WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 11 |

«1 «НОАНЪАНАВИЙ КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР» МАВЗУСИДАГИ ФАРОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ – АМАЛИЙ АНЖУМАНИНИНГ ...»

-- [ Страница 7 ] --

-боша шахсларни насос станциясига киришини ўрилаш;

-совутиш ва фекал насослардаги сальникларни мустахкамлаш учун дренаж насосларини ишга тушириш ва тўхтатиш.

Комплекс автоматлаштирилган насос станциялари одатда асосан уйидаги алоида исмлардан иборат бўлади; насосни уйиш исми автоматлаштириш схемаси; босимли трубапроводаги зулфинларни автоматлаштириш схемаси; насосни электр узатиш урилмасини берилган топшириларни тартибли бошариш учун ўзаро боланган схемаси; агрегатни автоматик химоялаш ва салаш схемаси.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. М 2.02.04-97 "Сув таъминоти. Таши тармо ва иншоотлар"

2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение Москва, СИ, 1982 й.

3. Карелин В.Я, Минаев А.В, Насосы и насосные станции, М: Стройиздат 1986.

***

КИЧИК ОАВА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШ ИНШООТЛАРИДАГИ ОАВА СУВЛАР

ХУСУСИЯТИ

Н.Э.Ташпулатов, Р.Абдуллаев Фарона Политехника Институти Оава сувларни тозалаш кўрсаткичи тозалаш талабига ва хусусиятига боли бўлади.

Ифлосланиш кўрсаткичи органик ва ноорганик бўлиб, ноорганик ифлосланиш тозалаш учун ахамиятга эга эмас, чунки минераллар ум, тупрок олдилари хоналарни ювишда хосил бўлган туз, оват олдилардан хосил бўлган ифлосланиш осон чўкади, зини йў. Органик моддалар чиан чиинди, оват олдилари, углерод ва азот бирикмаларидан хосил бўлган ифлосланиш микроорганизмлар рдамида парчаланади. Оава сувлар таркиби аердан чианлигига боли бўлиб, доимий ўзгарувчан бўлади.

Оава сув меъри бир кунда Q=200л/киши олинса органик ифлосланиш 60г БКТ5/киши / БКТ 5 – биологик кислород талаби абул илинади. Оава сувларни физик, кимвий ва бактерия – биологик хоссаларини кўриб чиилганда шуни эсда тутиш керакки, санитар холати жуда хам мон бўлиб, таркибида касал таратувчи бактериялар бир неча юз миллион 1 мл оава сувлар таркибида бўлади. Оава сувлардаги чўкиндилар мидори минераллар 50 г/м3, органик моддалар 150 г/м3 бўлади. Муоллок холатдаги моддалар минераллар 25 г/м3, органик моддалар 280 г/м3 ни ташкил илади. Бу кўрсаткичлар механик тозалашдан олдин ва кейин намуналар олиш натижасида аниланади. Оава сувлар иссилиги кўп холатларда 15-20о С ташкил илади. Иссилиги ошган сари пишолиги камайиб, чўкиндилар чўкиши тезлашади, биологик тозалашда чўкиндиларни ачитиш хусусияти ортиши микроорганизмларни харакатини кучайишига сабаб бўлади.

Оава сувларни олиб кетиш исилиги 35о С дан ошмаслиги керак акс холда сув манбаларининг экологик холати бузилиши мумкин. Оава сувлар хиди бир мунча нохуш бўлиб моддалар чириши натижасида палахта тухум хиди келиб турди. Биокимвий кислород талаби (БКТ 5)-бу органик моддаларни парчалаш ва микроорганизмларни хат фаолятини яхшилаш учун сарфланатган кислород мидори, 5 кун давомида оава сувларни махсус шкафларда саланиш вати абул илинди. Оава сувлар хусуияти ва мидорига араб тозалаш иншоотлари тури ва тозалаш технологияси абул илинади. Кичик оава сувлар тозалаш иншоотларидаги оава сувлар хусусиятини кичик оава сувлар тозалаш иншоотларини ва намунавий турар-жой бинолари оава сувларни тозалаш иншоотларини лойихалашда эьтиборга олинади.

ФОЙДАЛАНИЛАДИГОН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси вазирлар макамасининг 2012 йил 30 ноябрдаги Ўзбекистон Республикасининг 2013-2015 йилларга мўлжалланган сув таъминоти ва канализация тизимини комплекс тарзда янада ривожлантириш ва модернизация илиш бўйича ўшимча чора-тадбирлари тўрисида ги №337-сонли арори.

2. М 2.04.03.97. Наружные сети и сооружения,Оава сувларни оизиш ва тозалаш, Таши тармолар ва иншоотлар Тошкент., 1997 йил, 148 бет.

***

МЕМБРАНА ТИПИДАГИ ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ КУЧЛАНИШ ВА

ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ОЛАТЛАРИ

.Маматисаев. Н.Ташпулатов Фарона Политехника Институти Марказий Оси удудлари сейсмик минтааларда жойлашган бўлиб, бу жойларда урилган бино ва иншоотларда амма ват сейсмик тадбир ва чоралар таъминланган. Маълумки, айлана шаклидаги режага эга бўлган бино ва иншоотлар сейсмик таъсирларни абул илиш бўйича энг оптимал бўлиб исобланади, шунга асосан маола муаллифлари режада айлана шаклидаги темирбетон мембранали том пмаларига эга бўлган урилмаларнинг кучланиш ва деформацияланиш олатларини талил этишни масадга мувофи деб исоблайдилар.

Маълумки, алинлиги юпа бўлган обиылар нисбат /d 1/1000 бўлганда мембраналар деб аталади. Одатда мембраналар таши юк таъсирида эгувчи момент ва кўндаланг кучларнинг ийматлари жуда ам кичик мидорга эга.

Темирбетон мембраналарининг кучланиш ва деформацияланиш бўлганлиги сабабли, фаат бўйлама кучларнинг таъсирига исобланади.олатларини тасниф илиш борасида турли фикрлар мавжуд. Бу фикрлардан бири профессор И.Е. Милейковскийнинг [1] фикри бўлиб, у темирбетон мембраналарини удди осма томлар каби исоблашни таклиф килади. Профессор И.Е.Милейковскийнинг фикри бўйича темирбетон мембраналари таши юклар таъсирида чўзилишга ишлайди ва чўзилувчи зўриишлар фаатгина арматура билангина абул илинади. Темирбетон мембраналарининг кучланиш ва деформацияланиш олатига бундай ндашишни фаат айрим хусусий олларда, яъни мембрана плитасининг атроф урилмалари билан биргаликда ишлашини, тўпланган юкларининг кичик юзаларга ўйилишини, мембрана плитаси ўрта чизии олатини ўзгартирмаслигини ва боша кўпгина омилларни эътиборга олмаганда ўллаш мумкин.

Темирбетон мембранаси плитасининг атроф урилмалари билан биргаликда ишлаши натижасида вужудга келадиган кучланиш ва деформацияланиш олатини ўрганиш масадида Самаранд Давлат архитектура урилиш институтининг темирбетон ва тош урилмалари кафедраси лабораториясида диаметри 80 см бўлган темирбетон мембранасининг модели статик юклар таъсирида экспериментал йўл билан текшириб кўрилган [2].

Экспериментал изланишлар натижаси шуни кўрсатганки, мембрана плитасининг асосий исми фаат чўзилувчи зўриишларни абул илган холос. Плитанинг атроф урилмаларига бирлашган жойларида мааллий эгилиш исмлари вужудга келган. Плитанинг мааллий эгилишга жалб илинган исми радиус йўналиши бўйича (1/8…1/4)d мидорни ташкил илган. Меридионал йўналишда эса кучланиш ва деформацияланиш олатлари бир хил бўлган. Мембрана плитасининг атроф урилмаларига бирлашган жойларида эгувчи момент энг катта ийматга эга бўлган ва радиус йўналиши бўйича тез суратда сўниб борган.

Юк босичма – босич берилган ва юкнинг мидори q=3,2/3.14·0.42= =6,4 кН/м2 бўлганда плитанинг атроф урилмага бирлашган жойларидаги бетон деформацияси в=101·10-5 мидорни ташкил илган. Плитанинг асосий исми радиус ва мередианал йўналишларда чўзилишга ишлаган ва бетоннинг чўзилиш деформацияси вt=37·10-5 мидорни ташкил илган.Таши тенг тасимланган вертикал юк таъсирида горизонтал силжишлар рўй бермаган. Юкнинг мидори 6,4 кН/м 2 бўлганда вертикал эгилиш f=86·10-2 мм ни ташкил илган.

Мембрана плиталарининг вертикал йўналишдаги бикрликлари EI 0 лиги ва горизонтал йўналишда катта мидорга эга бўлганлиги сейсмик юклар таъсирида тебранишни сўндирувчи вазифасини бажариб, бино ки иншоотни резонанс олатидан салаб олади.

Адабитлар Милейковский И.Е. и др. «Практические методы расчета оболочек и складок 1.

покрытий. М., Стройиздат, 1970.

Рахманов А.А., Сатаров И.С. Выбор конструкции круглых в плане сетчато– 2.

железобетонных мембран для экспериментального исследования. Сб. научные исследования в области архитектуры, организации и планирования строительства. Самарканд -1993 г.

***

КАНАЛИЗАЦИЯ УВУРЛАРИНИ ИЗОЛАЦИЯЛАШ.

Э.Ў.Мадалиев, Б.Абдуллаев Фарона Политехника Институти Канализация увурларини изоляциялашга алоида аамият бериш керак. Бу ишлардан асосий масад йилнинг сову кунларида тармодаги сувнинг музлашини олдини олишдир. Хусусий уйларда увурларни изоляциялаш кўп мехнат талаб илмайди. Бундай пайтларда уйдан ташарида жойлашган увурларга ва иситилмайдиган хоналарда жойлашган увурларга эътибор бериш керак. Шуни эсдан чиармаслик лозимки, тармода сувни музлаш этимоли юори бўлган жойлар – увурларни ташарига чииш жойи, уларни насосларга, сув ўлчагичларга ва удуларга уланиш жойларидир.

Канализация увурлари учун изоляцияни танлашда уйидагиларга эътибор бериш зарур:

Ёнмаслиги; Сув ўтказмаслиги; Узо муддат ишлаши; Монтажи осонлиги; айтадан ишлатиш мумкинлиги; Нархи. Шу билан биргаликда изоляцион материалнинг техник кўрсатгичларини ам билиш зарур. Материалнинг иссилик ўтказувчанлиги кичик бўлиши лозим; Ишчи температурани салаш; Намликни ютмаслиги; Кимвий ва биологик таъсирларга чидамлиги.

Керакли вариантни танлашда турли хил материалларнинг хоссаларини таослаш амда канализация тармоини хусусиятларини эътиборга олиш зарур.

Бугунги кунда урилиш борасида канализация увурлари учун кўплаб материаллар бор.

Бундай материалларнинг афзаллик ва камчиликлари мавжуд.

уйида канализация тизимида кенг ўлланилатган материаллар келтирилган.

1. Шиша моми (стекловата)

2. Шиша моми рулон олда ва фольгага ўралган олда ишлаб чиарилади. Унинг афзаллик томонларидан бири – зичлиги кичик, лекин шу билан биргаликда стекловатани ўшимча равишда ташаридан изоляциялаш керак. ора ооз (рубероид) ки стеклоткан (шишамато) ўшимча ишлатилиши муносабати билан изоляциянинг умумий нархи ва монтаж даври ортади.

3. Базольт толалар.

Базольтдан тайрланган цилиндрик изоляциялар улай ва ишлатиш осон. Монтажи улай бўлсада нархи юори.

4. Пенопласт ва пенополистирол.

Бундай материаллардан тайрланган илофлар озир кенг ўлланилмода.

Уларни ички канализация тизимларида амда ташарида ва ерда жойлашган увурларни изоляциясида ўллаш мумкин. Пенопласт илофларнинг асосий афзаллиги уларни бир неча марта айтадан ишлатиш мумкин.

Адабитлар 1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг 2012 йил 30 ноябрдаги Ўзбекистон Республикасининг 2013-2015 йилларга мўлжалланган сув таъминоти ва канализация тизимини комплекс тарзда янада ривожлантириш ва модернизация илиш бўйича ўшимча чоратадбирлари тўрисида ги №337-сонли арори.

2. М 2.04.03.97. Оава сувларни оизиш ва тозалаш, Таши тармолар ва иншоотлар Тошкент., 1997 йил, 148 бет.

***

НАМУНАВИЙ ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИДА ОАВА СУВЛАР МИДОРИНИ АНИЛАШ.

Н.Хусанов, М.Э.Мадалиев Фарона Политехника Институти Таминий оава сувлар мидори аниланиши оддий сув таъминоти мидори билан аниланади. Бу ерда суориш учун сарфланган сув мидори исобга олинмайди, бу сув тозалаш иншоотларига бориб уйилмайди.

Тозалаш иншоотларини хажмини анилашда яин келажакдаги сув истеъмолини ошиши ва оава сувлар мидори ам ошиб бориши исобга олиниши шарт.

Кундаги оав сувлар сарфи м3/кун тозалаш иншоотларига келиб уюлиши л/сек ва м3/соат доимий ўзгариб туради ва куннинг маълум соатларига боли бўлади, бу ўзгаришлар кўпинча ўжалик оава сув келиб чииш шароитига боли бўлади.

Ани сув истеъмоли сарфи бўлмагани учун исоблаш кунлик сарфини Qун=200л/киши илиб абул илиш мумкин, агарда бинолар исси сув билан таъминланган бўлса, ванналар билан таъминланган бўлса оава сувлар сарфи Qун=250 л/киши олинади.

Бу сарфни абул илишда ошхонадаги идишларни ювишдан осил бўлган оава сув мидори 40л/киши бир кунда, кир ювишдан 15 л/киши бир кунда, унитазларда бир ювиш 10л, ванналарда 350 л бир ювинишда, душларда-50л ювинишга сарфланган оава сувлар йииндисидан келиб чиади.

Аоли сонини анилашда яшаш биноларини онасига араб олинади.

Бир онали биноларда-2 киши;

Икки онали биноларда-3 киши;

Уч онали биноларда-4 киши;

Тўрт онали биноларда-5 киши абул илинади.

Оава сувларни тозалашда иншоотларга кун давомида нотекис келиб уюлади. Кечалари оава сувлар мидори умуман бўлмаслиги мумкин. Бу сувларни кўпайиб кетиши амма жиозларни бирданига ишлашидан келиб чиади.

Кичик тозалаш иншоотларига келиб уюлатган оава сувлар мидори 1:10 кунлик сарфдан ошмаслиги керак, соатдаги оава сув сарфи бир кишига 20 л/соат, аслида бу сарф бир неча сонияда ошиб кетиши мумкин. Бундай холат тозалаш иншоотларига носозликларни олиб келади, буларни олдини олиш мумкин эмас.

Кичик тозалаш иншоотларини лойиаланатганда оава сувларни бирданига кўпайиб кетиши исобга олиниши шарт.

Оава сувларни мидорини анилаш, кичик оава сувларни тозалаш иншоотларини лойиалашда фойдаланиш мумкин.

Адабитлар 1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг 2012 йил 30 ноябрдаги Ўзбекистон Республикасининг 2013-2015 йилларга мўлжалланган сув таъминоти ва канализация тизимини комплекс тарзда янада ривожлантириш ва модернизация илиш бўйича ўшимча чоратадбирлари тўрисида ги №337-сонли арори.

2. М 2.04.03.97. Оава сувларни оизиш ва тозалаш, Таши тармолар ва иншоотлар Тошкент., 1997 йил, 148 бет.

***

ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИДА УЗЛУКСИЗ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ СИФАТЛИ ЕТКАЗИБ

БЕРИШДАГИ ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИНИ АНИЛАШ РЕЖАСИ

М.М.Ортиов, Ж.И.Файзуллаев, А.Абдуллаев Фарона Политехника Институти Бизга маълумки ишлаб чиарилган электр энергия мидори истеъмол илинатган электр энергия мидорига тенг бўлиши керак. Электр энергия масулот тури бўлиб, у ишлаб чиарилади ва ўзининг истеъмолчиларига эга. ар бир масулотнинг сифат кўрсаткичлари бўлгани каби электр энергиянинг ам сифат кўрсаткичлари бўлиб, частота ва номинал кучланиш унинг асосий сифат кўрсаткичларидир.

Электр станцияларда ишлаб чиарилган электр энергиянинг узлуксиз оими бўйича уларнинг сифатини анилаш оддий тасодифий ходиса бўлиб уйидаги режа асосида амалга оширилатган бўлсин.

1.Станциялардаги ишлаб чиарилатган электр энергияни n кВт, истеъмол илинатган электр энергияни эса m кВт билан белгилаб, электр энергиясини узатишда иштирок этувчи элементларни ишдан чииш ва айта тикланиш турларига ажратамиз. Агар электр энергия ишдан чииш олатлари юзага келмасдан узатилса n кВт ишлаб чиарилган электр энергия m кВт га тенг бўлсин. Бундан ташари n кВт ишлаб чиарилатган электр энергиясини етказиб беришни текширилатганда сифатли ки сифатсиз электр энергияга ажратилиши йўлга ўйилган бўлсин.

Агар узатилатган электр энергия сифатли етказиб берилса, истеъмол илинатган электр энергия яъни m кВт масулот текширувсиз абул илинсин. Аксинча n кВт ишлаб чиарилатган электр энергиясини узатишда сифатсиз электр энергия узатилса, истеъмолдаги m кВт электр энергия ппа текширишга жалб этилсин.

Агарда узатиб берилатган электр энергиянинг мидори сифатсиз бўлса унинг сифатсиз бўлиш этимолини p-номаълум параметр орали белгиланганда,юоридаги П=Пп(m) – режа бўйича узатиб берилатган электр энергия мидори [1] ни текширишсиз абул илиниши ( ) лозим бўлган сифатсиз электр энергиянинг ўртача мидори ни ташкил этади.

Бу ол электр энергияни сифатли узатишда иштирок этатган элементларнинг текшириш жаранидаги учраган яросиз исми айта таъмирланиб, абул илинган олга мос келади.

Агар узатилатган сифатсиз электр энергия текширишсиз абул илинадиган сифатсиз мидорининг юори чегараси L* берилса, у одатда аралатган режа бўйича кафолатни ташкил этади. У олда Lп(р) L* ки max Lп(р)= L* муносабат p= p* 0 p 1 бўлганда ўринли бўлса, мазкур хол учун max pq=, яъни р*= эканлиг 0 p 1 келиб чиади. У олда муносабат ўринли бўлади. Агарда текшириш жаранида учраган яросиз элементлар таъмирлашни иложи бўлмай ташлаб юборилса, у олда муносабат ўринли бўлади.[1] У олда муносабатга эга бўламиз. (Lп(р))'р 0 эканлигидан, ( ) ки муносабатдан бўлади.

Электр энергия сифатини анилаш жаранида р – параметр номаълум эканлиги оибатида турли хатоликлар вужудга келиши мумкин.

Бу холни –ишлаб чиарувчи станциялардаги хатолик, –электр энергия истеъмолчи хатоси деб белгиланганда [2] Fп(р) 1-, агар p* p бўлса, Fп(р) 1-, агар p* p бўлса, муносабатлар ўринли бўлади. [2] хатолик бўлганда, хатолик эса ўринли p* p*

–  –  –

осил бўлади, яъни = + Агарда узлуксиз ва сифатли электр энергия етказиб беришдаги кафолатли режаларни текшириш жаранидаги харажатларни ам камайтириш масаласи кўрилганда, электр энергия ишлаб чиариш учун ўртача харажат Wп(р)= а Fп(р) +b (1- Fп(р)) бўлади.Бу ерда а=a1+a2p даги а1– сифатли электр энергия узатишни текшириш жаранидаги харажат, а2 – сифатсиз электр энергия узатишни текширишда учраган олда уни таъмирлаш билан биргаликдаги барча харажат, b=b1+b2p да эса b1–электр энергияни текширувсиз абул илишдаги харажат, b2 – сифатсиз электр энергияни абул илиб ўйилгандаги келтириладиган ўртача харажат.

У олда Wп(р)= а ки Wп(р)= (а1+а2р) кўринишга эга бўлади.

(Wп(р))'р= 0, яъни р га нисбатан максимал иймати топилса, а=b да ўринли эканлиги келиб чиади. Бу ол эса текшириш ЖАРАЁНИДАН воз кечилса ам бўлади дегани. Аммо ишлаб чиаришда доимо а b муносабат ўринли бўлади.

Wп(р) нинг минимал иймати р=0 бўлганда келиб чиади. Чунки Wп(р) функция р га нисбатан ўсувчи бўлади Wп(р) Адабитлар

1. В.А.Козлов Электроснабжение городов:Энергия.1977

2. Ю.К. Беляев Вероятностнее методы выборочного контроля : Наука 1975

3. М.М. Мамажонов Об одном критерии выбора плана Доджа при конечном числе проверок М.Наджность и контроль качества, №8 (1982)

4. С.Х. Сирожидинов, М.М.Маматов Этимоллар назарияси ва матеметик статистика Т.

Ўитувчи, 1980 ***

CAD, CAM –ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИДАГИ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР

Юсупов С.М., Улухожаев Р.С.

Фарона Политехника Институти Юртимизда машинасозлик технологияси ривожланиб, энг янги замонавий компьютер технологиялари билан таъминланган ўшма корхоналар кўпайиб бормода. Бу корхоналарда замонавий РДБ (Раамли Дастур билан Бошариш) дастголаридан фойдаланиб янги масулотлар ишлаб чиарилмода. РДБ дастголарида оператор иш бажаратганда энг мураккаб саволлардан бири бу – дастурий таъминотни танлашдир. Тасаввурда осил бўлган ояни рўбга чиариб уни тайр олатга келтириб тайрлашгача бизга иккита дастур керак бўлади. Бунда автоматлаштирилган ишлаб чиариш технологиялари катта аамият касб этади. Автоматлаштирилган лойиалаш тизимлари бир нечта дастурий таъминотларни ўз ичига олади. Уларнинг ар бири ўзининг муимлиги билан аамиятга моликдир.

