WWW.LIB.KNIGI-X.RU
Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя  »Ќ“≈–Ќ≈“  Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј - Ёлектронные матриалы
 


Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 11 |

Ђ1 ЂЌќјЌЏјЌј¬»…  »ћ®¬»… “≈’ЌќЋќ√»яЋј– ¬ј Ё ќЋќ√»  ћ”јћћќЋј–ї ћј¬«”—»ƒј√» ‘ј–ќЌј ѕќЋ»“≈’Ќ» ј »Ќ—“»“”“» –≈—ѕ”ЅЋ» ј »Ћћ»… Ц јћјЋ»… јЌ∆”ћјЌ»Ќ»Ќ√ ...ї

-- [ —траница 8 ] --

3. Suvning massa ulushi, %, koСp emas: 0,6 donadorlangan 0,2 kristall holda

Erkin sulfat kislotaning massa ulushi, %, koСp emas:

4. 0,5 donadorlangan 0,03 kristall holda

5. Granulometrik tarkibi donadorlangan oСgСit uchun: 90

- 1-4 mm, %, kam emas 80 yoСq

Kristall holdagi uchun:

- 0,5 mm dan ortiq, %, kam emas

- elakdagi qoldigСi 6 mm

6. Sochiluvchanligi, %, kam emas 100 Respublikamiz hududida bugungi kunda turli maqsadlarda ishlatilayotgan azotli mineral oСgСitlarning hom ashyolari va tuproqdagi azotli mineral oСgСitlar miqdorini hamda tarkibini kimyoviy jihatdan aniq tahlil etish bizning oldimizdagi eng asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Mana shu vazifani ijobiy hal etishda Akademik litsey va kasb-hunar kolledjlarida mineral oСgСitlar mavzusini chuqurroq oСqitishni taklif etamiz.

OСquvchi va talabalarga bu metodni oСrgatishni afzallik tomonlari shundan iboratki, mineral oСgСitlarning tarkibiy miqdorini oСzlari aniqlashlari bilan birga, ularda bilim,koСnikma va malaka hosil qilishda muhim rol oСynaydi.

***

AMINOMETILLASH REAKSIYASI ASOSIDA OLINGAN MODDALAR VA ULARNING XALQ

XOСJALIGIDAGI AHAMAIYATI

U.M.Halimov, SH.M.QIRGСIZOV Z.M.Bobur nomidagi Andijon Davlat Universiteti Aminometillash reaksiyasi barcha organik kimyodagi reaksiyalardan tubdan farq qiladi. OСziga xosligi shundan iboratki, bu reaksiyada turli organik moddalarga bir vaqtning oСzida ham metilen gruppa ham amino gruppa oson kiritiladi.

Aminometillash reaksiyasi yani Mannix reaksiyasi asosida olingan moddalar xalq xoСjaligining turli sohalarida oСz xususiyatlari, xossalariga koСra turli maqsadlarda foydalaniladi. Bunga koСplab misollar keltirish mumkin. KoСpchilik atsetilen bogСi tutvchi aminlar fizologik faol moddalr boСlib, ogСriq qolduruvchi, plazmolitik anistiziya, bezgakga qarshi preparatlar hisoblanadi. Ularning ayrimlari korroziyaga qarshi va raketa yoqilgСilariga antidetanotorlik xossalariga ega.

Xalq xoСjaligida keng ishlatiladigan aminometillash reaksiyasi asosida olingan vinilatsetilen, formaldegid va ikkilamchi aminlardan hosil boСlgan aminoatsetilenlar insektisid, antioksidant va polimerizatsiya reaksiyasi uchun stabilazatorlar sifatida qoСllanilganligi maСlum. p Ц ferrosenilfenolni propargil efiriga paraform va ikkilamchi aminlarni mis atsetati va boshqa mis tuzlari ishtirokida p Ц

ferrosenilfenolni aminoatsetilen efiri sintez qilib olingan:

Ц  Ц  Ц

Yuqoridagi reaksiya yordamida olingan moddalar antidetanatsion xusuiyatga ega boСlganligi sababli benzinlarga qoСshilganda oktan sonini bir necha marotaba ortishi aniqlangan. Aril, naftil, propargil efirlarini dimetilamin taСsirida dioksan sharoitida katalitik miqdordagi mis tuzlari ishtirokidagi 80 Ц 105 oC da

arilatsetilen aminoefirlari sintez qilib olingan.:

ArЦ OЦ CH2ЦC CH + CH2O + HN(CH3)2 = A Ц O Ц CH2 Ц C C Ц CH2 Ц N(CH3)2 +H2O Ikkilamchi aminlar asosida sintez qilingan aminoefirlar yuqori gerbidsidli faolikka ega ekanligi aniqlangan. Yuqoridagi misollardan tashqari aminometillash reaksiyasi asosida olingan va olinib kelinayotgan moddalarning xalq xoСjaligida ishlatilish sohalari juda kengdir. Ayniqsa oСsimlikning oСsishi va rivojlanishiga ijobiy taСsir etadi. Bu moddalarning xalq xoСjaligida ishlatilishidan tashqari boshqa sohalarda juda keng qoСllaniladi. Qolaversa tibbiyotdagi ishlatilish oСrni alohidadur.

Aminometillash reaksiyasi asosida olinadigan moddalarning bunchalik keng qoСllanilishidan shuni aytish mumkinki, aminometillash reaksiyasini mohiyatini bilish va amalda qoСllay olish yangi foydali xususiyatlarga ega boСlgan moddalarni sintezi demakdir.

***

∆»««ј’ ¬»Ћќя“»Ќ»Ќ√ ƒ≈√–јƒј÷»я√ј ”„–ј√јЌ “”ѕ–ќ-»Ћ»ћ

Ўј–ќ»“»ƒј »Ќ“≈Ќ—»¬ “≈’ЌќЋќ√»яЋј– ј—ќ—»ƒј ѕј’“ј ≈“»Ў“»–»Ў Ц

ёќ–» ќ—»Ћ √ј–ќ¬»ƒ»–.

”.–.»сломов, Ќ.“.ЌабихҐжаева, ƒ.’.»гамбердиев ∆иззах политехника институти ∆иззах вило€ти ер фонди кенгро майдонни эгаллайди ва генетик томондан бҐз тупролардан Ґтлоиларга Ґтувчи исобланади. ”лар типик бҐз ва шунингдек оч тусли бҐз тупролар по€си амда ћирзачҐл текислигида сизот сувлариини 2-3 м га кҐтарилишидан дарларнинг конус йилмаси билан туташган то ости юза текисликларида таркиб топган. ¬ило€тнинг тупро деградаци€сига учраган ер майдонларида сизот сувларининг йиилиши ва чииб кетиши орасидаги мувозанатни бузилиши натижасида бу тупроларнинг унумдорлиги кескин камайиб боради. Ѕу тупроларда тупро кесимининг юори исми, айрим морфологик кҐрсаткичлари бҐйича бҐз тупроларга €ин, пастки исми эса, юори намланиш шароитида бҐлганлиги сабабли, Ґтлоиланиш белгилари кузатилади.

ѕировард натижада атроф-мухитга (Ґсимликлар дунси ва хайвонот олами) салбий таъсир кҐрсатади.

–егионнинг суориладиган тупроларида калийнинг энг аракатчан ва Ґсимликлар осон Ґзлаштирувчи ва €лпи шакллари тахлил этиб кҐрилганда улардаги €лпи калий мидори асосан тупро осил илувчи она жинснинг, тупро горизонтларининг минералогик таркибига амда уларнинг гранулометрик таркибига боли бҐлади. “алил натижаларига кҐра, Ґрганилган тупроларда €лпи калий мидори уларнинг юори горизонтларида 1,4% дан 2,2 %, айрим олларда 2,6 % гача, пастки атламларида эса 0,8-2,3 %. ялпи калийнинг бундай мидорда бҐлиши, регионнинг суориладиган бҐз-Ґтлои ва Ґтлои тупроларининг умумий калий бҐйича бир текис тасимланганмаганини кҐрсатади, €ъни унинг мидори ката оралида фарланади.

 алийнинг сувда эрувчан шакли Ґрганилатган тупроларнинг юори горизонтлари 24-132 мг/кг ни, пастки горизонтларида эса, 12-99 мг/кг ни ташкил этади. Ѕундан кҐринадики, мазкур тупроларнинг пастки атламлари калийнинг шу шакли бҐйича анча паст даражада бҐлиб, сувда эрувчан калий бевосита Ґсимликлар томонидан Ґзлаштирилади ва шу билан бир ватда, ювиш ва вегетацион суоришлар таъсирида сииб чиарилиши мумкин. јлмашинувчи калий ам Ґсимликлар томонидан осон Ґзлаштирилади ва тупро унумдорлигида исман калийнинг шу шакли билан бойлигига боли.

’улоса илиб айтганда, ћирзачҐл удудида Ґрганилган суориладиган бҐз-Ґтлои ва Ґтлои тупроларида алмашинувчи калий билан юори атламларида оз ва Ґртача таъминланган бҐлиб, остки атламларида етарли эмас. ялпи калий мидори юори атламларида 1,4-2,2 % атрофида бҐлиб, пастки атламларида камайиб бориши кузатилади.

∆иззах вило€тининг тупро-илим шароитини хисобга олган холда алмашлаб экиш далаларида ишло хҐжалик экинларни экиш схемаларини жорий этиш бҐйича уйида зикр этилган удрат ƒавронва боша фермер хҐжаликларида илмий-тадиот ишлари олиб борилди.  ейинги йилларда пахта далаларида беда-пахта алмашлаб экиш схемаларини ишлаб чиаришдан чииб кетганлиги муносабати билан вило€тнинг барча суориладиган майдонларида тупро унумдорлиги сезиларли даражада пасайиб, ишло хҐжалик экинларидан олинадиган хосилнинг мидори ва махсулот сифати сезиларли даражада пасайиб кетди. ќибатда фермер хҐжаликлари итисодига зарар етказиб келмода.  Ґп йиллик тажрибалар шуни кҐрсатадики, алмашлаб экиш схемаларида 9 далали 3:6 схемадапахтамайдониниг салмои 66.7%, 10 далали алмашлаб экиш схемасида пахтанинг салмои 70% ни ки 1:2:7 схемада 1-далада беда + судан Ґти, ки маккажҐхори ки дон экинлари билан банд бҐлиб, бунда ам пахта салмои 70% ни ташкил этади.

јлмашлаб экишнинг бу схемалари –еспубликамизнинг барча тупро илим шароитида синаб кҐрилган, жумладан —оюзЌ»’» (хозирги) °«ѕ»“» ћирзачҐл филиалида Ґтказилган дала тажрибаридан маълумки вило€тнинг оч тусли бҐз тупролари шароитида алмашлаб экиш схемалари жорий этилганида пахтадан 37,8-40,9 ц/га хосил олинган бҐлса, монокультурада, €ъни сурункали пахта экилган майдонларда 18,3 ц/га хосил олинган, ки монокультуралар NPK билан озилантирилган далаларда 33,4 ц/га хосил олинган. Ѕундан ташари бу далаларда тупро таркибидаги гумус мидори ошиб, осилдорлик кескин ошган, толанинг сифати €хшиланган. Ўу билан биргаликда алмашлаб экиш схемасида бҐлган далаларда 3 йил мобайнида 1 га майдонда соф холда 250-300 кг/га азот туплангани аниланди. Ѕундан ташари ишло хҐжалик экинларидан, эртаги кҐчат олиб, пахта хосилдорлигини ошириш, имкони€ти туилади.  ейинги йилларда пахта етиштиришнинг интенсив усуллардан бири Ґзани пуштага экиш технологи€сихисобланади. Ѕу усулда чигит экиш юори хосил гаровидир. Ѕундан ташари Ґза пуштага экилганда текис майдонга экилганга нисбатан 5-7 кун олдин униб чиади. Ѕунинг асосий сабабларидан бири пушта текис майдонга нисбатан тез изийди натижада пастки атламдаги намлик ва тупронинг изиши хисобига Ґсимликларинг Ґсиш ва ривожланиш фазалари тезлашади. Ўу билан бирга ∆иззах вило€ти худудида пахтачиликнинг асосий муаммоларидан бҐлган аталодан озод бҐлиш имкони€ти туилади.

“упронинг сув физик хоссалари €хшиланади тупронинг хажм массаси оптимол даражада бҐлиб унинг оваклиги €хшиланада. ∆иззах вило€ти тупроларининг шҐрланганлик даражаси турлича бҐлганлигини хисобга олган холда чигитни пуштага экиш технологи€сини шҐр ювиш ишларини амалга оширгандан кейин эрта бахорда хамда кеч кузда пушта олиш тавси€ этилади.

ёоридагиларни хисобга олиб удрат ƒаврон фермер хҐжалиги далаларида, 4та вариантда дала тажрибалари Ґтказилди.

“ажриба натижалари уйида келтирилган:

I - вариант Ц ер хайдаш, текислаш ва баландлиги 28-32см баландликда пушта олиниб чигит пушта устига экилган.

II-варант - ер хайдаш+ шҐр ювиш 2500-3000м3 нормада +чизеллаш +бороналаш+текислаш+28-32см баландликда(бахорда)+чигитни пушта устига экиш.

III-вариант - ер хайдаш+текислаш+баландлиги28-32см пушта олиш+бахорда пуштанинг1/3 исмини олиб ташлаш ва чигитни пушта устига экиш.

IV-вариант - ерхайдаш+текислаш +чигитни текис майдонга экиш (контроль).

Ѕу вариантларда пушта олиш 2- муддатда бахорда ва кеч кузда амалга оширилди.

ёкоридаги дала тажрибалари натижалари жадвалда келтирилган:

1-жадвал „игитни пуштага экиш технологи€сини осилдорликка таъсири “ажриба осилдорлик мидори, Ґшимча осил, ц/га Ёкиш муддати вариантлари ц/га контролга нисбатан

1.вариант 5.04.2015 37.5 +8,8

2.вариант 8.04.2015 34.2 +5,5

3.вариант 10.04.2015 35.5 +6,8

4.вариант 15.04.2015 28.7 контроль) ’улоса илиб айтганда ∆иззах вило€ти тупро-илим шароити учун пахтачиликда энг мабул экиш схемаси чигитни бахорда ва кузда олинган пушталарга экиш хисобланади. Ќатижада пахтадан юори хосил олиниб, фермер хҐжаликларининг итисодий аволи €хшиланади. ћазкур технологи€ вило€т шароити учун мос бҐлиб, фермер хҐжаликлари учун ишлаб чиаришга кенг тавси€ этилади.

‘ойдаланилган адабитлар 1..Ѕ.»момулов, ‘.»сроилов, Ќ.ЌабихҐжаева, ј. —ултонов, ƒ.»гамбердиев “упро деградаци€сини баолаш усулларини такомиллаштириш ва унинг экологик-мелиоратив олатини €хшилаш мавзусидаги грант маълумотлари.

***

ѕќя  ”ЎјЌƒј—»

ј. јхмедов, Ў.’Ґжаев јнƒ”, °з°»“» °збекистонда терак дарахтларининг кҐчатларига зарар етказувчилардан капалак (Lepidoptera) ашаротларнинг, тинианотлилар (стекл€нницы) Ц Aegereidae Ц оиласига оид иккита турга мансуб уйидагилар киради: йирик терак тинианоти (Aegeria apiformis Cl.) ва орамтир анотли терак тинианоти (Parathrene tabaniformis Rtt.) [1,2]. Ѕу ашаротлар Ґзларининг шаклий тузилиши амда монофаглик тарзида озиланишига араб ашаротлар оламида алоида Ґрин тутади.

“инианот ашаротлар йирик мавжудод бҐлиб, анот зганида 28-32 мм келади. “аши кҐриниши бҐйича пардаанотли ариларни эслатади. јслида эса бунга икки жуфт анотларида тангачаларни бҐлмаслиги сабабчи бҐлади (расмни (1) аранг). ћавсумда 3-4 авлод бериб ривожланадиган бу ашаротларнинг уртлари терак кҐчатларининг асосий бандини ердан баланд бҐлмаган исмини (15-200 см) шикастлаб (озиланиб) ат кечиради [3].

…ирик терак тинианоти: 1 Ц етук зотининг кҐриниши, 2 Ц асосан ш терак кҐчатларини зарарлайди, 3 Ц зарарланган танада шиш осил бҐлади, 4 Ц одатда, зарарланган жойдан терак танаси синади, 5 Ц имо€ ишлови.

¬о€га етган уртлари сарииш тусда кҐнир бошли бҐлиб, 25-30 ммга етади (расм, 4). јндижон вило€тининг јндижон ва ’Ґжаобод туман худудларида бу ашарот билан зарарланган терак кҐчатлари бизлар Ґтказган назоратларимизда 7,5-16,2% ни ташкил этди. “ошкент вило€тида эса ( ибрай тумани) бу кҐрсаткич турли худудларда 3,4% дан 10,5% гача етиши маълум бҐлди.

“инианот уртлик даврида терак танаси ичида ишлаб чиади. Ѕаорга етиб у умбаклашади ва ундан етук зот (капалак) учиб чиади ва кҐшимча озиланиб кҐкарабошлаган ш ниол амда 1-2 шга етган терак баданидаги шикастланган ки рилган пҐстло орасига тухумини одатда €кка-€кка илиб Ґ€ди. “ухумдан очиб чиан урт аввал танани айланасига, кейинчалик Ґзагини ам шикастлаб озиланади. Ўикастга жавобан зарарланган ерда буо-шиш осил бҐлсада, у мҐрт ва бҐш бҐлиб олиб, механик аракат, ки кучлиро шамол таъсири остида синиб тушади. «арарланган терак ривождан орада олади, танаси сифатсиз ва ийшик Ґсади, урилиш материали сифатида ам кҐпдан €рамайди.

“инианот ашаротини терак зараркунандаси сифатида биз бирнеча йиллар давомида ¬одий худудлари шароитида амда “ошкент вило€тида Ґргандик [4].

“адиотларимиздан шу нарса ан бҐлдики, тинианотларга арши масус кимвий ишловлар Ґтказиш зарур.

јммо бу ишловлар Ґзини олаши учун уларни бирйҐла терак зараркунандаларининг мажмуига арши (сҐрувчиЦ шира, алондорлар, андалалар ва кемирувчи Ц терак у€си, терак баргкемирари, шаар мҐйловдори, хидли по€хҐр ва б.) Ґтказиш масадга мувофидир.

Ѕунинг учун, барча бҐимоли мавжудодлар уйонадиган май ойида 2 марта ва кейинги июниюл ойларида €на бир мартадан замонавий инсектицидларнинг бири билан (циперфос Ц 0,1% лик, каратэ Ц 0,04%, багира Ц 0,03%, Ѕи-58 Ц 0,1% лик ва б.) эритма тайрлаб брансбойт рдамида ишлов салин пайтида Ґтказилади.

“еракни фаатгина урилиш материали берадиган дарахтлар деб билмай, уни минтаамизда шамол амда тупро эррози€сига арши курашда самара берувчи амда манзара ва салин ато этувчи табиат неъмати деб билиб, уни имо€ илишга ват ва диат ажратиш бизнинг бурчимиздир [5].

јдабитлар

1. Ѕей-Ѕиенко √.я. ќбща€ энтомологи€. Ц ћосква: Ђ¬ысша€ школаї, 1966. Ц —. 286-288.

2. ћахновский ». . ¬редители лесных насаждений —редней јзии и борьба с ними. Ц “ашкент:

√осиздат, 1955. Ц 194 с.

3. ёсупов ј. —текл€нница Ц вредитель молодых тополей и ив //»нф. листок. Ц “ашкент: √ Ќ“», 1994. Ц 3 с.

4. ’Ґжаев Ў.“. »нсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бҐйича услубий кҐрсатмалар (II-нчи нашр). Ц “ошкент, 2004. Ц 102 б.

5. ’Ґжаев Ў.“. °симликларни зараркунандалардан уйунлашган имо€ илишнинг замонавий усул ва воситалари. Ц “ошкент: ЌаврҐз, 2015. Ц 552 б.

***

ќ—Ќќ¬џ —ќ«ƒјЌ»я √»ƒ–ќ“ј–јЌЌќ… ”—“јЌќ¬ »

јбдусаттаров Ў. ћ., Ќам “.ќ.

“ашкентский ’имико-“ехнологический »нститут √идравлический таран - это устройство, которое за счет гидравлического удара поднимает воду на высоту, значительно превышающую уровень источника. ¬ода от источника самотеком подаетс€ по длинному напорному трубопроводу, идущему с небольшим понижением. ѕод действием нарастающего динамического напора воды закрываетс€ отбойный клапан, расположенный на нижнем конце трубопровода, и вследствие инерции движущейс€ воды и ее несжимаемости давление здесь резко повышаетс€.  ратковременного повышени€ давлени€ достаточно дл€ подъема небольшой части воды через напорный клапан на высоту до 40 м. «атем отбойный клапан открываетс€, и все повтор€етс€ сначала.

√идравлический таран действует только за счет импульса движущегос€ столба воды, без какого-либо двигател€. ѕримен€етс€ дл€ водоснабжени€ небольших строек, дл€ полива дачных участков и т.д. ¬ фазе разгона потока отбойный клапан в открытом состо€нии обычно удерживаетс€ с помощью пружины, дл€ закрыти€ напорного клапана может вполне хватить разницы давлений и его собственного веса. ќчевидно, что ни о какой Ђсверхъединичностиї или дополнительной энергии речь здесь не идт Ч определенна€ часть воды сливаетс€ через отбойный клапан в фазе разгона, пока поток наберт нужную скорость. Ёнергии, которую эта вода получает при спуске от уровн€ питающего резервуара, с избытком хватает на подн€тие нагнетаемой части воды по отвод€щей трубе.

“ем не менее, этот насос позвол€ет весьма эффективно использовать перепад уровней даже в дес€ток сантиметров, вполне достаточный дл€ разгона потока до заметной скорости, а расход воды при этом должен лишь обеспечить заполнение сечени€ нагнетательной трубы. Ќи одно широко распространнное гидротехническое устройство (вод€ные колса, а тем более турбины) не может использовать столь малые перепады уровн€ при столь малом расходе с такой эффективностью, как гидравлические тараны. √идравлические тараны обладает несколькими важными достоинствами, которые в сво врем€ и обеспечили их довольно широкое распространение. ¬о-первых, дл€ их работы не нужно ни каких-либо двигателей, энергии, ни мускульных усилий. Ѕудучи один раз установленым и запущеным, гидротаран может работать до пересыхани€ питающего потока (осушени€ питающего резервуара) или до механического износа деталей, которые в нм можно пересчитать по пальцам. ¬овторых, дл€ работы достаточно минимального перепада уровней, начина€ с дес€тка-другого сантиметров, и относительно небольшого расхода воды (обычно от долей литра до нескольких литров в секунду). ¬-третьих, несложные накопительные устройства в питающем резервуаре позвол€ют гидравлическому тарану работать и с ещ меньшим расходом воды, дожида€сь, пока она накопитс€ в необходимом количестве и только тогда соверша€ рабочий цикл. Ѕлагодар€ этому гидротараны могут максимально эффективно использовать энергию потока как при большом расходе воды (в паводок), так и при очень малом (в межень). » вод€ные колса, и турбины предназначены дл€ работы с непрерывным потоком и в таких услови€х не смогут работать в принципе Ч энергии накопленной порции воды, достаточной дл€ гидравлического тарана, им может не хватить даже дл€ того, чтобы сдвинутьс€ с места, а их микроварианты, рассчитанные на минимальный расход воды, будут выдавать такую же мизерную мощность и тогда, когда питающий поток вновь станет полноводным. ¬-четвртых, простота конструкции и минимум деталей обеспечивают выдающуюс€ наджность и долговечность устройства Ч непрерывна€ работа без ремонта в течение 5-7 лет считаетс€ вполне обычным делом. Ќаконец, разрабатываема€ нами конструкци€ гидравлической установки, специалисты смогут собрать за короткое врем€. ѕри этом эффективность и долговечность данного агрегата будут зависеть от конструкции и теоретических расчетов, а также от высокой прочности всех деталей.

