WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 11 |

«1 «НОАНЪАНАВИЙ КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР» МАВЗУСИДАГИ ФАРОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ – АМАЛИЙ АНЖУМАНИНИНГ ...»

-- [ Страница 4 ] --

Агар аво ва ернинг арорати 10°С га кўтарилса, захарли моддаларнинг буланиши икки марта тезлашади. Шамол аводаги захарли моддаларнинг концентрациясини анча камайтиради. атти шамолда ердаги захарли моддаларнинг буланиши кучаяди ва шу тариа ер захарли моддалардан тезро халос бўлади.

авонинг вертикал турунлик олати ам захарли моддаларнинг таралишига таъсир кўрсатади. авонинг вертикал турунлик олатининг 3 тури фарланади: конвекция; инверсия;

изотермия;

Конвекцион аво оими бўлса (конвекция - ер атламидаги или, енгил аво оимининг юорига кўтарилиши) захарли моддаларнинг жанговарлик концентрацияси еч ачон юори бўлмайди. Чунки чидамли захарли моддалар булари ва аэрозоллари тезлик билан юорига кўтарилиб, аво оими билан ўшилиб кетади. Бунинг натижасида зарарланган аво 3 - 4 км га таралиши мумкин.

Инверсия холатларида - ер атламидаги аво оими юори атламлардагига араганда совуро ва оирро бўлади. Бу олат кечаси, эрта тонгда ва аво очи иш кунларида кузатилади.

Бунда аво оими ер атлами юзаси бўйича таралган бўлади, шунинг учун захарли моддалар ўлланилганда, булари кучли концентрацияларда узо масофаларга (20 - 40 км га) таралиб бориши кузатилади.

Изотермия олатида ер юзидаги 20-30 метр аво атламининг арорати бирдай бўлади, авонинг юорига араб аракатланиши кузатилмайди. Бундай олат эрталаб, кечурунги соатларда ва булутли кунларда пайдо бўлади. осил бўлган захарли моддалар булути шамол эсгани туфайли 12 км гача таралиши мумкин.

Ўрта Оси республикалари шароитида чидамли ва чидамсиз захарли моддаларнинг зарарли таъсири камро. Баъзи захарли моддалар зда кундуз кунлари умуман таъсир илмаслиги мумкин.

Захарли кимвий модалар ўлланилганда атоф муитга яни атмосферага,сувга,тупоа ва шу муитда таралган ўсимликларга,хайвонларга ва микроорганизмларга кучли салбий таъсир кўрсатади.Сувларни захарлайди,тупроларни структурасини бузади ва таркибида бегона моддалар меъридан ортиб кетади.Табиийки бундай муитда организмлар яшай олмайди ва ривожланмайди.

Конвекцион аво оими бўлса (конвекция - ер атламидаги или, енгил аво оимининг юорига кўтарилиши) захарли моддаларнинг жанговарлик концентрацияси еч ачон юори бўлмайди.

Чунки чидамли захарли моддаларбулари ва аэрозоллари тезлик билан юорига кўтарилиб, аво оими билан ўшилиб кетади. Бунинг натижасида зарарланган аво 3 - 4 км га таралиши мумкин.

Инверсия холатларида - ер атламидаги аво оими юори атламлардагига араганда совуро ва оирро бўлади.

Бу олат кечаси, эрта тонгда ва аво очи иш кунларида кузатилади. Бунда аво оими ер атлами юзаси бўйича таралган бўлади, шунинг учун захарли моддалар ўлланилганда, булари кучли концентрацияларда узо масофаларга (20 - 40 км га) таралиб бориши кузатилади.

Изотермия олатида ер юзидаги 20-30 метр аво атламининг арорати бирдай бўлади, авонинг юорига араб аракатланиши кузатилмайди.

Бундай олат эрталаб, кечурунги соатларда ва булутли кунларда пайдо бўлади.

осил бўлган захарли моддаларбулути шамол эсгани туфайли 12 км гача таралиши мумкин.

***

АТРОФ МУХИТ ВА ИНСОННИ РАДИАТСИЯДАН ХИМОЯЛАШ

Холмирзаев Ю.М.,Махмудов С.Ю.

Фарона Политехника Иниститути Президент Ислом Каримов "Ўзбекистан ХХИ аср бўсаасида авфсизликка тадид, барарорлик шартлари ва тараит кафолатлари" деб номланган асарида шундай дейди: "Екологик авфсизлик муаммоси аллаачонлар миллий ва минтаавий доирадан чииб, бутун инсониятнинг умумий муаммосига айланган. Табиат ва инсон ўзаро муайян онуниятлар асосида муносабатда бўлади. Бу онуниятларни бузиш ўнглаб бўлмас экологик фалокатларга олиб келади".

Атроф муитдаги радиактив чииндилар киши организмида турли даражадаги нурланиш жароатларини содир этиши мумкин. Маълумки, географик муитда табиий ва сунъий радиактивлик фони (шароити) мавжуд. Табиий олда учирайдиган радиактивлик атмосферага радиактив элемнтлар (уран, радий, торий ва бошалар)нинг табиий парчаланиши туфайли таралишидан содир бўлади.

Сунъий радиактивлик фон атом электростантсиялари реакторларининг талофатга учраши, ядро уролларини синаш ва бошалар таъсирида ортиб бормода. Маълумотларга кўра, ядро портлатишларидан вужудга келган радиактив заррачаларнинг 30-40 % тропосферага, 60 % га яини стратосферага ўтар экан. Ядро уролларини синаш оибатида биосферада сунъий радиоактивлик 4,5 % ортган.

Киши организмида радиактив моддалар аводан, сувдан, озуа моддаларидан ўтиб, улар организмда нейтраллашмасдан тўплана боради. Натижада киши организми зайифлашиб, рак, лекомия (он бузилиши) каби касалликлар келиб чиади.

Ионлашган нурланиш организмга таъсир этишида генетик асоратларни ам келтириб чиаради.

Радиатсиядан имояланиш юзасидан ташкил этилган халаро комиссияда абул илинган консептсияда кишиларни радиатсиядан имоялаш кўрсатиб ўтилган.

Радиатсия таъсирига нафаат радиактив моддалар билан ишловчи ки ядро энергетикасини ишлаб чиариш жарани билан алоадор шахсларнинг нурланиш жароатини олишлари, балки, радиактив моддаларни атроф-муитга, масалан, атмосфера авоси, сув авзаларига ўшилишида ядро-енергетикаси ишлаб чиарувчи объект яинидаги аолини ам жароатланишига олиб келади.

Ядро энергетикасини ишлаб чииш жаранидаги радиатсия нурланишининг юзага келтириши мумкин бўлган иш жойларида нурланишдан саланишга аратилган барча тадбирий чоралар урилиши талаб этилади.

Радиоекология бўлими биологик нутаи назардан радиактив нурланишнинг киши организмига таъсир этиши туфайли юзага келувчи нурланиш жарохатлари механизмини ўрганади.

Киши организмининг ионлашган нурланишни сезиш даражаси организмни радиосезгирлиги деб аталади.

Киши организмининг радиосезгирлигини анилашда ва баолашда уни турли дозада нурлантирилиб, организм тўималарининг яшай олиши текширилади. Ўсимликларнинг радиосезгирлиги хайвонларникига араганда паст исобланади. Аммо ўсимликлар ичида, масалан, араай дарахтининг радиатсияга сезгирлиги юори эканлиги аниланган.

Киши организмининг физиологик хусусиятларига кўра радиатсия нурланишидан жароатланиш даражаси алларга нисбатан эркакларда кўпро содир бўлиб, у организмни ўта оир жароатга, яъни ўлимга олиб келиши мумкин.

Агар организмга 125 рад дозали радиатсия таъсир этса уни оир жароатга олиб келади.

Ўсимликлар, ўрмон дарахтларини радиатсия нурланишидан оладиган кундалик дозаси 50 рад бўлса, ўша удудларда ушларнинг ўлишига олиб келиши ва доимий нурланиш таъсир этишида ўлим жароатлари, айниса, ноулай об-авода, масалан, атти иш шароитида ортиши мумкин.

озирги замон радио экологиясининг асосий масад ва вазифаси ядро энергетикасидан фойдаланишда унинг экологик оибатларини ар томонлама кузатиб бориш, ишга яролигини баолаш, уни илмий асосда тахлил этиши талаб этилади.

Атроф мухитга, киши организмига радиатсион нурланиш таъсирини ўрганиб бориш ядро энергетикасидан фойдаланишнииг янада имкониятларини орттиради.

Радиактив нурланишнинг зарарли оибатлари шундан иборатки, организм тўималарида ионлаштириш ва унда атомларни уйотиш жарани юз беради. Натижада организм тўималарида ўзгаришлар содир бўлиб, улар фаолиятининг бузилишига олиб келади.

Организмда нурланиш таъсирида хромосоманинг бузулиши содир бўлади ва организм тўималари ўтказувчанлигининг деярли ишдан чиишига сабаб бўлиб, организмдаги тўималарнинг янгилари билан алмашиниш жаранига зарар етказади.

Ионлаштирувчи нурланишнинг организмга таъсир этишида унда айтувчан ва айтмас ўзгаришларнинг, содир этиши ва нурланиш таъсирига ва шароитига кўра организмда биологик ўзгаришларни келтириб чиаради.

Мураккаб жисмларга ионлаштирувчи нурланиш таъсир этишида молекулалар билан кўп сондаги турли атомлар молекулалар диссотсиятсиясини содир этиши натижасида химик алоадорлигининг бузилишига олиб келади. Одатда бу жаранни ионлашувнинг тўридан тўри таъсири деб аталади.

Демак, атроф муитни ва инсонни радиактсиядан имоялаш экология муаммолари ичида энг долзарб ва ижтимоий-тарихий аамият касб этувчи масаладир.

***

ЕКОЛОГИК ОНГ ВА МАДАНИЯТ

Холмирзаев Ю.М., Махмудов С.Ю.

Фарона Политехника Иниститути Жамиятнинг ривожланиб бориши билан инсонларнинг атроф-муитга бўлган таъсири ўсиб боради. Инсон табиат билан, яъни ўсимликлар амда айвонот дунси амда ер ости ва ер усти бойликлари билан ўзаро мулоотда бўлади.

Екологик муаммолар кенгайиб, уларни ал этиш долзарб вазифа бўлиб олган озирги даврда бу муаммоларни ал илишда инсоният учун асосан экологик онг ва экологик маданиятнинг ўрни беисдир.

Табиат ва инсон ўртасидаги муносабат маълум бир онунлар орали бошарилади, уларга риоя илмаслик эртами кечми, албатта экологик алокатга олиб келади.

Бу муаммо ўзининг инсониятга келтиратган ва келтириши мумкин бўлган фожиали оибатлари жиатидан ядро уруши алокатидан кейин иккинчи ўринда туради. Албатта, илмий-техникавий ривожланиш натижасида, турли соа илм ва технологияларининг тараити, янги энергия манбалари ва кимвий моддаларнинг пайдо бўлиши, табиий ресурслардан вузларча фойдаланиш натижасида аво, сув,тупро ифлосланади, инсониятни боувчи ер яросиз олга келиб, оибатда уни яшаш муитидан марум этади.

озирги даврда инсоният, у андай хавф аршисида келиб олганлигини тушуниб етди, атрофмуитга инсон фаолияти туфайли етказилатган зарар андай натижаларга олиб келганлигини яол ис этди.

Инсон фаолиятининг натижасида атроф муитга анча сезиларли ўзгаришлар рўй бермода.

Булар асосан озирги кунда мавжуд бўлган экологик хавфсизлик классификатсиясида бўлган:

умумсайравий, минтаавий, миллий, локал экологик хавфсизликлар мамлакатимиз удудини ам четлаб ўтмади. Бу хавфлардан озон атлами муаммолари, яъни емирилиши, илимнинг ўзгариши, чўлланиш, тоза ичимлик суви танислиги, Орол денгизи муаммоси, айвонот ва ўсимлик дунси турларининг исариб бориши, ўсимлик дунсининг ноонуний кесилиб бориши, ер деградатсияси, сув ресурслари танислиги, атмосфера ифлосланиши шулар жумласидандир.

Екологик фожиаларнинг бу даражадаги жадаллашиб боришида экологик онг ва экологик маданиятнинг етарли эмаслиги сабаб бўлади.

Екологик онг ва экологик маданиятнинг асосий вазифаси халимиз экологик маданиятини ошириш орали ууий фуаролик жамияти тамойиллари асосида табиатдан фойдаланишни йўлга ўйиш, табиатни муофаза илиш соасида Давлат назорати билан бир аторда жамоатчилик назоратини кучайтириш, халимиз онги ва маданиятида она Ватанимиз табиатига бўлган мермуаббатини ошириш, уни асраб-авайлаш ва келгуси авлод учун зарур атий шароитлар олдиришимиз кераклигини кўрсатишдир.

Инсон табиатнинг бир бўлаги бўлган олда у билан бўлган муносабат орали экологик маданият шакллана бориши туфайли табиатни муофаза илиш ва улардан оилона фойдаланишни тартибга солишда уни бошариш учун табиат онунларини кашф илиб келган. Аммо инсон ўзининг табиатга таъсири орали ундаги мувозанатни бузди ва табиат одисаларининг даврий мувозанатини издан чиарди.

Халимизда бир маол бор: «Було суви уримагунча инсон унинг адрига етмайди».

Дараиат, неча асрлар давомида инсон ўзининг тараити жарани билан бирга экология инирози жаранини тезлаштирди. Бир сўз билан айтганда, экологик муаммолар аксарият олларда инсоният таъсири остида вужудга келар экан. Ўзбекистонда озирги кунда азалдан йиилиб келган маиший ва ишлаб чиариш чииндилари 1 миллиард 400 миллион тоннадан ошиб кетди.

Екологик маданиятни шакллантиришда, экологик онг ва дунарашни шакллантириш ва ривожлантиришда бир атор ютуларга эришилатган бир ватда ушбу соани сингдиришда муим ўрин тутадиган мактаб тарбиясига, ўрта ва олий таълим муассасаларига эътибор аратишимиз лозим.

Екологик билимлар ташвиоти, аолини экологик тарбиялаш ва уларни ўитиш бўйича ишлар авж олдирилганлигига арамай, Республикамиз олий ва ўрта махсус билим юртларида атроф муит муофазаси, яъни экология соасида боша соалар каби Давлат нозири сингари мутахассисларни тайрлаш озирги кунга адар йўлга ўйилмаган. Ушбу соа учун бу каби мутахассисларни тайрлаш озирги кун талабидир.

Бундан ташари, инсоният тарбияси учун унинг маалласи ам алоида ўрин эгаллайди.

Мааллалар ам ушбу ишларга жонбозлик кўрсатиши лозим, деб ўйлайман.

Шуни ташвиш билан айтиш мумкинки, ар куни битта тур ўсимлик ки битта айвон тури ер юзидан йўолиб боряпти. 1983 йили айвонларнинг 63 тури ва 1984 йил ўсимликларнинг 163 тури «изил китоб»нинг биринчи нашрига киритилди.

Мана, орадан ват ўтиб табиат муофазасига муносабат ўзгарди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг 1992 йил 9 мартдаги 190-сонли «изил китобни юритиш тўрисида»ги арори абул илинди.

1998 йил Ўзбекистон Республикаси «изил китоби»нинг 1-жилди (Ўсимликлар исми) нашр илинди ва бунда ўсимликларнинг 301 тури (163 тадан 301 тага ошган) киритилганлиги айд илинган бўлса, 2006 йилдаги янги нашрида эса «изил китоб»га киритилган ўсимликлар тури 305турни ташкил этади. Бу кўрсаткич ошиб бормода.

Инсон ўз ати ва фаолияти, шунингдек, барча тирик мавжудот дунси - биосфера учун кўз кўриб, уло эшитмаган мисдаги бузувчанлик удратига эга бўлган, катта ва кутилмаган салбий ўзгаришлар, атроф-муитга узони ўйламай илинган муносабат, хатолар ва янги ишларнинг осиласи сифатида озирги ер юзидаги вазият юзага келди.

Ўзбекистонда ар бир киши 1 суткада 2-3 литр чучук сув ичади. Гидросферанинг фаатгина 2,5 фоизини чучук сув ташкил илади. ишло хўжалигининг айрим соаларидаги сув сарфини исий исоблаб кўрсак, 1 тонна будой етиштириш учун 1,5 тонна, 1 тонна шоли учун - 4-5 минг тонна, 1 тонна пахта етиштириш учун 10 минг тонна сув сарфланади.

Ўсимлик дунси ер юзидаги ат мувозанатини таъминлаш ва ижтимоий амда итисодий шароитларни яхшилаш учун атий зарур бўлган экзотизмлар, турлар, генетик типлар ва экологик жаранларнинг ранг-баранглигини салайди, инсоннинг атий этижлари талабларига жавоб берадиган генетик хилма-хиллик ва турларни имоя илади.

Екологик маданиятни ривожлантиришда бошарувнинг ўрни фаатгина Давлат хизмати билангина эмас, балки жамоатчилик ролини ошириш бугунги демократик, ууий давлат уриш йўлидаги экологик билимларни тарибот илиш, аолининг экологик савиясини кўтариш борасида бир мунча ишлар амалга оширилмода.

Лекин шунга арамай бу соада бир атор камчиликлар ам мавжуд.

Атроф-муитни муофаза илишда ва табиат ресурсларидан оилона фойдаланишда озирги кунда ўлланилатган итисодий механизмларни янада такомиллаштириш, табиатдан нотўри фойдаланганларга табиат солиини ўллаш амда жамиятнинг экологик маданиятини шакллантиришни ривожлантиришда экологик таълим-тарбиянинг самарали механизмларини ишлаб чииш керак.

Бу билан республикамизда ишлаб чиаришни ва инсоннинг табиатга бўлган муносабатини тартибга солиш имконияти туилади.

Табиатимизни асраш, уни муофаза илиш, табиатдан оилона фойдаланиш ва жамиятда экологик маданият ва экологик онгни ривожлантириш нафаат табиатни муофаза илиш органларининг иши, балки шу заминда яшатган ар бир инсоннинг она Ватанимизга, унинг табиатига бўлган фарзандлик бурчидир.

***

АТМОСФЕРАГА ЧИАРИЛЁТГАН ЧАНГ МИДОРИ ВА УНИ АТРОФ МУИТГА

ТАЪСИРИ.

Холмирзаев Ю.М., Махмудов С.Ю.

Фарона Политехника Иниститути Ишлаб чиариш корхоналарида, саноатда, транспорт воситаларини ишлатишда хамда ишло хужалигида бажариладиган ишларнинг деярли хаммасида чанг хосил булиши ва ажралиши кузатилади.

Чангларни турлари ва келиб чииш манбааларни хисобга олиб, табиий ва сунъий чангларга бўлинади.

Табиий чанглар сирасига табиатда инсон таъсирисиз хосил бўладиган чанглар киритилади.

Бундай чанглар шамол ва атти бўронлар таъсирида ум ва тупронинг эррозияланган атламларининг учиши, ўсимлик ва хайвонот оламида пайдо бўладиган чанглар, вулонлар отилиши, космосдан ер атмосфераси таъсирига тушиб олган метеоритлар ва боша космик жисмларнинг ниб кетишидан хосил бўладиган чанглар,ўрмон нинлари натижасида чиадиган тутунлар ва боша холларда хосил бўладиган чангларни киритиш мумкин.

Табиий чангларнинг атмосфера мухитидаги мидори табиий шароитга, хавонинг холатига, йилнинг фаслларига ва аниланатган зонанинг айси минтаага жойлашганлигига боли.

Сунъий чангларга саноат корхоналарида инсоннинг бевосита ки билвосита таъсири натижасида хосил бўладиган чанглар киради.

Масалан, машинасозлик саноатида – чўян ишлаб чиарувчи домна ва мартен печларида ва бу саноатнинг хамма уювчилик цехларида, иссиклик Электро станциясида илган кўмирнинг маълум исми кул,чанг ва тутун сифатида атмосферага чиариб юборилади, урилиш ишларида ер азиш ишлари, портлатиш ишлари, цемент ишлаб чиариш ва боша жуда кўп ишларда кўп мидорда чанг ажраладики, бу чангларни атроф-мухитга чиариб юбориш табиатга халокатли таъсир кўрсатиши мумкин.

Автомобил двигателларида нишдан хосил бўлган газ дун мисида атроф – мухитни экологик мувозанатини бузилишига олиб келадиган энг хавфлиси хисобланади.

озиги кунда дун бўйича 500 миллиондан ортиро автомабиль бўлиб, улар йилига 3 миллиард тоннадан орти углеводород илисини сарфлашмода,унинг ниши натижасида атмосферага жуда катта мидорда зарарли газлар ажралиб чимода.

Интернетдан олинган маълумотларига араганда планетамиз худудидаги катта шахарларнинг деярли хаммасида автомобиллар чиарган газлар муаммоси кўндаланг турибди.

Маълумотлар шуни кўрсатадики, АШ ва Японияда атмосферани ифлослантирувчи манбалар ичида автотранспорт воситалари олдинги ўринда туради.

Республикамиз бўйича бу кўрсаткич 35 фоизни,айрим шаарларда (Андижон,Бухоро,Самаранд,Тошкент) эса 80 фоизни ташкил этади.

Шуни ам алохида таъкидлаш керакки, автомобилларга арши кураш очишнинг имконияти йук.

Чунки инсоният тараитини автомобилларсиз тасаввур илиш ийин.

Дун мисида ажралиб чиадиган зарарли моддалар мидорини кўз олдимизга келтирадиган бўлсак, АШ да иссилик Электро станциясида тош кўмир иш натижасида хосил бўладиган чангларнинг тозалаш урилмаларидан кейин атмосферага чиариб юборилатган мидори йилига 180.000.000 тоннани ташкил этади.