Бундай дастурлардан бири бу CAD – дастурий тизимидир. CAD (Computer – Aided – Design) – автоматлаштирилган лойиалаш жарани бўлиб, бунда минглаб CAD – дастурлари бундай муаммоли масалаларни ечимини топиш учун яролидир. CAD – дастури асосан иккита гурухга: 2D ва 3D дастурий таъминотларга бўлинади. 2D – CAD дастурий таъминоти фаат график чизмаларни лойиалаш учун фойдаланилади. Бу график чизмаларда деталнинг тўли аксонометрик кўринишларини тасвирланади.

3D дастурий таъминоти CAD – дастурида 2D дастурий таъминотига нисбатан анча мураккабродир. Бунда 2D дастуридаги график чизмаларни уч ўлчамли график кўриниши тўли кўрсатилган бўлади. осил бўлган 3D кўринишидаги деталларга механик ишлов бериш ам мумкин.

Бундан кейинчалик РДБ ситемасида ўллаш мумкин.

Кейинги дастурий таъминот бу – САМ тизимидир. САМ (Computer – Aided – Manufacturing) – автоматлаштирилган ишлов бериш жаранини лойиалаш дастури. САМ–дастури CAD–дастурида яратилган уч ўлчамли график тизимларини ўз ичига олади, яъни РДБ дастгои билан компьютер орасидаги алоани САМ дастури бажаради. САМ дастури РДБ дастголари билан боланишни, дастгога ўрнатилган хомашдан бизга керакли бўлган ўлчам ва шаклдаги тайр масулот осил илиб бериш технологик жаранини бажаради. РДБ дастголарини ишлаш жаранида кесувчи асбобларнинг аракатланиш траекторияси исобланади. Компьтер билан РБД дастгои орасидаги ўзаро болиликни таъминловчи дастурий таъминот мавжуд бўлиб, бу боловчи воситага G – кодлар рдамида боланади ва бу файлли кўринишида бўлади (Рус терминологиясида УП ки Управляющая программа). Бошарилувчи дастур ишлов берилатган кесувчи асбобнинг аракатланиш траекториясини ифодаловчи стандарт форматдаги файл бўлиб, ар андай РДБ дастголарининг бошарув системаларига тадби илиш мумкин.

1–расм. CAD дастурининг САМ дастурига болилиги.

CAM – дастурий таъминотининг танлашни биринчи муаммоси CAD – дастурий таъминотини тўри танлай билиш. Бунга сабаб шуки, айрим CAM – дастурий таъминотлари CAD – дастурига мослаштирилмаган олда созланади. Баъзи олларда CAD – дастурий таъминоти CAM – модулига мослашган бўлади.

CAD – дастури уйидаги айрим факторларга боли бўлади:

- масалани тўри ечимига;

- 3D моделлаштиришни билиш даражасига;

- CAD дастурининг модификациясига;

- лойиа вазифасини кенг амровлилигига;

- CAM дастурий таъминотининг мавжудлигига;

- CAD, CAM дастуридан боша дастурларга ўтказиш имконияти соддалиги.

озирги кунда машинасозлик технологияси, ким саноати ва шунга ўхшаш соаларда энг кўп фойдаланиладигн CAD дастурларидан уйидагилар фойдаланилади:

- Unigraphics (NX);

- SolidWorks;

- Autodesk Inventor;

- Autodesk AutoCAD;

- Компас 3D;

- T-FLEX CAD;

- CATIA ва бошалар.

Президентимиз ташаббуси билан 2010 йил 15 декабрдаги 2011 – 2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси саноатини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари тўрисидаги арори юори технологияларга асосланган саноат тармоларини ташкил этиш, унинг раобатбардошлигини таъминлаш имконини берди. Бугунги кунда фан ва техника халаро стандартларга жавоб берадиган тадиотлар олиб борилмода. Салоиятли, юксак технологиялар жаранида ишлаш учун малакали мутахассислар тайрлаш давр талаби. Биз олиб боратган тадиот ўув жаранига тадби этилса талабаларнинг билим салоиятлари шаклланади.

***

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ CAD/CAM НА ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ

Юсупов С.М., Мамуров Э.Т.

Ферганский Политехнический Институт Проектирование технологической оснастки представляет собой один из важных этапов технологической подготовки производства. Конструктивный вид проектируемой технологической оснастки зависит от топологии детали, параметров оснащаемой технологической операции и существующей организации инструментального производства. В процессе развития автоматизированных систем проектирования были выявлены основные связи между параметрами технического задания и проектом. Интеллектуальные системы проектирования технологической оснастки представляют собой системы программно-информационных комплексов включающих в себя модели конструктивных элементов, деталей и узлов образующие каталоги типовых конструктивов, типовые схемы процессов проектирования и конструкций проектируемых видов оснастки и программные процедуры, реализующие выполнение проектные операций. Отличительной особенностью проектирования технологической оснастки является включение операций технологического проектирования с целью получения промежуточных форма заготовок и формообразующих поверхностей. Т.е. образование поверхностей, деталей и заготовок производных от конфигурации оснащаемой детали и ее заготовки заданной для данной операции. Само проектирования представляет собой процесс интеграции типовых конструктивных элементов в пространстве с учетом топологии оснащаемой детали и правил их взаимного размещения установленных для конкретного типа проектируемой оснастки.

Основой интеллектуальных систем проектирования технологической оснастки является развитая система гибридных моделей, программных средств их анализа и модификации, комплекс программных средств 5 выполняющих специфические проектные процедуры процессов разработки конкретных видов оснастки и внешнюю управляющую среду обеспечивающую целостность системы и управление жизненным циклом проектов.

Система Cimatron Е имеет ряд важных особенностей в организации внутренних связей обеспечивающих ее эффективное использование в области проектирования технологической оснастки. К таким особенностям можно отнести наличие и поддержание топологической модели в виде системы привязок (модель на условие: касание, пересечение и т.п.), развитой системы имен элементов модели и параметров, включение в модель конструктивного элемента правил его интеграции с другими конструктивными элементами через систему «вырезаемых объектов» и условий их применения.

Интеллектуальные системы проектирования оснастки относятся к процессно-ориентированным системам. Другими словами, система не только имеет специализированные модули и подсистемы, но и сам процесс разработки оснастки в ней разделен на этапы в соответствии со сложившейся мировой практикой.

Можно выделить следующие основные этапы: прием модели изделия в форматах CAD-систем;

создание моделей операционных заготовок (поковок, отливок); разделение исходной модели на наборы формообразующих поверхностей оснастки; проектирование формообразующей оснастки; проектирование оснастки второго порядка (электроды и др.); выпуск чертежно-графической документации; разработка управляющих программ (УП) для оборудования с ЧПУ.

Система обеспечивает коллективную работу, что подразумевает, с одной стороны, работу группы специалистов над одним из этапов разработки, а с другой – одновременное решение задач нескольких этапов рабочего процесса. Такие возможности основываются на инфраструктуре системы и управлении данными, а также на обеспечении ассоциативности данных независимо от формата исходной геометрии изделия.

Опыт применения решений Cimatron в мире показывает, что общее сокращение сроков выпуска оснастки при использовании Cimatron достигает 50 и более процентов. Такое сокращение обеспечивается за счет организации параллельного процесса разработки и использования специализированных модулей для решения задач каждого этапа работ.

Моделирование для производства Система предлагает единую параметрическую гибридную среду для 2D/3D каркасного, поверхностного и твердотельного моделирования, включая выполнение булевых операций над объектами разной природы. Поддерживаются и соответствующие гибридные сборки. При работе со сборками доступны все команды моделирования деталей. В процессе работы нет необходимости переходить из одного режима моделирования в другой – любые операции конструктор может выполнять в произвольной последовательности. Работая в Cimatron E с импортированными моделями, не нужно тратить время на устранение щелей между поверхностями и другие геометрические исправления, поскольку это никак не влияет на качество и производительность решения последующих задач подготовки производства.

***

РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЫХОДУ ЛИНЕЙНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ

ОБЪЕКТАМИ С ИЕИЗВЕСТНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Юсупов Ё. А.

Ферганский филиал ТУИТ В современной теории управления идеализация, основанная на предположении, что математическая модель объекта достаточно точно описывает его поведение и заранее известна, практически уходит из рассмотрения. При решении практических задач может оказаться, что ряд характеристик реального объекта могут быть заранее неизвестными или меняться в процессе его функционирования. Особый интерес получили задачи адаптивного управления по слежению за эталонным сигналом линейным параметрически неопределенным объектом без измерения производных регулируемой переменной. Сегодня получено множество решений указанной проблеме как в классе задач адаптивного, так и в классе задач робастного управления [1-2]. Как правило, известные алгоритмы достаточно сложны в реализации и, следовательно, не являются привлекательными для применения в силу сложности и громоздкости составляющих их регуляторов.

В отличие от представленных методов адаптации [1] робастные подходы позволяют, как понизить размерность регуляторов, так и получить возможность строить инвариантные к влиянию возмущений системы управления [2].

Предполагается, что объект управления является минимально фазовым, в классе алгоритмов робастного управления предлагается подход и указываются аналитические условия его применимости для решения задачи слежения линейного параметрически неопределенного объекта за эталонным сигналом с некоторой точностью, которая, в свою очередь, может быть увеличена. При этом строится регулятор, не предусматривающий измерения производных регулируемой переменной.

В сравнении с известными громоздкими аналогами предложенный закон управления мал по размерности, является линейным и прост в реализации. За счет определенного изменения предлагаемого алгоритма управления в системе может достигаться решение задачи робастного управления по выходу линейными динамическими объектами с неизвестными параметрами.

Рассматривается линейная система в форме вход-выход, где выходная переменная измеряется, но не его производные. Наряду с объектом управления рассматривается эталонный сигнал задания, доступный измерению. Задача нахождения закона управления и синтеза регулятора, обеспечивающий для любых начальных условий ограниченность всех сигналов системы проводится в два этапа. Сначала, предполагая, что производные выходного сигнала измеряются, рассмотрим решение задачи стабилизации. Далее, используя результаты первого этапа, будем решать комплексную задачу слежения и стабилизации объекта управления без измерения производных от функции.

К достоинствам предложенной схемы управления следует отнести ее простоту построения, малую размерность, линейность и возможность увеличения за счет роста коэффициента точности слежения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирошник И. В., Никифоров В. О., Фрадков А. Л. Нелинейное и адаптивное управление сложными динамическими системами. СПб.: Наука, 2000.

2. Бобцов А. А. Робастное управление линейным нестационарным объектом с неизвестными коэффициентами. АиТ. 2000. №5. Стр. 12-18.

***

ЎЗА ТУНЛАМИГА АРШИ КУРАШ УСУЛЛАРИ

М.Мирзаева, Б.Абдуллаева,.Рахматуллаев Фарона Политехника Институти ўза тунлами Ўрта Осида барча пахта экиладиган майдонларда учрайди. Уни зарар келтириш эса тупро илим шароитига боли бўлади.

Ўзбекистон шароитда Сурхандар, Фарона ва Андижон вилоятларининг кўп исми доимо зарарланиб турадиган минтаа хисобланади. ўза тунламининг капалаги апрель – май ойларида тупро арорати 160 С дан ошганда учиб чиа бошлайди. Уларнинг учиш даври 30 кунгача боради.

Кўсак урти (ўза тунлами) нинг биринчи авлоди нисбатан кам бўлади. ўзага асосан шоналаш давридан бошлаб зарар келтириб тухум ўя бошлайди. Капалаклар тухумларини якка – якка илиб ўзани ўсув нуталари, шона гулнбаргларига, гул асосларига ўяди.

ўза тунлами (кўсак урти ) Фарона вилояти шароитида 4 – 5 та авлод беради.

Бизга маълумки ўзани тунламлардан имоя илишда ташкилий-хўжалик ва уйунлашган агротехник тадбирларни амалга оширишнинг аамияти каттадир. Ш.Т.Хўжаев маълумотларига кўра (2013) ўза тунламининг умбаклари ва уртлари кузда айдалмаган ерларда олиб кетади. Зараркунанданинг капалаклари ердан учиб чиа олиш учун туйнук олдиради, шунга кўра кузги шудгорни албатта ўз ватида ўтказиш зарур. Бу эса зараркунанданинг сезиларли даражадаги исмини ирилиб кетишига олиб келади.

Июль ойида алла ўриб бўлинганидан сўнг бўшаган ерларга кўсак урти билан кучли зарарланадиган экинлар экмаслик зарур. Бундай экинлар аторига дон учун экилган маккажўхори ва ернони киритиш мумкин. Фарона вилоятининг Бодод туманида Ўзбекистон ўсимликларни имоя илиш иниститутининг бир гуру олимларини Ш.Т.Хўжаев рабарлигида олиб борилган тажриба натижаларига кўра 2013 йилнинг август-сентябрь ойларида ўсиб турган маккажўхори ва ерно экинлари кўсак урти билан кучли зарарланди. Ерно 100% зарарланиб, ар 100 та ўсимликда 83-133 та урт аниланди. Маккажўхори баргларини август ойида леукани тунлами уртлари атти шикастлайди, кейинро эса попук ва сўталарини кўсак урти октябрь ойининг охиригача шикастлайди. Октябрь ойи охири ва ноябрь ойининг бошидан бошлаб уртлар ерга тушади ва ишловга кетади. Бу экинларда одатда кураш чораларини олиб борилмайди. Тупрода кўп мидорда тунлам захираси олиб кетади. Бу экинлардан бўшаган ерларни шудгорлашдан ташари ишки яоб суви беришнинг ам фойдаси каттадир. ўза кўсак урти учун энг яхши озиа эмас.

Кўсак урти учун маккажўхори, помидор, нўхат, ерно асосий экин хисобланади. Пахтанинг чигити таркибидаги госсипол зарарли алколоид модда инсондан ташари иссионли хайвонлар учун ам зарарлидир. Шунга кўра пахта далалари атрофидаги майдонларга юоридаги экинларни экишни имкон даражасида камайтириш керак. Маккажўхори экилгандан сўнг сўтаси мум пишган даврда тезлик билан ўриб силос тайрлаб юбориш зарур. Боша экинларни экилганда эса албатта имоя чораларини ўтказиш зарур.

ўза тунламининг иккинчи авлодини ривожланиш даври (июнь)да ўзани ўлда чеканка илинганда чилпилган шох учларини этакларда йииштириб, даладан олиб чииб кетиш ва кўмиб ташлаш керак. Кузатишларга кўра ўтказилган тадбир ўза тунлами тухумлари ва ш уртларнинг 40 гача камайишини таъминлаб осилдорликни 1,7 – 2,9 ц/га ошишига олиб келди.

***

БОДОМ КУШАНДАСИГА АРШИ САМАРАЛИ

КУРАШ УСУЛЛАРИ

М. Мирзаева Фарона Политехника Институти Бизга маълумки, Фарона водийси вилоятларини шахсий фермер хўжаликларида кўплаб бодом (amugdalis conmunis) етиштирилади. Шуниси ам маълумки, бу маданий дарахтни нисбатан унча кўп бўлмасада, зараркунанда ва касалликлар шикастлайди. Водий шароитида бодом баргларини оддий ўргимчаккана мевасини эса бодом мевахўри зарарлайди. Касалликлардан кластероспориоз ва септориоз исман зарарлайди. Биз бу ерда асосан бодом мевахўрини зарарини ўрганиб чидик.

Фарона вилоятининг жанубий туманларида ўртача 76,2 % дарахтлар зарарланган бўлиб, меваси 26,5 % га шикастланган. Айрим хўжаликларнинг бодомзорларида бодом мевалари эса 50 % гача зарарланган.

Бодом мевахўри –бу чумолини эслатадиган парда анотли хальцидлар оиласига мансуб ашаротдир. Танасини узунлиги 4-6 мм бўлиб, ора тусда бўлади. ашарот бир йилда бир авлод бериб ривожланади. У етук личинка шаклида бодом магзининг ичида диапаузага кириб ишлаб чиади. Феврал ойларида умбакка, мартда эса етук зотга айланади. Етук зот апрелнинг бошидан охиригача атти бодом пўстлоида юмало тешик ясаб, ташарига чиади. Бу ерда эркак (майда) ва урочи (йирик) зотлари учрашиб, гуллаб мева тугунаклари осил илган бодомга якка-якка илиб тухум ўяди. Яна 4-5 кундан кейин тухумдан чиан осиз уртлари данак мазига араб харакатланади. Озиланиш 2 ой мобайнида давом этади. Вояга етган урт (личинка)нинг олат (диапауза)га кириб ишлаб олади. Зарарланган меванинг устки пўсти рилмай, орайиб отиб олади. Улар исман тўкилиб кетади, лекин асосий исми дарахт устида олиб кетади.

Зараркунанданинг яшаш жаранини инобатга олган олда, бодом мевахўрига арши уйидаги инсектицидларни турли тизимда синаб кўрилади. Бодом гуллаб довучча осил илгунича: талстар, циперметрин ва циперфос дориларини бир ва икки марта сепиб ишлатилади.(1-жадвал).

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, бир марта ўтказилган ишлов натижасида мева зарарланиши 86,5 % га камайди; икки марта ишланганида эса- 97,5% га етди. Шундай илиб бодом мевахўри таралиб, йилда сезиларли зарар етказатган ерларда,илмий асосланган муддатларда тавсия илинатган дорилар ишлатилса, (талстар-0,4л) га дарахт осилини деярли тўли салаб олса бўлади, бундан ташари, кеч кузда ки эрта баорда, дарахт устида отиб тўкилмай олган амда ерга тўкилган бодом меваларини йииб иб юбориш катта самара бериши мумкин.

1-жадвал Кимвий ишловларнинг бодом мевахўрига нисбатан биологик самарадорлиги (2014 йил) № Вариантлар 1та новдадаги ўртача зарарланган Назоратга т/р осил, дона нисбатан самарадорлик, 29-июнда 15-августда % Талстар 0.4 л/ га (бир марта 86,5 ±2,7 1 7,3 3,8 ишланган-24.04) Циперметрин 0,2 л/га (24.04) + 97,5±0,3 2 1,9 0,7 Циперфос 1,0 л/га (30.04) икки марта ишланган Назорат (ишланмаган) 3 31,7 28,2 Жадвалдан кўриниб турибдики бодом зараркунадасига арши Циперметрин 0,2 л/га (24.04) + Циперфос 1,0 л/га (30.04) икки марта ишланганда юори самарадорликка эришилди.

***

БАРАБАННЫЙ ШНЕКОВЫЙ ГРАНУЛЯТОР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ СО СЪЕМОМ

ОСАДКА

Сутягин Р.А.

Ферганский политехнический институт Гранулирование – процесс превращения порошкообразного материала в частицы (зерна) определенной величины. Невозможно добиться абсолютной однородности гранул, однако, варьируя соотношение фракций гранулята, можно установить оптимальный состав. Гранулирование улучшает сыпучесть, уменьшает гигроскопичность материала, улучшает его механические характеристики (прочность, жесткость и т.д.) на предмет истирания, слеживания и уплотнения твердых сыпучих материалов.

Основной проблемой при гранулировании сыпучих материалов является нарастание слоя слипшегося осадка на внутреннюю поверхность аппарата.

Слой осадка скапливается в зоне введения в аппарат суспензии, плава или другого вяжущего и нарастает в пространстве между вращающимися лопастями, увеличивая вес аппарата, и, уменьшая диаметр его проходного сечения, забивает рабочее пространство гранулятора, что в последствии приводит к остановке аппарата, а в случаях с быстро застывающими составами - к полному выходу аппаратов из строя.

Целью настоящей работы явилось разработка барабанного шнекового гранулятора окатывания нового типа для скоростного непрерывного гранулирования сыпучих материалов, позволяющего решить данную проблему.

Конструкция предлагаемого барабанного гранулятора показана на рис. 1., состоит из четырх секций.

Особого внимания заслуживает секция В, гранулирующая материал и спроектированная таким образом, что позволяет решить проблему налипания слоя осадка на внутреннюю поверхность аппарата.

Применение данной технологии позволит использовать оборудование процесса гранулирования более эффективно, поскольку полностью устраняет проблему засорения аппарата и остановки его на прочистку и ремонт.

***

ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ВОДЯНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.

Аббасов Е.С., Умурзакова М. А., Абдулхаев З., Эралиев О.

Ферганский Политехнический Институт В химических лабораториях предприятий химического профиля особенно остро стоит проблема подготовки горячей воды для ее использования например при промывке лабораторного оборудования.

Подготовка горячей воды связана с расходом пара получаемого на ТЭЦ, что приводит к расходу топлива.

В этой связи применение солнечных водонагревателей ( СВК )для нагрева воды является одним из путей экономии тепловой энергии в химических лабораториях.

Наиболее широко распространены СВК с плоскими и гладкими гелиоприемными каналами.

Вследствие влияния свободной конвекции образуются малые скорости потока (течение ламинарное) и в каналах СВК происходит нагрев воды.

Использование возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов Республики Узбекистан, а также большое количество солнечных дней в году стимулировало в последние годы использование и исследования солнечных водяных нагревателей в установках горячего водоснабжения а также в системах солнечного теплоснабжения.

В этой связи применение СВК для нагрева воды является одним из путей экономии тепловой энергии в химических лабораториях.

Наиболее широко распространены СВК с плоскими и гладкими гелиоприемными каналами.