ќднако при всех своих положительных качествах, существующие гидравлические тараны, имеют р€д недостатков, основные из которых €вл€ютс€ невысока€ производительность и относительно невысокий уровень подъема воды.

ƒл€ разгона потока в нагнетательном трубопроводе до хорошей скорости необходимо обеспечить перепад высот как минимум в несколько сантиметров на участке длиною в несколько метров. ѕо этим причинам гидравлические тараны не могут работать в водомах с посто€нным уровнем поверхности, таких, как пруды и озра, а также на равнинных участках рек, где на сотни метров, а то и на километры течени€ приходитс€ разность уровней в сантиметр-другой.

Ќеобходимо учесть также, что существенна€ часть воды Ђтер€етс€ї через слив нагнетательной трубы. ѕричм Ђтер€емыйї объм обычно во много раз больше поднимаемого объма.  онечно, эта вода Ђтер€етс€ї не напрасно, а делает сво дело Ч е энерги€ идт на подъм другой части потока.

ќднако когда общее количество доступной воды невелико, эта Ђрасточительностьї может оказатьс€ неприемлемой. ¬ общем случае эффективность работы таких насосов определ€етс€ правильным выбором длины и объма нагнетательной трубы, соотношени€ сечений отбойного и напорного клапанов и усилий, нужных дл€ их открыти€ и закрыти€, в зависимости от необходимой высоты подъма и скорости потока в нагнетательном трубопроводе, то есть, в конечном счте, рабочего перепада уровней и расхода воды. ѕоэтому в идеале каждый экземпл€р такого насоса надо настраивать индивидуально под конкретные услови€ установки.

ѕри использовании Ђклассическогої накопительного колпака с воздухом, воздух может постепенно раствор€тьс€ в нагнетаемой воде, чему способствует повышенное давление. ѕоэтому воздух необходимо периодически пополн€ть. –ешить эту проблему поможет использование в качестве такого колпака мембранного гидроаккумул€торного бака.

 лассический гидравлический таран имеет немалые размеры. “ак, обычно считаетс€, что оптимальна€ длина нагнетательной трубы лежит в диапазоне от 10 до 14 и более метров. Ёто обусловлено тем, что масса движущейс€, а затем останавливающейс€ воды должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить хорошую энергию рабочего гидроудара. ѕоскольку масса воды пр€мо пропорциональна е объму, это накладывает неизбежные ограничени€ на минимальные размеры более-менее производительных конструкций. ƒа и длительность гидроудара тоже должна быть достаточной дл€ того, чтобы напорный клапан успел открытьс€ и пропустить заметный объм воды, а это врем€ тоже пр€мо пропорционально рассто€нию от отбойного клапана до питающего водома или резервуара. ¬прочем, свернув нагнетательную трубу в спираль, можно в несколько раз уменьшить линейные размеры установки. Ќо вот вес, определ€емый необходимой прочностью и жсткостью конструкции, существенно уменьшить вр€д ли удастс€.

ѕри разработке новой конструкции гидравлической установки нами учитываютс€ вышеприведенные недостатки предыдущих аналогов с целью сделать нашу установку более рациональной и эффективной. ѕредлагаем эту установку использовать в купе с системой капельного орошени€ дл€ создани€ новых фруктовых садов на богарных сельскохоз€йственных земл€х.

***

«јћќЌј¬»… ЁЌ≈–√ќ—јћј–јƒќ– Ѕ»ЌќЋј–Ќ»Ќ√ “јЎ» “°—» “”«»ЋћјЋј–»

Ѕахромов ћ.ћ.

‘арона политехника институти Ѕинолар урилишида ани масадга интилинади Ц бино Ґз вазифасини бажара оладиган бҐлиши ва улайлиги. улайлик Ґз ичига бир анча аспектларни олади.

ћухимларидан бири Ц бу хоналардаги ички мухит физик параметрларига бҐлган талабдир. »нсонлар саломатлиги ва ишчанлигини таъминлаш учун у ерда доимо кислародга бой тоза хаво ва исси Ц нам мухит бҐлиши керак.

Ѕунда энг катта рол таши тҐси тузилмаларини лойихалашга аратилади:

девор, том пмаси, дераза ромлари, пастки ават поллари. “Ґси тузилмалари орали исси, хаво ва намлик узатилади “Ґсилар тузилмавий ечимларини танлаш- жуда мураккаб ва кҐп омилли вазифадир.

‘аатгина теплотехник характеристикалари мос келган тҐси тузилмалари материалини танлашгина эмас, бинони хам сову иш шроитида, хам жазирама зда иссилик химо€сини таъминлайдиган барча турдаги тҐсилар Ґзоро боли тизимли конструктив ечимларни ишлаб чиишдир(таши девор, цоколь исми билан бирга, деразалар Ґрни, том, цоколь ва ертҐла оропмалари, пойдеворлар). Ѕу масаланинг мураккаблиги шундаки, бу омил бир томондан энерги€ сарфини урилиш материаллари ва тузилмаларини ишлаб чиариш ва биноларни тиклаш учун сарф бҐлса, иккинчи томондан бинодан фойдаланиш давридаги иссилик йҐотишга сарф бҐлади.

“Ґсиларни иссилик химо€ даражаси ортиши билан бинолардан фойдаланишдаги энерги€ сарфи кама€ди, лекин уни €ратиш ва монтаж илишда Ґпа€ди.

°тган асрнинг 60-80- йилларида уйлар урилиши индустрлаштирилганда кҐп турар-жой бинолари ва майда €чайкали жамооат бинолари йирик панелли илиб тикланган. ”й урилиш комбинатлари бир-, икки- ва учатламли таши девор панелларини ишлаб чиарилган.

Ѕундай панеллар, оидага асосан, режада ва иримда нотекис тузилишга эга бҐлади. јгар панел режасидаги бу камчиллик фовулодда холат бҐлса, алинлиги бҐйича эса Ц доимийдир.

 ерамзитбетонда, масалан, панел иримидаги зичликни нотекислиги керамзитнинг зичлиги камлиги билан тушунилади, €ъни вибраци€ илишда (титратиб шиббалаш) юк бҐлишига арамасдан юорига сузиб чиади. ј, боловчи (цементли оришма) эса, тескариси, пастга чҐкади.

Ѕир атламли панеллар буланадиган 22-28% юори намликга эга бҐлади, бу албатта биринчи йил фойдаланишда унинг иссилик техникаси тавсифини жуда пасайтириб юборади.

ѕанелни буланадиган намликдан бҐшаш тезлиги унинг алинлигига ва ирими тузилишининг бир жинслилигига боли.

Ѕиратламли панелларни термик аршилигини ошириш учун, унинг алинлигини оширмаслик керак (чунки у холда буланадиган намлиги ортади ва намликни чииб кетиш юзасига бориш йҐли уза€ди), а материал структурасини €хшилаш керак.

«амонавий энерготежамкор таши девор тузилмаларини лойихалашда уйидаги асосий талаблар Ґйилади:

- иссиликхимо€лаш материалини тузилманинг таши томонига жойлаштириш масадга мувофи бҐлади;

- паст бу Ґтказувчи атламларни ички томондан жойлаштирган €хширо;

- юори самарали иссини химо€лаш материалларидан фойдаланишга интилиш;

- тҐси тузилмаларини уришда намли жаранлардан очиш, урилиш тузилмасига намликни Ґтиши ки унинг мидорини минимум даражасида камайтириш;

- конструкци€лашда иссилик химо€ материалини кам бу Ґтказувчи материаллар орасига жойлаштирмаслик;

- конденсат намликни буланиб кетиши учун зарур шароит €ратиш;

- химо€ атлами сув Ґтказмайдиган, лекин бу Ґтказадиган, харорат таъсиридаги деформаци€га ва атмосфера таъсирига бардошли бҐлиши керак;

- тузилмалар Ґтга бардошлилик бҐйича амалдаги меърий хужжатлар талабини ондириши керак;

- тузилмаларни тарланишида ва монтаж илишда улай бҐлишини таъминлаш;

- тҐси тузилмалар атламларини Ґзоро бирикишида герметикликни таъминлаш ва фойдаланиш жаранида герметикликни салаш.

“Ґси тузилмалар иситгичнинг жойлашишига кҐра иссиликхимо€сини учта асосий тизимларга бҐлинади:

- иситгич тҐси тузилмасининг ички томонига жойлаштирилган;

- иситгич- тҐси тузилмасининг ичига;

- иситгич- тҐси тузилмасининг ташрисида.

“Ґсик тузилмаси ичига иситгични жойлаштириш тизимлари кҐп аватли бинолар урилишда ишт билан пардозланган юк кҐтарувчи атламли таши деворлар Ґлланилиши кенг таралган.

»ситгич тҐси тузилмасининг ичига жойлаштирилган (удули терим). Ѕундай тизимда тҐси тузилмаси Ґзоро бикр ки эгилувчан боловчи билан бриктириладиган, иккита паралел девордан иборат илиб бажарилади, а орада хосил бҐладиган бҐшли иситгич билан тҐлдирилади.

“еплотехника нутаи назаридан бу боловчилар совулик кҐприги деб аталади ва улар хамма тҐси тузилмасини иссилик аришилигини сезиларли даражада пасайтириши мумкин. Ѕунда энг истиболли боловчилар пластик ойналиларидир. ”ларни Ґлланганда иссилик йҐотилиши 2% дан ошмайди.

Ќамтипидаги таши иссиликхимо€ тизимини учта асосий атламларга бҐлиш мумкин:

- иссилик химо€ловчи Ц иссилик Ґтказиш коэффициенти паст иссилик химо€ловч материалдан плиталар (масалан, минерал пахта ки пенополистролдан плиталар);

- арматураланган Ц махсус елим таркибли атлам, ишорга чидамли тҐр билан арматураланган;

- пардозли-химо€лаш Цгрунтлаш ва манзарали суво (минералли ки полимерли), имкон адар махсус хаво Ґтказадиган бу билан ᥈ш. ѕардозли-химо€лаш атлами сифатида клинкер плиткалари ки табиий тош Ґлланиши хам мумкин.

Ѕундай тизимлар таши иссилик химо€ ЂROCKWOOLї, ЂЅј” ќЋќ–ї, ЂCERESITї, ЂPAROCї, Ђ“ERMOMAXї, ЂC»Ќ“≈ ќї, ЂISPOTHERMї, Ђ“≈––ј ќї, ЂRELIUSї тизимлари хисобланади1.

Ѕундай тизимларни лойихалашда аралаш атламларни иссилик кенгайиши, сув ютиши, музлашга бардошлилиги, бу Ґтиши (ташарига Ґсиши билан), шунингдек талаб даражасида бирбири билан илашувчанлиги( ташаридан ичкарига араб Ґсиб бориши бҐйича) мослашишини таъминлаш керак.

***

ћ» –ќЅ»ќЋќ√»„≈— »≈ ѕ–ќ÷≈——џ ѕ–ќ“≈ јёў»≈ ¬ ѕќ„¬≈ ѕ–» ¬Ќ≈—≈Ќ»»

ѕќƒ Ћё÷≈–Ќ” ќ–√јЌќ-’»ћ»„≈— »’ ¬≈ў≈—“¬.

ћ.√азиев, ».ћусаев, Ў.–ахматалиева ‘ерганский √осударственный ”ниверситет –азработка биологических основ системы орошаемого земледели€ обеспечивающей расширенное воспроизводство плодороди€ почв и получение высоких урожаев сельскохоз€йственных культур-одно из важнейщих проблем сельского хоз€йства.

¬ св€зи с этим особую актуальность приобретает изучение роли микроорганизмов в обогащении почвы гумусом, биологическим азотом, т.е.в создани€ эффективного плодороди€ почвы.

¬несение органических веществ стимулирует де€тельность почвенных микроорганизмов, повышает биологическую активность почвы,содержание гумусом.

¬ нашем опыте в течение первого года сто€ни€ люцерны,как и следовало ожидать,биологическа€ активность почвы особенно усиливалась при внесени€ 30т/га навоза и 14 т/га гузапаи вар.5. ¬этом варианте,в сравнении с контролем гнилостна€ микрофлора сильно размножалась начина€ с весны, что обусловило и усиление де€тельности нитрифицирующей микрофлоры. ¬несение навоза активизировало эти прцессы особенно в середине лета. ¬ вар. 5, кроме того во второй год сто€ни€, отмечено заметное (84,5) увеличение грибной микрофлоры в сочетание с развитием гнилостное.

¬несение 100 кг олгина и 1500 кг/га аммиачной воды заметно сдерживало развитие гнилостных бактерий (јвезжанова, “урсунов, 1973), но стимулировало грибной процесс, дл€ которого минеральной азот необходим. ¬се это в месте создало оптимальной услови€ дл€ де€тельности нитрификаторов.

»зменение некоторых микробиологических процессов почвы при внесении под люцерну органо-химических веществ (млн в 1 г абсолютно-сухой почвы)  оличество ќбщее количество  оличество грибов актиномицетов на Ќитрификаторы бактерий на ћѕј на среде „апека крхамальноаммиачном агаре ¬арианты 1- 2- 3- 1- 2- 3- 1- 2- 3- 1- 2- 3год год год год год год год год год год год год  онтроль (уборка 82,5 36,0 36,5 6,0 7,5 6,0 1,5 4,5 0,5 гузапаи)  онтроль-2 (запашка 104,5 67,0 53,5 9,0 14,0 5,5 2,0 7,0 1,54 гузапаи) ¬несение 14 т/га 108,0 51,0 36,0 8,0 11,0 4,5 1,5 9,0 5,0 гузапаи ¬несение 30 т/га 66,5 79,5 31,3 2,0 5,0 5,0 1,5 8,0 2,0 навоза ¬несение 14 т/га гузапаи + 30 т/га 107,0 84,5 100 7,5 11,0 8,5 2,0 9,5 4,4 навоза ¬о втором году активна€ де€тельность микрофлоры формировалось при внесение 30 т/га навоза (вар.4.), осбенно весной,когда под вли€нием зимних осадков почва несколько разрыхлена.

√рибной процесс,усиление которого в этом варианте наблюдалось в первый год жизни люцерны (79,5), сменилс€ резким увеличением гнилостной микрофлоры. Ёто обсто€тельство обусловливает углубление и расширение процесса гумификации и, следовательно, накопление гумуса в почве.

¬несение одного навоза или в сочетании с гузапаей,заметно усиливало микробиологические процессы, что создавало услови€ дл€ де€тельности нитрифицирующей микрофлоры. ¬се вместе вз€тое улучшало рост и развитие люцерны.

Ќа третий год сто€ни€ развити€ микроорганизмов заметно снижалось, что св€зано в первую очередь со значительным уплотнением верхних слоев почвы. ѕри этом значительно снизились во всех изучаемых вариантах грибной процесс и численность микрофлоры. “ем не менее большее количество микрофлоры вы€влено в вар. 5 (30 т/га навоза и 14 т/га гузапаи) и вар.6 (30 т/га навоза, 100 кг/га олгина,1500 кг/га аммиачной воды). ќчевидно, безазотистое органическое вещество гузапа€ слабо осваивалось микрофлорой из-за недостатка азота в первые годы возделывани€ люцерны. Ќа третий год сохранивща€с€ еще гузапа€ стало хорошим источником пищи дл€ многих микроорганизмов,в первую очередь грибов и нитрификаторов.

—уд€ по данным микробиологический наблюдений,наиболее благопри€тно внесение под люцерну 30 т/га навоза в сочетании с 14 т/га гузапаи и 30 т/га навоза в чистом виде.ѕо сравнению с контролем положительное вли€ние на микробиологические процессы сказывает и запашка 14 т/га гузапаи.

¬несение навоза усиливает процесс гумификации в первый год сто€ни€ люцерны,при этом возрастает объем минерилизации органического азота. ќбщей дл€ всех вариантов опыта закономерность можно считать то, что от первого года сто€ни€ люцерны к третьему году жизнеде€тельность микрооганизмов снижаетс€. ѕо-видимому, это обусловлено уплотненном верхних слоев почвы. ѕри внесении гузапаи процесс гуминитрификации заканчиваетс€ в последний год сто€ни€ люцерны, что €вл€етс€ не менее положительным в плодородии почвы.

“аким образом, внесение под посев люцерны 2 или 14 т/га гузапаи, 30 т/га навоза и их различные сочетании положительно вли€ет на количество бактерии увеличение (17,0-63,5), грибов (на 0,5-4,4), актиномицетов (на 1,0-6,0), т.е. улучшаетс€ биологическа€ активность почвы, следовательно, возрастает ее имунность к фитопатогенам.

***

ј¬“ќћќЅ»Ћ№  ј“јЋ»«ј“ќ–» ¬ј ”Ќ»Ќ√ „»ј–»Ў “»«»ћ»ƒј√» °–Ќ».

’омидов ¬. јбдурахмонов ј.

‘арона политехника институти.

 ундалик хатда хар куни миллионлаб автомобиллар йҐлга чиади. ”ларнинг хар бири хавони захарлаш манбаси бҐлиб хисобланади. Ѕу нарса айниса катта шахарларда катта муаммодир.

°тган ват мобайнида автомобил ишлаб чиарувчилар хавони ифлослантириш рухсат этилган даражасини чегаралаш учун автомобиль двигателларига ва нили тизимлари конструкци€сига кҐп Ґзгартиришлар киритди. Ўундай Ґзгартиришлардан бири 1975 йилда €нги урилма каталитик (конвертор) катализатор €ратилди.  аталитик Ґзгартиргич иши автомобиль чиариш тизимидан зарарли газларни чиармасдан туриб камайтириш вазифасидан иборатдир. ’озирги замон автомобилларида зарарли газларни камайтириш масадида нили сарфини назорат илинади.

”ларнинг вазифаси хаво-нили нисбатини стехиометрик деб номланган идеал нутага олиб келишдир. Ќазарий нуталарда бу нисбатда хаводаги кислородда хамма нили ниб кетиши керак. Ѕензин учун стехиометрик коэффицент 14.7:1 €ъни бир исм бензин нганда 17.4 исм хаво нади. ®нили аралашмаси хаиатда идеал нисбатдан озмунча фарланади.

®ниш жарани мукаммал бҐлмагани учун асосий зарарли газлар ис гази —ќ2 автомобиль двигатели ишлатганда чиади.  атализатор Ґзгартиргичлар уйидаги зарарли газларни даражасига йҐналтирилган.

- ”глерод оксиди

- ”глеводородлар- учувчи органик Ґшилмалар

- јзот оксиди(NO ва NO2 )  аталитик Ґзгартиргичлар икки хилда бҐлади. айта тикланувчи ва оксидлантирувчи катализаторлар.

«амонавий чиариш тизимларида хар бир зарарли моддаларни камайтириш учун учта катализатор Ґрнатилган.  аталитик Ґзгартиргичлар икки асосий конструкци€га эга. ”€ли ва керамик мунчолар.  Ґпинча у€ли конструкци€ларидан автомобилларда Ґлланилади. „иариш тизимининг эффективлигини ошириш ва хавони зарарланишини назорат илиш йҐлларидан бири чииш газларини оимини айд илиш ва ахборотни нили пуркаш тизимига етказиб бошаришдир.

 ислород датчиги двигатель комьпютерига чиишда анча кислород борлигини етказади. ƒвигатель комьпютери эса хаво мидорини камайтириб ки кҐпайтириб созлаш хисобига амалга оширади. Ѕу схема двигатель комьпютерини назорат этиб, двигателнинг стехиометрик нутада ишлатганига ишонч хосил илиш мумкин.

 аталитик Ґзгартиргичларнинг камчиликларидан бири унинг фаат юори температураларда ишлашидир. Ѕу муаммонинг ечими каталитик Ґзгартиргични двигателга €инлашишидир. Ўунда чииш газлари айноро бҐлади ва катализатор тезро изийди. »ккинчи йҐли электрик иситгичлар билан катализаторни иситиш. √ибрит автомобилларда катта юори вольтли батаре€лар бҐлиб, катализаторни тезро иситиш мумкин бҐлади.

***

‘ј–ќЌј ¬»Ћќя“»ƒј »ЎЋќ ’°∆јЋ»√»Ќ» »ЌЌќ¬ј÷»ќЌ

–»¬ќ∆ЋјЌ“»–»ЎЌ»Ќ√ ј…–»ћ ∆»ј“Ћј–»

јхмедова √.ј., ®убова «.ћ.

‘арона политехника институти, ‘арона шаар »мкони€ти чекланган шахсларга ихтисослаштирилган республика  ’  Ґитувчиси »нновацион ривожланиш ишло хҐжалигини модернизаци€лаш ва кластер тузилмасини такомиллаштириш, тизимли бошариладиган бҐлиши масадга мувофи.

Ўундай илиб, ишло хҐжалигидаги инновацион ишланмалар уйидагича:

Х биринчидан, ишлаб чиаришнинг сезиларли кҐпайишига, менат унумдорлигининг Ґсишига, Ґйилган капиталнинг опланиш муддатлари исаришига ва уларнинг даромадлилиги тегишли кҐтарилишига имкони€тлар эшигини очади;

Х иккинчидан, илмий-техник тараит ютуларининг Ґлланилиши аграр капиталнинг боша тармолардан Ґйилиши рдамида шаклланиш доирасини кенгайтиради;

Х учинчидан, удудда инноваци€ларни Ґллайдиган илор корхоналари фаоли€тининг натижалари, шу асосда хҐжалик юритиш самарадорлигининг кҐтарилиши аида далолат беради, бу билан, капитални жалб илиш манбалари кенга€ди, минтааларнинг инвестицион жозибадорлиги ортади.

≈вропа мамлакатларининг тажрибаси кҐрсатишича, инновацион жаранларни фаоллаштиришда тармодаги институционал Ґзгаришлар муим рол Ґйнайди. Ўунинг учун ишло хҐжалигини ривожлантиришнинг Ґзига хос хусуси€тларини исобга олган олда, фан ва ишлаб чиаришнинг €нада чуур ва ар томонлама интеграци€сининг €нги йҐлларини фаол излаб топиш керак, бозор агентларининг таши ва ички алоаларини такомиллаштириш, инновацион тизимнинг барча элементларини бирлаштирувчи, ташкилий тузилмаларни ривожлантириш зарур.