Металлургия саноатида ажраладиган чанг мидори 150 млн. тонна деб келтирилган.

Ёгочсозлик саноатида эса бу мидор 120 млн. тоннани ташкил этади.

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш керакки Соби Иттифо АШдан электр энергиясини кам ишлаб чиармаган.

Чангнинг инсонга асосий таъсири энг аввало нафас олганда вужудга келади.

Чанглар инсонга таъсири жиатидан иккига бўлинади:захарли чанглар;зарарли чанглар.

Чангли хаво билан нафас олиш асосан нафас органларининг захарланиши: бронхит, пневмокониоз ки умумий зарарланиш ривожланишини вужудга келтириши мумкин. Баъзи бир чанглар ушимча касалликлар тудириш хусусиятига эга.

Чангнинг бу асосий бўлмаган таъсири юори нафас йўллари, кўзнинг шиллик кавати, тери оплами касалликларида кўзга ташланади.

Чангнинг ўпка йўлига кириши пневмония, сил, ўпка ракининг келиб чиишига сабаб бўлади.

авода маълум мидорда чанг бўлиши саломатлик учун ўта хавфли эмас.

Буни уйидаги жадвалда кўрсатиб ўтилган.

МОДДАЛАР Йўл ўйилган чегаравий Хавфлилик класси мидор катталиги м м (синфи)

1.Алюминий ва унинг отишмалари 2 4 2. Ёилги бензини 100 4

3. Ацетон 200 4

4. Аминопалстлар 6 3

5. Углерод оксиди 20 4

6. Марганец 0,3 2 7. 70% дан SiO булган чанг мидори 1 3

8. Аммиак 20 4

9. Мис чанги 1 2

10.урошин чанги 0,01 1

11.Фенопластлар 6 3

12.Озон 0,1 1

13.Тамаки чанги 3 3 14. Ўсимлик ва хайвонлар чанги 4 4 Ишлаб чиариш корхоналарида чанг хосил бўлишига ва унинг инсон организмига зарарли таъсир илишига арши кураш тадбирлари уйидаги йўналишларда олиб борилиши зарур:

1. Чанг хосил бўлишини бутунлай камайтирадиган технологик жаранларни такомиллаштириш:

2. Чанг чиадиган жойлардан чангни олиб кетадиган махсус вентиляция ўрнатиш; чанг чиадиган жойларни изолция илиш;

3. Ишчи – ходимларни санитария-маиший хоналарни тўлик жихозланишини таъминлаш;

4. Ишчи – ходимларни чангдан салайдиган шахсий химоя воситалари билан таъминлашга эътборни аратиш керак.

***

YOSHLARDA ATROF-MUXIT MUXOFAZASI VA EKOLOGIK MADANIYATNI

SHAKILLANTIRISH

M. Dadaqo‘ziev Farg‘ona Politexnika Instituti Talaba-yoshlarga bilim berish jarayonidagi barcha pedogogik muammolar mazmunida ekologik mavzu alohida ahamiyatga ega bo‘ib turibdi, unga har bir odam duch keladi, chunki atrofimizda juda ko‘p ekologik muammolar bo‘lib, ular ko‘p sohalarga bog‘liq: tabiat, o‘simliklar, hayvonlar va albatta inson, uning organizmi, yashash joyi, turmush tarzi. Inson ekologik muammolar bilan uchrashguncha atrofdagi vaziyatlarga e‘tibor bermaydi. Demak, jamiyatimizda yoshlarni oldindan ekologik jihatdan tarbiyalash zarur.

Shaxsning kamolotga erishuvida ko‘plab ma‘naviy omillar qatorida uning ekologik madaniyatini qaror toptirish ham muhim o‘rin tutadi. Boshqacha aytganda, har tomonlama kamol topgan shaxsni uning ekologik madaniyatisiz tasavvur etish mumkin emas. Ekologik madaniyatda–ekologik tarbiya, ekologik tafakkur va ekologik odob katta o‘rin tutadi. Gegelning fikricha, ekologik tafakkur–kishilar uchun birinchi navbatda tushunish kerak bo‘lgan omildir.

Ekologik madaniyat umumiy dunyoqarashning tarkibiy qismi bo‘lib, insoniyatning ijtimoiy-tarixiy faoliyati jarayonida atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan moddiy va ma‘naviy qadriyatlar majmuasidir. Insoniyatning atrof-muhitga munosabati madaniyatini faylasuflar shartli ravishda moddiy va ma‘naviy madaniyat yo‘nalishlariga ajratadilar.

Insoniyatning moddiy va ma‘naviy madaniyati o‘rtasidagi dialektik bog‘lanish va aloqadorlik tarixiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchlaridan biridir. Umuman olganda, moddiy va ma‘naviy madaniyatlarning nisbatan mustaqil majmualari hamma tarixiy rivojlanish bosqichlarida tabiatni muhofaza qilish ehtiyoji bilan ziddiyatli bo‘lib kelgan. Aynan shu ziddiyatning kuchayishi ekologik vaziyatni keskinlashtirib, olamshumul muammoga aylantirgani sir emas.

Tabiatni muhofaza qilish bilan moddiy ishlab chiqarishni doimiy kengaytirish o‘rtasidagi ziddiyatning uzluksiz kuchayishi, bir tomondan, ma‘lum darajada ekologik madaniyatsizlik oqibatida vujudga kelgan texnologik qoloqlikka borib taqaladi. Ikkinchi tomondan, bir zumlik iqtisodiy foyda ketidan quvish, iqtisodiy manfaatlarni ustun qo‘yish natijasida mavjud ekologik texnologiyani joriy qilmaslikning sababi ham ekologik madaniyatsizlik va ma‘suliyasizlikdir. Ekologik merosga ongli, ijobiy munosabat shaxsning ma‘naviy jihatdan o‘z-o‘zini anglashi va ifodalanishi usulidir. O‘zida tabiatga, uning tarixiga nisbatan estetik, axloqiy munosabatni tarbiyalamagan insonning faqat tabiat uchun emas, balki jamiyat uchun ham foydasi kamdir. Shu nuqtai nazardan ham ekologik moddiy va ma‘naviy merosni rivojlantirish ijtimoiy tarbiya manfaatiga bo‘sundirilgan.

Tabiat muhofazasiga doir yangi an‘analarni hayotga keng joriy etish ekologik faoliyatning tarkibiy qismiga, amaliy yo‘nalishiga aylanishi lozim. Bunday an‘analar yoshlarning ekologik madaniyatini, vatanparvarlik tuyg‘usini rivojlantirishga, nazariy bilimlarini, amaliy ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Aholi o‘rtasida ekologik targ‘ibot-tashviqot, tushuntirish ishlarini muntazam ravishda amalga oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.Shuni ham ta‘kidlash kerakki, hatto atrof-muhit muhofazasiga doir etarli bilimga ega bo‘lgan shaxsning ekologik sifatlarini tezda shakllantirib bo‘lmaydi. Buning uchun ekologik bilimlar majmuasi bo‘lgan madaniyat va qadriyatlar jamiyatning umumiy manfaatlari bilan bog‘lanib hayotiy ehtiyojlarga aylansagina kutilgan natija berishi mumkin. Aytaylik, inson tabiatni muhofaza qilishining zarurligini anglaydi, lekin kundalik faoliyatida bunga amal qilmasligini, loqaydligini sababi ekologik bilimlarning e‘tiqodga, axloqiy qoidaga aylanmaganligiga borib taqaladi.

Har bir xalq yer sharining qaysi qismida yashar ekan, shu joyning tabiati, iqlimi bilan bog‘liq iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlarga, urf odat va an‘analarga ega bo‘ladi. Bunday urf-odat va an‘analar dastlab kichik qabila, elat, millat zaminida yuzaga keladi va u o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi.

Qabilalar ichidagi iqtisodiy-ijtimoiy munosabatlar negizida esa tabiatan shakllangan munosabatlar ham mavjud bo‘lib, bu aslida qabilaning yoki jamoaning o‘zi yashab turgan muhitga munosabatidir.

***

EKOLOGIK TA‘LIM-TARBIYANI AMALGA OSHIRISH MASALALARI

U. Qurbonova Farg‘ona Politexnika Instituti Ushbu madaniyat albatta o‘quvchilarning ekologik ta‘lim va tarbiyasi asosida vujudga keladi.

Ekologik ta‘lim-tarbiyaning asosiy vazifasi yoshlarda tabiatga nisbatan burch va ma‘suliyat, ongli munosabatni tarkib toptirish, sharqona odob-axloq me`yorlariga mos xulq-atvorni shakllantirish sanaladi.

Ekologik ta‘lim-tarbiyani amalga oshirishni quyidagi yo‘nalishlarda bosqichma-bosqich joriy etish

zarur:

Ekologik ta‘lim-tarbiya asosida yoshlarning sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ruhida tarbiyalashni amalga oshirish lozim. Ekologik madaniyat-inson tomonidan o‘z hayotining tabiiy sharoitlarini va atrofmuhit bilan o‘zaro munosabatlari asosida yuzaga keluvchi qonuniyatlarini anglab olishi va ulardan oqilona foydalana bilish darajasidir. Maktabgacha tarbiya muassasalaridagi bolalarning ekologik ta‘lim-tarbiyasi – pedogogikaning bolalarni tabiat bilan tanishtirish DTS da o‘z ifodasini topgan an‘anaviy yondoshish, keyingi yillarda yuzaga kelgan yangi bir yo‘nalishdir. Voyaga yetayotgan avlodni ekologik tarbiya muammosi avvalambor hozirgi zamon olimlarining tabiat va jamiyatdagi o‘zaro bog‘liqliklarni diqqat bilan kuzatishlari natijasida kelib chiqdi.

Hozirgi kunda inson va tabiatning o‘zaro munosabatlar harakteri – Yer sharida hayotni saqlab qolish bilan bog‘likdir. Ushbu muammolarning dolzarbligi, ekologik va biologik qonuniyatlarni hisobga olmagan holda tabiiy resurslardan foydalanish, sanoat ishlab chiqarishning tez sur‘atlar bilan o‘sib borishi va nihoyat, tabiatda inson faoliyati orqali yuzaga kelgan aniq ekologik havf vujudga kelganligi bilan asoslanadi.

Ayni paytda atrof-muhitga extiyotkorona, ongli, madaniyatli, yuksak ma‘naviyatli munosabatni tarbiyalash masalalari barcha ta‘lim-tarbiya muassasalari faoliyatida ham asosiy o‘rinni egallashi zarur.

Har qanday o‘quv-tarbiyaviy jarayon ma‘lum qonuniyatiga asoslangan pedagogik tizim yordamida ifodalanadi.

Ana shu nuqtai nazardan, atrof-muhitni muhofaza qilish madaniyati, ma‘naviyati, ma‘rifatini amaliyotga tadbiq etishni yangi yaxlit pedagogik, texnologik tizim sifatida talqin qilish yaxshi natijani beradi. Ayni vaqtda kollej o‘quvchilari insonning atrof-muhit, biosfera, tabiatga ta‘sir etish yo‘llari, tabiatning ayrim komponent (qism) lariga ta‘sir etish natijasida yuzaga keladigan o‘zgarishlarga oid ma‘lumotlarning ilmiy asoslangan tizimini egallashlari, atrof-muhit muhofazasiga doir ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak.

Bu tizimda tabiatni muhofaza qilish ta‘limi o‘quv yurtlardagi hamda ommaviy axborot vositalaridagi uzluksiz jarayon sifatida qaraladi. U umumiy vazifalar bilan integratsiyalashadi hamda kasbiy tayyorgarlik bilan bog‘liq holda differensiatsiyalashadi.

Talabada ekologik madaniyatning shakllanishidagi pedagogik-psixologik komponentlar Ekologik bilimni shakllanishi Ekologik madaniyatni shakllanishi Talabalarning ekologiyaga oid bilim, Talabalarning atrof-muhitga ko‘nikma va tasavvurlarga ega bo‘lganlik munosabatda bo‘lish madaniyati shakllangan darajasi, me‘yori.

darajasi.

O‘rganilgan ekologik bilimlarning Egallangan ekomadaniyat asosida atroftalaba ichki hissini qo‘zg‘atuvchi omillarga muhit, tabiatga nisbatan munosabatni aylanishi shakllanish darajasi O‘z munosabati natijasida atrof Egallangan bilim va madaniyatning amaliy faoliyatga aylanish jarayoni. muhitning muhofaza qilish madaniyatini faollik darajasidagi.

Ekologik ta‘lim amaliyotida ilg‘or pedagogik texnologiyalar doirasidagi rolli–syujetli o‘yinlardan ham keng foydalanish mumkin. O‘yin qatnashchilarini pedagogik jarayonga tabiiy holatda jalb qilgan holda ixtiyoriylik, erkinlik muhiti yaratiladi, u maxsus tarzda, ya‘ni motivatsiyaning yuqori darajasi, qiziqish va emotsional safarbarlikni rag‘batlantirish asosida ro‘y beradi. Musobaqa rolli, imitiatsiyali, ekologopsixologik trening singari ekologik o‘yinlarning butun boshli tasniflari mavjud. Bunday o‘yinlarga misol qilib; Tanlov-marafon ekologik o‘yin darsini tavsiya qilishimiz mumkin.

***

EKOLOGIK MUAMMOLARNI HAL ETISHDA OILA VA JAMIYATNING O‘ZIGA XOS

XUSUSIYATLARI

U. Qurbonova, M. Dadaqo‘ziyev Farg‘ona Politexnika Instituti Sayyoramizda ekologik muammolar va tanglik yuz berayotgan jarayonda ekologik madaniyatni shakllantirish zarurati kelib chiqdi.

Ekologik madaniyatni tarkib toptirishda quyidagi vazifalar amalga oshirilishi lozim:

tabiatning yaxlitligi, jamiyat va tabiatning o‘zaro aloqadorligi haqidagi ilmiy bilimlarni o‘zlashtirish, tabiatga nisbatan ongli munosabatni tarkib toptirishga asos bo‘ladigan ekologik bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash;

tabiat va uning tarkibiy qismlarining keng ma‘nodagi ahamiyatini tushunish, tiklanadigan va tiklanmaydigan boyliklarning farqiga yetish;

tabiiy boyliklardan tejamkorlik bilan foydalanish, atrof-muhitning tozaligini asrash, ko‘kalamzorlashtirish va tabiiy boyliklarni ko‘paytirish uchun amalga oshiriladigan tadbirlar, ijtimoiy foydali mehnatda faol ishtirok etishni shakllantirish.

Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, xalqimiz Bola aziz – odobi undan aziz, Bola ota-ona axloqiy qiyofasining ko‘zgusidir deb bejiz aytishmaydi. Darhaqiqat, yaxshi xulqli, ijobiy fazilatli ota-onalardan bolalarga tarbiyaviy ravishda hamda tabiiy holda eng qymmatli axloqiy xislatlar o‘tib boradi. Ko‘pchilikning tashvishi bilan yashaydigan ota-onalardan tarbiya topayotgan bolalar hushfe‘l, e‘tiborli, mehnatsevar va mehribon bo‘lib o‘sadilar. Chunki bunday ota-onalar o‘z farzandlarini doimo ezgulikka chorlaydi. Agarda biz bolalarga kichik yoshdanoq izchil ekologik tarbiya bera boshlasak, ularda o‘zlari yashab turgan muhitga tabiatga va uning ne`matlariga bo‘lgan munosabatlari, to‘g‘ri shakllanadi.

Ekologik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish oiladan boshlanib, uzluksiz ta‘limning barcha turlarini qamrab oladi. Oilani mustahkamlash, uning qadriyatlarini asrash, sog‘lom munosa-batlar muhitini yaratish orqali yoshlarimizning barkamolligini ta‘minlash asosida ekologik tarbiya berish har birimizning insoniy burchimizdir.

Hozirgi kunda ekologik tarbiya muammosida insonlarning salomatligini saqlash va bu masalani yechishda insonni sog‘lom turmush tarziga chuqurroq o‘rgatish zarur bo‘lmoqda. Sog‘lom turmush tarzi buhar bir insonning ma‘naviy, aqliy, ruhiy va jismoniy xususiyatlarga ega bo‘lishga harakat qilishidir. Agar inson o‘z hayotini faol harakatlanish rejimiga sola olsa, kun tartibini ongli belgilay olsa, ovqatlanish, mehnat qilish yoki dam olish tartiblarini to‘g‘ri tashkil eta olsa, gigiena qoidalariga rioya qilgan holda zararli odatlardan o‘zini tiya bilsa, atrof-muhitga ehtiyotlik va sarishtalik bilan qarab oilada va yonidagi qo‘niqo‘shni, yaqin qarindoshlar bilan tinch-totuv yashashga imkon beruvchi muomala madaniyatiga ega bo‘lsa va sog‘lom farzandning tug‘ilishiga eng avvalo o‘zi ma‘sul ekanligini tushunsa, unda sog‘lom turmush tarzi haqida tasavvurlar mavjud deyish mumkin.

Oilada ekologik tarbiya vositalaridan biri-bu oilaviy an‘analarni kundalik tarbiya tizimiga joriy etishdir. Oiladagi ekologik tarbiyada pand-nasihat, dashnom, ma‘ruza qilish emas, balki ijobiy munosabatlar va ibrat eng maqsadga muvofiq usul bo‘lib xizmat qiladi. Bola yaxshilikka duch kelganda o‘zini erkin va ruhiyatini tetik his qiladi. Ayni shu holatda amalga oshirilgan ekologik tarbiya bola tomonidan ichki his bilan qabul kilinadi. His qilish bu – munosabat, munosabat esa faoliyat demakdir. Demak, bola ekologik tarbiya jarayonida faoliyatga yo‘nalish olib ma‘naviy kuch va qudratga ega bo‘ladi. Oilada ekologik tarbiyada ishonch metodi, namuna metodi, rag‘batlantirish metodi kabi usullar mavjud bo‘lib, ulardan bolalarning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Har qanday ekologik muammoni oqilona hal qilish inson omilining ekologik ongi, ekologik madaniyati, ekologik mas‘uliyati va ma‘naviyatining qay darajada shakllanganligiga bog‘liqdir. Bu hissiyotlarning darajasi esa ekologik ta‘lim-tarbiya jarayonining qanday yo‘lga qo‘yilganligi bilan belgilanadi, chunki ekologik bilim asosida ekologik madaniyat va ma‘naviyat tarkib topadi.

***

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИШ ЖОЙЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИАРИШ

БИНОЛАРИДАГИ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ.

Набиев.., Икромов И.А.

Фарона Политехника Иниститути Саноат корхоналарида технологик жаранлар ишловчиларнинг солиги амда хати учун хавф тугдиради. Ускуналардан фойдаланиш хавфсизлигини ошириш ва ишлаб чиаришда шикастланишларни олдини олиш учун хавфсизликнинг махсус техник воситалари ўлланилади. Улар хавфсизлик имояловчиси ва тузувчи тузилмалар, хавфсизлик масофалари ва ўлчамлари, рулик сигнализация ва хавфсизлик белгилари, хавфли минтаалар ишлаб чиариш жаранларини механизациялаш ва автоматлаштиришдир.

Электр урилмаларининг ток ўтакзувчи амма исмлари (магнитли туширгичлар, тасимлаш шитлари, бошариш тугмалари, калитлари) ам доимий тўсилар билан имояланган бўлиши зарур.

Лекин айрим ишлаб чиариш корхоналарида бундан мустасно.

Иш жойида жиоз ва ускуналарнинг нотўри жойлаштирилиши, уларнинг шакли, уларда технологик жаранларни нотўри танланиши ишчини чарчатади, тўри жойлаштирилган ва экологик тозаликда эса аксинча, иш унумдорлигини оширади.

Саноат корхоналаридаги кўп ишларни бажаришда чанг хосил бўлади. Улар келиб чииш манбаларига кўра, табиий ва сунъий чангларга бўлинади.

Табиий чанглар, инсон таъсирисиз хосил бўлади. Бундай чанглар туркумига шамол ва бўронлар таъсирида ум амда тупронинг эррозияланган атламлари кўчиши, ўсимлик ва хайвонот оламида, вулонлар отилиши боша олларда пайдо бўладиган чангларни киритиш мумкин. Табиий чангларнинг атмосфера муитидаги мидори табиий шароитга, хавонинг метриологик олатига, йилнинг фаслларига ва аниланатган зонанинг айси минтаада жойлашишига боли. Масалан, атмосферадаги чангнинг мидори шимолий туманларга нисбатан жанубий туманларда, ўрмон зоналарига нисбатан чўл зоналарида, шунингдек, иш ойларига нисбатан з ойларида кўпро бўлиши маълум.

Аниланишича, ар бир кубометр хаво таркибида чанг зарралари далалар ва боларга нисбатан шаарларда ўн марта кўпро экан. Толи худудларда эса чанг зарралари ундан ам камро бўлади.

Чангнинг катталиги, яъни дисперслигига араб уч гуруга бўлиб, ўрганилади:

- катталиги 10 мкм.дан катта бўлган чанглар. Одатда бундай чанглар ўз оирлиги таъсирида ерга ўнади;

- катталиги 10 мкм.дан 0,25 мкм.гача бўлган чанглар. Бу чангларни майда чанглар ки микроскопик чанглар деб юритилади. Улар ерга жуда секинлик билан тушади;

- катталиги 0,25 мкм.дан кичик бўлган чанглар. Бу чанглар ултрамикроскопик чанглар деб юритилиб, улар ўнмай авода учиб юради.

Эрийдиган чанглар нафас йўлларида тўтилиб сўрилади ва онга ўтади, организмга кўрсатадиган кейинги таъсири уларнинг кимвий таркибига боли. Масалан, ўрошин, мис ва боша материалларнинг чанги заарловчи таъсир кўрсатади.