Вследствие влияния свободной конвекции образуются малые скорости потока (течение ламинарное) и в каналах СВК роисходит нагрев воды. Несмотря на низкую эффективность плоских коллекторов относительно, например вакуумных, данные устройства являются одними из самых надежных и долговечных установок в современной гелиотехнике. Плоские коллекторы обладают рядом преимуществ относительно других коллекторов, например: удобство монтажа и размещения их на крышах современных зданий, простота обслуживания, ремонта и т.д. Однако, их массовое внедрение в системы современных инженерных коммуникаций сдерживается отсутствием надежных инженерных методов расчета их тепловой производительности.

На кафедре «Строительство инженерных коммуникаций и монтаж» строительного факультета Ферганского политехнического института» проводятся систематические исследования в области конвективного теплообмена в каналах СВК. Проведенные исследования показали, что при течении воды по каналу ее расход может быть определен на основании соотношения Q (d 2 / 4)(1 d1 / d 2 ) * gTL (1) Здесь формула получена для расхода воды в одной трубке СВК.

Для расхода воды в контуре СВК получена формула:

Q (d 2 / 4)(1 d1 / d 2 ) * gTL {1 (10L / Gr1/ 4 ) 2 }* gTL ***

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ТЕЖАШНИ ИЛИМНИНГ ГЛОБАЛ ИСИШИГА ТАЪСИРИ ВА

БИЗНИНГ ВАЗИФАЛАРИМИЗ

С.М.Рахимов, Х.А.Эралиев Фарона Политехника Институти Бугунги кунда илимнинг глобал исиши тўрисида кўп бора эшитмодамиз. Аммо биз бунга етарлича эътибор бермаяпмиз. Она-сайрамиз тадирига лоайд босак, кейинги аволимиз нима бўлади? Уйимизнинг барча исмида электр урилмалари мавжуд. Уларга сарф этилатган электр токи, АЭС, ИЭС ларда катта мидордаги илининг сарф этилиши натижасида ишлаб чиарилади.

Улардан чиарилатган заарли газлар атомосферанинг ифлосланишига, ароратнинг ошишига сабаб бўлади. Узо йиллар давомида Арктикага инсон яшай олмайдиган ўлик ер сифатида аралган.

Аммо глобал исиш ўз таъсирини кўрсатмода. Канадалик бир гуру олимларнинг 2004 йилда эълон илган маълумотига кўра, Шимолий утбга арашли Канада шаридаги музликлар 1969 — 2004 йиллар давомида 15 фоизга камайган бўлса, охирги 30 йил мобайнида Арктика музлари деярли ярим баравар исарган. 2040 йилга бориб, шимолий денгизлар зда муз билан опланмайдиган бўлади.

70-йилларда эса Ер шари умуман шимолий муз исмидан айрилиши мумкин.

Хўш, биз нима илишимиз мумкин? Биз ўзимизнинг луатимиз рўйхатидаги тежамкорлик сўзини пастки аторга эмас балки юориро аторга жойлаштиришимиз лозим. Агар шундай илинса, уйимиздаги арзимаган кичик улушдаги тежамкорлик ай даражада мухим эканлигини кузатишимиз мумкин.

1. Уйингизда электр ритгичларни тежамкорларига алмаштиринг! Тўри, уларнинг нархи бироз имматро. Аммо олимлар фикрича, бу увватни 75% кам истеъмол илар ва 10 минг соат кўпро хизмат илар экан. Бу сизга электр уввати аражатларини сезиларли камайтириш имконини беради.

2. Фарзандларингизга ишга кетатганда чироларни ўчириб кетинг деган сўзларни айтсангиз, уларда ам айсидир маънода тежамкорлик, эътиборлилик каби ис-туйуларнинг шаклланишига рдам берасиз.

3. Уйингизни урилишига шундай ндошингки, сутканинг ру ватларида электр риткичларга эхтиж сезилмасин. Шу билан бирга табиий рулик инсон териси ва кўзи учун жуда фойдали.

4. уш нури экологик тоза, табиий электр энергияси осил илишда улай ва арзон манба исобланади. Мазкур муобил энергия манбаидан самарали фойдаланиш орали электр тачиллиги муаммосини бартараф этиш юзасидан ўрнатилатган уш энергияси батареялари электр энергияси ресурсларини тежаш, электр энергияси тачиллиги туфайли юзага келадиган муаммоларнинг олдини олиш имконини бермода. уш нури экологик тоза, табиий электр энергияси осил илишда улай ва арзон манба исобланади. Мазкур муобил энергия манбаидан самарали фойдаланиш орали электр тачиллиги муаммосини бартараф этиш

5. Бугунги фан-техника асрида компьютерсиз атимизни тасаввур эта олмаймиз. Бу мўъжизакор урилма бизга ар адамда асотади, ишимизни енгиллаштиради. Зарядланувчи урилмаларни розеткада олдириб кетманг. Улар атто масадга мувофи олатда ишлатилса ам электр увватини истеъмол илади, агар ўзингиз урилмани ушлаб кўрсангиз бунга гуво бўласиз.

Уларнинг андай изитганини пайайсиз. Яна шуни таъкидлаш лозимки, фарзандингиз ундан узо ват фойдаланса солигига зарар етади. Кўз нурининг пасайишига олиб келади. Кераксиз ўйинлардан бола онгида турли кераксиз маълумотлар тўпланибгшина олмасдан, уни иссиз, лоайд бўлиб ўсишига сабаб бўлади. Бунинг олдини олиш керак.

6. Сову кунларда уй иссилигини тўли салашга харакат илиш зарур. Акс холда иситилатган хонадан иссилик чииб кетади ва фойдали иссилик атиги 40-50 % ни ташкил илади холос. Бу эса иситиш учун сарфланатган жуда хам катта энергиянинг бехуда кетишига олиб келади.

7. Ваннада увватни андай илиб тежаш мумкин? Ахир у ерда ваннадан боша нарса мавжуд эмас. Бу саволнинг жавоби оддий. Сувни иситишга увват сарф илиш лозим бўлади.

Биноларни иситиш бўйича ам увват сарф илишдан сўнг доимо исси сув билан хонадонларни таъминлаш иккинчи ўринда туради. Ванна ўрнида душ абул илишимиз ва совун суратганда сувни ўчириб ўйишимиз етарли. Душ ва кранга сув шунингдек, душ пайтида сувни тежайдиган ашулани танлаш ва уни охригача айтиб бўлгандан сўнг душ абул илишдан тўхташ мумкин. Тиш чўткасини ишлатиш ватида сувни ўчириб ўйинг, соол олатганингизда сувни идишга олиб, ўчириб ўйинг.

8. Ошхонада ам увватни тежаш учун турли усулларни ўллаш мумкин. Масалан, электр чойнакда сувни айнатиш учун шу ажмдаги сувни электр плитада айнатишдан кўра камро электр уввати талаб этилади. Газ плитасидан фойдаланиш яна ам итисодлиро. ар андай олатда ам ўзингизга талаб этиладиган сувдан кўра кўпроини айнатмасликка аракат илинг.

Шуни эсда салашимиз керакки, биз анча кўп электр увватини сарф илсак, электр станциялари учун шунча кўп или талаб этилади ва бинобарин, атмосферага нишдан кейинги шунча кўп заарли газлар таралади. Ўз уйимизда увватдан оилона фойдаланиб, бизнинг ар биримиз иссихона газларининг чиариб ташланишига йилига 400 кг га, шунингдек, электр, газ ва сув учун исоб-китобларни исартиришимиз мумкин. Буларнинг барчаси ўз хонадонимиздаги электр токинигина тежаш орали илимнинг кескин исиб кетишининг олдини олувчи аракатлардир.

Бугун биз илимнинг глобал ўзгариши билан курашиш учун олдимизда ечимларнинг мавжудлигини кўраяпмиз. Барчамиз бунга тобора кам ват олатганини пайаяпмиз. Биз аллаачон келажак аида ўйлашимиз лозим эди, озир юз бератган барча одисалар ўнлаб йиллар давомидаги аракатсизликнинг оибатидир. Табиатни фарзандларимизга солом холатда мерос олдиришга хар биримиз масъулмиз.

***

МЕВАЛИ ДАРАХТ ВА САБЗАВОТЛАРНИ СОВУДАН ИМОЯЛАШ

Д.Эрматова Фарона политехника институти Шу йил 30-31 март кунлари аво ароратининг кескин -10 0 С даража пасайиши туфайли мевали дарахтлар турлича кўринишда шикастланди. Мевали дарахтлардан анор, анжирнинг ер устки органлари бутунлай уриб олди, хурмо, но, тут дарахтларининг тана исмларига сову таьсир этмади лекин, осил шохлари уриди, кейинчалик шох ва баргларини осил илди. Бу дарахтларда осил элеменлари ривожланмади. Мевали дарахтларни совуа чидамлилигини ошириш учун тиним даврида яхоб суви бериш керак. Ёшартиш ишларини бирданига амалга оширилса, бу мевали дарахтларни уриб олишига ва совуа чидамлилигини пасайишига олиб келади. Мевали дарахтларни шартириш ишлари 2 - 3 йил давомида ари ва кам осилли шохларни кесиш йўли билан амалга оширилади. Мевали дарахтларнинг танаси сову таьсирида рилган бўлса, касалликлардан имоя илиш учун 5 % ли Бордо суюлиги билан ювиб, охак билан олаб ўйиш керак. Ток туплари совудан шикастланган холатда зарарланган новдалар 2 -3 бўим олдириб кесилади натижада, яширин куртаклар яхши ривожланади, барг сатхи тикланиб, осил олиш имконияти вужудга келади.

Ток тупларидаги яширин куртакларни кучли ривожлантириш ва узум осилдорлигини ошириш масадида ўшимча озилантириш ва суориш ишлари ташкил илинади. ўшимча озилантиришда минерал ва махаллий ўитлар билан биргаликда Ер малами ўитини ўллаш ам яхши натижа беради. Ток тупларини совуа чидамлилигини ошириш учун адимий усул кеч кузда ерга кўмиб ўйишдир. Кўмилган ток тупларининг осилдорлиги ам юори бўлади.

Худди шунингдек, тўсатдан бўлган ноулай об –аво шароити плнка остидаги сабзавот экинларига ам жиддий зарар етказди. Плнкалар атти шамол таьсирида яросиз олга келди.

Баьзи дехонлар иссихоналарни ўшимча иситди. Баьзилари эса сабзавот кўчатларн умга кўмиб ўйди ва уч кундан кейин кўчатларини очиб олдилар. Сабзавотчиликдаги энг муваффаиятли агротехник тадбир Фарона политехника институти профессори Н. Юлдашев томонидан синалатган уч аватли плнка эканлиги аниланди. Бу янги плнкани кучли шамолларга ўта чидамлилиги аниланди. Плнка остидаги помидор кўчатларига суньий иссилик яратилмаса ам хеч андай талофат кўрмади ва помидор осилиюори бўлди. Очи ерга экилган пиз ва саримсопиз баргларининг юори исмлари сову таьсида уриб олган бўлса ам ўшимча озилантириш ва суоришдан кейин ўзини тез тиклаб олди ва осилдорликка зарар етмади.

***

ЗАРАРКУНАНДА КАПАЛАКЛАРГА АРШИ КУРАШНИНГ ЯНГИ ТЕЖАМКОР

ТЕХНОЛОГИЯСИ.

Д.Эрматова Фарона Политехника Институти Феромон – юнонча сўз бўлиб, ферон – узодан, моне – жалб иламан деган маънони билдиради. Кўпчилик урочи капалаклар вояга етганидан сўнг ўзидан феромон деб аталувчи махсус модда ажратиб чиаради. Бу модда уларнинг жинсий аъзоларида етилади. Бу моддага эркак капалаклар ўта сезувчан бўлиб, 200 метрдан 9 км масофадан урочи капалакларни топа олади.

озирги кунда ким саноатида кўплаб турдаги зараркунанда капалакларнинг феромонлари синтез илинган. Булардан ўза тунлами (кўсак урти) ва кузги тунлам (илдиз урти) капалакларига арши феромон тутичлар кенг ўлланилади. Феромон тутичларга урочи капалакларни топиш учун келган эркак капалаклар бу ердаги махсус энтомологик елимга пишиб олади ва нобуд бўлади. Табиатда олган урочи капалаклар уруланмаганлиги сабабли тухум ўймайди. Тухум ўйган тадирда ам бу тухумлар пуч бўлади. Зараркунанда капалакларни тухум ўймасларидан аввал йииб олиш учун: 1.

ўза даласи атрофига чиро иш. 2. Елим идишларга САДШ (сув, ачити, дрожж, шакар) эритмасини уйиш ки зардоб суюлигидан фойдаланиш каби усуллар ўлланилади. Юоридаги усулларда эркак ва урочи капалаклар билан биргаликда фойдали ашаротлар ам кўплаб нобуд бўлади. Капалакларнинг рулик томон учиш хусусиятидан фойдаланилган олда, шу йил 1октябрдан 1-ноябргача бўлган муддат ичида ашаротларни кузатиш ишлари шахар шароитида хонадонда олиб борилди. Тажриба учун оддий лампочка ва 80 % тежамкор стол лампаси танлаб олинди. ар куни кеч соат 1800 дан 24 00 гача ритгичлар электр манбасига уланиб, ашаротларнинг учиш мудатлари ва турларнинг хилма – хиллиги кузатилди. Кузатишлар натижаларига кўра руликка кеч соат 20 дан 2230 лар атрофига ашаротлар келиши аниланди. ар иккала ритгичга капалакларнинг келиши деярли бир хил бўлиб чиди яьни, октябрь ойи бўлишига арамай ар куни 15 – 18 дона капалак, 5 – 6 дона донни ичидан зарарловчи ситотрога капалаклари, уй пашшаси, фойдали ашаротлардан: олтинкўз бир ой мобайнида стол лампага 1 дона, лампочкага 12 дона келганлиги кузатилди. ашаротлар хонадон ойнаси ва деворларига ўнганидан кейин айтиб учиб кетиши аниланмади. Бир дона урочи капалакнинг минглаб тухум ўйишини, тухумдан зараркунанда уртлар чиишини хисобга олиб, тежамкор лампалар рдамида зараркунанда ашаротларнинг вояга етган олатида кам харажат, кам менат асосида тўпланишини ташкил этиш мумкин. Бу усул билан капалаклардан ташари болардаги капалаклар, зараркунанда ўнизлар, чивинлар, уй пашшалари ва озирда кураш чоралари белгиланмаган овун пашшасини ам йииб олиш мумкин. Йиилган ашаротларни ўл рдамида ки заарли препаратлардан фойдаланиб йўотиш мумкин. Териб олинган капалаклардан биолаботорияларда фойдаланиш мумкин. Катта майдонларда ам бу усулдан фойдаланиш улай.

О сурп (материал) 3 х 3 ўлчамда дала четига тортилади ва ўзадан 20 см баландликда тежамкор лампа ўрнатилади. Кундузги капалаклар : карам о капалаги ва шолом о капалаклари рулик томонга учганлари кузатилмади. Демак, янги усул кундузги капалакларни йииш учун тавсия этилмайди.

***

ИШЛО ХЎЖАЛИГИДА ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА АРШИ ЎЛЛАНИЛАДИГАН

АСОСИЙ ЭНТОМОФАГЛАР

Тожибоев У., ушаова Г., ўзиева С.

Фарона Политехника Институти Ер юзида бир неча 10 минг тур энтомоакарифаглар бўлиб, биргина ўза зараркунандалари мидорини камайтиришда уларнинг юзлаб турларидан фойдаланилади. Концинеллид, хиризолид, сирфид, хелианд, сецидоминлар оиласига мансуб 25 тур ва афидидлар оиласидаги паразитлар шулар жумласидандир. Ўсимлик битлари (ширалар) билан йиртичлик ва паразитлик орали бир неча ўнлаб тур энтомофаглар озиланади. Хонизи (Coccinellidoe) – концинеллидлар оиласига киради. Улар табиатга кенг таралган. Булар орасида етти нутали ва ўзгарувчан хонизлар энг йиртичлари исобланади. У ўсимлик шира ва битлари билан озиланиб, ишло хўжалигига катта фойда келтиради.

Етти нутали хонизи (Coccinella Septempunctatal) ўнизлари юмало танасининг юори исми уббали, ости ясси, анотини ости изил. аноти сиртида еттита ора долари бор. Унинг тухуми чўзинчо сариш, узунлиги 3мм. Урочи хонизи тухумларини 50 донагача тўп-тўп илиб ўсимлик битлари колониялари атрофига ўяди. Бир урочи хонизи шароитига араб 250-2000 тагача тухум ўяди. Тухумдан чиан личинка ўсимлик бити билан озиланади. Улар толи удудларда ўнизлик даврида ишлайди. Эрта баорда (март, апрель) аво ароратининг кўтарилиши билан бедазорларда пайдо бўлади. ўзага май ойининг дастлабки кунларида, баьзан апрель ўрталарида учиб ўтади, 2-3 марта авлод беради. Битта хонизи ўз ати давомида 3000 дан орти зараркунандани иради. Унинг 4 шли личинкаси ўта хўра бўлади.

Ўзгарувчан хонизи (Adonia yarigota) танаси чўзинчо ясси шаклда. Елкасининг олди томони ора, олди ва н томонларида о сари ва танасининг ўртасида иккита сари дои бор. анотининг ости сариш-изил. Ўзгариб турувчи ора долари бор. Тухуми о сари рангда. Урочиси тухумини 360 тагача тўп-тўп илиб ўяди. У битлар (ширалар), трипслар, ўргимчаккана, капалаклар урти ва боша тур ер устки тўпламларининг тухумлари ва ш личинкалари билан озиланади. Битта личинкаси ривожланиш даврида 300 дан орти, етук ўнизи эса 3000 дан орти ўсимлик битларига ирон келтиради. Оддий олтинкўз (Chrysopidae carnea)- имагаси 10-12 см узунликка эга бўлиб, аноти йилганда 22-29 мм га етади. Йиртич личинкаси гавдасининг олдинги ва ора исми торайган бўлиб, тез югуришга мослашган. Кўкрак исмида олари жойлашган. Оиз аппарати кемирувчи исобланиб, унда узунчо, ўросимон, эгилган юори жалари мавжуд. Олтинкўз имагаси ўсимлик олдилари орасида, дарахт ва бино риларида ишлайди. ишловдан март ойининг учинчи ўн кунлигида чиади. Бу даврда баьзи ўсимликлар (оиўт, жа-жа ва боша) нинг гуллашига тўри келади. Урочи олтинкўз бу даврда ўсимликлар нектари ва беда битлари чииндилари билан ўшимча озиланиб, бир ой давомида аввал гуллайдиган экинларга, кейинчалик беда, алла, дуккакли экинлар ва бегона ўтларга тухум ўяди. Бу даврда сўрувчи ашорат тўдалари пайдо бўлади. Битта урочи олтинкўз ўзининг 30-45 кунлик яшаш даврида бир кунда 5-30 тагача, жами 500-750 тагача тухум ўяди. Тухумдан чиан личинкалар 7-12 кун давомида ривожланади.

Тухумдан чиан олтинкўз личинкаси дастлабки икки кун давомида турли майда ашоратлар, ўсимлик битлари, трипслар, каналар ва уларнинг тухумлари билан озиланади. атининг учинчи куни личинкалар туллайди ва икки шга ўтади.

Ана шу даврдан бошлаб уларнинг хўралиги янада кучаяди ва кунлик истеьмоли учун 35 та ашорат керак бўлади.

Шундан сўнг улар туллаб уч шга ўтади.

Бу даврда личинкалар кунига 250-300 тагача бит ки боша тур ашоратларини истеьмол илади.

Олтинкўз тунда, кечурун ва эрта билан озиланади, 4-5 та авлод беради. Бир авлоднинг ати 26-30 кун, арорат паст бўлганда 80 кунга боради.

Олтинкўзлар озуа топиш масадида доимо турли экинзорларга кўчиб юради. Улар эрта баорда бедазор, арпа, будойзорларда, бегона ўтларда, тут ва боша мевали дарахтларда кўплаб учрайди.

***

ЁЛАРНИ САЛАШ ЖАРАЁНИДА СОДИР БЎЛАДИГАН ЎЗГАРИШЛАР

Абдурамонова Ф.А., Карабаева Р.Б.

Фарона политехника институти Озуавий лар инсон рациони учун зарур бўлган ози-оват масулотларидан бири исобланади. Аввало лар инсон учун энергия манбаи бўлиб хизмат илади. Инсон кундалик хат фаолиятида сарф иладиган энергиянинг арийб учдан бир исмини лар исобига олади. Шу билан бир аторда лар инсон организмида физиологик жаранларда ам иштирок этади.

Ёларни салаш жаранида уларнинг таркибида бир анча ўзгаришлар рўй беради. Натижада бузилиб, истеъмолга яросиз олга ам келиши мумкин. Ёларнинг бузилиши мураккаб кимвий ва биокимвий жаранлар таъсирида рўй беради. Ёлар таркибида тўпланадиган ар хил кимвий бирикмалар, хусусан перекислар, альдегидлар, кетонлар, эркин кислоталари ва бошалар ана шу жаранларнинг боратганлигидан далолат беради. Ёларнинг аво кислороди таъсирида бузилиши Бах-Энглер назариясига асосан аво кислороди таъсир этганда молекуляр кислород уйидагича фаоллашади:

О2 = – О – О – Сўнгра фаоллашган кислород эса тўйинмаган кислоталарининг ўш боларига уйидагича бирикади:

… – СН = СН – … + – О – О - … – СН – СН – … О О Натижада, перекис бирикмалари осил бўлиб, оксидланиш жаранининг бирламчи моддалари осил бўлади. Лекин, осил бўлган бу бирламчи моддалар беарор булиб, улар тезда парчаланади.

Альдегидлар эса ўз навбатида аво кислороди таъсирида кислоталар ва оксикислоталарни осил илади. Бу осил бўлган бирикмалар оксидланишнинг иккиламчи масулотлари деб аталади.