«амонавий шароитларда ишло хҐжалигини ривожлантиришнинг инновацион йҐли учта Ґзаро боланган ва Ґзаро асосланган йҐналишларга эга:

1. »нсон капиталига инвестици€лар, улар фаат таълим, фундаментал ва та€нч илмийтадиот ташкилотлари устувор ривожланган, инноваци€лар бҐйича маълумотлар базаси €ратилган, ва шунингдек, ишло хҐжалик товар ишлаб чиарувчиларига хизмат кҐрсатувчи ахборотконсультатив тизим устувор ривожланганда мумкин бҐлади;

2. “упро унумдорлигининг ортиши, ишло хҐжалик экинлари осилдорлиги ва ишло хҐжалик айвонларининг масулдорлигинин Ґсишини таъминловчи, ишланмалар ва €нгиликларни Ґзлаштириш асосида биологик ресурслар ривожланишига инвестици€лар;

3. ћенат унумдорлиги ва ишло хҐжалик фаоли€тининг самарадорлигини кескин Ґстириш имконини берувчи, энерги€ ва ресурс тежовчи техника ва илм сиимдор технологи€ларни Ґллаш асосида ишло хҐжалигининг техник-технологик салои€ти такомиллашишини таъминловчи технологи€ларни ишлаб чиишга инвестици€лар. јйнан €нги техникага та€нувчи тармонинг технологик модернизаци€си орали, ишло хҐжалик ишлаб чиаришидаги кҐпгина негатив омилларни ал илиш мумкин бҐлади: менат унумдорлигининг унча юори бҐлмаган даражаси (итисодий ривожланган мамлакатлардагига нисбатан 8Ц10 марта паст), Ґртача дун кҐрсаткичларидан де€рли икки марта кам бҐлган Ґсимликшунослик ва чорвачилик масулдорлиги кҐрсаткичлари, табиий-ландшафт, моддий-техник, менат ва моли€вий ресурслардан фойдаланишнинг паст даражаси.

ишло хҐжалигида инновацион фаолликнинг кҐтарилишига бир атор омиллар тҐсинлик илади:

1. ишло хҐжалиги илмий-техник ва технологик салои€тининг €нги итисодий ва ишлаб чиариш талабларига мос келмаслиги. ишло хҐжалик масулотлари ишлаб чиариш даражасининг тушиб кетиши, давлат томнидан кучсиз Ґллаб-увватлаш ва €нгиликлар ийматининг юорилиги инновацион фаоли€тни ривожлантиришга имкон бермайди.

2. ишло хҐжалигининг боша итисодит тармолари билан саланиб олатган ноэквивалентлиги унинг моддий-техника базасининг деградаци€сига олиб келади. Ёнерги€ ташувчиларга нархларнинг Ґсиши вази€тни сезиларли тарзда чуурлаштиради, бу эса мааллий ишло хҐжалик товар ишлаб чиарувчиларини уларнинг табиий устунликларидан марум илади.

3. Ѕунда асосий сабаб бҐлиб ишло хҐжалиги учун ноулай инвестицион вази€т ва кҐпчилик ишло хҐжалик товар ишлаб чиарувчилар даромадлари даражасининг пастлиги бҐлиб исобланади. —Ґнгги йилларда ишло хҐжалигида инвестицион жаран фаоллашганига арамасдан, унинг бюджетнинг харажатлар исмидаги улуши бир фоиздан ортма€пти, ваоланки я»ћ солиштирма оирлиги 4,4% бҐлган олда.  Ґпчилик ишло хҐжалик товар ишлаб чиарувчиларининг итисодити шундай бҐлиб, у давлат томонидан таклиф этиладиган итисодий рабатлардан фойдаланиш имконини бермайди.

ишло хҐжалигини модернизаци€лашнинг бирламчи вазифалари ичидан уйидагиларни ажратиб кҐрсатиш зарур:

Х тармонинг хусусий инвесторлар, шу жумладан хорижий инвесторлар учун жозибадорлигини ошириш;

Х ишло хҐжалик товар ишлаб чиарувчиларини техник айта таъминлашнинг Ґсиш суратларини ошириш;

Х ишло жойларнинг малакали кадрлар оиб келишига имкон берувчи ижтимоий инфратузилмасини ривожлантириш;

Х инновацион асосда €нги технологик жаранларни Ґзлаштириш.

Х фаатгина доимий илмий-техник тараит замонавий жами€тнинг динамик ривожланишини таъминлаши мумкин. ”нинг асосий шартлари бҐлиб технологи€ларни узлуксиз €нгилаб бориш ва энг €нги илмий ишланмалардан кенг фойдаланиш исобланади. Ѕугунги кунда росси€ илмий жамоатчилиги ишло хҐжалигининг инироз олатидан чиишнинг энг ишончли йҐли, унинг инновацион асосини ривожлантириш, деган фикрда €кдил турибди.

»нновацион фаолликни ошириш нафаат ишлаб чиаришнинг техник-итисодий даражасини оширишга имкон беради, балки инвестицион муитни ам сезиларли даражада €хшилаш имконини беради.

јйтилганларга асосланиб хулоса илиш мумкинки, модернизаци€лашни тезлаштириш ишло хҐжалик ишлаб чиаришида фойдаланиладиган ер ресурсларини салаш ва айта ишлаб чиариш бҐйича уйидаги тадбирларни амалга оширишни талаб илади:

1. ишло хҐжалик ерларининг агрокимвий ва экологик-токсикологик тадиотларини Ґтказиш.

2. “упроа ишлов беришнинг ресурс тежамкор технологи€ларини Ґзлаштириш.

3. 1 гектар экин майдонига органик ва минерал Ґитларни тегишли равишда киритишни таъминлашга эришиш зарур.

***

»—ѕџ“јЌ»≈ ¬ ѕќЋ≈¬џ’ ”—Ћќ¬»я’ —ќЋЌ≈„Ќќ√ќ ј¬“ќЌќћЌќ√ќ

¬ќƒќЌј√–≈¬ј“≈Ћя.

‘айзиев ѕ.–., “урдиев ћ, Ѕокилхонов —.

‘ерганский политехнический институт ѕостроенный нами солнечный водонагреватель рекомендуетс€ дл€ эксплуатации в сельских местност€х, индивидуальных и фермерских хоз€йствах и преимуществом €вл€етс€ его необычна€ простота и надежность отсутствие громоздких солнечных трубчатых коллекторов с их большими площад€ми и большим весом. —тоимость нашей гелиоустановки на целый пор€док дешевле отечественных и намного дешевле трубчатых зарубежных. Ќаша гелиоустановка не требует обслуживани€ и легко ремонтируетс€, в ней нет металлических труб и соединении. Ќатурные испытани€ гелиоустановки проводились в фермерском хоз€йстве Ђƒормон «илол ‘айзї  оштенинского района.

¬ окт€бре мес€це 2015 года. ”становка была изготовлена в полевом стане фермерского хоз€йства.

ѕолученна€ гор€ча€ вода использовалась сборщиками хлопка дл€ бытовых нужд. Ёто температура 40-50 с — соответствует нормам дл€ бытовых нужд в обычных услови€х. —олнечный водонагреватель состоит из двух частей.  ороб остекленный с одной стороны и ориентированный на юг в нем помещаетс€ ба емкости 40 л с водой. ¬ зависимости от требуемой емкости бака размер короба подбираетс€ и изготавливаетс€. Ѕаки выбираем готовые выпускаемые промышленностью.

 ороб снизу теплоизолирован боковые стороны изготовлены из материала ƒ¬ѕ. ќни зачернены с внутренней стороны дл€ лучшего поглощени€ солнечных лучей. ќстекленна€ рабоча€ поверхность имеет наклон по широте местности в среднем 40 0. Ётот гелиоводонагреватель соответствуют экологическим нормам не использует топливо, электроэнергию, природный газ, поэтому рекомендуетс€ работникам полевых станов не имеющих энергоисточников. Ќагрета€ вода сохран€етс€ до ночи так как короб герметически теплоизолирован и вода сохран€ет тепло длительное врем€. ѕредлагаемый солнечный водонагреватель изготовлен из простых доступных материалов в любой сельской местности..,  ороб имеет дверцу дл€ удобства эксплуатации. Ѕак имеет мкость 40 л и окрашен в чрный цвет.

ќпыты показали простоту обслуживани€ транспортабельность и эффективность установки, экономит условное топливо отвечает экологическим нормам, уменьшает эмиссию углекислого газа.

“ехнические характеристики: √абариты см Ц 120х50х70, ¬ес, кг Ц 42 кг, ®мкость бака, л Ц 40 л ѕлощадь остеклени€, см Ц 120х50, ѕроизводительность в день л Ц 80 л, ѕроизводительность в 1 мес€ц Ц 2400 л, ћаксимальна€ температура в полевых услови€х воды 0 — Ц 40-50 ***

‘ј–ќЌј ¬»Ћќя“»ƒј ћ≈¬ј-—јЅ«ј¬ќ“„»Ћ»  ј »’“»—ќ—ЋјЎ√јЌ ‘≈–ћ≈–

’°∆јЋ» Ћј–» ‘јќЋ»я“»Ќ» ћќƒ≈–Ќ»«ј÷»яЋјЎ ћј—јЋјЋј–»

’ожаев ј., јвулчаева ‘.

‘арона ѕолитехника »нститути ћева-сабзавотчилик тармои мамлакатнинг ози-оват хавфсизлигини таъминлайдиган ва кҐплаб агросаноат комплексларни ривожланиши учун хом аш базаси бҐлиб хизмат иладиган, ишло хҐжалигининг муим тармоларидан бири исобланади.

јграр итисодитнинг инновацион турдаги ривожини кҐп олатларда удуднинг илмий-техникавий сисати, аграр тармонинг Ґзига хос хусуси€тлари инобатга олган олда аниланади. Ѕу Ґз навбатида мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хҐжаликларини бугунги кун талабларига мос олда ривожлантириш ва улар фаоли€тини модернизаци€лашни талаба этади.

‘арона вило€тида 2014 йил €кунларига кҐра ишло хҐжалик масулотлари €лпи удудий масулотдаги улуши 19 фоизни, фермер хҐжаликларининг €лпи удудий масулотни етиштиришда улуши эса 33,7 фоизни ташкил этиб, мева-сабзавотчилик масулотлари белгиланган ажмлардан юори кҐрсаткичларда етиштирилган6. Ћекин вило€тнинг ушбу соадаги эришган ютуидан юориро кҐрсаткичларга эришиш бҐйича етарлича потенциалга эга бҐлиб, бунинг учун фермер хҐжаликлари фаоли€тига инноваци€ларни самарали жорий этиш зарур бҐлади.

°тказилган тадиотлар кҐрсатадики, мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хҐжаликларини инновацион ривожлантиришнинг асосий омиллари сирасига: а) технологик омил б) техник омил в) биологик омил г) итисодий- ташкилий омиллар киритилади.

“ехнологик омиллар: ишло хҐжалиги экинларини етиштиришда, мамлакатимиздаги мевасабзавотчилик масулотларини таннархни камайишига ва бунинг натижасида унинг раобатбардошлиги Ґсишига олиб келадиган такомиллаштирилган технологи€лардан фойдаланишни таклиф этади.

“ехник омиллар: Ґз ичига мавжуд машина-ускуналарни такомиллаштиришни ва мевасабзавотчилик навларининг €нги турини €ратилишини, соани механизаци€лаш ва автоматлаштиришни, €нги техникани ва энерги€нинг €нги манбаларини жорий илишни Ґз ичига олиб, технологик омиллар билан боланган олда ишлаб чиариш жаранини сифатини ва уни натижасини белгилайди.

Ѕиологик омил: мева-сабзавотчилик соасини ривожланишининг технологик ва техник омилларига, Ґсимликларни Ґсиш, ривожланиш ва осилдорлик жаранидан фойдаланилатган биологик омилга чамбарчас боли. —елекцион-генетик инноваци€лар, фаат аграр соага оид €нгиликнинг Ґзига хос туридир. ћева-сабзавотчилик соасидаги осилдорликни €хшилаш, экинли ерлар ва илим ресурсларидан унумли фойдаланиш исобига масулот сифатини ошириш имконини масадли йҐналтирилган селекци€ (уручилик) беради.

ћева-сабзавотчилик ривожланишида €нги навларни €ратилишидаги биологик комбинаци€лар боша йҐналишларга нисбатан кам чегараланган. јввал етиштирилган навларга нисбатан, кҐп жиатдан €хши сифатга эга €нги навларни жорий илиш, соани масадли ривожланишига олиб келади, уларнинг касалликларга ва зараркунандаларга чидамлилиги атроф-муитни ифлосланиш хавфини камайтиради.

ћева-сабзавотчилика оид ишларни тубдан €хшилаш фаат соани давлат томонидан етарли даражада Ґллаб-уватланишига ва инновацион фаоли€тни ташкилий-итисодий механизмларини рабатлантирилишини такомиллаштиришда муим Ґрин тутади. ћева-сабзавотчилликда фойдаланилатган €нгиликларни умумийлаштириш ва уларни талил илиш, унинг инновацион ривожлантиришнинг асосий йҐналишлари классификаци€сини тузишга имкон беради.

»нновацион сисатни муваффаи€тли амалга ошириш ишло хҐжалигидаги инновацион фаоли€тни тартибга солувчи онуний ва меърий-ууий механизмларни шакллантирмай туриб мумкин эмас. Ѕунинг учун вило€тда зарурий меърий ужжатлар абул илиниши зарур бҐлиб, уларда давлатнинг тармо ишло хҐжалигининг инновацион ривожланишига муносабати белгиланган бҐлиши, давлат ташкилотларининг масъули€ти, инновацион фаоли€тга маблаларни инвестици€ илиш учун улай шароитларни €ратиш бҐйича давлат кҐмагининг йҐналишлари ва чоралари аниланган бҐлиши, инноваци€ларни жорий этган фермер хҐжаликларга имтиз ва преференци€лар кҐзда тутилиши масадга мувофи.

‘икримизча, мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хҐжаликлари фоли€тига, шунингдек, давлат-хусусий мулк амкорлиги тамойиллари асосида давлат бошаруви идоралари, бизнес, илм, таълим муассасалари ва жамоат ташкилотлари ишини мувофилаштириш учун инновацион технологи€лар трансфери, фермер хҐжаликлари маслаат марказини тузиш, масадга мувофи бҐлади.

»нновацион технологи€лар трансфери ва фермер хҐжаликлари маслаат маркази ва амкорлар Ґртасидаги фаоли€тнинг асосий йҐналишларига уйидагилар киради:

Ц кадрларни тайрлаш ва малакасини оширишни, агробизнес кадрларини айта тайрлаш ва Ґрта махсус касб таълимининг боша давлат профилли таълим муассасалари таъминлайдилар;

Ц технологик таъминот илор фермер хҐжаликлар ютуларини синовдан Ґтказишга ва уни оммалаштиришга рдам кҐрсатади;

Ц консультацион таъминот юори малакали олимлар ва амалитчиларни, маслаат ташкилотлари, удудлар даражадаги консультатив ташкилотлар, —авдо-саноат палатасини жалб

‘арона вило€ти »тисодит бош бошармаси маълумотлари асосида

илиш исобига инновацион технологи€лар трансфери ва фермер хҐжаликлари маслаат мараказида тҐпланган;

Цинформацион таъминот, статистика идоралари, »нтернет, ќј¬ да жамланган;

Цмоли€вий таъминот Ц удудларда фермер хҐжаликлари фаоли€тини моли€лаштиришнинг (кредит, инвестици€ ва.к.) масадли ва тармо дастурлари асосида амалга оширилиши мумкин.

¬ило€тда мева-сабзавотчилик ихтисослашган фермер хҐжаликларининг техник ва технологик базанинг олати, улардан фойдаланиш ва айта ишлаб чиариш масалалари бҐйича анкета сҐровини Ґтказиш натижаларига кҐра уйидаги асосий муаммолар ва самарадорликни оширишнинг заиралари аниланди:

- ишло хҐжалиги техникасидан самарали фойдаланишнинг муим масаласи бҐлиб салаш шароитларини таъминлаш исобланади, биро техниканинг аксари€т исми ам зги, ам ишки мавсумда очи майдонда саланади, бу унинг дала ишларига тайрлигига салбий таъсир кҐрсатади;

- техник базани айта ишлаб чиаришни моли€лаштириш манбаларини шакллантиратиб, фермер хҐжаликлари кҐпро Ґз маблаларига та€надилар, шу билан бирга арз маблаларидан фойдаланиш орали давлат кҐмаги имкони€тларидан фойдаланишга аракат иладилар;

- вило€тда ерга тежамкор ишлов бериш тизимидан фойдаланиш етарлича кенг оммалашган бҐлиб, бу уларнинг юори итисодий самарадорлиги билан боли;

- аксари€т фермер хҐжаликлари ташаридан техникаларни жалб илишади, бу хизмат кҐрсатишга замонавий нархлар даражасида, биринчи навбатда, итисодий жиатдан масадга мувофиликдан эмас, балки техника билан етарлича таъминланмаганлигини англатади.

ёоридагиларни Ґз ватида ечимини топиш орали мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хҐжаликлари фаоли€тини €нада такомиллаштиришга эришиш мумкин бҐлади.

***

ѕ–≈»ћ”ў≈—“¬ј »—ѕќЋ№«ќ¬јЌ»я —»Ќ“≈« √ј«ј Ќј ј¬“ќћќЅ»Ћя’

Ќосиров ».«., “ешабаев Ѕ.ј.

јндижанский ћашиностроительный »нститут “ранспортно- дорожный комплекс €вл€етс€ мощным источником загр€знени€ природной среды. ¬ыбросы от автомобильного транспорта –еспублики составл€ют около 22 млн.т в год.

ќтработанные газы двигателей внутреннего сгорани€ содержат более 200 наименований вредных веществ, в т.ч. канцерогенных. Ќефтепродукты, продукты износа шин и тормозных колодок, сыпучие и пыл€щие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загр€зн€ют придорожные полосы и водные объекты.

¬ системе выпуска многих современных автомобилей примен€етс€ катализатор нейтрализации отработавших газов. ќн предназначен дл€ уменьшени€ концентрации вредных веществ, которые содержатс€ в продуктах сгорани€. ќсновными вредными компонентами отработавших газов, выбрасываемых в атмосферу, €вл€ютс€- окись углерода, углеводороды и окислы азота (CO, CH, NOx). ј на самом деле, при работе двигател€ в трубу Ђвылетаетї почти вс€ таблица ћенделеева [1].

¬ термодинамике известны решени€, позвол€ющие повысить  ѕƒ двигател€, увеличив тепловую нагруженноть за счет использовани€ более жаропрочных материалов. »менно так и поступили некоторые €понские фирмы, изготовив наиболее важные детали ƒ¬— из керамики. ќднако существенного прироста  ѕƒ достичь все еще не удалось, а двигатель потребовал кардинальной переработки.

¬ јндижанском машиностроительном институте проводитс€ научно- конструкторска€ работа совместно со специалистами общества охраны природы и јќ ЂGM- ”збекистанї по созданию генератора синтез газа из отработавших газов дл€ двигател€ внутреннего сгорани€ автомобилей. ѕри этом бросова€ теплова€ энерги€ ƒ¬— запасаетс€ и рекуперутс€, т. е. превращаетс€ в другой вид энергии, более удобной дл€ использовани€. ѕойти именно по этому пути нам было проще потому, что рекупераци€ энергии, выдел€ющейс€ при торможени€х, возможна. ќставалось лишь подобрать цепь преобразований одного вида энергии в другой вид с наименьшим числом промежуточных звеньев, чтобы максимально сократить потери.

ѕоскольку конечным продуктом в цепи преобразовани€ энергии удобнее всего иметь горючие газы (их можно использовать вместе с основным топливом), то все поиски были направлены на получение, точнее сказать, на синтезирование горючего газа под действием тепла пр€мо на борту автомобил€.

ѕоиски решени€ привели к неожиданно простым результатам: если через раскаленный уголь пропустить острый, или перегретый вод€ной пар (рис. 1), идет эндотермическа€ реакци€ и образуетс€ синтез газ, который состоит из окиси углерода и водорода, примерно в равных соотношени€х с теплопроизводительностью около 3000 ккал/м3. –еакци€ начинаетс€ при 750∞—, смесь газов не взрывоопасна, а их калорийность лишь немного уступает пропанбутановым смес€м, которые широко используют на автомобильных газобаллонных установках. Ќо главное, что расходуемые компоненты- вода и уголь- дешевы. √одитс€ люба€ модификаци€ углерода: каменный уголь или кокс, древесный уголь, графит, отходы углеродных тканей и нетканых материалов и войлоков.

»спытани€ силовой установки на ЂЌексииї прошли успешно и доказали ее высокую эффективность. ¬се обслуживание сводилось лишь к тому, что одновременно с заправкой бензобака мы высыпали пакетик активированного угл€ в коробочку на выпускном коллекторе, чем приводили в изумление автолюбителей, наблюдавших за этим процессом. ƒл€ воды использовали штатный бачок стеклоомывател€, пополн€€ его по мере необходимости. »нтересно было понаблюдать за поведением двигател€ на различных режимах работы. «апуск холодного и гор€чего ƒ¬— происходил очень быстро, практически с первой попытки, очевидно, потому, что в реакционной камере и трубопроводе оставалс€ солидный запас синтез- газа, наполовину состо€щий из водорода, который активировал процесс сгорани€.  роме того, снижалась токсичность выхлопных газов по наиболее вредным компонентам: несгоревшим углеводородам, бензапирену, саже, окислам азота и т. д.  оличество окиси углерода, вход€щей в состав синтез- газа, в выхлопных газах не превышало установленной нормы 2 %, очевидно, потому, что в смеси с водородом в цилиндрах ƒ¬— и кислородом воздуха она практически полностью сгорала, образу€ углекислый газ и вод€ной пар. ѕрогретый двигатель развивал паспортную мощность, имел прежнюю динамику и обороты. –асход бензина на 100 км пути стал составл€ть около 5 литров вместо 7 литров.

–ис. 1. —хема получени€ синтез газа по јндћ» ѕолучаемый в рекуператоре синтез- газ: непрерывно расходуетс€ и поэтому не нужно хранить на борту в баллонах высокое давление, что делает использование установки абсолютно безопасной.

1. ≈вгеньев ».≈.,  аримов Ѕ.–. јвтомобильные дороги и окружающа€ среда. ”чеб. - ћосква, 1997 г.

2. Ёкологическа€ безопасность транспортных потоков под редакцией ј.Ѕ. ƒь€кова ћосква “ранспорт - 1990г.

***

¬»’–Ћ» ƒ¬»√ј“≈Ћ№

».«.Ќосиров,. ќ.ј.–ахмонов јндижон ћашинасозлик »нститути Ѕугунги кунда олинатган энерги€ асосан органик илилар: тошкҐмир, торф, нефть, табиий газ ва бошалар исобига олинмода. Ѕу тур энерги€ манбаларида фойдаланишнинг Ґзига хос улай ва ноулай томонлари мавжуд. Ѕиринчидан- бу турдаги энерги€ манбаларининг ердаги заиралари чегараланган бҐлиб, у ват Ґтиши билан камайиб боради. »ккинчидан, бу турдаги энерги€ манбаларидан фойдаланиш натижасида атроф- муитга турли чииндилар чиариб ташланади. Ѕугунги кунда табиий или ишлатиш мидори дун бҐйича 12 миллиард тонна нефть эквивалентига тенг. ƒемак, ар бир кишига тахминан 2 тонна или тҐри келади.

ћаълумки, дунда органик энерги€ манбалари тобора камайиб, тугаб бормода, шу сабабли дун итисодитида мавжуд энерги€ манбаларидан оилона фойдаланиш ва муобил энерги€ манбаларини кенг мисда Ґллаш тобора оммалашиб бормода. Ѕу муаммо, ижтимоий, экологик ва сисий муаммолар билан чамбарчас боланиб кетган, шунинг учун энергетика, дун итисодити ривожланишини анилайдиган муим факторлардан бири бҐлиб олди.

јндижон машинасозлик институтида муобил энерги€ манбаларидан фойдаланиш соасида бир неча йиллардан бун бир атор илмий ва амалий тадиотлар олиб борилмода.

∆умладан, јвтомобилсозлик кафедрасида нилини умуман сарфламайдиган, €ъни суюликнинг реактив кучи исобига аракатланадиган вихрли двигателни €ратиш бҐйича илмий тадиот ишлари олиб борилмода.

