WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 11 |

«1 «НОАНЪАНАВИЙ КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР» МАВЗУСИДАГИ ФАРОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ – АМАЛИЙ АНЖУМАНИНИНГ ...»

-- [ Страница 3 ] --

Super asosli sistema – bu kompleks asos bolib, kuchli ionli va lyuis asoslari hosil qiladi, ishqoriy metall ioni kompleks hosil qilishi natijasida anion biln kam solvatlanadi, bunda anionning asoslik xossasi ortishiga sabab metall kationi kompleks kation bilan zaryadning delokallanishi hisoblanadi.

***

TABIIY GAZNI AGRESSIV KOMPONENTLARDAN TOZALASH

E.M. Qahhorov Farg‘ona Palitexnika Instituti Tabiiy gaz tarkibida oltingugurt tutgan birikmalar turli xil holatida 0,1%ni tashkil etadi. Ularning ichida eng kop tarqalgani metal oltingugurtli birikmalar va sulfat kislotaning tuzlaridir. Asosan oltingugurtli birikmalar sulfidli ruda shaklida uchraydi. Oltingugurtning allatropik turli xil shakl ozgarishiga qarab, hosil qilgan birikmalarining reaksiyaga kirishish qobilyati turlicha ekanligini birikmalar tarkibidagi oltingugurt atomlar soni korsatib beradi. Bir atomli oltingugurt yuqori bosimda 15000С da qaynaydi va elektir zaryadni hosil qiladi. Bir atomli oltingugurtni fotoliz usuli yordamida fotoximyaviy { }. Bir atomli reaksiya yordamida uglerodning oltingugurtli oksidiga nur ta‘sir ettirib olinadi.

oltingugurt xona temperaturada yuqori reaksiyaga ega bolgan singlet holatidagi atomar oltingugurt С-Н bogi bilan sterospeotsefik birikish qobilyatga ega boladi. Treplit holatdagi atomar oltingugurt esa qisqa uglevodorod bogi bilan reaksiyaga kirishadi. Bu reaksiya gaz fazada yuqori reaksiyada amalga oshadi. Ikki atomli oltingugurt molekulyar kislorodning anologi sifatida organiladi. Ikki atomli va boshqa molekulyar oltingugurtlar toyingan siklik oligosulfidlarni qaynatish orqali olinadi. Yuqori reaksion qobilyatga ega bolgan oltigugurtlar qozgalgan holatda triplet va singlet holatda mavjud boladi. Tabiiy gaz tarkibida oltingugurt saqlovchi komponentlar vodorod sulfid (H2S), oltingugurt (IV)-oksid (SO2), uglerod sulfid (СS2), merkaptanlar(tiospirtlar)(RSH) va tiofenlar holida mavjud boladi.

Vodorod sulfid oziga xos hidli rangsiz gaz, qaynash tempraturasi -60,30С, parlanish issiqligi 18,570 kJ/mol, suyuqlanish tempraturasi 85,50С, suyuqlanish issiqligi 2,380 kJ/mol, normal sharoitdagi zichligi 1,5392 kg/m3. Vodorod sulfid suvda yaxshi eriydi. 1l suvga 3 l vodorod sulfid eriydi. Vodorod sulfid suvdagi erish issiqligi 19,246kJ/mol.

Oltingugurt (IV)-oksid (SO2) otkir oltingugurt hidli rangsiz gaz, qaynash temperaturasi -100С, parlanish issiqligi 24,940 kJ/mol, suyuqlanish temperaturasi 73,20С, suyuqlanish issiqligi 7400 kJ/mol, normal sharoitdagi zichligi 1,5392 kg/m3. -200С, +100С suyuq holatdagi ortacha termik hajmiy ulishi 1,163kJ (kg K).

Gaz holatdagi oltingugurt (IV)-oksid komirga (1kg komirga atmosfera bosimda 50-100 mg) yaxshi adsorberlanadi.

Uglerod sulfid (СS2) - rangsiz eruvchan suyuqlik, suvda yomon eriydi, lekin uglerod sulfid hidini beradi. Uglerod sulfid komirga oltingugurt qarshi yuttirish orqali hosil qiladi.

Suyuq holatdagi zichligi g/sm3……

Gaz holatdagi zichligi kg/m3…

Qaynash temperaturasi 0 0С

Parlanish issiqligi kDJ/kg………

Suyuq holatdagi temperaturasi (20 0С da) kDJ/k mol K

Merkaptanlar RSH - spirt analoglari bolib kislorodni sulfidga almashtirishdan hosil boladi. Normal sharoitda metilmerkaptan CR3SH gaz holatda bolib qolganlari esa suyuq holatdagi uchraydi. Molekulyar massalarini ortib borishi bilan qaynash tempraturasi ortadi. Hamma merkaptanlar suvda yomon eriydi spirt va efirlarda yaxshi eriydi.Ularning kuchsiz kislatali xossasi mavjud bolib S-Н bogining dissatsiyalanish enirgiyasi ОН bogining enirgiyasidan kichik boladi. Bu esa merkaptanlarni aktivligini spirtlarga qaraganda kattaligini korsatadi.

Tabiiy gazni sulfidli birikmalardan tozalash orqali gazning tannarxini oshirishga olib keladi 60-yildan beri kopgina gaz quduqlari ochilgan bolib ularning tarkibidagi vodorod sulfid va oltingugurt (IV)oksidlarni tozalash ishlari ustida ilmiy ishlar olib boriladi.

***

VINIL BIRIKMALAR VA ULARNING HOSILALARI

Qahhorov E.M.

Farg‘ona Politexnika Instituti Spirtlarning vinil efirlari polimerlar kimyosi, organik sintez va boshqa kopgina sohalarda ishlatish mumkin bolgan qimmatli mahsulot hisoblanadi. Ilmiy tadqiqot obyekti hisoblangan bir necha funksional guruhga ega bunday birikmalarning olinishi va qollanilish sohalarini organish ilm-fan, shuningdek sanoat uchun ham muhim ahamiyatga egadir. Bu sohada koplab izlanishlar olib borilgan. Quyidagi ishda gidroksil guruhlari orasida ikkitadan yettitagacha uglerod atomi joylashgan diollarni CsF-NaOH katalitik sistemasi ishtirokida vinillab, 60-85 % unum bilan mono- va divinil efirlari sintez qilingan. Vinillash sharoitlarireaksiya harorati (136-1580 С), davom etish vaqti (1,5-3 soat), katalitik sistema konsentratsiyasi CsF-NaOH (har bir moda uchun 5/5-10/10 mol %) reaksiya unumi,I va II mahsulotlar nisbatiga ta‘sir qiladi. Masalan, butan- 1,4-diolga kaliy gidroksid katalizatorligida atsetilen biriktirilganda selektivlik yuqori bolib, qoshimcha reaksiyalar borishi keskin kamayadi. Ushbu ishda spirtlarni vinillash uchun yuqori asosli CsFNaOH va CsF-MOH-DMSO (M=Li, Na) katalitik sistemasidan foydalanilgan. Misol uchun geptanol-1ni vinillash jarayoni yuqori va atmosfera bosimida ishqoriy metallar gidroksidlari ishtirokida olib borilgan.

Katalizatorning faolligi quyidagi tartibda kamayib borishi aniqlangan: CsОН. Н2О Rb OH. Н2О 2 KOH. Н2О NaOH KOH. Н2О LiOH КОН ва (2КОН.Н2О, КОН. Н2О larning katalitik faolligi solishtirilganda barcha holatlarda suv miqdori diollarni vinillash jarayonini qiyinlashtirishini tasdiqlaydi. Spirtlarni vinillash jarayonida ishqoriy metallarning suvsiz gidroksidlari qollab korilganda CsOН samara berganligi aniqlangan. Biroq rubidiy va seziy gidroksidlarini suvsizlantirish juda qiyin. Odatda suv bilan ozeotrop hosil qiladigan oktan, toluol kabi erituvchilar bilan qaynatib suv chiqarib yuboriladi. Keltirilgan ishda CsF-MOH (M=Li, Na) katalitik sistemasidan foydalanilgan, agar suvsiz CsOH qollanilsa natriy va kaliy gidroksidlariga nisbatan yuqori unum beradi. Allilvinil efirlarini simob birikmalari ishtirokidagi pervinillash reaksiyalari orqali yoki diallilatsetallarni kislotali sharoitda parchalab olish mumkin. Odatda ular allil-2-brometil efirini degidrobromlash orqali olinadi. Allil spirtini avtoklavda 12-17 atm. bosimda, 90-95o С haroratda 30 % li litiy allilat ishtirokida atsetilen bilan vinillagan. Bunda allil vinil efiri 71 % unum bilan olingan.. Bu yonalishdagi tadqiqotlar yuqori asosli muhitda allil spirtini atsetilen bilan va shuningdek vinilxlorid bilan tugridan-tugri vinillab, vinil-1-propenil efirlari olishning yangi, qulay usuli ochilishiga olib keldi. Allil spirtiga MеOН + DMSO (Mе=Na, K) sistemasida litiy allilat ishtirokida atsetilen ta‘sir ettirilib, allilvinil va vinil-1-propenil efirlari aralashmasi 85-90 % unum bilan hosil qilingan. Hosil bolgan allilvinil efiri asos ta‘sirida izomerlanishga uchraydi. Ta‘kidlanganidek, KOH ni NaOH ga aralashtirilganda umumiy hosil bolgan 90 % aralashma tarkibining 80 % ini allil efiri tashkil etdi. Bu jarayonda ishda NaOH+ DMSO sistemasi uzok vaqt davomida ishlaydi. Izomerlanish jarayoni vinillash reaksiyasiga xalaqit qiladi va uning, tezligini pasaytiradi.

Reaksiyaning davom etish vaqtini uzaytirish uchun NaOH- NaOAs-DMSO katalitik sistemasidan foydalanilganda, reaksiya 1,5 barovar uzoq vaqt davom etdi, lekin selektivlik oshib, efir unumi 86-100 % gacha boladi. Harorat 80oС dan pasaytirilganda mahsulot unumi kamayishi kuzatiladi. Katalitik sistema effektiv bolishi uchun NaOH allil spirtiga nisbatan ekvimol miqdorda, NaOAs esa 20-50 % olinishi kerak.

Tajribada allil spirti miqdorini oshirish esa vinil efiri unumini oshirmasdan, izomerlanish jarayonini kuchaytiradi. Bunda allil spirti miqdori DMSOga nisbatan 30 marta kam olinib, suyultirilishi tavsiya qilinadi. Keltirilgan barcha misollarda mahsulot 72-90 % gacha unum bilan hosil bolgan.

***

АММИАКЛИ СЕЛИТРА ВА МУРАККАБ ЎИТЛАР НАМЛИГИНИ АНИЛАШ ВА

ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДИ ЭТИШ УСУЛЛАРИ

аоров Э.М, Турсунов А.С.

Фарона Политехника Институти Ўзбекистон Итисодитини ривожланишида баъзи тармоларга айта эътибор берилмода. Шу тармоларга кирадиган минерал ўитлар ишлаб чиаришни тез суъратларда ривожланиши мустаил республикамизнинг асосий итисодий шароитларидан бири бўлиб исобланади.

Президентимиз И.А.Каримов Зарафшонда илган ташрифида азиб олинган хом ашларни айта ишлашни уч йўналишда олиб бориш кераклигини айтиб ўтди.

Биринчидан, ишло хўжаликни талабларни ондирадиган ўитлар ишлаб чиаришни ташкил илиш керак. Хўжаликлар сотиб олиш имконияти бўлиш учун махсулотларни таннархи юори бўлмаслиги керак. Иккинчи йўналиш Кимвий заводларга Р2О5 мидори юори бўлган хом аш етказиб бериш. Учинчи йўналиш – Халаро стандартларга жавоб берадиган экспорт махсулот ишлаб чиариш. Айнан шу томонига асосий эътиборни аратиш лозим. Шунинг учун Ўзбекистон конларидан фосфаритларни азиб олишнинг ижобий томонлари бор.

Ўит - бу ўсимлик озуланиши ва уни тупро унумдорлигини оширувчи органик ва минерал моддалардир. Деярли барча минерал ўитлар ноорганик тузлардан ва аво таркибидаги азотдан олинади. Ўсимликнинг минерал озуланишида азотли ўитлар энг муим роль ўйнайди. Ўсимлик тупродан азотни минерал бирикмаларини ўзлаштиради ва осил моддаларга айлантиради.

Ким саноати донадор ва кукунсимон кўринишдаги турли атти овушолик материалларнинг кенг ассортиментини ишлаб чиармода: минерал ўитлар, кимвий масулотлар ва бошалар. Турли донадор масулотларни транспортда ташиганда ва салаганда уларнинг ўз хусусиятларини салаб олишни таъминлаш муаммоси кимвий технологиядаги мухим бир муаммолардан биридир.

Донадор масулотларини таши муит таъсирига чидамлигини белгиловчи физик хусусиятларидан бири унинг доналарининг мустакамлиги ва овушолик хоссага эгалигидир.

Намуналар намлигини уритиш йўли билан ва Фишер реактиви рдамида кулонометрик титрлаш методи билан аниланган. Кулонометрик метод йод ионларини электрокимвий оксидлашга сарфланган электроэнергия мидорини анилашга асосланган. Йод ионлари фишер реактиви селитра билан электролизер анод камерасида тўнашганда уйидаги реакция бўйича осил бўлади.

H2O + SO2 + 3C5H5N = 2C5H5N + HJ + C5H5NSO3 C5H5NSO3 + ROH = C5H5NHSO4R HJ-----H+J 2J-2e----J2 Анодда J2 пайдо бўлгандан сўнг, таркибида ортича SO2 бўлган реакти, яна сувга актив бўлиб олади. урилма генераторли ва индикаторли электродлари бор электроким ячейкаси, озиланиш манбаси, индикатор токсини регистрация илиш асбоби ва магнит аралаштиргичдан иборат.

урилма схемасида индикаторли ток дрейфи компенсацияси имконияти кўзда тутилган. Метил спирти талил илинатган намунада кислота иштирокида этерификация реакцияси оибатида сув осил илишнинг ўшимча манбаи исобланади ки карбонил бирикмалар мавжудлигида ацетал ва каталлер осил илишда ам манба бўлиб хизмат илади.

***

ЎЗАНИ ДЕФОЛИАЦИЯЛАШДА КАЛЦИЙ ХЛОРАТИНИНГ АХАМИЯТИ

аоров Э.М., Турсунов А.С.

Фарона Политехника Институти ўза барг ташловчи ўсимлик, баргини табиий шароитда ва турли химикатлар асосида тўкади.

Ўсимликка дефолиант пуркалса барг тўкилиши тезлашади, ўсимлик ат фаолияти тўхтамаган олда, осил пишиб етилиши тезлашади. Десикантларни улардан фар шундаки, у барг ва новдаларни уритади, яъни ўсимлик ат фаолиятини деярли тўхтади. ўзани пишиб – етилиш даврида ривожланишини биологик талили, ўзани дефолиациялаш мумкин ва зарурлигини тасдилайди.

Пахта пишиб – етилиш даврида унинг органлари фаолияти пасаяди, шона тугиши, бутоини ўсиши тўхтайди, янги боланган кўраклар ппасига тўкила бошлайди. Ўсимлик физиологик фаолияти пасаяди, фотосинтез секинлашади, транспиранция жарани сўнади, озуа элементларнин истеъмол илинади, уру массани тўпланиши деярли тўхтайди. Пишиб етилиши давридаги ўсимликни бу холати химиявий дефолиация ва десикацияни масадга мувофиклигини кўрсатиб олмай, унинг зарур ва муимлигини анилайди. ўзани пишиб етилиш даврида кимвий дефоляция килиш баргларни табиий тўкилишини тезлаштириш ва чаноларни тез етилиб очилишига сабаб бўлади. Дефолиантлар таьсирида ўсимликлар физиологик – биохимик жаранлар координацияси бузилади, аввало фотосинтез жарани, нафас олиш, оксидланиш – айтарилиш потенциалини ўзгариши, углеводлар, осил бирикмаларини, нуклеин кислоталар алмашиниши, гармонли моддалар (ауксин, феноллар), озуа моддаларни айтадан тасимланиши ўзгариши, пахта ва боша ишло хўжалик масулотларини пишиб – етилишини тезлашига олиб келади.

Хлорид – хлорат кальций дефолианти таркибида 23-25 % хлорат кальций тутган оч сари суюликдир.

Бу дефолиантнинг тасир этувчи модаси булиб Ca(ClO3)2 хисобланади Хлорат – хлорид кальций сувда яхши эрийди, етарли чидамли, гидроскопик, захарлилиги кам, сичконлар учун ЛД 50 - 1112 мг/кг Хлорат – хлорид кальций ўза баргига таьсир этиши бўйича хлорат магнийни эслатади, шудрингли ва шудрингсиз шароитларда самарали таъсир этади, лекин секин таьсир этиши билан фарланади.

Кальций – хлорат – хлоридни 24-30 кг/га мидорда ўллаш барг тўкилиши 70%га олиб келади, очилган чанолар сони эса 12 кундан кейин 30%га ортади.

