявон бяштя мядяниййяти бя щяхе ийян ыштя зывони око дое, ыштя мяктябон бино карде, ыштя выъния зывонядя тящсил се, бяштя хыдо итоят карде ийян ыштя дини ижро карде щяхон се ябыни».

2. Комитя, ком ки, бяй ъоьо протоколи щозо карде имкони ийян лозимяти барядя мясяля цмцте аспардяшон бе, ыштя ко детобя тящсил системиядя зывонядя око дое даир Белгийядя зывони проблемон барядя ьябцлбя ьяти ьярари оьятыше (Авропа Инсони Щяхон Мящкямя 23 ийул 1968-миння сори ьябцлыш ка, серийя А, №6 бя ьярар). 1973-миння сори Комитя ъоьо гыля ряйыш дое ки, йцридик жящятикц миллия ками щяхон барядя бя ИЩАК ялавя протокол щозо карде хцсцси зярцрят ни. Ямма експертон бя ъоьо гыляй фикир омян кИ, яэяр ды жо ясасон мяьсяди щямряь щисоб бябяй, бявядя йцридик жящятдян ъоьо гыляй пртоколи ьябцл карде манея нябий.

3. Бы незоно Парламент Ассамблейа бя Назирон Комитя рекомендасийа доше ки, кали сийасия ийян щцьоья проблемон, хцсцсян миллия камион щяхон барядя протокол йаян конвенсийа щозо карде барядя ьярор ьябцл быкя. 1134-миння (1990) рекомендасийадя Ассамблейа фикири горя бо миллия камион мцдафияро зярури бя принсипон сийащи ыштя выряш ся. 1991-миння сори октйабря мангядя Инсони Щяхон барядя Рящбяря Комитя (ИЩРК) ъоьо гыляй аспардяй сяше ки, Авропа Шцря чи миллия камион мцдафия горя ыштя фяалиййяти Авропадя Бетящлцкяти ийян Ямякдашяти барядя Мцшавиря ийян Ибя Миллятон Тяшкилати коон нятижя, чяйо Авропа Шцря ьейдон бя нязяр се ясасядя барде зыне горя щцьоья ийян сийасия жящятикц бя шяраити дия быкя.

4. 1992-миння сори майя мангядя Назирон Комитя бя ИЩРК ъоьо гыляй аспардяй доше ки, миллия камион мцдафия барядя хцсцси щцьоья нормаон щозо карде имкони цмцтон. Ды мяьсяди ИЩРК Експертон Комитя дцзыш карде ки, явян бяй 1993миння сори мартядя доя бя ды тоъя сялащийятон Авропа Шцря ийян АБЯТ-и и йянды тямом кардя ко принсипи бя нязяр се ясасядя, бы сащядя хцсцси щцьоья нормаон мясяля барядя ыштя фикири бяпе бявоти. ИЩРК ийян Експертон Комитя бы мясяля барядя мцхтялиф сянядон, хцсцсян Ды Щцьуьи бо Демократийяро Авропа Кямиссийя (ве вахт бяй Венетсийя Кямиссийя вотедян) щозош карде миллия камион щяхон мцдафия барядя Авропа конвенсийа горя Тяклифон, АИЩК Ялавя Протоколи барядя Австрийя тяклифон, чы Ассамблейа 1201-миння (1993) Рекомендасийа дахил бя АИЩК Ялавя Протоколи пройект ийян бя жо тяклифоншон цмцте. Чы ко нятижя ьязиня, ИЩРК 1993-миння сори сентйабри 8-дя Бя Назирон Комитя мярузяш тяьдим карде. Бявядя бы сащядя тяклиф карде зыне бян мцхтялиф щцьоья нормаон ийян ын нормаон ьойм зыне бян щцьоья актон ыштя выряшон сябе. Бымядя ИЩРК ьейд ка бе ки, «миллия камион» термини изощ кардеядя бя консенсцс оме мцмкцн ныбе.

5. 1993-миння сори октйабря манги 8-дя чы Авропа Шцря цзв бя девлятон девлятя ийян щцкцмятя йолон барзя сявиййядя дявардя виндемонядя сящещя гям шодоя бе. Бы виндемонядя явон бя рай омян ки, Авропадя тарыхя тялятцмон нятижядя офяйя миллия камион бяпе мцдафия ийян щцрмяти око дое бызынон, ымян бо ямнийяти ийян стабилятиро гыляй хязиняйе. Девлятон ийян щцкцмятон йолон хысцсян бя ъоьо гыляй ьярор омян ки, явон миллия камион мцдафия карде бяпе бяштя ещдя пегятон. Вйана

Декларасийа дыминя ялавядя бо Назирон Комитя ын вязифяон ноя бин:

- ян камя вахтядя бо миллия камион мцдафия тямин карде мяьсядиро, риайят карде Рози бя Девлятон сяпе гыляй вязифя ьязиня ноябя принсипон нишон доя чярчивя Конвенсийа щозы карде. Ын Конвенсийа бяпе бо цзв ныбя девлятонроян ьол кяшеро оъ быбц.

- Инсоня Щяхон барядя Авропа Конвенсийа мядяниййяти сащядя бя фярдия щяхон, хцсцсян бя миллия камион мянсцб бя шяхсон тяминот доя мцддяаон ыштянядя нязярядя гятя ялавя Протоколи щозы карде бино быкян.

6. 1993-миння сори нойабри 4-дя Назирон Комитя чы миллия камион мцдафия барядя хцсцсия Комитяш (МКМХК) сохте. Вйанадя ьябцл кардя бя ьяророн нятижяон бячяй сялащиййят дахыл кардя бе. Чы Авропа Шцря цзв бя девлятонкц омя експертонядя тяшкил кардя бя ын Комитя 1994-миння сори йанваря манги охоядя ыштя кош бино карде.

Ячяй коядя ИНРК, Мядяни Ямякдашяти барядя Шцря (МЯШ), кцтляви информасийа васитяон барядя Рящбяря комитя (КИВРК) ийян Ды Щцьуьи бо Демократийяро Авропа Кямиссийя нцмайяндяон иштирокшон карде. Чы АБЯМ-и миллия камион барядя Алия Комиссари ийян чы Авропа Иттифоьи Комиссийя бы коядя бяня мышощидявони иштирокышон карде.

7. 15 апрел 1994-миння сори МКМХК бя Назирон Комитя аря щисоботыш тяьдым карде, чяйо яв бя Парламентя Ассамблейа доя бе (Щис. 7109). Чы 1994-миння сори майя мангядя Назирон Комитя ыштя 94-миння сессийадя чы Вйана Декларасийакц бя нав омя сялащиййятон бя выря роснейядя чы Комитя бя даст вардя нятижяонкц рози манде бя зывоныш варде.

8. Сийосия арбитраъи мцнасибятядя чы чярчивя Конвенсийа кали мцддяаон ийян чы чярчивя Конвенсийа тятбыь карде сяпе нязоряти щяхядя мцддяаон Назирон Комитя жоядяня щозыш карде (сяняд 517 bis, 7 октйабр 1994-миння сорядя чы сялащиййятиня назирон мцшавиря).