Ѕундай двигател дастлаб. 1972 йилда ƒалласда (јЎ) –ичард  лем томонидан €ратилган [1].

Ѕиз  лемнинг ва ундан кейин €ратилган атор вихрли двигателларнинг конструкци€ларини тахлил илиб, уларнинг €хши ва мон томонларини Ґрганиб, €нада такомиллашган уйидаги вариантини ишлаб чидик (1- расм). Ѕиз таклиф этатган двигател ам нилини умуман сарфламайди, балки унинг Ґрнига ар андай суюлик, масалан дистилланган сув, Ґсимлик мойи ва бошалар уйилган бҐлиб, унинг хосил илган босими рдамида ишлайди.

Ѕу двигатель уйидагича ишлайди.  онуссимон ротор 4 вал 3 билан бирга электродвигательгенератор 9 рдамида айлантирилади ва 2000 айл/мин дан орти тезликка етказилади. “рубкаларнинг 5 пастки очи оизлари орали мой 2 сҐриб олинади ва конусли спиральнинг айланиши эвазга юорига кҐтарилади. —иилган ва тезлашган мой 2 конуссимон роторнинг бори исмидаги учликлар орали корпуснинг 1 ички юзасига тангенциал йҐналишда сепилади. —епилатган мойнинг реакци€ кучи эвазига буровчи момент хосил илинади ва генератор двигателга айланади. Ўунингдек, трубкалар 5 орали сҐриб олинмаган мой 2 трубканинг сирти юзаси ва унга махкамланган пластинкасимон шнек 6 рдамида илаштириб- сурилиб, конуснинг айланиши эвазигша юорига кҐтарилади ва бу мой ам учликлар рдамида корпус 1 нинг ички юзасига тангенциал йҐналишда сепиб берилад. ”чликлардан сепилатган мой 2 реактив куч хосил илади ва бу куч конуссимон роторни автоматик равишда тҐхтовсиз айланишини таъминлаб беради.  онуссимон роторнинг 4 юорисида жойлашган марказга интилма вентил€тор 8, вал 3 билан бирга айланиб, авони юоридан пастга хайдайди ва сепилатган мой 2 га таъсир этиб уни тезлашитиришга рдам беради. Ўунингдек бу вентил€тор 8 мой 2 сиртига ам босим билан таъсир илиб уни босиб конуссимон ротор 4 ичига, трубкалар 5 ичига, сиртига ва пластинкасимон шнек 6 га хайдаб беради. Ѕунинг эвазига конуссимон ротор 4 нинг буровчи моменти ортади.

1- расм. “аклиф этилатган двигател Ѕиз ушбу двигателнинг узлуксиз ишлашинини таъминлашимиз учун зарур бҐладиган консруктив Ґлчамларини ва техник- итисодий кҐрсаткичларини исоблаб чидик. ”ларга асосан двигателнинг массаси 50 кг, габарит Ґлчамлари 290х360х786 мм, суюликнинг минимал босими 2,12 мѕа, максимал босими 2,52 мѕа бҐлганда ундан 12 к¬т гача увват олишимиз мумкин. …иллик итисодий самарадорлик 2391200 сҐм/йил, опланиш муддати 0,5 йил ва самарадорлик коэффиценти 2,1 ни ташкил этди.

***

ƒ¬»√ј“≈ЋЌ»Ќ√ ѕќ–Ў≈ЌЋј–»√ј “јЏ—»– Ё“”¬„» ё ЋјЌ»ЎЋј–Ќ»Ќ√ “ј’Ћ»Ћ»

Ќосиров ».«., –ахмонов ќ.

јндижон ћашинасозлик »нститути ƒвигателнинг иш жаранида поршенга комбинациа€ланган механик ва иссилик юкланишлари таъсир илади. ”ларни ажратишнинг иложи йҐ, чунки ар андай материал ароратнинг ортиши натижасида Ґзининг хоссаларини Ґзгартиради. ƒвигателнинг ишчи ароратида юори кучланишларни осон кҐтарувчи поршень двигателнинг изиб кетиши натижасида содир бҐладиган механик юкланишлар натижасида емирилади ƒвигателнинг иш жаранида поршенга юори катталиклардаги мунтазам Ґзгаувчи, йҐналиши ва ийматини турлича бҐлган механик юкланишлар таъсир илади.

’атто автомобилнинг оддий шаар ташарисидаги теккис йҐлда бир маромдаги аракатида ам двигателнинг тирсакли валининг 3000 айл/мин тезликда айланишида, ар минутда 6000 марта (секундига 100 марта) поршень юори тезликгача тезланиши, тҐхташи ва €на арама- арши йҐналишда тезланиши керак бҐлади. јгар кичик синфдаги ƒамас автмобили двигателининг поршень йҐли 72 мм бҐлса, бир минутда поршень 432 метр йҐл юради, €ъни поршень аракт тезлиги 25,9 км/соатни ташкил этади. Ѕоша авомобилларда бу юкланишлар €нада юори. ћасалан Ћасетти автомобили двигателининг айланишларини 6000 айл/мин бҐлса поршень Ґзининг аракат йҐналишини секундига 200 марта Ґзгартиради. ѕоршень аракатининг чизили тезлиги 57,8 км/соат бҐлади ва максимал тезлиги 120 км/соатга етади. яъни атига 40 мм масофада поршень ар секундда 200 марта 120 км/час тезликгача тезланиши ва шунча масофада 120 км/час тезликдан 0 гача секинланиши керак бҐлади —порт автомобилларида тирсакли валининг айланишлари анча кҐпро, €ъни 12000 айл/мин гача, ‘ормула- 1 ники хатто 19000 айл/мин гача етишлигини исобга олсак, поршенга андай катта юкланишлар тушишини тасаввур этиш мумкин. Ѕундан ташари поршенга сиилатган ва натган газларнинг босим кучи ам таъсир илади. —ииш камерасидаги максимал босим ƒамас, Ћасетти автомобилларида 55 ва 60 атмосферага етади. Ўунда ар бир поршень мос равишда Ґртача 4 ва 5 тонна юкланишларни абул илади. —порт автомобилларида максимал босим 80Ц 100 атмосферага етиб, ар бир поршень мос равишда 5,3- 6,6 тонна юкланишларни абул илади. ѕоршенга юори катталиклардаги механик юкланишлардан ташари шунингдек, юори арорат ам катта таъсир Ґтказади. ’Ґш бу юори арорат аердан пайдо бҐлади? јввало биринчи манбъа- ишаланишдир.

ƒвигателнинг ишлашида поршень катта тезлик билан цилиндр деворларига суркалади. ѕоршенга тушатган кучнинг бир исми поршенни цилиндр деворларига жипслаш учун сарф илинади. ар анча тоза силлиланган поршень ва цилиндр юзалари, амда сифатли мотор мойи бҐлса ам, етарли даражада катта ишаланиш кучи пайдо бҐлади, натижада катта иссилик ажралиб чиади. Ћекин, асосий иссилик- цилиндрдаги нили- аво аралашмасининг нишида хосил бҐлади. Ѕунда арорат 2000- 2500— га етади. Ѕундай юори арорат таъсирида двигатель €салган барча конструкцион материаллар емирилади. Ўунинг учун двигателнинг энг юори ароратда ишлайдиган деталларидан, аввало поршенлардан ароратни ташарига олиб чииб туриш керак бҐлади. ƒвигатель бу иссиликнинг бир исминигина фойдали ишга сарфлайди, олганини эса фойдаланмай ишланган газлар билан бирга атмосферага чиариб юборади ѕоршеннинг энг исси исми- унинг тубидир, чунки у наатган газлар билан бевосита тҐнашади.  ейин иссилик поршен тубидан унинг юбкаси томон пасайган олда тасимланади (1- расм).

расм. »ссиликни ÷ѕ√деталлари бҐйича тасимланиши 1.

»ссиликнинг поршен тубидан юбкаси томон таралиши уйидагича тасимланади:

®нган газлардан поршенга келадиган иссилик;

нили- аво аралашмаси билан поршенни совутадиган иссилик;

ѕоршен халалари орали чиадиган иссилик (50% - 70%);

ѕоршень туби орали чиадиган иссилик (20% - 30%);

ѕоршеннинг ички бҐшлии орали чиадиган иссилик (5% - 10%);

ѕоршень бармои ва шатун орали чиадиган иссилик —ув кҐйлагидаги совутиш суюлиги билан чиадиган иссилик.

ѕоршендан чииб кетадиган иссиликнинг 50% - 60% поршен халалари орали чииб кетади, шунинг учун уларнинг конструкци€си ва ишлаб чиариш анилигига юори талаблар Ґйилади. Ѕир исм иссилик поршеннинг ички бҐшлии орали чииб, картернинг ички бҐшлиига, бир исм иссилик поршен бармоига орали шатунга узатилиб, кейин ундан у ам картернинг ички бҐшлиига Ґтиб кетади.

ѕоршеннинг энг исси исми- унинг туби бҐлиб, у бир пайтда ниш камерасининг 1 та девори ам иобланади. Ўунинг учун иссилик поршеннинг юори исмидан пастки исмига араб пасайиш тарзида таралади. ѕоршень орали чииб кетатган иссиликнинг Ґртача 45 % биринчи компрессион хала орали чииб кетади, чунки у поршеннинг энг исси исмига энг €ин жойлашган, 20%- иккинчи компрессион хала орали ва фаат 5% мой- сидириш халаси орали чииб кетади ѕоршень юбкаси ва халалар орали чииб кетадиган иссилик двигателнинг совутиш тизими орали олиб чииб кетилади. Ўунинг учун совутиш тизимининг носозлиги двигателнинг иссилик режимига катта таъсир Ґтказади. —овутиш суюлиги ароратининг 5- 6— га ортиши- поршеннинг ароратини на 10— га орттиради. —овутиш тизимининг носозлиги биринчи бҐлиб поршеннинг емирилишига олиб келади. Ѕунда поршень туби куйиб олади, ки поршень цилиндрга тиилиб олади ƒвигатель деталларининг кҐпчилиги мотор мойини сепилиши эвазига мойланганлиги учун картерда доимо мойли туман мавжуд бҐлади. ѕоршеннинг сирти ва цилиндр деворларидан иссиликни мотор мойи олиб кетиб, картерлаги мойга узатади. ќдатда двигателнинг мойлаш тизими орали атига 5% - 10% иссилик олиб чииб кетилади.

ѕоршенларни совутатган мойнинг арорати ортиб туради. ћойнинг изиши эвазига мой суюлади ва Ґзининг мойлаш хоссаларини йҐотади. Ѕунинг эвазига тирсакли валнинг Ґзак ва шатун бҐйинчалари подшипникларига исилиб олади.

ар андай двигателнинг поршени исман нили- аво аралашмаси билан совутилади.

јралашма анча бой бҐлса, у поршендан шунча кҐпро иссиликни олиб кетади.  ейинги йилларда двигателларни нили тежамкор ва атроф мухитга заарсиз илиш учун, уларни кҐпро камбаал нили- аво аралашмасида ишлатишга тҐри келмода. Ѕу эса- ÷ѕ√ деталларининг кҐпро ейилишига олиб келмода. «амонавий двигателларнинг электрон бошарув урилмаси детонацион нишни йҐотиш учун кҐп режимларда бой аралашмада ишлайди ва бунда поршннинг арорати бир мунча паса€ди.

ѕоршеннинг таши шакли шундай лойиаланадики, двигателнинг изиганида поршень атъий цилиндр шаклига келади. —ову двигателда тиришлар бир мунча катта бҐлади ва двигателнинг изишидан кейин тиришлар мерга келиб олади. Ўунинг учун ам двигателни кҐпро ишчи ароратда ушлаб туриш керак бҐлади 1- расм.

ѕоршеннинг исмлари:

1- ѕоршень туби; 2- ѕоршень каллаги; 3- ѕоршен юбкаси; 4- ѕоршен каллагининг баландлиги.

ѕоршень каллагининг баландлиги жуда зарур параметр исобланиб, у двигателнинг турли модификаци€ларини €ратишда Ґлланилади (2- расм). »шлаб чиаришда уни Ґзгартириб турли сииш даражаларини хосил илинади.

ƒвигателнинг иш жаранида ю.ч.н. ва п.ч.н. олатларидан ташари боша олатларда шатун доим цилиндр Ґига нисбатан андайдир бурчак остида бҐлади ва бу бурчак доимо Ґзгариб туради.

ѕоршень бармоига Ґйилган куч иккига тасимланади. Ѕиринчи куч шатун Ґи бҐйлаб, иккинчи куч- цилиндр Ґигага перпендикул€р йҐналишда таъсир илади. Ўатун поршен Ґига нисбатан маълум бурчак остида бҐлганлиги учун нормал куч хосил бҐлади ва бу куч поршенни цилиндр деворлари томон сиади.

ѕоршеннинг юори томонга араб аракатланишида (сииш тактида) сиилатган аво поршеннинг силжишига аршилик кҐрсатади. Ѕунда куч поршенни цилиндрнинг Ґнг девори томон су€нтиради (двигателнинг олдинги томонидан аралганда).

ѕоршеннинг ишчи йҐлида кенгайа€тган газлар катта куч билан поршенни пастга эзади. Ѕу кучнинг бир исми поршенни цилиндрнинг чап деворига су€нтиради. Ѕу нлама кучлар цилиндрнинг Ґи бҐйлаб йҐналган кучларнинг 10% - 12% ни ташкил этади.

ѕоршенга тҐри келадиган юкланишлар кенгайиш тактида сииш тактидаги юкланишлардан анча катта бҐлганлиги учун поршеннинг кенгайиш тактида су€надиган цилиндрнинг сирти асосий су€ниш сирти, сииш тактидаги сирт эса- рдамчи су€ниш сирти дейилади. ѕоршеннинг пастга аракатланишида (ишчи йҐлида) цилиндр Ґига шатуннинг оиш бурчагининг Ґзгариши ва босимнинг ортишида поршен асосий су€ниш сиртига босим билан таъсир илади. ƒвигатель иш жаранини €хшилаш, поршенни ю.ч.н. даги зарбали юкланишларини равонлаштириш масадида поршень бармоининг Ґи, поршень Ґига нисбатан асосий су€нч сирти томонга силжитиб €салса масадга мувофи бҐлади.

ёорида анилаганимиз бҐйича ƒамас ва Ћасетти автомобилларининг кенгайиш тактида ар бир поршенга тҐри келадиган юкланишлар 4 ва 5 тоннани ташкил этган эди. Ѕунда нлама кучлар 0,45 ва 0,55 тоннани ташкил этади. ѕоршень бармоининг Ґи, поршень Ґига нисбатан асосий су€нч сирти томонга мос равишда 1,1 ва 2,4 мм силжитиб €салди. исоблашларга асосан бу лойиани жорий этиш двигателнинг эффектив кҐрсаткичларини Ґртача 3- 5 % ва техник- итисодий кҐрсаткичлари 5- 6 % га орттиришга имкон беради.

***

ј¬“ќћќЅ»ЋЋј–Ќ»Ќ√ ®Ќ»Ћ» —ј–‘»Ќ»  јћј…“»–»Ўƒј

ќ«ќЌј“ќ–ƒјЌ ‘ќ…ƒјЋјЌ»Ў

Ќосиров ».«., “урсунов ќ.ј.

јндижон ћашинасозлик »нститути Ѕу борадаги ишлар автомобилсозлик сохасида тинмай илмий- конструкторлик ишларини олиб боратган мутахассислар зиммасига юкланади. ∆умладан, јндижон машинасозлик институтининг Ђ≈р усти транспорт тизимлариї кафедраси олимлари ам бу борада Gћ-”збeкистaн ®ј∆да ишлаб чиарилатган ва чиарилиши режалаштирилатган автомобиллар устида тинмай, уларинг конструктор- изланувчилари билан автомобилларнинг конструкци€си ва ишончлилигини ошириш бҐйича амкорликда изланишлар олиб бормодалар.

ћаълум бҐлишича, энг оптимал созланишга келтирилган карбюраторли двигателда 20-30 %, инжекторли двигателда- 10-15 %, газ билан ишлайдиган бензинли двигателда 10-15 %, дизелли двигателда- 20-25 % нили нмасдан чиариш коллектори орали атмосферага чиариб юборилади.

»шланган газлар таркибидаги бу нили зарраларини ушлаб олиш учун сҐнлиргичга каталитик нейтрализаторлар Ґрнатилган. Ѕу нейтрализаторлар нили зарраларини Ґзида ушлаб олиб, ишланган газларнинг заардидигини камайтирсада, нилининг ортича сарфланишига ва двигатель увватини камайишига олиб келади. »зланишлар масади- автомобиль двигателларидан чиатган ишланган газлардан айта фойдаланиб, нили сарфини ва ишланган газлар заарлилини камайтиришдир.

»зланишларнинг вазифалари уйидагилардан иборат:

- цилиндрларни тҐла тҐлдириш;

- двигателнинг увватини 25-30 % га ошириш;

- нили тежамкорлигини 30-40 % га ошириш;

-ишланган газлар таркибидаги углкрод оксиди миыдорини 100-200 % га камайтириш.

1- расм. ЂЌекси€ї автомобилининг аво шлангига Ґрнатилган озонатор янги таклиф этилатган лойихада двигателдан чиатган ишланган газларнинг бир исми глушителни тешиб трубка орали махсус кичик (1-2 л) ажмли сув бакининг тубига юборилади (1расм). Ѕу идишга ар андай сув уйилган бҐлади. »шланган газлар сув тубида фильтрланиб, Ґзи билан сув буларини Ґшиб, иккинчи трубка орали двигателнинг киритиш коллекторига юборилади (2- расм). »шланган газлар, нмай олган нили булари ва сув буининг аралашмаси цилиндлар ичига киритилиб, уларни тҐла тҐлдиради. ÷илиндлар ичида бу аралашма таркибидаги водород €хши нишга рдам беради. Ќатижада двигатель тежамкор ишлайди, уввати ортади ва ишланган газлар таркибидаги углерод оксидининг мидори бир неча бор кама€ди.

2- расм. урилманинг схемаси ***

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING SIFATIGA EKOLOGIYANI BEVOSITA TAСSIRI VA

INSON SALOMATLIGIGA TAСSIR ETUVCHI OMILLAR

Y. Yoqubjonova, D. Sariboyeva, M.Turdaliyev Namangan Muhandislik-Pedagogika Instituti Hozirgi kunda va hamisha eng muhim va dolzarb muammolardan biri bu-Inson sogСligСini asrashdir.

Tibbiyotda inson sogСligСi haqida qaygСurilganda eng muhim jihatga eСtibor qaratiladi. Bu ham boСlsa Kasallikni davolagandan koСra uni oldini olish afzalroqdir! Shunday ekan hozirda inson hayotiga, uning sogСligi yomonlashuvining sabablariga eСtibor qaratish muhimdir.

Shunday sabablarning eng muhimlaridan biri bu biz har kuni isteСmol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlaridir. Uning sifati, havfsizligini baxolash biz uchun shu qadar muhimki, turmush tarzimiz, hayotiy jarayonlarimizning sifatli, toСlaqonli boСlishi ana shunga bogСliq. Biz har kuni isteСmol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlarining eng koСplarini non va non mahsulotlari, goСsht, sut, poliz, meva va sabzavot mahsulotlari tashkil etadi. Bu mahsulotlar tarkiban suv, oqsil, uglevod, yogС, vitamin, mineral moddalar va ulardagi biokimyoviy jarayonlar mahsulidir. Kimyo fanidan bizga maСlumki har bir biokimyoviy jarayonlar boСlishi uchun oСzinig qulay sharoitiga ega boСlishi kerak. Noqulay yoki noodatiy jarayonlar oqibatida esa oСsha vaziyat, ana oСsha sharoitning mahsuloti hosil boСladi. Shu jarayonlar sodir etilishini 2 ta qismga

boСlish mumkin:

1-Tabiatning ana shu mahsulot hosil boСlishidagi oСz ishtiroki;

2- Odam organizmining tashqaridan tushgan mahsulotga nisbatan hulosasi;

1-boshqichda Mahsulotning tadrijiy rivojlanishidagi fenotipik va genetic oСzgarishlar, unga taСsir qiluvchi omilllar ishtirok etadi;

Biz qanday fikrda boСlmaylik, Tabiat hech qachon oСz fikrini oСzgartirmaydi, aksincha yana biz oСzgaramiz!

Yanada aniqroq aytadigan boСlsak, oddiygina bugСdoy doni hayotga kelishi uchun-havo, suv, tuproq, quyosh energiyasi va shamol muhimdir. Shu jarayonni meyorida sodir boСlishi uchun Yer sayyorasini oСrab turgan Ozon deb ataluvchi qobiqning oСrni beqiyos. Bu qobiqning yemirilishi yoki yoСqolishi, oСsha bizga hayotiy quvonch baxsh etayotgan Quyosh endilikda koinotdagi magnit boСronlari bilan birga zararli taСsir eta boshlaydi. Bu havfning miqyosi shu qadar kattaki, u Zaminimizdagi barcha jarayonlarga taСsir etadi.

Bunga Global issiqlik,uni oqibatida kelib chiquvchi suv toshqinlari, oСrmon yongСinlari, Aholi oСrtasida tobora koСpayib borayotgan immun tizimi bilan boСgСliq kasalliklar, oСsma kasalliklari bilan bir qatorda ovqatimiz boСlgan oСsimliklar toСqimasidagi degenerativ oСzgarishlarni keltirish mumkin.

Zararli nurlar va toСlqinlar ishtirokida hosil boСlgan mahsulot tarkibida koСz ilgСamagan oСzgarishlar yaСni mutasiyalar sodir boСlganligi ehtimoldan holi emas. Endi biz ana shu mahsulotni isteСmol qilganimizda, bu organizmimiz tomonidan qabul qilinishi qanday kechadi? Ha, organizm ham ogСizga solinib chaynab yutilgan ovqatni indamay hazm qilib ketavermaydi. Balki, tabiatda vujudga kelgan ondagi dasturlash tizimiga kiritilgan maСlumotlar va koСrsatmalar asosida ish koСradi. Organizm oСziga begona koСringan narsani hazm qilishga, oСzlashtirishga harakat qiladi. Ammo ichki muvozanat koСp oСtmay buziladi. Bu yot moddaning zararli taСsir kuchiga bogСliq. Hech oСylab koСrganmisiz biz uchun oСsha hamma falokatlar keltirib chiqarayotgan Ozonning yemirilishiga sabab nima ekan a? Buning javobi oddiy.

Bu, biz har kuni chiqarayotgan chiqindilar, xazonlar va ularni yoqilishidan hosil boСlgan hamda nosoz avtoulovdan chiqayotgan zaharli gazlardir.

Taraqqiyotning rivojlantirish bilan birga bunday ekologik muammoni oldini olish uchun tabiiy tozalagichlar yaСni daraxtlarni koСplab ekishimiz va tabiiy oСzgarmagan muhitni saqlab qolishimiz kerak!

***

ќ«»-ќ¬ј“ ћј—”Ћќ“Ћј–»Ќ»Ќ√ ј¬‘—»«Ћ»√» ћ”јћћќЋј–»

ƒ.—арибоева, ®.®убжонова, ћ.“урдалиев Ќаманган муандислик-педагогика институти »нсон этижларининг асосийи- бу ози-оват масулотларига бҐлган этиждир. Ўунинг учун ам барча малакатларда аолини сифатли ва хавфсиз ози-оват билан таъминлаш доимо диат эътиборда бҐлади.