Чанг зарраларининг шакли сферик, ясси ва боша кўринишда бўлади. Четлари ўткир иррали чанг зарралари ўпка тўималарини жароатлайди. Шиша-тола, асбест слюда каби чанг турлари юори нафас йўлларининг хужайраларини микрожароатланиш, кўзнинг шилли аватига ва терига таъсир кўрсатиши ам мумкин.

Саноат корхоналарининг ишлаб чиариш зоналари хаво муитининг метереологик шароитлари хаво арорати (0С), нисбий намлиги (%), хаво босими (мм.симоб уст. ки Па) ва хаво аракати тезлиги (м/с) билан ифодаланади. Булардан ташари метериологик шароитга таъсир илувчи ишлаб чиариш омиллари мавжуд, яъни ишлаб чиариш корхоналаридаги ар хил урилма-ускуналар ва ишлов берилатган материаллар, моддалар юзасидан тараладиган иссилик турлари хаво ароратининг ошишига олиб келади. Бу омиллар таъсирида ишлаб чииш зонасидаги осил бўладиган хаво муити саноат микроилими деб юритилади.

Инсон организмининг иссилик бошарилиши физиологик ва кимвий жаранлар асосида тана ароратини бир хил чегарада (36-370С) салаб туриш обилияти демакдир.

Организмдан таши мухитга уч хил йўл билан иссилик чииши мумкин:

- одам танасининг умумий юзасидан инфраизил нурланиш орали (радиация) хаво алмашинуви;

- танани ўраб турган хаво муитини иситиш;

- терининг терлаб, буланиши ва нафас олиш йўллари орали суюликларнинг буланиши натижасида.

Инсон организмига фаатгина юори харорат таъсир илиб олмасдан, балки паст арорат ам таъсир кўрсатади. Узо ват паст арорат таъсирида бўлиш асосий физиологик жаранларнинг бузилишига, иш обилиятининг сусайишига ва организмнинг касалланишига олиб келади. Паст арорат таъсирида он томирлари тораяди, узо ват таъсир илиш натижасида капилляр он томирларининг фаолияти бузилади, шундан кейин организмнинг бутунлай совиши сезилади.

Хавонинг нисбий намлиги юори бўлган ватда таъсир айниса кучли бўлади, чунки сову, ароратдаги нам хаво иссиликни яхши ўтказади ва конвеция орали иссилик йўотишни кучайтиради.

Ишлаб чиариш муитида метериология шароитини ифодаловчи омиллар-хавонинг арорати, нисбий намлиги, барометрик босим ва иш жойларидаги хаво аракатининг тезлиги кишининг иш обилиятига, менат унумдорлигига ва инсон организм жаранларига катта таъсир кўрсатади. Инсон танасидаги доимий арорат-организм терморегуляцияси физиологик ва кимвий жаранлар асосида ушлаб турилади ва таши муит билан организм орасидаги иссилик алмашинуви тўли таъминланади. ароратнинг 15-20 С, нисбий намликнинг 35-75% бўлиши моддалар алмашинуви ва иссилик ажралиш жаранларини амалда ўзгартирмайди.

Организмнинг таши муит билан иссилик алмашинуви метериологик шароитдан ташари, бажарилатган ишнинг тури ва ишчининг физиологик олатига ам болидир.

Саноат корхоналарида айниса куз-иш фаслларида осил бўладиган елвизакларда ишловчиларнинг саломатлигига ўта салбий таъсир кўрсатади. Хаводаги иссилик алмашинуви жарани ишлаб - чиариш хонасидаги технологик тешиклар жойлашиш ўлари бўйича сову оимлар осил илади.

Бу оимлар зичлиги юори бўлганлиги сабабли ишлаб – чиариш хоналаридаги технологик жаранлар таъсирида осил бўладиган чангларни аракатни йўлга солиб, уларнинг елвизак оими бўйлаб аракатлантиради. Натижада оим йўлида ўшимча чангларни ютишига олиб келади. Елвизак осил бўлишини камайтириш учун елвизак осил иладиган технологик тиришларни беркитиш керак.

Саноат корхоналарида ишлаганда сову шароитда ишловчи ишчилар учун саноат корхоналари бинолар ичини иситиш ва уларни махсус кийим-бош билан таъминлаш зарурдир. Хаво ароратини ўлчаш учун ар хил симобли, спиртли ва юори - уйи контактли термометрлардан, ўзи зар термографлардан хавонинг нисбий намлигини ўлчаш учун психометрлардан фойдаланиш керак бўлади. Шунинг учун ар бир ишлаб чиарувчи корхоналарда талаб даражасида бўлиши ва таъминланиши зарур.

***

ФАРОНА ВИЛОЯТИ СПЕЛЕОТИК ТУРИЗМИ ИМКОНИЯТЛАРИ.

М. Мансуров, Б. Эгамбердиев Фарона Политехника Иниститути Фарона вилояти спелеотик туризм яъни ор туризмини ривожлантириш борасида кенг имкониятларга эга бўлган удудлардан бири хисобланади. Жумладан Фарона вилояти худуди Олой тизмасининг атронбоши, айдаркон, Назар, изилгаза, Олмали, Исписар, Белмазор, шунингдек, Туркистон тизмасининг Кампиро, Фўзон, Бўрган, изилсув, уланто, Суратбоши, Отош, изили каби тармоларининг нбаирлари жойлашган. Бу толарнинг баландлиги 900-2800 метргача боради. Фарона вилояти удудидаги энг баланд то нутаси Сўх туманидаги Сариамиш довонида (2817 метр) жойлашган. Пастамликлар Сўх ва Шоимардон дар водийлари амда айдаркон, Ёрдон Шоимардон то орасидаги водийларда кўп учрайди. То минтаасининг 1200метр баландлигида чала чўл ва то дашти, 2000-2800 метр баландлигида эса арчазор ўрмонлар мавжуд. Арчазорлар асосан Ёрдон ва Шоимардон водийси яинларидаги то нбаирларида учрайди. То минтааси геомажмуалари кучсиз ўзгаришга учраган бўлиб, табиатнинг ноб мўъжизалари кўплиги билан ажралиб туради.

То минтаасида бир атор объект ва удудлар рекреация ва туризмни ривожлантириш масадида ўрганиб чиилган. Хусусан, Кампиро ноб топилмаси Кампиро тоининг жанубий нбарида жойлашган. Унда Юра даврининг 160-180 миллион шли атламлари орасида тошга айланган кўплаб ўсимлик олдилари учрайди. Бундай ноб топилмалардан илмий, ўув маърифий ва сайликда фойдаланиш масадга мувофи.

Сўх воасидаги 28 ор ва унгурлар (Селунур, Эшма, Обишир, Сур, Бел, Зим, Овикамбар, Боишим ва б.) рўйхатга олинди. Обишир орларидаги маданий атлам яхши саланган. орларни азиш жаранида мезолит даврига оид тош уроллар, хайвон суяклари топилган. Булар ўша давр турмушини ўрганиш имконини беради.

Отупро ори Сўх дарси водийсининг ўнг соилида тектоник рилар билан мураккаблашган шимолий нбарида гипсли атламларда карст одисасидан осил бўлган. Унинг узунлиги 150 метр, кенглиги 10-40 метрга тенг. ордан илмий, ўув-маърифий, сайлик масадларида фойдаланиш мумкин.

Девайрон ори Сўх тумани Девайрон ишлоидан тўрт илометр шимолий-арбида, палеозой (уйи девон) оактошларидан тузилган гумбазсимон ояда жойлашган. Унинг умумий узунлиги 103 метр, озининг кенглиги 1,5 метр, ўртача кенглиги 3,6 метр. орнинг айрим жойлари 6 метргача кенгаяди. Умумий майдони 370 метр квадратни, ажми 1488 метр кубни ташкил этади. орнинг озидан 10 метр пастда оя этагида було осил бўлган. Девайрон ори Фарона вилояти удудида жойлашган энг йирик карст ордир. Ундан илмий, ўув-маърифий рекреация ва туризм масадларида фойдаланиш истиболи порлодир.

Обиширсой орлари Сўхнинг шимолий-шарида, палеозой оактошлари ва сланецларидан тузилган айдаркон тоининг жанубий нбари этакларида жойлашган. У бешдан орти ор гуруидан ташкил топган. орлар асосан карст одисаси ва исман антропоген омил таъсиридан осил бўлган. Уларнинг эни 8-26 метр, баландлиги 10-12 метрга боради. орлардан мезолит, яъни ўрта тош асри даврига оид археологик ашлар, хусусан тош, адама пичолар, парма, бигиз, ирич кабилар топилган. Мазкур орлар адимги одамларнинг яшаш жойлари бўлгани яол кўринади.

Умуман олганда, Фарона водийсида юоридагилардан ташари яна кўплаб орди чиариш мумкин бўлган сўлим жойлар, хушаво манзиллар мавжуд. Улар мамлакатимиз аолисининг, шунингдек, чет эллик сайларнинг севимли дам олиш масканларидан бирига айлантириш, туризм индустрияси ва инфратузилмасини олиб кириш масадга мувофи бўлади. удудда экотуризмни йўлга ўйиш ва ривожлантириш учун ар томонлама имконият, шароит ва салоият бор. Улардан оилона фойдаланиш эса сизу бизнинг барчамизнинг ўлимизда.

***

ФАРОНА ВИЛОЯТИ РЕКРАЦИОН ТУРИЗМИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ

СОХАСИДАГИ ИСЛОХОТЛАР.

М. Мансуров, Б. Эгамбердиев Фарона Политехника Иниститути Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг 2013 йил 25 июндаги «2013-2018 йилларда замонавий маданият ва аоли дам олиш марказларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўрисида»ги 178-сон арорининг ижросини таъминлаш масадида вилоят окимининг 2014 йил 24 январдаги «Маданият ва аоли дам олиш марказлари фаолиятини такомиллаштириш тўрисида»ги 17-сонли арорига биноан вилоят шаар ва туманларида 91 та маданият ва аоли дам олиш марказлари ташкил этилди. Бундай ишлар самарасида Фарона шарининг маркази айтадан бунд этилди. Шаар атрофида кичик хала йўли урилди. Йўл бўйларига удуднинг табиий-илим шароитига мос манзарали дарахтлар экилди. Мустаиллик ва Амад Фароний кўчаларида ландшафт архитектураси асосида Каштанлар хибони ташкил этилди. Бу шаар авоси мусаффолигини таъминлаб, аолининг ат сифатини янада оширишга хизмат илмода.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти ташаббуслари билан 2015 йил Кексаларни эъзозлаш йили деб эълон илинди ва давлат Дастури абул илинди. Фарона вилоятида 350 мингга яин кариялар, 234 нафар юз шдан ошган табаррук кексалар роат-фароатда ат кечиратир.

Вилоят окимининг карори асосида вилоятдаги мавжуд 159 та маданият уйлари ва клуб муассасалари негизида маданият ва аоли дам олиш марказларини ташкил этиш белгилаб олинди.

Шу боис, шаарларда фаолият олиб боратган маданият уйлари, музейлар ва истироат боларини айта реконструкция илиш, туманларда шундай масканларни барпо этиш эзгу ташаббуслардан биридир.

Маданият ва дам олиш масканлари энг аввало экологик жиатдан тоза, инсон саломатлигига фойда берувчи турли декоратив кўринишдаги ноб гуллар, дарахтлар билан инсонни ўзига жалб илиши керак. Шу билан бирга фуароларни истироат боларига жалб илиш масаласида уларнинг изиишларини исобга олиш, шига араб дам олиш жойларини, декоратив кўринишлар безаги ва ўйинларни ташкиллаш зарур. Болалар учун мўлжалланган жойларда турли хилдаги эртак арамонлари айкалчалари барпо этилса, болаларда энг аввало айвонот дунсига бўлган изииши ортиб, табиатни муофаза илиш борасида маънавий тушунчага эга бўладилар. Шунинг учун дам олиш масканларида турли хилдаги кичик айвонот бурчаклари ам ташкил этилса, фойдадан холи бўлмайди. Ёш авлодни ар томонлама солом бўлишлари учун болалар аракат иладиган турли хилдаги аттракцион ўйинлар ам ташкиллаш катта аамият касб этади. Ўсмир шдаги ва ундан катта бўлган шлар учун ам дам олиш масканларида уларнинг дунараши ва маънавий шаклланишига таъсир этувчи турли хилдаги уйинларни ташкиллаш даркор. Масалан, интеллектуал салоиятни ривожлантирувчи турли мусобаа, бас, мунозара ўтказувчи кичик майдонлар, концерт дастурларини намойиш этувчи кичик саналар ташкил этилса масадга мувофи бўлади. Кундан-кунга равна топиб боратган гўзал юртимизда барча соалар каби маънавий-маданий соадаги ислоотларни янада чуурлаштиришда маданият масканлари, истироат болари, музейлар ва дам олиш масканлари юорида айд этилганидек, жамиятимиз фуароларини шу жумладан шларни маънавий баркамол, етук инсон бўлиб камол топишида муим омил бўлиб хизмат илади.

***

ФАРОНА ВИЛОЯТИДА ОВ ТУРИЗМИ ТАРАККИЁТИ

М. Мансуров, Б. Эгамбердиев Фарона Политехника Иниститути Инсониятнинг энг буюк кашфитларидан бири бу овчилик ва баличилик бўлиб, мезолит давридан ў-йнинг ихтиро илиниши овчилик соасида янги даврни очиб берди. Неолит давридан бошлаб баличилик хўжаликлари шакллана бошлади. Овчилик ва баличилик дастлабки ватларда кундалик хатнинг асосий исмини ташкил этган бўлса, бугунги кунда туризм индустриясининг ажралмас исмига айланди.

Айни вактда республикамизда 38 миллион гектардан орти бўлган овчилик-баличилик ер майдонлари мавжуд. Улардан бир миллион гектарини сув фонди, кўллар, дарлар, сув омборлари ташкил этади. Шунингдек, Ўзбекистон Марказий Осининг ўртасида экотуризм учун улай транспорт-географик удудда жойлашган, ривожланган турли хилдаги коммуникация алоа йўллари билан боланган бўлиб, ўзининг халаро туризм салоияти бўйича жаонда олдинги ўринларни эгаллайди. Биро, амалда Ўзбекистонда бу салоият ва имкониятлардан тўла-тўкис фойдаланилматгани натижасида мамлакатимизда туристларни абул илиш амалити салоиятга нисбатан анча кам. Ўзбекистонга йилига ўртача 470 минг нафар атрофида сай келиб кетмода.

Ваоланки, Ўзбекистон туристик ресурслари ар йили 1 миллиондан орти сайларни абул илиш имкониятини беради.

Республикамизга ташриф буюрган туристларнинг факатгина 15% гина айнан водий вилоятларига ташриф буюратгани, водийнинг рекрацион имкониятлари тулик номон килинматганидан далолатдир. Вазирлар Макамасининг 2013 йил 3 январда Фарона вилоятида «2013 йилда республиканинг баличилик тармоини ривожлантириш Дастури» абул илинди. Шу масадда вилоят окимлигининг махсус Дастури ам абул илинган. Унга кўра, ишчи гуруи тузилиб, амалга оширилиши зарур бўлган ишлар юзасидан чора-тадбирлар белгиланди. Таъкидлаш ўринлики, 2015 йилга кадар вилоят окимлиги томонидан сунъий кўллар яратиш учун 3 минг гектар ер майдони ажратилган. Бугунги кунда вилоятда 120 баличилик хўжалиги фаолият кўрсатмода.

Бундай кенг кўламли ишлар вилоятнинг Бешари, Фурат, Ёзвон, Тошло ва бошка туманларида хам олиб борилатир. Бу уз навбатида ов туризмни ривожлантиришда мухим ахамиятга эга булмокда.

Тошло туманидаги Акмал 75 фермер хўжалиги кўли, Бешари туманидаги Шодози ва Сариамиш фермер хўжаликлари кўллари айта таъмирланди. "Ёубали" фермер хўжалигига арашли учта сунъий кўлнинг умумий майдони 32 гектарга кенгайтирилди. озир бу ерда сазан, дўнг пешона ва о амур каби бали турлари боилмода."Бешари бали" масъулияти чекланган жамиятлари бали етиштириш билан бирга, вилоятдаги баличиликка ихтисослашган хўжаликларга бали уруи ам етказиб бермода. Бувайда туманидаги «Бачиробод» баличилик фермер хўжалиги интенсив усулда бали етиштириш йўлга ўйганлиги айникса диккатга сазовордир. Фарона ва увасой шаарларидаги "Омад", Фарона туманидаги «Ўробой ота» фермер хўжаликлари сунъий кўлларида сайлар бали овлаш орали хорди чиаришлари учун барча улайликлар яратилган.

Вилоятнинг Фарона ва ўон ўрмончилик хўжалиги худудида эса табиат ва ўрмон билан яиндан танишиш, она заминимизнинг бебао неъматларидан бараманд бўлишлари учун барча улайликларга эга. Ўрмон хўжаликлари худудларида ов учун махсус худудлар ажратиш орали ов туризмини мааллий холатдан миллий даражага кўтариш имкониятлари пайдо бўлади. Мавжуд имкониятларни тўлаконли ишга солиш уз навбатида ўшимча иш ўринларини яратилишига олиб келади.

***

ФАРОНА ВИЛОЯТИДА ИШЛО ТУРИЗМИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ

ИМКОНИЯТЛАРИ

М. Мансуров, Б. Эгамбердиев Фарона Политехника Иниститути Ўзбекистон Республикаси мустаиллика эришгач, нафаат шахарларимиз кўркига кўрк ўшилди, шу билан бир аторда чекка-чекка ишлоларимиз ам ободонлаштирилмода. Бу ерларда яшовчи аолининг фаровонлигини ошириш давлат сисати даражасига кўтарилди. Жумладан 2002 йилнинг мамлакатимизда «ишло тараити ва фаровонлиги йили» деб номланиши ам фикримизнинг рин далилидир. ишло жойлар маданиятининг ўзига хослиги билан ажралиб туради. Республикамизда амалга оширилатган чора-тадбирлар натижасида ишло жойлар манзараси ўзгариб бормода. Тарихий мерос сифатида ишлоларда саланиб олган масжидлар, мадрасасалар, карвонсаройлар, мабаралар ва янги наъмунавий лойиалар асосида бунд этилатган анъанавий услубдаги уй жойлар ишлолар кўркига-кўрк ўшмода.

Фарона вилояти ишлоларида миллий туризмни ривожлантириш учун жахон тажрибасидан кенг фойдаланган холда миллий хунармандчилик, касаначилик, амалий санъатнинг турларини ривожлантириш, «яшил» худудларни ташкил этиш орали ишло инфратузилмасини ривожлантириш янги иш ўринларини яратиш ва ишло худуди аолисини даромадини ошириш лозим.

ишло туризмини ривожлантиришнинг жахон тажрибасидан биргина Испания тажрибасида шуни кўришимиз мумкинки, Испанияда ишло жойларда аолини турунлиги ва маятникли мигрантларга нисбатан камро боланганлиги сабабли айрим узвий алоадорликларга эътибор аратилган. Ушбу худудларда якка тартибдаги тадбиркорлар билан иш хаи олувчилар ўртасида маълум бир мутаносибликлар мавжуд. Улар ўз хўжалик фаолиятини ишло хўжалиги тадбиркорлиги билан мааллий туризм ресурларидан фойдаланишга амда уйларидаги турист мехмонларга сервис хизмат кўрсатиш билан уйунлаштиришга харакат илишади. Шахарда ишлатган ишло аолиси ва ишлока келувчи шахарликлар бугунги кунда Испаниянинг энг барарор ривожланатган ишло худудларини акс эттиради.

Европанинг энг ривожланган давлатларидан Швецария дунда туризм ривожланган худудлардан бири сифатида Жаон сайлик ташкилоти томонидан эътироф этилган. Ушбу давлатда туризмнинг боша турлари билан бир аторда ишло туризми ам яхши ривожланган. ишлоларда яшовчи аолининг асосий исми туристлар учун ўз худуди маданияти акс эттирилган сувинерлар, амалий санъат намуналари, хунармандчилик махсулотлари ишлаб чиариш билан шуулланади.

Бундан ташари хар бир ишлоларда ишло тарихи маданияти, миллий анъана ва адриятлари акс эттирилган кичик музейлар ташкил этилган бўлиб, худуд хакида туристларда тўлаонли тасаввур хосил илиш имконини беради. Швецария дунда музейлар сони бўйича етакчи давлат исобланади.

Фарона вилоятида ува анорлари билан машхур бўлса, Ропон ўрик ва шафтолиси билан, Оўрон анжирлари билан, Нурсу бодом ва писталари билан, Олтиари ўзининг узумзорлари билан дунга машхур.

Хорижий мамлакатлардан ташриф буюрадиган кўплаб туристлар асосан сершовин шаарлардан узода, ташриф буюрган давлатининг маданияти миллий анъана ва адриятларини асл олатда кўришга интилишини назарда тутадиган бўлсак, ишло туризмини ривожлантириш иктисодитнинг истиболли йуналишаларидан эканлигига шуба олдирмайди.

ишло туризмини ривожлантириш орали республикамизнинг 50% дан ошиини ишло аолиси ташкил этишини инобатга олиб, доимий иш ўринлари билан таъминлаш билан бир аторда янги иш ўринлари пайдо бўлишига олиб келади. Энг асосийси хар бир махаллада вояга етатган ш авлод калбида миллий ифтихор ва урур иссини жўш урдириш, ўз ватанидан фахрланиш исси шаклланишининг бош мезонига айланади. Зеро ватан махалладан бошланади. Махалла ватан ичра бир ватандир.