9. Чы МКМХК 10-14 октйабр 1994-миння сорядя дявардя ижлосядя чы чярчивя Конвенсийа лайищя бя Назирон Комитя тяьдым карде ьярор ьябцл кардя бе. Назирон Комитя ыштя 10 нойабр 1994-миння сорядя дявардя сессийадя Конвенсийаш ьябцл карде. Чярчивя Конвенсийа бо Авропа Шцря цзв бя девлятонро бо ьол кяше оъ бе…

ЦМЦМИ ЬЕЙДОН

Чярчивя Конвенсийа мяьсядон

10. Чярчивя Конвенсийа ъяьо гыляй сыфтяня, ветяряфиня, щцьуьийя-мяжбцриня акте ки, яв щяммяяво бя миллия камион мцдафия щяср кардя бя. Ячяй мяьсяд чы миллия камион мцдафия тямин кардеро чы девлятон вязифя ьязиня риайят кардянин бя щцьуьиня принсипон дырыст кардейе. Демиян, Авропа Шцря чы Авропадя Бетящлцкяти ийян Ямякдашяти Мцшавиря (АБЯМ) ьябцл кардя Вйана Декларасийадя (2-миння Ялавя) нязярядя гятя бя сийосия ещдымонон нормативя актонядя имкон бя вырядя щовцъщовцъи ьойм карде барядя тяклифыш бя выря росние.

Незбеон (уруси: подходы) ийян ясас тярифон

11. Жо-жо шяроитон ийян щял бя проблемон де дыььяти нязярикц дявоние бяпешт чы чярчивя Конвенсийа сяпе мандябин, бя горя ки, яня яйо ясася, нымцнявия проьрамя мцддяаон, чы Тяряфон бяштя ещдымонон щямряь дцмо шя мяьсяд нишон доя бя. Бя выря росние мяжбцриня тяляб ныбя ын мцддяаон бя щямряья девляти мцяййяня дяряжядя бя мяьсяди (коми ки, хцсцси щолон бя нязяр се имкони дылядя бя выря росние явон бяштя ещдяшон пегятя) рясеро озодя щярякят карде имкони доедя.

12. Щямян ьейд карде лозиме ки, чы «миллия ками» тяриф чярчивя Конвенсийадя доя бяни. Бя ьярор омян ки, бы мярщялядя бя проблеми прагматик нез бе лозиме. Ымян ысятня деврядя чы Авропа Шцря щяммя цзывон бягям кардя тярифи дое имкони ныбекц бя нав омедя.

13. Ысятня чарсивя Конвенсийадя ыштя выря ся принсипон де миллия ьанцнядяти ийян де мцвафиья щцкцмяти сийосяти бя выря роснедян. Яв коллективя щяхон зыне нязярядя гятедяни. Ясасян, бя жойлиня ийян де жо кясон бя ижо ыштя щяхон ъимонядя дявониеро бя миллия ками мянсцб бя шяхсон мцдафия аксент доя бя (маддя 3, бянд 2). Бя планядя чярчивя Конвенсийан бя жо бейнялхялья сянядонядя тятбыь кардя бя незбеон выря доедя.

Чы Чярчивя Конвенсийа сохтемон

14. Пеш навсыхани чярчивя Конвенсийа ясася поя омедя, явян пенж поякц иборяте.

15. 1-миння поядя чы чярчивя Конвенсийа ясася мцддяаон изощ кардя ясася присипон ыштя выряшон ся.

16. Бя 2-миння поя чы бяштямцнасибя принсипон сийащи дяьандя бя.

17. 3-миння поядя чы чярчивя Конвенсийа изощ ийян чяй тятбыь карде аид бя жожо мцддяаон бянд кардя бян.

18. 4-миння поядя чярчивя Конвенсийа бя выря росне сяпе горя нязаряти барядя мцддяаон банд бян.

19. 5-миння поядя бя мцддяаон чы Авропа Шцря чярчивядя дябастя бя конвенсийаон ийян розиятион охоння мцддяаон нымцнядя нывыштя бян.

ЧЯРЧИВЯ КОНВЕНСИЙА МЦДДЯАОН КОММЕНТАРИЙА.

НАВСЫХАН

20. Навсыханядя бо ын чярчивя Конвенсийа щозы карде ясас бя мотивон ийян чяй мцяллифонкц норощятяти офяйя минимцмя ясася моментон изащ доя бя. Яв де сыханон бино бедя ки, бы чярчивя Конвенсийа чы Авропа Шцря цзв ныбя жо девлятонян ьол кяше бязынен (диякя: м. 27).

21. Навсыханядя чы Авропа Шцря мяьсяди ийян бы мяьсяди рясе методонядя гыляй: инсоня щяхон ийян ясася озодятион мцдафия ийян чявон пешыня озавзийе ыштя выряш гятя.

22. Бявядя иъян чы ысятня чярчивя Конвенсийа фцндаменти ноя сяняд - бя Авропа Шцря цзвя девлятон девляти ийян щцкцмяти сядя ныштя шяхсон Вйана Декларасийа истинад бя. Навсыхан, ясасян чы ын Декларасийа, хцсцсян чяй 2-миння Ялавя тясири ъиядя тяртиб кардя бя. Ын сыханон чы чярчивя Конвенсийа 1-миння ийян 2миння щиссяонядя доя бя ещдымонон выъние барядян воте бябе.

23. Навсыханядя ьяряйз быми, чы се гыля мянбяи, росте, чявон мязмцн окардя ныбцян, номон гятя бедя: Инсоня Щяхон ийян Ясася Озодятион Мцдафия Щяхядя Конвенсийа (ИЩАК) ийян чы миллия камион мцдафия барядя ещдымонон нязярядя гятя бя ИМТ ийян АБЯМ-и нормативя актон.

24. Навсыханядя чы Авропа Шцря ийян чяй цзв бя девлятон де миллия камион щестеяти тящлцкя ялоьядя норощятяти ыштя выряш ся, яня ойо бя миллия йаянки етникя камион, диня ийян зывоня камион мянсцб бя шяхсон щяхон барядя ИМТ Декларасийа 1-миння маддя 1-миння бянди (18 декабр 1992-миння сори Йоля Мяжлиси ьябцл ка 47/135-миння Резолцсийа) тясири щисс карде бедя.

25. Чярчивя Конвенсийа бо Авропа Шцря цзв ныбя девлятонян оъ бе горя ийян де ве тяряфон бяй нез оме тямин карде мягсяди ъоьо бя ьярор омян ки, чы АИЩК-и ийян бяй ялавя кардя бя протоколон тяминот доя щяхон ийян озодятионкц бя нав омя кали принсипонян бя чярчивя Конвенсийа дяьандон (деми ялоьядя бя чярчивя Конвенсийа 23-миння маддя дия быкя).

26. Бя ИМТ бы сащядя бя конвенсийаон ийян декларасийаон, мясялян, чы мылки ийян сийосия щяхон Пакти (диякя: 27-миння маддя), бя миллия йаянки етникя камион, диня ийян зывоня камион мянсцб бя шяхсон щяхон барядя Декларасийа истинад карде дынйо сявиййядя бя гыляй кой ьязиня ыми бя йод дяьандедя. Демиян ъыго, бы истинад кардя бя сянядонядя нишон доя бя миллия камион тяриф доя бедяни.

27. АБЯМ бя бы сащядя бя ещдымонон истинад карде, хысцсян чы Вйана Декларасийа 2-миння Ялавядя нывыштя бяйон чы Авропа Шцря ыштя сийосия ещдымонон щцьоья сянядонядя имкони дылядя ьойм кардеро жящд карде пийе нишон доедя.

Копенщагенядя ьябцл кардя бя сянядонядя чы чярчивя Конвенсийа тяртиб кардеро истиьамят ьейд кардя бя.