ћамлакат итисодитининг ривожланиши, аолини ижтимоий имо€ илиш муаммоларининг ал этилиши, ижтимоий барарорлик мустакамланишига боша омиллар аторида ози-оват масулотлари хавфсизлигини таъминлаш ам катта таъсир кҐрсатади. ћасулотлар хавфсизлигини таъминлаш эса кҐп жиатдан ишло хҐжалик масулотлари етиштиришк Ґрстакичларига, уларни айта ишлаш шароитларига, ишло хҐжалиги масулотларининг сифатига боли бҐлади.

’аларо эксперт ташкилотлари мониторинги натижаларига кҐра, жаонда атор ози-оват хом ашси ва улардан айта ишланган масулотлар катта хавф тудириши аниланди. ∆аон ишло хҐжалиги амалити ривожланишининг озирги босичидаги хавфли масулотларга Ґсимлмкшунослик, чорвачилик ва баличилик масулотлари киритилган. озирги кунда экологик олат, аво, сув авзалари ва ернинг ифлосланиши муаммолари микробиологик, физиологик, ишло хҐжалиги зараркунандалари билан зарарланишлар, ози-оват масулотлариникасалланишига амда боша турдаги бузилишларнинг кҐпайишига олиб келди.

”шбу муаммоларнинг келиб чиишига пестицидлар, гербицидлар ва боша Ґсимликларни имо€ илувчи кимвий воситалар, айвонларни боишда доривор, гормонал, Ґсишни тезлаштирувчи ва боша препаратлар ози-оват масулотлари таркибида йиилади ва инсон организмига Ґтиши оибатида турли касалликлар кҐпайишига сабаб бҐлмода. Ѕу муаммолар барча ривожланган мамлакатларда жамоатчилик эътиборига тушиб,бирламчи ишлаб чиаришда ози-оват масулотларига боли хавф хатарларни камайтиришга €нги ндашувларни ишлаб чииш заруратини белгилаб берди.

Ѕарча озуавий моддалар солом тана учун мувофи мидорларда фойдалидир. »нсон организми учун зарур бҐлган барча энерги€ истеъмол илинатган масулотларни парчаланиши натижасида осил бҐлади. ќватни организмда азм бҐлиши ва фойдаланиши нимаси биландир нишга Ґхшайди. Ёнерги€ни саланиш онуни мутла исобланиб, тирик организмда, шу жумладан, инсон танасининг ужайраларида ам амал илади. Ўунинг учун нормал оватланиш нормал €шашни таъминлаш учун келиб тушадиган энерги€ билан сарфланадиган энерги€ орасидаги тахминий балансни назарда тутади.

 аллори€ли оват иса муддат етишмаганда организм кҐпинча заира моддаларни, асосан, ва углеводларни (гликоген) сарфлайди. ќват иса муддат ортичалик илса, унинг азм бҐлувчанлиги ва фойдаланилиши кама€ди. ар бир кишида оч олиш хиссити бҐлади, у инсон организмига тҐри €шаши учун моддалар алмашиниш жаранида сарфланган энерги€, пластик материаллар, витаминлар ва минерал моддаларни ташувчи оватнинг €нги турини абул илиш тҐрисида сигнал беради. Ѕу хисситнинг физиологик-биокимвий мои€ти уйидагича: бош ми€ катта €рим шарларининг обиида озуавий марказ жойлашган, у онда глюкоза концентраци€сининг пасайиши, ошозоннинг бҐшалиши ва боша шунга Ґхшаш турли импульслар таъсирида Ґзалади. ќзуавий марказнинг Ґзалиши иштаани осил илади, унинг даражаси озуавий марказнинг Ґзалиш даражасига боли.

ќватнинг турли-туманлиги солининг гаровидир. “абиатда инсон учун зарур бҐлган барча компонентларни Ґзида мужассамлаштирган масулотлар йҐ. Ўунинг учун турли масулотларни комбинаци€лаштириш организм учун зарур бҐлган ози-оват моддалари билан организмни €хширо таъминлашга имкони€т €ратади. ћасулотлар турли-туман бҐлганда оптимал фаоли€т кҐрсатиш учун керакли моддаларни организм осонликча танлайди. Ѕу оватнинг витаминлари ва минерал моддалари сингари, микрокомпонентларга ам таалули. ћикрокомпонентларниг азм бҐлиши ва алмашиниш жаранлари кҐпинча боша ози-оват моддалари, айрим холларда бир нечтаси иштирокида кескин фаоллашади.Ѕуларнинг барчаси оватланиш рационида ози-оват масулотларининг турлича бҐлиши фойдадан оли эмаслигини кҐрсатади.

***

°«ј °—»ћЋ»√»ƒј “»«ћј ¬ј Ќј¬Ћј–Ќ» √»Ѕ–»ƒЋјЎ ќ–јЋ» F 1

°—»ћЋ» Ћј–»ƒј ’°∆јЋ»  Ѕ≈Ћ√»Ћј–»Ќ» »–—»…ЋјЌ»Ў».

∆Ґраулов.Ќ., ћамажонов ј.ј., ∆айнаов ћ.Ў.

јндижон давлат университети озирги бозор итисодити шароитида мамлакатимизда экилатган ишло хҐжалик экинларидан максимал даражада осил олиш республикамиз итисодитини барарорлашувига ва аолининг ишло хҐжалик экинларидан олинадиган махсулотларига бҐлган этижини €нада кҐпро таъминланишига олиб келади. Ўу муносабат билан ишло хҐжалигининг мухим экинларидан бири Ґзанинг асосий хҐжалик белгиларини €хшилашга доир изланишлар генетик ва селекционер олимларимиз томонидан олиб борилмода. Ўу билан бирга Ґзанинг асосий имматли хҐжалик белгиларини наслдан-наслга узатилишини, андай ирсийланишини ва генетик бошарилишини Ґрганиш долзарб вазифалардан биридир. “ола ва унинг сифати Ґзанинг асосий масулоти бҐлганлиги учун, ар бир Ґза навининг тола чиими маьлум майдондан олинадиган тола мидорини ва итисодий самарасини белгилайди. “урлича дурагайларда тола чиими генларнинг мураккаб Ґзаро таьсири асосида полиген тарзда ирсийланиши амда камида икки гуру генлар назорати остида бошарилиши кузатилган [1, 3]. —имонгул€н Ќ.√., ћухамедханов —.–. ва Ўафрин ј.Ќ.

маълумотларига кҐра, тола чиими Ґзанинг мидорий белгилари аторида полиген равишда ирсийланади, €ьни бир белгининг ривожланишини кҐплаб генлар назорати остида шаклланади.

ѕолиген ирсийланиш назари€сига асосан ар бир актив аллел генлар белгининг ривожланишига исса Ґшади ва Ґсимлик генотипида белгиларини назорат илувчи аллел генлар муносабатлари асосида намон бҐлади [2].

јш учун олинган тизмалар Ћ-1, Ћ-490 ва —-2610 навини Ґзаро дурагайлаб (Ћ-1 х —-2610, Ћх Ћ-1), F1 Ґсимликларида хҐжалик белгиларни (тола чиими (%), тола узунлиги (мм )) ирсийланиши талил илинади.

“изма Ћ-1 нинг тола чиими 34,93±2,67 (%), тизма Ћ-490 нинг тола чиими 35,64±1,29 (%), —навининг тола чиими 35,39±2,69 (%). ∆адвал маълумотларига асосан Ћ-1 х —-2610 нинг F1 Ґсимликларининг тола чиими 35,58±1,11 (%) бҐлди. “ола чиими бҐйича —-2610 нави тизма Ћ-1 устидан доминантлик илди (hp = 0,55). Ћ-490 х Ћ-1 нинг F1 Ґсимликлари тола чиими 35,77±1,69 (%) бҐлди.

”шбу дурагайларда тола чиими бҐйича ирсийланишида ижобий гетерозис (hp =1,35) кузатилди.

“изма Ћ-1 нинг тола узунлиги 33,15±0,71 (мм), тизма Ћ-490 нинг тола узунлиги 32,07±0,26 (мм), —-2610 навининг тола узунлиги 32,6±0,13 (мм). Ћ-1 х —-2610 нинг F1 Ґсимликлари 33,6±0,56 (мм) тола узунлигини намон илди. “изма Ћ-1 ва —-2610 навларининг дурагайларида тола узунлигининг ирсийланиши бҐйича кучли ижобий гетерозис (hp =2,8) кузатилди. Ћ-490 х Ћ-1 нинг F1 Ґсимликларида эса тола узунлиги (32,03±0,24) ирсийланишида кучсиз салбий гетерозис (hp =-1,12) намон бҐлмода.

***

NAСMATAK OСSIMLIGI Ц KENG QAMROVLI DAVOLOVCHI VOSITA.

O.Sh.Abdulloyev, B.A.Jalilov, A.M.Mamadaliyev Z.M.Bobur nomli Andijon davlat unversiteti Inson sogligini asrash, kasalliklarning oldini olishda tabiat neСmatlari ichida oddiygina naСmatak (shipovnik)ning qanchalar foydali ekanini bilish uchun quyidagi maСlumotlar yetarli.

Na`matak mevalari tarkibida juda ko'p miqdorda vitamin C (4-8 %, ba`zan 18 % gacha), P, K, B gruppasi, karotin bilan bir qatorda flavonoidlar, saxaroza (C12H22O11), organik kislotalar, xususan, olma kislotasi (HOOC-CH(OH)-CH2-COOH), (1,8-2% gacha, limon kislotasi (COOH-CH2-C(OH)(COOH)-CH2COOH) 2% atrofida, pektin va oshlovchi moddalar, likopin va riboksantin, shuningdek, kaliy(K), temir(Fe), marganes(Mn), fosfor(P), kalsiy(Ca), magniy(Mg) tuzlari bor. Meva urug'larida vitamin E mavjud.

Na`matak mevalari xalq tabobatida qadim zamonlardan beri ishlatilib kelinmoqda. Uning mevalaridan tayyorlangan damlama o'pka sili, jigar, o't qopchasining yalig'lanishi, ichak, buyrak, qovuq kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Shuningdek na`matakning mevasi asosida tayyorlangan qaynatma qon to'xtatuvchi, isitma tushuruvchi omil sifatida iste`mol qilinadi. Na`matakning faqatgina gul va mevalarigina shifobaxsh bo'lib qolmasdan, balki uning barglari asosida tayyorlangan qaynatma me`da og'riqlariga nafli hisoblanadi. Bu neСmat shunchalik foydali, shifobaxsh va zarur neСmatki, uning bitta ozi butun boshli dorixona ornini bosishi mumkin. Otmishdagi va hozirdagi xalq tabiblari kitoblarida naСmatakning onlab shifobaxsh xususiyatlarini keltirib otilgan. Ulug olim va tabib Abu Ali ibn Sino taСrificha, naСmatakning barcha turi qonni tozalovchi va suyultiruvchi xususiyatiga ega. U quloqdagi qurtlarni oldiradi, quloq shangillashi va guvillashiga, tish ogrigiga foyda qiladi. NaСmatakning yovvoyi xilidan tayyorlangan surtma peshonaga chaplansa, bosh ogrigini bosadi. Uning barcha turlari burun teshiklaridagi tiqilmalarni ochadi. U tomoqdagi va bodomsimon bezlardagi shishlarga ham foydalidir. Uning mevasi tanaga quvvat bagishlaydi, modda almashinuvini yaxshilaydi, yongoqchalari esa buyrak va siydik yoli kasalliklarini davolashda siydik haydash uchun ishlatiladi. Osimlik ildizidan tayyorlangan damlama va qaynatma xalq orasida meСda va jigar kasalliklariga, kukuni esa yaralarga davo sifatida qollanadi. NaСmatak mevasining qaynatmasi, yaСni sharbati xalq tabobatida juda kop kasalliklarni davolashda tavsiya etiladi.

Sharbat tayyorlash usuli.

Sharbat olish uchun uning mevasidan 10-15 tasini olib yuvib tashlanadi va sirli idishda on daqiqagacha qaynatiladi hamda tindirib isteСmol qilinadi. NaСmatak damlamasi tayyorlash uchun esa yarim litrli termosga tort-beshta naСmatak mevasidan solib, ustiga qaynagan suv quyiladi va bir kecha qoldirib, keyin ertalab suzib olinadi.

QoСllash usuli.

Damlama ovqatdan yigirma daqiqa oldin kuniga uch mahaldan ichiladi. Mazkur damlama butun tanaga quvvat beradi, uning chidamliligini oshiradi, yotalni ketkazadi, hazm yollari yalliglanishini davolaydi, jigar ogrigidan xalos qiladi. Ogiz boshligi shamollaganida u bilan bir necha bor gargara qilinsa ham foyda beradi.

Ayollarda uchraydigan bachadondan qon ketishi kasalligida naСmatakni uzoq qaynatib, sharbati ichiriladi, mevasi qaynatilgan suvda aСzoni yuvish ham foyda beradi. Chipqonni davolashda ham naСmatak qaynatmasi eng yaxshi davo sanaladi. Undan bemorga choy qilib ichirilsa, qoni tozalanib, yaradan qutiladi, yaraning tez yetilishi uchun esa uning shirasini surtgan maСqul. Sovuq mizojli va qon bosimi past bolgan bemorlarga naСmatak damlamasi eng shifobaxsh choy ornini bosadi. Qattiq sovuqda qol, oyoq va boshqa aСzolarini shamollatgan kishilar uning qaynatmasini tez-tez ichib turishsa, tanani qizdirib, zaharli moddalarni peshobga haydaydi. Koz shamollab yoshlanganida, shapoqlansa yoki govmijja chiqsa naСmatak qaynatmasi bilan kozni kop yuvish tavsiya etiladi. Qovuq, buyrak shamollaganda ham naСmatak qaynatmasidan betobga bot-bot issigida ichirilsa, shifo boladi. Qaynatmada qovuq ustini bir necha bor yuvish ham mumkin. Mushaklar shamollaganda, qorason xastaligida naСmatak qaynatmasini ogriq qozgolgan, xasta joylarga surtish dardni yengillashtiradi. Bu qaynatma, shuningdek bolalar shamollashi tufayli badaniga toshgan mayda qizil, suvsiz toshmalarni davolashda ham qol keladi. Buning uchun bola qaynatmada chomiltiriladi yoki kun davomida u bilan bir necha bor emlanadi. NaСmatak mevasi bolalar ishtahasini ochadi va ularga quvvat boladi. Bu neСmat semizlikni asta-sekin daf qiladi, chunki u ichni surib, yuvibtozalaydi, kichik tahoratni tezlashtiradi. Kamquvvat, tinkasi qurigan odamlar uning barglarini choy orniga damlab ichishsa, foyda qiladi. Ikkita osh qoshiqdagi naСmatak mevasini qaynoq suv quyilgan termosga solib, bir kecha-kunduz damlanadi va song suzib olinadi. Undan har kuni ikki-uch mahal ovqatdan oldin 100 ml dan ichilsa, kamqonlik, quvvatsizlik, ateroskleroz, buyrak va jigar xastaliklari, shamollash, avitaminozda shifo boladi. Bir osh qoshiqdagi maydalangan naСmatak bargini 300 ml qaynoq suvda ikki-uch soat yopiq idishda damlab qoyiladi va suziladi. Buni ikki osh qoshiqdagi asal bilan ikki-uch mahal ovqatdan oldin ichilsa, bitishi qiyin yaralarni davolashda qol keladi. Agar kuniga ikki gramm quritilgan naСmatak mevasidan maydalab isteСmol qilinsa, inson umrini uzaytirish, jinsiy quvvatini saqlashga yordam beradi.

Issiq mizojli kishilarga esa naСmatak damlamasi va qaynatmasi togri kelmaydi, chunki u bunday odamlarning oshqozon osti beziga salbiy taСsir korsatadi.

Zamonaviy meditsinada qoСllanilishi.

Tibbiyotda naСmatak mevasidan damlama, ekstarkt va hol mevasidan sharbat hamda hapdori va xolosas kabi dorivor vositalar tayyorlanadi. Mazkur dorilar avitaminoz xastaligi va aterosklerozni davolashda ot haydash maqsadida ishlatiladi. Karotolin preparati bitmaydigan yaralar, dermatitlar, qotir, qichima, ekzema, psoriaz kabi teri kasalliklarini davolashda qol keladi. NaСmatak barcha turlari mevasidan vitaminli va polivitaminli yigma choylar, oziq-ovqat sanoatida esa vitaminga boy aralashma, konfetlar va qandolat mahsulotlari tayyorlanadi.

***

UZUMNING KIMYOVIY TARKIBI VA OСZBEKISTONDA INTRADUKSIYA QILINGANDA

TEXNOLOGIK QIYMATNING OСZGARISHI

I.R. Asqarov. N. ToСxtaboyev, Rahimova T Zaxiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon Davlat Unversiteti.

Uzum tokdoshlar oilasining taniqli vakili hisoblanib, ertapishar chillaki uzum iyun oyida kechpishari esa oktyabrda pishib yetiladi.

Hozirgi kunda OСzbekistonda tokning 500 navi oСstiriladi. Mevasining asosiy qismini meva eti tashkil etadi. Unda qand moddasi koСp boСlib meva eti urugСga yopishgan boСladi. Sersuv mevali navlarning gujumi et devorlari juda yupqa boСladi. Mevasi ser et navlarning eti devorlari qalin, pishiq ayniqsa xoСraki navlarda boСladi.

BaСzi navlar urugСi meva etidan oson ajraladi, boshqalarda esa unga juda qattiq yopishgan boСladi.

Hozirda uzumning buvaki, daroki, katta qoСrgСon, kishmish, chillaki, qora goСzal, charos, rizamat, obaki, soyaki, qirmizi, hiloli, husayni. Bularning hammasi iqlim sharoitiga qarab rangi mazasi shakl shamoili har xil boСladi.

Uzumning tami etining qattiq yumshoqligi ser shakarligi yoki nordon boСlishiga unda oshlovchi moddalar shuningdek poСstloq tarkibidagi boСyoq va aromatik moddalarga bogСliq.

Uzum mevasida radioprotektorli, nurga qarshi, bakteriyatsid, antioksidant, neyrorag'batlantiruvchi, tonusni ko'taruvchi va boshqa funktsional xususiyatlarga ega kamida 300 ta birikma mavjud.

Uzumda 20 foiz invert qand va 55 foiz saxaroza, flobafen va gallat kislotalardan iborat oshlovchi moddalar (enotaginin), kverktin, enin va har xil glikozidlar, 2.5 foiz atrofida organik kislotalar, urug'larida 20 foizgacha qattiq moy, 8 foizgacha oshlovchi moddalar, vanilin, olma kislotasi va boshqa moddalar bor.

Inson organizmi uchun eng zarur boСlgan makro va mikro elementlar vitaminlar, oqsil, glulikoza, fruktoza, pektin, organik kislotalar manbai hisoblanadi.

Vitaminlar: C, A, B1 B2 B5 E, PP, PV.

Elementlar: natriy kalsiy, kaliy, magniy, fosfor, temir, rux, mis, marganez, molibden, bor, rubidiy, ftor, yod.

Undan tashqari suv, uglevodlar va uning mahsulotlari fenolli, azotli, mineral, oshlovchi, xushboy xidli, boСyoq moddalari oСsimlik yelimi, fermentlar, yogС moy, kosmetologiya mahsulotlari ishlab chiqarishda eng koСp ishlatiladigan linol moddasi mavjud.

Uzum bilan davolash ampeloterapiya deb nomlanadi. Uzum organizmdagi moddalar almashinuvini yaxshilaydi, siydik haydovchi, yumshoq ich suruvchi va ter haydovchi xususiyatga ega. U nafas olish yo'llaridagi shilimshiq moddaning ajralib tushishini rag'batlantiradi va balg'amni tupurib tashlashni yengillashtiradi. Shu bois uzumni laringit, faringit, traxeit, bronxit, bronxial astma, plevritlarda iste'mol qilish juda foydali. Uzumni organizmning sillasi quriganida, kamqonlikda, o'pka silida, oshqozonichak traktidagi yallig'lanish kasalliklarida (ayniqsa, oshqozon shirasida kislotalilik darajasi oshganida va ich qotishlarida), gemorroyda tavsiya etiladi. O'zining siydik haydovchi xususiyatlari tufayli u buyrak (sistit, piyelit, toshning siydik bilan chiqishi) va jigar kasalliklarida, podagrada foydali. Bu kasalliklarda uzum bilan davolash kursi 4-1,5 oy davom etadi, zarurat tug'ilganida cho'zilishi mumkin.

QizilKishmish uzumda ajoyib rezveratol bioflavonoidi mavjud. U qonda yaxshi xolesterin, ya'ni yuqori zichlikdagi lipoproteinlar miqdorini oshiradi va triglitseridlar, hammaga xolesterin nomi ostida ma'lum bo'lgan past zichlikdagi "yomon" lipoproteinlar miqdorini 50% ga kamaytiradi. Demak, uzumni yoqtiradigan kishilarda aterosklerozga chap berib, keksaygan paytida ham yaxshi xotirani saqlab qolish imkonini beradi, uzum tromblar hosil bo'lish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi.

Mayda kapillyarlar devorini mustahkamlash, ularning rezistentligini tiklash va bu bilan qon mikrotsirkulyatsiyasini yaxshilash uzumdagi biologik faol moddalarning asosiy xususiyati hisoblanadi.

Shuningdek, u yurak ritmi va arterial qon bosimini me'yoriga keltiradi. Uzumning yana bir hayratda qoldiradigan xususiyati - u gipertoniklar uchun ham, gipotoniklar uchun ham birday foydali. Uzum iste'mol qilinganida eritrotsitlar soni oshib, qondagi gemoglobin darajasi ko'tariladi, ilikning qon hosil qilish funksiyasi rag'batlantiriladi, natijada organizmdagi barcha to'qimalar va tizimlar kislorodni yaxshi o'zlashtira boshlaydi.

Hozirgi davrga kelib fan texnika rivojlanib bormoqda. Oldinlari uzumdan tayyorlanayotgan sirka va vino (sharob) mahsulotlari hozirga kelib zamonaviy usullarda qulay va sifatli mahsulotlar holida ishlab chiqarilmoqda.

Sirka mahsuloti juda ham foydali hisoblanib turmushda va xalq xoСjaligida yaxshigina koСmakchi vazifasini bajaradi. Qadimgi davrlardan vino (sharob) qilish urufga aylangan shoxlarning, zodogonlarning sevib isteСmol qiladigan ichimligi sharoblar asosan uzum mevasidan tayyorlangan.

Ц  Ц  Ц

Ushbu navlardan yangi yuqori sifatli navlar yaratilsa bu mahsulotlardan tashqari boshqa mahsulotlar yaratishni istiqbolli rejalari tuzilsa hozirgi zamon bilan hamnafas boСlib yashayotganimiz yaqqol namoyon boСladi.

***

ЁЋ≈ “– “ј–ћќЋј–»Ќ» “јЋ»Ћ »Ћ»Ў ќ–јЋ» »ЎЋјЅ „»ј–»Ў

 ќ–’ќЌјЋј–» ¬ј »ЎЋќ ’°∆јЋ»√» —ќ’јЋј–»ƒј ”«Ћ” —»« ¬ј —»‘ј“Ћ»

ЁЋ≈ “– ЁЌ≈–√»я Ѕ»ЋјЌ “јЏћ»ЌЋјЎ

ƒоц. ∆абборов “. ., ќртиов ћ.ћ., “урсунов ƒ.ј ‘арона ѕолитехника »нститути ‘арона водийси °збекистон республикасининг шарий исмида жойлашган. Ёлектр энерги€ истеъмоли аво тармолари орали истеъмолчиларга етказиб берилади. озирги кунда юори кучланишли аво тармолари ишлаб чиарувчи ва истеъмол илувчи исмларни бирлаштириб энергетика тизимини ташкил илмода. ёори кучланишли аво тармолари орали катта элекр энерги€ оими истеъмолчиларга етказиб берилмода. ‘арона водийсидаги истеъмолчиларга узлуксиз ва сифатли электр энерги€ етказиб бериш, аво лини€лари орали амалга оширилади. Ўунинг учун ам ‘арона водийсидаги мавжуд аво тармоларини талил илиш ва оптимал режимларини исоблаш амда авари€ларни олдини олиш долзарб масаладир.