осил бўлган бирламчи ва иккиламчи бирикмалар биргаликда га аччи таъм берганлиги сабабли истеъмолга яросиз олга келади.

Ёларнинг гидролизланиш жаранлари натижасида бузилиши, кўпинча оксидланиб бузилган лар таркибида эркин кислоталарининг мидори ниоятда кўп бўлиши аниланган. Бу эркин кислоталари лар таркибидаги триглицеридларнинг гидролизга учраши натижасида осил бўлади.

Ёларнинг гидролизланиш жарани асосан ферментатив жаран исобланиб, липаза ферменти иштирокида содир бўлади ва хароратни ортиши билан жаран тезлашиб, реакция уйидагича содир бўлади.

СН2О – СО – R СН2ОН липаза CHO – CO – R + 3H2O СНОН + 3RCOOH CH2O – CO – R CH2OH Юори молекулали кислоталари таъм ва идсиз бўлгани учун, ларда юори молекулали эркин кислоталарининг тўпланиши уларнинг таъми ва идини ўзгартирмайди, паст молекулали кислоталарининг тўпланиши эса ларнинг таъм ва ид кўрсаткичларининг тезда ўзгаришига олиб келади. Таркибида паст молекулали кислоталари бўлган ларга кокос ноининг и ва сариларни мисол илиш мумкин.

Бундан ташари ларнинг таркиби ар хил микроорганизмлар ишлаб чиарган ферментлар таъсирида ам ўзгариши илмий-тадиотлар ўтказиш асосида аниланилган.

***

IMPROVING PLANT GROWING IN UZBEKISTAN

O. N. Sulaymonov, Sh. Sh. Hamdamova, Khakimov F. Sh.

Ferghana Polytechnic Institute Plants grow in almost every part of the world. Plants also grow on mountain tops.

We think, without plants there could be no life on the earth. The oxygen in the air we breathe comes from plants. The food that we eat comes from plants or from animals that eat plants. Much of our clothes are made from the fibers of the cotton plant. Scientists mention that there are more than 350000 kinds of plants. Many scientists divide all living things 5 main groups called kingdoms. Living things: minerals, fungi, animals, protists, plants. Scientists also group organism in a particular kingdoms, because the organism share certain basic characteristics. These characteristics include physical structure, means obtaining food.

Plants have a number of characteristics that set them apart from other living things. Plant cells have thick walls that consist of material called cellulose. All plants develop from a ting form of the plant called an embryo. Plants also obtain food make up the forest ecosystem. An Ecosystem consist of all the living and nonliving things in a particular area and the relationships among them. The forest ecosystem is highly complicated. The trees and other green plants use sunlight to make their own food from the air and from the water and minerals in the soil. The plants serve as food for certain animals.

We should mention that individual members of the ecosystem die, the forest itself lives on. If the forest is wisely managed, it provides us with a continuous source of wood and many other products.

Forests have always had great importance to people. Today people depend on forest more than ever.

People depend on forests for their economic value, environmental value and enjoyment value.

The science of forestry is concerned with increasing and preserving these values by careful management of forestland. Forest supply many products. Wood from forest trees provides lumber, plywood, railroad ties and shingles. It is also used in making furniture, tools handles and thousands of other products.

Various fats, gums, oils and waxes used in manufacturing used in manufacturing comes from trees.

Forests help conserve and enrich the environment in several ways. Forest soil soaks up large amounts of rainfall. It thus prevents the rapid runoff of water that can cause erosion and flooding.

As scientists stress rain is filtered as it passes through the soil and becomes ground water. This ground water flows through the ground and provides a clean, fresh source of water for streams, lakes and wells. Forest plant, like all green plants help renew the atmosphere. As the trees and other green plants make food, they give off oxygen they also remove carbon dioxide from the air. People and nearly all other living things require oxygen. If green plants didn‘t continuously renew the oxygen supply, almost all life wood soon stop. If carbon dioxide increases in the atmosphere, it could severely alter the earth‘s climate. The natural beauty and peace of the forest offer a special source of enjoyment.

In our research we are going to find new systems, technologies to improve the ecosystem in our country and in the whole world.

***

RESPUBLIKAMIZDA MUQOBIL QUYOSH ENERGETIKASIDAN FOYDALANISH.

Eraliyev O.M., Abdulhayev Z.E., Tursunov A.S.

Farg‘ona Politexnika Isntituti Futurologlarning bashoraticha yer kurrasidagi energiya zahiralari cheklangan bo`lib, energiya istemoli hozirgi darajada saqlanib qolsa, ko`pi bilan 100 yoki 150 yilga yetishi mumkin. Shu bois olimlarning nigohi va diqqat e‘tibori muqobil energiya manbalariga qaratilgan. Muqobil energiya manbalariga quyosh energiyasi, shamol energiyasi, yer osti termal (issiq) suvlar energiyasi, dengiz toshqinlari energiyasi va boshqalar kiradi. Muqobil energiya manbalaridan foydalanish mintaqa ekotizimiga salbiy ta‘siri kam bo`lishi bilan birga, tiklanmas energiya manbalari (ko`mir, neft, tabiiy gaz, slanets, torf va b.) ni saqlashga, ularni to`g`ridan to`g`ri yoqib yubormasdan, qayta ishlashga imkon beradi. Yurtimiz mustaqillikka erishgach mana qator yillardan beri, rasmiy xabarlarga ko`ra, yalpi ichki mahsulotning o`sishi 8% kam bo`lmagan suratda saqlanmoqda. Albatta, bunga erishishda energiya zahiralaridan unumli foydalanish kabi omillar ham muhim ahamiyat kasb etgan. Shu bilan birga respublikamizda, boshqa qator rivojlangan mamlakatlar qatori, muqobil energetikani rivojlantirishga e‘tibor qaratilmoqda. Ilg`or mamlakatlarda muqobil energiya zahiralaridan foydalanish tizimli ravishda yo`lga qo`yilgan hamda bu yo`nalishda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Respublikamizda ham bu borada dastlabki qadamlar qo`yilmoqda. Bunga O`zR Prezidentining 2012- yil 1martda chiqqan PF-4512 Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risidagi farmonini misol qilib keltirish mumkin. Farmonda mamlakatimizda muqobil quyosh energetikasini rivojlantirishga yetarlicha ilmiy salohiyat, ilmiy-tajriba hamda moddiy-texnikaviy zaminning mavjudligi va mintaqamizdagi betaktor iqlimiy sharoitlar esa shu sohanining rivojlanishiga yanada qulay ekanligi ta‘kidlangan. Farmonga muvofiq respublikamizda quyosh energiyasi potentsialidan va biogas energiyasidan foydalanishni yo`lga qo`yish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish va O`zR Fanlar Akademiyasining Fizika-Quyosh Ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi negizida Osiyo taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya institutlari ishtirokida Xalqaro Quyosh energiyasi institutining tashkil etish ko`zda tutilgan. Xalqaro Quyosh energiyasi institutining asosiy vazifalari etib quyosh energiyasidan sanoat ko`lamida foydalanishni yo`lga qo`yish, undan iqtisodiyotning turli tarmoqlarida foydalanish, maxsus materiallar sintez qilish va ularga termik ishlov berish hamda bu yo`nalishda takliflar tayyorlash belgilangan.

Suningdek, farmonda fotoelektrik panellar ishlab chiqaruvchi qo`shma karxona barpo etish va Samarqand viloyatida quvvati 100 MWt quyosh fotoelektrik stantsiyasini qurish loyihasi ma‘qullangan. Vazirlar Mahkamasiga muqobil quyosh energiyasini ishlab chiqaruvchilarga va undan foydalanuvchilarga soliq va bojxona imtiyozlari va afzalliklar yaratish va mazkur yilda Toshkent shahrida xalqaro moliya tashkilotlari, yetakchi xalqaro ekspertlar, xorijiy tadqiqot markazlar hamda texnologik ishlab chiqaruvchi karxonalar ishtirokida muqobil energiya manbalarini qo`llash masalalariga doir xalqaro anjuman o`tkazish topshirrilgan.

O`zR Iqtisodiyot vazirligi, Fanlar Akademiyasi, O`zbekenergo DAK manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda Vazirlar Mahkamasiga Muqobil energiya manbalari to`g`risida O`zR qonuni loyihasini kiritish topshirilgan. O`zR Prezidentining PF-4512 Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risidagi farmoniga hamohang, u ham o`sha 2013- yil 1-mart kuni imzolangan, qarori bu PQ-1929 Xalqaro Quyosh energiyasi institute faoliyati tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risida qaroridir. PQ-1929 qaror bajarilishi yuzasidan Vazirlar Mahkamasi 2013- yilning 25 sentabrida 265- sonli Xalqaro Quyosh energiyasi institute faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risida nomli qarori qabul qilindi. Qaror bilan tashkil etilayotgan institutga 3 mln. AQSH dollari miqdorida beg`araz yordam berilib, unga kerakli moddiy-texnika bazasi ajratildi. Hozirda O`zR Fanlar Akademiyasining Fizika-Quyosh Ilmiy-ishlab chiqarish birlashmasi tarkibida Xalqaro Quyosh energiyasi institute tashkil etilib, unda ko`zlangan maqsadlar sari tizimli ravishda ilmiy-tadqiqot ishlari boshlab yuborilgan. Shuni alohida takidlab o`tish joizki, quyosh energetikasi sanoatining mamlakatimizda rivojlanishi bizga va biz ta‘lim tarbiya berayotgan yoshlarga, ularning yetuk, o`z kasbining mohir mutaxassisi bo`lib yetishishiga bog`liq. Shu sabab biz ta‘lim jarayonini, ayniqsa fizika va turdosh fanlar darslarini, quyosh energetikasi elementlari bilan uzviy va tizimli ravishda bog`lab va boyitib o`tishimiz lozim. Quyosh energetikasi elementlarini fizikaning optika va kvant fizikasi bo`limlarida kiritish va oily ta‘lim muassasalarida o‘tiladigan Issiqlik texnikasi faniga ham kiritib atroflicha o`rganish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bunda quyoshdan kelayotgan yorug`lik energiyasini to`g`ridan-to`gri elektr energiyasiga o`tkazishda fotoeffekt asosiy factor ekanligi sababli shu mavzuni o`tishda fotoeffektning quyosh energetikasidagi ahamiyatini ham urg`ulanib o`tilishi lozim. Shu bilan birga fotoelement moddalari va ularning elektr xossalari ham o`quvchilarga o`rgatilishi lozim.

Mamlakatimizda muqobil quyosh energetikasining barqaror rivojlanishi uchun biz pedagog xodimlar shu sohaga yetuk mutaxassislarni tayyorlab berishimiz lozim.

***

ПАХТА ЁИНИ ИШЛАБ ЧИАРИШДА ПНЕВМАТИК

ЭКСТРАКТОРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Хаметов З., Алиматов Б.А.

Фарона Политехника Институти озирги кунда ишлаб чиарилатган пахта ини зарарли моддалардан тозалашда экстракция усулидан фойдаланилиб, технологик жарани кам самарали тарелкали тўсилар билан жиозланган сочувчи ротор дискли экстракторларда амалга оширилади. Ротор дискли экстракторнинг юори исмидан оир суюлик бўлган сувнинг сезиларли даражада олиб чиилиши натижасида, аппарат лойиавий унумдорлигининг фаат 80 % ни таъминланади олос. Шу сабабли биз томондан ушбу технологик жаранни амалга оширишда барботажли экстракторлардан фойдаланиш имкониятлари тади илинди.

Суюлик экстракцияси жаранларини жадаллаштиришнинг самарали йўлларидан бири - бу айта ишланатган суюликка нисбатан инерт бўлган сиилган газ энергиясидан фойдаланиш. Бу усул экстракцион пневмоаралаштириш бўлиб, у кўпгина технологик жаранларни жадаллаштиришда муваффаият билан ўлланмода. Аммо, пахта ини зарарли моддалардан тозалашда суюлик экстракцияси жаранлари етарли даражада ўллангани йў.

Пахта ини зарарли компонентлардан тозалашда пневмоусулда аралаштирувчи барботажли экстракторларнинг бир неча конструкцияларини тахлил илиниб, уларни тади илиш натижасида биз томонимиздан суюликларнинг контакт аралашув вати узайтирилган кўп поонали пневматик барботажли экстракторнинг конструкцияси танлаб олинди. Суюлик экстракторларига ўйиладиган асосий талабларга реагентларнинг суюликларнинг контакт аралашув ватини етарли мидорда таъминлаш киради. Суюликларнинг контакт аралашув вати реагентларнинг физик-кимвий хоссаларига ва аппарат конструкциясига араб, турли экстракцион тизимларда сониянинг кичик исмидан бир неча даиагача давом этиши мумкин.

Биз танлаган аппаратда экстракция жаранининг самарадорлигини оширишга экстрактор поонасини кўпайтирмасдан фазаларнинг контакт аралашув ватини ошириш йўли билан эришиш мумкин.

1-расмда биз томонимиздан тади илинган пневматик экстракторнинг конструкцияси кўрсатилган. Экстракторнинг вертикал танаси 1 алоида секцияларга тўси 2 билан бўлинган.

Аралаштирувчи мосламанинг асосий ички 3 ва таши 4 патрубкалари (тарновлар) орасида ўшимча концентрик патрубкалар 5 ва 6 ўрнатилган, уларнинг ичкарисидаги 5 (тои) секциянинг юоридаги 2 тўсиига макамлаб ўйилган ва секциянинг пастки тўсиига тириш билан ўрнатилган. Таши (жуфт) 6 эса секциянинг пастки тўсии 2 га макамлаб, секциянинг юори тўсиига тириш билан ўрнатилган.

1-расм. Суюликларнинг контакт аралашув вати узайтирилган барботажли экстрактор.

Таши (жуфт) 6 эса секциянинг пастки тўсии 2 га макамлаб, секциянинг юори тўсиига тириш билан ўрнатилган.

Аралаштирувчи мосламанинг асосий ички патрубка 3 ларнинг паст томонидаги учи тўси 2 ни тагидан бўртиб чииб туради ва н деворларда тешикли 8 газ тасимловчи 7 насадкалар вазифасини бажаради. Тўси 2 лар танасига оир суюликлар оиб ўтувчи 9 урувчалар макамлаб ўйилган, уларнинг пастки тиинли исмларида тешик 10 лар мавжуд. увурчаларнинг юори исми тўси 2 дан бўртиб чииб туради ва улар устки исми опочалар 11 билан пилган.

опочаларда остки 12 ва устки тешик 13 мавжуд.

1-расмда фаат 2 та ўшимча концентрик патрубкалар ўрнатилган (амалда уларни сони 2, 4, 6 ва. к. бўлиши мумкин) экстрактор варианти кўрсатилган.

Экстракторнинг нормал иши 3 ва 5 патрубкалар орасидаги халасимон канал шундай кўндаланг кесимга эга бўлиши керак-ки, суюлик аралашмасининг тезлиги газ пуфакчаларнинг юзага кўтарилиши тезлигидан юори бўлиши керак.

Ўтказилган тадиот ишлар натижасида шу нарса маълум бўлдики, пахта ини зарарли компонентлардан тозалаш учун биз таклиф илатган пневматик барботажли экстрактордан фойдаланиш ротор дискли экстракторларга нисбатан юори натижалар беради.

***

КИМЁ САНОАТИДА РЕАКТИВ КУВВАТНИ КОМПЕНСАЦИЯЛАШНИ

МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ

Абдуллаев А, Отабоев А, Бойназаров Б, Содиов.

Фарона Политехника Институти Ким саноати Республика итисодитининг етакчи тармоларидан бири исобланади. Ким технологиялари ва ким машинасозлигининг жадал ривожланиши ушбу саноатнинг технологик линиялари ва машиналарининг замонавий электромеханик мажмуалар ва кучли ток ярим ўтказгичли ўзгарткичлар, шунингдек микропроцессорли назорат ва бошариш урилмалари билан таъминлаш каби мураккаб вазифаларни бажариш зарурлигини таозо этади Ким саноатининг алоида хусусиятларидан бири унинг кўп тармоли характерда эканлиги исобланади. Республика ким саноати таркибига минерал ўитлар ишлаб чиариш, резина техник масулотлар, синтетик спирт, пластмассадан тайрланган масулотлар, сунъий тола ва тери, шунингдек плнка ишлаб чиариш каби тармолар киради. Бундан ташари ким саноатида насослар, вентиляторлар, компрессорлар, транспортрлар, конвейерлар ва таъминлагичлар (питателлар) каби кўп сонли умумсаноат механизмлари ўлланилади.

Замонавий итисодий шароитда кўплаб корхоналар учун инирозга учрамасликнинг ягона шарти самарали энергия истеъмоли ва ресурс тежамкорлиги (сув ки суюлик сарфи, бу, аво ки газ) муаммосини тезро ал илиш исобланади. Айниса, энергия ажмдор ишлаб чиаришларда энергия ва ресурс тежамкорлиги муаммолари кўпро аамиятли исобланади. Шулар аторига биринчи навбатда ким корхоналарини айниса, минерал ўитлар ишлаб чиариш тармоини киритиш мумкин.

Энергия ва ресурсларнинг нарларини мунтазам равишда ўсиб бориши корхоналарни энергиядан самарали фойдаланиш ва уларни тежаш тадбирларини ишлаб чиаришга тадби илишга кўпро эътибор беришга мажбур этади. Ким корхоналаридаги вентилятор типидаги механизмларнинг электр юритмалари сони ва ўрнатилган уввати бўйича салмои катталиги сабабли улар, энергия тежамкорлиги масаласида, бир мунча юори имкониятларга эга.

Юоридагиларни исобга олган олда, электр таъминоти тизимида реактив кувватни компенсациялашни модернизациялаш аамиятли масалалардан биридир.

Электр таъминоти тизимида реактив кувватни компенсациялаш масаласини модернизациялаш учун уйидаги вазифалар ал илиниши лозим: Саноат корхоналарида, айниса энергиянинг энг йирик истеъмолчилари бўлган ким саноати корхоналарининг электр таъминотидаги электр энергия сифат кўрсаткичлари. Кучланиш тебраниши ва оиши масалаларини ўрганиш; Электр тизимларида кучланиш режими ва уни ростлаш усуллари технологик жаранни тартибга солиш ва автоматлаштириш; Трансформация пооналарини камайтириш исобига электр таъминотининг оилона схемасини яратиш; Эски конструкцияли трансформаторлар ва боша электр ускуналарини айта магнитлаштиришдаги йўотишлари кам бўлган такомиллаштирилган трансформаторларга алмаштириш; Кам юкламали трансформаторлар ва юритгичларни камро увватли трансформаторлар амда юритгичларга алмаштириш амда уларни тўли юкламада ишлашини таъминлаш; Технологик жараннинг шароитлари бўйича мумкин бўлганда асинхрон юритгичлар ўрнига синхрон юритгичларни ўллаш; Юритгич ва пайвандлаш трансформаторларининг салт юриши давомийлигини чеклаш, давомийликни исартириш ва йири электр абул илгичларни ишга тушириш вати бўйича кенгро доирага таратиш; Электр юритгичларнинг таъмирланиши сифатини яхшилаш, контакт уланмаларнинг ўтувчи аршиликларини камайтириш ва уларни жорий этишга тавсиялар бериш.

Замонавий компенсатор урилмаси Илмий тадиотдан олинган натижалардан фойдаланиш, ким корхоналарининг электр таъминоти системасидаги реактив кувватни компенсациялаш ва кучланишни ростлаш масалаларини модернизациялаш натижасида энергия исрофларини камайтириш ва энергиядан тежамли фойдаланиш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабитлар:

1. Л.А.Солдаткина, "Электрические сети и системы", М., Энергия, 1978.

2. Правила устройства электроустановок. Минэнерго. М. Энергоатомиздат. 1985.

3. интернет маълумотлари.

***

ЛОЙИАЛАШ ИШЛАРИНИНГ МУКАММАЛЛИГИ – ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ

ИШОНЧЛИЛИГИНИ ОШИРУВЧИ ВОСИТАДИР

М.М.Ортиов, Ш.К.Каримов, А.Абдуллаев Фарона Политехника Институти Электр энергияси истеъмолчиларига ишончли ва узлуксиз электр энергиясини етказиб бериш учун илинадиган ишларнинг дастлабки босичи бу – электр энергиясини ишлаб чиаришдан то истеъмолчиларга етказиб беришгача бўлган жаранларни тўри, ишончли, ар томонлама оптималлашган автоматлаштирилган лойиалаш системаларининг база таъминоти орали амалга оширилади ва уйидагиларни ўзида мужассамлаштиради: математик, лингвистик, программали, техник, ахборотли, ташкилий ва методик.

Математик таъминотга лойиалаштирилатган объектнинг математик моделлари, лойиалашни автоматлаштиришдаги лойиалаш процедурасини бажариш метод ва алгоритмлари киради.

Лингвистик таъминот – бу автоматлаштирилган лойиалаш системаларида ишлатиладиган тиллар тўпламидир.

Программа таъминоти – бу автоматлаштирилган лойиалаш ишларини амалга оширадиган программалар ва хужжатлар тўпламидир.

Техник таъминот – бир–бирлари билан боланган техник воситалар бўлиб, улардан лойиалашни автоматлаштириш учун фойдаланилади.

Ахборотли таъминот – лойиалашни автоматлаштириш учун керакли бўлган объект хаидаги амма берилган тўпламидан ташкил топади.

Ташкил ий таъминот – бу лойиалаш ташкилотлари, бўлимлари улар орасидаги кўрсатувчи йўлларини белгиловчи воситалардир.

Методик таъминот – автоматлаштирилган лойиалаш воситаларини ишлатиш онун– оидалари, таркиблари аидаги хужжатлардан ташкил топади.