Хосилдорликка таъсири ва толанинг технологик хусусиятлари кальций – хлорат – хлоридни физиологик фаоллиги ва куллаш шароити хлорат магнийдан фар илмайди.

***

ДЕФОЛИАНТЫ НА ОСНОВЕ ТРИКАРБАМИДОХЛОРАТА НАТРИЯ, И ЦИПЕРМЕТРИНА

Кахаров Э.М., Давронова М.У.

Ферганский Политехнический Институт Результаты исследования водных систем NaClO33CO(NH2)2-[95,0%C2H5OH+5,0% C22H19Cl2NO3]-H2O показывают, что циперметрин растворяется в этаноле до определенного содержания (до 5,0%). Дальнейшее повышение концентрации циперметрина в растворителе (этаноле) не приводит к растворению циперметрина.

В данном материале приводятся данные по исследованию реологических свойств растворов систем: NaClO3·3CO(NH2)2-[95,0%C2H5OH+ 5,0%C22H19Cl2NO3]-H2O При этом в системах с участием трикарбамидо-хлората натрия образуются их 70,2-70,6%-ные растворы с температурой кристаллизации 17,4-18,30С, а в системах с включением хлорат-хлорид магния 45,4-46,1%-ные растворы, имеющие температуры кристаллизации

-27,8’-28,80С.

Это позволяет рекомендовать данные растворы в качестве дефолиантов, обладающих инсектицидной активностью.

Из диаграмм растворимости изученных систем, было выбрано и испытано на хлопчатнике ряд дефолиирующих составов, содержащих циперметрин.

По результатам агрохимических испытаний установлено, что оптимальными являются следующие дефолиирующие составы:

6,5 л/га трикарбамидохлорат натрия + (0,004’-0,006 кг/га) циперметрина.

Рассмотрим процесс получения жидкого дефолианта на основе трикарбамидохлората натрия, этанола и циперметрина. Циперметрин растворяется в этаноле с получением 5%-го раствора.

Полученный раствор вводится в состав 70% ного раствора трикарбамидохлората натрия.

Согласно диаграммы растворимости этой системы исходный раствор «С0» с температурой 19,80С находится в области насыщения системы карбамидом. При введении и растворении в растворе «С0» спиртового раствора циперметрина температура кристаллизации вновь образующихся растворов постепенно понижается и когда достигает соотношения С0:Э 1,0:0,004 в точке «С2» образуется раствор с температурой кристаллизации Из результатов следует, что процесс растворения спиртового раствора циперметрина в 70,0%ном растворе трикарбамидохлората натрия сопровождается постепенным понижением температуры кристаллизации и плотности вновь образующихся растворов. Значения вязкости растворов изменяются незначительно.

***

НЕФТ МОЙЛАРИНИ ТОЗАЛАШДА ПУЛЬСАЦИОН КРИСТАЛИЗАТОРНИНГ

САМАРАДОРЛИГИ.

.Мирзаулов Фарона Политехника Институти Мамлакатимиз мустаил бўлгандан кейинги йилларда укуматимиз томонидан барча соалар сингари, нефтни айта ишлаш тармоларини ривожлантиришда ам бир анча сезиларли ишлар амалга оширилмода. Хусусан, нефт газни айта ишлаш корхоналаридаги мавжуд эскирган технологияларни замонавий урилмалар билан алмаштириш, экологик хавфсиз технологияларни яратиш, хом-ашлардан самарали фойдаланиб, сифатли масулотлар ишлаб чиариш каби ишлар шулар жумласидандир.

Нефтни айта ишлаш заводларининг урилмаларида нефт мойлари таркибидан парафин масулотларини совитувчи агент аммиак рдамида совитилиб, парафинлар кристалл холига ўтказилади ва барабанли ваккум-фильтр рдамида ажратиб олинади. Ушбу урилмаларга хом-аш сифатида мойларни селектив тозалаш урилмалардан чиан масулот яъни селектив тозаланган рафинатдан фойдаланилади.

Одатда урилмада жами 10 та кристализатор (Кр) бўлиб, бундан Кр 1’6 гача регенератив кристализаторлар, Кр 7’10 гача аммиакли кристализаторлар исобланади. Регенератив кристализаторда хом-аш 45 0 С дан 2 0 С гача совутилади. Биз ушбу урилмалардаги маълум камчиликларни инобатга олиб, уни самаралиро урилма билан алмаштириш бўйича илмий изланишлар олиб бордик.

Шундай илиб, ишлаб чиариш корхонасидаги мавжуд регенератив кристализаторларни камчиликларини кўриб чиамиз. Этит исимлар (хар бири трубаси учун икки турдаги подшипниклар, турли кальцолар, монжетлар ишлатилади) учун 6 та регенератив кристализаторларга бир йилда ўртача хисобда жуда кўп мидорда пул сарфланади. Бу фаатгини итисодий кўрсатгичнинг бир кўриниши олос. Бундан ташарии инсон саломатлигига жуда катта салбий таъсир кўрсатувчи МЭК, ацетон, толуол, бензол каби заарли моддалар регенератив кристализаторнинг айланувчи исмилари салникларидан сизиб чииши этимоли юори. Бу эса нафаат ишчи ходимларниг саломатлигига, балки атроф – муит экологиясига ам ўз таъсирини кўрсатади. Регенератив кристализатор трубасининг S кўринишидаги исмини эса скребок рдамида тозалаб бўлмайди, баъзи олларда кристализаторнинг шу исми музлаб олиш этимоли юори, бу эса кристализаторларнинг камчилиги хисобланади.

Амалий ва назарий изланиш натижаларига кўра парафинсизлантиришга мўлжалланган пульсацион аралаштиргичли кристализатор ишлаб чиилди.

Пульсацион кристализаторни иш прнципи катта партияларда эритувчи ва фильтират сифатида фойдаланиладиган сову агент билан аралаштиришга асосланган. Хом-аш ва катта партиялангандаги сову агентнинг аралашуви сиилган инерт газнинг пульсацион таъсири орали амалга оширилади.

Аппарат атмасфера босими остида ишлайди ва унда аракатланувчи исмлар ва уларни бириктириб турувчи мосламалар йў. Бу эса унинг конструкциясини соддалаштиради, экспулатацияда ишончлилигини орттиради.

Пульсацион кристализаторда совутиш жарани сову эритувчи ва 2,3- ступен фильтратни хомашга аралаштириш исобига амалга оширилади. Бу жаранда кристалл олидаги парафин урилма деворларига пишмайди.

Шунинг учун пульсацион кристализатор ўрнатиб юорида келтирилган камчиликларни бартараф етиш мумкин. Ушбу янгилик киритилиши билан итисодий жихатдан самарадорликка эришиш кутилмода ва имматбао исобланган тоза мойнинг чииши 76%мас. дан 84,1% мас. га кўпайди. Йўотилиш 0,6% дан 0,3 % га тушади. Бундан ташари экологик самародор бўлган технология ташкил этилади. Ушбу амалга ошириш мумкин бўлган янгилик мамлакатимиз итисодити ва кам саноати ривожига исса ўшишига ишонамиз.

***

НЕФТ МОЙЛАРИНИ АЙТА ИШЛАШДА ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАДБИ ЭТИШ.

Р.Аноров,.Мирзаулов, Супибеков Б.

Фарона Политехника Институти Жаон бўйича нефт ва нефт масулотига бўлган талаб кундан-кунга ортиб бормода, шунинг учун ам нефт мойларини ишлаб чиариш жаранини ва ўлланилган усулларни такомиллаштириб бориш талаб этилади. Шунинг учун нефт мойларини айта ишлаш жаранларини ўрганиш улардаги мавжуд камчиликларни анилаш, эскирган жиозларни янги замонавий жиозларга алмаштириш, юори самарадорликка эришиш учун илмий тадиотлар натижаларига асосланган жаранларни жорий этиш бугунги кунда илм-фан олдидаги долзаб масалалардан бири исобланади.

Илмий изланишларимиз натижасида биз мойларни айта ишлаш усуллари, мойларнинг турлари ва уларнинг ишлатилиш соалари, Фарона нефтни айта ишлаш заводининг нефт мойларини айта ишлаш цехларидаги мавжуд жаранларни, урилмаларни ва уларнинг ишлаш принципларини ўргандик ва тадиот объектидаги мавжуд 4 та мойларни айта ишлаш усулларини авфзалликлари, камчиликларини тади илдик. Нефтни айта ишлаш заводларида асосан уйидаги жаранлар асосида нефт мойлари босичма-босич тозаланади.

1) Нефт мойларни асфальтсизлаш – бу жаранда мойлар таркибидаги асфальт бирикмалари суюлтирилган пропан рдамида тозаланади. Бунда сую пропан мойни яхши эритади асфальтни эса мон эритади.

2) Нефт мойларни селектив тозалаш - бу жаранда мойлар таркибидаги смола бирикмаларини танлаб таъсир этувчи фенол ки фурфурол рдамида ажратиб олинади.

Бунда фенол ки фурфурол смола бирикмаларига танлаб таъсир кўрсатиб (эритиб) мойдан ажратади.

3) Нефт мойларни парафинсизлаш - бу жаранда мойлар таркибидаги атти парафин бирикмалари совутиш йўли билан мой таркибидан ажратиб олинади. Бунда совитувчи агент сифатида фильтрат ва сую аммиакдан фойдаланилади.

4) Нефт мойларни гидротозалаш - бу жаранда мойлар таркибидаги олтингугуртли, кислородли, азотли бирикмаларини кимвий йўл билан катализатор иштирокида ажратиб олинади. Бу жаранда катализатор сифатида алюмокобалмолбден(АlСоМо)дан фойдаланилади.

Юоридаги нефт мойларини тозалаш жаранларидан озирги кундаги энг долзарби исобланган мойларни парафиндан тозалаш жаранини такомиллаштириш устида иш олиб бордик.Олиб борилган илмий тадиотларимиз натижасида мойлар таркибидаги парафин мидорини камайтиришнинг самарали йўллари кўрсатиб берилди. Биз илмий тадиот ишимизда нефт мойлари ишлаб чиариш технологиясини такомиллаштириш бўйича бир нечта усулларни ўрганиб чидик.

Бизга маълумки, нефт мойлари таркибида юори молекулали бирикмалар мавжуд бўлади. Мойлар ар хил шароитларда ишлатилади. Мойларнинг сифатига ўйилагиган талаблардан бири – мойлар исси ва сову шароитларда ўз овушолигини ўзгартирмаслигидир. Юори молекулали бирикмалар исси шароитларда ўзининг овушолигини пасайтиради, сову шароитда эса, кристаллана бошлайди. Булар мойларнинг сифатини монлашишига олиб келади ва улардан фойдаланиш жаранида турли муаммоларни келтириб чиаради. Шунинг учун нефт фракцияларидан сифатли мойлар олиш учун фракциялар таркибидаги юори молекулали атти бирикмалар ва парафин углеводородлардан тозаланади. Нефт мойларини айта ишлаш жаранидаги эскирган урилмаларни замонавий урилмаларга алмаштириш масадида, эскирган урилмадаги мавжуд регенератив кристализаторнинг камчиликлари ўрганилди ва ушбу урилманинг ўрнига самарадорлиги юори бўлган кристализатор танлаб олинди. Амалдаги регенератив кристализаторни пульсацион кристализаторга алмаштиришимиз нефтни айта ишлаш жаранига технологик самарали фойда беради. Итисодий жихатдан имматбао мой ишлаб чиаришни унумдорлигини оширади ва экологик жихатдан замонавий технология жорий этилади.

***

NEFTNI BIRLAMCHI HAYDASHDAGI MUOMMOLAR

G‘.Mirzaqulov, M.Abdusalimov Farg‘ona Politexnika instituti Bugungu kunda neft va neft maxsulotlariga bo‘lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Neft va neft maxsulotlarini qayta ishlash jarayonlari va bu jarayonlar boradigan qurilmalarni bir meyyorda ishlab borishini ta‘minlash, uskunalarning ishlash muddatini uzaytirish, neft maxsulotlarini sifatini yanada yaxshilash bugungi kunning asosiy muommolaridan biridir. Neftda turli xil uglevodorodlar va bundan tashqari oltingugurt, kislarod, parafin uglevodorodlar, aramatik uglevodorodlar va boshqa uglevodorodlar mavjud bo‘ladi. Neftni sifat darajasini asosan uning tarkibidagi oltingugurt, yengil uglevodorodlar bilan belgilanadi. Neft maxsulotlarini sifatiga asosan oltingugurt salbiy ta‘sir etadi, shuning uchun ham asosan neftning sifati uning tarkibidagi oltingugurt miqdoriga qarab belgilanadi. Oltingugurt neftni qayerdan qazib olinishiga qarab har xil bo‘ladi. Boku va Emba neftlarida sikloalkanlar ( besh va olti azoli ) ko‘p, Grozniy va G‘arbiy Ukrina neftlarida parafinlar, Ural neftida aromatik uglvodorodlar ko‘p miqdorda bo‘ladi. Farg‘ona vodiysida qazib olinayotgan neftlarni aksariyat qismi oltingugurtli neftlar hisoblanadi. Parafinli neftlar tashib kelish jarayonlarida qiyinchilik tug‘diradi. Oltingugurtli neftlar tashib kelish jarayonida ham neftni trubalarda oqish jarayonida ham trubalarni va konteynerlar materiallarni karroziyaga uchrashiga olib keladi.

Bundan tashqari neftni qayta ishlash qurilmalarini ham ishlash unimini va maxsulotlarni sifatitga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Biz ilmiy izlanishlarimiz davomoda FNQIZda neftni birlamchi qayta ishlash qurilmalari bo‘lgan AVT-2 va AVT-3 lardagi mavjud kamchiliklarni aniqladik. Bu qurilmalarda dastlab neft 30 – 400C dastlabki atmosfera kalonnasida yengil uglevodorodlar kalonnaning yuqori qismidan chiqib ketadi. Bu fraksiya tarkibida oltingugurtli birikmalar ham mavjud bo‘lib jarayonga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Yuqoridan ajralib chiqayotgan fraksiyalar stabillash kalonnasiga kelib tushadi. Bu yerda benzin tarkibi yengil fraksiyalardan tozalanadi. Riboylerga kirayotgan gaz faza tarkibida H2S vodorod sulfit gazi ham ma‘lum miqdorda mavjud bo‘ladi. Riboylerni ichki qismi speralsimon isitgichlardan tashkil topgan. Riboyler gaz faza tarkibidagi og‘ir uglevodorodlarni kondensatlash uchun mo‘ljallangan. Bu jarayon davomida sperallar va gaz faza riboylerga kirish qismidagi trubalarga oltingugurtli birikmalarning o‘tirib qolishi natijasida materiallar karroziyaga uchrashi kuzatiladi. Buning natijasida riboylerga ketayotgan energiya miqdori ko‘payishiga va iqtisodiy tomondan zarar keltirishiga olib keladi. Bundan tashqari riboyler va stabillash kalonnasi va shu qurilmalarga benzin fraksiyasini olib keladigan trubalarni ishlash davrini kamaytirishga sabab bo‘ladi. Yana bir umumiy muommolardan biri ekologik muommodir. Qurilmani isitish uchun ketayotgan energiya riboylerdan chiqayotgan metan CH4, etan C2H6 va bu gazlarga aralash holatda oltingugurtli birikmalar ham mavjud. Bu gazlar asosan P-1 pechida yoqish uchun ishlatiladi. Bu gazlar yoqilish jarayonida atmosferaga SO2 CO2 va boshqa gazlar atmosferaga ziyon keltiradi. Biz esa ushbu jarayonlarni oldini olish uchun neft tarkibidan oltingugurtni tozalash ustida ko‘plab ilmiy izlanishlarni olib borishimiz kerak.

***

КАЛЬЦИЙ ХЛОРАТ ДЕФОЛИАНТИ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДИ ИЛИШ

Х.Шерматова, Х.М. Полвонов Фарона Политехника Институти озирги кунда республикамизда атроф мухитни имоя илиш энг долзарб муаммолардан бири исобланади. ўнирот шахрида барпо этилатган сода ишлаб чиариш заводида чиинди сифатида осил бўладиган кальций хлорид эритмаси (дистеллер суюлиги) айта ишланмасдан, шартли равишда о денгиз (белое море) деб номланувчи овузларда еч андай айта ишлов берилмасдан йииб борилади. Бу эса ушбу минтаадаги экологик вазиятни янада мураккаблашишига олиб келади.

Ушбу чиинди уйидаги таркибга эга: CaCl2-11,2 %; NaCl-4,1 %; CaSO4-0,10%; H2O-84,60 %.

Агар тайр масулотнинг 1 тоннасини олиш жаранида 5 тонна мидорда чиинди осил бўлишини исобга олсак, ушбу йиилатган чиинди мидори жуда ам катта эканлигини кўришимиз мумкин. Агар бир йилда осил бўладиган чиинди айта ишланиб, тайр масулотга айлантирса, республикада арийиб 50 минг тоннадан орти кальций хлориди олиш имкони туилади. Шунча мидордаги чииндини айта ишлатмаса салаш жарани итисодий томондан салбий таъсир этибгина олмасдан, балки экологик муитга ам ўзининг салбий таъсирини кўрсатади.