Ёлектр энерги€ етишмаслиги шароитида истеъмолчиларга узлуксиз ва сифатли электр энерги€ етказиб бериш орали ишлаб чиарилатган масулотларнинг сифати ва кҐрсаткичларини ошириш, ишлаб чиарилатган масулотлар билан ички бозоримизни таъминлаш амда Ґз масулотларимизни жаон бозорларига олиб чииш, бундан ташари сув насослари билан суориладиган ерларда Ґз ватида суориш ишларини олиб бориш ва уларни узлуксизлигини таъминлаш.

°збекистон –еспубликасининг Ўарий исмидаги умумий истеъмол илинатган электр энерги€нинг 85 фоизи аво тармолари орали олиб келинади. олган 15 фоиз электр энерги€ Ґзимизда, €ъни Ўарий исмида ишлаб чиарилади. Ўунинг учун ам Ўарий магистрал электр тармоларидаги истеъмолчиларга узлуксиз электр энерги€ етказиб бериш, электр энерги€ етишмаслигида режим кҐрсаткичларини салаб олишнинг чора тадбирларини ишлаб чииш масадга мувофидир.

Ўу Ґринда замонавий ускуналар ва жиозларнинг талаб даражасида ишлаши учун узлуксиз ва сифатли электр энерги€ таъминоти талаб илинади. Ѕу эса кимвий ишлаб чиариш корхоналари ва ишло хҐжалиги соаларини юори технологи€лар асосида жихозлаш ва модернизаци€лаш, €ъни йирик увватли ишлаб чиариш корхоналари чет элда ишлаб чиарилган замонавий ускуналар ва жиозлар билан таъминланган. Ѕу эса ишлаб чиарилатган масулот сифатини ва унумдорлигини ошириб Ґз масулотларини жаон бозоригача олиб чииш орали хал хҐжалиги ва –еспубликамизнинг ривожланиши учун катта исса Ґшмода.

‘арона водийсидаги истеъмолчиларнинг тоифаларга бҐлинишини ани белгилаб олиш, улардаги электр энерги€ етказиб беришдаги жиозларини тҐри танлаш ва оидалар асосида бошариш, истеъмолчиларни электр энерги€сидан оилона фойдаланишларида доимий равишда назорат олиб бориш, электр энерги€ етишмаслиги шароитларида авари€ларни олдини олиш, амда узлуксиз ва сифатли электр энерги€ етказиб бериш вазифаларини бажариш орали кимвий ишлаб чиариш корхоналари ва ишло хҐжалиги соаларини ривожлантириш мумкин.

***

¬Ћ»яЌ»≈ ƒ≈“ќЌј÷»ќЌЌќ… ќЅ–јЅќ“ » Ќј ј√–ќ’»ћ»„≈— »≈ —¬ќ…—“¬ј

ѕќ„¬џ –.∆.“ожиев, ќ.Ќ.—улаймонов ‘ерганский ѕолитехнический »нститут ќдной из наиболее трудоемких, сложных и ответственных технологических операций в процессе выращивани€ сельскохоз€йственных культур, в том числе хлопчатника, €вл€етс€ операци€ рыхлени€ поверхности почв и почвенной корки.

ѕочвенна€ корка €вл€етс€ серьезной проблемой в хлопководстве и борьба с ней должна проводитьс€ в крайне сжатые сроки, с расчетом завершени€ ее в течение 1-2 дней. Ёто требует уникальных и надежных средств механизации. ¬ насто€щее врем€ существуют способы борьбы с помощью обычных, т.е. зубовых, игольчатых или дисковых борон, а также использованием специальной ротационной мотыги. ќднако, все перечисленные способы механизированной обработки корки имеют определенные недостатки, такие как регулирование глубины обработки в зависимости от толщины корки.  роме того, рабочие органы вышеназванных устройств повреждают всходы или ростки растений, выворачивают их на поверхность почвы. ¬се это приводит к тому, что борьбу с коркой ведут в основном вручную. Ёта операци€ очень трудоемка€ и малопроизводительна€, рабочий день работников полей приходитс€ продлевать на весь световой период суток и, несмотр€ на это, зачастую в требуемые сроки устранить отрицательное вли€ние корки на состо€ние посевов не удаетс€.

¬ чем заключаетс€ новизна этой технологии?

- »спользуема€ в насто€щее врем€ технологи€ производства азотных удобрений св€зана с получением в заводских услови€х так называемых синтетических нитратов. –азработанный нами метод в корне отличаетс€ от традиционной заводской технологии, т.е. нитраты получают таким же способом, каким они формируютс€ в природе. ”стройство, созданное на основы этого метода, состоит из установки, смонтированной на тракторе с дизельным двигателем, в качестве сырь€ дл€ получени€ конечного продукта используетс€ атмосферный азот. ѕри сгорании топливоздушной смеси в камере зажигани€ температура достигает почти 1700 градусов, при этом устанавливаетс€ высокое давление. ѕод воздействием этих факторов в процессе сгорани€ атмосферный азот окисл€етс€ и образуетс€ окись азота, котора€ подпадает в отработанные выхлопные газы.

¬се это давно известно специалистам, но именно здесь и начинаетс€ новое. ѕроход€ через устройство окись азота обогащаетс€ кислородом и водой, превращаетс€ в сильно разр€женную азотистую и азотную кислоту, которые попадают в почву. “ам кислоты вступают в реакцию с щелочно-земельными металлами, образу€ нитраты. ѕри этом в почву дополнительно внос€тс€ окиси, чистый углерод и другие соединени€, улучшающие ее структуру. ѕолученные таким образом нитраты в значительной степени отличаютс€ от синтетических, легче усваиваютс€ растени€ми и оказывают положительное воздействие на урожайность.

¬ подтверждение приведем результаты экспериментов, проведенных в различных местах страны, которые красноречиво свидетельствуют о преимуществах нового метода.

ќбработка почвы и разрушение почвенной корки проводились газодинамическим рыхлителем (√ƒ–ѕ), путем воздействи€ на почву воздушными ударными волнами, без механического контакта с ней рабочих органов [1].

 ультиватор позвол€ет осуществл€ть обработку почвы, как в предпосевной период, так и в течение вегетационного периода хлопчатника.

–абочие органы √ƒ–ѕ представл€ют собой спаренные трубы, имеющие на входе общий дл€ каждой пары труб цилиндрический турбулизатор и общую дл€ каждой пары труб камеру сгорани€.

ќткрытые концы труб направлены в сторону обрабатываемой почвы и снабжены глушител€ми.

ќбработка почв √ƒ–ѕ производилась при следующем режиме: рассто€ние от уреза детонационной трубы до поверхности почвы 30-50 мм, ширина захвата каждой пары трубы до 200 мм.

ќбработка проросшего хлопчатника производилась с применением защитного экрана. ѕри этом защитное рассто€ние от куста до защитника составило 100 мм, ширина захвата обработки 200 мм, частота ударной волны 8 √ц.

ќбработка почвы проводилась во всех повторност€х в один и тот же день.

ƒл€ определени€ агрохимических свойств почвы до и после посева хлопчатника были вз€ты почвенные образцы в п€ти точках пол€ по горизонтам 0-10 см, 10-30 см, 30-50 см.

Ёффективное плодородие почв определ€етс€ не столько валовым содержанием азота, сколько количеством его подвижных форм. ¬ св€зи с этим большое практическое и теоретическое значение имеет изучение подвижных форм азота в зависимости от времени обработки почв установкой √ƒ–ѕ в период вегетации хлопчатника.

ќднако, данные по изменению содержани€ форм азота под вли€нием обработки √ƒ–ѕ с частотой 8 √ц в период вегетации хлопчатника практически отсутствуют в литературе. »звестно, что отношение хлопчатника к аммиачному и нитратному азоту зависит от обеспеченности зольными элементами питани€ (фосфор, калий, микроэлементы), от концентрации в растворе аммонийных и нитратных солей, а также от обеспеченности углеводами. “акже известно, что аммонийные соли при нейтральной и слабощелочной реакции усваиваютс€ лучше, чем нитраты.

ѕри аммиачном питании положительное действие на урожай оказывает повышение концентрации катионов кальци€, магни€ и кали€ в почвенном растворе. ¬ нашем опыте, где проводилась обработка установкой √ƒ–ѕ, особенно через 24 часа после обработки, наблюдалось некоторое увеличение гидрокарбонатов. ”величение содержани€ гидрокарбонатов в 0-10 см слое почвы, на наш взгл€д, св€зано с повышением концентрации —ќ2 непосредственно в этом слое, которое происходит за счет сгорани€ топливно-воздушной смеси в газодинамических трубах.

ѕосле поступлени€ —ќ2 в относительно влажных почвах происходит следующа€ реакци€:

Ќ2ќ + —ќ2 Ќ2—O3 »звестно, что угольна€ кислота слаба€, но она может быстро войти в реакцию с почвенными карбонатами:

—а—ќ3 + Ќ2—ќ3 —а(Ќ—ќ3)2 ќбразовавшиес€ Ќ2—ќ3 и Ќ—O3 поддерживают слабощелочную реакцию временно и тем самым почвенный раствор обогащаетс€ кальцием и магнием за счет их карбонатов. Ётот процесс обратимый, поэтому в реакции почв не происходит сильный сдвиг в какую-нибудь сторону, а также этому мешает буферность почв.

–езультаты исследований показали, что больших изменений в содержании подвижных форм питательных элементов, как между вариантами, так и между годами исследований не произошло.

„то касаетс€ обеспеченности почв фосфором и калием, то в первый год исследовани€ степень обеспеченности почв по фосфору войдет в группу необеспеченных, а по калию верхний, 0-10 см слои почвы входит в группу среднеобеспеченных. “акое положение наблюдаетс€ и в конце опыта, то есть в 2009 г. »сследовани€ми 2009 г. установлено небольшое накопление, как нитратов, так и аммиака в почвах всех вариантов опыта. Ќа вариантах с обработкой почвы через 30 минут и через сутки после обработки наблюдаетс€ небольшое увеличение подвижных форм азота по сравнению с 1 вариантом.

јммиак образуетс€ во всех почвах при различной реакции среды, в присутствии воздуха и без него, но аммонификаци€ замедл€етс€ при недостатке кислорода и высокой температуре и влажности.

Ќовый метод позволил устранить главные проблемы, которые сто€т на пути использовани€ наиболее широко распространенных минеральных удобрений Ц азотных.

***

“≈–ћќЌјѕ–я∆≈ЌЌќ≈ —ќ—“ќяЌ»≈ “–≈’—Ћќ…Ќџ’ ѕЋј—“»Ќ

».’. ’амзаев., Ё.—. ”маров ‘ерганский ѕолитехнический »нститут –ассмотрим результате решени€ задачи о температурном изгибе трехслойных пластин симметричного строени€ по толщине.

Ќа внешних поверхност€х пластинное действует синусоидальное температурное поле. (рис.1) –ассматриваем относительно тонкую пластинку при a/h. ќбща€ толщина пластинки-h.

“олщина несущих слоев hн.с=0.05h, толщина заполнител€ hзал=0,9h, коэффициент ѕуассона н.с=0,3, заполнител€ зап = 0,4. Ёти характеристики дл€ всех рассмотренных случаев не варьируютс€.

ћаксимальные амплитудные значени€ температуры на верхней поверхности “зmax=80 град., на нижней поверхности “зmax =10 град.

¬ли€ние деформаций поперечного сдвига на термодеформированное состо€ние можно характеризовать отношением прогиба в центре пластины по уточненной теории к прогибу, найденному на основе классической теории.

ѕриведем изменение этого отношени€ в зависимости от различных физико-механических параметров.

–езультаты расчетов показывают, что при отношении модулей упругости ≈н.с/≈зап=103 изменение ут/кл в зависимости от отношени€ коэффициентов теплопроводности зап/н.с, как оказалось, дл€ конструкций, у которых наружные слой €вл€ютс€ сильными теплоизол€торами по отношению к заполнителю зап/н.с2.5 учет деформаций поперечного сдвига приводит к результатам, аналогичным задачи. ѕрогибы, найденные по уточненной теории, оказываете больше, чем прогиб, найденный по классической теории. ¬ случае зап/н.с2.5 эффект вли€ни€ деформаций поперечного сдвига Ђобратныйї, и им практически можно пренебречь, поскольку ут/кл.

ѕри отношении зап/н.с=2.5 вли€ние деформаций поперечного сдвига в зависимости lg(≈н.с/≈зап)3, как видно с уменьшением жесткости заполнител€, ут/кл отношение убывает. ѕри этом имеетс€ две зоны. ¬ одной из них lg(≈н.с/≈зап)3, во второй ут/кл1 ¬ зависимости от изменени€ отношени€ коэффициентов линейного температурного расширенного слоев: если lg(зап /н.с)1 при заданных физических характеристик расчет можно производить на основе классической теории ут/кл1 ѕри lg(зап /н.с)=2.5, зап/н.с=2.5 в зависимости от lg(≈н.с/≈зап)прогиб возрастает при уменьшении жесткости заполнител€, прогибов дл€ заданных характеристики расчет на основе уточненной и классической теории дает близкие результаты.

¬ли€ние на термадеформированное состо€ние пластине с ростом относительного размера в плане a/h наблюдаетс€ закономерное увеличение прогиба. –езультаты расчетов показывают, что расчет нужно вести по предлагаемой методике расчета. “ак как техническа€ теори€ к расчету рассмотренной задачи неприменима.

***

ќ—¬ќ≈Ќ»≈ ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ј ЁЌ≈–√≈“»„≈— ќ√ќ ћќƒ”Ћя —ќЋЌ≈„Ќќ…

ѕј–јЅќЋќ÷»Ћ»Ќƒ–»„≈— ќ… ”—“јЌќ¬ » ƒЋя ѕќЋ”„≈Ќ»я √ќ–я„≈… ¬ќƒџ,

 »ѕя“ ј » “≈’ЌќЋќ√»„≈— ќ√ќ ѕј–ј

—ултонов Ў.ƒ., ћаткасимов ћ.ћ ‘ерганский ѕолитехнический »нститут ¬ насто€щее врем€ наиболее перспективными и подготовленными к широкому практическому применению €вл€ютс€ солнечные параболоцилиндрические установки бытового, промышленного, коммунального и сельскохоз€йственного назначени€. ќни привлекают внимание гелиотехников своей конструктивной простотой и эффективностью. »х можно использовать дл€ подогрева и кип€чени€ воды, получени€ электрической энергии и холода, опреснени€ воды, приготовлени€ пищи, получени€ технологического пара и других разнообразных промышленных, коммунальных, сельскохоз€йственных или бытовых целей.

Ќесмотр€ на то, что параболоцилиндрические системы достаточно изучены и подготовлены к внедрению, однако широкое практическое применение их в народном хоз€йстве страны требует решить р€д комплексных научных и технологических проблем. –азработка и освоение производства энергетического модул€ солнечной параболоцилиндрической установки дл€ получени€ гор€чей воды, кип€тка и технологического пара €вл€етс€ актуальной и представл€ет научный и практический интерес.

÷елью данной статьи €вл€етс€ изучение освоени€ производства простой и эффективной конструкции энергетического модул€ солнечной параболоцилиндрической установки дл€ получени€ гор€чей воды, кип€тка и технологического пара, используемый в промышленности, коммунальном и сельском хоз€йстве, а также в быту.

ѕервой задачей €вл€етс€ разработка технической документации и организаци€ серийного выпуска энергетического модул€ солнечной параболоцилиндрической установки бытового назначени€, так как успехи в области разработок параболоцилиндрических установок бытового назначени€ в мире еще очень скромные, однако, они уже примен€ютс€ индивидуальными потребител€ми, так как конструктивно просты и экономически эффективны.  роме того, разработанные конструкции параболоцилиндрических установок бытового назначени€ должны отвечать требовани€м, предъ€вл€емым к обычным приборам бытового назначени€, т.е. они должны быть удобны в переноске, иметь небольшие габариты и вес, внешне эстетичными и гармоничными относительно окружающих предметов, а также долговечными и дешевыми. Ќа основе полученного опыта совершенствование и удешевление конструкции освоение производство наиболее затребованных к насто€щему моменту солнечного бытового параболоцилиндрического аппарата дл€ получени€ гор€чей воды и кип€тка ¬торой задачей €вл€етс€ разработка технической документации и освоение производства энергетического модул€ солнечной параболоцилиндрической установки дл€ нужд промышленности, коммунального и сельского хоз€йства, где существует огромное количество потребителей тепловой энергии низкого и среднего потенциала в виде гор€чей воды, технологического пара и подогретого воздуха. Ќапример, в параболоцилиндрических установках нуждаютс€: системы коммунального хоз€йства и службы быта - бани, прачечные, химчистки, гостиницы, дома отдыха, больницы, спортсооружени€, столовые и др.; объекты сельского хоз€йства - животноводческие и птицефермы, а также другие отрасли сельского хоз€йства (сушка хлопка, зерна, фруктов, овощей и др.).

“ретьей задачей €вл€етс€ анализ технико-экономических показателей изготовлени€ и эксплуатации энергетического модул€ солнечной параболоцилиндрической установки бытового, промышленного, коммунального и сельскохоз€йственного назначени€.

¬ насто€щее врем€ на гелиополигоне ‘ерѕ» изготовлены опытные образцы бытового солнечного параболоцилиндрического водонагревател€ и кип€тильника. –азработан и изготовлен опытный образец энергетического модул€ солнечной параболоцилиндрической установки дл€ нужд коммунального, сельскохоз€йственного и промышленного назначени€ (рис.1).

–ис. 1 Ёнергетический модуль солнечной параболоцилиндрической установки коммунального, сельскохоз€йственного и промышленного назначени€ Ќебольшой объем использовани€ солнечных энергетических установок дл€ вышеотмеченных целей в насто€щее врем€ объ€сн€етс€ тем, что в достаточном количестве имеютс€ другие дешевые и более удобные источники энергии.

—олнечна€ энерги€ не может полностью обеспечить энергетические потребности того или иного промышленного, коммунального, сельскохоз€йственного или бытового объекта, однако можно сэкономить значительную часть традиционных энергетических ресурсов. ѕоэтому солнечна€ энерги€ рассматриваетс€ как дополнительный источник энергии.

***

”„®“ ¬ќƒќѕќƒј„» Ќј—ќ—Ќџ’ ј√–≈√ј“ќ¬ ƒЋя ¬џЅќ–ј Ё ќЌќћ»„≈— »

Ќј»¬џ√ќƒЌ≈…Ў»’ –≈∆»ћќ¬ Ё —ѕЋ”ј“ј÷»»

ћамажонов ћ., Ўакиров Ѕ.ћ., ”смонов ј.

јндижанский сельскохоз€йственный институт ¬ оросительных системах с машинным водоподъмом проблема водоучта в нынешних услови€х приобретает особое значение, так как себестоимость поданной воды намного больше, чем самотечной подачи воды.

ѕри эксплуатации насосных агрегатов снижаетс€ их водоподача, причины которых в большинстве насосных станций подачу насосов контролируют по заводским рабочим характеристикам, что чревато существенными погрешност€ми. ѕрактика эксплуатации показала, что вегетационный период водоподачи насосов снизилс€ на 15Е30%, что существенно сказываетс€ на урожайности сельхозкултур.   сожалению, до насто€щего времени из 1618 насосных станций оросительных систем республики незначительный процент обеспеченности расходомерами не позвол€ет решить проблемы водоучта. “ак, например, в јндижанской области из 512 насосных агрегатов лишь 41 оборудован ультразвуковыми расходомерами ”«–-¬, а в 9-ти агрегатах установлены индукционные расходомеры »–-56, которые бездействуют. ѕроблемы расходомеров на мелиоративных насосных станци€х существуют и в других странах —Ќ√. јнализ состо€ни€ 243 построенных крупных насосных станций показывает, что лишь на 18 напорных трубопроводах установлены расходомеры.

“рудность внедрени€ систем водоучта на насосных станци€х обусловлено многими причинами, как объективными, так и субъективными:

- ненадежна€ работа водоизмерительной аппаратуры в мутной воде;

- сложность конструкции приборов и необходимость периодичной проверки с перекрытием трубопровода;

- потребность организации специальных бригад по установке, ремонту и периодичной тарировки расходомеров;

- необходимость в специализированном высококвалифицированном обслуживании приборов и аппаратуры;

- отсутствие материального стимулировани€ эксплуатационного персонала за снижение себестоимости перекачиваемой воды.

ќтсутствие водоучта на насосных станци€х приводит к несогласованности водоподачи и водопотреблени€. ¬ результате провод€тс€ частые пуски и остановки агрегатов, осуществл€емых по требованию водопользователей. ¬следствие этого происход€т аварии насосных агрегатов, преждевременный износ их элементов и перерасход электроэнергии, а также потери воды на сброс.

”становлено, что из-за отсутстви€ водоучта на насосных станци€х в течение мес€ца сбрасываемый расход воды составл€л от 1,2 до 1,5 Qн.

¬ практике эксплуатации Ќ— и √Ё— наибольшее распространение получил метод измерени€ расхода воды с помощью гидрометрических вертушек. »змерение скорости потока с целью определени€ расхода воды гидрометрическими вертушками сопр€жено с большими трудозатратами.

 роме того, при работе на водоводе вертушки имеют низкую наджность, т.е. погрешность составл€ет 1,5Е1,7 %. ѕоэтому их примен€ют при научных исследовани€х, энергетических испытани€х и дл€ тарировки других водоизмерительных приборов.

ѕрименение способов определени€ расхода с помощью сужающих устройств (шайбы, сопла, труба ¬ентури, сегментна€ диафрагма и т.п.) на трубопроводах больших диаметров св€зано с большими трудност€ми из-за громоздкости датчиков, трудности их монтажа и больших гидравлических сопротивлений. «атраты энергии на преодоление местных гидравлических сопротивлений в них делают использование сужающих устройств экономически невыгодным.

ћетоды определени€ расхода воды по перепаду давлени€ на колене всасывающего или напорного трубопровода осевого насоса не дают необходимых результатов, что объ€сн€етс€ сложным неустойчивым вихревым течением и осевой закруткой потока.

ќсновным недостатком расходомеров, устанавливаемых на отборе давлений, €вл€ютс€ коррози€ пьезометрических трубок, забивка наносами, необходимость (один раз в сутки) промывки соединительных линий, трудность монтажа и недостаточное качество точки отбора давлений. “акие же недостатки присущи интегрирующим и гидродинамическим трубкам, хот€ они просты по конструкции и имеют малые гидравлические сопротивлени€.