***

КЎЧИБ ЎТУВЧИ УШЛАР ЙЎНАЛИШИ БУЙЛАБ САЁХАТ.

М. Мансуров, Б. Эгамбердиев Фарона Политехника Иниститути Бутун жахон сайхлик ташкилоти томонидан янги бренд «кўчиб ўтувчи ушлар йўналиши буйлаб сахат» бренди таклиф этилмода. Бу бренд дун мамлакатларида эко туризм таркибий исми сифатида аралатган бўлсада, бу мавсумга араб худудларнинг ўзгариши туфайли алоида холатда ривожлантириш мухим ахамиятга эга. Бугунги кунда Ўзбекистонда туризмнинг бу тармоини ривожлантириш борасида катта имкониятларга эга давлатлардан бири хисобланади.

Ўзбекистон ушларнинг Марказий Осидаги асосий учиб ўтиш йўлларидан бири удудида жойлашган. Марказий Оси кўчманчи ушлар йўли Марказий Сибир, Монголия, озоистон, иризистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон, Эрон ва Афонистон, Форс ўлтии мамлакатлари амда Уммон, индистон ва Мальдив оролларини ўз ичига олади. Ўзбекистоннинг турли минтааларида яшовчи 434 турдаги ушларнинг аксарияти (85% дан ортии) кўчманчи ушлар турига мансуб бўлиб, улар Ўзбекистон удудидан баор ва куз фаслларида учиб ўтади. Ўзбекистонда Судоча, Денгизкўл ва ораир кўллари сузувчи ва ботоликда яшовчи ушларни ўрилаш учун, арнабчул – серлой даштларда яшовчи ушларни ўрилаш учун барпо илинган. Ўзбекистонда Рамсар Конвенциясига мос келадиган икки удуд – Денгизкўл ва Айдаркўл кўллари мавжуд.

Ўрта Осидаги ушлар учиб ўтиш йўлининг бир исми Тошкент шаридан 230 км масофада озоистон жанубидаги оратов толаридаги дарасидадан тунги учиб ўтишлари аниланган.

Ўзбекистон удудини учта (ора денгиз/Ўрта ер денгизи, Шарий Африка – арбий Оси амда Ўрта Оси) кўчиш йўли кесиб ўтади. ушларнинг кўчиб ўтишлари Тянь-Шан ва Помир толари устидан амалга оширилади. Чўл-даштлардан учиб ўтиш жаранида аксарият ушлар орону тушгандан сўнг ўним топади. Ўзбекистонда фаол кўринарли кундузги кўчиб ўтиш минтаалари Тошкент шари яинидаги Куркелес дарси, Фарона водийсидаги Сирдар бўйларида, Жиззах дараси орали Сирдарнинг марказий майдонлари авзасида жойлашган Айдаркўлнинг шимоли-арбий ва жанубий соилларида, аллаорол, Шеробод ва Сурхон дарлари сойларида амда Амударнинг марказий майдонларида учрайди. Ўзбекистонда ушларнинг асосий кундузги ва тунги кўчиб ўтиш йўналишлари баорда шимоли-шарий, кузда – жануби-арбий йўналишдан иборат бўлади.

Кўчманчи ушлар Зарафшон ва оратепа толарининг пастлаб учувчи ушларнинг мааллий учиб ўтишлари айд этиладиган шимолий нбаирларидаги адирлар устидан учиб ўтади. Нурота то тизмалари этакларидаги шимолий текисликларда турналар билан бирга то этакларида жанубий йўналиш бўйлаб учадиган жингалак саоушлар галаларини кузатиш мумкин.

Кузда, узор ва Манит удудларида, шунингдек, январь ойида Толимаржон сув омбори ва Деонобод зоналари томон йўналиш бўйича аршидан келишдаги йўл бўйида, асосан, чўл бургутлари, курган, о сочли умой ва ирийлар кузатилган. Баорда суорилмайдиган будойзорлар ам турналар ва озлар эътиборини ўзига тортади.

Ўзбекистонни асосан турнанинг икки кенжа тури кесиб ўтади: турна-белладонна ва кулранг турна. Белладонна арбда Тянь-Шаннинг орли то тизмаларидан учиб ўтади, сўнгра шимолижанубга бурилади ва озоистон, Монголия ва Трансбайкалдаги уялаш жойларига етиб олади, бу эса уларнинг Ўзбекистон орали учиб ўтишига сабаб бўлади. Кузда турналар Тянь-Шан то тизмаларидан ўтиш, сўнгра эса Трансбайкалдан Марказий Оси чўллари, Тибет ва имолай орали индистон ва Покистонга ишловга етиб бориш учун ўзларининг кўчиб ўтиш йўлларини ўзгартиради. Натижада, Ўзбекистон удуди бўйлаб кузги учиб ўтиши унчалик даражада катта бўлмайди. Оддий турналар Ўзбекистонда баорги ва кузги кўчиб ўтиш ватида учрайди.

Ўзбекистон жанубида баорги кўчиб ўтиш ватида ар икки кенжа турдаги турналар Шеробод шари яинидаги ўитонг то тизмаларини кесиб ўтади. Улар мазкур йўналиш бўйича индистон ва Покистон, шунингдек, Сурхондардаги ишловлардан учиб келади Узбекистоннинг жанубий кисмида йирткич кушларнинг 15 тури кузатилган.

Сор, бўктарги, бургут ва лочинларнинг кўчиб ўтиш билан хусусиятланувчи, озуланиш билан боли фаол учиб ўтишлари ва ишловлари учун макон исобланади. Мазкур ушлар узо кўчиб ўтишни амалга оширмайди. Уларнинг парвозлари дам олиш ва озуланиш учун тез-тез тўхталишларни ўз ичига олган узо учиб ўтиш сифатида тавсифланади. Рамсар конвенцияси мезонларига мувофи келадиган халаро аамиятга эга 20,000 дан орти ушларнинг бошпанаси исобланадиган Толимаржон ва Чимкургон сув омборининг ўзи ам Ўзбекистон ва Марказий Осидаги муим паррандашунослик удуд сифатида тавсифланади. Бу ер ввойи ўрдаклар, кулранг озлар, пискулькалар, чурраклар, кулранг ўрдаклар ва изил сочли боталдоларнинг кўчиб ўтиш ватидаги ўно жойлари исобланади. Боша кўп таралган турлари жиолтойлар, йирик ва майда орабузовлар, катта кулранг ва о араралар, шимолий сусур, о думли сувбургути, кўл баличи ва оддий турналарни ўз ичига олади.

Учиб ўтувчи ушлар йўналиши бўйлаб сахат республикамизда хали йўлга ўйилмаган бўлсада, бу туризм турини ривожлантириш оркали ввойи табиатни асраш ва уларни илмий ўрганилишини янада жонланишига шу билан ш авлодни табиатга мехр-мухаббат рухида тарбиялаш, давлатимиз туризм салохиятини кай даражада бойлигини кўрсатишда мухим ахамиятга эга булади.

***

ФАРОНА ВИЛОЯТИДА АГРОТУРИЗМ ЯНГИ

ТУРИЗМ ТАРМОИ СИФАТИДА ЎРНИ

М. Мансуров, Б. Эгамбердиев Фарона Политехника Иниститути Фарона водийсининг турли ноб ва жозибали табиат манзаралари, агро ландшафтлари, диатга сазовор маданий ва тарихий обидалари юртимизнинг ушбу минтаасида экотуризмни ривожлантириш имконини беради. Маълумки, ишло жойларда аолининг бандлигини таъминлаш долзарб масалалардан бири исобланади. Айни масалани ал илишнинг йўлларидан бири ишло жойларда туризм масадида фойдаланиш, яъни агротуризмни йўлга ўйиш зарур. ишло жойларда агротуризмни ривожлантиришда атор жиатларни исобга олиш масадга мувофи. Хусусан, аввало агроландшафтлардан туризм ва рекреация масадида фойдаланишда уларнинг табиий, экологик ва итисодий имкониятини исобга олиш зарур. Махсус агрохўжаликларни ташкил этиш ва уларда хизмат кўрсатиш соасини такомиллаштириш амда реклама, ноширлик ишларини ташкил этиш, агрохўжаликларни ташкил этишда йирик аоли пунктларини ва уларнинг рекрацион имкониятларини исобга олиш муим аамиятга эга.

Агро туризмни сайларга хизмат кўрсатиш соаси бўйича уч турга бўлиш мумкин: табиат ва солини мустакамлаш, анъанавий агроландшафт, агроспорт. Хизмат кўрсатишнинг табиат ва саломатлик тури ишло хўжалиги ривожланган удудлар амда улардаги даволаш ва саломатликни тиклаш хусусиятларига эга бўлган (манзарали табиати, улай илим шароитлари, минерал сувлари, даволовчи балчи атламлари ва боша шарт-шароитлари билан ажралиб турадиган) удудлар атрофида жойлаштирилади. Бундай удудларга Фарона вилоятида Чимн, Аввал, Арсиф, изилтепа, Рапон каби ишлолар удудларини мисол илиб айтиш мумкин. Шунингдек, ишло жойларда саланиб олган кичик табиий удудлар экотуризмни ривожлантириш ва аолининг экологик маданиятини юксалтиришда муим аамиятга эгадир. Фарона вилояти табиий шароити жиатидан экологик туризмнинг барча кўринишларини ташкил илиш учун улай исобланади. Чунки, бу удудда инсон томонидан кучли ўзгартирилмаган 13 та табиий худудлар жойлашган. Бу нафаат мааллий, балки халаро туристларни ам жалб илищда мухим аамият касб этади.

Айтиш жоизки, озирги кунда тартибсиз орди чиариш, турли урилишлар ва хўжалик фаолияти таъсирида водийнинг энг гўзал минтааларидан бири Шоимардон удуди табиати ўзининг ноб табиий хусусиятларини йўотиб бормода. Аслида унинг табиатидан соломлаштириш, рекреация, туризм ва боша масадларда фойдаланиш учун улай имконият, шарт-шароит мавжуд.

Айниса, бу соани Фарона вилоятининг то минтаасида ривожлантириш имконияти катта. Толи минтаа вилоятнинг Ўзбекистон туманининг жанубий удудларини, Сўх тумани амда Фарона туманининг Шоимардон ва Ёрдон ишлолари атрофи удудларини ўз ичига олади. Бу удудлар Олой Туркистон толарининг шимолий этакларидаги паст ва ўрта толарнинг нбаирлари амда толар орасидаги водийларни эгаллайди.

Анъанавий агроландшафт тури эса сайлар учун алоида ажратилган хонадонларда ки махсус барпо этилган уйларда ташкил этилиши мумкин. Бу ўринда асосий эътибор аграр жаранларга, яъни аоли бандлиги муаммо бўлган удудларга аратилади. Агротуризмнинг бу турида янгидан-янги объектлар бўйлаб саатларни ташкил этиш ва изиувчиларни жалб этиш зарур бўлади. Шу боис бу соани пахтачилик, бодорчилик ва сабзовотчилик билан донг таратган ишло жойларда ривожлантириш масадга мувофидир. Масалан, овун пишии даврида полиз ки мевалар ар пишганда болар бўйлаб, пахта йиим-терим даврида эса далаларда ки боша соаларда ташкиллаштирилади. Экотуризмнинг ривожланиши келажакда ишло жойлардаги ижтимоий-итисодий муаммоларни ал илишга, табиатни муофаза илишга кўмак беради.

***

ФАРОНА ВИЛОЯТИ ЭКОТУРИЗМИНИНГ

РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИБОЛЛАРИ.

М. Мансуров, Б. Эгамбердиев Фарона Политехника Иниститути Экотуризм тушунчаси ХХ аснинг 80 йилларидан бошлаб, туризм индустриясига кира бошлаган бўлсада, биро экотуризм хаида ягона таъриф мавжуд эмас. Экотуризм табиий худудларга масъулят билан сахат илиш амда табиатни мухофаза этишни таъминлайди ва оддий хални турмуш даражасини яхшилайди. Экотуризм биринчи навбатда инсон фаолияти эгзотик табиий худудларга сахатлар уюштириш, экологик муаммолани хал илиш, уларни асраш, ўсимлик ва хайвонот оламини имоя илиш масадида уларни имоя иладиган худудлар миллий болар, питомниклар, парваришхоналар ташкил илиш орали янги иш ўринларини яратиш, худудларга инвестицияларни жалб илиш киради. Экотуризмга иктисодий нутаи-назардан арайдиган бўлсак, туризмнинг энг истиболли тури сифатида баоланади. Хозирги кунда экотуризм жаон сайлик ташкилоти маълумотларига кўра жадал суръатлар билан ривожланиб боратган саноат турларидан бирига айланди. Масалан Канадада ввойи табиатига сахат ички туризмнинг 25% ни ташкил этади. Канада хукумати фаатгина экотуризм исобидан тушган соли эвазига хар йили 1,7 млрд АКШ доллари даромад олади. Бу эса хукумат томонидан ввойи табиатни мухофаза илиш дастурига ажратилган мабладан беш баробар кўпдир.

Охирги 20 йил ичида энди ривожланиб боратган мамлакатларда туристлар сони сезиларли даражада кўпайиб ва ундан олинадиган даромадлар йилдан-йилга ошиб бормода. Масалан хар йили экотуризмдан кичик давлатлар Кения, Эквадор, Коста Рика давлатларида ЯИМ нинг 70-80% экотуризм исобидан олмокда.

Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш имкониятлари катта бўлган гўзал табиати, бетакрор манзаралар, турли хил ўсимлик ва айвонот дунси, табиий дгорликларга бой. Фарона вилоятининг Фарона ва Сўх туманлари ам ана шундай салоиятига эга удудлардан бири исобланади. Фарона ва Сўх тумани ўзининг хушманзара толарию, чиройли арчазорлари ар андай одамни серлаб ўяди.

Фарона ва Сўх туманлари мисолида ишло удудлари салоиятини ривожлантиришнинг инновацион механизмларини ишлаб чииш ва амалга оширишдан иборат. Бугунги кунда туризм дун мамлакатларида миллий итисодитга салмоли даромад келтирувчи соалардан бирига айланган.

Сайлик амда туристик хизматларнинг ривожланиши натижасида сўнгги йилларда янги ва ноанъанавий экотуризм шаклланмода. Шу сабабли айни пайтда мазкур йўналиш мутахассислар томонидан тез тараий этатган соа сифатида эътироф этилмода. Фарона ва Сўх туманларининг ресурс имкониятлари давлат томонидан муносиб ўллаб-увватланиши туманларнинг туристик инфратузилмасини замонавийлаштиришда инвестициялар жалб илишга, ички ва таши сайлар оими янада кенгайишига замин яратади.

Фарона ва Сўх тумани толарининг бетакрор табиати илими, маданий-этнографик усусиятлари экотуризмни ривожлантиришда алоида аамият касб этади. БМТ Тараит дастури билан амкорликда туризмни ривожлантиришдаги муаммоларни бартараф этиш, мавжуд инфратузилмани анилаш ва тартибга солиш бўйича амалий тавсиялар сифатида Фарона ва Сўх тумани туристик-рекрацион удудини ташкил этишни тавсия илиш мумкин. Жумладан, туман удудларида мавжуд бўлган туристик инфратузилма объектларини замон талабларига мос олатда бунд этиш, ички ва таши инвестицияларини жалб этиш зарур.

Вилоят удудида экотуристик маршрутларни янада мазмунли ташкил илиш учун уларни мажмуали усулда ташкил этиш масадга мувофикдир.

Чунки, вилоят марказидан анча олисда бўлган экотуристик объектларга бирданига етиб бориш сайларни чарчатиши ки зериктириши мумкин. Шунинг учун ам мажмуали маршрутлар ишлаб чиилганда сайларни изиирган экотуристик ресурсга боришда йўл-йўлакай экскурсиялар уюштириш, сўлим жойларда дам олиш, атрофдаги диатга сазовор жойлар, адимий масканлар, тарихий-маданий обидаларни ам йўналишга киритиш лозим.

***

ФАРОНА ВИЛОЯТИДА ДАРЁ ТУРИЗМИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИБОЛЛАРИ

ВА МУАММОЛАРИ.

М. Мансуров, Б. Эгамбердиев Фарона Политехника Иниститути Туризмнинг бугунги кунда дун мамлакатларида ривожланган тармоларидан бири шубхасиз дар туризмидир. Фарона вилояти ам бу борада улкан салоиятга эга истиболли худудлардан бири исобланади. Фарона вилояти удудидан оиб ўтувчи Сирдар, Сўх, Исфара, Осув, Шоимардонсой ва боша дар ва сойларга хорижлик мемонларни жалб илиш ва бу ерларда туристик инфратузилмани шакллантириш лозим. Дар туризмини худудимизда ривожлантиришда Венециядагидек 3 аватли катерлар олиб келинмасада, кичик хажмдаги миллийлигимизга хос дизайндаги айиларда сайр уюштириш инсонга ўзига хос зав баишлайди албатта. Шаарлар ичидан оиб ўтувчи сой ва анхорлар ам хорди чиаришда ва хорижлик туристларни жалб илишда мухим аамиятга эга. Бунга жаон туристик марказларидан Венеция, Гамбург, Амстердам, Сучжоу, Санк-Петирбург, Брюгге каби сув бўйида жойлашган шаарлар тажрибасидан фойдаланган олда мавжуд имкониятларни ишга солинса фойдадан холи булмайди.

Президентимиз И. Каримов «Андижон, Наманган, Сирдар, Тошкент ва Фарона вилоятларида Сирдарнинг сувини мухофаза илиш зоналари ва соил бўйи минтаасини белгилаш тўрисида»ги 2007 йил 9 февралда 29 сонли арори абул илиниши ўз навбатида вилоят худудида дар ва сойлар худудида экологик мувозанатни баркарорлаштиришда ва шу билан бир каторда дар туризмини ривожлантиришда катта аамиятга эга булди деб айтиш мумкин.

Фарона водийси «Ўзбекистон марвариди» деб бежиз айтилмаган. Дарлар оимини бошараб туриш учун аждодларимизнинг машаккатли мехнати натижасида, жуда иса 45 кунда азиб битирилган Катта Фарона канали, Каркидон ва ўронтепа сув омборлари худудларида ам табиий рекрацион худудларни ташкиллана, дар туризмининг ривожлантиришда муим аамиятга эга бўлади. Фаргона вилояти худудидаги мавжуд имкониятларни ишга солишда халкаро тажрибалардан ва моделлардан фойдаланилса, фойдадан холи булмайди. Жумладан инсоният томонидан бунд этилган энг йирик ва машхур каналлардан Мисрдаги Сувайш канали ва Жанубий ва Шимолий Американи иккига ажратиб турган Панама канали, Хитойдаги Буюк Хитой канали, Германиядаги Килл канали нафаат бугунги кунда арзон дар транспорти вазифасини бажармода, шу билан бир аторда туризмнинг ривожлантиришда ам катта ахамиятга эга бўлиб боратганлиги туризмнинг бу турининг истиболини белгилаб бермода.

***

GLOBAL WARMING AND ITS CAUSES.

Kurpayanidi K.I., Mahmudova N.

Fergana Polytechnic Institute In our century when problems of ecology have become one of the most colossal problems for human being, air pollution, global warming, salinization, deforestation, and outsourcingare the most acute questions.

According to statistics, the global warming has proven to be a major obstacle for humanity.But global warming is doing more than simply making things a little warmer. It is changing rainfall, causing heat weaves, and making sea level rise, all of which create real human suffering. To curb climate change before the planet‘s climatic system is committed to runaway global warming, we need to sharply reduce greenhouse gas emissions soon. Since fossil fuels are the cornerstone of economic systems and lifestyles around the world, the task presents a difficult collective challenge to achieve political, social, and technological change in a short time span. The stakes are high: We need to act now and make significant progress within the next 10 years in order to have some ability to control our planetary fate. We‘re already seeing early effects of warming across the globe, but soon, without dramatic reductions in carbon dioxide, methane, and black carbon emissions, we may reach a point of no return in which the melting Arctic will cease to function as a planetary cooling system and instead absorb more of the sun‘s energy, accelerating the warming and releasing massive amounts of methane into the atmosphere.

While the risks of entering a positive warming feedback loop that human society won‘t be able to reverse are high, the potential rewards of the necessary social change are also enormous: The things we need to do to solve the climate crisis will also make the world a healthier, safer, more secure and equitable place.

The good news is that technologies for safer energy are many and promising; what we desperately need is the political will to replace the old technologies quickly and minimize fossil fuel use around the world.

The following advices can be helpful to reduce the global warming:

1. Drive as little as possible. Do your best to walk, bike, carpool, or use public transit whenever possible, and combine errands into geographic bundles to make fewer trips

2. Replace your light bulbs with compact fluorescent bulbs, which last 10 times as long and keep significant amounts of CO2 out of the air.

3. Use energy-efficient appliances. When you buy refrigerators, washers and driers, or other household appliances, look for the Energy Star label, which identifies the most efficient appliances. Use the Energy Guide labels to compare model efficiency. Refrigerators are the biggest consumers of electricity in most homes, and new models use less than a quarter of the energy of models built 30 years ago; an upgrade could mean big energy and cost savings. 4. When possible, choose renewables for your energy supply itself. If your state allows you to pick your electricity supplier, use a Green-e-certified company that generates at least half its power from wind, solar, and other clean sources. The global warming is inevitable and we must urge individuals, companies and governments to use a more balanced approach by taking the appropriate steps to deal with matters relating to ecological concerns of the world.

***

СУВ МАНБААЛАРИНИНГ ЎЗ – ЎЗИНИ ТОЗАЛАШ ИМКОНИЯТИ

усанов Н., Муллаев И.И.