220–500 кВ ли аво линияларини лойиалаш ишлари база таъминоти орали амалга оширилади. Бу аво линиялари орали истемолчиларга узлуксиз ва сифатли электр энергия етказиб беришни таъминламода. Жумладан: Фарона водийсини электр энергияси билан таъминлашни ишончлилигини ошириш масадида Янги Ангрен ва Ўзбекистон нимстанцияларини боловчи Л–524 аво тармои ишга туширилган бўлиб, у озирги кунда Фарона водийсига кунлик ўртача 6 млн.кВт*соат электр энергиясини етказиб бермода.

***

ИСТЕЪМОЛЧИЛАРНИ СИФАТЛИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ

Ортиов М., Насретдинова Ф. Назиржонова Ш., Ботиров Д.

Фарона политехника институти Инсоният жамияти ва унинг ютулари тараити бевосита ишлаб чиариш даражаси ва кишилар ати учун зарур моддий шароитларни яхшилаш билан болик. Илмий–техникавий ва социал тараит одатда истеъмол илинувчи энергиянинг ортиши, энергиянинг янги–янада самарали турларидан фойдаланишни ўзлаштириш билан амоангдир.

Итисодий тараитни физик ва алий бўлмаган менатни алмаштирувчи мукаммал автоматик бошарилувчи машиналар асосида тезлаштириш фаат истеъмол илинучи энергияни ва ишлаб чиариш даражасини ошириш оралигина мумкин. Бунда ишлаб чиарилган электр энергия мидори билан истеъмол илинатган энергия мидорининг тенглиги алоида аамиятга эга бўлиб, у электр энергиянинг асосий сифат кўрсаткичларидан биридир. Физик жихатдан олиб араганда ўзгарувчан ток кенг ишлатилади, чунки уни ишлаб чиариш ва ишлатиш улай. Кенгро маънода айтганда, йўналиши ва мидори жиатидан ўзгарадиган ар андай ток ўзгарувчан ток деб аталади.

Аммо электротехникада, кўпинча, даврий ўзгарувчан токлар ўзгарувчан ток деб аталади. Улар ичида энг оддийси ва улайи синусоидал токлардир. уйида ўзгарувчан токка оид бир нечта тушунчаларни келтирамиз.

–  –  –

Юоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики частотани белгиланган ийматларда ушлаб туриш учун электр энергияни истеъмолчиларга сифатли ва узлуксиз етказиб бериш диспетчерлик усулида истеъмолчиларни тоифаларга бўлган олда амалга оширилади.

***

ДЕТАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНИНИ КОМПЬЮТЕРЛИ

МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ААМИЯТИ.

Рустамов М.А.

Фарона Политехника Институти Компьютерли моделлаштиришнинг масади харакатланатган юзалар билан чекланган сферик шаклдаги доналарни динамик хажмларини моделлаштириш; хар бир зарранинг фазовий траекториясини уриш ва контейгир хажмида майдон тўлиларини анилаш; кечатган жаран тўрисида тасаввур берувчи харакатланатган муитни визуал кузатиш. Компьютер чегараларининг мураккаб муитни харакатланиши ва унинг муит зарралари билан урилиши актлари ониарли ишловини, шунингдек камера хажмини муит билан юори зичликда тўлдириш эътиборга олиб 2D системалар билан ишлашга мўлжалланган.

Gran Mos ускунали воситаси ўлланилагн. Моделлаштириш бошида модел синфлари ташланади. Синф бир жисмли ва бир жинсли бўлмаган технологик донадорлардан муитлар динамикасини моделлаштирилади, сўнг моделлаштириш кўрсатилади ва координаталар боши белгиланади.

- яъни намуна оирлик маркази, ўлланиладиган донадорлар турли мидори ва тавсифи кўрсатилади.

Доналар ўлчами ва материали танланади. Танланган материалларга болик олда хусусиятлари кўрсатилади. Сўнг гиометрик чуирлар рдамида кантейнер шакли, унинг деворлари харакат онуни (хар бир деворнинг харакат фазаси ва амплитудаси : частотаси) ишчи абразив муит билан ўзаро таъсирланувчи параметрлари белгиланади. Сўнг худди шу гиометрик чизилар рдамида ишлов бериладиган детал кўрилиши амалга оширилади.

Моделлаштириш учун ирим йўналиши ва танловнинг тўрилиги Сплатилар гиометрияси вкладкасида текширилади.

Кейинги босичда Пк имкониятларига боли олдаги моделлаштириш жарани кечади, моделлаштириш маълум ватни олиш мумкин. Моделлаштириш мувоффаиятли бажарилгандан сўнг бевосита тадиот натижалари тахлилига ўтиш мумкин.

Моделлаштириш жаранининг мантиий якуни тезлик майдонлари ва кучланиш шунингдек технологик машина контейгерни атида диаметрларнинг харакат траекториясини уриш исобланади.

озирги кунда юзтимизнинг хар бир ишлаб чиариш корхоналарида деталларга ишлов бериш жаранини компютерли моделлаштириш ўлланилиб келинмода. Ишлов бериш жаранини компютерли моделлаштиришнинг самарали томонлардан бири шуки хар мураккаб шаклдаги юзаларга ам ишлов бериш жаранини осонлаштиради. Мураккаб шаклларга ишлов бериш жаранида осил бўладиган нусонларни камайтиради. Компютерли моделлаштириш ишлов бериш жарани учун зарур бўладиган кесувчи асбоблар, фойдаланиладиган мосламалар, ўлчовчи асбоблар ва рдамси асбоблардан фойдаланишда ам юори сифат ва унумдорликка эришилади.

***

ЎЗА АТОР ОРАЛАРИГА ЭКИЛГАН АЛЛА УРУИНИ ТАЛОФАТСИЗ УНДИРИБ ОЛИШ

О.О.Ибрагимов, С.Ж.Абдурахмонов, З.Раимжонов Фарона Политехника Институти Маълумки, ар андай ўсимликнинг осили гектардаги кўчатлар сони ва сифати билан шаклланади. ўза атор ораларига экилган алла-майдонларида кўчатлар тўли таъминланса, солом ривожланса, улар юори осил беради. Бугунги кунда аксарият кузги будой ўза атор ораларига жойлаштирилмода.

ўза атор ораларига дон экиш учун пахтани биринчи теримини 5-10 сентябрда, 2-теримини 15-20 сентябрь кунларида териб олиш масадга мувофидир. Шунда етиштирилган пахта ом ашсини 80-85% териб олинган бўлади.

Пахтаси икки марта териб олинган майдонлардан ерни экишга тайрлаш ишларини бошлаш масадга мувофи. ўза атор оралари майин тупро чиунига адар 1-2 маротаба культивация илинади. Культивация ўза атор ораларини шунингдек ўзапоя тагини хам юмшатиб тагидаги йирик кесакларни атор орасига тушиб кетишини ки майдаланиб майин тупро олига келишини таъминлаши керак. ўза тупининг икки нидаги, пуштадаги тупрони эгатни ўртасини теккис олга келтириши амда уруни тупроа бир текис сепилиб, аралашиб кетишини таъминлаши керак.

Тупрони юмшатиш учун атор ораларига берилган ишловлардан кейин ерга тўкилган пахта ва кўсакларни нес-нобуд илмай тоза териб олиниши зарур, акс олда тупроа тушган пахта ки кўсакларни нобуд бўлишига олиб келади.

Шундан кейин будой экиладиган пахта майдонининг боши, этаги иролари, уватигача обдон дон экиладиган олатга келтирилади, юмшатилади, бегона ўтлардан тозаланади, кетмон билан тартибга келтирилади.

Даланинг эгатлар боши ва охиридаги 8 атор ўзапоялар ўрилиб тозаланади. ўзапоядаги очилиб улгурмаган кўраклардаги пахтани нес-нобуд илмай териб олиш учун ўзапояси боламболам илиб тик олда уватларда олдирилади. ўза поясидан тозаланган майдонлар 18-20 см чуурликда чизелланиб юмшатилади.

Экиш мосламасини (уруни сепиш) шундай мослаш керакки будой уруини тупро шароитига араб 1 м2 майдонга ўртача 500-550 донагача бир теккис тушишини таъминлаши керак.

Шундагина дала ониарли деб абул илинади. ўза атор ораларига алла уруларини экишни биринчи муддатда 25 сентябргача иккинчи муддатда эса 10 октябр кунига адар экиб тугатиш керак.

Уру сепилган майдонларда ерга тўкилган, чаноида олган узилиб тушган кўсаклардаги пахтаси териб олиниши зарур. Шу даврда тўли бўлмасада теримчилар томонидан тупро юзасидаги донлар о рдамида босилиб тупроа кўмилади. Шундан кейин урулик сепилган майдонни тўли суорилганда будой дони экилган хисобланади. Шундай экилган будой майсалари октябр ойида ийос униб чииб улгуради, солом ривожланади ва тупланиш фазаси улай об-аво шароитларида ўтади.

Афсуски жуда кўп фермер хўжаликларида уру сепилган майдонларга ойлаб сув берилмасдан уруда олиб кетади. Натижада урулик уш – умирсалар таъсирида сезиларли даражада камаяди сифати бузилади, гектарлардаги кўчат сони камаяди.

Тупро таркибидаги намлик ва харорат етарли бўлса 7-10 кунда сўнгги уру бир текис униб чиади. Юоридаги муддатларда ўза атор ораларига экилган уруни бир текис ундириб олинганда майсаларнинг кузги ривожи, илдизи, яхши ривожланади. Ўртача 1 га майдонда 4,5-5,5 млн дона будой ниоли таъминланади.

Далада тўли гектарлар осил илиш учун барча алла майдонларидаги столбаларнинг таги ари ва уватлар умуман ар бир арич осил берадиган ерлар назардан четда олмасдан урулик экилиши зарур, шундагина кўзланган осилни етиштириш мумкин.

Дала шароитида алла майсалари меърида ривожланганда бир туп ўсимликда 5 донадан 7 донагача поя осил илиши мумкин. Бундай ўсимликларда бир туп будойда 3-5 донагача самарали осил берадиган бошолар шаклланиб ривожланади. Кеч муддатларда ноябрь ойини иккинчи ярмида экилган урулардан чиан алла майсаларида амда арорат паст келганда тупланиш фазаси кечикади, фаат 3 донагача туплар осил илади. Бунда самарали туплар сони бир донадан ошмайди ва бир дона бошо беради. Пировардида дон осили кам бўлади.

алла майсалари 3-5-7 донагача туплаган даврда даладаги ўзапояни юлиб олиш мутлао ярамайди. Агар ўзапоя юлинса ар бир туп ўза тагидаги будой майсаларининг камида 3-5 донагача ўзапояси билан юлиниши кузатилган. Агар 1 м2 да ўртача айси схемада жойлаштирилишидан атъий назар 11-13 дона ўза поя юлинадиган бўлса унга ўшиб юлиб олинган алла майсалари, 1м2 майдонда 33-39 тупни ташкил этади. Даладаги бир бош ора мол бўш юрганда хар бир туи тагида 2-3 дона ки жами 12 бир марта ту ўрни алмашганда туп будой нобуд бўлади. Шуларни эътиборга олиб, будой майсаларини талофатсиз ундириб олиш учун майдонлардаги ўзапояни майдалаб кесиб кетадиган махсус мосламалардан фойдаланиш зарур.

ўза атор орасига будой экилган майдонларда ўза пояни ер музлаган ватида будой илдизига зарар етказмасдан ўриб даладан олиб чииш ва будой майсаларининг пайхонгарчилигига йўл ўймаслик лозим.

ўза атор ораларига алла экиладиган майдонлар кесакли амда камида 15-18 см чуурликда юмшатилмаган бўлса бундай ерларга алла экиш ўта салбий олатларни келтириб чиаради:

1) урулик дон белгиланган чуурликка тушмайди.

2) урулик белгиланган меърда тасимланмайди.

3) уруликни 20-25 фоизи ўза пояни тагида тупроа аралашмай кўмилмасдан тупро устида олиб кетади.

4) кесакли майдонларда урулик дон тупро билан аралашмай кесак тагида олиб кетади.

Бундай салбий олатлар бартараф этилса гектарларда белгиланган меърдаги кўчатларни, таъминлаш имконияти яратилади, акс олда ниоллар белгиланган меърдагидан кам бўлади.

алла майдонининг бошидан сув кирадиган ва сув чииб кетадиган бешамакларини сифатли илиш керак. Суориш ў арилари 70-80 метрдан ошмаслиги зарур. Сувни шундай тараш лозимки тупро эррозияга учрамаслиги, уру оиб кетмасдан сепилган ерда сурилмасдан тушган ерида олиши керак. Шунда уруликлар бир теккис ийос ўниб чиади, ўсади ва ривожланади, юори осил беради.

***

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ КЛИНКЕРА В КОЛОСНИКОВОМ ХОЛОДИЛНИКЕ

А.А.Хакимов, А.А.Давронбеков, А. Тожиматов Ферганский Политехнический Институт Интенсификация развития промышленного производства в условиях рыночных отношений требует разработки и внедрения передовых новых энергоэффективных технологических процессов производства продукции, новых методов и способов рационального использования энергии. Данная проблема и экономия всех видов ресурсов может быть решена на основе повышения производительности оборудования, находящегося в эксплуатации, а так же за счет сокращения тепловых и других потерь, что можно достигнуть применением более производительного нового оборудования или повышением надежности и работоспособности существующего промышленного оборудования за счет применения передовых технологий.

В настоящее время при производстве различных вяжущих сыпучих материалов применяется большая номенклатура машин и оборудования. При производстве вяжущих сыпучих материалов таких, как цемент используются вращающиеся обжиговые печи. Выходящий из вращающейся печи раскаленный клинкер имеют температуру 1250-1300С. При таком температурном режиме из печи выносится большое количество тепловой энергии. Обжиговое, сушильное и помольное вращающееся оборудование является потребителем энергоносителей в большом количестве. Повышенный расход энергоносителей связан с несовершенством конструкции этого оборудования, с большими потерями тепла, вызывающими нарушение технологических процессов спекания и сушки сырья, в среднем удельный расход тепла при производстве клинкера составляет 1450 ккал/кг. В месте с раскалены клинкерам из печи выносится большое количества тепла, которую необходимо хотя бы частично возвратить в печь. Расчты показывают, что в каждом килограмме клинкера выносится из печи около 320 ккал/кг тепловой энергии. Это составляет приблизительно 15% всего тепла затрагиваемого на обжиг 1 кг клинкера при мокром способе производства и до 40% - при охлаждении клинкера, когда охлаждают клинкер до требуемой температуры (50-80С) и возвращать в печь большую часть отобранного от клинкера тепла.

Процесс охлаждения клинкера целесообразны, осуществляют как можно быстрее за счт движение перепада температур между клинкером и охлаждающим агентом. Такое охлаждение благоприятно влияет на качество клинкера облегчает его разнос.

Колосниковый холодильник состоит из ступенчатых колосниковых решеток, по которым движется клинкер, выходящий из печи. Колосниковая решетка комплектуется из чередующихся групп подвижных и неподвижных колосников. Решетки заключены в прямоугольную футерованную камеру. Подколосниковое пространство разделено изолированными дрyг от друга камерами, в которые подается охлаждающий воздух. Проходя через слой материала, находящегося на решетке, воздух попадает в надрешеточное пространство. Воздух подается либо от общего дутьевого вентилятора с раздачей eгo по камерам, либо к каждой камере устанавливается свой дутьевой вентилятор.

Конструкция колосниковых холодильников позволяет использовать для охлаждения больше воздуха, чем нужно для горения топлива в печи. Это обеспечивает более глубокое охлаждение клинкера, чем в регенеративных холодильниках. Температура клинкера на выходе из холодильника составляет 80оС. Часть воздуха, необходимого для сжигания топлива, подается печным дымососом в печь, а избыточный воздух удаляется из холодильника через аспирационную систему в атмосферу или используется, например, для сушки yгля. Мелкие зерна клинкера, провалившиеся через колосниковую решетку, попадают в подрешеточное пространство, из котoрoгo удаляются транспортером скребковогo типа. Существуют такие конструкции колосниковых холодильников, в которых под каждой камерой устанавливается бункер. Просыпь из бункера через систему шлюзовых затворов попадает на общий транспортер, проходящий под бункером холодильника.

Тепловой КПД холодильника составляет 75-80 % для печей мoкpoгo способа производства и 65-70 % для печей cyxoгo способа производства.

Теоретические расчеты и практика работы показали, что целесообразно применять двукратный просос воздуха через слой клинкера: сначала подать охлаждающий воздух в камеры, где проходит клинкер с более низкой температурой, а затем этот же воздух подать в «горячие» камеры.

Однако, несмотря на эффективность, от двукратного прососа исследователи отмечают большую запыленность возвращаемого воздуха и высокую абразивность клинкерной пыли, поскольку вентилятор, транспортирующий возвращаемый воздух быстро выходит из строя ***

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ

Каримов И.Т.,Хурсанов Б.Ж.,Мамарасулов Ш.

Ферганский Политехнический Институт Процессы жидкостной экстракции достаточно широко распространены в промышленной практике химической, нефтехимической, гидрометаллургической, пищевой и др. отраслей.

Если исследования в области разработки новых процессов жидкостной экстракции сводится к глубокому изучению самого механизма процесса и подбору селективных растворителей, то современные тенденции развития жидкостных экстракторов сводятся к двум основным направлениям:

- разработка интенсифицированных аппаратов большой единичной мощности;

- создание оборудования с минимальными энергозатратами.

Одним из нетрадиционных методов интенсификации процессов жидкостной экстракции является использование принципа пневмоперемешивания, т.е. ввод в аппарат внешней энергии в виде инертного газа, который, барботируя сквозь слой перерабатываемых жидкостей, приводит к созданию развитой межфазной поверхности контакта жидкостей.

Созданные на этом принципе аппараты вошли в техническую литературу под названием барботажных экстракторов.

Нашими исследованиями установлено, что наиболее оптимальной конструкцией барботажного экстрактора является выполнение его в виде вертикальной многоступенчатой колонны, каждая секция которой является ступенью экстракции. К достоинствам барботажного экстрактора, наряду с отсутствием внутренних подвижных перемешивающих устройств и простотой конструкции, относится и возможность использования доступного для инженерной практики методов моделирования и конструирования при проектировании новых экстракционных производств.

При расчете количества ступеней экстрактора, достаточных для заданного степени извлечения целевого компонента, использовать графоаналитический метод на основе к.п.д. ступени, а диаметр аппарата можно рассчитывать на основе допустимого размера уносимых из ступени капель дисперсной фазы потоком сплошной фазы.

***

СУЮЛИК ЭКСТРАКТОРИДА ФАЗАЛАРНИНГ ТУРБУЛЕНТ РЕЖИМДА

ХАРАКАТЛАНИШИ

Каримов И.Т., Хурсанов Б.Ж.,Мамарасулов Ш.

Фарона политехника институти Кимвий технологияда суюликлар аралашмаларини экстракциялашда модда алмашинув жарани юз беради. Ажратиб олиниши лозим бўлган компонент битта суюликдан иккинчисига ўтади. Фазалар ўртасидаги контакт юзасини кўпайтириш учун суюликлардан бири маълум ўлчамли майда томчиларга ажралади.

Экстракциялаш жаранининг тезлиги бир фазадан иккинчи фазага ўтган модданинг мидори билан белгиланади. Шундай илиб, суюликларни экстракциялашда асосий жаран суюликлар фазаларини бир – бири билан алоа юзасини оширишдир. Алоа юзаси анча ортса модда алмашинув жаранларини тезлаштиради. Ушбу жаран амалитда аппаратга ташаридан киритилатган увват рдамида суюликларни аралаштириш йўли билан хосил илинади.

Экстракция жаранларини тезлатишда суюлик фазаларини инерт газ билан аралаштириш итисодий жихатдан самарали усул хисобланади. Бу усулда ишловчи урилмаларнинг янги конструкциялари кафедрамиз олимлари томонидан яратилиб келинмода.

Сўнгги йилларда биз томонимиздан яратилган [1] барботажли экстрактор Ўзбекистон Республикасининг патенти билан химояланган. Ушбу аппаратнинг афзалликлари шундан иборатки, экстракторни ишлатиш ишончлилиги юори, чунки аралаштириш зоналарида харакатланувчи исмлар йў, конструктив тузилиши содда. Энг асосийси суюлик фазалари алоа ватини урилманинг умумий баландлигини оширмай аралаштириш урилмаларида ўшимча концентрик патрубкалар ўйиш йўли билан ошириш мумкин. Бу патрубкаларда суюлик фазалари турбулент режимда харакатланади хамда яхлит ва томчи фазалар орасида керакли компонентни тўли ажратиб олиш имконияти яратилади. Бу ўз навбатида экстрактор пооналарининг фойдали иш коэффициентини ортишига олиб келади.

Бу аппаратларда аралаштириш жарани мерий режимда бўлиши учун унинг аралаштириш зоналарига берилатган газ сарфлари шундай танланиши керакки газ мидорининг иймати 03 шарт бажарилсин. Акс холда аппарат барботаж режимидан чииб кетади. У холда аралаштиришнинг самарадорлиги камаяди [2]..

Барботажли экстракторнинг гидродинамикасини лаборатория шароитида ўрганиш масадида урилманинг модели шишадан ясалиб тажрибавий тадиотлар олиб борилди. Контакт элемент диаметри 56 мм, баландлиги 400 мм ни ташкил этди.

Ўтказилган тажрибалар асосида уйидаги натижалар олинди:

Суюлик ичидаги газнинг хажмий мидори = 0,3 гача оширилганда ( 03) оир суюликнинг поонадан – поонага оиб ўтиши 1,8 маротаба ортиши кузатилди. Яъни урилманинг унумдорлигини ишлаб чиариш шароитидан келиб чиан холда берилатган газ сарфи орали белгилаш мумкин.

