WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«Historia literatury rosyjskiej XIX w. Prowadzcy: dr Ewa Sadziska GRUPA 1 – czwartek godz. 10.00–11.30 s. 207 GRUPA 3 – czwartek godz. ...»

Konspekt zaj prowadzonych na Wydziale Filologicznym U

Rok akademicki 2012/2013

Historia literatury rosyjskiej XIX w.

Prowadzcy: dr Ewa Sadziska

GRUPA 1 – czwartek godz. 10.00–11.30 s. 207

GRUPA 3 – czwartek godz. 11.45–13.15 s. 207

GRUPA 2 – czwartek godz. 13.30–15.00 s. 207

Kierunek studiw: filologia

Specjalno: filologia rosyjska

Zajcia typu A

Rok studiw: II (studia pierwszego stopnia), semestr: letni

Forma, ilo godzin: konwersatorium, 30 godz.

Jzyk: rosyjski

Forma ewaluacji: zaliczenie na ocen. Na ocen z konwersatorium skadaj si: aktywno studenta na zajciach – 20%, pisemna praca semestralna (opracowanie jednego z wybranych tematw) – 30% oraz odpowied ustna – 50%.

Opis:

Celem zaj jest zapoznanie studentw z procesem rozwoju dziewitnastowiecznej literatury rosyjskiej, prezentacja specyfiki twrczoci i dzie poszczeglnych pisarzy. Zajcia doskonal rwnie umiejtno interpretacji dziea literackiego. Treci programowe obejmuj literatur rosyjsk – od romantyzmu (lata dwudzieste XIX w.) do poowy XIX wieku.

Tematyka konwersatorium:

1. Literatura dekabrystowska (zaoenia programowe; liryka obywatelska K. Rylejewa

– satyra Do faworyta, duma Woyski; tematyka historyczna w ujciu romantycznym na podstawie poematu Wojnarowski).

Литература:

Маймин Е. А., Поэты-декабристы. Гражданский революционный романтизм поэзии Рылеева, [в:] его же, О русском романтизме, Москва 1975, с. 53–73; Цейтлин А. Г.,Творчество Рылеева, Москва 1955 (гл. 2: Сатира и лирика 1820–1823 гг.; гл. 3:

«Думы»; гл. 4: «Войнаровский»); Galster B., O romantyzmie dekabrystowskim, [w:] Slawistyczne studia literaturoznawcze, Wrocaw 1973, s. 7–17; Mucha B., Dekabryci (rozdz.

Polityka i literatura), Warszawa 1979, s. 100–126; Zbyrowski Z., Rosyjski poemat romantyczny, Wrocaw 1981.

2. Komedia A. Gribojedowa Mdremu biada: midzy Owieceniem i Romantyzmem.

Литература:

Фомичев С. А., Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». Комментарий, Москва 1983;

М. А. Александрова, О последнем акте «Горя от ума», [в:] Драма и театр IV. Сборник научных трудов, под общей ред. Н. И. Ищук-Фадеевой, Тверь 2002, с. 30–39.

3. Koncepcja poezji i roli poety w liryce A. Puszkina i M. Lermontowa.

Литература:

Салин Э. В., Тема поэта в творческой эволюции Пушкина и в историко-литературном контексте, [в:] Творческая индивидуальность писателя и литературный процесс.

Межвузовский сборник научн.трудов, Вологда 1987; Савинков С. В., Поэт и толпа (логика перехода от Пушкина к Лермонтову), [в:] Болдинские чтения, под ред. Н. М.

Фортунатова, Нижний Новгород, с. 118–126; В. Е. Красовский, Пушкин А. С., [в:]

Русская литература ХIX-ХХ вв, сост. и научн. редакция Б. С. Бугрова, М. М.

Голубкова, т. 1, Москва 1998, с.68–86; С. И. Кормилов, Лермонтов М. Ю., [в:] Русская литература ХIX-ХХ вв, цит. изд., с. 129–147; Недзвецкий В. А., Поэт и его судьба («Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова), [w:] От Пушкина к Чехову, Москва 2002, 26– 39.