28. Навсыхани охоняся навыня бяндядя чы чярчивя Конвенсийа ясася мяьсяд дырыст кардя бя: миллия камион ийян бявон мянсцб бя шяхсон щяьиьия мцдафия. Вяйо щямян хцсцси ьейд бя ки, щяьиьия мцдафия чы щяхон пеяти, девлятон ярази битовяти ийян чявон миллия сцвереняти щцрмят карде чярчивядя бяпе тямин быбц.

29. Чы охоння бянди мяьсяд чы ысятня чярчивя Конвенсийа мцддяаон чявон бя и ся мяжбцриня тятбыь кардя бе тяляб ныкарде нишон дое. Ын бянд чы девляти дыля щцьоьядя бейнялхялья мцьавиляон тятбыь карде планядя бя Тяряфон щцьуьи ийян практикя ьясд кардедяни.

–  –  –

30. Чы 1-миння маддя ясася мяьсяд яй дырыст кардейе ки, чы миллия камион мцдафия чы инсоня щяхон бейнялхялья мыдафиякц жо ныбя пояйе, яв бя девлятон мцстясная имтийази дахил ний. «Миллия камион мцдафия чы инсони щяхон бейнялхялья мцдафиякц жо ныбя пояйе» - ыми тясдыь карде нишон доедя ки, чы АИЩК-и ясасядя тцмо кардя бя органон ысятня чярчивя Конвенсийа изощ карде сялащиййятышон ни.

31. Бы маддядя щям миллия камион щяммя мцдафиякц, щямян бявон мянсцб бя шяхсон щяхон ийян озодятион мцдафиякц сыхан шедя. Ымон, де ийянды фярь доя формцлировкаон дырыст нишон доедян ки, ысятня щолядя сыхан чы миллия камион коллективя щяхонкц шедяни (бя 3-миння маддя коментарийаян дия быкя). Демиян ъыго, Тяряфон зынедян ки, чы миллия камион мыдафия анжах де бявон мянсцб бя щар гыля шяхси щяхон мцдафия карде ройи тямин карде бябе.

Маддя 2

32. Бы маддядя чы чярчивя Конвенсийа тятбыь карде низомися ноя кали принсипон пещандя бян. Ын маддя чы ИМТ Низамнамя рости девлятон арядя дцстя мцнасибят ийян ямякдашяти барядя бейнялхялья щцьоья принсипон щяхядя ИМТ Декларасийа (24 октйабр 1970-миння сори Йоля Мяжлисядя ьябцл кардя бя, Гятнамя

2625) тясири ъиядя тяртиб кардя бя. Бы маддядя нишон доя бя принсипон цмцмия характерядян, явон бя чярчивя Конвенсийа зц аид бя сащяонро хцсусия мцнасибятядян.

–  –  –

34. Щар чийкц бянав, 1-миння бянд бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси бя миллия ками мянсцб бе ийян ныбе сярбястя ьайдядя выъние озодяти тяминот доедя. Ын вязиййят бяй яй щял карде имкон доедя ки, чы чярчивя Конвенсийа принсипонкц бянав омя мцдафия око дое яв арзц кардедя йа не.

35. Ын бянд бя щич кяси щях доедяни ки, яв бя миллия ками мянсцб бе ыштянбяся бывыъно. Щар кяси сцбйективя выънеяти чы щямоня шяхси и-журяти барядя обйективя мейарон ьойм-ьойми ялоьядяй.

36. 1-миння бянд мыяййян кардедя ки, тяминот доя бя чы озодя выънеятикц ийян де выънеяти ялоьядя бя щяхон бя ъимон дявонеро щич гыля арзц ныкардя нятижя бя нав оме языни. Мцддяа ын поя тяминот доедя ки, озодя выънеяти око дое щятто бя щич гыля йаня нятижяонян сябяб бе языни.

–  –  –

37. 2-миння бяндядя вотя бедя ки, чы ысятня чярчивя Конвенсийа принсипонкц бянав омя щяхон ийян озодятион жойлиня ийян дештя иъма цзывон бя ижо бя ъимон дявоние бябе. Анжах бяйо чы коллективя щяхонкц фярьиня щяхон ийян озодятион бя ижо риайят карде имкони зынедян. Яня ыйо бя «жо» сыхани щовцъя гятымядя дия карде лозиме, ийо яв щям бя миллия ками, щямян бя жо миллия ками ийян бя вени мянсцб бя шяхс аиде.

–  –  –

38. Ын маддя мяьсяд бя миллия камион мянсцб бя шяхсон мцнасибятядя бяробяряти ийян бя чымыни-ыштяни ро ныдое принсипон тямин кардейе. Ын маддя мцддяаон чы чярчивя Конвенсийа контекстядя сярясе лозиме.

–  –  –

39. 1-миння бянд ыштянядя бы принсипон классик незбеяти ьойм кардедя. 2миння бяндядя нывыштя бя ки, бя миллия камион мянсцб бя шяхсон де бя ящали ясася грцпи мянсцб бя шяхсон арядя тямомя ийян щягигийя бяробяряти тямин карде чы щямряья шяхсон хцсусия шяроити бя нязяр се горя Тяряфонкц хцсцси тядбирон винде тяляб карде бязыне. Ын тядбирон бяпе «щямряь» быбцн, йяни бя пропорсионаляти принсипи бяпе щямряь быбц ки, бя жо шяхсон щяхон ныгыно, бя жо шяхсон мцнасибятядя бя жо-выънеяти ро ныдо. Ды жо шейон бя и выря, ын принсип тяляб кардя ки, ъоьо тядбирон бяштя дрозяти ийян масштаби горя там ийян щягиги бяробяряти рясеро зярури бя щяддикц бенышц.

40. Бя чярчивя Конвенсийа ды бяробяр имконон принсипи хцсцси ялаьядя бя жо мцддяа дяьандя бяни. Ъоьо мцддяа дяьанде лозимышон зыняни, бя горя ки, ын принсип щямоня маддя 2-миння бянди ыштянику бя нав омедя. Бя жо-выънеяти ро ныдое принсип 1-миння бяндядя бе горя, яня ойо щярякят карде озодяти барядя мцддяа дяьандеян лозимышон зыняни.

3-миння бянд 41. 3-миння бянди мяьсяд яй изощ кардейе ки, 2-миння бяндядя бя йод вардя тядбирон бя бяробяряти ийян бя жо-выънеяти ро ныдое принсипон зид бе ьязиня дия карде лозим ни. Яв бя горяйе ки, бя миллия камион мянсцб бя шяхсон ды мяхлоьи ясас грцпи мянсцб бя шяхсон арядя щягиги бяробяряти тямин быкардо.

–  –  –

43. 1-миння бянд бя ын мяьсяди рясе горя зярцри шяраити бино карде барядя ещдымони нязярядя гятедя. Вяй миллия ками мяишяти 4 гыля ясас елемент ашмардя бя. Ын мцддяа яй нишон доедяни ки, щар гыря етник, мядяни, зывон ийян дини жояти мяжбцри ьайдядя миллия ками бя ямял вардедя (диякя: АБЯМ експертон 1991-миння сори Женеврядя виндемони кой барядя щисобот, 2-миння поя, 4-миння бянд).

44. Бя «яняняон» истинад, бя миллия ьанцнядяти ийян бейнялхялья нормаон зид бя практикя зц дое ийян явони бягям карде нишон доедяни. Практикядя яняняон бя ъимон дяьанде ды ижтимаи ьайдя оьяте барядя тялябонкц бя нав омя мящдцдиййятон ялаьядяй.