Биз ушбу чиинди таркибидаги кальций хлоридини айта ишлаб, кам захарли, самарали кальций хлорати дефолиантини олиш масадида илмий тадиот ишларини олиб бордик.

Кальций хлорат дефолианти кўп йиллар мобайнида Республикамизда кенг ишлатилиб келинган. У магний хлорати дефолиантига нисбатан ўзага юмшоро таъсир этади, амда кам захарлилиги билан ажралиб туради. У хлорат-хлорид кальций дефолианти номи билан Россиянинг Усоле-Сибир Химпром корхонасида ишлаб чиарилган. Ушбу дефолиантнинг асосий камчилиги масулот таркибида кальций хлоратининг концентрациясининг камлиги ва унинг ишлатилиш сарф меърининг юорилигидир. Агар солиштирадиган бўлсак, магний хлорат дефолиантини 1 гектарга сарф меъри 9-10 кг.ни ташкил этса, хлорат-хлорид кальций дефолиантининг сарф меъри 20-25 литрни ташкил этади.

Бизнинг илмий изланишларимизнинг масади таркибида таъсир этувчи модда мидори юори бўлган, кам захарли кальций хлорати дефолиантини олиш учун хом-аш сифатида Республикамизда барпо этилатган ўнирот сода заводининг кальций хлоридли чииндиси ва Фаронаазот АЖда ишлаб чиарилатган натрий хлорати асосида юори самарали дефолиант олишнинг назарий асосларини ва технологиясини яратишдан иборат.

Чииндини айта ишлаб, концентрланган кальций хлорати дефолиантини олишнинг технологик ечимларини топиш масадида кальций хлоридини натрий хлорати билан конверсия жаранини ўргандик. Дастлаб биз чиинди таркибидаги кальций хлориди мидорини ошириш масадида чииндини хлорлаш жаранини ўргандик. Хлорлаш жарани 55-60оС ароратда олиб борилди, бунда сую фазани атти фазага нисбати С: (4,33:1) ни ташкил илди. Хлорлашдан сўнг кальций хлоридининг мидори 26,61 % гача кўтарилди. олаверса, ўшимча равишда 8,15% кальций хлорати ам осил бўлди. Конверсия жаранининг кинетик параметрларини анилаш масадида, ушбу жаран кенг арорат ва ват оралиида ўрганилди. Ўрганилган жаран биринчи тартибли кинетик тенглама билан ифодаланади, буни хар бир ароратда маълум ват оралиида жараннинг тезлик константасининг доимийлиги ва lg(C0-C) нинг тўри чизили болилилиги тасдилайди.

Ўрганилган конверсия жарани учун Аррениус эмперик тенгламаси тузилди.

***

TARKIBIDA SUV, KALSIY VA NATRIYNING XLORID HAMDA XLORATLARI TUTGAN

SISTEMALARNI TADQIQ QILISH

S.Xolmatova, X.M.Polvonov Farg‘ona Politexnika Instituti Tarkibida ta‘sir etuvchi moddasi kop bolgan yuqori konsentratsiyali kalsiy xlorat defolianti olish jarayonini fizik-kimyoviy jihatdan asoslash uchun Ca(ClO3)2-CaCl2-H2O sistemasidagi komponentlar ta‘sirlashuvini yuqori harorat va konsentratsiya oraligida bilish talab qilinadi. Shu sababli ushbu sistema vizual-politermik usulda organilgan.

Ca(ClO3)2 – CaCl2 – H2O sistemasidagi eruvchanlik sakkizta ichki kesimlar orqali organilgan.

Olingan ma‘lumotlar asosida Ca(ClO3)2 – CaCl2 – H2O sistemasining eruvchanlik diagrammasi toliq muzlash haroratidan (-69,2oC)dan to 100oC harorat oraligida chizilgan. Organilgan sistemaning politermik diagrammasi 7 ta qattiq fazalarning kristallanish maydonlaridan iborat bolib, bular: muz, Ca(ClO 3)2·6H2O;

Ca(ClO3)2·4H2O; Ca(ClO3)2·2H2O; CaCl2·6H2O; CaCl2·4H2O; CaCl2·2H2O. Ushbu maydonlar beshta uchlamchi nuqtalar orqali bir-biridan ajratilgan.

Keltirilgan ma‘lumotlar shuni korsatadiki, organilgan harorat oraligida ushbu sistemada hech qanday yangi birikma va moddalar hosil bolmaydi. Sistema oddiy evtonik tipga mansub. Organilgan sistemaning eruvchanlik diagrammasidan shuni korish mumkinki, kalsiy xlorati yaxshi eriganligi sababli kalsiy xloridining eruvchanligini kamaytiradi, shu sababli harorat kotarilib borishi bilan evtonik eritmalar kalsiy xlorati bilan toyinib boradi, bir vaqtda kalsiy xloridining miqdori kamayib boradi.

Natijada kalsiy xloratining konsentratsiyasi va harorat ortib borishi bilan sistemada kalsiy xloridining kristallanish maydoni kengayib boradi.

Tarkibida natriy va kalsiy xloratlari, suv tutgan sistema xaqida adabiyotlarda ma‘lumot uchramaydi.

Shu sababli, suvli muhitda natriy va kalsiy xloratlarini ozaro ta‘sirini organish maqsadida Ca(ClO 3)2NaClO3-H2O sistemasi vizual-politermik usulda keng harorat va konsentratsiya oraligida organildi.

Ca(ClO3)2-NaClO3-H2O sistemasidagi eruvchanlik yettita ichki kesimlar orqali organildi.

I-VI kesimlar kalsiy xlorat-suv tomonidan natriy xlorat tomoniga, VII kesim esa natriy xlorat – suv tomonidan kalsiy xlorat tomoniga otkazilgan. Binar sistemalar hamda organilgan ichki kesimlar natijasida olingan ma‘lumotlar asosida Ca(ClO3)2-NaClO3-H2O sistemaning eruvchanlik diagrammasi muzlash harorati (-41,6 oC) dan to 100 oC harorat oraligida qurildi.

Organilgan sistemaning politermik eruvchanlik diagrammasi beshta qattiq fazaning kristallanish maydonlari bilan chegaralangan: muz, NaClO3, Ca(ClO3)26H2O; Ca(ClO3)24H2O; Ca(ClO3)22H2O. Ushbu maydonlar uchta uchlamchi nuqtalar orqali bir-biridan ajralib turadi. Tadqiqotlar shuni korsatdiki, organilgan harorat oraligida sistemada yangi birikma va moddalar xosil bolmaydi. Sistema – oddiy evtonik tipga mansub. -18,5-41,6oC harorat oraligida muvozanatdagi eritmadan muz va natriy xlorati kristallga tushadi, -41,6-40,3oC harorat oraligida esa muz va olti suvli kalsiy xlorat, -41,6-28,7oC harorat oraligida olti suvli kalsiy xlorat va natriy xlorat birgalikda kristallga tushadi. -28,7-8,4oC harorat oraligida muvozanatdagi eritmadan tort suvli kalsiy xlorat va natriy xlorat kristallga tushadi. Eruvchanlik diagrammasining oziga xos tomoni shundan iboratki, kalsiy xlorat – natriy xlorat – suv sistemasining komponentlariga bir-birining eruvchanligiga ta‘sir korsatadi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, kalsiy xlorati ushbu sistemada yaxshi eriganligi sababli, natriy xloratining eruvchanligini kamaytiradi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni korsatadiki, -10+10oC harorat oraligida tarkibida 64-70% kalsiy xlorat va 5,5% natriy xlorat tutgan toyingan eritmalar mavjud boladi. Bu esa kalsiy xloridini minimal miqdordagi natriy xlorati bilan konversiya qilib, yuqori konsentratsiyali kalsiy xlorat defolianti olish imkoni borligini korsatadi.

***

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАТАЛИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НИТРОЗНЫХ ГАЗОВ

ПРОИЗВОДСТВА СЛАБОЙ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

З.М.Давлятова Ферганский Политехнический Институт Азотная кислота по объему производства занимает среди других кислот второе место после серной кислоты. Все возрастающий объем NHO3 объясняется огромным значением азотной кислоты и ее солей для народного хозяйства. Основное количество товарной азотной кислоты расходуется в производстве азотнокислых солей (нитратов) и сложных минеральных удобрений. Нитратный азот хорошо усваивается растениями и дает большой эффект при использовании в сельском хозяйстве.

Значительное количество азотной кислоты поступает на производство технических нитратов.

Азотная кислота и жидкая окись азота используется как окислители в ракетной технике. Отходы производства неконцентрированной азотной кислоты не представляют опасности для окружающей среды. Твердые отходы производства, в основном катализаторы, отправляются на переработку соответствующим предприятиям. Газообразными отходами производства являются водяной пар, газообразный аммиак, которые используются на объединении и выхлопной нитрозный газ. Для снижения концентрации окислов азота в выхлопных нитрозных газах предусмотрена установка каталической очистки. Сточные воды представляют собой условно-чистые стоки и сбрасываются в промывную канализацию. Предельно допустимое среднесуточное содержание окислов азота в пересчете на N2O5 в атмосферном воздухе населенных мест не должно превышать 0,1 мг/м3 при одновременном соблюдении требования о разовом максимальном содержании окислов азота не выше 0,3мг/м3. В производстве азотной кислоты применяются аммиак, окислы азота, кислород и другие продукты, как в чистом виде, так и в виде различных смесей. Многие из них обладают токсическими свойствами.

Опытная установка каталической очистки нитрозных газов предназначено на выполнение исследовательских работ по интенсификации каталической очистки нитрозных газов производства слабой азотной кислоты. Анализ полученных данных показал, что активность АВЖК-10 на 4-5 пунктов выше активности промышленного АВК-10. Степень очистки на АВЖК достигает 98,1 %, а на АВК-10 она превышает 93,6 %. Активность модифицированного оксидом железа отработанного АВК-10 находится на уровне промышленного, однако сохраняет стабильность в процессе очистки.

Полученные сравнительные с промышленным алюмо-ванадиевым катализатором АВК-10 свидетельствует о стабильной активности модифицированных образцов (степень очистки хвостовых газов от оксида азота составляет 97-99 % против 85-96 % на промышленных АВК-10). В виду активности и стабильной работы опытного катализатора испытания проводились в условиях при небольшом изменении режима работы температуры.

***

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ АДСОРБЕНТОВ ПРИ

КОНТАКТНО-ПЕРКОЛЯЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ ПАРАФИНА

С.В. Мамадалиева Ферганский политехнический институт.

Из года в год ужесточаются требования к качеству парафинов, особенно медицинского и фармацевтического назначения. Парафин является ценным сырьм в медицине электротехнике, фармацевтике и других отраслях экономики страны. Его получают из высокопарафинистых методом их депарафинизации или другими способами.

В связи с переработкой высокосернистых нефтей в Узбекистане наблюдается высокое его остаточное содержание в парафинах,что приводит к отклонениям от ГОСТа.

Известно, что очистка парафина традиционным контактным методом с использованием активированных адсорбентов или их композиций не обеспечивают ту глубину удаления вредных веществ, которая отрицательно влияет на здоровье людей. Следовательно,сегодня считается актуальным разработка комбинированного способа их очистки.

Известно, что при контактной очистке порошкообразными адсорбентами в составе парафина остаются мелкие частицы серы и других сопутствующих вредных вешеств.

Для глубокой очистки парафинов можно последовательно использовать перколяционный способ, где адсорбент используется в виде гранулы в неподвижном стационарном слое.

Кроме того, комбинирование двух способов очистки парафина позволяет использовать адсорбенты с различной полярностью, что очень важно при избирательном удалении сопутствуюших веществ.

На практике сегодня используют термически активированную опековидную глину Керамине или е смесь с другими адсорбентами. Такой способ очистки парафинов не эффективен из-за низкого выхода и качества получаемого продукта.

Учитывая, что нами проведены сравнительные исследования различных способов очистки парафинов, полученных из Ферганского НПЗ.

Контактно-перколяционный способ превосходит обычный и двухстадийный контактный способы очистки парафинов. Так например, предлагаемом способе по сравнению с традиционным цвет парафина снижается на 6,5 усл.ед., массовая доля масла – на 0,9 %, массовая доля влаги – отсутстует, температура вспышки - на 20 0С. Вс это подтверждает преимущество предлагаемого нами способа очистки парафина по сравнению с известными.

Проведенные исследования показали, что если контактный способ очистки сочетать с перколяционным, то выход и степень очистки парафина значительно повышается. Так, например, снижается цветность, значительно сокращается количество сернистых соединений в парафине и др.

Применение данного способа измерения позволило количественно оценить степень очистки парафина на местных адсорбентах.

Таким образом, проведенные исследования позволили разработать эффективный контактноперколяционный способ очистки парафина на местных адсорбентах, что открывает новые возможности их применения.

***

МАХАЛЛИЙ ФОСФОРИТЛАРИНИНГ ТАХЛИЛИ

Давлятова З.М.

Фарона Политехника Институти Паст навли Марказий изилум фосфоритлари хозирги кунда республикадаги фосфорли ўитлар ишлаб чиарувчи корхоналарнинг асосий хом аш базаси хисобланади. Донадор фосфоритнинг аниланган умумий захираси 10 млр. тоннани ташкил илиб, унинг фаатгина 10%ини очи усулда азиб олиш мумкин [1]. изилум ќавзасидаги Жер, Сардор, Тошўра, ораат, Жетимто конлари деярли тўли ўрганилган. Йирик конлардан хисобланган Жер-Сардор фосфорит захираси 240 млн.т (47 млн.т Р2О5)га тенг [2]. Ушбу коннинг 100 метргача бўлган чуурликдаги Р2О5 мидори 100 млн. тоннадан кўпро эканлиги аниланган [3].

Фосфорит рудаси (ундаги 20% мергел жинслари хисобига) таркибидаги фосфор ангидриднинг улуши ўртача 16%ни ташкил илади. изилум фосфат хом ашси ўзининг таркиби билан Африка ва Арабистон худудида жойлашган йирик конлардаги (Хурибка, Жембел-Онк, Гафса, Абу-Тартур) фосфорит маъданларига жуда яиндир Кимвий ва физик-кимвий тахлил натижалари изилум фосфат хом ашси асосан фторкарбонатапатит ва калцит минералларидан ташкил топганлигини кўрсатди [4].Петрографик маълумотлар [5] Сардор кони фосфоритлари донадор органоген-оолит олдиларидан тузилганлигини кўрсатди.

Руда фосфатлашган доналар ва органик олдилар хисобланган оолитли фосфатлар (70% га яин), оз мидорда лойсимон ўшимчалари бўлган цементланган карбонатлар йииндисидир.

Минералогик тадиот натижалари донадор фосфорит рудалари таркиби бир-бирига ўхшашлигини кўрсатди. Жинсни 10%дан 90%гача фосфат минераллари ташкил илади. олган исми калцит, монтмориллионит, гидрослюда, полигорскит, кварц, гипс, глауконит, дала шпатлари, галит минералларидан иборат.

Руданинг ўртача минералогик таркибини (%):

франколит - 56,0, калцит - 26,5, кварц - 7,5-8,0, гидрослюда минераллари ва дала шпатлари - 4-5, гипс – 3 - 5, гетит - 1,0, цеолит 1,0, 0,5га яин органик моддалар ташкил илади.

Фосфат моддасининг ўртача кимвий таркибини (%) Р2О5-32,10; СаО-48,34; СО2-5,0; F-3,19;

MgО-0,04; AL2О3-0,2; Fe2О3-0,18; Na2О-0,10; K2О-0,05; SО3-0,08; SiО2-0,05 ташкил илади. Унинг зичлиги 2,96-3,2 г/см3, синдириш кўрсаткичи 1,596-1,621га тенг. Донадор фофоритдаги фосфат моддаси адабитларда "курскит" деб номланадиган карбонатфтораптитга тўри келади.

ЎЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Линкевич В.А.,Терехин Е.Л., Рахимов В.Р Выщелачивание Кызылкумских фосфоритов // XV конф. по хим. технологии неорган веществ, Казань, 29-31 мая 1991: Тез.докл.- Казань, 1991.С. 231Кузовлев.Л.К., Мальцева И.И., Пугач А.Н. Технология обогащения зернисто-детритовых фосфатных руд Джеройского и Сардаринского месторождений // Тр. Средней Азии. -Ташкент. Изд-во САИГИМСа. -вып.3.-1981.-С.73-83.

3. Бойко В.С. Литология фосфоритоносных отложений среднего эоцена Центральных Кызылкумов:

Дис...канд. геолог. мин. наук.- Новосибирск.- 1979.-228 с.

4. Набиев. М.Н., Абдурахмонов. Э, Амирова.А.М. Физико-химические исследование фосфоритов Центральных Кызлкумов // Журн. прикл. химии. -1984. № 4. –С. 969-973.

5. Бойко В.С., Шабанина Н.В. Минералогические особенности зернистых фосфоритовх руд Кызлкумов и исследование их обогатимости // Узб. геолог. ж. -1979. -№3. -С.84-86.

***

ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ ОЧИСТКА НЕФТЕПРОДУКТОВ.

Мамадалива С.В.

Ферганский политехнический институт.