Фарона Политехника Институти Оова сувларни тозалаш зарур бўлиб, сув манбааларига уйилатган бу сувлар инсон учун катта аамиятга эга. Агарда тоза сув манбааларига уйилатган оова сувлар таркибида органик ифлосланиш бўлганда манбаа бир неча км пастки исмида бу ифлосланиш мидори бир мунча ўзгарган бўлади, БКТ5 (бологик кислород талаби) мидори билан исобланганда. Органик ифлосланишини бир исми манбаа тубига чўкиш натижасида сув манбааси яна тоза олатга келади.

Бу олат жуда кўп мидордаги микроорганизмларни органик моддалардан озуланишидан келиб чиади. Бундан ташари йирик мавжудотлар ўзидан кичик бўлган микроорганизмларни истеъмол илиб озуаланиш кетма – кетлиги осил бўлади ва охири балиа бориб таалади. Натижада сув манбаалари ўз – ўзини тозалайди. Бу тозалаш имконият даражаси чексиз эмас. Шунинг уун ўшимча оова сувларни тозалаш иншоотлари урилади.

Органик ифлосланишлар икки хил микроорганизмлар рдамида парчаланади, аволи ва авосиз. Бу иккала микроорганизмларга ат фаолиятига озуадан ташари кислород керак бўлади.

авосиз микроорганизмлар ат фаолиятини модда алмашинувидан олади. Натижада мураккаб кимвий жаранлар осил бўлиб, мидор жиатидан авосиз микроорганизмлар устунликка эришган бўлади. Натижада метан, ис гази, аммиак ва олтингугурт газлари ажралиб чиади. Масулотлар сув ўсимликлари рдамида парчаланади, натижада сув манбаи асл олатига айтади.

аволи микроорганизмлар ат фаолиятини сувда эриган кислород дан олиб давом этказади.

Моддаларни парчаланиш жарани асосан окисланиш натижасида бўлади. Бу жаранлар асосан сув манбааларида ки биологик оова сувларни тозалаш иншоотларида рўй беради. Бундай иншоотлар биофильтрлар ва аэротенклар бўлиб, аволи микроорганизмлардан фойдаланилади.

Микроорганизмлар атини давом эттириш учун сувда доимий эриган кислород бўлиши шарт. Сув манбааларини муофаза илишда ва уни салашда эриган кислород ни кўпайтириш керак бўлади, бу балилар рдамида амалга оширилади. Кислородни сувдаги мидори 3 – 4 мг/л дан кам бўлмаслиги керак. Буни ушлаб туриш учун сув манбааларида шоввалар ташкил этилади.

БКТ 5 асосан сувларни ифлосланишидан ки органик моддаларнинг оова сувлардаги мидорига ва уларнинг парчаланишига, сув иссилигига боли бўлади. Парчаланиш олдинига жуда тез рўй беради, кейинчалик бу жаран секинлашади. Шунинг учун биокимвий кислород талаби оова сувларда 20 кунлик текширишда абул илинади. Кичик ки катта тозалаш иншоотларини абул илишда итисодий кўрсаткичи, сув манбааларининг уввати исобга олинади. Кўп олларда устунлик катта иншоотларга берилади.

Адабитлар Ўзбекистон Республикасининг Сув ва сувдан фойдаланиш тўрисида ги онуни, 19993й 1.

Абдуллаев Т.А. Очи сув манбааларидан сув олувчи иншоотларни лойиалаш ўув 2.

ўлланма. Тошкент 1997 йил.

М 2.04.02 – 97. Сув таъминоти таши тармолар ва жиозлар.

3.

***

ЕР РЕСУРСЛАРИ ВА УЛАРНИ ЭРРОЗИЯЛАНИШИГА АРШИ КУРАШИШ ТАДБИРЛАРИ.

Жалилов Л.С.

Фарона Политехника Иниститути Ўзбекистоннинг табиий–илим шароитлари ва ишло хўжаиги масадларида фойдаланиш учун яроли бўлган ер майдонларининг чекланганлиги ер ресурсларидан ва табиий бойликлардан фойдаланишнинг самаралиро ва фойдалиро йўлларини доимий равишда излашни таазо этади.

Энг серхосил, имматли ерлар ишло хўжалиги барча экин майдонларининг атиги 10 фоизини ташкил этади ва ялпи ишло хўжалиги махсулотларининг 95 фоизидан ортии манашу ерларда етиштирилади. Суориладиган ер майдони 4,2-4,3 млн. гектарни ташкил этади. Бу аоли жон бошига 0,17 гектарга яинни ташкил этади холос. Биро озирга келиб, бу ерларнинг катта исми чўлланишга ва эрозияланишга мойиллиги ортиб бормода. Муаммо ерларнинг антропоген чўлга айланиши жаранларининг кучайиши ва демографик вазият туфайли янада мураккаблашмода.

Тоолди туманларидаги катта экиин майдонлари сув эрозиясига, шамол кучли эсадиган зоналарда эса шамол эрозиясига учраган. Талилларга кўра осилнинг арийб 15 фоизи ерларнинг мелиоратив олати яхши эмаслиги туфайли йўотилади. Бундай муаммоларни ижобий хал илиш айни ватдаги мухим масалалардан бири бўлиб келмода.

Чўллашишга арши курашнинг муим омилларидан бири ташкилий хўжалик ва агротехник тадбирлар хисобланади.

Булар тупронинг юза атламининг емирилишини тўхтатишга аратилган бўлиб, эрозияга учраган ерларнинг унумдорлигини ошириш мумкин.

Эрозияга учраган ерларда ишло хўжалиги экинларини экишнинг агротехник таркибий исмини ам шулар ташкил этади.

Ана шу тадбирлар орасида мухим ўринни алмашлаб экиш эгаллайди.

Кучли эрозияга учраган суориладиган ерларда ва ўртача ва кучли шамоллар таьсириостида бўлган ерларда вегетация даври узо чўзиладиган экинлардан ташкил топган алмашлаб экиш яхши натижа беради.

умли, тупрои асосан ювиладиган хавфли жойларда эни 9 метрли дуккакли алла экинларидан ташкил топган поласалар ташкил этиб, улар эни 30 м келадиган ўза ки боша асосий экинлар билан навбатлашиб экилиши лозим.

Шамол тупронинг юза исмини осон учириб кетадиган жойларда баланд бўйли экинларни хар 25-30 метрда навбатлаб экиш масадга мувофидир.

Кучли шамоллар бўлиб турадиган ерларни 1-2 марта ўшимча суориб, тупро намлигини ушлаб туриш керак. Бундан ташари, ўза, полиз ва сабзавот экинлари амда картошкадан ташари барча экинларни экиш меьрини ошириш, ўшимча органик ва менерал ўитлар солиш, сидератлардан фойдаланиш ам тупро структурасини яхшилайди, тупродаги биолоргик массани кўпайтиради, демак, тупронинг эрозияга чидамлилигини оширади.

Ташкилий- хўжалик тадбирлардан бири бу экинлар экиладиган ерлар микрорелефи холатини доимо назорат илиб туриш, экиш ва экилган экинларни айта ишлашда ияларнинг оптималлигини эьтиборга олиш лозим.

Лалмикор ерларни сув эроэиясидан асраш учун ия жойларни кўндалангига айдаш, поласали чуур илиб юмшатиш, кузги шудгорларни молалаш ва эгатлар олиб чииш лозим.

Яйловларни экологик депрессиядан салаш ва уларни масулдорлигини оширишнинг мухим тадбирларидан бири, бу яйловларда мол боишни тартибга солиб туриш амда фитомелиоратив тадбирларни ўллашдир.

***

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. Абдуганиев, Г.Мирзаева, Н.Абдуганиев, Б.Дадажонов Фарона Политехника Иниститути Эргономика (от греческого ergon – работа и nomos – изучение, измерение, организация труда) – научная дисциплина, изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах в целях создания для него оптимальных условий труда, т.е. таких условий, которые, делая труд высокопроизводительным, в то же время обеспечивают человеку комфорт и безопасность труда. Из этого определения видно, что решение проблемы "человек – машина – среда", "человек – трудовой процесс – среда, т.е. приспособление условий труда к человеку, связано с совместной работой инженеров, конструкторов, технологов, специалистов в области охраны труда (ОТ), физиологов, психологов, гигиенистов, антропологов, экономистов и представителей многих других научных дисциплин. Главными из этих дисциплин являются психология, гигиена и физиология труда.

Психология труда.

Проблемы аварийности и травматизма на современных производствах невозможно решать только инженерными методами. Часто причиной травматизма выступают не опасные условия труда, а опасные действия специалиста.

Опыт свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма часто лежат не инженерно-конструкторские дефекты, а организационно - психологические причины:

низкий уровень профессиональной подготовки; недостаточное воспитание производственной дисциплины; допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизма; пребывание людей в состоянии утомления или других психологических состояниях, снижающих надежность (безопасность) деятельности специалиста. Международный опыт и наши исследования свидетельствуют, что 50 – 80 % травм в быту и на производстве происходит по вине самих пострадавших.

В организационном отношении психологию безопасности труда следует рассматривать как неотъемлемую часть управления трудовым процессом.

Под психологией безопасности труда понимается применение психологических знаний для обеспечения безопасности деятельности человека. Психологией безопасности труда рассматриваются психологические процессы, психологические свойства, анализируются различные формы психологических состояний, наблюдаемых в процессе трудовой деятельности. Структуру психологии безопасности труда составляют следующие направления. Психология обучения профессии и безопасности труда, психология воспитания в процессе обучения профессиональной осторожности.

Знание психологии позволяет разработать оптимальные режимы труда специалистов в течение дня, недели, по характеру деятельности и т.п. В структуре психической деятельности человека различают три основные группы компонентов: психические процессы, свойства и состояния.

Запредельные формы психического процесса - вызывает дезинтеграцию психической деятельности различной выраженности, что в первую очередь ведет к снижению индивидуального свойственного человеку уровня психической работоспособности. В более выраженных формах психического напряжения утрачивается живость и координация действий, могут появляться непродуктивные формы поведения и другие отрицательные явления. В зависимости от преобладания возбудительного или тормозного процессов можно выделить два типа запредельного психического напряжения - тормозной и возбудимый.

Таким образом, запредельные формы психического напряжения лежат нередко в основе ошибочных действий и неправильного поведения операторов в сложной обстановке. Длительные психические напряжения и особенно их запредельные формы ведут к выраженным состояниям утомления. Среди особых психических состояний, имеющих значение для психической надежности оператора, необходимо выделить пароксизмальные расстройства сознания, психогенные изменения настроения, состояния, связанные с приемом психически активных средств (стимуляторов, транквилизаторов, алкогольных напитков).

Под влиянием обиды, оскорбления, производственных неудач могут развиваться аффектные состояния (аффект - взрыв эмоций). В состоянии аффекта у человека развивается психогенное (эмоциональное) сужение объема сознания. При этом наблюдаются резкие движения, агрессивные и разрушительные действия. Лица, склонные к аффектным состояниям, относятся к категории с повышенным риском травматизации и не должны назначаться на специальности с высокой ответственностью.

Лекарственные и алкогольные изменения психического состояния связаны с употреблением психически активных средств. Прием легких стимуляторов (чай, кофе) помогает в борьбе с сонливостью и может способствовать повышению работоспособности на короткий период. Однако прием активных стимуляторов (первитин, фенамин) лицам, занятым на ответственных видах работ, способен вызвать отрицатель- ный эффект (ухудшается самочувствие, уменьшается подвижность, скорость реакций).

Распространенное среди населения употребление транквилизаторов (седуксен, элениум) представляет особую проблему. Оказывая выраженное спокойствие и предупреждая развитие неврозов, эти препараты могут снижать психическую активность, замедлять реакции, вызывать апатию и сонливость.

Пьянство и алкоголизм также представляют серьезную проблему для безопасности труда.

Недопустимость употребления алкогольных напитков в рабочее время и отрицательное влияние их на работоспособность общеизвестны. По различным данным автомобильный травматизм в 40...60 % случаев связан с употреблением алкоголя. Имеется сообщение, что смертельные случаи на производстве в 64 % случаев обусловлены приемом алкоголя и ошибочными действиями погибших.

С позиции безопасности труда особое значение имеет посталкогольная астения (похмелье).

Развиваясь в дни после употребления алкоголя, она не только снижает работоспособность человека, но и ведет к заторможенности и снижению чувства осторожности.

Длительное употребление алкоголя вызывает алкоголизм – болезненное привыкание к алкоголю, сопровождающееся различной степенью деградации личности. Специалисты, страдающие алкоголизмом, утрачивают свойственную им аккуратность и точность в работе. Они все чаще допускают ошибки и становятся неспособными к решению сложных творческих задач, к быстрой и правильной ориентации в ненормальных производственных ситуациях.

Большое значение в уменьшении травматизма с точки зрения психологии имеет ликвидация монотонного труда; устранение перебоев производственного процесса и штурмовщины; организация отдыха и хорошего питания; организация кабинетов психологической разгрузки; введение элементов эстетизации труда и т.д. Удобное размещение на них приборов и оборудования с использованием принципов функциональной организации, значимости, последовательного использования, оптимального расположения, частоты. Организация рабочего места. При проектировании рабочего места необходимо учитывать следующее: если при прямой позе сидя, мышечную работу принять равной единице, то при прямой позе стоя, мышечная работа составляет 1,6; при наклонной позе сидя

- 4; при наклонной позе стоя - 10. Изучение и оценка различных видов органов управления и т.д.

***

ВТОРИЧНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Н. Абдуганиев, Г.Мирзаева, Л.Жалилов, Н.Абдуганиев Фарона Политехника Иниститути Вторичная очистка предназначена для освобождения жидкой фазы сточных вод, преимущественно бытовых, от органических веществ, находящихся в виде тонких суспензий, коллоидов в растворе, путем биохимических окислительно-восстановительных процессов, осуществляемых аэробными микроорганизмами (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, простейшие) в специальном комплексе очистных канализационных сооружений. К первой группе относятся методы биологической очистки, воспроизводящие процессы самоочищения в почве.

Очистные сооружения, в которых воспроизводятся процессы самоочищения в почве, делят, в свою очередь, также на две группы. К первой группе отнесены сооружения, в которых биологическая очистка протекает в природном слое почвы. Это - большие и малые поля орошения, поля фильтрации, площадки подземной фильтрации, фильтрующие колодцы, фильтрующие траншеи с естественным фильтрующим слоем почвы. Вторую группу составляют сооружения, в которых биологическая очистка протекает в искусственно созданном слое загрузки, моделирующем почву (различные биологические, песчано-гравийные фильтры, траншеи с искусственным фильтрующим слоем). Вторую группу составляют методы и сооружения, воспроизводящие процессы самоочищения в водоемах, а именно: биологические пруды, аэротенки, малогабаритные установки на полное окисление.

В последнее время для очистки сточных вод малых населенных пунктов и отдельно расположенных объектов значительное распространение получили сооружения для анаэробно-аэробной очистки сточных вод.

Преимуществами анаэробной очистки, по мнению исследователей, являются:

а) низкое потребление электроэнергии (до 10% от энергопотребления при аэробной очистке);

б) образование незначительного количества избыточного активного ила;

в) достаточная стабильность образуемого избытка ила, не требующего дальнейшей обработки;

г) возможность поддержания активности анаэробного ила длительное время, при температуре его хранения не ниже +15 °С;

д) допустимость высоких нагрузок (до 30 кг ХПК/м3 в сутки при температуре 30 °

С) в сравнении с 3 кг ХПК/м3 в сутки (при аэробной очистке).

Недостатком анаэробной очистки является то, что анаэробные бактерии развиваются медленнее аэробных, а это задерживает ввод биореакторов в эксплуатацию. Кроме того, бактерии метанового брожения чувствительны к различным ингибиторам.

Преимуществом такой технологии является то, что на первой стадии очистки происходит анаэробное окисление, не требующее в отличие от аэробного, значительных энергозатрат, и не сопровождающееся значительным увеличением количества активного ила. Технология очистки следующая: исходная сточная вода проходит предварительную механическую очистку от взвешенных веществ и песка. Затем осветленная сточная вода попадает в анаэробный биореактор, где освобождается от органических веществ микроорганизмами, иммобилизированными на волокнистой загрузке. После анаэробного биореактора первой ступени вода подается в анаэробный реактор второй ступени. В нем сточные воды очищаются микроорганизмами, находящимися на волокнистой загрузке. Очищенная сточная вода из биореактора подается в песчаную фильтрующую траншею для аэробной доочистки.

Технология дают возможность - очистить сточную воду не только от органических веществ, но и биогенных элементов, в частности азота, за счет процессов нитрификации-денитрификации, которые происходят в биопленке, фосфора - за счет увеличения биомассы, корректирования доз активного ила и т. д. Одним из показателей степени освобождения сточных вод от органических веществ - является их стабильность, или относительная стойкость. Это выраженное в процентах количество кислорода, находящегося в сточной воде в растворенном и связанном состояниях, к количеству кислорода, необходимого для окисления органических веществ сточных вод.

Относительная стойкость неочищенных сточных вод составляет лишь 11%, и такую сточную воду сбрасывать в водоемы недопустимо. Лишь при относительной стойкости не менее 99% (иногда 80%) сточные воды можно сбрасывать в водоемы. Относительная стойкость сточных вод связана со временем их загнивания. Так, при относительной стойкости 50% сточная вода загнивает уже на 3-й сутки.

Эффективность процессов биологической очистки сточных вод в традиционных сооружениях зависит от многих факторов:

1) от нагрузки по органическому веществу на микроорганизмы и объем сооружения. Минимальное количество органических веществ в сточных водах должно составлять не менее 90-100 мг 02/л по БПК5;

2) от соотношения ХПК к БПК2о сточной воды. Величина ХПК не должна превышать БПК20 более чем в 1,5 раза;

3) наличия биогенных элементов в сточной воде. Их оптимальное соотношение (БПК20 :

аммонийный азот : фосфаты) должно составлять соответственно 100 : 5 : 1. 4) количества минеральных солей в сточной воде. Минерализация сточных вод не должна превышать 10 г/л;

5) температуры водной среды, которая должна быть не ниже 7 °С и не выше 30 °С. 6) водородного показателя среды. п сточных вод для эффективного течения биохимических процессов должна составлять 6,5-8,5;

7) наличия кислорода. На 1 м3 сточных вод необходимо подавать 25 м3 воздуха с содержанием кислорода не менее 2%.

8) освещения. Процесс фотосинтеза сине-зеленых и других водорослей, входящих в состав активного ила, происходит тем лучше, чем ближе освещение к природному спектру;

9) содержания в сточных водах вредных химических веществ. Их содержание не должно превышать ПДК, особенно тех, ПДК которых установлена по общесанитарному или санитарнотоксикологическому лимитирующему признаку вредности.

10) количественного и качественного состава активного ила.

***

МУТАХАСИСЛАР ТАЙЁРЛАШДА ЭКОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎРНИ

Н. Абдуганиев, Г.Мирзаева, Л.Жалилов Фарона Политехника Иниститути Инсонни атроф-муит ва уни ўраб турган табиат билан муносабати асосий экологик муаммолардан биридир. Инсон яшаш жаранида атроф-муитга доимо ўз таъсирини ўтказмода.

Айниса, бугунги кунда бу таъсир жуда сезиларли бўлиб олгани еч кимга сир эмас. Ер юзида ахоли сонининг тез суръатлар билан ўсиб бориши натижасида, аоли этижларини таъминлаш амда ондириш учун ишлаб чиариш корхоналари сонининг муттасил ошиб бориши, табиий ресурсларни кўплаб ишлатилиши, транспорт воситалари сони ва турларининг кўпайиб бориши кузатилмода.

Бунинг оибатида, инсонни атроф-муитга авсиз таъсирида табиатдаги антропоген ўзгаришлар кўлами кенгайиб бормода.

Хозирги кунда тайрланатган мутахассислар экология ва атроф-муит соаси бўйича ар томонлама етук билим, малака ва кўникмаларга эга бўлиши масадида Давлат таълим стандарти ва ўув режаларида экология фани киритилган. Барча мутахассислар ишлаб чиариш талабларига жавоб бериши учун улар саноат чииндиларини – газсимон, сую ва атти чииндиларни тозалаш, зарарсизлантириш технологияси ва айта ишлаш усулларини тўли билиши, корхоналарда экологик норматив хужжатларни ишлаб чииш тажрибасига, атроф-муит объектларида мониторинг олиб бориш ва кимвий талилларни ўтказиш малакасига эга бўлиши лозим.

Шу билан бир аторда, барча таълим йўналишлари битирувчилари экология фани бўйича уйидагиларни эгаллайдилар:

- касбий фаолиятда атроф-муит муофазаси ва бошаришнинг жаон андозалари шакллари ва усулларини тадби ила олиши;

тозалаш иншоатлари ва жиозлардан фойдаланишнинг замонавий усулларини ўллаш обилиятига эга бўлиши;

- илор экологик тоза ва хавфсиз технологияларни, усулларни ва атроф табиий муит компонентларини муофаза илиш техникалари борасида илмий салоиятга эга бўлиши;

- бажарилатган тадиотлар мавзуси бўйича фаолиятнинг ишлаб чиариш ва технологик масалаларини фан ва техниканинг замонавий ютуларини исобга олган олда касбий ечиш обилиятига эга бўлиши;

- инсон солигини ва унинг ишчанлик обилиятини салаш бўйича амда менат жаранида хавфсизликни таъминлаш бўйича методика ва тадбирларни ишлаб чииш ва амалга ошириш обилиятига эга бўлиши;

озирги кунда, олий ўув юртлари амда ишлаб чиариш корхоналари амкорликда инновацион гуруларининг ташкил этилиши муим аамият касб этмода. Бинобарин, институтнинг ат фаолияти хавфсизлиги кафедраси томонидан ишлаб чиариш корхоналари, илмий-тадиот институтлари билан амкорликда инновацион гурулар ташкил этилган. Бажарилатган илмий ишлар, амалий тадиотлар бевосита ишлаб чиариш корхоналарининг ечимини кутатган экологик масалалари асосида шакллантирилади.