***

КИМЁВИЙ ИШЛАБ ЧИАРИШДА ЭКСТРАКЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ

САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Алиматов Б.А.,Хурсанов Б.Ж.,Муталибхонов Н.

Фарона политехника институти Суюлик экстракторларга ўйилган асосий талабларга керакли суюлик алоа ватини таъминлаш киради, у эса турли тизимларда сониянинг кичик исмидан бир неча даиагача ташкил этади.

Пневмо усулда аралаштирувчи суюлик экстракторларни тажриба асосида ишлаб чииб, тади илиш ва ишлаб чиаришга ўллаш натижасида биз томонимиздан кўп поонали барботажли экстрактор конструкцияси яратилди [1], унда экстракция жаранининг самарадорлигини оширишга экстрактор поонасини кўпайтирмасдан фазаларнинг алоа ватини ошириш йўли билан эришиш мумкин.

1-расмда тадим этилатган экстракторнинг конструкцияси кўрсатилган. Экстракторнинг вертикал танаси 1 алоида секцияларга тўси 2 билан бўлинган.

Аралаштирадиган мосламанинг асосий ички 3 ва таши 4 патрубкалар (тарновлар) орасида ўшимча концентрик патрубкалар 5 ва 6 ўрнатилган, уларнинг ичкаридаги 5 (тои) секциянинг тепадаги 2 тўсиа макамлаб ўйилган ва секциянинг пастки тўсиига тириш билан ўрнатилган.

Таши (жуфт) 6 эса секциянинг пастки тўсии 2 га макамлаб, секциянинг тепа тўсиига тириш билан ўрнатилган.

Аралаштирадиган мосламанинг ички патрубка 3 ларнинг паст томондаги учи тўси 2 ни тагидан бўртиб чииб туради ва н деворларда тешикли 8 газ тасимловчи 7 насадкалар вазифасини бажаради. Тўси 2 лар танасига оир суюликлар оиб ўтувчи 9 увурчалар макамлаб ўйилган.

Уларнинг пастки тиинли исмларида тешик 10 лар мавжуд. увурчаларнинг тепа исми тўси 2 дан бўртиб чииб туради ва улар устки исми опочалар 11 билан пилган. опочаларда остки 12 ва устки тешик 13 мавжуд.

***

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЖИДКИХ ДОЗАТОРОВ

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ.

Ахунбоев А.А, Давронбеков А.А., Ортикалиев Б.

Ферганский политехнический институт В настоящее время во многих химических производствах используются дозаторы – устройство для автоматического отмеривания заданной массы или объма тврдых сыпучих материалов, паст, жидкостей, газов выпушенные в ХХ столетии. Дозаторы обеспечивают выдачу дозы одного или нескольких продуктов одному или разным потребителям одно– и многоканальными дозаторами; изменяют количество компонентов в заданном соотношении с изменяющимся количеством других дозируемых компонентов; дозируют вещества в заданной временной или логической последовательности по определенной программе. Блок управления каждого дозатора – автоматический регулятор.

Нами предлагаются использовать в блоках управления дозаторов управляемые с помощью ЭВМ автоматические регуляторы. Наибольшая эффективность использования дозаторов достигается, если регулятором или его основой служат микро–ЭВМ или мини–ЭВМ, позволяющие компенсировать влияние внешних возмущающих воздействий (например, параметров технологического режима процесса), вести дозирование по заданной программе, удобно представлять информацию оператору и передавать результаты дозирования (например, общий объем прошедшего продукта) на следующий уровень управления.

Применяемые сейчас объмные дозаторы для дозирования газов, жидкостей, паст, просты по конструкции, достаточно наджны.

Недостатки объмных дозаторов являются:

зависимость объма дозы, от температуры и давления (особенно для газов), значительная погрешность при дозировании пенящихся сред. Дозаторы дискретного действия в простейшем случае состоят из одной калиброванной мкости, снабжнной датчиком уровня, двух клапанов на входе в мкость и выходе из не (для повышения точности и производительности дозаторы могут иметь несколько разных по объму мкостей) и блока управления – двухпозиционного автоматического регулятора. Погрешность до 1,5 %. Сравнительно низкую погрешность и габариты имеют дозаторы дискретного действия на основе объмных счтчиков продукта (роторы – лопастные, с овальными шестернями, винтовые и др.). Угол поворота ротора, соответствующий объму прошедшего продукта, преобразуется в сигнал, поступающий в блок управления, который вычисляет общий объем прошедшего продукта, сравнивает его с заданием и формирует сигнал на прекращение подачи продукта.

Устройством осуществляется порционное дозирование раствора из весовой емкости, которая с помощью тяги подвешена на тензометрическом датчике. Полиэтиленовые линии для раствора и воздуха, соединяющие весовую емкость с монтажными элементами, выполнены в виде пружинящих спиралей и практически не влияют на результаты измерений веса емкости. В зависимости от величины заданного расхода и измеренного веса емкости по командам контроллера периодически открывается электромагнитный клапан для раствора и в аппарат поступает очередная порция раствора. Когда количество раствора в весовой емкости станет меньше заданного нижнего предела, откроется электромагнитный клапан для воздуха, в расходной емкости будет создано избыточное давление, и раствор начнет поступать из расходной в весовую емкость. После того, как количество раствора в весовой емкости увеличится до заданного верхнего предела, электромагнитный клапан для воздуха выключится, давление воздуха в расходной емкости сравняется со сдувкой, раствор перестанет поступать в весовую емкость.

Дозаторы дискретного действия в простейшем случае состоят из одной калиброванной емкости, снабженной датчиком уровня, двух клапанов на входе в емкость и выходе из нее (для повышения точности и производительности дозаторы могут иметь несколько разных по объему емкостей) и блока управления - двухпозиционного автоматического регулятора.

Погрешность до 1,5%. Наименьшие погрешность и габариты имеют дозаторы дискретного действия на основе объемных счетчиков продукта (роторы - лопастные, с овальными шестернями, винтовые).

Угол поворота ротора, соответствующий объему прошедшего продукта, преобразуется в сигнал, поступающий в блок управления, который вычисляет общий объем прошедшего продукта, сравнивает его с заданием и формирует сигнал на прекращение подачи продукта.

Нами разработаны программы для оптимального управления процессом дозирования с помощью ЭВМ, что увеличивает процесс дозирования в химической промышленности.

***

ДОНАДОР МАТЕРИАЛЛАРГА ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ

ТАДИ ИЛИШ.

Миршарипов Р.Х., ўчоров Б, Ахунбоев А.А.

Фарона Политехника институти озирги кунда кимвий ишлаб чиаришларнинг долзарб муаммоларидан бири донадор материалларга термик ишлов бериш ва дисперсли материалларни уритишдир.

Ким корхоналарида кенг ўлланилатган конвектив уритгичларнинг иш унумдорлиги ва энергетик эффективлиги пастлиги амда уларни ўллаганда чанг тозалагич аппаратлар ноэффективлиги сабабли материалнинг бир исм зарралари аппаратдан ўчиб кетади. Бу эса материал билан атроф муитни ифлосланишига олиб келади. Шунинг учун, дисперс материалларга термик ишлов бериш ва уритиш учун ким ва турдош соаларда контактли аппаратлардан фойдаланиш истиболли исобланади. Контакт уритгичларнинг боша уритгичларга нисбатан асосий афзаллиги – бу уларнинг тузилишининг соддалиги ва материалга берилатган иссилик мидори бўйича кичик габарит ўлчамга эга бўлган олда, юори термик иш унумдорлигидир. Биринчидан, уларнинг соддалиги туфайли аппаратни ишлаб чиариш корхоналари шароитидаги таъмирлаш - механик цехларда тайрлашга имконнини берса, иккинчидан ишлаб чиаришни модернизация илиш жаранида, уларни технологик чизининг исталган жойига ўрнатиш ва кимвий захарли, хавфли ишлаб чиариш шароитларида ишлатиш мумкин. Бундан ташари, габарит ўлчамларининг кичиклиги уларни тайрлашга ишлатиладиган камб зангламас пўлатларни кўп мидорда тежашга имкон яратади. Интернет маълумотларида ва адабитларда дисперс материалга ишлов бериш назарияси ва экспериментал маълумотлар турлича бўлиб, тадиотчилар томонидан умумий абул илинган талил йў. Фарона Политехника институтининг ТМЖ кафедраси лабораториясида ўтказилган тадиотлар натижасида дисперс материалга термик ишлов бериш ва уритишнинг жаранлари ўрганилди. Тади илинатган контакт роторли уритгичларда материални термик ишлов бериш ва уритишнинг модели, адабитларда таъкидланган жаранлардан бошача бўлади. уритгич тез айланувчи ротордан ва ўзалмас барабандан иборат. ўзалмас барабан сув буи рдамида иситилади ва иссилик барабан ички девори орали уритилатган дисперс материалга узатилади. Материал барабаннинг бир томонидан шнекли таъминлагич орали узатилиб, иккинчи томонидан чииб кетади.

уритиш жаранида хосил бўладиган сув булари ротор билан барабан девори орасидаги тешикдан ташарига чииб кетади. Сув булари йўлининг бундай ўрнатилиши аппаратдан материални чииб кетишидан салайди ва атроф мухитни ифлосланишига йўл ўймайди.

Аппарат роторида 6 та текис парраклар ўрнатилган бўлиб, улар билан барабан девори орасидаги орали 5 мм ни ташкил этади. Бу олатда дисперс материал аппарат цилиндрик барабанининг ички исмида ва айланатган ротор орасидаги зазорда жойлашади. Визуал кузатишлар шуни кўрсатдики, орали зазорнинг тўлиш коэффициенти бирдан кичик бўлганда, донадор материал айновчи атлам олатида бўлади. Яратилатган контакт уритгичларни ким саноатида кенг ўллаш учун энг аввало уларни исоблаш ва лойиалаш учун керакли бўлган ишончли тенгламаларни анилаш зарур. Биз ўтказган тадиотлар натижасида, бу тенгламалар аторига термик ишлов бериш жаранини белгиловчи иссиклик ва материал баланс тенгламалари ва уритиш жаранига кетадиган энергия сарфини аниловчи тенгламалар аниланди.

***

АКТИВ ШАРОИТДА ИШЛАЙДИГАН ЎЗАЛМАС МЕТАЛЛ БРИКМАЛАРДАН

ФОЙДАЛАНИШ ДАВРИНИ ОШИРИШ

Т.Т.Тўраев, Ш.Э.Раимов Фарона Политехника Институти Маълумки ўзалмас металл брикмалар ўтувчи ўтазиш тури билан ўрнатилади. Ўрнатилиш юзалари адир-будирлиги исобига уларни узу-узу олда тайрланади. Бу кесиш усулида ишлов берилганда дастго, мослама, кесувчи асбоби вва деталь бикрлигини таъсири бўлиши мумкин.

Машинасозликда бундай зарарли таъсирлардан утилиш мумкин эмас. Бундай зарарли таъсирлардан утилиш учун бирикиш юзалари бузилишига арши турувчи кимвий опламалар, кимвий легирловчи элементлардан фойдаланилади. Лекин актив массаларни бирикма юзаларига кириб бориб, юза таркибини бузилишига олиб келаверади.

Винт ажралувчи бирикмаларни осил этишда кенг ўлланиб келади. Бу машинасозликда кенг кўламда ўлланилиб келувчи бириктириш деб аралсада, уни келгусидаги фойдаланиш томони очилади.

1-Расм. Брикма чизмаси.

1-винтли брикма, 2-втулка, 3-винт кўринишидаги микрорельеф.

Яъни винт кўринишидаги микрорелеф таклиф этилади. Бу шарли деформациялаш асбоби рдамида амалга оширилиб, брикма юзасидаги адир-будирликлар, толаларни узилиши йўотилиб, актив моддаларни бирикмалар юзаларига кириб боришга тўсинлик илади. Деталь юза мустахкамлиги ошади. Яна бир жиати брикмаларни бирикиш улайлиги ошади.

***

КЕСИШ ЖАРАЁНИНИНГ АСОСИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ

Ў БЎЙИЧА ЙЎНАЛГАН КЕСИШ АСБОБЛАРИНИ ИШОНЧЛИЛИГИГА ТАЪСИРИ

Раимов Ш.Э.

Фарона политехника институти Асбобнинг ейилиши ва чидамлилиги унинг ишончлилиги билан узвий боли. ар бир асбоб ва унинг кесиш режимлари параметрлари йииндиси учун ейилиш мидори мавжуд, бу асбобнинг итисодий чидамлилик чегарасига етганини ки унга етмаганлигини белгилаб беради. Бу жихатдан кесиш жарани ушбу операцияда анчалик стабил ки муум бўлса, бу асбобнинг ишончлилик даражасини кўрсатади.

Кесиш жаранига ва унинг доимийлигига бир ватнинг ўзида кўп жихатлар таъсир илади:

асбобнинг ва ишлов берилатган материалнинг физик параметрлари (ишончлилиги, аттилиги, иссилик утказувчанлиги ва.к.), кесиш режимлари (кесиш тезлиги, чуурлиги, узатиш тезлиги), кесиш температураси, СОЖ (совутиш мойлаш суюликлари). Кесиш асбобини ишлаши ватида кесиш жаранининг физик параметрларига ушимча равишда асбобнинг ейилиши ам таъсир кўрсатади.

Юоридаги параметрларнинг пармалаш жаранига унинг муимлигига андай таъсирлигини кўриб чиамиз.

Пармалаш операциясининг технологик характеристкаси. Пармалаш машинасозликда энг кенг таралган операциялардан биридир. Машинасозлик заводларининг умумий станоклар паркида пармалаш станоклари 10-20%, кўприксозлик, крансозлик ва кишлок-хўжалик машинасозлигида 40ни ташкил илади.

Хозирги ватда пармалаш операцияси уйидагиларга бўлинади:

Бутун металда тешиклар пармалаш, тешикларни айта пармалаш ки тешиш, зенкерлаш, разврткалаш, чуур пармалаш ва чуур айта пармалаш. Тўли металда сперал пармалар билан тешиклар пармалашда кесиш тезлигининг ўзгарувчан бўлиши (кесувчи ирра бўйича) эътиборга олинади. Бу тезлик цлиндрик юзанинг чеккасида юори бўлади ва парманинг перемичкасида нолга яинлашади. Кесиш бурчагининг перифиреядан марказга томон кўпайиб бориши натижасида ириндининг деформацияси ошиб боради. Перемичкада деформация янада кучлиро, унга сабаб кесиш бурчаги тобора ўтмаслашиб боради. Асосий кесиш иррасида кесиш тезлиги перемичкадан перефериягача деярли уч баробар ошади. Пармалашда иринди иккита конуссимон спераллар билан кесилади. Бунда худди йўниш операциясида бўлганидек контакт юзасида эзиш ва сурилиш ам юз беради.

Совутиш мойлаш суюклиларидан фойдаланиш. Пармалашда осил бўладиган ириндини чиариш анча ийин, чунки бу иринди парманинг олдинги юзасидан сперал канавка бўйича чииши керак. ириндининг майда зарралари кесиш иррасига тушади ва парманинг ишлашини ийинлаштиради. Чунки пармалашда тезлик ва узатиш унча катта эмас, кесиш температураси пармалашда йўнишдагига нисбатан анча паст. Пармалашда иссилик узатувчи контурлар йўнишдагига араганда купро-иккита ирра ва иккита лентичка. Шунга арамасдан пармалашда совутиш-мойлаш суюликлари (СМС) муим рол ўйнайди. Улар ишаланишни камайтиради, оксид плнка осил илади ва майда зарраларни парманинг олдинги ва ора юзаларига пишиб олишини олдини олади. СМС парманинг емирилишини секинлаштиради, Р0 кесиш кучи М кесиш моментини пулатга ишлов беришда 25% ва чўянга ишлов беришда 15% гача камайтиради, бу эса ишлаш жаранига ва асбобнинг ишончлилигига яхши таъсир кўрсатади. Мойлаш жаранини амалга ошириш учун турли мойлар ва эмулциялар СМС таркибига ўшилади. (СМС таркибида 10% гача мой бор).

Кесиш жаранида пармага ишлов берилатган материал томонидан аршилик юзага келади ва унинг кесувчи иррасининг ар бир нутасига ўз таъсирини кўрсатади. Бу кесиш кучини 3 та ташкил илувчи Рх, РУ ва Рz [10,12] кучларига булиш мумкин. Рх аршилик кучи парма ўи бўйича йўналган.

Худи шу йўналишда Рп кўндаланг иррага таъсир илувчи куч, ленточкага таъсир илувчи Рт ишаланиш кучи мавжуд бўлади. Бу иккала кучнинг йииндиси Р0 ў бўйича йўналган куч ки узатиш кучи дейилади.

Юкори мустакам пўлатлар ва ийин ишланувчи материалларни пармалашда оддий пулатга ишлов беришда осил бўладиган кучга араганда 2-3 марта купро кесиш кучи осил бўлади. Бу эса кесилатган металда кўп мидорда иссилик ажралишига сабаб бўлади. Бундай ийин ишлов берилувчи материалларнинг паст пластиклиги жуда юори контакт босимлар ва температураларнинг кесиш зонасида осил бўлишига олиб келади. Булар аммаси кесиш асбобининг чидамлилигини камайтиради ва кесиш тезликларини паст бўлишига олиб келади. [10, 12,13,14].

Тажрибалар кўрсатадики кўндаланг кесиш иррасига 50-55%, бош кесиш иррасига 40-45%, ленточкага 3% Р0 кучи тўри келади. Радиал кучлар Ру арама-арши йўналишда бўлади ва парма тўри чархланганда ўзаро мувозанатда бўлади (Ру=0). Рz кучи аршилик моменти М ни бош кесувчи ирраларда осил илади, Ртт кучи ленточкадаги-ишаланиш моментини осил илади. Кесишга аршилик кўрсатиш моменти М бош аракат механизми томонидан енгиб ўтилади. Станок шипенделининг ар бир паонасида шп увват доимий, Мшп момент ўзгарувчан, у шпенделнинг айланишлар сонига боли ва уйидаги формулалар билан топилади.

(1) (2) Бу ерда: дв – станок электродвигатель уввати, – станок фойдали иш коэффиценти.

Р0 ў бўйича йўналган кучга ва М аршилик моментига ишлов берилатган материал оссалари таъсир илади: в мустакамлик чегараси ва НВ аттилиги анча юори бўлса, Р0 ва М ам шунча юори бўлади. Тажрибаларда тезкесар пўлатлардан тайрлаган пармалар учун уйидаги болиликлар аниланган. [10,12] P0 = Cp·(B)0,75 ва M = CM · (B)0,75 – пўлат учун; (3) Р0=Сп1( в)0,6 ва М=См1( в)0,6 – чўян учун; (4) Бу ерда: Ср ва См – кесиш шароитига боли коэффициент, у тажриба йўли билан аниланади.

Ср ва См коэффициентларни камайтириш зогатовкага пармалаш олдидан термик ишлов бериш исобига эришилади [10,15].

Ишда ишлов берилатган деталь аттилигининг згариши парма чидамлилигига андай таъсир илиши ўрганилган.

Бу ишда асбобнинг чидамлилиги ва ишлов берилувчи материалнинг ўртача аттилиги ўртасида уйидаги мувозанат ўрганилган:

ТІ НВ-16 (5) Бу шуни кўрсатадики пармаларнинг ишлаб чиариш шароитида турли чидамли бўлиши зогатовкаларнинг турли аттилиги билан изоланади, яъни саноатда чўян уймалар аттилиги НВ 1800-2200 МПа бўлади, пармалар чидамлилиги 10000 ва 700 ишлов берилган тешиклар сонига тўри келади. Парманинг чидамлилиги Q темперарурага ам боли.

Шундай илиб [15] тадиотлар кўрсатадики парманинг чидамлилигини ўзгариши кўп жихатдан ишлов берилувчи материал аттилигига боли. Ишлаб чиаришда иш ватида парма жуда тез ишдан чииши мумкин, ки жуда узо ват ишлаши мумкин.

***

ЎЗА ТУНЛАМИНИ БАШОРАТЛАШДА ФЕРОМОН ТУТИЧЛАРНИНГ ААМИЯТИ

Г.. Шокирова Фарона политехника институти ўза тунлами ўза, маккажўхори, помидор ва боша экинларнинг энг ашаддий кушандаси исобланади.

Одатда ўза тунлами авлоддан – авлодга нуфузини кучайтириб боради. Бу унинг хатчанглик хусусиятлари (зурритининг) кучайиб бориши билан боли бўлади. Яъни авлоддан – авлодга барча хатий кўрсаткичлари юорилашиб боради (Ларченко, 1968; Хўжаев ва б., 2012). Шунинг учун баор ойларидаги биринчи (бегона ўт авлоди) амда биринчи ўза авлодларига арши кураш асосан биологик (трихограмма+бракон) усул рдамида амалга оширилиши мумкин. Лекин шарти шуки, кушандаларни таратиш муддатларини анилаш учун албатта амалий назоратлар билан тасдиланган феромон тутич кўрсаткичлари хизмат илиши керак. Бунда, феромонли тутичлар тавсияларга оид ўза шоналай бошлаганидан кейин далаларга тикилади (аввал ар 10 гектарга 1 тадан, кейинчалик 2 гектарга 1 тадан, Солихов ва б., 2013).

ўза экилган майдонга тикилган феромон тутичларни текшириш (1), илинган капалаклар (2), ўза шонасини (3) амда помидор мевасини (4) шикастлаган тунлам уртлари.

ўза тунламининг капалакларини номозшом ўшимчасини ўшиб айтилади. Сабаби - у асосан номозшом ва кечурун учиб, кундузлари салин ва орону жойларда беркиниб ўтиради.