Очистка нефти и нефтепродуктов на сегодняшний день является одной из важнейших проблем нефтеперерабатывающих заводов. Существование нежелательных компонентов, отрицательно влияют на эксплуатационные свойства топлив и масел. Существуют различные пути очистке, среди которых особое значение уделяется адсорбционной очистка. При адсорбционной очистке из нефтепродуктов удолаются непредельное углеводороды, смолы, кислоты и другие. Адсорбционную очистку осуществляют при контактировании нагретого воздуха с адсорбентами или фильтрацией продукта через зрна адсорбента. Процесс фильтрации продуктов через слой адсорбента – поглотителя называется перколяционной очисткой.

В основе перколяционной очистки лежит физическая адсорбция – концентрирование вещества (адсорбата) из объма жидкой или газообразной фазы на поверхности или в объме микропор тврдого пористого адсорбента.

Перколяционная очистка наиболее широко применяется для доочистки масел, парафинов и других нефтепродуктов от таких нежелательных компонентов, как соли нафтеновых кислот и сульфокислот, смол.

Периодическая перколяционная очистка имеет ряд недостатков: установки громоздки, операции загрузки выгрузки и регенерации адсорбента трудомки, в системах находятся значительные количества продукта, адсорбента и растворителя. Кроме того, в случае вязких углеводородных жидкостей фильтрацию необходимо проводить при повышенных температурах, что отрицательно сказывается на качестве целевого продукта.

Этих недостатков лишены непрерывные процессы очистки нефтпродуктов путм их фильтрации через слой движущегося адсорбента. Так, модификацией перколяционной очистки является непрерывная перколяционная доочистка масла, которая ключает стадии аброботки масла адсорбентом, регенерации адсорбента, регенерации растворителя–десорбента.

Различные модификации напрерывных процессов адсорбционной очистки нефтпродуктов позволяют широко варьировать режимы и условия обработки разнообразных видов сыря, достигать высоких выходов целевых продуктов хорошего качества со стабильными эксплуатационными характеристиками, исключить применения токсичных селективных растворителей и серной кислоты созрать экологически чистые и экономичные производства ассортименты товарных масел, деароматизированных углеводородных жидкостей, светлых дезодорированных стабилных парафинов, дисперсионных сред и других продуктов.

В настоящее время в Узбекистане преимущественно добывают высокопарафинистые и высокосернистые нефти и на основе их переработки получают ряд продуктов в том числе парафины, необходимые для различных отраслей экономики.

В составе парафина, получаемого из местных нефтей, содержится множество сопутствующих веществ: минеральное масло, сера, ароматические соединения и другие. Их удаление в действующих на Ферганском и других нефтеперерабатывающих заводах контактный метод адсорбционной очистки парафина не дат желаемого результата из-за высокого содержания вышеназванных веществ в перерабатываемой нефти.

Особо остро стоит задача получения высокоочищенных парафинов для пищевой и фармацевтической промышленности, где они используются для обработки упаковочных материалов и получения суппозиториев, мазей и др.

***

САНОАТ АХАМИЯТИГА ЭГА БЎЛМАГАН ИЗИЛУМ ФОСФОРИТЛАРДАН ХОМ АШЁ

СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШ

Мамадалиева С.В.

Фарона Политехника Институти.

Кимвий ва физик-кимвий тахлил натижалари изилум фосфат хом ашси асосан фторкарбонатапатит ва калцит минералларидан ташкил топганлигини кўрсатди.

Зарафшон шахридаги изилум фосфорит комплексида ишлаб чиарилатган термоконцентрат олиш усулининг мураккаблиги, унда юори хароратдан фойдаланиш, куйдирилган махсулот таркибида хлор мидорининг ортиб кетиши махсулот ва ундан олинадиган аммофос ўит таннархининг имматлашишига олиб келади.

Бугунги кунда изилум фосфоритларидан термик бойитиш жаранларидаги муаммоларни хал этиш учун арзон ва сифатли фосфоконцентратлар олишнинг самарали усулларини излаб топиш лозимлиги маълум бўлди.

изилум фосфоритлари юори карбонатли хисобланиб, баъзи намуналарида карбонат ангидридининг мидори 27%гача боради. Фосфоритларда франколит мидори 20-25%дан 84-87% гача, калцит эса 5-8%дан 62-65%гача оралида ўзгаради ва улар маъданнинг 75-80%дан 93гачасини ташкил этади.

Фосфат моддасининг ўртача кимвий таркибини (%) Р2О5-32,10; СаО-48,34; СО2-5,0; F-3,19;

MgО-0,04; AL2О3-0,2; Fe2О3-0,18; Na2О-0,10; K2О-0,05; SО3-0,08; SiО2-0,05 ташкил илади. Донадор фофоритдаги фосфат моддаси адабитларда "курскит" деб номланадиган карбонатфторапатитга тўри келади.

Фосфоритнинг боша хом ашлардан асосий фари улар таркибида уч хил шаклда карбонат минераллари бўлишидир. Улар фосфорит таркибида «эндо»- ва «экзокалцит» шаклида бўлади.

Эндокалцит - чианоли фосфатлар ичида фосфорит зарралари билан боланишидан саланиб олган дастлабки калцит олдиидир. Экзокалцит эса калцитнинг иккинчи шакли бўлиб, фосфоритларнинг сиртида суст боланган. Учинчи шаклида карбонат ионлари фосфат доналарининг тузилиш халаларида изоморфик холатда боланиб жойлашган.

Фосфорит таркибидаги ўшимчалар-карбонат минераллари ва учламчи оксидларнинг юори мидорда бўлиши хом ашни айта ишлаш технологиясини ийинлаштиради. Ушбу фосфоритларни айта ишлашда кўп мидорда кўпиклар хосил бўлиши ва уни карбонсизлантириш учун юори мидорда кислота сарфланиши бу хом ашнинг салбий томони хисобланади.

Фосфоритларни минерал ўит ишлаб чиаришига жалб илиш учун албатта таркибидаги калцит мидорини камайтириш хисобига уни бойитиш лозим. изилум фосфоритларидан юори сифатли фосфорли ўитлар ишлаб чиариш масадида хозирги кунда хом ашни турли усуллар рдамида бойитиш технологиялари яратилмода.

***

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОТАКСИЧНОГО ДЕФОЛИАНТА

Д.Т.Кодирова Ферганский Политехнический Институт Необходимо отметить, что для физико-химического обоснования и разработки технологии получения малотоксичного и высокоэффективного дефолианта на основе хлората и фосфата диэтаноламмония необходимо знание совместной растворимости их в сложных водно-солевых системах. Изучение технологических параметров процесса получения предлагаемых новых составов дефолианта необходимо для разработки технологии их производства. В соответствии с результатами исследований предлагается принципиальная технологическая схема получения жидкого дефолианта на основе фосфат диэтаноламмония и жидкого хлората магния.

Полученный раствор является конечным продуктом, приготовленным по зимней рецептуре и содержит 33,33 % хлората магния, 8,57 % хлоридов магния и натрия, 4,76 % фосфат диэтаноламмония и 53,34 % воды. Соотношение Mg(ClO3)2 : H3PO4 NH(C2H4OH)2 в растворе 1,0:0,143. Продукт представляет собой прозрачную жидкость слегка желтоватым оттенком.

Температура кристаллизации –6,20С.

Для получения целевого продукта по летней рецептуре раствор хлорат магния с фосфатом диэтаноламмония, содержащий 46,69 % растворенного вещества из промежуточной емкости с помощью центробежного насоса закачивают в выпарной аппарат, где производится упаривание 23,0% воды от общего его количества в исходном составе раствора. При этом образуется концентрированный раствор хлорат магния с фосфатом диэтаноламмония, содержащий 53,19 % растворенных веществ. Полученный раствор представляет собой готовый продукт, приготовленный по летней рецептуре. Продукт затаривается в затарной установке в сосуды вместимостью 50 дм3 и отправляется на склад- хранилище. Предложенная технология испытана на укрупненной лабораторной установке и была получена опытная партия дефолианта в количестве 10 кг.

Полученный продукт представляет собой прозрачный раствор желтого цвета с температурой кристаллизации 10,50С, содержащий 37,30% Mg(ClO3)2, -8,48% MgCl2, 1,06% NaCl, 5,37% фосфат диэтаноламмония и 47,74% воды.

Нормы технологического режима производства жидкого дефолианта следующие:

-массовое соотношение 88 % - ная Н3РО4: вода – 0,730: 1,0;

-массовое соотношение 37,143 % Н3РО4: диэтаноламин – 1,0: 0,796;

-Мольное соотношение H3PO4: NH(C2H4OH)2 – 1 : 2;

-скорость подачи диэтаноламина – 0,25-0,30 дм3/с;

-температура нейтрализации раствора фосфорной кислоты 75-800С;

-продолжительность нейтрализации фосфорной кислоты 15-20 минут;

-значение рН нейтрализированного раствора фосфорной кислоты – 5,75;

-температура охлаждения раствора фосфат диэтаноламмония 200С;

-продолжительность охлаждения раствора фосфат диэтаноламмония 90-100 минут;

-содержание твердой фазы в пульпе с осадками фосфат диэтаноламмония – 34,21 %;

-соотношение Т:Ж в пульпе с осадками фосфат диэтаноламмония – 1,0 : 1,923;

-продолжительность фильтрации пульпы с осадками фосфат диэтаноламмония – 0,6-2,0 минут;

-температура сушки влажного фосфат диэтаноламмония- 95-1050С;

-продолжительность сушки фосфат диэтаноламмония – 50-60 минут;

-массовое соотношение хлорат магния: фосфат диэтаноламмония – 1,0 : 0,143;

-массовое соотношение раствора хлорат - хлорида магния: фосфат диэтаноламмония – 1,0:0,050;

-продолжительность растворения фосфат диэтаноламмония в растворе хлорат магния – 20-30 минут;

-продолжительность выпарки раствора хлорат магния с фосфатом диэтаноламмония – 20-21 минут;

-температура выпарки раствора хлорат магния с фосфатом диэтаноламмония – 1000С.

***

ИЗИЛУМ ФОСФОРИТЛАРИНИ СУЛЬФАТ КИСЛОТА ТАЪСИРИДА

ПАРЧАЛАНИШИНИ ЎРГАНИШ.

Тожимаматова М.Ё.

Фарона Политехника Институти Паст сифатли фосфоритларни айта ишлаш жаранида кислота сарфини камайтириш асосида янги навли фосфорли ўитлар олишнинг жадаллашган технологиясини яратиш илмий ва амалий аамиятга эга.

Фосфоритни сульфат кислота билан айта ишлаш моияти шундан иборатки, хом ашнинг асосий компоненти калцийфторапатитни Ca5(РО4)3F кислотанинг тўлисиз меъри таъсирида парчаланиш химизми икки босичда боради.

Биринчи босичда - калцийфторапатит парчаланишида фосфор кислотасининг (Н3РО4) концентрланган эритмаси ва ярим сувли калций сульфат (CaSО40,5H2О) осил бўлишигача сульфат кислотанинг мидори тўли сарфланади. Иккинчи босичда эса парчаланмаган фосфат минерали концентрланган фосфат кислота таъсирида парчаланиб моно- ва дикалций фосфатлар осил бўлади.

Биринчи босичда катта мидордаги сую фаза билан тўйинган калций сульфат (полугидрат) кристаллари осил бўлади. Реакция массасининг отиши сульфат кислотаси тўли сарфлангунча давом этади. Бу шароитда монокалцийфосфат тузи осил бўлмайди. Бу босичда бўтанинг отиши фаат калций сульфатнинг кристалланиши хисобига боради. Чунки бўтада Р2О5нинг концентрацияси сую фазада жуда юори бўлиши ва хароратнинг 110-1300С гача кўтарилиши калций сульфат кристалларини шакллантиради. Фосфат кислотаси мидорининг камайиши билан таъсир компонентларининг диффузияланиш жаранлари ийинлашиши натижасида фосфоритнинг парчаланиш реакцияси тезлиги секинлашади. Бу жаранда масулотнинг таркибида таъсирлашмаган фосфат кислотасининг маълум исмини олиши исобига унинг пишолиги ошади. Ушбу шароитда кислотали муит ўз ватида фосфорит ки оактош ки аммиак билан нейтралланмаса, олинадиган масулотнинг сифати монлашади.

Юори карбонатли изилум фосфоритларини сульфат кислотанинг тўлисиз меърида парчаланиши анъанавий классик усуллардан кескин фар килади. Реакция натижасида осил бўлган масулот доим майда заррачаларга бўлиниб туради ва улар аралаштириш жаранида реакцияда иштирок этмаган ортича фосфат хом ашси билан ўралган олда бўлади. Хом ашнинг декарбонланиши натижасида фосфоритнинг тузилиш алаларида юзага келган нусонлар исобига масулот таркибидаги парчаланмаган фосфат минераллари фаоллашган олатга ўтади.

Концентрланган сульфат кислотанинг тўлисиз меърлари таъсирида фосфат хом ашси тез ва енгил парчаланади. Парчаланиш жаранида осил бўлатган масулотлар таркибидан карбонат ангидриди ва фтор бирикмали газларнинг ажралиб чииши сабабли кислотанинг водород ионлари билан фосфат заррачаларнинг диффузияланиши тезлашади.

Сульфат кислота концентрацияси ва меърини кўпайиши билан фосфорит намуналарининг парчаланиш даражаси ортиб боради. Масалан, бойитилмаган фосфорит уни 70%ли H2SО4 билан айта ишланганда кислотанинг стехиометрик меъри 20% дан 80%гача ўзгариши билан масулот таркибидаги умумий фосфорнинг ўсимлик ўзлаштирувчан исми 18,6%дан 82,3% гача ўзгаради, яъни 4,42 мартага ортади.

***

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ ИЗ МЕСТНЫХ ГЛИН ПРИ ОТБЕЛКИ

ХЛОПКОВЫХ МАСЕЛ

Ашуров Ф.Б., Абдурахимов С.А., Хужакулов К.Р., Махмудов К.Ю., Ашуров Ф.Н., Нормуродов М., Хайдаров Б.

Бухарский инженерно-технологический институт Ташкентский государственный технический университет На современном этапе рыночного развития химической промышленности Узбекистана основное внимание уделяется рациональному использованию местных сырьевых ресурсов, позволяющим значительно снизить цены на выпускаемые продовольственные товары.

В масложировой промышленности преимущественно используют следующие виды адсорбентов:

отбельные глины, активированные угли и т.п. Причем, большинство из них применяются в активированной форме.

На практике природные глины являются одним из главных источников получения адсорбентов.

Причем, не все глины проявляют высокую адсорбционную активность в натуральной форме.

Отбеливающая способность бентонитов при термической обработке повышается незначительно, что вероятно связано с присутствием в них значительного количества полуторных оксидов.

В качестве примесей природных глин сопутствуют карбонаты, сульфаты, оксиды, кварцы, опалы, кальциты, вещества органического происхождения и др. Причем, для каждого типа минерального адсорбента способы и режимы активации должны быть определены экспериментальным путм в зависимости от природы и состава адсорбента, а также, его назначения.

Так, например, для получения активного адсорбента из бентонита необходимо извлечь примерно половину исходного Al2O3, полностью - железо, щелочные и щелочноземельные металлы.

Кислотная активация бентонитов способствует значительному увеличению объма переходных пор.

При жесткой кислотной активации глин, вследствии растворения полуторных оксидов разрушается кристаллическая структура монтмориллонита, в основном, и образуются неактивные оксиды кремния.

При этом исчезают микропоры, увеличивается число водородных связей на поверхности адсорбента, которые значительно обогащаются переходными порами (3-20 нм), необходимыми для очистки и осветления масляных растворов, содержащих высокомолекулярные вещества.

Кислотной активации природных глин способствует получение высоко отбеливающих адсорбентов. Экспериментальные исследования адсорбентов осуществляются физическими (истинные, кажущиеся удельная масса, объм пор и т.п.), структурно-сорбционными (мкость монослоя, размер эффективных радиусов пор, предельные сорбционные объемы и др.), коллоиднохимическими (гидрофильность, набухаемость, пластичность, структурообразование и т.п.), а также гранулометрическими, минералогическими и химическими методами, включая определение солевого состава, суммарной величины мкости поглощения и катионового состава. Известно множество способов направленного измерения свойств адсорбентов: физическая термообработка, гидротермальная обработка; химическая обработка растворами минеральных кислот, солей оснований, водорастворимыми, поверхностно-активными веществами (ПАВ), полиэлектролитами (Г1Э); комбинированные-кислотно-термическая обработка, кислотно-щелочная, щелочно-кислотная, щелочно-ПАВ, кислотно-ПЭ, ПЭ-термическая, радиационной полимеризацией адсорбированных мономеров. В реакциях химической сшивки ионов переходных металлов с поверхности природных алюмосиликатов расходуется около 20% редоксцентров адсорбента. Между концентрацией гидроксидов адсорбента и его отбеливающей способностью наблюдается примерно линейная зависимость. Сегодня трудности регенерации синтетических адсорбентов (силикагель, цеолит и т.п.) не позволяют внедрить их в масложировое производство. Удаление окислов алюминия, щелочных и щелочно-земельных металлов и замещение их в диффузионном слое на водород происходит при кислотной активации глин по следующей схеме: бентонит-(Na;Mg;La;Al)+H2SO4 бентонит Н+ + (N2SO4;MgSO4;CaSО4;Al2(SO3)3). В активированных глинах сохраняется типичная структура монтмориллонита, но существенно изменяется природа их поверхности и пористости. Причем, адсорбция красящих пигментов масла в основном происходит в активных центрах глины [102].