Инновацион гурунинг ўув-илмий мавзулари базасига саноат корхоналарининг чиинди газларини зарарсизлантириш, тозалаш, оава сувларини тозалаш, атти чииндиларни айта ишлаш каби масалалар киритилади. Ушбу база асосида талабалар ўзларининг малакавий битирув ишлари ва магистрлик диссертация мавзуларини танлаш имкониятига эга бўлишади, бу эса ўз навбатида ўувамалит жаранида олиб борилатган ўув-услубий, илмий-тадиот ишларнинг савияси ва салохиятини доимий равишда такомиллаштиришга исса ўшмода.

***

ФАРОНА ВОДИЙСИДА ТАБИАТНИ МУОФАЗА ИЛИШ ВА ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРДАН

ОИЛОНА ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОЭКОЛОГИК АСОСЛАРИ

амидов А.А., амидов Ф.А.

Фарона Политехника Институти, ФарДУ ошидаги 2-Академик лицей Фарона водийсида ишлаб чиаришнинг муттасил тараити, атроф-муитга антропоген тазйининг кучайиши, саноат, транспорт, урилиш, ишло хўжалигининг турли чииндиларини табиий муитга бетўхтов чиарилиши удудда экологик вазиятни ўтган асрнинг 70-80-йилларда жиддийлашувига олиб келди.

80-йилларнинг охирларида Фарона водийсида юзага келган удудий амда мааллий экологик авол ва табиат муофазаси муаммолари атрофлича ва чуур талил илинди. Масалан, конус йилмаларидаги барча саноат шаарлари (ўон, Янгиўон, Фарона, увасой ва акозо) ер ости ва ер усти сувларини ўз чииндилари билан ифлослай бошлади, бу жараннинг олди олинмаса, гидроэкологик муаммо миси келажакда ортиб, удудий муаммога айланиши утириб ўтилди.

Фарона водийсининг атрофи толар билан тўсилганини эътиборга олиб, саноат корхоналаридан чиатган газсимон чииндиларни меъргача камайтириш зарурлигини таъкидлади, акс олда унинг экологик ва социал-итисодий оибатлари хунук одисаларга олиб келишини утирди. озирда Фаронанинг иргули туманидаги саноат корхоналари чииндилари таъсирида унинг яинидаги экинзор, бозор, узумзор, тутзорлар жиддий зарар кўратганини асослади.

И.Абдуаниев ва бошалар илк бор Фарона водийсида баландлик-ландшафт минтааланиши устиворлиги туфайли модда ва энергия алмашуви икки томонлама таъминланганини утириб, то нбаирларида моддаларнинг уйи томон гравитацион оими амда текисликда шамол таъсирида моддаларнинг то нбаирлари томон аракати яхши ифодаланганини таъкидладилар.

Фарона водийси азалдан ихотазорлар ўлкаси, канал ва арилар, автомобиль йўллари алари зич бир неча аторли мевали ва мевасиз дарахтзорлар билан банд бўлган. И.Абдуаниев ва бош.

(1995) нинг асослашича, магистрал кўчалар чеккаларидаги мавжуд манзарали дарахтзорлар автомобиль транспортидан чиадиган чииндиларнинг катта исмини тозалаб, шаар авосининг табиий тозаланишига ижобий таъсир этади. озирда Фарона шари удудидан йилига 110-120 минг т., Ўш удудидан 50-60 минг т. газсимон чииндилар авога кўтарилмода. Бу вазиятда шаар йўлларидаги ихотазорларнинг чииндиларни ассимиляция илиш функцияси янада ортади.

Балъзамли терак, о дерея, о акация, сасси дарахт (айлант), айрооч, оддий шумтол, каштан, чинор, кумушсимон жийда ва бошалар чииндиларга энг чидамли ва уларни тозалашда самарали исобланади. Бу оя водийнинг мураккаб орографик ва илимий, аоли зич жойлашган шароитида авони чииндилардан тозалашнинг энг мабул варианти деб исоблаш мумкин.

Фарона водийсининг чўл, адир, то, яйлов каби баландлик минтааларида турли табиий ва табиий-антропоген геосистемалар шаклланган. У адимдан суориб келинатган воа, аолиси тез ўсатган ва зич яшатган, саноат, ишло хўжалиги, транспорт ва боша ишлаб чиариш тармолари ривожланган индустриал-аграр райондир. Водий удудида олиб борилатган табиий географик ва геоэкологик тадиотларнинг асосий вазифаси ундаги табиий ресурслардан оилона фойдаланиш, геосистемаларнинг табиий эволюцияси ва антропоген таъсир тенденцияси нисбатини оптимал улайликда салашга имкон берадиган усуллар ва тадбирларни ишлаб чииш учун геосистемаларнинг озирги олатини баолашдир. Бунда геосистемаларнинг осил бўлишида ва инсон хўжалик фаолияти натижасида вужудга келган салбий экологик оибатларни бошаришда табиий компонентларнинг ролини ва аамиятини анилаш муимдир.

Водийнинг геоэкологик муаммоларини ечишда озирги экологик олатнинг удудий таралиш хусусиятларини ўрганиш ам зарурдир. Чунки, ар бир геосистемага илинатган антропоген таъсирнинг тури ва кўлами амда бу таъсирга нисбатан геосистеманинг барарорлик даражаси ар хил бўлади. Демак, ар бир геосистемада экологик вазият ва уни оптималлаштириш йўллари ам турлича бўлади. Жумладан, водийнинг чўл воа геосистемаларида атмосфера авоси, сувлар, тупро опламининг ифлосланиши, ер ресурсларининг сув ва шамол эрозияси, суффозия, шўрланиш, захланиш, ботоланиш, зичланиш ва бошалар таъсирида исариши ки монлашуви, экинлар, табиий ва табиий-антропоген геосистемалардаги ўсимлик, айвонот дунси таркибининг ўзгариши, сув авзаларини эфтрофланишуви ва бошалар билан изоланади.

Адир геосистемаларида сув эрозияси, сел оимлари, тупро опламининг ўзгаришлари ва ифлосланиши, биоген компонентларнинг камайиши, тупро шўрланиши ва ботоланиши ва бошалар кузатилади.

То геосистемаларида сув эрозияси, сел оимлари, ўрмонларнинг кесилиши, фойдали азилмаларни азиб олиш жаранида табиий муитнинг ўзгариши ва ифлосланиши, сурилмалар, то улашлари, карст одисалари, ор кўчкилари, зилзилалар, биоген компонентлар таркибини ўзгариши ва бошалар ривожланган.

Сув ресурсларидан оилона фойдаланишнинг географик-экологик аспектлари, суориладиган минтааларда антропоген омил таъсирида ландшафтларнинг ўзгариши ва унинг экологик оибатлари тўрисида илмий фикрлар эълон илинган. Жумладан, водийнинг атрофларидан оиб тушадиган дарлар (Обура, Аравон, Исфайрам, Сўх, Косонсой, Норин, орадар ва бош.) нинг аксарият сувлари Сирдарга етиб келмасдан суоришга сарф бўлади. Суоришнинг экстенсив режимда эканлиги, сувдан нооилона фойдаланиш Марказий Фарона удудида минтаага хос бўлмаган ландшафт кўринишларини, яъни ботоланиш, грунт сувларининг кўтарилиши ва бошаларни келтириб чиарди. Сўх йилмасининг юори исмидаги Бурганди даштларини, адирларини суориш натижасида ер ости сувларининг сати юорига кўтарилиб, ерларнинг мелиоратив олатини монлаштирди. Булардан ташари водий удудида жойлашган сув омборларининг атрофларида ам шундай аволни кузатиш мумкин. Сув ресурслари, айниса ер ости сувлари саноат корхоналари таъсирида ифлосланмода.

Воа геосистемаларида сув авзаларига оава сувлар келтирган азот, фосфор, калий ва боша кимвий моддалар сув сифатини монлашувига ва уларни ифлосланишига (эфтрофланишувига) сабаб бўлмода. Буларнинг барчаси водий удудида ер усти ва ер ости сувларидан оилона фойдаланиш чора-тадбирларини ишлаб чииш заруриятини келтириб чиаради.

Фарона водийсининг ер ресурсларидан оилона фойдаланиш ва уларни муофаза илиш муим давлат аамиятига эга бўлган вазифадир. Водийда ер жуда чекланган, шунинг учун ер ресурсларидан фойдаланишда интенсив хўжалик юритиш тизимларини ишлаб чииб амалитга тадби илиш керак. озирги кунда ер ресурслари заланиш, ботоланиш, шўрланиш, тупро эрозияси, зичланиш амда ерлардан урилиш ва боша масадларда фойдаланилиши сабабли йилданйилга яна камайиб бормода. Эндиги асосий масала Фарона водийси ер ресурсларидан, тупродан фойдаланишни интенсив йўлга уйиш учун удуднинг арбий исмларида тупронинг гумус атламини салаб олиш учун шамол эрозиясини камайтириш масадида ихота ўрмонларини ташкил илиш масадга мувофидир. Марказий Фаронада шўрланиш, ботоланиш ва боша экологик олатларни олдини олиш масадида зовур тизимларини бошариш, тоолди текисликлари, адирлар, адир орти чўкмаларида сув эрозияси (жарликлар, карст, ўпонлар, сурилмалар ва б.) билан боли масалаларни ал илиш озирги куннинг долзарб масалаларига айланиб бормода.

***

TABIATDAN FOYDALANIB TABIATNI ASRASH.

No‘monova M., Maxmudov B.

FARPI Atrof muxitni muxofaza qilish va resurslardan unumli foydalanish xozirgi kunda global muammolardandir.

Svilizatsiya natijasida shaxar joylarini changlanganligi qishloq joylariga qaraganda 9-10 barobar yuqori. Masalan: okean ustidagi xavoning changlanganligi 1 sm3 da 500 ta zarrachani tashkil etsa, shaxarda esa bu ko‘rsatgich 1 sm3 da 105 ta zarrachani tashkil etadi.

Quruq atmosfera tarkibida 79-80 % azot, 19-20 % kislorod, argon, kislorod angidirit va boshqa gazlar 1 % ni tashkil etadi. Atmosferamizda zararli gazlar notekis taqsimlangan.

Taxmin qilishlaricha xar yili 5-10 mlrd tonna kislorod yoqilmoqda. Kuzatishlarga qaraganda so‘nggi 100 yillik davomida karbonat angidirit gazining miqdori 15 % ga ortgan bu 360 mlrd tonnani tashkil etadi.

Bundan tashqari yil davomida xavo xavzasiga 180-200 106 tonna SO2, 350-400 106 tonna C, 60-65 106 tonna NO2, 80-90 106 tonna CO2 zararli moddalarni chiqarib yubormoqdamiz.

Xavo tarkibi yillar davomida o‘zgarib boradi. Bu jarayonni orqaga qaytmasligi va ayniqsa karbonat angidirit gazini atmosferadagi miqdori ortishi achinarli xoldir.

Bu faktlarning natijasida azon qatlamining yemirilishi, to‘satdan iqlim o‘zgarishi, tabiiy ofatlar va turli xil kasalliklar kelib chiqishi kuzatilmoqda.

Biz bu masalaga jiddiy yondoshmasak, kelajakda xal etib bo‘lmas muammolar yuzaga keladi.

Biz asosan extiyojni qondirish maqsadida ya‘ni energiyaga bo‘lgan talab atmosfera va tabiatni juda katta zararlamoqda.

IES larda biz 1-dan tabiatni cheklangan resurslaridan foydalanib, 2-dan atmosferani zararlab, elektr energiya ishlab chiqarmoqdamiz.

IES larni ekologiyaga zararli tasirlaridan yana biri, kondensatorlardan chiqayotgan sovutish suvi suv xavzalariga tashlab yuborilishida sodir bo‘ladi. Bu esa suv xavzasining xarorati ortishiga va o‘z navbatida mikroklimatini o‘zgarishiga olib keladi, suvdagi tirik mavjudotlar xayotiga zararli tasir ko‘rsatadi. To‘g‘ri, bugungi kunda elektr energiyasiz kunimizni tasavvur qila olmaymiz. Shuning uchun biz bu soxaga inovatsion g‘oyalarni olib kirmog‘imiz lozim.

Tabiatni asrashda tabiatdan foydalanib, ya‘ni tabiatni cheksiz inomi quyoshdan foydalanib, IES larini QIES lari tizimiga qisman o‘tkazmog‘imiz zarur. Nimaga qisman dedik? Bunga sabab QIES laridan faqat quyoshli kunlarda foydalana olamiz xolos. Qish kunlarida bu muammo, ustiga-ustak elektr energiyaga bo‘lgan talab bir necha barobar ortib ketadi. Bu talabni qondirish maqsadida Elektr stantsiyani IES tizimida, yoz kunlarida QIES tizimida ishlatishimiz mumkin.

Yoz kunlarida xavoning nisbiy namligi past bo‘lganligi sababli, atmosferadagi changlar quyosh nurining 20% ni ushlab qoladi. Qish kunlarida bu ko‘rsatgich 50% ni tashkil etadi. Shu sababdan, yoz kunlari ko‘proq QIES lari tizimidan foydalanishimiz unumlidir.

IES tizimini ko‘pchiligimiz yaxshi bilamiz. QIES tizimi quyoshdan kelayotgan issiqlik energiyasidan foydalanadi. Quyosh nurlari zichligi oz bo‘lganligi uchun, kata quvvatli energiya xosil qilish uchun bir joyga yig‘ish zarur bunday qurilma kollektordir.

Sodda yassi kollektor qora plita ko‘rinishida bo‘lib plastmassa yoki oynada berkitilib, yorug‘likni o‘zidan o‘tkazib infro-qizil nurlarini o‘zidan o‘tkazmaydi. Plitalar orasida oynada qora trubkalar bo‘lib, suv, moy, simob, xavo bilan to‘ldirilgan. Quyosh nuri qora trubkada yutilib 250-560o gacha boradi.

Quyoshning chiqish xolatiga qarab kollektor joylanadi.

BBC xabarlariga ko‘ra O‘zbekistonda 300 kun quyoshli kun bo‘lar ekan. Biz bu tizimdan shu 300 kunda foydalansak ham qanchadan-qancha pul mablag‘i va qanchadan-qancha tonna-tonna tabiiy resurslarni tejab qolamiz.Yana qanchadan-qancha atmosferaga chiqayotgan gazlarni kamaytiramiz. Global

muammo deb ushbu rasmni taxlil qilsak:

IES QIES

BIRLASHGAN SXEMASI

Biz bu tizmga o‘tish bilan 2 tomonlama yutyapmiz. Ekologiya zararlanishini oldini olyapmiz, xam tabiiy resurslarni tejab qolyapmiz.

***

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ХОСИЛ ИЛИШДА ЭКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУХИТНИ

ИФЛОСЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ КАМАЙТИРИШ.

Холмирзаев Ю.М., Махмудов.Н, Халилов А.С.

Фарона Политехника Институти озирги кунда энергетика ресурсларидан самарали фойдаланишга дуннинг барча мамлакатларида катта аамият бeрилмокда. Бундай олатни или ва энергия ресурсларини азиб чиариш ва айта ишлаш учун сармоялар амда ўшимча менат ресурслари ва материалларнинг сарфи ошиб бориши билан изолаш мумкин.

Энергия – табиат одисаларининг инсоният маданияти ва турмушининг асоси. Ўз навбатида энергия материя аракат турларининг, бир хилдан иккинчи хилга айланишнинг мидорий баоси.

Энергия тури бўйича механик, кимвий, электр, ядровий ва акозоларга бўлинади.

Инсоният амалитида фойдаланиш учун яроли материал объектларида мужассамланган энергия – энергия заиралари деб номланади. Табиатда кўп учрайдиган энергия заираларидан асосийлари катта мидорда амалий этижларга ишлатилади. Уларга органик илилар, кўмир, нефть, газ каби океан, денгиз ва дар энергияси, уш, шамол ва акозо энергия турлари киради.

Энергия заиралари тикланадиган ва тикланмайдиган турларга бўлинади.

Биринчисига табиат тамонидан бевосита тикланадиган (сув, шамол ва акозо) энергия заиралари, иккинчисига эса, аввалдан табиатда тўпланган, лекин янги геологик шароитларда айта осил бўлмайдиган (масалан; тошкўмир) энергия заиралари киради.

Табиатдан бевосита олинадиган (или энергияси, сув энергияси, шамол энергияси, ернинг иссилик энергияси, ядровий энергия) энергияга бирламчи энергия дейилади. Бирламчи энергияни махсус урилмаларда–станцияларда инсоният томонидан айтадан осил илинадиган энергияга (бу энергияси, исси сув энергияси ва оказо) иккиламчи энергия дейилади.

XX асрнинг охирига келиб энергияни истеъмолини табиий газ, кўмир ва ядро энергияси исобига ондирилди. XXI аср бошида тикланадиган энергия турлари унумдорлигини ошириш кутилмода. Таминий исобларга кўра бу энергия заираларини улуши, ядро энергияси билан 40% атрофида бўлади. Фойдаланадиган энергия манбаълари ичида кўмирнинг улуши энг катта (75–85%);

нефть (10–15%) ва газ (10–15%) улушлари сезиларли; олган энергия заиралари биргаликда 2% ни ташкил этади.

Инсоният фаолияти натижасида ар йили атмосферага (350–400) *106 тонна чанг чиариб юборилади, табиий офатлар натижасида эса бу кўрсаткичдан 10 баробар кўп чанг чиарилиб юборилади.

Ёилидан фойдаланувчи амма техник воситалар, йил давомида аво авзасига куйидаги зарарли моддаларни чиариб юборадилар: SО2–(180–200) *106 тонна, С–(350–400) *106 тонна, NО2– (60–65) *106 тонна, СО2–(80–90) *106 тонна.

Олимларнинг матбуот маълумотларидан маълумки, иссихона газлари яъни, карбонат ангидрид (СО2) гази ва метан ернинг уйи атмосфера атламида борган сари кўпаймода. Иссихона газларининг атмосферадаги мидори кўпайиб бориши Ер шарида температуранинг кўтарилишига олиб келади. Юоридагилардан келиб чииб, олимлар температуранинг кўтарилиши кутилмаган салбий оибатларга сабаб бўлиши мумкинлигини, шу билан бирга, ушбу муаммоларни ечиш масадида тегишли чоралар кўриш кераклигини таъкидламодалар.Атмосферага чиарилиб юборилатган чанг ва боша чииндилар коинотимиз бўйлаб нотекис таралган. Шаар жойларининг чангланганлиги ишло жойларига араганда 9–10 маротаба юори. Масалан, океан устидаги авонинг чангланганлиги 1 см3 да 500 та заррачани ташкил этади, шаарда эса 1 см3 да 105 заррачани ташкил этади.

Энергетикани ривожланиши натижасида ернинг юза исми ам ифлосланмода. Тошкўмирда ишловчи ИЭС ва озон урилмалари катта култепалар осил илиниб, 1 ГВт увватга эга ИЭС йилига юзаси 0,5 км2 ва баландлиги 2 метр бўлган култепа осил илади. ИЭС нинг атроф муитга зарарли таъсири аввало катта мидордаги кислородни, илини иш учун фойдаланиш ва атмосферага СО2 газини чиариб юбориш, шунингдек атмосфера ароратини кўтарилиши билан боли. Бундан ташари ИЭС лар кул ва заарли газ чииндилари чиаради.

ИЭС чииндиларида радиоактив моддалар мавжуд, масалан, радий изотоплари. Шунинг учун ИЭС атрофидаги радиацион нурланиш АЭС атрофидагидан юори.

ИЭС ва АЭС атроф муитга зарарли таъсирлардан яна бири, конденсатордан чиатган совутиш сувни сув авзаларига ташлаб юборишда содир бўлади. Бу эса сув авзасининг ароратини оширишга ва ўз навбатида микроклиматини ўзгартиришга олиб келади, сувдаги тирик мавжудодлар атига зарарли таъсир кўрсатади.

Экология ва атроф мухитни ифлосланиш даражасини камайтириш масадида ноананавий энергия маънбаларидан фойдаланиш ва инновацион лойихаларни амалда тадби этиш бу долзарб муаммони исман хал этади. Бу муаммоларга аамият бермаслик салбий оибатларга олиб келиши мумкин. Масалан, арбий Европа мамлакатлардан оиб ўтувчи Дунай ва Рейн дарлари сувларининг ифлосланганлик даражаси жуда юори ва бу ерда яшайдиган аоли саломатлигига салбий таъсир этмода.

ИЭС ларда хосил бўлган култепаларни кулини урилиш материаллари сифатида фойдаланиш озирги даврда энг муим масалаларидан бири.

Электр станциясидан чиатган оава сувларни тозалаш ам муим муаммолардан бири исобланади. Бунинг учун оава сувларни сув авзаларига ташлашдан олдин махсус тозалаш урилмаларда яхшилаб тозалаш зарур.

уш нурининг энергияси, инсоният фойдаланиши мумкин бўлган энг катта манба. уш энергиясининг ер юзига йўналтирилган оими 1,2*1014 тонна шартли илига тенг. уш энергиясидан фойдаланишнинг энг катта муаммоларидан бири шундан иборатки, энергиянинг энг кўп исми зда тушади, энергияга энг катта талаб эса иш фаслида тўри келади.