4. Poematy romantyczne A. Puszkina i M. Lermontowa na tle tradycji tego gatunku (cechy poetyki: typ bohatera, struktura konfliktu, koncepcja mioci).

Литература:

Ю. Манн, Поэтика русского романтизма, Москва 1976 (гл.: Система «южных поэм»

Пушкина, с. 31–98; Романтическая поэма в целом, с. 142–173; Завершение традиции.

«Мцыри» и «Демон» Лермонтова, с. 197-233); С. И. Кормилов, Лермонтов М.Ю., [в:] Русская литература ХIX-ХХ вв, цит. изд., с. 147-153; Маймин Е. А., Романтическая поэзия Пушкина и Романтизм Лермонтова, [в:] его же, О русском романтизме, Москва 1975, с. 74–143; Zbyrowski Z., Rosyjski poemat romantyczny, Wrocaw 1981.

5–6. Dramat romantyczny. Cechy poetyki: luna kompozycja, odrzucenie wymogu trzech jednoci, fragmentaryczno akcji (A. Puszkin, Borys Godunow; Puszkinowski cykl „maych tragedii”; M. Lermontow, Maskarada).

Литература:

В. Г. Городецкий, Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов», Ленинград 1969; Пушкин и русская драматургия, ред. А. И. Журавлева и др., Москва 2000; В. А. Садикова, Об оценке и самооценке в «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Скупой рыцарь», [в:] Драма и театр III. Сборник научных трудов, под общей ред. Н. И. Ищук-Фадеевой, Тверь 2002, с. 68–72; W. Jakubowski, Wstp, [w:] M. Lermontow, Maskarada, wyd.

Biblioteki Narodowej, Wrocaw 1963.

7. M. Gogol, Wieczory na futorze koo Dikaki (kompozycja cyklu i stylizacja narracji, rola fantazji, ludowa demonologia).

Литeратура:

Г. А. Гуковский, Реализм Гоголя, Москва 1959 (гл.: Вечера на хуторе близ Диканьки) s.

29–61;

8. M. Gogol, Opowieci petersburskie (zasady kompozycyjne cyklu, romantyzm jako temat, marzenie a rzeczywisto, groteska).

Литeратура:

Г. А. Гуковский, Реализм Гоголя, Москва 1959 (гл.: Петербургские повести, с. 236– 387); Б. Эйхенбаум, Как сделана «Шинель» Гоголя, [в:] О прозе. О поэзии, Ленинград 1986, с. 45–63.

9–10. M. Gogol, Martwe dusze. Problematyka i poetyka (Rosja jako temat i jako bohater.

Rola Cziczikowa. Specyfika gatunkowa: powie otrzykowska czy poemat).

Литература:

Г. А. Гуковский, Реализм Гоголя, Москва 1959 (гл.: Мeртвые души, с. 473–530); М. Г.

Соколянский, Об историзме «Мeртвых душ», [в:] „Известия Академии наук. Серия литературы и языка”, 1998, т. 57, № 6, с. 24–31; Л. И. Сазонова, Литературная родословная гоголевской птицы-тройки, [в:] „Известия Академии наук. Серия литературы и языка”, 2000, т. 59, № 2, с. 23–30; B. Galster, Wstp, [w:] M. Gogol, Martwe dusze, Wrocaw 1998 (BN).

11. Komedia Rewizor Gogola (obraz Rosji Mikoajowskiej, miech jako kategoria estetyczna).

Литература:

Г. А. Гуковский, Реализм Гоголя, Москва 1959; История русской драматургии; Манн Ю., Комедия Гоголя «Ревизор», Москва 1966.

12. Poezja rosyjska lat 1840–1860 (programy estetyczne „poezji obywatelskiej” /M.

Niekrasow/ i „sztuki dla sztuki” /F. Tiutczew i A. Fet).