–  –  –

45. 2-миння бянди мяьсяд бя миллия камион мянсцб бя шяхсон, бя чявон ирадя ялещ, явони ассимилйасийа кардекц мцдафийяйе. Яйо ды дыли ассимилйасийа ьядяьян бяни.

46. 2-миння бянд бо Тяряфон ыштя цмцми интеграсийа сийасяти бардеро тядбирон винде мане бедяни. Дыми бя и выря, яв сосиаля щямряйяти вяжияти зынедя ийян Навсыханядя мядяния рангрисиняти чы щар гыля жямиййяти выло карде не, щяниян озавзийе мянбя ийян амил бе барядя арзцн ыштянядя нязярядя гятедя.

–  –  –

47. Ын маддя Вйана Декларасийа 3-миння Ялавядя (Ды расизми, ксенофобийа, анти семитизми ийян ды дцрцмнящарде даве барде горя декларасийа ийян щярякятон план) вотя бя норощятятион ифадя кардедя.

–  –  –

48. 1-миння бяндядя бя тов варде рцфи ийян мядяниййятон арядя бя диалоги дыььят доя бедя. Вяй Тяряфон ыштя ярозиядя ъимон кардя щяммя шяхсон дылядя бя и йянды щцрмят, и йянды бя ся дяше, чявон арядя бя ямякдашяти ряьбят дое ящямиййят ьейд бя. Тящсил, мядяниййят, кцтляви информасийа васитяон яня ойо хцсцси ьейд бян, бя горя ки, явон бя ым мяьсядон рясе горя мцщцм амил щисоб бедян.

49. Сосиаля щямряйяти ьойм карде горя ын бянди мяьсяд, ды жо шейонян и вырядя, бя жо етникя, мядяния, зывоня ийян диня грцпи мянсцб бя шяхсон арядя фярьон пеьятеро бя тов варде ийян мядяниййятон арядя бя диалоги ьойм карде, щямоння шяхсон мяишяти оьяте шярти чявон арядя бя и йянды щцрмят, и йянды бя ся дяше ийян сосиаля интеграсийа озавзийеро фяалиййят нишон доя мядяниййятон аря тяшкилатон ийян щярякатон ряьбят дое.

–  –  –

50. Ын мцддяа АБЯМ Копенщаген сяняди 40.2 бянди тясири ъитоно ьябцл бя, ын ещдымон чы тарсларзи ийян чымыни-ыштяни актон, дышменяти йаян зылми обйект бе зыня шяхсон мцдафия кардеро нязярядя гятя бя.

–  –  –

51. Ын маддя бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси яня ойо бя йод вардя бя ясася озодятион риайят карде щяхи тяминат доедя. Ын озодятион тябии ки, цмцми характерышон щесте, йяни чявон бя шяхсон аид бе бя миллия ками мянсцм бекц дявардедяни (бо мцьаисяро дия быкя: АИЩК 9, 10, 11-миння маддяон), ямма явон щямян бя миллия камион аидин. Бы сябяби горя бя ьярар омян ки, бя Навсыхани коментарийа АИЩК-дя бя йод вардя бя ками ещдымонон дяьандя быбц.

52. Ын мцддяа бо Тяряфонро бя йод вардя бя озодятион чы девлятонкц ныомя ьясдонкц мцдафия кардеро кали ещдымонон мцяййян карде бязыне. АИЩК чярчивядя ъоьо мцяййян ещдымонон бе Авропа Инсони Щяхон Мящкямядя зыняшоне.

53. Чы 7-миння маддя кали озодятион бя 8 ийян 9-миння маддя дяшедя.

Маддя 8

54. Ын маддя, ды 7-миння маддя мцьайисядя, диня озодяти барядя ятрофиня ьайдя мцяййян кардедя. Яй чы АБЯМ Копенщаген дякцменти 32.2, 32.3, 32.6-миння бяндон кали елементон и гыля мцддяадя жям кардяше. Ын озодяти тябии ки, бя щяммя шяхсон, щямян бя миллия камион, бя 4-миння маддя мцвафиь аиде. Ысятня контекстядя ын озодяти хцсцся ящямиййятыш бе бя нязяр ся бя, бы горя бяй хцсцси дыььят жо кардя бя.

–  –  –

56. Ын бянди иминня жцмля АИЩК 10-миння маддя 1-миння бянди 2-миння жцмля модели ясасядя тяртиб бя. Яня ойо ками зывонядя информасийа, идейа се ийян яй бя жо кяси дое хцсцси ьейд быбцян, бяй щямян чы веон ийян жо зывононядя информасийа, идейа се ийян яй бя жо кяси доеян дахиле.

57. Чы бянди 2-миння жцмлядя кцтляви информасийа васитяон бя даст вардеядя бя жо-выънеяти ро ныдое ещдымон ыштя выряш ся. «Ыштя ьанцндоямоня системи чярчивядя»

сыханон Тяряфон кцтляви информасийа васитяон бя даст варде низом доя озодяти бя кам карде барядя конститцсийа мцддяаон риайят карде горя ойо ноя бя.

–  –  –

58. Ын бянд АИЩК 10-миння маддя 1-миння бянди 3-миння жцмля модели ясасядя тяртиб бя.

59. Радио, телевизийа доямони ийян киноматографийа сащяондя фяалиййяти ижозя жо-выънеяти ро доя тядбирон нязярядя гятедяни, чы обйектив критерийаон ясасядя бино бя.

АИЩК 10-миння маддя 1-миння бянди 3-миння жцмлядя бя йод номя ын тялябон яня ойо дяьанде бя миллия камион мянсцб бя шяхсон мцдафияро щозо бя норматив акти йоля ящямиййятикц бя нав омедя.

60. Щямян 3-миння бяндядя бя раст омя «радио-доямон» сыханонян АИЩК 10-миння маддядя щямряья жцмлядя нывыштя бяни. Яв ысятня терминялогийа бя нязяр се горя бя зывон вардя бя, ымиян чы АИЩК 10-миння маддякц щич фярьыш ни.

–  –  –

61. Печатя кцтляви информасийа васитяон басте ийян явони око дое барядя 1миння жцмлядя ясасян дягиг мцяййян ныбя ещдымон нязярядя гятя быбцян, 2-миння жцмля аксенти чы радио – телевизийа сящядя бя конкрет ещдымонон (мясялян, рысхятя реъим жо карде) доедя. Ын фярь озодя рысхятя реъим нырясе ийян радио – телевизийа сащя низом дое зярцрятикц бя нав омедя. Яня ойо бя миллия камион мянсцб бя шяхсон кцтляви информасийа васитяон бино карде горя пцля вясаитиро няве щяхе барядя щиччи нывыштяйян ныбц, ын щях бе бымиян рушине.

4-миння бянд

62. Мяьсядыш бя миллия камион мянсцб бя шяхсон кцтляви информасийа васитяон бе манея бя даст варде щосон карде, тов варде ряьбят дое ийян мядяниййятон плурализми тямин карде бя хцсцси тядбирон винде зярцрят бы бяндядя нишон доя бя.