¬ последние годы в мировой практике дл€ измерени€ расхода гидротурбин и водоподачи насосов внедр€ютс€ электромагнитные (индукционные) и ультразвуковые расходомеры, обладающие большим диапазоном измерени€, высокой точностью и надежностью. ќбщим недостатком электромагнитных расходомеров €вл€етс€ необходимость проверки нул€. јвтоматический контроль Ђнул€ї прибора и высока€ точность измерени€ средней скорости потока обеспечиваетс€ индукционными расходомерами изготовленных зарубежными фирмами: Ђ‘оксборої (—Ўј), Ђ‘ишер-ѕортерї и Ђ ронеї (√ермани€). ѕо производству ультразвуковых расходомеров значительные успехи достигнуты в —Ўј и японии.

”льтразвуковые расходомеры ”«–-¬, ”«–-Ѕ«, –”ћ-1 требуют более точного выполнени€ монтажа датчиков и организации специальных бригад по установке расходомеров.  роме того, эти расходомеры сравнительно дорогие и требуют высококвалифицированного ухода.

ѕерспективным €вл€етс€ способ определени€ расхода по измерению скорости в одной точке с помощью лазерно-доплеровского измерител€ скорости (Ћƒ»—). “акие приборы используетс€ пока с целью проведени€ научных исследований.

ƒл€ определени€ общей водоподачи насосных станций можно примен€ть различные наиболее точные способы определени€ расходов воды в машинном канале. ¬ таких случа€х учт подачи воды каждого насосного агрегата усложн€етс€ из-за невозможности частых пусков и остановок их.

Ќепрерывный учет водоподачи каждого насосного агрегата необходим с целью:

- определени€ степени соответстви€ между фактической рабочей характеристикой насоса и рекомендованной заводом-изготовителем;

- обеспечени€ соответстви€ между графиком водоподачи и водопотреблени€;

- вы€влени€ причин дефицитности подачи воды насосных агрегатов и принимать необходимые меры борьбы с ними;

- выбора оптимальных и экономически наивыгоднейших режимов эксплуатации с учтом износа деталей насосов, осуществление которых позволит получать существенную экономию электроэнергии и снижать затраты на ремонт и обслуживание;

- согласовани€ режимов совместной работы агрегатов, наход€щихс€ в масштабе каскада насосных станций, которые снижают количество сбрасываемой воды;

- контрол€ за снижением коэффициента полезного действи€ насоса в процессе эксплуатации;

- определени€ оптимального межремонтного срока службы и эффективности ремонтновосстановительных работ на насосах.

¬ышеприведенный анализ показывает, что имеетс€ р€д нерешенных вопросов, которые сдерживают внедрение тех или иных расходомеров на насосных станци€х. ¬ св€зи с этим весьма актуальным становитс€ вопрос разработки наджного и простого метода учета воды, подаваемой насосами.

V- Ў°ЏЅј:

 »ћ® —јЌќј“», »ЎЋќ °∆јЋ»√», ”–»Ћ»Ў —ќјЋј–»

”„”Ќ яЌ√»  ќћѕќ«»÷»ќЌ ћј“≈–»јЋЋј–Ќ» »ЎЋјЅ

„»ј–»Ў ¬ј °ЋЋјЎЌ»Ќ√ ƒќЋ«ј–Ѕ ћ”јћћќЋј–».

BINOLARNING TOСSIQ KONSTRUKSIYALARIGA MAXSUS IZOLYATSION QATLAMI

HOSIL QILIB, ISITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Yo. Abbosov, M.Abdujalilova, B. Abdukarimov FargСona Politexnika Isntituti Bino va inshootlarni issiqlik bilan taСminlash maqsadida, butun dunyodagi mamlakatlar qatori OСzbekiston Respublikasida ham energiya isteСmoli toСxtovsiz oshib bormoqda.

Xona ichidagi insonlar uchun moСtadil mikroiqlim-komfort sharoitini yaratish va texnologik jarayonlar talabiga asosan sarf bulgan issiqlik miqdorini hamda binoning tashqi tusiqlari orqali (tashqi devor, tom usti yopilmasi, tashqi deraza, tashqi eshik va pol) yuqotiladigan issiqlikning umumiy miqdorini toСldirish uchun sunСiy tarzda isitish tizimlari va asboblari vositasida isitish usuliga binolarni isitish deb aytiladi Zamonaviy isitish tizimlari va asboblari inson salomatligini, ijodiyotining samarali holatini yaratish va inson oСzini yaxshi sezishi uchun qulay sharoit yaratilishi uchun xizmat qilishi lozim. Bu "qulay" sharoitning optimal sanitariya-gigiena talablarining turar joy, jamoat va sanoat binolari uchun moСljallangan miqdorini yaratish issiqlik qurilmalarining butun bir kompleks tizimlari, asboblari oСz zimmasiga oladi.

Bunday jixozlarni umumiy holda isitish tizimlari deb aytiladi.

Isitish tiizimlarni samaradorligini oshirish uchun hozirgi kunda yurtimiz hududida judaham keng koСlamli ishlar bajarib kelinmoqda.

Binolarning isitish samaradorligini oshirirsh uchun asosan etibor isitish jihozlariga qaratiladi lekin honadagi mavjud issiqlikdan unumli foydalanish ham binolarni isitish samaradorligini oshirishni yana bir usuli deyishimiz mumkin.

Binolarni toСsiq va pol tuzilmalariga mahsus himoya izolyatsiya qatlam hosil qilish va suvni qishda muzlashini oldini olish, bular orqali esa mavjud issiqlikdan unumli foydalanish imkonini beradi bu esa oСz navbatida yoqilgСini kunlik sarfini 30 foizgacha tejash imkonini berishi mumkin. Buning uchun esa maxsus himoya materiallaridan foydalanishni taklif etishimiz mumkin. OСzbekiston Respuplikasida ishlab chiqarilayotgan penaplast va falga qurilish materiallarini, himoya qatlam hosil qilishda qoСllash mumkin boСladi. Maxsus himoya qatlami hosil qilish orqali nafaqat isitishda samaradorlikka erishiladi balki honani zamonaviylik darajasi talab darajasiga chiqadi bundan tashqari yozning issiq kunlarida ham honadagi

havo haroratini moСtadil turishini ham taminlaydi. Bu materiallarni qisqacha tasnifi quyidagi lardan iborat:

Penoplast Ц qattiq, plita shaklidagi material bolib, devor, tosiq, pol va bino tomlarini izolyasiya qilish uchun qollaniladi. Penoplast yordamida bino va inshootlarni tashqi va ichki tomondan izolyasiyalash mumkin. Uni asosiy tarkibi Ц kopiklashgan penoplastirol granulalardir. Shisha tola Ц tolali IIM bolib, erigan shishadan tayyorlanadi. IIM sifatida 2 xil shaklda: qattiq plitalar va yumshoq rulon matolar korinishida ishlab chiqariladi. Tayyor maxsulotning mustaxkamligi va qayishqoqligi yuqori boladi. Bu materiallarni tannarxi ham yuqori emasligi asosan yurtimiz hududida keng qoСllanishiga imkonyat yaratib beradi.

***

Ѕ»ЌќЋј–ƒј яЌ√»  ќћѕќ«»÷»ќЌ ќѕЋјћј IZOFULL ®–ƒјћ»ƒј »——»Ћ» 

…°ќЋ»Ў»Ќ»  јћј…“»–»Ў

ћ.јбдужалилова, ј.јбдумуталипов ‘арона ѕолитехника »нститути »ссилик таъминотида иситиш услубларини самарали ривожлантириш жарани энг авалло урилмои лозим булган бинонинг ажмий режавий ва конструктив ечимлари, конструкци€ларининг материалларига хос булган барча физик-химик ва иссилик-физик хоссаларига ам болидир.

”муман биноларни иситиш тизими ва асбоблари иш даврида хоналарнинг авосини ароратини талаб илинган даражада €ратиш ва уни белгиланган даражада салашдан иборатдир. Ѕу арорат ћ  2.04.05-97 талаблари чегарасида бҐлиб, муътадил салаш билан биргаликда уй ичидаги барча жихозлар бино конструкци€ларининг таши ва ички элементлари билан биргаликда уйунлашуви тушунилади. Ѕиноларнинг иситилиши айрим конструкци€ларни намлик таъсирида изол€ционураш жаранларини, моор босишини, занг ва чиришидан саланишини, музлаб олиш каби ходисаларни олдини олиш билан биргаликда бинонинг умумий хизмат муддатини узайтиришда катта аами€тга эга. Ѕундан ташари уларнинг энг муим вазифаларидан бири бинода инсонлар €шаши, дам олиши, хорди чиариши учун меърий микроилим €ратиш билан биргаликда иш жойларида оптимал илим улайликлари €ратиб, иш унумдорлигини кескин оширади. Ѕино ва иншоотларни иссилик билан таъминлаш масадида, бутун дундаги мамлакатлар атори °збекистон республикасида ам энерги€ истеъмоли тҐхтовсиз ошиб бормода.

Ўу сабабли ар бир бино ва иншоотларни лойиалашда иссилик-физик жиатдан энерги€ самарадор конструкци€лар танлаш билан биргаликда иситиш тизимларининг самарали ишлатилиши техник жиатдан улай, мукаммал асбоб ускуналар уллаш лозим. Ѕунинг учун иситиш тизимлари ва улардаги иссилик ташувчининг арорати Ёћ лари рдамида автоматлаштирилган олда бошарилиши лозим. Ѕунинг натижасида биринчидан ортича энерги€ сарфини олди олинса, иккинчидан бино ичида меърий микроилим €ратиш учун етишмаган иссилик мидори тезлик билан тҐлдирилади.

Ѕиноларни иситиш ва исси сув билан таъминлаш тизимларида –еспубликада азиб олинатган илини 25-30% гача сарфланади.  ћ 2.01.04-97 Ђ урилиш иссиклик техникасиїга Ґзгартиришлар ишлаб чиилган. ”ларни амалга тадби илиниши 32% гача иссиклик энерги€сини тежашга имкон беради. °збекистонда ишлаб чиилган энерги€ тежовчи нано хими€вий универсал оплама IZOFULL рдамида биноларни томлари ва фасадларини ультрабинафша нурлари ва атмосфера инларидан имо€лаш, тҐсиб турувчи урилиш конструкци€ларидан иссилик йҐолишини камайтириш мумкин. Ѕиноларни иситиш ва исси сув билан таъминлаш тизимларида Ц –еспубликада азиб олинатган илини 25-30% гача сарфланади.

***

ћ”јЌƒ»—Ћ»   ќћћ”Ќ» ј÷»яЋј–»ƒј °ЋЋјЌ»Ћј®“√јЌ  ќћѕќ«»÷»ќЌ

»——»Ћ»  »«ќЋя÷»я ћј“≈–»јЋЋј–».

ћадалиев Ё.°., ћуллаев ».».

‘арона политехника институти Ѕугунги кунда увурларнинг изол€ци€си учун барча талабларга жавоб бера оладиган универсал иссилик изол€цион материал (»»ћ) йҐ. ар андай алоида лойиа талабларидан келиб чиан олда »»ћ танлаш лозим. озир °збекистон »»ћ бозорида увурлар изол€ци€си учун турли хил материаллар мавжуд. ”лар турлича трубка, сегмент, цилиндр, €рим цилиндр, рулон, мастика ва бу шаклида ишлаб чиарилмода. Ўу билан биргаликда корхонада тайр олда изол€ци€ланган увурлар ам мавжуд. Ѕундай увурлар иссилик тармоларини ер остидан Ґтказишда Ґлланилади.

»ссилик ташувчиларнинг параметрлари уйидагича: ишчи босим 1.6 ћѕа гача, температураси 130 — гача. »»ћ пенополистиролдан тайрланиб сегмент ва €рим цилиндр шаклига эга бҐлиб, диаметри 32 Ц 530 мм ли ва ундан катта бҐлган увурларда Ґлланилади.

ћинерал момили иссилик изол€цион цилиндрлар (√OCKWOOL) базальт жинслар асосидаги минерал момидан тайрланади. Ѕундай цилиндрлар алюмин фольга билан тҐилган олда ам ишлаб чиарилади.  Ґпиклашган синтетик каучук Kaiflex (K - Flex). K Ц Flex Ц »»ћ эгилувчан, эластик материал бҐлиб турли диаметрдаги трубкалар амда листлар шаклида ишлаб чиарилади. Ѕу »»ћ нинг асосини синтетик бутадиен Ц акринитрил каучук ташкил этганлиги учун у юори эластикликка эга бҐлади ва уни турли соаларда Ґллаш имкони€ти €ратилади. K Ц Flex ни узо муддат давомида техник кҐрсаткичлари Ґзгармаган олда ишлатиш мумкин. »шлатиш температураси

Ц 200 0— дан +150 0— гача эканлигидан уни криоген тизимларда, совиткичлар ишлаб чиаришда, истиш тизимлари ва сув таъминоти тамоларида Ґллаш мумкин. K Ц Flex нинг уйидаги модификаци€лари мавжуд K Ц Flex ST, K Ц Flex Soler HT, K Ц Flex ECO. Ѕулар алинлиги 6 Ц 32 мм ва ички диаметри 6 Ц 160 мм бҐлган трубкалар амда алинлиги 6 Ц 32 мм бҐлган рулон шаклда ишлаб чиарилади.

“ермафлекс Ц »»ћ Ц80 0— дан +110 0— температура оралиида иситиш, исси ва сову сув таъминотида Ґлланилади. “ермафлекснинг иссилик Ц физик усуси€тлари юори, иссилик Ґтказувчанлик коэффициенти кичик, эластиклиги паст температураларда ам Ґзгармайди, намликни ютмайди ва парчаланмайди. “ермафлекснинг уйидаги модификаци€лари мавжуд: “ермафлекс ‘–«, “ермафлекс Ё ќ.

Ёнергофлекс Ц »»ћ кҐпиклашган полиэтилендан турли диаметрли трубкалар ва рулон шаклда ишлаб чиарилади. ћатериалнинг асосини Ц юори босимли (зичлиги кичик) полиэтилен ташкил этганлигидан унинг эластиклиги амда агрессив муитларга чидамлилиги юори бҐлади. »ссилик Ґтказувчанлиги кичик ва намликни киришига аршилиги юори бҐлганлигидан 90 % энерги€ни тежайди. Ёнергофлексни муандислик коммуникаци€лари тармоларида кенг Ґллаш мумкин.

Ѕугунги кунда муандислик тармоларида иссиликни 40 Ц 50 % исроф бҐлиб, бу –еспублика бҐйича 700 Ц 800 минг тонна шартли или сарф бҐлишини билдиради. «амонавий »»ћ ни иссилик тармоларида Ґллаш ‘арона шарининг Ґзида 50 Ц 60 минг сҐм итисодий самара беради.

јдабитлар

1. –ашидов ё. ., —аидова ƒ.«. »ссилик, газ таъминоти ва вентил€ци€ Ґув Ґлланма. Ц “:

“ј», 2002. Ц 146 бет.

2. »онин ј.ј. “еплоснабжение. ћ.: —тройиздат, 1982 Ц 336 стр.

3. ћ 3.05.03 Ц 2000. »ссилик тармолари.

***

ѕќЋ»ћ≈–Ќџ≈ √≈–ћ≈“»«»–”ёў»≈ ћј“≈–»јЋџ.

Ёрматова.«. ». јбсарова.ƒ. .

‘ерганский ѕолитехнический институт ѕри монтаже стен зданий из крупных панелей панели соедин€ют друг с другом обычно сваркой металлических закладных деталей. ѕри этом между панел€ми остаютс€ швы шириной 20Е..30 мм, через которые в здание может проникать вода и холодный воздух. „тобы предотвратить это нежелательное €вление, стыки между панел€ми уплотн€ют (герметизируют) с помощью специальных материалов Ц герметиков. “ак как ширина стыка мен€етс€ во врем€ эксплуатации здани€ вследствие термических и других деформаций, герметики помимо водо Ц и атмосферостойкости должны обладать упругими свойствами и хорошей адгезией к бетону.

√ерметики используют также дл€ уплотнени€ стыков в конструкци€х с использованием стекла ( конструкции с профильным стеклом, конструкции теплиц и т.п.) Ќаибольшее распространение среди нетвердеющих герметиков получила мастика ”ћ— Ц 50, изготовл€ема€ на основе полиизобутилена. ÷вет мастики от светло Ц серого до коричневого. Ёта мастика сохран€ет свои физикомеханические свойства в интервале температур от +70 до Ц 50 —.

¬ затвердевшем виде герметики имеют хорошее сцепление с бетоном (превышающее предел прочности при разрыве самого герметика), высокую деформативность (относительное удлинение при разрыве не менее 200%) и водостойкость. Ёти свойства сохран€ютс€ в широком интервале температур.

ќсновной вид двухкомпонентных герметиков Ц тиоколовые мастики, получаемые на основе жидких полисульфидных ( тиоколовых) каучуков, способных к вулканизации при обычной температуре практически без усадки. ¬ отвержденном виде тиоколовые каучуки обладают высокой атмосферо Ц и морозостойкостью. “емпература хрупкости -40 —. ¬ качестве наполнител€ в тиоколовых мастиках примен€ют сажу ( черные мастики) и каолин ( светлые мастики).

¬ строительстве преимущественно используют тиоколовые мастики марок ” Ц 30м, √— Ц 1 и  Ѕ Ц 0,5 ( черного цвета) и јћ Ц 0,5 ( светло Ц серого цвета). “иоколовые мастики не взрывоопасны и не токсичны. „тобы облегчить очистку рук от мастики, руки перед работой нужно густо намылить и дать мылу просохнусть. Ётим предохран€ют поры кожи от проникновени€ мастики. “иоколовые мастики нормально вулканизируютс€ при температуре до +5 —.

Ѕутилкаучукова€ вулканизирующа€с€ мастика ÷ѕЋ Ц 2 получаетс€ на основе бутилкаучука с добавлением вулканизирующих и ускор€ющих веществ и наполнителей. ћастика поставл€етс€ в виде двух паст ( основной и отверждающей), смешиваемых перед применением в соотношении 1:1.

÷вет мастики Ц черный.

Ёластичные пористые прокладки примен€ют как в качестве самосто€тельного герметизирующего материала, так и в качестве основы под мастику. »х укладывают в стыки в обжатом состо€нии ( 30 Е. 50%). “емпература во врем€ укладки должна быть не ниже -20 —. ¬ строительстве наиболее широко примен€ют прокладки : гернит, пороизол, прокладку ѕ–ѕ Ц 1 и пенополиуретановые прокладки.

***

ј “”јЋ№Ќџ≈ ѕ–ќЅЋ≈ћџ ѕќЋ”„≈Ќ»я » ѕ–»ћ≈Ќ≈Ќ»≈ Ќќ¬џ’

 ќћѕќ«»÷»ќЌЌџ’ ћј“≈–»јЋќ¬ ƒЋя ’»ћ»„≈— ќ… ѕ–ќћџЎЋ≈ЌЌќ—“»,

—≈Ћ№— ќ√ќ ’ќ«я…—“¬ј » —“–ќ»“≈Ћ№—“¬ј.

’амракулов ћ., јбсарова ƒ.

‘ерганский политехнический институт ѕолимеры и композиционные материалы на их основе Ц пластмассы Ц сравнительно нова€ разновидность строительных материалов и изделий. ¬ наше врем€ большинство полимеров получают путем синтеза из простых низкомолекул€рных веществ, причем в образовании их может принимать участие не один, а несколько типов элементарных звеньев. ¬ зависимости от состава звеньев и вида химической св€зи в молекулах различают органические, элементоорганические и неорганические полимеры.

ќсновным сырьем дл€ производства полимеров €вл€етс€ углеводороды, получаемые из нефти, природный газ, продукты углепереработки, целлюлоза и др. ƒл€ получени€ оптимальных результатов прин€то смешивать полимеры несколько типов, например, широко известный пластмасс. “акже широко используют полимербетоны, разновидность бетона, в котором вместо минерального в€жущего использованы термореактивные полимеры: эпоксидные, полиэфирные, фенолформальдегидные. ѕолимербетон получают, смешива€ полимерное св€зывающее и заполнители. —в€зывающие состоит из жидкого олигомера (смолы), отвердител€ и тонкомолотого минерального наполнител€, вводимого дл€ уменьшени€ расхода полимера и улучшение свойств полимербетона.

“вердеют полимербетоны при нормальной температуре в течении 12Е24 ч; а при нагревании Ц еще быстрее. √лавнейшее свойства полимербетона Ц высока€ химическа€ стойкость как в кислых, так и в щелочных средах.  роме того, полимербетоны обладают высокой прочностью, плотностью, износостойкостью и отличной адгезией к другим материалам. Ќар€ду с этим, полимербетоны характеризуютс€ повышенной деформативностью и невысокой термостойкостью. ’от€ стоимость полимербетона намного выше стоимости обычного бетона, полимербетоны успешно примен€ет дл€ получени€ защитных покрытий и целых конструкций, работающих в услови€х химической агрессии (химические и пищевые заводы) и дл€ ремонта каменных и бетонных элементов (восстановление поверхности, заделка трещин и т.п.) “акже еще существует полимерцемент Ц одно из самых известных смесей примен€емых в строительстве. ¬ качестве органического компонента в смес€х примен€ют водные дисперсии поливинилацетата, натуральный и синтетический латексы, водорастворимые эпоксидные, полиэфирные, фурановые карбамидные полимеры и др. ¬ качестве неорганического компонента используют портландцемент и его разновидности, глиноземистый и магнезиальные цементы, жидкое стекло и строительный гипс. ѕолимерные компоненты обеспечивают коррозионную стойкость в агрессивных средах, высокую ударную в€зкость  ѕћ, однако снижают модуль упругости. ѕолимерцемент примен€ют при устройстве гидро- и маслоизол€ции, при изготовлении железобетонных конструкций, работающих в услови€х раст€жени€; дл€ устройства полов в цел€х промышленных зданий. ѕлотность полимерцементов состовл€ет 1700Е2300 кг/м3, прочность при сжатии - 30Е100 ћѕа, при изгибе Ц 30Е80 ћѕа, при раст€жении Ц 15Е30 ћѕа ***

ѕ–»ћ≈Ќ≈Ќ»≈ ѕќЋ»ћ≈–ќ¬ ¬  ј„≈—“¬≈  ќћѕќ«»÷»ќЌЌџ’ ћј“≈–»јЋќ¬ ƒЋя

ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ј —јЌ“≈’Ќ» »

—ут€гин –.ј.

‘ерганский политехнический институт ¬ св€зи с ежегодным ростом производительности и ассортимента данной продукции увеличиваетс€ и количество пластиковых отходов, загр€зн€ющих окружающую среду. ѕластик принадлежит к материалам, которые практически не разлагаютс€ со временем, а при сжигании выдел€ютс€ крайне токсичные вещества, которые невозможно вывести из организма. ¬ насто€щее врем€ проблема переработки отходов полимерных материалов получает актуальность не только в св€зи с охраной окружающей среды, но и в св€зи с дефицитом полимерного сырь€. »з 1 кг отходов (полиэтилентерефталат ѕЁ“‘, полипропилен ѕѕ, полиэтилен высокого давлени€ ѕ¬ƒ, полиэтилен низкого давлени€ ѕЌƒ) получаетс€ 800 грамм вторичного сырь€, по качеству не уступающего первичному. ѕереработка пластиковых отходов позвол€ет получить сырье, отвечающее механическим, химическим и физическим требовани€м, поскольку при переработке пластиковых изделий происходит только их очистка от механических примесей и термообработка дл€ изменени€ формы, что абсолютно не вли€ет на химический состав и прочностные характеристики вторичного сырь€, и, соответственно, производимой из него продукции.

ѕредлагаема€ технологи€ производства полимерно-стекл€нных труб из полимерных и стекл€нных отходов не нуждаетс€ в глубокой сортировке и тщательной очистке.