Адсорбенты, обладающие высокой гидрофильностью, образуют на поверхности гидратные оболочки, делая частицы адсорбента недоступными для гидрофобных молекул. Оценкой степени гидрофильности адсорбента может служить адсорбция паров воды и теплота смачивания. Величина поверхностного натяжения на границе адсорбент-адсорбат может служить показателем адсорбции.

Для адсорбции сопутствующих маслу веществ, обладающих высокой молекулярной массой и дифильными свойствами, необходимы адсорбенты кислотной активации, у которых имеются на поверхности ионы водорода в виде (НА1SiO4) [5]. На практике иногда применяют активированные угли (марок А, Б, В) для осветления высоко темных масел. Однако, это сопровождается трудностями отделения угля от осветленного масла. Учитывая сложный многокомпонентных состав отбеливаемых масел и жиров в отдельных случаях прибегают к использование смесей различных адсорбентов.

Эффективность разработки природных глин (в частности, Ташкентской области или юга Узбекистана) также определяет темпы их внедрения. В Узбекистане имеются возможности разработки месторождений для получения адсорбентов.

К их числу можно отнести:

палыгорскитовую глину типа ПГТЛ Туль-Сохского района Ферганской области, Ангренский каолин АК-3, опоковидную глину месторождения Кермине Навоийской области, бентонитовую глину типа БОАТ месторождения Тамды-Тау Навоийской области и др.

Замена известного асканита–бентонита, завозимого из-зарубежа (Грузия) местными глинами способствует значительной экономии ресурсов и повышению качества пищевых масел. Нами было исследована эффективность применения композиции адсорбентов из местных глин при очистке и отбелке хлопковых масел.

Следовательно, для повышения эффективности процесса адсорбционной очистки хлопкового масла необходимо разработать комбинированный термо-дифференцированный способного очистки на местных активированных сорбентах.

***

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АДСОРБЕНТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

Ашуров Ф.Б., Абдурахимов С.А., Панжиев О.Х., Хужакулов К.Р., Ашуров Ф.Н., Файзуллаев О., Нафиддинова Н.

Бухарский инженерно-технологический институт Ташкентский государственный технический университет Каршинский инженерно-экономический институт В традиционном процессе адсорбционной очистки растительных масел основными технологическими факторами являются: температура, интенсивность (число) перемешивания, давление, количество адсорбента и т.п.

Качественным показателем адсорбционного процесса чаще используют степень очистки (отбелки) растительных масел, который в каждом случае определяются исходя из вида облагораживаемого масла, его назначения и др.

В процессе адсорбционной очистки хлопкового масла в основном удаляются красящие вещества (госсипол, хлорофилл и их производные), остатки мыла, углеводороды, пестициды, дефолианты и др.

Поэтому, на практике степень отбелки хлопкового масла определяют с помощью тинометра Ловибонда, в красных (иногда и в синих) единицах при установленных (чаще при 35 единицах) желтого цвета.

Количество вводимого адсорбента также является одним из основных параметров процесса очистки хлопкового масла, т.к. оно определяет потери ценного масла в сорбенте.

Опыты проводили при 800 С и перемешивании мешалки 100 об/мин.

Результаты исследования представлены в табл. 1.

Влияние количества вводимого адсорбента на цветность очищаемого хлопкового масла Таблица 1 Количество адсорбента, % от веса масла Показатели процесса 1,0 2,0 3,0 4,0 ЩБ НМ

Цветность хлопкового масла в:

- красных ед. 12,1 10,0 9,5 9,0

- синих ед. при 35 желтых 0,3 0,2 0,2 0,1 ЩЗБ НМ

Цветность хлопкового масла в:

- красных ед. 14,2 13,1 12,8 11,3

- синих ед. при 35 желтых 0,5 0,4 0,3 0,2 КП НМ

Цветность хлопкового масла в:

- красных ед. 13,8 11,5 10,2 9,8

- синих ед. при 35 желтых 0,4 0,3 0,2 0,1 Как видно из табл. 1, с увеличением количества вводимого адсорбента снижается цветность хлопкового масла. При этом, также увеличиваются потери ценного сырья за счет сорбированного масла в сорбенте.

Поэтому, считается оптимальным расход адсорбента в очищаемом масле в пределах 2-3 % от веса масла. Из рассмотренных местных адсорбентов более активными являются (ЩБ НМ и КП НМ).

На практике отбелку растительных масел осуществляют под разрежением (вакуумом), что позволяет избежать окисление ненасыщенных жирных кислот и других кислородом воздуха. При этом подбор значений разрежения необходимо осуществлять в зависимости от вида и природы используемого адсорбента.

В проделанной нами работе изучено влияние разрежения на эффективность процесса отбелки хлопкового масла при 800 С и присутствие подобранных местных адсорбентов в количестве 2 % от веса очищаемого масла. При этом перемешивание мешалки равнялось 100 об/мин.

Полученные результаты представлены в табл. 2.

Оценка влияния разрежения на цветность очищаемого хлопкового масла Таблица 2 Разрежение, кПа Показатели процесса ЩБ НМ

Цветность хлопкового масла в:

- красных ед. 10,0 9,8 9,5 9,2

- синих ед. при 35 желтых 0,2 0,2 0,1 0,1 ЩЗБ НМ

Цветность хлопкового масла в:

- красных ед. 13,1 12,9 12,5 12,3

- синих ед. при 35 желтых 0,4 0,4 0,3 0,2 КП НМ

Цветность хлопкового масла в:

- красных ед. 11,5 11,3 11,0 10,8

- синих ед. 0,3 0,3 0,2 0,1 Из табл. 2 видно, что разрежение на всех исследуемых адсорбентах положительно влияет на глубину осветления хлопкового масла. Повышение разрежения более 40 кПа практически мало влияет на степень очистки хлопкового масла, что диктует ограничение данного параметра в пределах 40-50 кПа. При этом наибольшая степень отбелки хлопкового масла достигаются на ЩБ НМ и КП НМ. Аналогичные закономерности наблюдаются и для других видов местных адсорбентов, использованных при очистке хлопковых масел.

Количество вводимого адсорбента также является одним из основных параметров процесса очистки хлопкового масла, т.к. оно определяет потери ценного масла в сорбенте. Таким образом, настоящие исследования позволили выявить основные закономерности рассматриваемых факторов и показателей на эффективность данного процесса.

***

ПОЛИТЕРМА ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ ХЛОРАТ МАГНИЯ – ТРИЭТАНОЛАМИН – ВОДА.

Ш.Ш.Хамдамова, Н.А. Мирзаев Ферганский Политехнический Институт Поведение хлората магния и триэтаноламина при их совместном присутствии рассмотрено в системе Mg(ClO3)2 – N(C2H4OH)3 – H2O в широком интервале температур и концентраций.

Исследовано шесть внутренних разрезов, на основе которых построена политермическая диаграмма растворимости системы от эвтектической точки замерзания до 31,2 0С. Фазовая диаграмма состояния системы разбита линиями раздела на шесть полей кристаллизации твердых фаз: льда, шестнадцати-, двенадцати-, шестиводного хлората магния, триэтаноламина и нового соединения состава MgОНClO3·N(C2H4OH)3·2 H2O. Поля сходятся в четырех тройных узловых точках, отвечающих совместной кристаллизации трех различных твердых фаз.

В изученной системе наблюдается взаимное высаливающее действие компонентов, для которых рассчитаны коэффициенты высаливания Согласно диаграмме растворимости системы хлорат магния – триэтаноламин – вода образование Mg(ClO3)2·N(C2H4OH)3·2 H2O в системе происходит в интервале температур –56,0 ’ 31,2 0С. Минимальная концент-рация триэтаноламина вызывающая кристаллизацию Mg(ClO3)2· N(C2H4OH)3·2H2O в донную фазу – 8,0 %, а хлората магния

– 9,4 %. Соединение идентифицировано методами химического и физико-химического анализа. По результатам химического анализа: Найдено, мас. % : Mg2+- 7,746%; ClO3 – 26,968%; C - 23,261%; H

– 6,451%; N – 4,525%. Для MgОНClO3·N(C2H4OH)3·2H2O вычислено, мол.%: Mg2+- 7,754%; ClO3 – 26,979%; C –23,263%; H – 6,46%; N – 4,5234%.

Рентгенофазовый анализ подтверждает образование в системе указанного соединения, отличающегося собственными дифракционными рефлексами не характерными для исходных лигандов. Кривая нагревания соединения характеризуется двумя эндотермическими эффектами при 102 и 170 0С и одним экзоэффектом с максимумом при 2220С. Первый и второй эндоэффекты сопровождаются убылью массы по 5,8 % и соответствуют последовательному удалению некоординированной и координированной с ионами магния кристаллизационной воды. Экзоэффект при 2220С отвечает интенсивному разложению обезвоженного комплекса, о чем свидетельствует потеря массы по кривой ТГ дериватограммы. Конечным продуктом термолиза является оксид магния (ТГ – 87,0 %). В ИК-спектре MgОНClO3·N(C2H4OH)3·2H2O полоса поглощения наблюдаемая при 3315, 2875 и 1614 см-1 отнесены соответственно валентным колебаниям (ОН), (СН2) и деформационному колебанию ОН и кристаллизационной воды. Антисимметричному и симметричному валентному колебанию ClO3- иона соответствует полоса при 945 и 900 см-1, а деформационному колебанию этой группы – 580, 510 см-1. На ИК-спектре соединения полоса поглощения соответствующая валентному колебанию CN связи обнаружена при 1045 см-1. По сравнению со спектром свободной молекулы триэтаноламина полоса поглощения этой связи смещена на длинноволновую область на 27 см-1. Это вызвано удлинением этой связи за счет участие атома азота в координационной связи с ионом магния. В изученной системе наблюдается высаливающее действие компонентов друг на друга для которых расчитаны коэффициенты высаливания.

***

ПОЛИТЕРМА РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ ХЛОРАТ КАЛЬЦИЯ – 2ХЛОРЭТИЛФОСФОНАТ ДИЭТАНОЛАММОНИЯ – ВОДА.

Ш.Ш.Хамдамова, Т.Ф.Халилова Ферганский Политехнический Институт С целью выяснения поведения компонентов при их взаимодействии в водной среде изучена растворимость в системе хлорат кальция–2-хлорэтилфосфонат диэтаноламмония–вода в широком интервале концентраций и температур. Данная система изучена с помощью семи внутренних разрезов. Построена политермическая диаграмма растворимости ее от эвтектической точки замерзания (-40,3 0С) до 56,0 0С, где установлено наличие полей кристаллизации льда, шести-, четырех-, двух водного хлората кальция, Ca(ClO3)2ClC2H4PO(OH)2NH(C2H4OH)2 и 2хлорэтилфосфонат диэтанол-аммония рис 1. Химический анализ выделенного соединения показал:

Найдено, мас. % : Са2+ -8,758; ClO3- -36,578, P2O5 –31,103, C-15,764, H-3,722, Cl-7,774, N-3,066.

Вычислено для Ca(ClO3)2ClC2H4PO(OH)2NH(C2H4OH)2, мас.%: Са2+ -8,759, ClO3- -36,582, P2O5 –31,106, C-15,772, H-3,724, Cl-7,776, N-3,067. В изученных температурных и концентрационных интервалах благодаря хорошей растворимости 2-хлорэтилфросфонат диэтаноламмония в системе Са(ClO3) 2 - ClC2H4PO(OH)2NH(C2H4OH)2 - Н2О происходит высаливающее действие его на хлорат кальция, о чем свидетельствует понижение растворимости последнего в присутствии 2хлорэтилфосфонат диэтаноламмония до эвтонических точек системы по сравнению с его растворимостью в чистой воде. Согласно диаграмме растворимости изученной системы растворимость хлората кальция в присутствии 2-хлорэтилфосфонат диэтаноламмония при -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 0С соответственно понижается на 1,4; 1,0; 0,9; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3 %. Значение коэффициентов высаливания 2-хлорэтилфосфонат диэтаноламмония для температур -20, -100С составляет 0,137 и 0,068.

Сa(ClO3)2, %

–  –  –

Бу реакцияда изопропил гуруxи бромга алмашинади. Агар реакцияга н-пропилбензол олинса, пентабром-н-пропилбензол xосил бўлaди, яъни н-пропилгуруxи изопропил гуруxидан фарли ўларо бромга алмашмайди.

Фенол ки диметиланилин ядросининг п-xолатда жойлашган оксиметил- ки оксиалкилгуруxлари галогенлаш ки диазоний тузи таъсири остида осонгина сииб чиарилади:

–  –  –

Хулоса илиб шуни айтиш мумкинки, ўринбосарларнинг электрофил алмашиниши аксарият фенол, анилин ки нафталин каби электрофил алмашиниш осон кетадиган бирикмаларда кузатилади.

Шубxа йўки, бундай бирикмалар ядросида олиб бориладиган электрофил алмашиниш реакциялари яна янги ўринбосарларнинг электрофил алмашиниши мумкинлигини кўрсатиши мумкин.

***

АМИНОКИСЛОТАЛАРНИНГ КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ АХАМИЯТИ.

Махкамов Б.., Саматов И.А., Сатхонов М.А.

Фарона Политехника Институти Аминокислоталарнинг кимвий хоссалари бир углерод атомида карбоксил ва амино группанинг борлиги билан аниланади. Аминокислота н радикалининг ўзига хослигига араб реакцион обилияти ва ар бир аминокислотани маълум ўзгаришларда индивидуал тутиш фари амда фаат шу аминокислотага хос бўлган ўзига ос реакцияларнинг бориши аниланади.

Туз осил бўлиши.

рН ни иймати рН 1 дан катта бўлганда аминокислоталар асослар билан сувда яхши эрувчан туз осил илади:

+ H3N CH COO- + NaOH H2N CH COOH + H2O

–  –  –

Диазометан таъсирида аминокислоталарни исман этирификациялаш усули бевосита оозда электрофорез билан биргаликда аминокислота молекуласидаги карбоксил группалар сонини анилаш учун ишлатиш тавсия илинган.

Аминокислоталарнинг метил ва этил эфирлари ишорлар билан осон совунланади.

Аминокислоталарнинг эфирларининг реакцион обилияти эркин аминокислоталарга нисбатан юори.

Шунинг учун улар тегишли спиртлар, амидлар, гидроксам кислоталар, гидрозидлар ва азидлар олишда орали масулот сифатида измат илади.

Ферментатив йўл билан ам бу реакцияни амалга ошириш мумкин. удди шу жаран ошозонда микроорганизмлар ажратадиган ферментлар таъсирида оват азм бўлишида осилларни парчаланишида содир бўлади.

***

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДВУОКИСИ АЗОТА НА ПРОЦЕСС АБСОРБЦИИ

ВЫСШИХ ОКИСЛОВ АЗОТА ВОДОЙ

Абдуллаев С.С., Сутягин Р.А.

Ферганский Политехнический Институт В настоящее время азотную кислоту получают окислением аммиака (NН3) воздухом с последующим окислением образующейся окиси азота (NO) до высших окислов (NхOу). Суммарный процесс образования двуокиси азота можно описать следующим уравнением: 2NO + O2 = 2NO2 + Q (1).

Одновременно с основной реакцией (1) идут также побочные реакции, приводящие к образованию трхокиси азота при повышенном содержании окиси азота в газе, превышающем стехиометрическое соотношение его с водой: NO2 + NO N2O3 (2). Все высшие окислы азота являются хорошо растворимыми и потому реагируют с водой во время абсорбции с образованием азотной и азотистой кислот: 2NO2 + Н2O = НNO3 + НNO2 + Q (3); N2O3 + Н2O = 2НNO2 + Q (4). Образованная азотистая кислота (НNO2) является малоустойчивой и может существовать только в очень разбавленных растворах и при температуре ниже 0 °С, из-за чего и происходит мгновенное разложение е на азотную кислоту (НNO3) и окись азота (NO): 3НNO2 = НNO3 + NO - Q (5). Полученный при полимеризации высший окисел азота (N2O4) при абсорбции вступает в реакцию с водой с образованием азотной (НNO3) и азотистой (НNO2) кислот: N2O4 + Н2O = НNO3 + НNO2 + Q (7).