Литература:

Розенблюм Л., А. Фет и эстетика «чистого искусства», „Вопросы литературы” 2003, № 2; R. uny, Wstp, [w:] F. Tiutczew, Wybr poezji, wyd. BN, Wrocaw 1978; Маймин Е. А., Русский философский романтизм (Философская лирика Тютчева), [в:] его же, О русском романтизме, Москва 1975, с. 170–199; Володина Н. В., Диалог Некрасова с Пушкиным в стихотворении «Поэт и гражданин», [в:] Некрасовский сборник, XIII, Санкт-Петербург 2000, с. 3–9; Мостовская Н. М., Стихотворение «Поэт и гражданин» в литературной традиции, [в:] Карабиха, Выпуск III, Ярославль 1997, с.

67–80; Dudek A., Modele romantyzmu i realizmu w liryce rosyjskiej lat czterdziestych XIX w., Krakw 1992.

13–14. Typ bohatera w utworach I. Turgieniewa (Rudin, Ojcowie i dzieci) i I.

Gonczarowa (Obomow): tzw. „zbdny czowiek” i „nowy czowiek” (nihilista).

Литература:

K. Chojnicka, Rodowd literacki inteligencji rosyjskiej, Wrocaw-Krakw-Warszawa 1992;

В. М. Маркович, Человек в романах И.С. Тургенева, Ленинград 1975; Г. А. Бялый, Роман С. И. Тургенева «Отцы и дети», [в:] Русская классическая литература. Разборы и анализы, М. 1969, с. 212–243; В. А. Недзвецкий, «Капитальнейшая вещь» (Обломов), [в:] он же: Романы И. А. Гончарова, Москва 1996, с. 24–40; Е. Краснощекова, «Обломов» И. А. Гончарова, Москва 1970.

15. Dramat Aleksandra Ostrowskiego Burza (cechy poetyki, tematyka spoecznoobyczajowa i moralno-psychologiczna, semantyka tytuu).

Литература:

А. И. Журавлева, А. Н. Островский, [в:] Русская литература ХIX–ХХ вв, цит. изд., с.

207–213; В. И. Мильдон, Вершины русской драмы, Москва 2002.

Podrczniki:

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakbca, t. I-II, W-wa 1976.

История русской литературы XIX века, т. I-II, под ред. С. Петрова, М. 1973.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red. Z. Baraskiego i A. Semczuka, W-wa 1975.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Piotrkw Trybunalski 2000.

Русская литература XIX-XX веков: Учебное пособие для поступающих в МГУ им. М. В. Ломоносова в двух томах. Том I: Русская литература XIX в., сост.и научная редакция Б.С. Бугрова, М. М. Голубкова, Москва 1998.

Литературная энциклопедия терминов и понятий, гл. pед. и сост. А.Н.

Николюкин, Москва 2003.

Kanon lektur:

Lektura obowizkowa:

К. Рылеев – К временщику (сатира); Волынский (дума); Войнаровский (поэма).

А. Грибоедов – Горе от ума (комедия).

А. Пушкин – Поэзия: К Чаадаеву, К морю, Поэт, Поэт и толпа, Я памятник себе воздвиг..., Пророк, Погасло дневное светило, Я помню чудное мгновение..., Черная шаль, Во глубине сибирских руд, Румяный критик мой.

Поэмы: Цыганы, Кавказкий пленник, Медный всадник.

Драмы: Борис Годунов, Моцарт и Сальери.

Проза: Повести Белкина.

Роман в стихах: Евгений Онегин.

М. Лермонтов – Поэзия: Смерть поэта, Поэт, Как часто пёстрою толпою..., Кинжал, Нет, я не Байрон..., Парус, Умирающий гладиатор, Бородино, И скучно, и грустно..., Парус, Прощай, немытая Россия, Выхожу один я на дорогу...

Поэмы: Демон, Мцыри.

Драмы: Маскарад.

Проза: Герой нашего времени.

Н. Гоголь – Проза: Вечера на хуторе близ Диканьки (Предисловие, Сорочинская ярмарка, Страшная месть), Петербургские повести (Невский проспект, Шинель, Записки сумасшедшего); Мёртвые души (I том); Ревизор (комедия).