¬с€ уникальность предлагаемой технологии в том, что сырь, используемое при производстве полимерно-стекл€нной трубы бесплатное.

Ёто полимерные и стекл€нные отходы в различных видах:

упаковка, тара, строительные отходы, пришедшие в негодность издели€ быта, отслужившие рабочий срок канцел€рские издели€, и т.д.. Ќедостатка в сырье не предвидитс€, а наоборот, объмы отходов будут только расти, а потребность в строительных материалах только увеличитс€. ƒл€ предлагаемого вида производства не подход€т тугоплавкие полимеры (поликарбонаты, фторопласты) и резина.

Ќекоторые легкоплавкие полимеры, например ѕ¬’, могут частично выгорать, но на качество продукции это не вли€ет.  роме того, при термообработке с незначительной долей легкоплавких полимеров также выгорают примеси (бумага, пищевые отходы) и испар€етс€ влага.  роме отходов полимеров в производстве труб требуетс€ стекло. ќно используетс€ как наполнитель и желательно его использование в виде мелкодисперсной пыли или раздробленный и классифицированных частиц, максимальный фракционный состав которых не превышает 0,6 мм. Ќа первом этапе отобранные и отсортированные пластиковые отходы измельчаютс€ до мелкодисперсного состо€ни€, при этом жесткие (полипропилены, полистиролы, јЅ— пластики, ѕЁ“ и пр.) и м€гкие (полиэтилены) виды пластика дроб€тс€ отдельно.  ачество производимой полимерно-стекл€нной трубы зависит от равномерности смешанных полимеров и стекла. ѕри этом нет потребности в предварительной механической и химической очистке, поскольку даже присутствие машинного масла, бензина или других веществ, у которых не исключена возможность случайного включени€ в процесс, например, с перерабатываемыми пластиковыми контейнерами или канистрами, не вли€ет на качество трубы ни в каком количестве, и, как правило, даже если и про€витс€ п€тном на трубе, при повторной переработке пропадает.  роме того, большинство подобных примесей выгорают. ¬ дальнейшем стройматериалы из полимерно-стекл€нной смеси устойчивы к маслам и другим химическим продуктам.

***

—“≈ Ћќ –»—“јЋЋ»„≈— »≈ ћј“≈–»јЋџ ѕќ¬џЎ≈ЌЌќ…  ќ––ќ«»ќЌЌќ…

—“ќ… ќ—“»

ƒавл€тов ћ.ј., ƒавл€това «.ћ.

‘ерганский политехнический институт ¬ практике строительства остро ощущаетс€ потребность материалах, обладающих высокой стойкостью к действию кислот и щелочей. —овременные научные разработки в этом плане предлагают новые композиционные материалы - ситаллы Ч стеклокристаллические (микрокристаллические) материалы, состо€щие из мелких кристаллов SiO2. »х получают путем направленной кристаллизации стекол, протекающей в объеме заранее отформованного издели€.

—италлы обладают такими свойствами, как высока€ механическа€ прочность, влаго- и газонепроницаемость, термостойкость, высока€ температура разм€гчени€, хорошие диэлектрические свойства, химическа€ стойкость. “ермостойкость изделий из ситаллов может достигать + 1100∞—.

ѕлотность ситаллов лежит в пределах 2400Е2950 кг/м3, прочность при изгибе - от 70 до 350 ћѕа, временное сопротивление раст€жению 112Е161 ћѕа, сопротивление сжатию - 700Е200 ћѕа.

ћодуль упругости 84 Ц 141 √па. ѕрочность ситаллов зависит от температуры. “вердость их близка к твердости закаленной стали. ќни весьма износостойки (fтр = 0,07-0,19).  оэффициент линейного расширени€ лежит в пределах (7 - 300)Х10-7 с-1. “еплопроводность ситаллов выше, чем у стекла. ѕо своим свойствам строительные ситаллы дел€тс€ на: высокопрочные; химически стойкие, прозрачные термостойкие, износостойкие и химически стойкие; ситаллоцементы. ¬ысокопрочные ситаллы получают на основе нефелиновых стекол. ¬ведение в состав таких ситаллов активаторов люминесценции и специальных добавок позвол€ет примен€ть их в солнечных батаре€х.

—италлоцементы получают на основе стекол системы –bO-ZnO-¬2 O3- SiO. ќни имеют весьма низкий коэффициент теплового расширени€ аt=(4-10)Х10-6Х -1. —италлоцементы наход€т применение при спаивани€ деталей из стекла. »спользование таких ситаллов в качестве стеклокристаллических покрытий (стеклоэмалей), наносимых на поверхность различных металлов находит применение дл€ защиты их от коррозии, окислени€ и износа в услови€х эксплуатации при атмосферных воздействи€х и повышенных температурах. ќблада€ повышенной термо- и жаростойкостью, устойчивостью к истиранию, высокой механической и электрической прочностью, ситаллоцементы наход€т применение в качестве покрытий дл€ строительных деталей и т.п.  роме, ранее перечисленных достоинств ситаллов, ценным дл€ их применени€ в строительстве €вл€етс€ возможность регулировани€ светопрозрачности материалов путем выбора нужного соотношени€ кристаллической и стекловидной фаз. –азвитие строительства посто€нно св€зано также с применением принципиально новых строительных материалов на базе ситаллов. Ўирокое распространение в строительстве имеют облицовочные материалы и материалы дл€ полов. ¬ ”збекистане и странах —Ќ√ созданы услови€ по созданию и разработкам уникального неорганического стекломатериала ситалла. ƒл€ устройства светопрозрачных конструкций, кроме р€дового стекла, примен€ют также швеллерное профильное стекло (Ўѕ) и коробчатое ( ѕ). ¬ помещени€х с агрессивной средой дл€ облицовки несущих конструкций, обшивки перегородок и покрыти€ полов примен€ют листы и плиты из шлакоситалла и строительного ситалла. —ледовательно, можно сделать вывод о том, что ситаллы €вл€ютс€ весьма привлекательными конструкционными и изол€ционными материалами и в обозримом будущем будут ещ шире примен€тьс€ во всех област€х строительства.

***

–ј«Ќќ¬»ƒЌќ—“» √»ѕ—ќ¬џ’ ћј“≈–»јЋќ¬ ¬ —“–ќ»“≈Ћ№—“¬≈ » ј–’»“≈ “”–≈

ћахкамов ….ћ., ƒавл€тов ћ.ј.

‘ерганский ѕолитехнический »нститут Ўироко известный и примен€емый в строительстве, архитектуре и дизайне фасадов и интерьеров строительный материал Ц гипс обладает р€дом ценных уникальных свойств, но имеет и некоторые отрицательные свойства. √ипсовое в€жущее относитс€ к воздушным, поэтому издели€, эксплуатируемые в атмосферных услови€х об€зательно предусматривают конструктивные или технологические способы их защиты от пр€мого попадани€ влаги.

ƒл€ предотвращени€ воздействи€ влаги, а также с целью сохранени€ цвета готовых гипсовых изделий на долгий срок, используют синтетические светопрозрачные лаки. ѕри нанесении лака на поверхность гипсовых деталей он проникает в поры гипсового камн€ и, таким образом, пленка защищает архитектурную гипсовую деталь от размокани€. — целью придани€ гипсовым издели€м цвета, используют порошкообразные минеральные или синтетические пигменты. ќни выпускаютс€ в виде порошков. ѕигменты должны быть не растворимыми в воде и органических растворител€х, тогда цветной гипсовый камень будет способен сохран€ть свою окраску в течение длительного времени.

“ехнологи€ изготовлени€ цветных гипсовых изделий предусматривает следующие операции:

- пигментный порошок смешивают с сухим гипсом; - полученную смесь затвор€ют водой и получают цветное тесто, которое со временем самопроизвольно превращаетс€ в камень. ѕри минимальном количестве пигмента прочность и стойкость к разрушению гипсового камн€ на открытом воздухе максимальны. »нтенсивно же окрашенные гипсовые издели€ практически всегда требуют дополнительной защиты от воздействий окружающей среды. ¬ажной художественной разновидностью цветного гипса €вл€етс€ искусственный мрамор. “акой материал предназначен дл€ отделки стен и оконных проемов. ќн существенно дешевле природного материала, но при эксплуатации в воздушно-сухих услови€х вполне ему конкурентоспособен. — древнейших времен и до насто€щего времени известен лепной гипсовый декор. ¬ насто€щее врем€ индустриальным способом из белого и цветного гипса изготавливают художественные погонажные издели€ в виде карнизов, содержащих орнамент. “акие издели€ придают интерьеру помещений монументальность и праздничность. Ћитьева€ технологи€ и способность гипсового теста при отвердевании незначительно увеличиватьс€ в объеме позвол€ют изготавливать из него барельефы и плафоны, которые придают художественную индивидуальность интерьеру дома. ¬ насто€щее врем€ на основе гипса изготавливаетс€ самый распространенный индустриально изготовл€емый отделочный материал - гипсокартон, который может иметь различные размеры в плане и толщину.

»здели€ из гипсокартона в ходе выполнени€ отделочных работ можно пилить, гнуть и окрашивать.

***

«јў»“Ќџ… —Ћќ… ‘ј—јƒќ¬ ƒќћќ¬ »« √ј«ќЅ≈“ќЌј

ƒавл€тов ћ.ј., ћахкамов ….ћ.

‘ерганский ѕолитехнический »нститут ѕрименение в стеновых материалах газобетона оправдано в св€зи с тем, что благодар€ его структуре с открытыми порами, стены способны "дышать". ¬месте с тем данный эффект способен повли€ть на примен€емые дл€ отделки фасадов штукатурные смеси и фасадные системы.

—ледовательно, оштукатуривание фасадов дома из газобетонных блоков существенно отличаетс€ от аналогичных работ по оштукатуриванию домов из кирпича и пенобетона.

Ќеправильно подобранна€ штукатурка дл€ фасада дома из газобетонных блоков, нарушение технологии проведени€ работ с течением времени может привести к вспучиванию штукатурки, по€влению горизонтальных или вертикальных трещин, "п€тнистости" фасада, трещинам, отслаиванию и т.д.

ќсновное предназначение штукатурки фасада дома из газобетонных блоков - это защитить стены от вредных вли€ний внешней среды и атмосферных осадков.

ќсобенно сильное негативное воздействие на стены домов из газоблоков оказывают атмосферные осадки, когда напитавшие влагу блоки подвергаютс€ перепаду отрицательных и положительных температур, что очень часто происходит ранней весной или поздней осенью. “о есть штукатурные растворы, примен€емые дл€ отделки стен из газобетонных блоков, должны обладать высокими водоотталкивающими свойствами. ¬ то же врем€ стены из газобетонных блоков обладают высокой паропроницаемостью, следовательно, примен€ема€ штукатурна€ смесь должна обладать высоким коэффициентом паропроницаемости.  роме этих вышеперечисленных свойств, учитывающих особенности газобетона, така€ штукатурка должна обладать хорошей адгезией к основанию, прочностью на сжатие и высокой морозостойкостью.

Ќа основании вышесказанного, рекомендуема€ последовательность работ по оштукатуриванию фасада дома из газобетонных блоков состоит из следующих этапов:

- обработка поверхности стен грунтовкой. ¬ качестве грунтовки рекомендуетс€ 1-й выбирать укрепл€ющий и гидрофобизирующий состав на основе комбинаций акрилатсилоксана.

«адача такой грунтовки - обеспечить долговременную защиту строительного материала от проникновени€ дождевой воды и укрепить основание;

- размещение сетки из специального щелочестойкого стекловолокна. ѕрименение 2-й щелочестойкой сетки вызвано тем, что нещелочестойка€ сетка в таких услови€х после нескольких лет эксплуатации раствор€етс€ без остатка, что неизбежно приведет к по€влению трещин на фасаде;

- нанесение специальной фасадной штукатурной смеси дл€ стен из газобетонных 3-й блоков, толщиной в 7 - 9 мм, котора€ должна отличатьс€ экономичностью, пластичностью, хорошо обрабатыватьс€ и наноситьс€, быть устойчивой на основании. ѕосле отвердени€ така€ штукатурка приобретает водоотталкивающие свойства, преп€тству€ излишнему выходу тепла при промокании;

4-й - закрепление верхнего штукатурного сло€, путем окрашивани€ любыми паропроницаемыми эластичными красками.

ƒл€ увеличени€ срока службы внешнего штукатурного покрыти€ можно поверх декоративного сло€ нанести еще дополнительно очень тонкий слой гидрофобизатора. Ёто значительно снизит веро€тность намокани€ фасада при зат€жных косых дожд€х, а также продлит срок службы покрыти€ более чем в 2 раза.

***

Ќјѕ–ј¬Ћ≈ЌЌќ≈ –≈√”Ћ»–ќ¬јЌ»≈ —“–” “”–џ Ѕ≈“ќЌј ƒ≈ћѕ‘»–”ёў»ћ»

ƒќЅј¬ јћ»

√ончарова Ќ.»., јбобакирова «.ј.

‘ерганский ѕолитехнический »нститут “ехнологи€ производства современных строительных материалов на основе цементных в€жущих направлена на повышение их прочности и деформативных свойств. “ак, трещиностойкость не только характеризует механические свойства материала, но и €вл€етс€ важным аспектом обеспечени€ ресурса долговечности и надежности конструкций. –азвивающиес€ трещины и дефекты делают доступным проникновение воды и солей во внутренние структурные элементы и ускор€ют тем самым образование и развитие трещин и дефектов за счет воздействи€ отрицательной температуры, €вл€ющихс€ в услови€х агрессивных сред причиной раннего выхода конструкций из стро€, что приводит к аварийным ситуаци€м.

ќдним из вариантов направленного изменени€ структуры цементных растворов и бетонов €вл€етс€ введение демпфирующих добавок, привод€щих к изменению структуры; повышению прочности растворов и бетонов при раст€жении и изгибе; снижению скорости развити€ трещин и повышению морозостойкости. ќценка твердеющего цемента с демпфирующей добавкой показывает, что происходит снижение скорости образовани€ трещин в твердеющей системе цементного камн€.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 11 |
ѕохожие работы:

Ђјннотированна€ программа ƒисциплина "Ѕиологические основы сельского хоз€йства" Ќаправление подготовки: педагогическое образование, профиль Ч "Ѕиологи€"  валификаци€ (степень): бакалавр ќбъем трудоемкости: ќбща€ трудо...ї

ЂЅ≤яЋј√≤„Ќџя Ќј¬” ≤ 3 Ѕ≤яЋј√≤„Ќџя Ќј¬” ≤ ”ƒ  631.452:631.438.2 ƒ»Ќјћ» ј –ј«Ћ»„Ќџ’ ¬»ƒќ¬ –јЅќ“ќ—ѕќ—ќЅЌќ—“» ƒ≈“≈… Ў ќЋ№Ќќ√ќ ¬ќ«–ј—“ј г. √ќћ≈Ћя ¬. ¬. ¬алетов профессор, доктор биологических наук, ректор ”ќ ћ√ѕ” им. ». ѕ. Ўам€кина, г. ћозырь, –Ѕ ≈. ». ƒегт€рева кандидат...ї

Ђ”ƒ  504:330(075.8)  .ѕ.  олотырин Ё ќЌќћ»„≈— »≈ »Ќ—“–”ћ≈Ќ“џ —“»ћ”Ћ»–ќ¬јЌ»я ѕ–»–ќƒќќ’–јЌЌќ… ƒ≈я“≈Ћ№Ќќ—“» –ассматриваютс€ проблемы эффективного финансировани€ природоохранн...ї

Ђћј“≈ћј“»„Ќ≈ ћќƒ≈Ћё¬јЌЌя ”ƒ  631.4:004.358 ј.  . Ѕалалаев Ё ќЋќ√»„≈— јя »Ќ“≈–ѕ–≈“ј÷»я √≈ќћ≈“–»„≈— »’ ’ј–ј “≈–»—“»  ћќƒ≈Ћ№Ќќ√ќ ѕќ–ќ¬ќ√ќ ѕ–ќ—“–јЌ—“¬ј Ёƒј‘ќ“ќѕј ќ.  . ЅалалаЇв ƒн≥пропетровський нац≥ональний ун≥верситет ≈ ќЋќ√≤„Ќј ≤Ќ“≈–ѕ–≈“ј÷≤я √≈ќћ≈“–»„Ќ»’ ’ј–ј “≈–»—“»  ћќƒ≈Ћ№Ќќ√ќ ѕќ–ќ¬ќ√ќ ѕ–ќ—“ќ–”...ї

Ђƒл€ размещени€ на сайте «јќ ј Ѕ "»Ќ“≈–ѕ–ќћЅјЌ " ќбзор изменений –оссийского законодательства в период с 27.06.2013 г. по 03.07.2013 г. ‘едеральный закон от 28.06.2013 г. є 134-‘« "ќ внесении изменений в отдельные законодательные акты –оссийской ‘едерации в части противодействи€ незаконным финансовым операци...ї

Ђќб утверждении ѕравил подготовки биологического обосновани€ на пользование животным миром ѕриказ ћинистра окружающей среды и водных ресурсов –еспублики  азахстан от 4 апрел€ 2014 года є 104-. «арегистрирован в ћинистерстве юстиции –еспу...ї

Ђћинистерство образовани€ и науки –‘ ‘едеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образовани€ "¬олгоградский государственный университет" »нститут естественных наук  афедра биологии ћайоров —ер...ї

Ђѕ–ќ√–јћћј ¬—“”ѕ»“≈Ћ№Ќќ√ќ »—ѕџ“јЌ»я ¬ »Ќ“≈–Ќј“”–” —јЌ “-ѕ≈“≈–Ѕ”–√— ќ√ќ √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ√ќ ”Ќ»¬≈–—»“≈“ј по специальности "»нфекционные болезни" ‘ундаментальные дисциплины  линическа€ микробиологи€, вирусологи€, паразитологи€: классификаци€ микроорганизмов; основные особенности патогенных микроорганизмов, микробные токсины, инвазионные сво...ї

ЂЋј¬–≈Ќќ¬ јЌ“ќЌ –”—ЋјЌќ¬»„ –оль локуса flamenco и генов hp1 в регул€ции транспозиции ретротранспозонов группы gypsy у Drosophila melanogaster 03.02.07 Ц генетика ƒиссертаци€ на соискание ученой степени кандидата биологических наук Ќаучный руководитель: доктор биологический наук, профессор  им ј.». ћосква Ц 2014 ќглавление —...ї

ЂЌаучный журнал Ќ»” »“ћќ. —ери€ "Ёкономика и экологический менеджмент" є 3, 2015 ”ƒ  338.1 »спользование логарифмических функций дл€ построени€ моделей устойчивого развити€ промышленных предпри€тий ƒ-р эконом. наук, проф. —ергеева ».√. irsergeeva@...ї

Ђќсновные направлени€ совершенствовани€ методологии инвентаризации лесов на основе дешифрировани€ материалов аэрокосмических съЄмок ¬.». —ухих1, ћ.ƒ. √ир€ев2, ≈.ћ. јтаманкин2 ÷ентр по проблемам экологии и продуктивности лесов –јЌ 117999, ћосква, ѕрофсоюзна€, 84/32 ‘...ї

Ђ”чебники и учебные пособи€ дл€ студентов высших учебных заведений —.¬. “»ћќ‘≈≈¬ «аслуженный ветеринарный врач –‘, доктор биологических наук, профессор —“ќћј“ќЋќ√»я животных ”чебник ƒ о п у щ е н о ћинистерством сельского хоз€йства –оссийской...ї

Ђќрганизаци€ ќбъединенных Ќаций ECE/CEP/AC.10/2010/5 Ёкономический Distr.: General 17 August 2010 и —оциальный —овет Russian Original: English English and Russian only ≈вропейска€ экономическа€ комисси€  омитет по экологической политике –абоча€ группа по мониторингу и...ї

Ђ¬ольперт я. Ћ., Ўадрина ≈. √.ќ—Ќќ¬Ќџ≈ ‘ј “ќ–џ ¬ќ«ƒ≈…—“¬»я √ќ–ЌќƒќЅџ¬јёў≈… ѕ–ќћџЎЋ≈ЌЌќ—“» Ќј Ѕ»ќЋќ√»„≈— »≈ –≈—”–—џ (Ќј ѕ–»ћ≈–≈ я ”“»») јдрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2007/6/9.html —тать€ опубликована в авторской редакции и отражает точку зрени€ автора(ов) по рассма...ї

Ђћуниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида є 96 г. Ћипецка Ё ќЋќ√»„≈— »… ѕ–ќ≈ “ "ќсенние цветы"ѕодготовила: педагог-психолог ѕлотникова ќ.—. Ћипец...ї

Ђ».¬. „елышева –азвитие критического мышлени€ и медиакомпетентности студентов в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов ”чебное пособие дл€ педагогических вузов по специальности 03.13.00 "—оциальна€ педагогика", специализации 03.13.30 "ћедиаобразование" “аганрог „елышева ».¬. –азвитие критического мышлени€ и мед...ї

Ђќтдельные показатели из предлагаемых имеют сходное значение и тесно взаимосв€заны друг с другом. ѕоэтому в каждой конкретной организации дл€ оценки экологической сбалансированности производственной де€тельности и охраны окружающей среды необходимо формировать свой оптималь...ї

Ђ–ежим дн€ это рациональное распределение времени на все виды де€тельность и отдыха в течение суток. ќсновной его целью служит обеспечить высокую работоспособность на прот€жении всего периода бодрствовани€. —троитс€ режим на основе биологического ритма функционировани€ организма. “ак, например, подъм работоспособности отмечаетс€ с 11 до 13 ча...ї

Ђ“руды Ѕ√” 2012, том 7, часть 1 ќбзоры ”ƒ  581.17 Ё ќЋќ√»„≈— » Ѕ≈«ќѕј—Ќџ≈ –≈√”Ћя“ќ–џ –ќ—“ј –ј—“≈Ќ»… Ќј ќ—Ќќ¬≈ 5-јћ»ЌќЋ≈¬”Ћ»Ќќ¬ќ…  »—Ћќ“џ »нститут биофизики и клеточной инженерии Ќациональной ака...ї

ЂЁ ќЋќ√»„≈— ќ≈ ¬ќ—ѕ»“јЌ»≈ ƒ≈“≈… ћЋјƒЎ≈√ќ Ў ќЋ№Ќќ√ќ ¬ќ«–ј—“ј Ќј ќ—Ќќ¬≈ Ё —ѕќ«»÷»» "ћ”«≈… ѕ–»–ќƒџ" √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌќ√ќ ¬Ћјƒ»ћ»–ќ-—”«ƒјЋ№— ќ√ќ ћ”«≈я-«јѕќ¬≈ƒЌ» ј © √орькавый ¬.». √осударственный ¬ладимиро-—уздальский музей-заповедник, г. ¬ладимир ¬ажность экологического воспитани€, его сложность и недостаточна€ выраженность в шко...ї

Ђ¬естник археологии, антропологии и этнографии. 2015. є 3 (30) Ё“ЌќЋќ√»я Ё“Ќ»„≈— јя Ё ќЋќ√»я —¬яў≈ЌЌџ’ ћ≈—“ ћјЌ—» “. Ѕоукал ѕредложено рассматривать феномен св€щенных мест манси как важный ас...ї

Ђ„астное учреждение образовани€ "ћ»Ќ— »… »Ќ—“»“”“ ”ѕ–ј¬Ћ≈Ќ»я" "”тверждаю" –ектор ћинского института управлени€ Ќ. ¬. —уша "_" _ 2010 г. –егистрационный номер є ”ƒ-/р. ќсно...ї
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотека - электронные матриалыї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.