Причм азотистая кислота (НNO2) снова разлагается на азотную кислоту (НNO3) и окись азота по реакции (5). Суммарный процесс образования азотной кислоты (НNO3) можно записать, используя уравнение реакций: 3NO2 + Н2O = 2НNO3 + NO(8). Известно, что при протекании данной реакции, только 2/3 двуокиси азота превращаются в азотную кислоту (НNO3), а 1/3 восстанавливается до окиси азота (NO). В ходе исследований было выявлено, что окись азота (NO) не вступает в реакцию с водой, а, следовательно, не может быть абсорбирована. Данные, полученные при исследовании, показывают, что при полимеризации двуокиси азота (NO2) степень восстановления окиси азота (NO) повышается до 1/2. Это приводит к уменьшению эффективности процесса абсорбции, поскольку сама окись азота (NO) не вступает в реакцию с водой. Следовательно, желательно добиваться такого результата, при проведении процесса абсорбции, при котором бы степень полимеризации двуокиси азота (NO2) уменьшалась. Добиться этого можно при постоянном регулировании характеристических величин процесса абсорбции: концентраций окиси (NO) и двуокиси азота (NO2) в газе, давления процесса и его температуры. Регулирование первой характеристической величины (концентрации концентраций окиси (NO) и двуокиси азота (NO2) в газе) опровергает мнение об увеличении эффективности процесса абсорбции высших окислов азота водой при помощи повышения стехиометрического количества двуокиси азота (NO2) в газе, поскольку выявлено, что превышение стехиометрического количества двуокиси азота (NO2) в газе отрицательно влияет на процесс образования азотной кислоты (НNO3), образуя азотистую кислоту (НNO2), разлагающуюся на некоторое количество азотной кислоты (НNO3) и окись азота (NO), которая не реагирует с водой, изза чего и происходит снижение эффективности не на изначально предположительные 30%, а на 50%.

Следовательно, содержание в газе двуокиси углерода следует контролировать, придерживаясь первичного стехиометрического отношения (NO2), необходимого для изначальной абсорбции всех окислов азота в азотную кислоту в зависимости от требуемого избирательного количества воды. При приведении исследований были получены данные значения степени полимеризации двуокиси азота при атмосферном давлении, представленные в таблице 1.

Таблица 1.

Температура, °С -25 -10 0 10 25 50 75 100 125 150 300 Степень полимеризации, % 95 92 90 88 75 57 39 13 7 2 0,005 Как видно из таблицы, степень полимеризации двуокиси азота (NO2) снижается с повышением температуры.

***

АНАЛИЗ ПРИЧИН УХУДШЕНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА СЫПУЧИХ

ПРОДУКТОВ

Сутягин Р.А.

Ферагнский Политехнический Институт Наиболее эффективными с точки зрения установки, производительности и простоты устройства являются барабанные грануляторы (рис. 1), которые, в большинстве случаев представляют собой горизонтальный цилиндрический корпус 2 со штуцерами загрузки 3 и выгрузки продукта 5, форсунками для введения жидкой фазы 4.

Внутри корпуса помещен соосный вал 1, снабженный запитывающими, смесительными, транспортными лопастями 6. Размер, количество, взаимное расположение, форма смесительных лопастей выбраны таким образом, чтобы обеспечить необходимую динамику частиц и могут меняться в зависимости от производительности гранулятора или свойств гранулируемого сырья.

–  –  –

В большинстве случаев запитывающие, смесительные и транспортные лопасти 6 мало отличаются друг от друга, с целью упрощения конструкции материала. Данный вид гранулятора используется во многих областях химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической и др.

областях промышленности, требующих получения продуктов определенного гранулометрического состава.

Однако, применение данного вида аппаратов имеет ряд технических проблем, усложняющих как сам процесс гранулирования, так и производство продукции в целом. Одной из таких проблем является нарастание слоя слипшегося осадка на внутреннюю поверхность аппарата.

Слой осадка скапливается в зоне введения в аппарат суспензии, плава или другого вяжущего и нарастает в пространстве между вращающимися лопастями, увеличивая вес аппарата, и, уменьшая диаметр его проходного сечения, забивает рабочее пространство гранулятора, что в последствии приводит к остановке аппарата, а в случаях с быстро застывающими составами - к полному выходу аппаратов из строя.

Другой проблемой при эксплуатации барабанных грануляторов является частичное использование рабочего объма аппарата.

Основная масса слоя в барабанных грануляторах перемещается вверх в виде широкой полосы, движущейся возле стенок корпуса, а затем направляется вниз в виде узкой полосы, при этом частицы падают с большой скоростью.

Данное перемещение действительно из-за того, что центробежная сила вращения лопастей теряет инерцию вращения из-за крупных пробелов между размещением лопастей относительно периметра вала. Таким образом, при работе гранулятора задействовано всего около 30% рабочего объма аппарата, что значительно ограничивает производительность аппарата.

Наша работа направлена на изучение возможностей устранения перечисленного комплекса проблем при эксплуатации грануляторов барабанного типа.

***

СПОСОБ СКОРОСНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ

Толибжонов Р.Ш., Сутягин Р.А.

Ферганский Политехнический Институт Основной проблемой при гранулировании сыпучих материалов в грануляторах барабанного типа является качество гранулометрического состава.

На рис.1. представлен фотоматериал продукции фирмы ЗАО "ДзержинскТЕХНОМАШ", полученный на грануляторе - смесителе типа «Р», оснащенного системой, обеспечивающей, очистку налипающего материала без остановки гранулятора в любом временном режиме. Получаемые гранулы чаще всего имеют форму крупки с размерами частиц в диапазоне 0,1 d 3,0 мм, что не всегда соответствует нормам потребителя. Происходит это в результате того, что гранулируемый материал скатывается по стенкам внутри аппарата в режиме свободного падения, приобретая форму гранул, но сами гранулы, встречаясь с вращающимися шнеками, разламываются в крупку ещ в процессе гранулирования. Нами предлагается конструкция шнекового гранулятора, обеспечивающая скоростное гранулирование в режиме витания гранул в поле центробежных сил. При увеличении скорости вращения вала до образования центробежной силы в барабане можно обеспечить витание частиц по траектории, ограниченной пространством между шнеками. Сами шнеки при этом представляют собой две плоские поверхности, объединенные под прямым углом в виде угла равностороннего треугольника. Таким образом, поверхность каждого шнека представляет собой плоскость окатывания каждой гранулы. Траектория витания частиц в поле центробежных сил и одновременного окатывания гранул на плоских поверхностях шнеков указана на рис.1. Как видно из рис.1., конструкция каждого шнека предусматривает тот факт, что каждая грань шнека отвечает за окатывание каждой гранулы. Устройство шнеков гарантирует совмещение процесса окатывания и сил свободного витания частиц в поле центробежных сил, создаваемых вращающимся валом.

Рис. 1. Траектория окатывания гранул на плоской поверхности вала вдоль развртки вала.

Таким образом, при достаточном числе оборотов вала, зона гранулирования смещается с поверхности нижней стенки гранулятора и переходит на рабочую поверхность всех шнеков и часть плоской поверхности ножей. Часть стенок аппарата, обрабатываемых ножами, также участвует в процессе. В совокупности с процессом окатывания это увеличивает зону гранулирования частиц на 45%, не увеличивая при этом объм аппарата.

***

POLYTHERMAL SOLUBILITY DIAGRAMS OF THE SYSTEMS WITH THE SODIUM

CHLORATE – 2-CHLOROETHYLPHOSPHONATE DI(TRI)ETHANOLAMMONIUM - WATER.

Sh.Sh. Khamdamova, Nigmatullina A.Sh.

Fеrgona Politexnika Instituty Interaction of the components of the system is considered in a broad temperature range and concentration. The binary system of 2-chloroethylphosphonate diethanolammonium - water has been studied by the another authors. Our data are consistent with the literature.

In the study of quasi-binary system of sodium chlorate - [63.34% 2chloroethylphosphonatediethanolammonium + 36.66% water] that the solubility diagram of the branches it is the crystallization of sodium chlorate and 2-chloroethylphosphonate diethanolammonium intersecting at cryohydrated point corresponding to 61.4 % ClC2H4PO(OH)2• NH(C2H4OH)2, and 2,8% NaClO3 at -36.00C.

Solubility in the NaClO3 - ClC2H4PO(OH)2• NH(C2H4OH)2 - H2O studied four inner sections. The polythermic solubility diagram of NaClO3 - ClC2H4PO(OH)2• NH(C2H4OH)2 - H2O at temperatures of from to 500C at which ice nucleation fields are delineated, sodium chlorate and 2chloroethylphosphonatediethanolammonium is built.

As can be seen from the data presented in the study of the temperature and concentration range in the NaClO3 - ClC2H4PO(OH)2 • NH(C2H4OH)2 - H2O chemical interaction between the components is missing. The system of simple evtonic type.

Diagram solubility of sodium chlorate - [67.01% of 2-chloroethylphosphonatetriethanolammonium + 32.99% water] component of the investigated system is the liquidu of sodium chlorate and 2chloroethylphosphonate triethanolammonium. Eutectic point corresponds to the composition of 10,6% NaClO3 and 60,4% ClC2H4PO(OH)2• N(C2H4OH)3 at 26.80C. For a system of sodium chlorate – 2chloroethylphosphonate triethanolammonium - water studied nine internal incisions. The data used to construct polythermal solubility diagrams of NaClO3 - ClC2H4PO(OH)2• N(C2H4OH)3 - H2O at a temperature range - 38,4 ’ 500 C shown in figure 3.7.

The figure 3.7 shows that the solubility diagram of sodium chlorate - 2- chloroethylphosphonate triethanolammonium-water consists of crystallization fields of ice, sodium chlorate and 2chloroethylphosphonate triethanolammonium. These fields come together in one triple and three double invariant point.

In the studied temperature and concentration range in the formation of new chemical compounds and solid solutions is not observed. Components of a mutual salting-out effect on one another increases with an increasing temperature.

Based on the solubility in the sodium chlorate-2-chloroethylphosphonate triethanolammonium - water we calculated coefficients salting components (Table).

Composition of the fluid phase, % Crystallization ClC2H4PO(OH)2 Н2О temperature, Solid phase NaClO3 С N(C2H4OH)3 41,9 - 58,1 -18,5 Ice + NaClO3 32,0 13,4 54,6 -23,2 -Ice+NaClO3+ClC2H4PO(OH)2 16,0 39,5 44,5 -38,4 N(C2H4OH)3 NaClO3 + ClC2H4PO(OH)2 15,9 40,4 43,7 -36,6 N(C2H4OH)3 14,8 43,8 41,4 -24,4 -Ice + ClC2H4PO(OH)2 N(C2H4OH)3 11,4 41,8 46,8 -28,0 7,0 43,6 49,4 -20,6 --

- 48,6 51,4 -16,6 -- It is seen that due to the good solubility in the system 2-chloroethylphosphonate triethanolammonium salting-out has a greater effect on the sodium chlorate than the last 2-chloroethylphosphonate triethanolammonium.

The system sodium chlorate-2-chloroethylphosphonate diethanolammonium-water occurs salting steps 2-chloroethylphosphonate diethanolammonium on sodium chlorate, which increases with temperature and the concentration of 2-chloroethylphosphonate diethanolammonium. The solubility of sodium chlorate at 20% confidence content of 2-chloroethylphosphonate diethanolammonium is decreased at temperatures -10, 0, 10, 20, 30, 40, 500C, respectively, accounting for 14.4, 14.8, 15.0, 15.1, 15, 3, 16.6, 18.0, and 50 at 40% confidence content of 2-chloroethylphosphonate diethanolammonium solubility of sodium chlorate is reduced by 26.4, 27.2, 27.6, 28.3, 29.5, 31, 1, 33.2 and 32.2, 33.0, 34.0, 34.9, 36.3, 38.0, 40.2% compared to its initial solubility in pure water.

Therefore, increasing the temperature and the concentration of 2-chloroethylphosphonate triethanolammonium leads to the enrichment of ephtonic solutions 2-chloroethylphosphonate triethanolammonium and a simultaneous decrease in the concentration of sodium chlorate.

***

THE STUDY OF PROCESSES FOR PREPARING 2-CHLOROETHYLPHOSPHONAT DI-AND

TRIETHANOL AMMONIUM.

Sh.Sh. Khamdamova, Nigmatullina A.Sh.

Fеrgona Politexnika Instituty One of the important and topical issues in the field of chemical defoliants technology is the problem of teaching complex defoliants containing components of ethylene products in which you can get good effects in defoliation. As for the combination of chlorate with ethylene produced preparations like 2chloroethylphosphonic acids. The fact, that 2-chloroethylphosphonic acid is a strong acid, the pH of its aqueous solutions is less than unity. In such circumstances chlorates are unstable. This makes it difficult to obtain defoliants containing chlorate and 2-chloroethylphosphonic acid.

Analysis of physic-chemical properties of chlorates, ethanolamines, salts of 2-chloroethylphosphonic acid and water solubility diagrams of systems with the above substances, and also formed in the system indicates the possibility of obtaining compounds in certain operating conditions of liquid complex defoliants based chlorate compounds and ethanol amines 2-chloroethylphosphonic acid.

It is known that 2-chloroethylphosphonic acid with di-and triethanolamine in an aqueous medium forms a compound with equimolar ratios of components - ClC2H4PO(OH)2• NH(C2H4OH)2, ClC2H4PO(OH)2• N(C2H4OH)3. From the physic-chemical properties of 2-chloroethylphosphonat di-and triethanolammonium imply that these compounds are readily soluble in water to form stable saturated solutions. Both ethanolamine compound 2-chloroethylphosphonic acid is very hygroscopic, making it difficult to obtain and store them in a crystalline state. This indicates the usefulness of the preparation of 2chloroethylphosphonat di-and triethanolammonium salts in concentrated solution.

For concentrated solutions of 2-chloroethylphosphonat di-and triethanolammonium, we studied neutralization processes di-and triethanolamine manufactured by the chemical industry a 50% solution of 2chloroethylphosphonic acid to the molar ratio of the components 1:1.

Thus, the interaction of diethanolamine 2-chloroethylphosphonic acid produced 63.34%-s saturated solutions of 2-chloroethylphosphonate diethanolammonium with pH 2.38, and the crystallization temperature

-23.60 of C. With 67.01% triethanolamine formed solution with 2-chloroethyl phosphonatetriethanolammonium – 32.40 C crystallization temperature and pH 2.32.

It should be noted that the strong bases are ethanolamine, diethanolamine, pH and triethanolamine are respectively 12.25 and 11.20. The research has shown that during the neutralization 50% solution of 2chloroethylphosphonic acid ethanolamines temperature raises pH of solutions. The greater the flow rate of ethanolamines, the more temperature rises solution of 2-chloroethylphosphonic acid, the neutralization of 50% solution of 2-chloroethylphosphonic acid, di-and triethanolamine pH of the medium increased and the obtained solution becomes 2.38 and 2.32 respectively, at the formation of compounds with a molar ratio of the components 1:1. At speeds ethanolamines 0.10 - 0.20 dm3/s the solution temperature rises to 51-620C, when 0.25-0.30 dm3/s - to 66-720C.

With increasing temperature and pH 4.5 solutions of the above direct contact with ethanolamines partial decomposition of 2-chloroethylphosphonic acid. The study showed that the loss of 2chloroethylphosphonic acid is highly dependent on the feed rate of ethanolamines. Thus, the higher the temperature and the flow rate of ethanolamines, the greater the loss of 2-chloroethylphosphonic acid by neutralization with 50% aqueous solution.

Therefore, an important factor in the process for neutralizing a concentrated solution of 2chloroethylphosphonat di-and triethanolammonium establishing optimal conditions is neutralized 50% solution of 2-chloroethylphosphonic acid, di-and triethanolamine. The process of neutralization of ethanolamines with 50% solution of 2-CEPA, is depend on the feed rate of ethanolamine at 20-300C.

According to the data obtained the maximum loss of 2-chloroethylphosphonic acid in the neutralization and a 50% aqueous solution of ethanolamine at 20 to 300C in the case of the observed at 0.25ethanolamines dm3/s. The relative loss of 2-chloroethylphosphonic acid at 20-300C, respectively, is 0,201-287% and 1,789-2,253%. Minimal loss of 2-chloroethylphosphonic acid is observed at a flow rate of di-ethanolamine, and up to 0.20 dm3/s at 200C, which does not exceed 0,178 and 0,165%. At 300C, the figure is 1,422-1,469%.

In order to study the process of obtaining a solution of 2-chloroethylphosphonatdi-, triethanolammonium studied the interaction of components and physicochemical properties of the solution in the system [50% ClC2H4PO(OH)2 + 50% H2O]-NH(C2H4OH)2 and [50% ClC2H4PO(OH)2 + 50% H2O]N(C2H4OH)3. Determination of crystallization temperature, viscosity, density, and pH of solutions of the studied systems, depending on the content of the components. Based on the obtained data are graphs composition-property systems [50% ClC2H4PO(OH)2 + 50% H2O] - NH(C2H4OH)2 and [50% ClC2H4PO(OH)2 + 50% H2O] - N(C2H4OH)3.

The results indicate that neutralization of 50% solution of 2-chloroethylphosphonic acid, di-and triethanolamine to 1:1 molar ratio of the components 63,34% and 67,01% are formed solutions 2chloroethylphosphonat di-and triethanolammonium characterized binder good physic-chemical properties with temperature and crystallization-23.6 and -32.40 C and a viscosity of 49,210 and 38.612 mm2/s, density of 1274.8 and 1324.8 kg/m3 and pH 2.38 and 2.32 respectively.

***

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА SI Pt

Сабиров С.С.