Ернинг 1 км2 юзасига ўртача уввати 17–104 кВт га тенг бўлган уш энергияси тушади ва бирламчи энергия манбаларининг бу энергиядан фойдаланиш уввати таминан 19 кВт га тенг. Бу увватлар ўзаро 104 маротаба фар илади. уш ернинг иссилик мувозанатида катта ўрин тутади.

Унинг ерга тўри келадиган нурланиш уввати, инсоният оладиган ва табиатда содир бўладиган жаранлар увватидан кўп маротаба ортидир.

Хозирги шароитида айта тикланадиган энергия манбаларидан кенг фойдаланишга мажбур этадиган учта асосий сабаблар бор:

Биринчиси, миллий энергетика хавфсизлиги исобланиб, нефть, газ, кўмир каби фойдали азилмаларнинг камайиб бориши туфайли айта тикланадиган энергия манбалари мамлакат ичида энергия манбаи бўлиб, юоридаги тур илиларнинг истеъмолини камайтиради.

Иккинчиси, илим ўзгариши оибатида келиб чииши мумкин бўлган хавф. айта тикланадиган энергия манбаси энергетика этижини ондиришга рдам бериши билан бир ватда, атмосферага иссихона газларини чиаришни исартиради.

Учинчиси, бозор шароитида унга мажбур этувчи яна бир сабаб айрим муобил энергия манбаларининг таннархи охирги ўн йил мобайнида пасайиб бормода. Муобил энергия манбалари харажатларининг камайиб боришини унинг ишлаб чиариш технологиясининг мукаммаллашиб боратганлиги билан изолаш мумкин. Бу соа ривожланиши билан харажатлар янада камайиб боради.

***

EFFECTIVE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES IN A MARKET ECONOMY.

PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

Kurpayanidi K.I., Tashpulatova D.

Fergana Polytechnic Institute Exploitation of natural resources is an essential condition of the human existence. Usually, the term "resources" is defined as the reserves (sources) of different kinds of matter, energy and information are necessary to ensure the development of socio-ecological and economic systems of various levels which determine a person's life in the present and the future. Throughout history, humans have manipulated natural resources to produce the materials they needed to sustain growing human populations. This refers primarily to food production, but many other entities from the natural environment have been extracted. Often the exploitation of nature has been done in a non-sustainable way, which is causing an increasing concern, as a non-sustainable exploitation of natural resource ultimately threatens the human existence.

Root Causes are:

a. Overpopulation b. Inefficiency in resource utilisation c. Overconsumption d. Poverty e. Ineffective Structures (Human Institutions, Regulations and Attitudes) a. Overpopulation The problem of increasing the efficiency of relevant at all levels of the economy, since it is generally determined by the efficiency of the activities of individual economic systems and businesses.

With respect to the environment, many scientists would argue that there is no greater single environmental threat than the continued growth of the human population. The basis for this argument is that population affects so many environmental issues: the use of natural resources, the amount of waste that is pumped into the environment daily, the reduction of species habitat, the decimation of species through hunting and fishing. Look at almost any environmental problem and you‘re likely to find human population growth playing a part in it.

Note that overpopulation is not simply too many people, but rather, more people than the earth‘s resources can support. Overpopulation may be defined as excessive population of an area to the point of overcrowding, depletion of natural resources, or environmental deterioration.

Although techniques for birth control are highly effective and well known in the more developed countries, they are unknown, unavailable, or unacceptable to those people having the most rapid rate of population growth - the ones who also live in the most precarious balance with their environment. This does not mean that the prospects for controlling population increase are poor; actually, they are better than at any time in the past. But more education is needed to encourage people to limit the size of families, and the prospects for economic and environmental betterment for those who have fewer children must be made more obvious

Constraints in Resource Management are:

To date, resources have been exploited under customary systems and have appeared to be limitless.

In the new context of resource depletion and population pressures, new attitudes need to be developed, to allow for sustainable use of our natural resources. While problems and issues are well recognized and there is some increase in community concern over sustainable resource use in many countries, in most cases, unfortunately, there is no perceived need to address the problems and issues involved and no sense of urgency to find and implement solutions. The values of natural resource stocks are not quantified in economic terms. At the grassroots community level, many resources are still perceived as free and without limit. There is a lack of public awareness, of the potential scarcity of the resources involved.

Partly resulting from this lack of knowledge or awareness, and hence lack of pressure, resources are being liquidated for immediate economic gain rather than being managed sustainably.

A second and difficult constraint in developing and maintaining sustainable natural resource management techniques is the limitation of manpower to enforce environmental laws and regulations.

Lack of funding to tackle unsustainability. Financial and social pressures. Population concentration and economic pressures may make resource management more difficult.

Management is not about the provision of a ready-made list of solutions. Rather it is about the creation of a framework or environment, which enables the assessment of issues. This requires close consultation with the local population, and the development (and continual revision or improvement) of effective strategies and plans to maintain the balance between resource usage and conservation.

The practice of sustainable resource management should take place mostly at the local community level by those using the resources, rather than by officials who may have little or no direct involvement with the community. Often local communities have not been involved or consulted in the resource planning process. In future, opportunities must be provided for local or village communities to develop/acquire knowledge and appreciation of the benefits of conserving and managing resources, and to evaluate for themselves the relative costs and benefits of different uses. The most important factor determining whether individuals or communities will manage natural resources sustainably is whether or not they perceive that it is in their interest to do so. This also applies to landowners, who should also be closely involved in discussions on more sustainable management. Efficient use of resources will contribute to economic stability, budget security and social sustainability of the country.

***

СОЛОМ АВЛОД ВАЭКОЛОГИК МАДАНИЯТ

Д.Набижонова, Хонулов Ш.Х.

Фарона Политехника Институти Донишмандлардан бири Одамнинг оят юксак билимдонлиги унинг алби гумро бўлишига олиб келади деган экан. Кимвий ва синтетик дориларга ружу ўйиш, саноат ривожи, атмосферанинг ифлосланиши, заарли тутун ва чииндилар экологик тизимни бутунлай ишол этдики, бунинг салбий оибатларини тупро, сув, аво, ўсимлик ва айвонларнинг заарланиши, ўрмонларнинг уриб бориши, экологик занжирнинг мустакам халасини ташкил этган баъзи айвон ва ўсимлик турларининг камайиб, йўолиб кетиши, чиинди газларнинг озон атламининг емириши ва натижада глобал исишга олиб келгани, ультрабинафша нурларнинг бевосита таъсири туфайли мутация ва саратон касалликларига чалиниш олатларининг ошиши, янги вирус ва бактерияларнинг пайдо бўлиши, Ер юзида илим аракатланишининг ўзгариши, мирларнинг камайиши, чўлларнинг кўпайиши, муз эриши сабабли океан ва денгиздаги сув сатининг юксалиши, сув тошинлари, беват исиган аво ва йил фасллари ритмининг ўзгариши таъсирида дарахтларнинг эрта гуллаши, ишнинг эрта келиши, ўсимлик ва айвонларнинг нобуд бўлиши, кўплаб мидордаги саноат чииндиларининг океан ва денгизга ташланиши натижасида сув айвонларининг ирилиб кетиши мисолида кўриш мумкин. Бугунги кунга келиб, инсон ва табиат муносабатлари тор доирадан чииб, умумбашарий тус олгани сир эмас. Инсон тадирининг табиатга болилиги масаласи янгича мазмун ва шаклда намон бўлиб, инсон-табиат муносабатлари экологик маданият деб юритилмода. Экологик маданият – табиатга мер билан муносабатда бўлиш, унга нисбатан масъулиятни ис этиш, табиий ресурсларга жонкуярлик иссини арор топтириш, итисодий-хўжалик вазифаларини атроф-муитга зин етказмайдиган даражада ал этиш малакасини шакллантириш бўлиб, бу инсондан ўзини ўраб турган атроф-муит аида чуур билимга эга бўлиши, она табиатни асраш, ўсимлик ва айвонот оламига амхўрлик илиш, табиат заираларидан оилона фойдаланиш, исаси, солом экологик тафаккур эгаси бўлишни таозо этади. Зеро, юртимизда жадал суръатлар билан ривожланатган ислоотлар амда ижтимоий атнинг барча соаларидаги янгиланишлар экологик муаммоларни янада чуур ва изчил тади этиш вазифасини ўймода. Маълумки, барча таълим муассасаларида экология фани ўитиш мажбурий3 бўлиб, экологик таълимнинг бош ва кечиктириб бўлмас масади ам аолининг барча атламларида атроф-муитни асраш муаммоларига онгли муносабатни шакллантиришга аратилгани билан эътиборлидир. Бундан англашиладики, ш авлод экологик онгини ўстириш, бу борада етарли малакани шакллантириш, экологияга оид ууий билимларини чуурлаштириш, экологик маданият кўникмасини осил илиш лозим. Бугунги кунда кўплаб халаро, давлат ва жамоат ташкилотларининг саъй-аракати ам юорида таъкидланган жаранларни бартараф этиш ва онуний чора-тадбирлар кўриш амда экологик маданиятни юксалтиришга аратилган бўлиб, бу борада мамлакатимизда фаолият олиб боратган Ўзбекистон экологик аракати4 алоида нуфузга эгадир. аракат дастурида атроф-муитни муофаза илиш, экологик аволни яхшилаш, экологик хавфсизликни таъминлаш, биологик ранг-барангликни асраш, тиклаш ва унинг бойликларидан оилона фойдаланиш соасида жамоатчилик фаоллигини ошириш, болалар ва оналар саломатлиги аида айуриш каби устувор вазифалар белгиланган. Экологик муаммоларни ал этишнинг энг самарали йўлларидан бири халаро экологик амкорликни ривожлантириш ва илмий-амалий алоаларни йўлга ўйиш борасида илинган ишлар ам матовга сазовордир. ар йили 7 апрель Жаон саломатлик куни, 22 апрель халаро оламни асраш куни, 1 июнь халаро болалар куни сифатида байрам илинади. Баркамол авлод онги ва тафаккурига экологик маданиятни сингдиришда табиат ва инсон муносабатлари мувофилигига эришиш, уларда экологик масъулият иссини тараий эттириш муимдир. Негаки, жамиятнинг табиатга таъсир мисининг кенгайиб, унинг оибатлари хатарли тус олатгани, табиатга вахшина муносабат али ам саланиб олатгани, айниса, ноб ўсимликлар ва айвонлар билан савдо илиш олдинги ўринда экани, нефть, кўмир каби фойдали азилмаларни худди еч ачон тугамайдиган хазина деган араш чуур илдиз отгани, атроф-муит ифлосланатгани сир эмас. Экологик масъулиятнинг барарор бўлиши табиат неъматларини салаб олиш, уларга келтирилатган зарарни камайтириш билан бирга табиатдан оилона фойдаланиш, тежамкорлик ва юксак итисодий самарага эришишда акс этади. Шунингдек, экологик масъулият инсоннинг ўз-ўзи ва атрофидаги барча нарсалар, табиат ва одамларга бўлган муносабатининг ўзгаришига замин яратади. Табиат аида айуриш, уни кўз орачиидек асраш она сайрамизни асраш-авайлаш деганидир. Солом авлод ва экологик барарорлик жамият равнаини белгилайдики, мутарам юртбошимиз таъкидлаганларидек, Биз яшатган ХХI аср – интеллектуал бойлик укмронлик иладиган аср. Буни чуур англаб олган давлат ва жамият, биринчи навбатда, бугун униб-ўсиб келатган фарзандларимизнинг ар томонлама баркамол авлод бўлиб атга кириб боришини ўзи учун энг улу, керак бўлса, энг муаддас масад, деб билади.

***

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ

Д.К.Абсарова Фарона Политехника Институти Экологик хавфсизликни таъминлаш эндиликда биринчи режали ва кечиктириб бўлмайдиган вазифага айланди. Чунки, ичимлик сувларининг ифлосланганлиги, жойларда атмосфера авосини Ўзбекистон Республикасининг Табиатни муофаза илиш тўрисидаги онунининг 4-моддаси. 1992 йил 9 декабрь / Ўзбекистоннинг янги онунлари. – Т.: Адолат, 1993.

Ўзбекистон экологик аракати 2008 йил 2 августда ташкил этилган.

чикиндилар билан жиддий тўйинганлиги, бунинг натижасида аоли орасида турли касалликлар таркалганлиги, ферма ерларини шўрланиб, яйловларнинг масулдорлигини пасайиб боратганлиги ишло хўжалик ишлаб чикаришига салбий таъсир этатганлиги мамлакат мисида туб ўзгаришларни амалга ошириш зарурлигини утиради.

Экологик хавфсизликни таъминлаш борасида бир атор бир-бирлари билан болик бўлган тутунли масалаларни амал илиш лозим бўлади. Биринчи галда экологик (биоэкологик, геосистемали, биосферали) мониторингни амалга ошириш устувор aамиятга эга. Ўзбекистонда бу турдаги мониторинг озирда турли ассотцациялар ва ташилотлар томонидан амалга ошириб келинмода, лекин уларнинг кўлами ва эгаллаган худуди озирги талабга мутлао жавоб бермайди.

Чунончи, тупронинг саноат ва кимвий ашлар билан ифлосланиши (Республика Бош Гидрометео хизматига юклатилган) фаат айрим ишло жамоалари худуди бўйича назорат илинади. Бунда барча вилоятларнинг суориладиган ерлари назарда тутилмаган, еч бўлмаганда ар бир вилоят бўйича танлаб олинган тестли жамоа хўжаликларини маълум участкалари назарда тутилганда масадга мувофик, бўлар эди. Фаат шундагина республика худуди бўйича cyормa ерларни техноген ифлосланиши бўйича тегишли хулоса чиариш мумкин бўлади. Худди шундай авол сув хавзаларининг ифлосланиши, атмосфера авосининг чииндилар билан тўйиниши ва боша соаларда ам мавжуд, уларнинг белгиланган меърда бўлиши табиий муит бўйича зарур бўлган мониторинг ахборотларини олиш ва мавжуд экологик вазият тўрисида ани хулоса чикаришга имкон беради. Экологик экспертиза янги уриладиган саноат корхоналари учун хос. Лекин мантиан араганда ишлаб турган барча саноат корхоналари, гидротехник иншоотлар ва боша мухандислик объектлар учун мунтазам экспертиза ўтказиш зарур. Атроф-муитни аслида эскидан ишлаб келатган саноат корхоналари ифлослаб келмокда. Бинобарин, экологик экспертиза барча корхоналарни назоратга олиши шарт. Шундагина табиий муитда тозаланиш бошланиши мумкин. Экологик вазиятни бошариш ва тегишли тадбирлар мажмуасини ўллаш учун негиз сифатида турли масштабларда экологик ва табиатни муофаза илиш хариталарини яратиш жоиз. Бу хариталар республика худудида мавжуд экологик вазиятларни назорат илиш, уларнинг тадрижий ўзгаришларини ўрганиш, тегишли чора - тадбирларни режалаштириш имконини беради. Мавжуд хариталар муваат бўлиб, уларнинг ар йили янги маълумотлар билан янгилаб турилиши амалий аамият касб этади. ар бир вилоят маълум масштабда экологик ва табиатни офаза илиш хариталарига эга бўлиши ва дискетларга тушириб компьютерлар орали мутахассислар амда рабарият (шаар, вилоят хокимлари, Республика Вазирлар Махкамаси)га фойдаланиш учун топширилиши даркор. Компьютерлар орали алоа барча вилоятлардан олишни тасвирлар рдамида Тошкентда республика бўйича жамланма мониторингли ахборот олиниш имкони бўлади. Табиатни муофаза илиш бўйича чиарилган барча Олий Мажлис онунлари ва Вазирлар Махкамасининг арорлари, кўрсатмалари ва боша меърий хужжатлари ўз ватида бажарилиши ва уларга амал илиниши лозим. онунга урмат табиатга ам урматни билдиради. Экологик хавфсизликни таъминлаш шунингдек, меърий ва ууий ужжатлар ва меърий кўрсаткичлар, чегаравий масалан рухсат этилган концентрациялар (ЧРЭК) ва бошка абул илинган маълум андозаларга риоя илишга ам боликдир. Саноат, автотранспорт чииндилари энг кам хавфсиз кўрсаткичларга адар камайган бўлиши, иккиламчи ресурслар толи, айта ишланиб улардан фойдали элементлар ажратиб олиниши зарур. Энг муими, исрофгарчиликка чек ўйилиб, табиатдан эхтижга яраша бойликларни ажратиб олиб, чииндиларни чиармаслик тамойилида иш тутишга ўтишдан иборат. Табиатдан бойликларни олишда ким ошди тамойилидан воз кечиб уни бойитиш, ресурсларни айта тиклаш, камайиб боратганларидан эхтиткорлик билан фойдаланиш, бу борада муобил вариантлар, яъни ўрнини босадиган боша ресурслардан фойдаланишга ўтиш каби тамойилларни барча жойларда, амма ишлаб чиариш корхоналарида-ўллашга ўтиш табиатни асраш, уни эъзозлаш ўз навбатида экологик хавфсизликни таъминлашни кафолатлайди. Экологик хавфсизликни таъминлаш уни тўрисида талабаларга тушунча бериш бу профессор-ўитувчиларни асосий вазифаси, чунки ким-технология фаультетида таълим олувчи талабалар эртага корхоналарга бориб у ерда назарий билимларини ишлаб чиаришга жорий этиши керак.

***

GUMUS - TUPROQ UNUMDORLIGINING ASOSI

Oxunova M, To`xtashev Sh.

Farg‘ona Politexnika Instituti Tuproqda yetarli darajada gumus (chirindi modda) bo`lgan taqdirdagina yuqori hosildorlikka erisha olish hamda barcha agranomik tadbir va kapital yuqori iqtisodiy samara olish mumkin. Organik moddasi bolmagan tuproq suvni va ozuqani saqlab tura oladi. U biologik jihatdan o`likdir. SHuning uchun ham tuproqdagi chirindi moddani tobora ko`paytira borib ehtiyotkorlik bilan maromida tejab tergap sariflashimiz lozim. Paxta ekivchi boz tuproqli yerlarning 0-60 sm qatlamida tuproqning xillariga va tabiy sharoitiga bog`liq ravishda 1.4-2% va undan ziyotroq miqdorda gomus bolgani maqul. Anashu miqdordagi gomus faqat asosiy ozuqa elementlari, mikroelementlar vitamin va o`stiruvchi stimulyato`rlarning boy manbayi bo`libgina qolmay, shu bilan birga, tuproqni fizik, fizik_kimyoviyhususiyatlarini keskin yahshilanishiga olib keladi va mikrobiologiya jarayonlarini tezlashtirib yuboradi. Tuproq yengil bo`lib yahshi ishlanadi, tuproq zarachalari yahshi va ko`proq agirigatlanadi,ularning uvoluchanligi namlikni saqlashi va issiqlik o`tkazishi ortadi,natijada tuproq namni saqlab oziqa moddalar tejab-tergab sarflanadi.Bir yerga bir necha yillar davomida muntazam ravishda bir hil ekin pahta ekilaverishi oqibatida tuproqdagi gumusni miqdori kam bo`lishiga qaramasdan u yana bir qadar kamyib ketdi. Ko`p yillik malumotlarda shuni ko`rsatadiki yarim metrli chuqurlikdagi qatlamda, tuproq og`irligiga nisbatan olganda gumus miqdori 0.7-0.9% dan oshmaydi keyingi yillar davomida ko`pgina maydonlarda tuproq tarkibidagi gomus miqdori deyarli 0.5 baravar kamayadi. Bu esa tabiy ozuqa zapaslarining tejab borishiga qatlamlarning zichlashishiga foydali mikrobiologiya jarayonlarini susayishiga, tuproqning fizik va fizik -kimyoviy xususiyatlarining yomonlashib borishiga, kilit kasalini tez tarqalishiga, ildiz chirish kasalini kelib chiqishiga shuningdek pahtaning turli zararkunanda hashoratlarning ko`payishiga olib keladi.

Tuproq unumdorligini yoki gumus miqdorini oshirish uchun yilsayin kerakli miqdorda arganik o`g`itlar {go`ng gektariga 30-40 to`nadan kam bo`lmasa } solinib har yili pahta ekilgan taqdirda ham yuqori hosil olinishiga erishish mumkun biroq pahtachilik ho`jaliklarida go`ng yetarli miqdorda ishlab chiqilmaydi, shu ning uchun ekin maydoniga o`rtacha har yili 5-6 to`naga to`g`ri keladi. Ammo bunda bir xil o`simlik faqat paxta ekilayotgan sharoitda chorvachilikni rivojlantrishni imkoni bo`lmaydi, maxaliy o`g`itni yetkazib berish xam mavjuddir qolaversa faqat bir hil ekining ekilaverishi yomon oqibatlarga olib kelishi tabiy muvozanatni buzishi paxtani havfli kasalik va zararkurandalari paydo bo`lishi va keng tarqalishiga sababchi boladi qoida har gektar yerda olinadigan mahsulotlarga sariflanadigan mexnat va mablaglar oshadi.

Tuproqni yoqotgan unumdorligini tiklash va uni kelgusida tobora progresiv ravishda oshira borishida qo`shib solish yo`li bilan ishlov berish usuli eng muxim va yagona iqtisodiy vosita bo`lib xisoblanadi,bundan tashqari almashlab ekish biosferani ifloslanishiga yo`l bermaydi, o`simliklarni zarakuranda va kasaliklariga qarshi kurashni muvofaqiyatli olib borishni yengilashtiradi.

***

THE PROBLEMS OF IMPROVING ECOSYSTEM IN UZBEKISTAN

R.A.Anorov, A.A.Abdusattorov Ferghana Polytechnic Institute To grow well, a tree must be suited to the region where it is planted. Trees from faraway places should be planted only in regions with similar climates a tree‘s special characteristics must also be considered. Trees with wide reaching roots should not be planted near houses because the roots may damage drains and foundations or plug sewage pipes, a tree should be planted where it will have enough room when it is fully grown. The soil should be fertile and must drain well so that water does not collect and drown the roots.