«Щямряья тядбирон» ифадя 4-миння маддя 2-миння бянди комментарийа вахти (39миння бянди диякя) вардя бя сябябон горя (щямоня ифадя вяйоян око доя бя) око доя бя. Ын бянди 9-миння маддя 1-миння бянди охоння жцмлядя формцлировка бя ещдымонон тямом кардедя. Бы бяндядя бя миллия камион мянсцб бя шяхсон бя кцтляви информасийа рясе тямин карде горя нязярядя гятя бя тядбирон, мясялян, бо миллия камион радио доямониро йаян камион мясяляон ялаьядя ийян грцпон арядя диалоги комяк карде йаян яй ряьбят карде ялаьядя програм бино карде горя мцяййян вясаит жо карде бе бязыне.

–  –  –

63. Бя миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси ыштя моя зывонядя беманея око дое щяхе зыне хцсцси ящямиййятине. Ками ыштя зывони око дое ячяй ыштя мяишяти оьятеро ясас васитяонядя гыляйе. Ым щямян бяй сыханя озодятикц око дое имкони доедя.

«Ижтимои выряонядя», мясялян, ижтимаи выряонядя ды жо шяхсон иштираки йаян бе бявон, ыштя зывонядя гяп ъяй нязярядя гятедя, ямма ым щич журя, ын маддя 2-миння бянди обйект бя, ды девляти органон мцнасибяты ялаьядя ни.

2-миння бянд

64. Ын мцддяа чы миллия камион мянсцб бя шяхсон ды девляти органон арядя бя мцнасибятон щяммяни ящотя кардедяни. Яв анжах бя инзибатия органон аиде. Яня ойо «инзибатия орган»и щевцъя мянядя бя ся дяше лозиме, ойо щямян чявон арядя шя-омя кясонян дахиле. Яня ойо чы миллия камион арядя чявон зывони око дое малиййя, инзибатия, хцсцсян щярбия сащяонядя, техника чятинятион бе горя ын мцддяа дягиг мцяййян бяни, бя горян бя Тяряфон щевцъ щярякят карде имкони доедя.

65. 2-миння бяндядя бя йод вардя бя шяртон дыйниян и вахтядя беядя Тяряфон имкони дылядя жящд бякан ки, ками зывони бя щцкцмяти инзибатия органон мцражият кардеядя око дое тямин быкян. «Реаля тялябатон» бе девлят бяпе ды обйектив критерийаон ясасядя мцяййян быкя. Дцзе, Рози бя Тяряф бяпе ын принсипи бя ъимон дяьанде горя бяпе ыштя зц щяммя быня, «имкон бя сявиййядя» формцлировка нишон доедя ки, ойо мцхтялиф факторон, хцсцсян мараьиня Тяряфи малиййя ресцрсон бяпе бя нязяр бысяни.

66. Тяряфон ками зывони око дое мцнасибятядя ещдымонон бя рясми зывони йаян мараьиня тяряфи зывонон статцси гынедяни. Щяля чми бя пешт, ын чярчивя Конвенсийа зыне-зыне «миллия камион мянсцб бя шяхсон янящой йаян янянявия ъия жоьрафия ряйононядя» тярифи доедяни. Бя ьярар омян ки, чы ща Тяряфи хцсцси щолон бя нязяр се горя конкрет ныбя формцлировка ьябцл быкян. «Яняняви ъимон карде» термин бя тарихи миллия камион няй, анжах щяля бы жоьрафи ряйононядя ъимон кардя миллия камион аиде (щямян диякя: 11-миння маддя 3-миння бянд, 14-миння маддя 2-миння бянд).

–  –  –

67. Ын бянд чы АИЩК 5 ийян 6-миння маддяонядя нишон доя бя кали мцддяаон ясасядя бино бя. Яв бя маддяонядя нишон доя бя тяминатон чярчивякц бя битон бешедяни.

–  –  –

68. Бя ещдымонон практик ящямиййяти дыььят доя бе горя, ын мцддяа ъоьо формцлировка бя ки, бя Тяряфон, ыштя хцсцси щолон бя нязяр се чярчивядя, яй тятбиг карде имкони быдя. Мясялян, чы миллия ками мянсцб бя шяхсон ыштя фамилйа фонетик форма нывыштеро Тяряфон ыштя рясми зывони ялифбакц око дое бязынен. Дявардя соронядя ыштя щяьиьи фамилйакц мяжбцри имтино кардя шяхс йаян чики фамилйа ды зц дяьиш кардя бя, явон, бя сци-око дое щолон ийян бо жинайят мяьсяди фамилйа дяьиш карде ро ныдое чярчивядя, ыштя иминня фамилйа бярпо карде щяхышон щысте. Ыми ъоьо бя ся дяше лозиме ки, Тяряфон миллия камион мцдафия ялаьядя бя бейнялхялья принсипон риайят бякан.

2-миння бянд

69. Ын бянди ещдымон «чы мяхлоьи чяшявядя ыштя ками зывонядя левщяон, нывыштяйон ийян жо шяхсия информасийаон ещаште» горя щар кяси щяхе барядяй. Ым тябии ки, яй истисно кардедя ни ки, бя миллия ками мянсцб бя шяхс ялавя рясми зывони ийян жо миллия ками зывоникцян око дое бязыне. «Шяхсия информасийаон» ифадя рясми ныбя щар журя информасийа ящотя кардедя.

3-миння бянд

70. Чы маддя мяьсяд янянявия выря номон, кцчя номон ийян жо топографикя информасийаон бя ижтимаияти нишон доеро щямян миллия ками зывонядя нывыште имкони щевцъ кардейе. Ын принсипи бя выря росынеядя Девлят хцсцси щолон, ыштя ьанцнядяти чярчивя ийян зярцрят беядя ды жо девлятон дябастя мцгавиляон бя нязяр се бязыне. Ын мцддяа ящотя кардя сащядя Тяряфон ды жо девлятон мцгавиля дябасте ещдяшон ни.

Ямма ъоьо мцгавиляон дябасте истисно ни. Мовжуд бя мцьавиляон мяжбцри йцридик характер чоко бя, ъяьоян мандедя. Ын мцддяа миллия ками зывонядя выряон номи нывыште рясми зынеяти нишон доедяни.

Маддя 12

71. Ын маддя мядяниййятон рангиняти тямин карде горя миллия камион, щямян чы мяхлоьи ясас щиссяон мядяниййяти, тарихи, зывони ийян бя дини аид бя зыняйон новне истиьамятыш ся (диякя: 6-миння маддя 1-миння бянд). Ячяй мяьсяд чы чярчивя Конвенсийа Навсыханядя ийян девлятон ийян щцкцмятон йолон Вйана Декларасийа 2миння Ялавядя ыштя выряъ ся принсипон: тов варде ийян диалог щявосоти бино кардейе. 2миння бянди сийащи тямом ни, вяй «мяктябя дярсявонон щозы кардеро» сыханон щям дярсявонон ва дое, щямян явони жо олкяонядя бя даст варде ьязиня бя ся дяше лозиме.

Щямя сявиййяонядя тящсил се горя миллия камион мянсцб бя шяхсон бяробяр имкони тямин карде барядя ещдымон Вйана Декларасийадя ыштя выряш ся норощятяти ифадя кардедя.

–  –  –

72. Миллия камион мянсцб шяхсон тящсил се ийян мцтяхяссис щозы карде сащядя ыштя хцсцсиня мцяссисяон сохте ийян бявон йолияти карде щяхе зыне барядя Тяряфон ещдымон чявон тящсил системи тялябон, хцсцсян мяжбцри тящсили низом дое предмете. Бы бяндядя нязярядя гятя бя тящсиля мцяссися, жо мцяссисяон сяпе бя, хцсцсян тядриси кейфиййяти барядя нязаряти мяруз бе бязыне. Бы сащядя бя тялябон бя выря росние кейфиййят бяпе рясми зыня быбц. Бы сащядя бя миллия ьанцнядяти бяпе бя обйектив критерийаон дямандон ийян бя жо-выънеяти ро ныдя.