Ферганский филиал ТУИТ В настоящей работе были использованы монокристаллические образцы п- и р- тип, полученных методами бестигельной зонной плавки и Чохральского, Исходным легирующими примесями у этих кристаллов соответственно были фосфор и бор.

Для учета влияния термической обработки, а также не контролируемых примесей параллельно с рабочими образцами проводился отжиг контрольных образцов при тех же условиях, но без примеси Pt.

Время диффузионного отжига варьировалось от 5 до 20 часов. После отжига образцы закаливались образованием ампул в воду, при этом скорость закалки составляла 200-300 град.с-1. В отдельных экспериментах образцы охлаждались в воздухе или вместе с печкой. При этом время охлаждения составляло около 5-7 мин и 15 часов, соответственно.

Получены для Si с максимальной концентрацией Pt, где определялось методом измерения сечения захвата носителей тока для каждого отдельного уровня, образующегося в результате легирования.

В настоящей работе приводятся результаты исследования методом стационарной фотопроводимости в зависимости от концентрации вводимой Pt в кремнии, а также влияния на низкотемпературного отжига.

В зависимости от режима диффузии концентрация электрически активных центров Pt в образцах колебалась в переделах 1014’1016 см-3.

Установленно зависимость от концентрации электрически активных центров Pt в кремнии. С увеличением концентрации примеси Pt в р- Si, время жизни неосновных носителей тока уменьшается.

Причем, в зависимости от концентрации Pt в р- Si колеблется в пределах 6 10-7’ 2 10-9 с, а в п- Si 2 10-7 ’ 4 10-8 с. Экспериментальные результаты удовлетворительно описываются выражением.

р - Si Pt = 108 Npt-1 п - Si Pt = 8 108 Npt-1

С помощью следующего соотношения легко можно оценить сечение захвата электронов:

= ( vt Nдpt )-1 Где vt- тепловая скорость носителей (vt 107смс при Т=300 К. Получено, что сечение захвата электронов равняется n=10-15см2 для уровня Еv+0,44 эВ и n=10-15 см2 для уровня Ес+0,22 эВ является нейтральным центром в п- Si, т.е. сечение захвата центром Ес+0,22 эВ в легированном кремнии и нейтральным центром практически одинаковы.

Получено экспериментальные результаты по исследованию зависимости от температуры диффузии.

Полученные экспериментальные результаты в интервале температур диффузии 900-1250С хорошо описывается следующим выражением:

р - Si Pt = 610-16 ехр ( кТ ) Таким образом, зная температуру диффузии, мы можем прогнозировать время жизни неосновных носителей тока в кремнии, легированном платиной.

***

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКА ОТЖИГА РАДИАЦИОННЫХ

ДЕФЕКТОВ В Si Pt ОБЛУЧЕННЫХ – КВАНТАМИ

Сабиров С.С.

Ферганский филиал ТУИТ Как известно, диапазон рабочей частоты или быстродействие полупроводниковых приборов в основном определяется временем жизни носителей тока в исходном материале, из которого изготовлен полупроводниковый прибор.

Зная рекомбинационные свойства полупроводникового материала, заранее можно дать рекомендации к изготовлению того или иного полупроводникового прибора на основе этого материала с определенными характеристиками. Поэтому изучение рекомбинационных свойств полупроводникового материала является актуальной проблемой с точки зрения современного полупроводникового приборостроения. С другой стороны рекомбинационные свойства полупроводникового материала очень чувствительный к влиянию внешних факторов как температуры, радиации, так наличия примесных атомов.

Введение примесей, особенно глубокоуровневых, является более перспективным, т.к.

некоторые примесные рекомбинационные центры стабильны до температур ~700’800С, тогда как рекомбинационные центры, веденные с помощью радиации при ~400’450С, практически полностью отжигаются. Поэтому исследование рекомбинационных свойства полупрводниковых материалов, в частности, основного материала современной электронной техники – кремния, легированного глубокоуровневыми примесями, с точки зрения практического использования является актуальным.

Облучение образцов проводилось -квантами 60Со мощностью доз 4000 Р.с-1при температуре не выше 70 С в интервале 107-109 Рад. Облучение проводились ИЯФ АН РУз.

Обнаружено, что легированных образцах в температурном интервале 450-525 С носит отрицательный характер. Видимо в этой стадии происходит формирование дефектного центра, в состав которого входят примесные атомы платины и этот центр создает достаточно акцепторный уровень, который является уровнем прилипания для электронов, т.к. в этой стадии время жизни носителей увеличивается почти больше, чем на порядок. С другой стороны этот центр в п- Si Pt не является новым, т.к. в стадии отжига в температурном интервале 450-525 С кинетика изменения в облученных и необлученных образцах п- Si Pt носит абсолютно одинаковый характер. Повидимому, здесь происходит дообразование сообственных центров плтины.

Установлено, что кинетика отжига радиационных дефектов в гамма-облученных образцах Si Pt показывает наличие стадии отрицательного отжига именно в том же интервале температур, где наблюдалась стадия отрицательного отжига в гамма-облученном Si Pt, что свидетельствует также об активном участие примеси Pt с продуктами распада радиационных дефектов.

Таким образом, из результатов исследований вытекает, что примесные атомы платины в п- Si активно взаимодействуют с первичными радиационными дефектами как V, I и продуктами распадов радиационных дефектов, при этом часть электрически активных атомов платины, вступая в квазихимические реакции с вышеуказанными дефектами образует электрически активные центры, которые по природе не являются новыми, т.е. происходит дообразование центров платины в п- Si Pt.

***

TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHDA BAKTERIAL O`G`ITLARNING AHAMIYATI

Qurbonova N., S.R.Mirsalimova Farg`ona Politexnika Instituti Bakteriologik o`g`itlar tuproqdagi mikrobiologik jarayonlar va mikroorganizmlarga kuchli ta`sir ko`rsatadigan faktorlardan hisoblanadi. Bakterial o`g`itlar xilma-xil bo`ladi.

Birinchi marta tuganak bakteriyalardan "nitragin" deb nomlagan bakterial o`g`it, 1896 yilda Germaniyada, F.Nobbe va L. Giltnerlar tomonidan qullanildi. Keyinchalik, tuganak bakteriyalarni o`g`it sifatida har xil nomlar bilan boshqa davlatlarda ham qullay boshladi. 1906 yilda, Angliyada, V. Bottomley "nitragin" ishlab chiqa boshladi, 1967 yilda tuganak bakteriyalari Amerikada F. Garrison va B. Barlou "nitrokultura" deb, shu yilidayoq Rossiyada L.T. Budinov "nitragin" deb nomlab, o`g`it sifatida chiqardilar.

Hozirgi vaqtda tuganak bakteriyalar, ko`pgina mamlakatlarda ishlab chiqariladi. Frantsiyada u N — germ, Chexoslavakiyada nitrazon, sobiq SSSRda nitragin, rizotofin kabi nomlarda ishlab chiqilmoqda.

Nntragindan tashqari azotobakterin, fosfobakterin, AMB va boshqalar ham ishlab chiqilgan. Turli dukkakli o`simliklar urug`iga eqishdan avval nitragin bilan ishlov berilsa (1 ga yerga eqiladigan urug` uchun 5—10 g nitragin kerak), ularning hosili o`rta hisobda 10—15% yuqori bo`ladi. Yuqorida aytilgandek, nitrigin tarkibida aktiv tuganak bakteriyalari bo`ladi, ular kuplab atmosfera azotini to`playdi va hosilni oshiradi. Shuningdek hosilning sifati ham oshadi, ko`p miqdorda hosil, aminokislotalar va V guruhiga mansub vitaminlar sintezlanadi. Nitragin torfli aralashma, tuproqli aralashma, agarli aralashma va suyuq holda ishlab chiqariladi. Shulardan eng ko`p ishlatiladigan torfli aralashma bo`lib, bu aralashmadan Amerika, Avstraliya, Yangi Zellandiya, Kanada, Xindiston va boshqa Yevropa mamlakatlarida keng kulamda foydalaniladi.

Ko`pgina davlatlarda nitraginning tuproqli aralashmasi ishlatiladi, uning 1 gramida (mayda o`rug`li o`simliklar uchun) 3 dan 6 mld. gacha, yirik o`simliklar o`rug`i uchun 1,5 — 3 mld. gacha bakteriya bo`ladi.

Azotobakterin. Azotobakterin tarkibida azotobakter bo`lib, uni tayyorlash uchun azotbakter agarli Muhitda ustiriladi, 1 gramida 40 mln. azotobakter bo`ladi, 1 ga yerga eqiladigan urug`lar uchun uning 10 — 15 g yetarli. Azotobakter sobik SSSR da 1930 yildan boshlab ishlab chiqadi. U kulrang va qora tuproqli yerlarda o`simliklar hosilini 6 — 10% ga oshiradi. Ko`proq sabzavot (karam, pomidor) o`simliklarida yaxshi natija beradi.

AMB preparati. Tarkibida ammonifikatorlar, tsellyulozani parchalovchi bakteriyalar uchraydi. Bu bakteriyalar tabiiy unumdor tuproqlarning asosiy mikroorganizmlarini tashkil qiladi. Shuning uchun avtoxton mikroflora deb ataladi.

Odatda, kech kuzda va qish oylarida kislotali tuproqlarda nam ko`p bo`lishi va tuproq temperaturasining pasayib ketishi natijasida, mikroorganizmlarning aktivligi pasayib ketadi. Shuning uchun har ga yerga 250 kg dan AMB preparati solinsa, yaxshi natija beradi.

Hozirgi vaqtda AMB preparati, ko`proq parniklarda yetishtiriladi. Buning uchun parnikdagi gung ustiga 30 — 40 sm qalinlikda AMB preparati sochiladi va uch xafta shu holda saqlanadi. Keyin bu yerda ko`chat yetishtiriladi. Ko`chatlar olingandan keyin, gung sabzavotlarni o`g`itlash uchun ishlatiladi.

Fosforobakterin. A.D.Menkina (1935) tuproqdan fosforli organik birikmalardagi bakteriyalarni ajratib oladi. Bu bakteriya organik moddalardan fosforni ajratib fosfat kislota hosil qiladi. Fosfat kislota esa o`simliklar tomonidan o`zlashtiriladi. Kupchilik tuproqlarda organik holdagi fosfor 28 — 85% gacha bo`ladi, lekin undan yuksak o`simliklar foydalana olmaydi. Fosforli organik birikmalarni parchalovchi bakteriyalar 2 xil: spora hosil qiluvchi Baa megatherium var. phosphaticum va spora hosil qilmaydigan Vas. serratia var phosphaticumlapra bulinadi. Spora hosil qiladigan bakteriya vakillari uzunligi 5 — 6 mkm, eni 1,8—2 mkm, sporasining uzunligi 1,2, eni 0,7 mkm bo`ladi.

Sporasiz serratsiya esa uzunligi 1,8 — 2 mkm keladigan eni 0,5 mkm bo`lgan tayoqchasimon, fakultativ anaerob bakteriyadir.

1 ga yerga sepiladigan urug`lar uchun fosfobakterinning 250 g yetarlidir.

Azospirillum. J. Dobereyner (Braziliya) ut o`simliklarning rizosferasidan azot o`zlashtiruvchi bakteriyalarni ajratib ololdi. Ular egilgan tayoqcha shaklida bo`lib, asosan ildizning yuqorigi qismida rivojlanadi. Azospirillalar yuqtirilgan o`simliklarning hosildorligi 15 —30% ga oshadi.

***

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ АЦЕТИЛЕНОВЫХ АМИНОЭФИРОВ

ХЛОРФЕНОЛОВ

Абидов У.А., Якубова М.Ш., Музаффаров О.А., Усмонова С.Г.

Андижанский Сельскохозяйственный Институт В среде биологически активных веществ особое место имеет ацетилен производные соединения.

Из литературных данных видно, что некоторые производные ацетиленовых аминоэфиров обладают фармакологической активностью.

Некоторые пропаргиловые эфиры силанолов относятся к общим-седативным веществам.

Выявлено, что пропаргиловый эфирглицерин обладает спазлептичными, а тетрагидропирангипнотическими свойствами.

Аминометил производные этиленгликола и дипропаргилгликола обладают слабым гипоседативным действием, при слабой выраженности противосудорожных свойств. Некоторые пропаргиловые эфиры 2,4-дихлорфенол обладают физиологической активностью.

Таким образом, широкое применение химических средств по защите растений является одним из важных путей идентификации сельскохозяйственного производства. Особенно огромный ущерб сельскому хозяйству наносят вредные насекомые и другие паразиты. Не менее велики потери продукции сельского хозяйства и от сорных растений, которые всасывают влагу и питательные вещества, содержащиеся в почве, мешают нормальному росту культурных растений.

Однако, наряду с большим положительным эффектом, применение пестицидов приводит к ряду нежелательных последствий, основным из которых – отрицательное влияние (последствие) на окружающую среду.

В поисках малотоксичных ацетилен содержащих аминоэфира, в борьбе с сорными растениями в посевах хлопчатника нами синтезированы ряд галоидофениловых эфиров- Nбутин-2) гетероциклических аминов с общей формулой:

–  –  –

Из вышеуказанного видно, что гербицидная активность аминоэфиров зависит не только от количества галогенов, но и от строения гетероциклического амина.

Таким образом, некоторые аминоэфиры пропаргиловые эфиры хлорфенолов обладают гербицидной активностью.

*** ТУЗЛАР ГИДРОЛИЗИ МАВЗУСИНИ ЎТИШДА КБИ (кузатиш, бахслашиш, ишонтириш)

ТЕХНОЛОГИЯСИНИНИГ ААМИЯТИ

Усмонова С.Г., Маматов Р.Р., Абидов У.А., Яубова М.Ш Андижон ишло Хўжалик Институти Мамлакатимиз Президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганидек,- «Бугунги куннинг энг муим вазифаси – атимизнинг барча соаларида янгича фикрлайдиган, мураккаб дамларда масъулиятни ўз зиммасига ола биладиган, ат билан амадам юришга одир, иймони пок, билимдон, ишбилармон одамларни тарбиялаш, уларга ишонч билдиришдан иборатдир». Мамлакатимизда мустаилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб ар томонлама етук баркамол авлодни шакллантириш вазифаси давлат сисатининг ажралмас исмига айланди.

Инсониятнинг гўзал фазилатларини ўзида шакллантириш ар бир педагог касбий таргарлигининг пойдеворини ташкил этади. Ушбу пойдеворда педагогнинг касбий маорати ўз устида ишлаши туфайли кундан-кунга ўсиб бориши мумкин.

Давлат таълим стандартларига кўра, ўсиб келатган ш авлодни ар томонлама баркамол илиб тарбиялашда, яъни шахсни шакллантиришда уларни мустаил ишлай олишга ўргатиш масаласи алоида ўрин тутади.

Замонавий таълим технологиялар ўкувчиларни эгаллатган билим, хатти-харакат усуллари ва шахсий фаолиятларини излаб топишга, мустаил ўрганишга, ўз фикирларини бан этишга имкон беради.

Ўувчиларнинг ким фанидан керакли билим натижаларига эришиш учун таълим беришнинг ноанъанавий усулларидан бири бўлган КБИ технологиясини дарс жаранига ўллашда ўувчиларнинг билим даражаси кўтарилиши, ўитиш сифати ошиши, юори самарадорликка эришиш мумкин КБИ технологиянинг масади: талаба (ки ўувчи)ларни атда фаол ўрнини топишларини, пешадамлик ва сардорлик сифатларини, жамоада ишлаш кўникмаларини, шунингдек, ўзгалар фикрини урмат илган олда далил келтира олиш, ўз фикрини исботлай олиш, асослаш, ишонтириш, мунозара олиб бориш маоратларини амда муросага келиш, изланиш обилиятларини шакллантириш ва ривожлантириш.

Машулотни ўтказиш тартиби:

Бу технология ўланиладиган машулот талаба (ки ўувчи)лардан олдиндан бўладиган тайргарликни талаб илади. Машулот мавзуси талаба (ки ўувчи)лар аудиториясига олдиндан маълум илинади, вазифаларни бажариш учун тайрланишга бериладиган ани ват, мавзу мазмуни, унинг мураккаблиги ва даражасига араб белгиланади.

Ушбу кимдан лаборатория машулоти бас-мунозара услубига асосланган бўлиб, ўзининг ани ўтказилиш вати ва тартибига эгадир. Ўитувчи дастлаб талаба (ки ўувчи)ларни машулот ўтказиш тартиб-оидалари билан таништиради ва уларни кичик гуруларга ажратади. «Тузлар гидролизи» мавзусидаги машулотни ўтказиш тартибини кўриб чиамиз. Машулотнинг бошида талаба (ки ўувчи)лар муокама илишлари учун бир неча саволлар оладилар.

Масалан: Гидролиз нима? андай тузлар гидролизга учрайди? Гидролизда мухит неча хил бўлади? андай тузлар гидролизга учрамайди? Гидролизни тирик организмларга андай ахамияти бор ?