Ф. Тютчев – Поэзия: Silentium, Фонтан, Не то, что мните вы, природа..., Море и утёс, О, как убийственно мы любим..., Есть в осени первоначальной..., Славянам (Привет вам задушевный, братья...), Умом Россию не понять...

А. Фет – Поэзия: Я пришёл к тебе с приветом, Шёпот, робкое дыханье, Вечер (1855), Муза (Ты хочешь проклинать, рыдая и стеня), Никогда, Долго снились мне вопли рыданий твоих, Ты отстрадала, я ещё страдаю… Н. Некрасов – Поэзия: Поэт и гражданин, Муза (Нет музы ласково поющей).

И. Гончаров – Обломов (роман).

И. Тургенев – Проза: Записки охотника (Хорь и Калиныч, Бежин луг, Гамлет щигровского уезда); Рудин, Отцы и дети.

А. Н. Островский – Гроза (драма).

Lektura zalecana:А. Пушкин – Медный всадник.И. Тургенев – Ася, Дворянское гнездо.

Owiadczam, e niniejszy konspekt jak rwnie przedstawione w nim treci programowe s rezultatem indywidualnej pracy twrczej, powstaych w ramach stosunku pracy, czcego mnie z Uniwersytetem dzkim.

Do zoonego konspektu i wynikajcego ze realizowanego przeze mnie procesu dydaktycznego osobom

Похожие работы:

«Лосев А. Ф. Классицизм : конспект лекций по эстетике Нового вре­ мени // Лит. учеба. 1990. № 4. С. 139— 150. Лотман Ю. М. Русская поэзия начала XIX века // Поэты начала XIX века. Л., 1961. С. 5— 112. Меднис Н Е. Сверхтексты в русско...»

«Серия Библиотека Пушкинского Дома В. Е. Ветловская Роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" ИЗДАТЕЛЬСТВО дом" "ПУШКИНСКИЙ Санкт-Петербург УДК 82/821.0 ББК83 В 39 Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского "Б...»

«О ПРЕДЕЛАХ И ПРИРОДЕ ДЕСКРИПТИВНОГО ОБЫДЕННОГО ЗНАНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ И. Ф. ДЕВЯТКО, Р. Н. АБРАМОВ, А. А. КОЖАНОВ ДЕВЯТКО Инна Феликсовна доктор социологических наук, заведующая кафедрой анализа с...»

«Всемирная организация здравоохранения ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ A68/30 Пункт 16.4 предварительной повестки дня 27 марта 2015 г. Глобальный план действий в отношении вакцин Докла...»

«Джорджия Бинг Молли Мун и волшебная книга гипноза Серия "Молли Мун", книга 1 Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6698837 Молли Мун и волшебная книга гипноза : роман / Джорджия Бинг : Азбука,...»

«Воспоминания Геннадия Порфирьевича Авдейко КГГО Я учился во МГРИ (Московском Геологоразведочном Институте), пожалуй, лучшем в конце 1950-х годов геологическом ВУЗе страны. Геологический факультет МГУ тогда только становился на ноги. Мы были романтиками, влюблёнными в...»

«Всемирная организация здравоохранения ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Сто тридцать восьмая сессия EB138/27 Пункт 9.1 предварительной повестки дня 22 января 2016 г. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в 2014 г. и поставленные вопросы: последующие действия в связи...»

«Гаршин Всеволод Михайлович (1855-1888) Еще при жизни Гаршина среди русской интеллигенции стало распространенным понятие "человек гаршинского склада". Что же оно в себя включало? Прежде всего, то светлое и привлекательное, что видели знавшие писателя современники и что угадывали читатели, воссоздавая образ автора по его р...»

«СОГЛАСОВАНО : Подлежит публикации в Руководитель ГЦИ СИ открытой печати ФГУ "Ростовский ЦСМ " ® лJ онко '° Род^е га о ^: ро 'Ji! л О Ф \^^^°0°jO А В.А. Романов о а^ У ^ sе 7д°. СUg ь mk ноября 2009 г. Внесена в Государственный реестр Система авто...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.