–  –  –

74. Миллия камион мянсцб бя щар гыля шяхси ыштя ками зывони цмцте щяхе зыне барядя ещдымон бы шяхсон ышдя мяишяти тясдыь карде ийян оьятеро комяк кардя ян ясас васитяонядя гыляйе. Быми мцнасибятядя щич гыля истисно бе языни. 2-миння бяндядя бя йод вардя принсипон ныгыне ясасдя ын бянд бо Тяряфонро малиййя характерядя бя щич гыля позитив щярякяти винде бя нав вардедяни.

2-миння бянд

75. Ын бянд миллия ками зывонядя зывони тядриси ийян миллия ками зывонядя тящсил сеяти аиде. Миллия ками зывонядя зывони тядриси ялоьядя малиййя, инзибатия ийян техники чятинятион зыне бе горя, бы мцддяа конкрет формцлировка доя бяни, бя горяян бо Тяряфон щярякятиро щевцъия спектр ноедя. Мцмкцн бя дяряжядя бо миллия камион ыштя ками зывони цмцте имкони бино карде жящд карде барядя Тяряфон ещдымон мцяййян шяртонкц, хцсцсян яэяр бымиро чы миллия камионкц «зярцрия тялябат»и щыстекц ещаштя бя.

«Имкон бя вырядя» ифадя нишон доедя ки, ъоьо тящсил чы мараьиня Тяряфон малик бя ресцрсонкц ещаштя бя.

76. Текстядя зыне-зыне «зярцрия тялябат»и тяриф доя бяни, конкрет ныбя формцлировка бя Тяряфон имкон доедя ки, ыштя олкя хцсцси щолон бя нязяр быстянон.

Тяряфон ыштя тящсил системи хцсцсиййятон бя нязяр се чярчивядя ъоьо тящсили тямин карде горя васитяон выъне бязынен.

77. Бы бяндядя истинад кардя бя алтернатив вариантон – «ыштя ками зывони омцте ийян бы зывонядя тящсил серо» - и йянды истисна кардедяни. 14-миння маддя 2-миння бянд Девляти миллия ками зывонядя зывони тядриси тямин карде мяжбцр ныкян, ячяй редактя бя иштирок быкя девлятон миллия ками зывони цмцте, миллия ками зывонядя тящсил се тямин карде горя манеяти кардедяни. Ды гыля зывонядя тящсил бя ын бянди мяьсяди рясеро васитя бе бязыне. Ын бяндикц бя нав омя ещдымон детося мяктяби бя тящсили аид бе бязыне.

–  –  –

78. Моя зывони цмцте ийян бы зывонядя тящсил се имкон бяпе бо рясми зывони цмцте ийян бы зывонядя тящсил серо негатив нятижяон сябяб ныбц. Ясл щяьиьятядя рясми зывони зыне жямиййяти щямряйяти ийян интеграсийа факторе.

79. И гылякц ве рясми зывон бя девлятонядя, ын мцддяа тятбиьи ялоьядя бя мяйдон омя мясяляон бяпе явон ыштян щялл быкян.

–  –  –

80. Ын маддя бя миллия камион мянсцб бя шяхсон мядяния, ижтимаия, игтисадияя ъимонядя ийян девляти коонядя, хцсцсян бя чявон мянафе аид бя коонядя сямяриня иштирок карде горя зярцри шяраити бино карде Тяряфонкц тяляб кардедя. Щар шейкц бя нав ячяй мяьсяд бя миллия камион мянсцб бя шяхсон ды веня поя тяшкил кардя шяхсон арядя щяьиьи бяробяряти наил бе комяк кардейе. Бя миллия камион мянсцб бя шяхсон ъоьо иштирокиро зярцри шяраити тямин карде горя тяряфон ыштя конститцсийя системи чярчивядя, ды жо шейон бяробяр, ъиня тядбирон бино беро комякяти карде бязынен:

- ды щямряья проседцраон васитя ды шяхсон, хцсцсян Тяряфон бя чявон мараьон гыня ьанцнядятя ийян инзибатия тядбирон виндеядя, дя чявон нцмайяндяти органон мяшвярят карде;

- бя чявон мараьон гынйя миллия ийян регионал инкишофи планон ийян програмон ьыймят дое ийян явони бя ъимон дяьандеро ын шяхсон щозо карде;

- озавзийе горя планядя бя фяалиййят бявонро кон нятижяон дое бязыне мцяййян карде мяьсядиро, ды ын шяхсон и вырядя тядгигатон барде;

- щям девлят, щямян ъиня сявийяонядя бя выънийя органядя ьярар ьябцл карде просесонядя бя миллия камион мянсцб бя шяхсон ды сямяриня иштирок карде;

- чы идаря карде десентрализасийя йаян выряон ыштяниидаря формя.

–  –  –

81. Ын маддя мяьсяд чы миллия камион мянсцб бя шяхсон ъимон кардя ряйононядя, чы мяхлоьи пропорсионал нисбяти дягеш карде горя, ысятня Конвенсийа око доя принсипонкц бя нав омя щяхон ийян озодятион бя кам карде горя виндя тядбиронкц мцдафияйе. Бя ъоьо тядбирон експроприатсийа, кцч до карде, тоъне йаян ын щяхон ийян озодятион мящдцд карде мяьсядиро выънеяти даиря сярщядон дягеш карде мясял бязыне бе (чы выънеяти нятижяон чы ьясто тящриф карде).

82. Маддя анжах чярчивя Конвенсийакц бя нав омя щяхон ийян озодятион мящдцд карде мяьсядиро виндя тядбирон ьядяьян кардедя. Ъоьо бя гярар омян ки, ын ьядяья ьанцни чярчивядя бя ъоьо щяхон ийян озодятион мящдцд карде горя виндя тядбирон аид ни. Мясялян, сявон гятеро дивоъи кцч карде.

Маддя 17.

83. Ын маддя бя миллия камион мянсцб бя шяхсон мядяниййяти оьяте ийян яй озавзыние, ыштя мяишяти оьяте горя ящямиййятиня ды гыля ещдымон нязярядяш гятя (диякя:

5-миння маддя 1-миння бянд). 1-миння бяндядя сыхан сярщяди дырози озод ийян динжя ялаьяон сохте ийян огяте щяхе, 2-миння бяндядя ысябц чы ни-щцкцмятя тяшкилатон фяалиййятядя иштирок карде щяхи мцдафия карде (дыми ялоьядя 7-миння маддядя динжя йыьняьон озодяти ийян жямиййятон озодяти барядя бя мцддяа диякя) барякц шыдя.

84. Ын маддя мцддяаон хяйли поя чы АБЯМ Копенщаген дякцменти 32.4, 32.6-миння бяндон ясасядя пеьятя бя. Бя ьярар омян ки, Девляти дылядя яляьон бино карде ийян оьятей щяхе барядя мцддяа бя и ся ойо дяное мяжбцри ни, бячяй гогя бы барядя чы чярчивя Конвенсийа жо маддяонядя, хцсцсян гырдя бе ийян жямиййятон озодятикц 7-миння маддядя сещбят шыдя.