Шунинг учун ам, бу капалакларни кечаси электр лампаларга йииб олмочи бўлганлар беуда иш билан шуулланадилар. Капалаклар 2 м баландлик орасида бир меърда учади, шунинг учун феромон тутичларни ўза баландлигига мослаб (зиналик илиб) тикиш шарт эмас.

Даставвал феромон тутичларни назорат илиш ар 3 кунда 1 марта амалга оширилади, аммо капалаклар илина бошлаганидан кейин, ар куни (эрталаб) назорат илинади. Учбурчак феромон тутич ичидан илинган капалакларни чумчу илиб кетиши мумкин, шунинг учун буни назорат натижаларида исобга олиш зарур.

ўза шоналаш даврига кирганидан кейин тикиб уйилган феромон тутичларнинг ар бирига 1 кунда ўртача 3-4 капалак илиниши, далага трихограмма таратиш тараддудига тушиб, яна 3-5 кундан кейин буни амалга ошириб, яна 5-6 кундан кейин айтаришни талаб этади. Шунга арамай, махсус назоратлар далада урт пайдо бўлганлигини кўрсатса, бракон кушандасини таратишга тўри келади.

Браконнинг фаат урочи зоти тунлам уртларини чаиб (фалажлантириб) устига тухум ўйиб кетади. Идишда эса кушанданинг урочи ва эркак зотлари тахминан тенг мидорда бўлади. Шунинг учун урочи зот сонига нисбатан даладаги урт зичлигига араб, ар 5-10 та уртга 1 зот нисбатида ўйилади.

Мисол учун, бизнинг назоратларимиз шуни кўрсатдики, ар 100 туп ўзада ўртача 2 та урт аниланган. Бу деганики, ар гектарда (80 000 туп кўчат бўлса) 1600 та урт бор экан. 10:1 нисбатда кушанда таратилганида, шу далага 160 та урочи зот, ки 320 та аралаш зот таратилиши лозим. Бир афтадан кейин бракон таратиш такрорланади. Шундай илиб, фаат ўз ватида сифатли биоматериал таратишгина биологик усулдан ониарли самара олишни таъминлайди (тадиотлар Ш.Т. Хўжаев (2004) услубий кўрсатмаларига асосан бажарилди).

Ўзга вазиятларда, биоусулдан етарлича ониарли самара олинмаслиги мумкин. Бунда, осилни салаб олиш учун, инсектицидлардан фойдаланиб кимвий ишлов ўтказилади. Фари шундаки, эндиликда илмий-асосланган фурсат ўтказиб юборилиб, далада кўпро катта ш уртлар пайдо бўлади. Булар эса, биринчидан, маълум зарар етказиб ўяди, иккинчидан, уларга арши кураш ийинлашади. Иложи – юори самарали инсектицидларни (аваунт, суррендер, ланнейт, караген) ишлатишда бўлиб олади.

Адабитлар

1. Хўжаев Ш.Т., Саттаров Н., Шокирова Г. ва б. ўза тунлами: хат кечириши, зарари ва унга арши курашнинг замонавий кўриниши. – Тошкент, 2012. – 83 б.

2. Солихов Ш.И., Тўраев А., Холбеков О., Хўжаев Ш., Шокирова Г. ўза тунлами феромон туткичларидан фойдаланиш бўйича тавсиялар. – Тошкент, 2013. – 3 б.

3. Ларченко К.И. Экология хлопковой совки и сроки борьбы с ней. – Ташкент: «Фан», 1968. – 189 с.

4. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент, 2004. – 103 б.

***

ДИСПЕРС АТЛАМНИНГ ТЕРМИК ХОССАЛАРИ.

Миршарипов Р.Х., Юлдашев Х.А., Турунов Х.

Фарона политехника институти озирги энергетик кризис даврида иссилик энергиясининг сарф мидорини камайтириш йўлларидан бири – дисперс масулотга термик ишлов бериш жаранида унинг термик хоссаларини исобга олган олда технологик жаранини олиб боришдир.

Дисперс атламларда иссилик алмашинув жаранлари атламнинг турли параметрларига донадор зарраларнинг физик-кимвий оссалари, ўлчамлари, зарранинг аппаратдаги аракат механизми, аппаратнинг конструктив режим параметрлари ва унинг боша ишчи параметрларига боли. Ишлаб чиаришнинг турли жаранларида ишлов берилатган донадор зарранинг параметрлари бир ил бўлмай, уларнинг ўлчамлари, геомерикаси, формалари турлича бўлиб, иссилик алмашинув жаранига таъсир илади.

Тадиотчилар донадор атламдаги иссилик алмашинув жаранларига унинг физик-кимвий хоссаларининг таъсирини жуда мураккаблигини таъкидлайдилар. Иссилик алмашинув жаранининг интенсивлиги атлам материалининг зичлиги, иссилик сиими, иссилик ўтказувчанлиги, намлиги, овушолиги ва кўплаб боша параметрларига боли.

Ишлов берувчи аппартлардаги дисперс материал зарраларнинг аракатланиш механизми ўрганилмаган ва озирги кунда шу турдаги аппаратларда дисперс материалнинг ягона гидродинамик назарияси мавжуд эмас. Оим ва атлам тузилиши, заррачалар феъли ва уларнинг ишлов берувчи механизмлар билан ўзаро таъсири тўрисида-билимларнинг етарли эмаслиги, иссилик алмашинуви назариясига таъсир этади.

Иссили алмашиниш жарани учун урилма лойиаланатганда жараннинг интенсив боришига аракат илинади, бундан ташари лойиаланатган урилма итисодий жиатдан ам оптимал бўлмои шарт. Иссилик ўтказиш жаранининг интенсив бўлиши иссилик ўтказиш коэффициентининг ийматидан боли бўлади, унинг ийматини ошириш учун иссиликни ўтказатган девор алинлиги минимал, иссилик бериш коэффициентларини максимал ийматда бўлишига эришиш шарт. Бунга иссилик ташувчилар оим режимини турбулент бўлишини таъминлаб эришилади. Агар иссилик бериш коэффициентлари орасидаги фар катта бўлса, улардан кичигининг ийматини ошириш масадга мувофидир.

Контакт иссилик алмашинуви (контакт вати, заррачалар структураси, контактдаги заррачалар сони ва х.к) муаммоси аппаратдаги гидродинамик шароит билан ўзаро боли. Сочилувчан моддалар микроскопик исмларининг харакати ватида уларнинг ўзаро зарралари билан аралашуви натижасида иссилик энергиясининг узатилиши ва узатилган иссилик мидори тегиб турган сирт катталигига ва иссиликнинг ўтиш ватига боли бўлади. Заррачалар харакатланиш параметри кўпинча ишлов берувчи аппаратнинг геометрияси, материалнинг аппаратдаги тезлигига амда аппарат ишлаш режимига боли бўлади.

Иссилик бериш коэффициентининг мидори муит тезлиги, зичлиги, овушолиги, иссилик - физик хоссалари, деворнинг шакли, ўлчамлари ва адир-будирлигига боли бўлганлиги сабабли, иссилик бериш коэффициентини исоблашнинг умумий тенгламаси йў. Шу сабабли кўп сонли тажриба натижалари асосида, ўхшашлик назарияси критериал тенгламаларидан фойдаланиб турли хусусий оллар учун критериал тенгламалар келтириб чиарилади.

***

АВТОКЛАВДА МАТЕРИАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИБ ЯНГИ МАХСУЛОТ ОЛИШ

ЖАРАЁНЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Зайнобидинов М., Вохидова Н.,Хакимов А., Тожиев Р.Ж., Фарона политехника институти Агар арорат режимларини, сув буи ва бу-газ аралашмаси таъсирда хом ашларнинг сунъий тошларга айланиш жаранларини бошариб бориладиган бўлса, физик жаранлар ам автоклавдаги босим ўзгаришига физик-кимвий жаранлардан кам бўлмаган даражада таъсир илиши мумкин экан.Юоридагилардан келиб чииб автоклав ишлов бериш режими уч босични ўз ичига олган, яъни кўтариш-ушлаб туриш-босимни чиариш босичларига бўлиш мумкин.

Биринчи босич- автоклав юори босимдаги исси бу ва масулот билан тўлазилгандан сўнг бошланади.

Иккинчи босич- автоклав ва унинг ичидаги масулот ароратини бир меърда турун бўлиб туришидан бошланиб, босимни пасайтириш бошланганда томом бўлади. Автоклав ичига исси бу беришни тўхтатишдан бошланиб, масулотни олиб чииш билан якунланади. Кейинчалик автоклав ишлов бериш технологияси ривожланиб, унинг натижасида ар хил номенклатура масулотлари кўпайиб уларнинг ўлчамлари, сифатлари яхшиланиб бориши, масулот етиштиришдаги физик жаранларнинг хилма-хиллиги, олаверса, сув буларнинг термодинамик хусусиятларини исобга олиш таклиф илинган. Масулот сиртининг иссилик алмашинуви сув буининг конденсацияланганлигига боли бўлади.Шу олатда (1000 С гача) ароратнинг максимал паст-баландлиги вужудга келади, яъни масулот сирти билан унинг ўрта ичидаги арорат 30-500 С бўлиши, бундан ташари масулотнинг конфигурацияси, ўлчами ва иссилик ўтказувчанлиги, шу билан бирга ароратнинг баланд-пастлиги натижасида осил бўладиган зўриишлар масулотни риб юбориши мумкин. t, яъни босим кўтарилатган даврдан бошлаб автоклав ичидаг и босим максимал даражаси етади. Шу даврда нафаат арорат кўтарилади, балки босим ам ошиб кетади.

Босимнинг ошиши иссилик алмашиниш жаранини тезлаштиради. Бу юори босимда масулот овакларига кириб, кўндаланг кесим бўйича издиради. Шу босичда масулот сирти ва ичида арорат 3-50 С га фар илади холос. Шунинг учун масулот шаклининг бузулиши рўй бермайди, чунки у мустакам бўлиб олади.Бир хил ароратда ва бир ил босимда ушлаб турилади.

Масулотнинг кўндаланг кесими бўйича ароратни ушлаб туриш бошланганидан 30-60 даиа ўтганидан сўнг арорат ва босим бир хил бўлиб олади.

Изотермик жаранни ушлаб туриш, масулот сифатига ўйилган талабларни амалга ошириш учун керак.

Бир анча ват ушлаб туриш белгилаб ўйилган онуниятга асосан бўйсуниши керак:

анча босим юори бўлса, шунча автоклав режими иса бўлади.

***

ЧАНГ УШЛОВЧИ ЯНГИ УРИЛМАНИ ТАДИ ИЛИШ

Тожиев Р.Ж., Садуллаев Х.М., Тожибоев К.

Фарона политехника институти Ўта кичик (субмикрон) заррачаларни ушлаш учун озирда ўлланилатган усуллар ва аппаратлар технологик ва эксплуатацион муаммолар туфайли яхши самара бермай келяпти.

Натижада аво муитининг ўта майда зарарли хусусиятли заррачалар билан ифлосланиши оибатида токсик моддаларнинг тўпланиши юз бериб оир хасталиклардан нобуд бўлиш оллари кузатилмода. Дун бўйича инсорнларнинг 10% и аллергенлар таъсирига учраган. Атмосфера авосининг ифлосланиши, айвонларнинг, уш ва ашаротларнинг нобуд бўлишига сабабчи бўлмода. Ишлаб чиариш корхоналаридан ташланадиган фторидлар таъсиридан бир атор мамлакатларда асаларилар, ўйлар, йирик шохли айвонлар ва уй паррандаларининг ппасига ирилиб кетганлиги исобга олинган.

Хуллас, атроф-муитни ар хил чииндилар билан ифлосланиши шу муитда яшатган ва ўсатган жонзотлар учун жуда катта зарар етказмода.

Шунинг учун атроф-мухитни чиинди газлар ва чанглардан тозалаш муаммоси жуда актуал бўлиб турибди. Бу муаммо устида дун олимлари ва мутахассислар илмий-ишлар олиб бормодалар.

озирги кунда ифлосланган газ чииндиларини, чангли газларни тозалаб атмосферага – тоза авога чиариб юбориш учун уйида усуллардан фойдаланилмода: гравитацияли, механик, электрик, фильтрлаш ва ўллаш.

Газларни ювиш йўли билан чангдан тозалаш усулидан фойдаланилганда чангли оим томчи ки плнка (юпа пардалар) олатидаги суюлик билан контактда бўлади. Гидрофил хоссали чанг суюлик юзасига пишиб, у билан бирга урилмадан ташарига юборилади.

Газювувчи урилмаларда механик (марказдан очма), пневматик суюликнинг сочилиши газ рдамида амалга оширилади ва мосламалар форсункалар ишлатилади. (форсунка-суюликларни пуркаб берувчи асбоб). Механик форсункалар энг кўп таралган бўлиб, тузилиши содда, ишлатиш улай.

Шу сабабли ўта майда заррачаларни хўл усулда ушловчи аппарат конструкцияси такомиллаштирилиб, унда бир-бирига арама-арши оим муитида чанг ушлаш самарадорлигини ошириш жарани тади илинди.

ўл усулда чанг ушловчи аппаратларда суюлик (одатда сув) чангли газга пуркалиб, чанг заррачалари газ ва сув томчилари тўнашуви натижасида чўкади амда шлам тарзида аппаратдан чиарилади.

Оддий чанг ушловчи аппарат – скруббер урилмаси цилиндрсимон корпус, тангенциал ўрнатилган кириш увури, чангли газ аралашмасини ва суюликни аппаратга айдовчи урилмалар (вентилятор ва насос), Вентури скруббери амда тозаланган газни чиариб юбориш увурларидан ташкил топган бўлади.

Сув томчилари газ билан биргаликда диффузор орали ўтиб тезлиги пасаяди ва циклонсимон сепараторга бориб тушади. Марказдан очма кучлар таъсирида аппарат ички деворига бориб урилган чанг заррачалари газдан ажралади ва девор бўйлаб чўка бошлайди.

Сув томчилари билан бирга юорига газ оими таъсирида кўтарилатган ўта майда чанг заррачалари арама-арши оим таъсирида аппарат пастки исмига олиб тушилади ва шлам тарзида аппаратдан чиарилади.

***

ОХАК ПИШИРИШ УРИЛМАСИ ЧЎДОНИ ТУРЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Тожиев Р.Ж., Исомиддинов А.С., Махмудов Б.

Фарона политехника институти Табиий оактошдан оак олиш технологияси хом-ашни азиб олиш, майдалаш, саралаш ва пишириш жаранларидан иборат бўлиб, бунда энг кўп сарф-аражат талаб иладигани пишириш жарани исобланади.

Шу сабабли, тадиотчилар асосий эътиборни оак пишириш технологик жаранини такомиллаштириш, или турларини танлашда мааллий или ресурсларини исобга олиш, или турлари ( газсимон, сую ва атти) нинг нишида осил бўладиган иссилик мидори, ниш жаранининг атроф-муитга таъсири, итисодий кўрсаткичлари каби йўналишларга арататганлиги бежиз эмас.

Маълумки, табиий оактошдан оак масулоти олиш асосан шахтали печларда амалга оширилади. озирги кунда Фарона вилоятининг увасой шахрида саноат асосида оак ишлаб чиаришда газ илисидан фойдаланилмода. Оак пишириш жарани жуда катта мидорда газ илиси талаб этиши, вилоятимизда газдан тежаб фойдаланиш зарурияти ва унинг нисбатан имматлиги ушбу или ўрнига мамлакатимизда катта заирага эга бўлган, нисбатан арзон ва нганда оак пишириш учун етарли иссилик осил ила оладиган кўмир кукунидан фойдаланиш масаласини атнинг ўзи олдимизга долзарб вазифа илиб ўймода.

Бундан ташари, озирги даврнинг талаби нисбатан кичик габаритли, замонавий шахтали печлардан фойдаланган олда оак ишлаб чиарувчи кичик (мини) корхоналар сонини кўпайтириш, уларни истеъмолчи объектлар яинига жойлаштириш бўлиб, ушбу тадиотда бу вазифа ам эътиборга олинди.Камерали чўдонда или уюрмали усулларда ндирилади.

аво оими или (кўмир кукуни) зарраларини уюрма траекторияси бўйлаб олиб юради ва унинг яхши нишини таъминлайди. Тажрибаларнинг кўрсатишича, уюрма усулида атти илини фаат чанг олидагина эмас, балки яхши майдаланган бўлакчалар олида ам иш мумкин.

Шахтали печда илини тўли ниши учун зарур бўлган авонинг назарий жиатдан зарурий мидорини исоблашда аво билан или идеал аралашади ва кислороднинг ар айси зарраси нувчан элемент билан бирикишга улгуради, деб фараз илинади. Лекин, амалда авонинг исобланган мидори илининг тўли ниши учун етарли бўлмайди. Ёниш жаранини ўтхонада кислороднинг хаммаси нувчан элементлар билан тўнашадиган илиб етказиб бўлмайди. Унинг бир исми ниш реакциясига киришмайди ва тутун газлар билан бирга эркин олда оак пишириш камерасига ўтиб кетади. Ёилини тўли ниши учун авони исоблаб топилганидан кўпро мидорда бериш зарур.

Шундай илиб, шахтали печларда нисбатан арзон ва катта мааллий заиралари мавжуд бўлган кўмир кукуни ва бўлакларидан фойдаланишнинг келажакда истиболи катта бўлиб, бу усулнинг уйидаги афзалликлари бор:

- паст навли кўмирни, амда кўмир азиб олишда, уни бойитишда осил бўладиган олди чииндиларни катта увватли озон урилмалари ўтхоналарида иш мумкин;

- ортича аво коэффициенти =1.3-1.5 бўлганда чала ниш исобига бўладиган исрофлар кескин камаяди ва ўтхона самарадорлиги итисодий жиатдан юори бўлади;

- шахтали оак пишириш печларидаги ниш жаранини тўла механизациялаштириш ва автоматлаштириш мумкин.

- мазкур усулдан катта увватли чўдонлардан ам фойдаланиш мумкин.

Адабитлар:

1. Монастыров А.В. Производство извести. М., Высшая школа, 1971 ***

МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШДА МАБУЛ КЕСИШ МАЪРОМЛАРИНИ АНИЛАШ

УСУЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИИШ

Маткаримов А.А.

Фарона политехника институти Машина ва механизмларни сифатли ва итисодий жиатдан мабул тайрлаш машинасозлик корхоналарининг асосий вазифаси исобланади.

озирги замон машинасозлигида материалларни ва металмас материалларни кесиб ишлаш жарани турли кўринишга эга бўлиб асосан машинасозлик корхоналарининг механик ишлов бериш цехларида амалга оширилади.

Бозор итисодити шарофати туфайли бу цехларда замон талабига жавоб берадиган дастголар, жиозлар мавжуд бўлиб улар турли хилдаги масулотларни тайрлаш учун хизмат иладилар. Олиб борилган тадиотлар шуни кўрсатадики, масулот тайрлаш учун кетган ватнинг 55 – 60% ни механик ишлов бериш жарани ташкил илади.

Машина деталларига кичик партиялаб механик ишлов беришда, мабул кесиш маъромларини анилаш усулларини ишлаб чииш, уларнинг технологик кўрсаткичларга таъсирини ўрганиш ва шу йўналишда ўтказилган тажрибалардан олинган натижаларни кичик партиялаб механик ишлов берувчи ишлаб чиаришга тадби илиш учун тавсия этиш бугунги кундаги энг долзарб масалалардан биридир.

Кесиш тезлиги кесиш режимининг асосий элементидир. Кесиш тезлигини ошириш билан станокнинг иш унуми ошади, йўнишга кетадиган асосий технологик ват камаяди ва детал йўнилган юзасининг тозалиги ошади. Аммо кесиш тезлиги оширилганда кесувчи асбоб тез ейилади, бу эса кесувчи асбобнинг турунлигини пасайтиради. Кесувчи асбобнинг турунлиги деганда унинг ўтмаслангунча ишлаш вати тушунилади.

Заготовкани кескич билан йўнишда кесиш тезлигининг иймати уйидаги омилларга:

1) йўниладиган матриалнинг физик-механикавий хоссаларига;

2) кескичнинг турунлигига;

3) кескич материалининг хрссаларига;

4) кесиш чуурлиги ва еуриш ийматига:

5) кескич геометриясига;

6) кескич танаси кўндаланг кесимининг ўлчамига;

7) кескичнинг йўл ўйрладиган ейилиш даражасига;

8) ишлов бериш.турига (йўниш, йўниб кенгайтириш, торец йўниш, кесиб тушириш);

9) мойлаш-совитиш суюлиги ишлатиш-ишлатилмаслигига болидир.

Йўниладиган материалнинг физик-механикавий хоссалари кесиш тезлигига катта таъсир кўрсатади. Металлнинг мустакамлик чегараси ва аттилиги анчалик катта бўлса, кесиш тезлиги шунчалик кичик. бўлади ва, аксинча, юмшо металл ва отишмалар катта тез-ликлар билан ишланади. Кесишнинг йўл ўйиладиган тезли-гига металлнинг химиявий таркиби, структураси, иссилик ўт- ' казувчанлиги ва заготовка сирти атламининг олати катта таъсир этади. Пўлат таркибида углерод мидорининг ортиб бо-риши билан унинг иссилик ўтказувчанлиги пасаяди, бу эса-кесиш зонасида температуранинг кўтарилишига ва кесиш тез-лигининг пасайишига сабаб бўлади. Пўлат таркибидаги легир-ловчи элементлар (кремний, марганец, хром, вольфрам, титаа ва бошалар) амда карбидлар пўлатнинг иссилик ўтказувчанлигини пасайтиради, пухталик ва аттилигини оширади,. булар эса пўлатнинг кесиб ишланувчанлигини монлаштиради. Чўянни кесиб ишлаш тезлиги пўлатни кесиб ишлаш тезлигида» пастро бўлади. Бунинг сабаби шуки, чўянда карбидлар, ум, шлак ва боша ўшимчалар бўлганлигидан унинг иссилик ўтказувчанлиги паст ва ишалаб едириш хусусияти юоридир. Буларнинг аммаси кесувчи асбобнинг интенсив равишда ейилишига ва кесиш тезлигининг пасайишига олиб келади.