As we know, tree takes much time and effect to grow a tree seed. Most people prefer to buy a tree at a nursery period. If a nursery tree is taller than 15 feet (4,6 meters) or if its trunk is thicker than 3 inches (8 centimeters) special transplanting equipment may be needed.

We think, the best time, to transplant a tree is in early spring. The roots of a tree can be dug up without a covering of soil. But they must be kept moist while out of the ground.

The roots of an evergreen should be dug up with a ball of soil around them the hole for any new tree should provide room for all the roots below ground level. A young tree should be kept watered until it is well rooted. It usually takes about a year for a tree to become firmly rooted pruning improves the shake of trees.

Cutting off some of a young shape of tree‘s lower bud‘s will keep it from developing many low branches. As the tree develops upper branches, more lower branches may be removed.

Insects and diseases may attack a tree. With normal care it can overcome most minor attacks. There are many insects, mammals experts stress that different kinds of trees require different soils.

Researching have found important uses for genetic engineering in such fields as medicine, industry, agriculture hundreds of genetically engineered plants, trees have been safety field tested under conditions approved by the scientists special genes have been engineered into tomato plants to enable them to produce tomatoes with increased flavor and shelf life. Cotton plants have been genetically engineered to result boll weevils and other insect pests. Scientists have field listed genetically engineered tobacco and tomato plants that are resistant to various diseases.

We are experimenting on engineering trees, to develop forests in Ferghana valley. Forests includes smaller plants, such as mosses, shrubs, wild flowers.

In addition, many kinds of birds insects and other animals make their home in the forest.

Climate soil and water determine the kinds of plants animals that can live in a forest. The living things and their environment together make up the forest ecosystem.

An ecosystem consists of all the living and now living things in a particular area and the relationships among them. The forest ecosystem is highly complicated. The trees and other green plants use sunlight to make their own food from the air and from the water and minerals in the soil. The plants serve as food for certain animals.

We should mention that individual members of the ecosystem die, the forest itself lives on. If the forest is wisely managed, it provides us with a continuous source of wood and many other products.

Forests have always had great importance to people.

The natural beauty and peace of the forest offer a special source of enjoyment.

In our research we are going to find new systems, technologies to our country and in the whole world.

In conclusion, I would like to improve the ecosystem in my country. I try to research on improving the ecosystem.

***

ВОДА И ЧЕЛОВЕК

А.М.Абдугаппаров, Р.Х.Медатов, Н.С.Байдуллаева, М.И.Латипова Ферганский Политехнический Институт, Ферганский Профессиональный Колледж Нефтегазовой Промышленности Многие из нас совсем не часто вспоминают о дефиците воды или проблеме доступа к чистой питьевой воде. Мы привыкли, что когда нам нужна вода, мы просто включаем кран. Наше внимание лишь изредка привлекает какой-нибудь заголовок в газете, смешное видео или пост в Фейсбуке, посвященные этой теме.

Однако для сотен миллионов людей - отсутствие доступа к воде или дефицит воды представляют собой серьезную проблему, с которой они сталкиваются ежедневно.

Во многих частях света людям приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до источника воды. В бедных странах этим занимаются в основном, женщины и дети. Это не только занимает время (посчитано, что в мире каждодневное общее количество потерянных (в походах за водой) часов составляет более 200 миллионов), но и подвергает их серьезным физическим нагрузкам.

Вот только несколько фактов. Которые помогут вам осознать весь масштаб проблемы:

1.Ежедневно более 800 миллионов человек сталкиваются с проблемой доступа к чистой питьевой воде. Это в два с половиной раза больше, чем население США.

2.Более 3,5 миллионов людей ежегодно умирают от болезней, вызванных потреблением грязной воды и антисанитарией. 99% этих жертв приходится на развивающиеся страны.

3.Каждую 21 секунду где-то умирает ребенок от болезни, которая связана сиспользованием грязной воды. Например, диарея остается одной из наиболее опасных болезней для бедных стран, которая ежегодно уносит сотни тысяч жизней детей в возрасте до пяти лет.

4.Средний житель США, принимая 5-минутный душ, тратит столько воды, сколько житель трущоб в бедной стране за целый день.

Доступ к воде неразрывно связан со здоровьем, продовольственной безопасностью, образованием и общим развитием сообществ.

Помните, что у многих людей нет такой уникальной привилегии, как доступ к чистой воде и многим из них нужна наша общая помощь и поддержка. Но еще важнее рационально использовать, сохранять и восстанавливать собственные водные источники и ресурсы и относится к ним, как к самому бесценному дару в этой жизни.

Сколько стоит вода? Каждый из нас потребляет воду. Вода нужна не только для того, чтобы утолить жажду или умыться. Без воды невозможно производить продукты питания и промышленные товары. Дома у многих из нас есть счетчики на воду, и мы ежемесячно оплачиваем соответствующие коммунальные услуги.

Поэтому говоря о потреблении воды, мы часто упоминаем, что стоит закрывать кран, когда вы чистите зубы или бреетесь, меньше проводить времени в душе, сократить пользование посудомоечной машиной и т.д. Но не менее важно проследить свое влияние на водные ресурсы планеты через услуги, товары и продукты питания, которыми мы пользуемся. Ниже мы приведем лишь несколько примеров скрытого использования воды.

Сколько же воды требуется, чтобы произвести тот или иной товар, который мы покупаем?

Напитки:

Для производства 1 галлона (3,8 литров) молока требуется около 3330 литров воды. На изготовление 3,8 литров вина необходимо потратить более 3800 литров воды. Для того, что приготовить 3,8 литров кофе потребуется более 3325 литров воды. Если бы каждый житель мира пил бы с утра чашку кофе, то для этого бы понадобилось ежегодно тратить около 120 миллиардов кубических метров воды! На один стакан апельсинового сока нужно истратить более 200 литров воды.

Зерновые:

Чтобы произвести 1 кг пшеницы требуется потратить около 1000 литров воды! На производство пшеницы расходуется около 12% всей воды, используемой в мировом сельском хозяйстве. 1 кг риса обойдется нам почти в 2400 литров воды. А выращивание и обработка 1 кг кукурузы потребует около 900 литров воды.

Мясные изделия:

Для производства 1 кг мяса (говядины) требуется более 14000 литров воды! Водная стоимость 1 кг. козлятины составит более 950 литров, 1 кг. свинины около 4300 литров, а 1 кг. курятины около 3500 литров.

Другие товары:

На изготовление 1 хлопчатобумажной майки надо потратить боле 2600 литров воды. На стандартную пачку бумаги из 500 листов затрачивается почти 5000 литров воды. А вот 1 кг шоколада потребует около 24000 литров воды!

Многие государства импортируют продукты, которые требуют значительного количества воды из других стран. Это приводит к тому, что прессинг на воду в странах производителях (где зачастую и так есть сложности с устойчивым управлением водными ресурсами и водосберегающей технологией) усиливается.

Конечно, мы не можем полностью отказаться от продуктов питания или каких-то услуг, тем не менее, мы можем более ответственно подойти к тем продуктам, которые мы используем и потребляем - так, мы можем снизить свой персональный водный след. Среди самых простых советов – ешьте поменьше мяса, пейте воду из крана вместо того, чтобы покупать напитки в бутылках и покупайте меньше вещей. Помните, что дефицит воды - это уже серьезная проблема для более, чем одного миллиарда человек. И согласно существующим прогнозам к 2050 году больше половины (52%) населения Земли, станет жить в регионах, где будут проблемы с водой и доступом к водным ресурсам. Вода это дар, который мы обязаны ценить и сохранять!

***

ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИ МАХСУЛОТ ЧИИНДИЛАРИНИ

ИККИЛАМЧИ АШЁГА АЙЛАНТИРИШ МИННИАПАРАТИНИ ТАДБИИ

М.Исмоилов, А.Усманов Фарона Политехника Институти Кундалик турмушда жуда катта микдорда нефт ва газ саноати махсулотларидан тайрланган пластмасса, палитилэн, полистирол каби матираллар ишлатилмокда.Улардан асосан транспартировка масадида фойдаланилади. Масалан политилендан тайрланган пакэтлар бозордан олинган махсулотларни уйга олиб келишга ишлатилади холос.Сўнгра эса улар ахлатга чиариб ташланади.

Шундай илиб, бугунги кунда суний ва синтетик турдаги нефт ва газ саноати махсулотлари атти маиший чиинди холатида катта мидорда йиилиб олмода. Бу муаммони ижобий хал илиш учун "Лабаратория шароитида нефт ва газ саноати махсулот чииндиларини иккиламчи ашга айлантириш техналогиясини ишлаб чииш ва бу вазифани амалий бажара оладиган минниаппаратни яратиш" мумкин.

Бу мухим масадга эришиш учун уйидаги вазифаларни кетма-кет ечиш лозим бўлди.

1.Нефт ва газ саноати томонидан ишлаб чиилатган турли синтетик ва суний материаллар хаида маълумот тўплаш ва тахлил илиш.

2.Нефт ва газ саноати махсулот чииндиларини иккиламчи ашга айлантириш технологияси хаида маълумот тўплаш;

3.Нефт ва газ саноати махсулот чииндиларини иккиламчи ашга айлантириш техналогиясининг янги оптимал вариантини ишлаб чииш.

4.Нефт ва газ саноати махсулот чииндиларини лабаратория шароитида иккиламчи ашга айлантиришга имкон берадиган минниапаратни яратиш.

Тадиот методлари уч йўналишда олиб борилди.

Биринчи илмий йўналиш: Ўув дарсликларидан ва махсус адабитлардан нефт ва газ саноати томонидан ишлаб чиилатган турли синтетик ва суний материаллар хаида материаллар тўплаш, уларни илмий тахлил илиш ва умумлаштириш методлари ўлланилди.

Иккинчи технологияни яратиш бўйича йўналиш: олинган илмий маълумотлар асосида лабараторияда нефт ва газ саноати томонидан тайрланган синтетик ва суний махсулот чииндиларини иккиламчи ашга айлантириш технологияси ишлаб чиилди.

Учинчи, асосий йўналиш бу водород -кислород гарелкасини хосил илиш технологияси бўйича йўналиш:

Нефт ва газ саноати махсулот чииндаларини иккиламчи ашга айлантириш миниаппарати яратилди.

Амалий бажарилган ишлар уйдагича:

Биринчидан нефт ва газ саноати томонидан ишлаб чиилатган турли синтетик ва суний материаллар, уларни илмий тахлил илиш ва умумлаштириш орали аниладикки, бу моддаларни суюлтириш ва иккиламчи аш олатига келтириш учун 100-150 градус температура етарли экан.

Иккинчидан лабароторияда пластмассадан ясалган бакалашкаларни эриш кобилиятини анилаш устида иш олиб борилди ва уни суюкланиш температураси 100-105 градус эканлиги тасдиланди.

Учинчидан каттик маиший чиинди таркибидаги нефт ва газ саноати томонидан ишлаб чиарилган пластмасса материалларини айта ишлаш минниаппарати яратилди Фойдаланилган адабитлар.

1."Экология ва бизнес табиат билан уйунлик сари" Тошкент- 2011 2."Амалий экология ва техник экология сохалари" ТДТУ ***

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ТЕПЛОВЫЕ АНОМАЛИИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Кулдашов О.Х., Хайдаров А.А., Мансуров Б.Б.

Ферганский Политехнический Институт В последние годы все большее внимание привлекают проблемы использования чистых нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) для нужд энергоснабжения различных сельскохозяйственных и промышленных объектов. Актуальность и перспективность данного направления энергетики обусловлена двумя основными факторами: катастрофически тяжелым положением экологии и необходимостью поиска новых видов энергии. Традиционные топливноэнергетические ресурсы (уголь, нефть, газ и т.д.) при существующих темпах развития научнотехнического прогресса по оценкам ученых, иссякнут в ближайшие 100-150 лет [1].

Использование НВИЭ на Ферганской долине имеет свои особенности, связанные с ее природно-климатическими условиями, географическим расположением территории и промышленнохозяйственной инфраструктурой, определяющей распределение и потребление энергии [2].

Ферганская долина обладает большим потенциалом геотермальной энергии, уникальное территориальное месторасположение геотермального водного объекта, выход под давлением теплой геотермальной воды из под земли, дают возможности использования энергии геотермальной воды для отопления и электроснабжения потребителей.По абсолютному значению из всех видов возобновляемой энергии наибольшим интегральным энергетическим потенциалом располагают недра Узбекистана в виде тепла сухих горных пород (петротермальные ресурсы) и крупных бассейнов с гидротермальными водами. Наиболее перспективными для энергетического использования считаются петротермальные ресурсы – огромные массивы гранитоидов, залегающих на глубине 4- 6 км, нагретые от 70 до 300 оС в зонах Амударьинской геологической впадины, Южного Приаралья, пустыне Кызылкум,Чустско-Адрасмановской петротермальной аномалии Ферганской долине. Валовой потенциал геотермальных вод Узбекистана оценивается в объеме 170,8 тыс. т.н.э. Наибольшим потенциалом обладает Бухарская (56,8 тыс. т н.э.) и Наманганская (29,8 тыс. т н.э.) область. Однако, использование термальной воды все еще находится на начальной стадии.

Несмотря на то, что осваивание термальных источников предусмотрено национальной энергетической программой, в настоящее время по данному направлению генерирующей мощности в стране не существует.

Анализ генетической принадлежности и потенциала геотермальных вод, расположенных на территории Ферганской долины показали следующее:

-термальная вода сформирована в ряде нефтеносных месторождений Южного борта Ферганского артезианского бассейна за счет выполнения природных специфических геологических условий: литологофациальныйсостав водовмещающих пород, в первую очередь, наличие минеральных отложений и нефтегазоносных комплексов; геоструктурные условия и стратиграфическая приуроченность; гидрогеохимическая обстановка; гидродинамические условия и геотермическая обстановка. Подземный артезианский бассейн геотермальной воды, расположенный на территории Республиканский санатории ветеранов войны и труда «Алтыарык» обнаруженный бурением на нефть, газ, и на воду, занимает площадь в несколько сотни квадратных километров и содержат воду с температурой 50- 100 °С с глубиной залегания до 3,5 тыс. м от поверхности Земли, что являются наиболее перспективным для комплексного использования в практических целях. Все минеральные воды в долине, в зависимости от их химического состава, свойств и лечебного значения, подразделяются на следующие бальнеологические группы.

Солные и горько-солные воды с минерализацией от 1,0 до 500-600 г/л. По химическому составу: азотные и метановые.В Ферганской долине они встречаются во всех межгорных артезианских бассейнах и обладают сильными лечебными свойствами.В бальнеологии используются для принятия ванн, душа, в бассейнах и в лечебно-питьевыхцелях.

Углекислыеводы. На территории областифункцианируют около 30 месторождений углекислых вод(в составе больше 500 мг/л углекислого газа). Большинство из них встречается на территории Ферганского хребта. По химическому составу – гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатнонатриевые, минерализация от 1,8 до 40 г/л. Обладают сильными лечебными свойствами.

Кремнистые термальные воды сослабой минерализацией (от 0,4 до 2,0 г/л). В числе биологически активных компонентов: кремниевая кислота (до 60 мг/л), натрий, кроме этого фтор (до15 мг/л). Для них характерна щелочная среда. Температура в источниках 25–30°С, в скважинах – от 40 до 100°С. Кремнистые термальные воды встречаются почти на территории всех областей.

Сульфидные воды. Месторождения сульфидных вод имеются в зоне прилавков– адыров Ферганской долины.По химическому составу: гидрокарбонатно-кальциевыежелезистые, без запаха, с присутствием железа.Минерализация180мг/л.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 11 |
Похожие работы:

«1 АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины "Физиология физического воспитания и спорта" Направление подготовки 44.03.01.62 Педагогическое образование Профиль Физическая культура Общая трудоемкость изучения дисциплины 4 з. е. (144 час.) Цель изучения дисциплины ознакомить студентов с основными представлениями...»

«1 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ.. 4 ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ РАЙОНАХ (Литературный обзор)..10 Нефть и специфика нефтяного загрязнения почв.10 1.1. 1.2. Содержание тяжелых металлов в почвах.17 1.3. П...»

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2009 Т. 1 № 4 С. 449–456 АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ЖИВЫХ СИСТЕМ Функция Ляпунова как инструмент исследования когнитивных и регуляторных процессов организма А. Т. Терехин1,2,a, Е. В. Б...»

«Труды БГУ 2012, том 7, часть 1 Обзоры УДК 581.17 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь *Институт...»

«ГОРБУНОВА Анна Николаевна ГИДРОЛИЗ РАЦЕМИЧЕСКИХ АМИДОВ ФЕРМЕНТАМИ ПОЧВЕННЫХ АКТИНОБАКТЕРИЙ 03.02.03 Микробиология Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент Максимов А. Ю. Пермь – 2014 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВ...»

«АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗРЕНИЕ СТУДЕНТОВ © Махат Н.М., Бактыбаева Л.К. Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Республика Казахстан, г. Алматы Целью данной работы было в...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО" Кафедра микробиологии и физиологии растений ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНА AZOSPIRILLUM BRASILENSE S...»

«И.К. Евстигнеева, И.Н. Танковская УДК: 581.526.323/(477.75) (262.5) И.К. ЕВСТИГНЕЕВА, И.Н. ТАНКОВСКАЯ Институт биологии южных морей НАН Украины, пр. Нахимова, 2, 99011 Севастополь, АР Крым, Украина e-mail: Logrianin@nm.ru МАКРОВОДОРОСЛИ...»

«Возможности КВЧ и ФРИ в биотехнологии (Д.В.Кряжев) Известные биологические эффекты КВЧ-излучения Действие КВЧ-излучения (электромагнитное излучение миллиметрового диапазона нетепловой интенсивности) активно изучается в...»

«одним из способов экологизации сознания людей, так и действенным способом решения экологических проблем [5]. Не стоит забывать, что научно-технический прогресс во всех отраслях промышленности неразрывно связан. Новые технологии, материалы, подходы в наше время быстро распространяются по всему миру. И прорыв в од...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кемеровский государственный университет Биологический факультет Рабочая программа дисциплины Аналитическая химия (Наименование дисципли...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кемеровский государственный университет Биологический факультет Рабочая программа дисциплины СЕЙСМОГЕОЛОГИЯ Направление подготовки 05.03.01 Геология Направленность (профиль) подготовки Геология Уровень бакалавриата Форма обучения Очная Кемерово 2016 СОДЕРЖАНИЕ 1. П...»

«ШИТОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ВЛИЯНИЕ СЕЙСМИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЧУЙСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ЕГО АФТЕРШОКОВ) И СОПУТСТВУЮЩИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА АБИОТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ЭКОСИСТЕМ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле) Диссертация на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук Горно-Алтайск...»

«Экзаменационные билеты по курсу "Биофизика" для студентов третьего курса потоков "Общая биология и экология" и "Физиология" Биологического ф-та.-Билет 1 1. Первый и второй законы термодинамики в биологии. Характеристические функции и их использование в анализе биоло...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" С.П. Гапонов, И.А. Будаева ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ПАРАЗИТОЛ...»

«Электронный архив УГЛТУ Антропогенное воздействие на природу и урбанизация Экологический кризис ХХ в. характеризует колоссальный масштаб антропогенного воздействия на природу, при котором ассимиляционного потенциала биосферы уже не хватает для его преодоления....»

«УДК 796.42; 796.012 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 12–14 ЛЕТ: ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА Ю.Л. Веневцева, Д.Е. Елисеев, А.Х. Мельников, М.М. Юдаев Рассмотре...»

«АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.06.01 "Биологические науки" (Заочная форма обучения) Вариативная часть Дисциплины по выбору Молекулярная биология 1. Цели и...»

«Научно-исследовательская работа Интеллект как способность адаптироваться к окружающей среде Выполнил: Темнов Артем Евгеньевич, учащийся 11 класса Муниципального бюджетного общеобра...»

«Курумканское районное Управление образования МБОУ ДОД "Центр детского творчества" "Утверждено" педагогическим советом МБОУ ДОД "Центр детского творчества" Протокол № от "_"_ 200г. Директор _ /Берельтуев С.О./ Образовательная программа дополнительного образования детей л...»

«Том 8, №3 (май июнь 2016) Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" publishing@naukovedenie.ru http://naukovedenie.ru Интернет-журнал "Науковедение" ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ Том 8, №3 (2016) http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3 URL статьи: http://naukovedenie.ru/PDF/76EVN316.pdf Статья опубликована 01.06.2016.Ссылка для цитиров...»

«Серия 4. Химическое машиностроение и инженерная экология 3. Гринберг Г.А. О решении обобщённой задачи Стефана о промерзании жидкости, а также родственных задач теории теплопроводности, диффузии и др.// ХТФ, 1967. Т.37 №9. Экологические и энергетические проблемы...»

«КРЯЖЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ БИОДЕСТРУКЦИИ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЯДА АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ Специальность: 03.02.08 – экология (биология) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора биологи...»

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Инженерно-строительн...»

«УДК 677: 29.27.43 Э. А. Хамматова ЭКОСТИЛЬ В ОДЕЖДЕ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ Ключевые слова: экологический стиль, натуральный полимерный материал, костюм, цвет, формообразование. Тенденции мировой моды, повышенный спро...»

«Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО Уральский государственный лесотехнический университет Институт леса и природопользования Кафедра лесных культур и биофизики РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.10 Экология водных экосистем Направление 20.03.02 Природообустройство и водопользование Профиль по...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.