Маддя 18

85. Ын маддя чы Тяряфон зцядя бя бейнялхялья актон ялавя, миллия камион мцдафияро, яэяр быми хцсцси зярцрят щыстебц, дытяряфиня ийян ветяряфиня конвенсийаон басте ряьбят доедя. Яв щямян бо трассярщяд ямякдашяти стимцл доедя. Вйана Декларасийа 2-миння Ялавядя ьейд бе ьязиня, ъоьо мцьавиляон ийян ямякдашяти бо тов варде, овж карде, собитяти ийян ямниййяти ьоцм кардеро важибе.

–  –  –

86. Бы бяндядя нязярядя гятя бя дытяряфя ийян ветяряфя мцьавиляон, мисол мядяниййятя, тящсиля ийян информасийа сащяонядя дябастя бя мцьавиляон бе бязынен.

–  –  –

87. Ын бяндядя транссярщяд ямякдашяти вяжияти ьейд бя. Девлятон арядя информасийа ийян практикя мцбадиля бо ийянды бя ся дяше ийян етибори бино кардеро важибя диляке. Хцсцсян транссярщяд ямякдашяти имкон доедя ки, щямряьиня шяхсон арзц ийян ещтийожи горя ыми «сифориш» быкяй.

Маддя 19

88. Ын маддя бо мящдцдиййятон, ьейд-шяртон ийян бя дцмо огардеро бя имконон нязярядя гятедя. Бы чярчивя Конвенсийа дяьандя бя ещдымонон жо бейнялхялья щцьоья актонядя тякрар беядя, мясялян, АИЩК-дя, анжах бя актонядя нязярядя гятя бя мящдцдиййятон, ьейд-шяртон ийян бя дцмо огардяйон зцшон щысте.

Яэяр бы чярчивя Конвенсийадя нязярядя гятя бя ещдымонон жо бейнялхялья щцьоья сянядонядя еквивалентышон ныбеядя, бявядя анжах АИНК-дя бя мящдцдиййятон, ьейдшяртон ийян бя дцмо огардяйон бы мясяляоншон дяхыл щысте.

–  –  –

89. Бя миллия ками мянсцб бя шяхс бя миллия Конститцсийа ийян бя миллия ьанцнядяти риайят карде ьарзыхойе. Анжах бя милли ьанцнядяти ын истинад бя Тяряфон щях доедяни ки, сы чярчивя Конвенсийа мцддяаон инкор быкян. Бя миллия ками мянсцб бя шяхс щямян жо кяси щяхон бяпе щцрмят быкя. Дыми ялоьядя бя миллия ками мянсцб бя шяхси Девляти сявиййядя камядя, ямма Девляти конся региони сявиййядя веядя манде бя шяраити истинад карде бябе.

–  –  –

90. Ын мцддяа чы ясася бейнялхялья щцьоья принсипон вяжияти ьейд кардедя ийян бя миллия ками мянсцб бя шяхсон мцдафия, ды ын принсипон щямряь, бя ъимон дяьанде офяйедя.

–  –  –

91. Ясасядя АИЩК 60-миння маддя мандя ын мцддяа цмцми мялцм бя принсипи ифадя кардедя. Яв нишон доедя ки, бя миллия камион мянсцб бя шяхсон инсони щяхон барядя бявонро ян ве мцнасиб бя миллия ийян бейнялхялья актонкц око дое бязынен.

–  –  –

92. Бы мцддяадя Навсыханядя истинад доя бя АИЩК ды чярчивя Колнвенсийя арядя бя мцнасибятон дия кардя бедя. Ды щич гыля шярти чярчивя Конвенсийа АИЩК-дя тяминат доя бя щяхон ийян озодятион дягеш карде языни. Тярсиня, чы чярсивя Конвенсийа мцяййян ка щяхон ийян озодятион, яэяр чы АИЩК щямряья мцддяаон предмети аидбц, бявядя явон бяпе бя АИЩК мцддяаон щямряь изощ быбц.

–  –  –

93. Бя чярчивя Конвенсийа тятбиьи нязорят карде мяьсядиро Рози бя Тяряфон яй бя выря росне сяпе мышощидя сялащиййят бя Назирон Комитя доя бя. Назирон Комитя чы Авропа Шцря цзв ныбя девлятон чярчивя Конвенсийа выря росне механизмядя иштироки шяртон мцяййян бякан.

94. Щар гыля Тяряф бя Йоля Катиби мцтямади ийян чы Назирон Комитякц бы барядя хащиш дахил беядя чярчивя Конвенсийа выря росне мцнасибятядя информасийа выьандедя. Йоля Катиб ын информасийаон бя Назирон Комитя выьандедя. Конвенсийа ясасядя бяштя сяпе пеьятя ещдымонон бя выря росне горя ьябцл кардя ьанцнядятя тядбирон ийян жо тядбирон барядя информасийа тяьдым карде мяьсядиро Тяряфон иминня щисоботи бя Авропа Шцря Йоля Катиби ын чярчивя Конвенсийа бя чяй мцнасибятядя бя зц пеныште бя пешт и сори дылядя бяпе быдя. Чы дцмоння щисоботон мяьсяд ысябц иминня щисоботядя бя информасион ялавяйе.

95. Конвенсийа бя выря росне сяре сямяриня нязоряти тямин карде мяьсядиро Мяшвярятя Комитя тясис бедя. Ын Мяшвярятя Комитя мяьсяд, Назирон Комитя чы щар гыля Тяряфи ысятня чярчивя Конвенсийадя нывыштя бя принсипон бя выря росне горя виндя щямряья тядбирон мцяййян кардеядя, бяй комякяти кардейе.

96. Ын чярчивя Конвенсийа бя зц пеныштя бя пешт и сори дылядя, миллия камион мцдафия сащядя мяшщцр бя мцтяхясисон цзвя Мяшвярятя Комитя тяркиби ийян проседцра тясдыь карде бя Назирон Комитя сялащиййяти дахиле.

97. Чярчивя Конвенсийа бя выря росне сяпе нязаряти, имкони дахилядя ошкояти шяраитядя бяпе быбяй. Дыми ялоьядя мяслящяте ки, ын нязаряти нятижя ьязиня тяртиб бя щисоботон ийян жо сянядон няшр карде виндя быбц.

–  –  –

98. 27-32-миння маддяонкц иборят бя охоння мцддяаон Авропа Шцря чярчивядя дябастя бя конвенсийаон ийян мцьавиляон охоння маддяон модели ясасядян. Яня ойо бо ьейд-шярти мцнасибятядя и гыля маддяян ни; бо ьейд-шяртиро анжах бейнялхялья щцьоьядя нязярядя гятя бя щолонядя ижазя щысте. Ьяряз 27 ийян 29-и, ямандя маддяон хцсцси изощ тяляб кардедяни.

Маддя 27 ийян 29

99. Чярчивя Конвенсийа бо Авропа Шцря цзвя девлятон ийян Назирон Комитя дявят кардя жо девлятон горян бо ьол кяшеро оъе. «Жо девлят» сыхани ъитоно Авропадя Бетящлцкяти ийян Ямякдашяти Тяшкилатядя иштирок кардя девлят нязярядя гятя бедя. Бы мцддяаонядя Вйана Декларясийаян бя нязяр ся бя. Бячяй горя чярчивя Конвенсийа бяпе бо цзв ныбя девлятиян оъ быбц (дия быкя: Авропа Шцря ян йоля сявиййядя бя

Похожие работы:

«ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2007 ГОД Содержание 06 _ Обращение Генерального директора, Председателя Правления ОАО "Татнефть" 08 _ Корпоративная социальная ответственность Компания и акционеры 14 Компания и сотрудники 16 Компания и профсоюзная организация 27 Компан...»