Деталга механик ишлов беришнинг итисодий кўрсаткичларини ва кесиш жаранининг физик

– технологик имкониятларини таъминлаш учун кесиш маромларининг параметрларини танлаш зарур бўлади.

Кесиш маромларининг уйидаги кўрсаткичлари мавжуд: техник, дастгонинг, кесувчи асбоб ва хом – ашнинг тузилиш хусусияти, ишлов бериш жаранида асбобнинг мустахкамлиги ва чидамлилиги, мосламанинг мустахкамлиги, дастгонинг алохида исмлари, кесувчи асбобнинг эластик деформацияга чидамлилиги, детал, дастго ва бошалар. технологик, деталнинг ишлов берилгандан кейинги хусусияти (юза тозалиги, деталнинг ўлчам ва геометрик формаси анилиги.) ташкиллаш – ишлаб чиариш, ишлаб чиариш дастголарида вазифанинг юкланиши, ишлов бериш линиясининг такрорланиши (такти) ва бошалар. итисодий, ишлов бериш унумдорлигини анилаш.

Кўп сонли технологик имконият вариантларидан энг мабул кесиш маромларини танлаш мабуллаш принципининг асоси хисобланади.

Хом – аш хусусиятининг ўзгариш асоси, кесувчи асбоб, ишлов бериш жаранида ўзаро таъсирнинг физик онуниятларини, дастго – мослама – асбоб – детал системасининг хусусияти ва дастгонинг кинематик ва динамик имкониятлари кесиш маромларини энг мабулини анилашнинг омили бўлиб, деталга шакл бериш жаранини таъминлашнинг абул илинган техник шартларига ишлов бериш жаранида энг кам менат сарфини мослигини ифодалайди.

Кесиш маромларининг энг мабулини танлаш учун уйидаги масалаларни ечимини топишга тўри келади: мабуллаш критериясини танлаш; мабуллаш критериясини кесиш маромларининг параметрлари билан физикавий болилигидан келиб чииб асосий (масадли) функцияни зиш;

Кесиб ишлов бериш майдонида техник ташкиллашни шаклллантириб ишлаб чиаришга тадби этиш;

ишлаб чиаришнинг итисодий сифатини ошириш; кесиш маромларининг энг мабулини танлаш;

чегараланган ани шартли техник масала ва маълум бир масадга йўналтирилган даражали функция кўринишидаги ифодаларни тузиш; Кесиш маромларини мабулини анилаш учун алгоритм тузиш;

Алгоритмнинг ташкил этувчи омилларини анилаш; (ўлда исоблаш билан, ЭХМ рдамида) Хисоблаш учун керакли хужжатларни тайрлаш. Хисобни бажариш.

Кесиш маромларининг мабулини хисоблашда масалани муваффаиятли хал этиш учун кесиш жаранининг онуниятларини техник чегараланиш шартларини, тенгламаларни айта анализ илиш, мабуллаш критерияси хусусиятини тади этиш зарур.

***

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

Пирматов Н.Б., Исаматова Д.Н., Исматуллаев Р.Н., Камалов Н.К.

Фергангский Политехнический Институт К традиционным источникам относят средства выработки энергии, функциони-рующие на нефти, угле и природном газе. Все это - невозобновимые источники. Планета обладает ограниченными их запасами. И это ставит перед человечеством проблему поиска новых способов выработки энергии, ведь через некоторое время эти запасы могут закончиться. Энергосберегающие технологии и охрана природы - важнейший аспект промышленности ближайшего времени.

К так называемым нетрадиционным источникам энергии относятся геотермальная энергия, энергия солнца, энергия ветра, морских волн, тепла морей и океанов, а также малая гидроэнергетика

- морские приливы и отливы, биогазовые установки и другие преобразователи энергии.

Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ) - устройство для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую.

Основное отличие от традиционных тепловых и атомных источников энергии заключается в полном отсутствии сырья и отходов. Соответственно, ветрогенераторы не наносят никакого вреда окружающей среде.

Небольшие ветрогенераторы могут эффективно работать и при относительно низких скоростях ветра, поэтому имеют более широкую географию установки. Активно развивается индустрия домашних ветрогенераторов. К примеру, для обеспечения электроэнергией небольшого дома вполне достаточно установки номинальной мощностью 2 кВт при скорости ветра 8 м/с. Если местность не ветреная, ветрогенератор можно дополнить фотоэлектри-ческими элементами или дизель-генератором.

Существуют два основных типа ветрогенераторов: с вертикальной осью вращения и с горизонтальной. Эффективность ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения выше, чем у вертикальных ветрогенераторов.

Ветер дует почти всегда неравномерно. Значит, и, генератор будет работать нерав-номерно, отдавая то большую, то меньшую мощность, ток будет вырабатываться переменной частотой, а то и полностью прекратится, и притом, возможно, как раз тогда, когда потребность в нем будет наибольшей. В итоге любой ветроагрегат работает на максимальной мощности малую часть времени, а в остальное время он либо работает на пониженной мощности, либо просто стоит.

Строение малой ветряной установки:

1. Ротор; лопасти; ветротурбина; хвост, ориентирующий ротор против ветра

2. Генератор

3. Мачта с растяжками

4. Контроллер заряда аккумуляторов

5. Аккумуляторы (обычно необслуживаемые на 24 В)

6. Инвертор (= 24 В - ~ 220 В 50Гц), подключенный к электросети.

Малые ветрогенераторы могут работать автономно, то есть без подключения к общей электрической сети. Некоторые современные бытовые ИБП имеют модуль подключения источника постоянного тока специально для работы с солнечными батареями или ветрогенераторами.

Таким образом, ветрогенератор может быть частью домашней системы электропитания, снижая потребление энергии от электросети.

Основными факторами приводящими к удорожанию энергии получаемой от ветрогенераторов, для использования в промышленности, являются:

необходимость получения электроэнергии промышленного качества ~ 220В 50 Гц (применяется инвертор, ранее для этой цели применялся умформер) необходимость автономной работы в течение некоторого времени (применяются аккумуляторы);

необходимость длительной бесперебойной работы потребителей (применяется дизельгенератор).

Считается, что применение малых автономных ветрогенераторов в быту малоцелесообразно изза:

высокой стоимости инвертора — примерно 50 % стоимости всей установки (применяется для преобразования переменного или постоянного тока получаемого от ветрогенератора в переменное напряжение стандарта бытовой электросети (220 В 50 Гц);

высокой стоимости аккумуляторных батарей ~ 25 % стоимости установки (используется в качестве источника бесперебойного питания при отсутствии или пропадании внешней сети);

для обеспечения наджного электроснабжения к такой установке иногда добавляют дизельгенератор, сравнимый по стоимости со всей установкой.

На кафедре «Электрические машины и кабельная техника» создан микроветрогенератор на основе динамо втулки, которые используются для велосипедов.

Для велосипедов выпускают динамо втулки, которые вырабатывают ток, средней мощностью 3 ватт, это как раз как мощность стандартного зарядчика для телефона. Также эти генераторы специально спроектированы для работы на малых оборотах, и крутятся на велосипеде со скоростью его колеса в отличие от старых динамок, которые прижимались "головкой" к покрышке и за один оборот колеса делали 20-30 оборотов Ветроэлектрические установки могут работать как совместно с сетью, так и в автономном режиме. Принцип действия микроветрогенераторов заключается в следующем: ветер раскручивает лопасти, приводя в движение вал электрогенератора, генератор, в свою очередь, вырабатывает электрическую энергию.

***

ПУТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ВОЛОЧИЛЬНЫХ

СТАНОВ

Н.Б. Пирматов, Д.Н.Исаматова, Норхўжаева Н.Н.

Ташкентский Государственный Техничский Университет, Ферганский Политехнический Институт Волочильные станы являются широко распространенным типом станов в волочильном производстве.

На их долю приходится большая часть произведенной проволоки-заготовки, которая далее используется для волочения на тонкие и тончайшие диаметры. Такие станы являются основной частью современной технологии производства проволоки.

Следует отметить, что работоспособность волочильного стана зависит от состояние волочильного, механического и электрического оборудования. Наибольшую долю среди подобных станов занимают волочильные станы типа UZDWG40/160, электропривод которого строится на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Существенная экономия электроэнергии (10-30%) может быть достигнута за счет внедрения частотно-регулируемого электропривода на волочильных станах, что в сочетании с современными средствами автоматизации, кроме экономии в зависимости от условий эксплуатации позволяет увеличить срок службы волочильных станов [1-3]. Существует несколько путей решения задачи энергоэффективности: использование энергетически эффективного оборудования или реализация оптимального закона управления технологическим процессом посредством управления регулируемым электроприводом.

Асинхронный электропривод волочильных станов является массовым и энергоемким классом технических систем, для которого можно выделить следующие характерные подходы решения рассматриваемой проблемы.

- совершенствование конструкции преобразователей энергии;

- рациональная оптимизация работы асинхронного двигателя;

- использование принципов автоматического управления;

- разработка законов энергосберегающего управления.

Преобразователь частоты должен обеспечить выполнение следующих требований:

- плавное нарастание момента асинхронного двигателя волочильного стана;

- плавный пуск волочильного стана;

- выравнивание нагрузки асинхронного двигателя после достижения номинальной скорости.

Несмотря на значительную стоимость современных преобразователей, окупаемость вложенных средств за счет экономии энерго и ресурсосбережений не превышает в среднем 1,5 лет.

Это вполне реальные сроки, а учитывая многолетний ресурс подобной техники, можно подсчитать ожидаемую экономию на длительный период принять правильное решение.

Важная особенность преобразователей частоты заключается в том, что они представляет из себя один наиболее выгодных объектов для инвестирования средств предприятия.

С одной стороны инвестируя средства в преобразователя частоты для своего производства, предприятие гарантированно возвращает эти средства за период срока окупаемости, а последующие 15-20 лет предприятие просто получает чистую прибыль.

При использовании преобразователя частоты появляются следующие технические возможности:

- регулирование частоту вращения от нуля до номинальной и выше номинальной;

- плавный разгон и торможение асинхронного двигателя волочильного стана;

- ограничение тока на уровне номинального в пусковых, рабочих и аварийных режимах работы асинхронного двигателя волочильного стана;

- увеличение срока службы механической и электрической частей волочильного стана;

- высвобождается некоторое оборудование;

- монтаж преобразователя частоты возможен в стандартной ячейке распредустройства на месте высвобождаемого оборудования.

Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя в этом случае производится путем изменения частоты и величины напряжения питания двигателя.

КПД преобразователя частоты очень высокое и составляет порядка 97-98%. При этом из сети потребляется практически только активная составляющая тока нагрузки.

Литературы

1. Туганбаев А.И., Туганбаев И.Т., Шарлот В.В. Основные направления повышения экономических показателей электроприводов волочильного оборудования/ Вестник КазНТУ.-Алматы.: КазНТУ, 1995, Вып.3. С.17-23.

2. Радионов А.А., Усатый Д.Ю., Линьков С.А. Основные направления реконструкции волочильных становОАО «Белорацкий металлургический комбинат»/ Электрические системы и комплексы:

Межвуз.сб.науч.тр. –Магнитогорск, МГТУ, 2004. Вып.9. С.69-73.

3. Радионов А.А., Карандаев А.С.. Электропривод моталок и разматывателей агрегатов прокатного производства. Учеб. Пособие. Магнитогорск.: МГТУ, 2003.

***

QISHLOQ XO‘JALIGIDA ISHLATILADIGAN AYRIM AZOTLI MINERAL O‘G‘ITLARNING

SINFLANISHI.

M.Xojimatov, R.Bo‘riyev, G.Ubaydullayeva Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti Hozirgi kunda Yer shari yuzasining 10% ga yaqin qismiga qishloq xo‘jalik ekinlari ekiladi.

Mamlakatimizda qishloq xo‘jalici ekinlariga bo‘lgan e‘tibor yuqoridir. Chunki bizning iqlimimiz dexqonchilik uchun qulay hisoblanadi. Mamlakatimizda aholi soni to‘xtovsiz o‘sib borayotganligi sababli ularni oziq-ovqat maxsulotlari bilan ta‘minlash uchun hosildorlikni yanada orttirish zarur bo‘ladi. Buning eng muhim omillaridan biri mineral o‘g‘itlardan oqilona foydalanish hisoblanadi. O‘g‘it- bu o‘simliklar oziqlanishi,o‘sishi va rivojlanishida, tuproq unumdorligini oshirishda qo‘llaniladigan vositadir. Jumladan azotli mineral o‘g‘itlar juda muhim ahamiyatga egadir Fosfomochevina ( T.Sh 6.3-93:2010 Коd ТIF TN 310 559 0000) - karbamid va ammofosni mexanik aralashtirish yo‘li bilan hosil bo‘ladigan aralashtirilgan o‘g‘itlardan biri hisoblanadi. Bu o‘g‘it nordon va nordon bo‘lmagan tuproqlar uchun qo‘llash ayniqsa samarali hisoblanadi.

Fosfomochevinani uzoq ta'sir etadigan, asosiy samarali azot - fosforli o‘g‘it sifatida yoki turli tuproqlarda barcha sabzavot va qishloq xo‘jalik ekinlari ostiga ozuqa sifatida qo‘llash tavsiya etiladi. Fosfomochevinani meva va sabzavot ekinlarini ildizdan tashqari oziqlantirish uchun, shuningdek dondagi oqsil moddasi miqdorini oshirish maqsadidaham qo‘llash mumkin.

Respublikamiz zavodlarida Fosfomochevina uch xil markada FM 1; FM 2; FM 3.markalarida ishlab chiqariladi.

1-jadval Fosfomochevina markalari tarkibi.

Ko‘rsatkichlar nomi Markalar uchun me'yorlar(%) No FM 1 FM 2 FM 3 1 Umumiy azotning massa ulushi (N) 40 40 40 2 Umumiy fosfatlarning massa ulushi P2O5 ga 3,5 2 1 qayta hisoblanganda Ammoniy sulfat o‘g‘iti (ГОСТ 9097-82 Коd ТIF TN 310 221 0000)- tarkibi ammoniy shaklidagi 21% azot va sulfat-ion shaklidagi 24% dan ortiq oltingugurtdan iborat bo‘lgan, o‘simliklarni oziqlanishi uchun muhim bo‘lgan o‘g‘itdir. U ozgina gigroskopik bo‘lib, kam yopishadi, yaxshi sochiladi va suvda tez eriydi, havoda yoyilib ketmaydi va sochiluvchanligini saqlaydi. Tashqi ko‘rinishi jihatidan ammoniy sulfat - oq yoki nimrangli kristall holdagi kukun bo‘lib, och sariq va pushti rangda ham bo‘lishi ruxsat etiladi. Ammoniy sulfat ozuqa sifatida qo‘llaniladi. Bu o‘g‘itni nafaqat bahorda, kuzda ham yerga solish mumkin, chunki ammoniy sulfatning ammoniyli azoti tuproqdan yuvilib ketmaydi va o‘simliklar tomonidan yaxshi o‘zlashtiriladi.

2-jadval Ammoniy sulfatning tarkibi.

Ko‘rsatkichlar nomi T/r

1. Tashqi ko‘rinishi Oq yoki shaffof kristallar

2. Azotning massa ulushi quruq moddaga qayta hisoblanganda, %, 21 kam emasPages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 11 |
Похожие работы:

«"ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" Электронный журнал Камского государственного института физической культуры Рег.№ Эл №ФС77-27659 от 26 марта 2007г №1 (1/2006) УДК 61:796 ОБЗОР МЕТОД...»

«Известия Тульского государственного университета Естественные науки. 2012. Вып. 2. С. 246–252 Биология УДК 581.1: 577.1 Исследование морфогенеза проростков при прорастании семян вики в присутствии ионов никеля Э. А. Абрамова, В. В. Иванищев Аннотация. Исследовано влияние различных концентраций ионов никеля на развити...»

«Научно-исследовательская работа Определение дубильных веществ в корневище бадана толстолистного (Bergenia crassifolia (L.)Fritsch.), культивируемого в Кузбасском ботаническом саду Института экологии человека СО РАН Выполнил: Мальцев Михаил Дмитриевич учащий...»

«ЗЕЛЕНИНА АННА СТАНИСЛАВОВНА МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН КОРОВ ПРИ РАЗНОМ АМИНОКИСЛОТНОМ СОСТАВЕ ОБМЕННОГО ПРОТЕИНА В РАЦИОНЕ 06.02.08 – кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соис...»

«Биологические науки УДК 636.2.082.24 Интерьерная классификация типов конституции у коров черно-пестрой и голштинской пород Кудрин Александр Григорьевич, доктор биологических наук, профессор кафедры частной зоотехнии, техн...»

«ферме Сан Себастьяно и производстве оливкового масла Д-р Пьетро Романо является собственником в третьем поколении фермы Сан Себастьяно. Ферма Сан Себастьяно находится в Италии, провинции Калабрия. Начиная...»

«АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ История и философия науки Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки Направленность программы: 03.03.01 Физиология Дисциплина Описание Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь Форма обучения Очная, заочная Индекс модуля Б1.Б.1 Трудоемкость в часах 144 часа Трудоемко...»

«Цибизова Мария Евгеньевна НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И МЕТОДОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВОЛЖСКОКАСПИЙСКОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук научн...»

«Актуганова Софья Андреевна ЛИНГВОЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ НОВОАНГЛИЙСКОГО ПЕРИОДА КАК ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРАКЦИИ Статья посв ящена изучению использов ания обращения в нов оанглийский период с позиции лингв истической экологии междисциплинарной области сов ременного языкознания. Обращение рассматрив ается как элемент интера...»

«1. Цель освоения дисциплины Целью освоения дисциплины "Экология животных" является формирование у студентов навыков в описании животных определенной экосистемы в их взаимосвязи с внешней средой и другими живыми организмами и в применении полученных знаний...»

«Аурика Луковкина Золотой ус и улучшение зрения Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8918907 Золотой ус и улучшение зрения / А. Луковкина: Научная книга; Аннотация В данной книге мы предлагаем вашему вниманию способы улучшения зрения с помощью золотого уса, рецепты для леч...»

«Всесибирская олимпиада по БИОЛОГИИ 2012-13 год. 1 этап. 9-11 кл. Стр. 1 из 4 12. Какие из перечисленных ниже плоских червей НЕ Всесибирская олимпиада по биологии являются эндопаразитам...»

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРООН И ГЭФ Создание потенциала для повышения качества инвентаризаций парниковых газов (регион Европы и СНГ) Инвентаризации Парниковых Газов: Почему Они Важны ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН Глобальный экологический фонд Что та...»

«2014 Географический вестник 4(31) Гидрология ГИДРОЛОГИЯ УДК 504:658.562 С.С.Дубняк © ЭКОЛОГО-ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА КРУПНЫХ РАВНИННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ Рассмотрены проблемы улучшения технического и экологического состояния крупных равнинных водох...»

«Инновационная Интернет-газета "ВАЙЕНШТЕФАН" Vayenshtefan.ru Ноябрь 2014 года Главный редактор Василий Тютин г. Нижний Новгород 2014 год Содержание: Рекламная страница 19.11.2014 "Основная задача НГСХА – подг...»

«ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 29 БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 2012. Вып. 3 Ботанические исследования УДК 581.557.24 В.А. Агафонов, Л.Г. Переведенцева ЭНДОМИКОРИЗА РАСТЕНИЙ РАЗНОТРАВНОГО ЛУГА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА АBISKO (ШВЕЦИЯ) В 2007 г. было проведено исс...»

«УДК 681.2:003.13.001.24 Г.В. Шувалов ФГУП СНИИМ, Новосибирск ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Температура вспышки является важным показателем, который определяет теплофизические свойства нефтепродуктов и характеризует и...»

«ЕФИМОВА Мария Александровна БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ VACCINIUM MYRTILLUS L. И VACCINIUM VITIS-IDAEA L. В ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВАХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТР...»

«Илья Ильич Мечников Природа человека (сборник) Серия "Человек – ген Вселенной" Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8375059 Мечников, Илья Ильич Природа человека: АСТ; Москва; 2014 ISBN 978...»

«Селекция растений в целях улучшения питания Яссир Ислам и Кристина Хотц Поддерживаемые МАГАТЭ исследовательские партнерские отношения сосредоточиваются на проблеме "повышения биологической ценности пищевых продуктов". Ж изнь миллионов страдающих от недоедания детей в развивающихся странах никогда не будет здорово...»

«Гигиена окружающей среды для студентов специальности 1-57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Составитель: Шибека Л.А. – доцент, к.х.н. Кафедра...»

«ПРОЕКТЫ ДОМОВ из оцилиндрованного бревна от бани до коттеджа из экологичного Подарок при материала строительстве! Северный Вологодский лес Как построить баню выгодно? Весеннее предложение Дом из оцилиндрованного бревна за 800 т. р. Большой выбор проектов на сайте RUSNL.RU № 11 О компании Компания...»

«Научно-исследовательская работа Тема: "Минеральные эликсиры: миф или реальность"Выполнил: Зуйков Иван Алексеевич, учащийся 6Б класса МБОУ гимназия "Пущино"Руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна, учитель биологии МБОУ гимназия "Пущино" Оглавление 1. Введение..3 2. Основная часть..6 2.1. Обзор литературы..6 2.2....»

«Экология языка и коммуникативная практика. 2014. № 2. С. 69–77 Медиастилистика Н.И. Клушина УДК 811 МЕДИАСТИЛИСТИКА Н.И. Клушина В статье выделяется в качестве самостоятельной научной дисци...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.