«ЛЕКЦИЯ № 10 (ЭЛЕКТИВ) ОПТИЧ ЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛЛОИД НЫ Х СИСТЕМ По оптическим свойствам коллоидные системы отличаются от истинных растворов и от грубодисперсных систем. Характерные оптические свойства коллоидных систем ––опалесценция, эффект Тиндаля и окраска....»

«РУКОВОДСТВО ПО ПРОДАЖАМ (программа ULTIMATE ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE в Centara Grand Island Resort & Spa Maldives) Оглавление РАЗМЕЩЕНИЕ ULTIMATE ALL INCLUSIVE. Добро пожаловать! ULTIMATE ALL INCLUSIVE: ПЕРЕЧЕНЬ НАПИТКОВ* КЛУБНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ISLAND CLUB: ПЕРЕЧЕНЬ НАПИТКОВ* ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ – ВСЁ ЭТО ВКЛЮЧЕНО! ЧАС...»

«Red Hat Enterprise Linux 6 High Availability Обзор д ополнения High Availability д ля Red Hat Enterprise Linux Ред акция 6 Red Hat Enterprise Linux 6 High Availability Обзор д оп...»

«Принцип системности, близкий к принципу преемственности, предполагает возможность изучения явлений и процессов внутри сложных с анализом отдельных элементов, их связей, корреляций, характеристик и структуры. Данные возможности предоставляются использованием компьютерной графики, анимацией, моделированием и н...»

«М. С. Григорьев Евромайдан Москва Кучково поле УДК 323/324 ББК 63.3(2)6-3 Г83 В книге использованы фотографии информационных агентств ИТАР-ТАСС, "Россия Сегодня" и телевизионного канала RT Григорьев М. С. Г83 Евромайдан. — М.: Кучково поле, 2014. — 464 с., 16 л. ил. IS...»

«Вшивкова Татьяна Владимировна ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИЦИПАЦИИ ПРИ ПОНИМАНИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме моделирования процесса понимания текста и, в частности, роли антиципации в этом проце...»

«AdvantageLoyaltyTraditionAdded value Профиль компании 2012 Профиль компании // 2–17 Профиль компании "ALTA" // Вступительное слово // Структура группы предприятий "ALTA" // AO "ALTA Invest" // Организационная структура АО "ALTA" // Управление AO "ALTA" // Группа "ALTA" Коммерческая направленность компании "ALTA" // 18–29 Коммерческая направленность...»

«135 В полученном выражении первое слагаемое является равным критическому значению числа Релея в невращающейся модели. Далее идет член, квадратичный по, причем расчеты показали, что выражение в скобках положительное. Наличие двух точек покоя также связано с определенной симметрией системы (3) относительно смены знаков ам...»

«Гуманитарные в ед о мо с ти Т ГП У им. Л. Н. Т о л с то го № 1–2 (4–5), ию л ь 2013 г. УДК 159.99 А. В. Сл о б о ж а н ин (Тула, ТГПУ им. Л. Н. Толстого) Тел.: (4872) 35-74-37, e-mail: Tiaen@rambler.ru М А С ТЕ Р -К Л А С С " А Р Т-ТЕ...»

«Визитная карточка компании Компания Tofflon 2005 Система управления получила сертификат КОРОТКО О ПРЕДПРИЯТИИ соответствия рекомендациям FDA 21 CFR, часть 11, Компания Tofflon, расположенная в городе Шан GAMP 4 и CE хай, является крупнейшим современным китайским 2006 Пост...»

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 01 – 30 сентября 2010 г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2 В информационный "Бюллетень новых поступлений" включены документы, поступившие в различные отделы НБ НГУ за месяц (период времени)....»

«Зима 2011 info@mjr.ru www.mjr.ru Major City, 143420, Московская обл., Красногорский р-н, В номере: вблизи д. Михалково, здание складского комплекса, лит. 1Б Уважаемые коллеги, в связи началом нового, 2011 года хоте...»

«Глава 7 ВО С С О З Д А Д И М Ч АС Т Ь ГЕН О М А Вот вам мое предсказание: в течение следующих двух лет Джордж Чёрч и воскресители мамонта успешно перенесут по меньшей мере один ген мамон...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования 1.1. Цели ООП 1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому (которым) готовятся выпускн...»

«НИУ МГСУ НИУ МГСУ в цифрах 2 / НИУ МГСУ Дорогие друзья! “Не каждому дано так щедро жить – Друзьям на память города дарить!” В. Гин Сегодня вам предстоит сделать непростой выбор, определяющий не только специальность, но и судьбу! Наш...»

«Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк" (ПАО "Запсибкомбанк") Утверждены Приказом ПАО "Запсибкомбанк" от "04" февраля 2014 года №31 04 февраля 2014 года № 21/1236 ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ (в редакции Изменений № 1 от 01.10.2014 г. № 21/1236_1 Изменений № 2...»

«RUSSIAN ACADEMY OF S CIENCES FAR EAST ERN B RANCH I NST I T UT E OF B IOLOGY AND SOIL SCIENCES L.A. MEDVEDEVA, T.V. NIKULINA CATALOGUE OF FRESHWATER ALGAE OF THE SOUTHERN PART OF THE RUSSIAN FAR EAST V LAD IV O S T O K D ALN AU KA Ф Е Д Е Р АЛ Ь Н О Е Г О С У Д АР С ТВ Е Н Н О Е Б Ю Д Ж Е ТН О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е Н АУ К И Б...»

«Контроллер промышленного испарителя ЕКС 316А РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ADAP-KOOL® Введение Применение Данный контроллер применяется в системах, где есть необходимость в точном регулировании перегрева и температур...»

«БОРИС ГОДУНОВ Опера в четырёх действиях с прологом. текст и музыка Модест Петрович Мусоргский Первое исполнение: 08 февраля 1874, Санкт­Петербург. 1 / 59 www.operalib.eu Informazioni Борис Годунов Cara lettrice, caro lettor...»

«АРХИВЪ ИЗДАВАЕМЫЙ К О М ІЖ С ІЕ Ю ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХЪ АКТОВЪ, состоящей при Кіевскомъ, Подопьседиіъ и Волынскомъ ГенералъГубернатор. —.. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, том ъ X. КІЕВЪ Типографія Университета св. Владиміра Акц. О -ва' п е н. и изд дла И м пераю рскаго Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Меринговс...»

«ю г о -з а п а д н о йр о с с іи. —-***лллЛААЛЛЛЛЛЛл^*ИЗДАВАЕМЫЕ ВРЕМЕННОЮ КОММИОСШЮ для РАЗБОРА ДР Б В НИI Ъ АБ ТОВ Ъ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОР. Часть четвертая АКТЫ ОПРОИСХОЖДЕНИЙ ШЛЯХЕТСКИХЪ РОДОВЪ ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССШ. Томъ I. КІЕ...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru Правила по метрологии ПР 50.2.030-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Система аккредитации лабораторий радиационного контроля (САРК). Осно...»

«КАРТОТЕКА "ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Для успешного приобретения знаний, умений и навыков, предусматривающих раскрытие потенциальных возможностей каждого воспитанника, направленных на дальнейшую адаптацию их...»

«Приложение 1 ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Программа для дошкольных образовательных организаций для детей от 2 до 7 лет Составители: Арутюнян Л.Н., начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки ДНР Бридько Г.Ф., методист...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.