Кичик гуру атнашчилари ўз хоишлари бўйича биттадан савол танлаб оладилар ва сўзга чиишга тайрланадилар. Улар ўзлари танлаган савол юзасидан ўз тушунчалари, мавзуга бўлган ндошувлари, муносабатлари амда ушбу саволларга жавобларини беришда ўзларининг эгаллаган олатлари анчалик тўри эканлигига чиишлари орали талаба ки ўувчиларни мавзуга оид тажрибаларни бажариб, ишонтиришга аракат иладилар. Ўитувчи кўрсатмасига биноан, боша кичик гуру атнашчилари айтилган фикр ва сўзга чиан талаба (ки ўувчи)ларни эгаллаган олатларига арши фикрлар айтади, яъни сўзга чиан кичик гуру танлаган йўлни рад этадилар ва шу орали уларни бас-мунозара, тортишувга ундайдилар.

Бас-мунозара якунида ар бир сўзга чиан кичик гуру боша кичик гуру аъзоларини ўзларининг тортишувдаги фикрлари, танлаган олатлари, тажрибадан олган далил ва исботлари анчалик тўри эканлигига уларни ишонтира олишлари ва ўз томонларига одира олишлари, иложи бўлса уларни ўз гуруларига ўша олишлари керак.

Машулотнинг охирги босичига ўитувчи якун ясайди ва бас -мунозара бўйича ўз фикрини билдиради.

ар бир фан, жумладан, ким фани хам «Тузлар гидролизи» мавзусини ўитишда ўитувчи ўз олдига талабаларга тушунтиришни, мазмунининг ўзлаштирилишини ва бунинг натижасида ўувчилар уни амалда уллай олишларига эришишни масад илиб ўяди.

Бу усул рдамида ўитувчи нафаат ўув масадларини анилаштиришга, балки уларни ўзаро боли бўлган атъий кетма-кетликда жойлаштиришга эришади.

Ўув масадларининг бундай ифодаланиши, ўитувчи учун ўувчиларга уларнинг билиш фаолиятни якуний натижа томон ани йўналиш олишга ундаши учун имконият яратади.

Ўйлаймизки, биз битта мавзу юзасидан тайрлаган намунавий услуб ўз ижобий натижаларини беради ва келажакда бутун «Ким» фани ўув дастуридаги мавзулар юзасидан дарс ишланмалари яратилади. Бу эса ш авлодни янада билимли, доно бўлишида ўйилган янги адам бўлиб олади.

***

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК В ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Аббасов Е.С., Умурзакова М.А., Болтабоева.М.П.

Ферганский Политехнический Институт Наиболее часто используемыми видами энергии при производстве химической и нефтехимической продукции являются тепловая и электрическая энергии.Согласно современным достижениям в области теплоэнергетики наиболее перспективными установками для их производства являются парогазовые установки ( рис 1). В парогазовом цикле происходит двойное производство электроэнергии. Во первых электрическая энергия вырабатывается в газовом цикле, т.е.

при вращении электрогенератора от газовой турбины, во вторых электроэнергия получается путем вращения паровой турбины в которой пар получен при кипении воды от горячих газов.

Рис.1 Принципиальная схема производства тепловой и электрической энергии в парогазовой установке.

Организация такой схемы энергоснабжения позволяет повысить к.п.д. паросилового цикла в соответствии с законами цикла Карно.

Однако, на практике, такой цикл может быть организован, если имеются в большом колличестве жидкое или газообразное топлива.

Кроме того, использование парогазовых установок на химических предприятиях позволяет значительно улучшить экологическую обстановку за счет более глубокого использования топлива и отсутствия в них токсичных выбросов СО.

***

ИШЛАНГАН МОТОР МОЙИ (ОТРАБОТКА)НИ КАТАЛИТИК КРЕКИНГЛАШ ЙЎЛИ

БИЛАН ЮОРИ ОКТАН СОНИГА ЭГА БЎЛГАН БЕНЗИН ОЛИШ.

Н.У.Байдуллаева, М.М.Дадажонов Фарона Политехника Институти Энергия манбаалари мухим ахамият касб этиб турган бугунги итисодит даврида дун или ресурслари камайиб боратганлиги барчамизга сир эмас. Энергия манбаалари билан боли муаммони хал этиш учун дун олимлари илмий изланишлар олиб бормодалар, шу жумладан нефт ва нефт махсулотларини ишлаб чиаришни алтернатив йўллари устида олиб борилатган илмий тадиот ишларини мисол илишимиз мумкин.

Олиб борилган адабитлар тахлили натижасида юори молекуляр массали углеводородлардан уйи молекуляр массали углеводородлар олиш мумкинлиги маълум бўлди. Ушбу фикрлардан хулоса илган холда автомобилларни ишланган ва чиинди сифатида ташлаб юборилувчи мотор мойи (отработка)ни каталитик крекинглаш жарани устида илмий изланишлар олиб бориш орали нефтни хайдаш жаранида ажратиб олинувчи мотор мойи фракциясини, автомобил мотирида ишлаб чиандан сўнг уни масадсиз равишда иб юборилатган иккиламчи хом-аш ресурсини каталитик крекинглаб юори октан сонига эга бўлган бензин олиш мумкинлиги маълум бўлди.

Бу гетероген каталитик жаран турли катализаторлар иштирокида К да нормал атмосфера босимига яин шароитда олиб борилиб, реакция давомида уйдаги турли жаранлар амалга ошади;

1- Оддий молекулаларга парчаланиши мумкин бўлган, тўйинган ва тўйинмаган углеводородлар хосил бўлиши билан борувчи парафинларнинг деструкцияси:

2- Дегидрогенланиш реакцияси:

3- Алканларнинг изомерланиш реакцияси:

4- Циклоалканларни деалкилланиш ва дегидрогенланиш реакциялари:

5- Ароматик углеводородларни деалкилланиши:

6- Водород атомини диспропорцияланиши ки айта тасимланиш реакциялари.

Бу реакциялар натижасида катализатор коксланиб, сую махсулотларда олефин деярли олмайди. Каталитик крекингнинг мухим характерларидан бири олефинларни юори реакцион обилиятлилиги ва парафинларни паст реакцион обилиятлилигидадир.

Каталитик крекинглаш даврида наки реакциялар сифатида уйдаги жаранлар содир бўлганлиги аниланди;

1- Олефинларни полимерланиши:

2- Деструктив конденсация:

3- Ароматик углеводородларни алкенлар билан алкилланиши:

4- Олефинларни диенлар билан ўзаро таъсирланиши натижаси циклизация реакцияси:

5- Конденсирланган карбоциклик углеводородларни крекинги ва катализаторга адсорбцияланиши натижасида катализаторни коксланиши.

Каталитик крекинг даврида катализаторнинг эффектини ўрганилиб, бошланич ом-аш билан хосил бўлган махсулот таркибини солиштирилди. Реакцияни оптимал шароити яратилиб, омашни мидорини ва температурани реакцияга таъсири ўрганилди.

Олинган натижалар уйидаги жадвалда келтирилган:

Реакциядан кейинги Ажралган Тортилган буюм номи Бошланич массаси массаси махсулот Резина тиинли колба 148 г 166,24 г 18,24 г Абсорбер ва склянка 322 г 324,88 г 4,32 г Газометрдаги газ 0 мл 2016 мл 2016 мл Олинган натижалар хулосасига кўра ишланган мотор мойи (отработка)нинг крекингланиш хоссаларини ўрганиш орали бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлган или танислигини олдини олиш мумкинлиги аниланди.

***

МИНЕРАЛ ЎИТЛАРНИ ТУПРОА ТАЪСИРИНИ ТАЪДИ ИЛИШ

Йулчиева С., Каримов Д., С.Р.Мирсалимова Фарона Политехника Институти Кимлаштириш, комплекс механизациялаш, электрлаштириш, мелиорация ишлари ва тупронинг унумдорлигини ошириш борасидаги боша тадбирлар ишло ўжалигини юксалтиришдаги асосий йўналишлардан исобланади.

ишло ўжалигини изчил ва хар томонлама интесивлашда кимлаштириш алохида ахамият касб этади. Кимлаштириш ўитлар, ўсимликларни мухофаза илишнинг кимвий воситалари, гербицидлар, дефолиантлар ва десикантлардан фойдаланишдан иборат.

Ўсимлик ўсиш даврида баъзи элементларни хаводан барг орали, баъзиларини тупродан олади.

Ўсимликлар таркибига 70 дан ортик кимвий элементлар киради. Улардан 16 таси:

оргоногенлар деб аталадиган - углерод, кислород, водород, азот; золли элементлар деб аталадиган фосфор, калий, кальций, магний ва олтингугурт; микроэлементлар деб аталадиган - бор, молибден, мис, рух, кобальт, марганец ва темир ўсимликларнинг хает фаолияти давомида мухим аамиятга эгадир. Бир элемент урнини бошаси боса олмайди, чунки уларнинг хар бир ўсимликларда узига хос функцияларни бажаради. Ўсимликлар ва тупро таркибига боша элементлар хам, масалан, кремний, натрий, хлор ва бошалар кириши мумкин. Аммо бу ки боша элементларнинг бўлиши ўсимликлар хати учун мухим ахамия касб этмайди. Яшил ўсимликларга атмосферадан келувчи асосий элементлар углерод, кислород ва водород хисобланади. Бу элементларнинг улуши ўсимликнинг урук. массасига нисбатан 93,5% ни ташкил этади, шу жумладан углеродга — 45%, кислородга — 42% ва водородга — 6,5% тўри келади.

Ўсимликнинг меърида ўсиши ва ривожланиши учун уни етарли мидордаги озуа моддалари билан таъминланиши керак. Ўсимликлар учун азот, фосфор, калий, кальций, магний, олтингугурт ва темир асосий озуа моддалари хисобланади. Ўсимликлардаги бу элементлар микдори юздан бир улуш фоиздан бир неча фоизгача бўлади ва макроэлементлар дейилади. Ўсимликларга булардан ташари, бор, молибден, мис, марганец, рух ва боша шулар каби бир катор ўсимлик ва тупрода мингдан бир улуш фоизда бўладиган моддалар зарурдир. Уларни микроэлементлар дейилади.

Ўсимликларнинг хатий фаолиятида углерод, кислород ва водороддан кейин азот фосфор ва калий хам мухим ахамиятга эгадир. Бундай элементлар тўтган ўсимликларнинг озуа махсулотлари кишлок хужалигида асосий минерал ўитлар номи билан юритилади. Фосфор, азот ва калий ўсимлик учун энг зарур озуа моддалардир. Ўсимлик бу элементларни тупродан олади, тупрода бу моддалар микдори йилдан-йилга камайиб, тупронинг унумдорлиги пасайиб боради, бу экиннинг хосилдорлигига салбий таъсир этади. Тупронинг унумдорлигини ошириш учун ерни етарли даражада ўитланиши керак.

Гунг - органик ўитлардан энг фойдалиги исобланади. Гунг таркибида унинг ар тоннасида 5 кг азот, 2,5 кг фосфат ангидрид ва 6 кг калий оксид бўлади. Тупрони озуа моддалари билан етарлича таъминлаши учун гектарига 20 т дан 40 т гача гунг солиниши лозим. Органик ўитлар ишло ўжалигининг кун сайин усиб боратган талабини ондира олмайди, чунки гунг ва боша органик ўитлар таркибидаги озуа моддалари минерал ўитлар дагига нисбатан бир неча баробар камдир. Масалаи, 1 т гунг таркибида 5 кг азот бўлса, 1 т аммиакли селитрада 350 кг азот бўлади.

Лекин, минерал ўитларни билган холда, меърида ишлатилиши керак. Тупрони ўитлаштиришнинг узигина хосилдорликни оширишнинг ягона шарти бўлиб хисобланмайди. Бунинг учун тупронинг сифатини яхшиланиши, экинни белгиланган ватда суорилиши, турли касаллик ва зараркунандаларга арши урашиш лозимдир.

Тупродан хосил билан чииб кетадиган таъсир этувчи моддалар. (кг/га) Таъсир этувчи Хосилдорлик моддалар ишки будой 30 ц/га Шакар лавлаги 270 Жўхори кўк пояси ц/га 600ц/га N 112 166 150 P2O5 39 42 70 K2O 77 157 200 Хосилдорликни тупрога фосфор, азот ва калий солиш хисобига, оширилиши.

Культура ва 1 т солинган ўит хисобига (N, P2O5,K2O) хосилдорликни ўсиши, Т махсулот тури N P2O5 K2O Пахта 10-14 5-6 2 Шакар лавлаги 120-160 50-55 40-50 Будой 12-15 7-8 3-4 Минерал ўитлардан фойдаланилганда пахта ва боша техника экинларининг хосили тобора ортмода. Масалан, 1930 йилда Ўрта Оси республикаларида хар гектар ердан 7-8 ц пахта олинган бўлса, хозирга пайтга келиб, гектаридан ўрта хисобда 29,2 ц хосил олинмокда. Тупрога солинган хар 1 кг фосфор ўшимча 6-7 кг пахта, 50-60 кг картошка, хар 1 кг азот эса ушимча равишда 15-20 кг пахта ва 150 кг картошка олиш имконини бермокда.

***

К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ ИЗ АНГРЕНСКОГО

БУРОГО УГЛЯ

М.О.Жуманова, Ш.С.Намазов, Б.М.Беглов Институт общей и неорганической химии АН РУз В мировой практике гуматы находят все более широкое применение при выращивании сельскохозяйственных культур, хотя и не являются источниками минерального питания растения, но при их поступлении в растение быстро нормализуется синтез белков, углеводов, ферментов.

Гуматы – группа естественных высокомолекулярных веществ, которые благодаря особенностям строения и физико-химическим свойствам характеризуются высокой физиологической активностью.

Многочисленными исследованиями установлено стимулирующее действие гуматов на рост и развитие растений, повышение их устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды. В результате повышается урожайность сельскохозяйственных культур, улучшается качество растениеводческой продукции. Это связано с тем, что гуматы являются определяющими факторами плодородия почв, обладают способностью пролонгированного действия и ослабления воздействия неблагоприятных факторов. Действие гуминовых препаратов не ограничивается влиянием на обмен веществ растений. При систематическом использовании препаратов улучшаются структура почвы, ее буферные и ионообменные свойства, активизируется деятельность почвенных микроорганизмов, минеральные элементы переводятся в доступную для растений форму.

Ростовые вещества на основе гуминовых кислот, такие как гуматы натрия, аммония и калия представляют большой интерес для сельскохозяйственного производства. Они проявляют высокую агрохимическую эффективность при выращивании различных сельскохозяйственных культур в любых почвенно-климатических условиях. Получаются они в основном путем обработки выветрелых углей или торфа щелочами. Литературные данные убедительно свидетельствуют о том, что выход гуминовых кислот при взаимодействии бурого угля с щелочным реагентом прежде всего зависит от природы бурого угля, его структуры и химического состава. Данные по извлечению гуминовых кислот из окисленного бурого угля Ангренского месторождения в литературе отсутствуют.

Целью настоящей работы заключалась в изучении процесса получения солей гуминовых кислот из бурого угля Ангренского месторождения с использованием гидроксидов натрия, калия и аммония.

Рядовой Ангренский бурый уголь не пригоден для этой цели, так как содержит всего 4,1 % гуминовых кислот. Мы нашли оптимальные условия окисления такого угля с помощью смеси азотной и серной кислот. В результате получен окисленный уголь, содержащий уже 61,62% гуминовых кислот. Именно такой уголь уже пригоден для получения на его основе гуминовых препаратов. Изучен процесс извлечения гуминовых кислот из окисленного бурого угля в зависимости от вида щелочного экстрагента (гидроксиды натрия, калия и аммония), его концентрации, температуры, продолжительности экстракции и соотношения Ж : Т (экстрагент : уголь). В оптимальных вариантах растворами щелочных реагентов были получены гуматы концентрациями 5, 7, 10, 12 и 15%. Определены их физико-химические свойства, такие как плотность, вязкость и давления насыщенных паров.

В ИК-спектрических исследованиях отсутствие полосы поглощения СО группы при 1708 см-1 в спектре солей, а также наличие двух полос поглощения в области 1590-1400 см-1 показывают об образовании карбоксилата иона с металлами. Наибольшее низкочастотное смещение ОН и СОО полос наблюдается в случае натриевых солей ГК. Таким образом, гидроксид натрия оказался более эффективным по сравнению с гидроксидом калия и аммония.

II - ШЎЪБА:

АТРОФ-МУХИТНИ МУОФАЗА ИЛИШ, ЕР ВА ТАБИИЙ

РЕСУРСЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ.

СУВ РЕСУРСЛАРИНИ МУХОФАЗА ИЛИШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

М.Абдужалилова, Ш.Мамадалиева Фарона Политехника Институти Республикамиз итисодитини келгусида ривожлантириш мамлакатимиз табиий бойликларидан тежамли фойдаланишга боли бўлиб, бу ерда аолини маиший ва хал хўжалигини ишлаб чиариш этижлари учун зарур бўлган сув ресурслари алоида аамият касб этади. Саноат ва ишло хўжалиги тараити суръатларининг ўсиши, шунингдек, аоли сонининг ортиши ўшимча сув мидорларини талаб илмокда. Табиий олатдаги режими, ажми ва сифати каби кўрсаткичлари бўйича сув манбаларининг талаб даражасида етарлича жавоб бера олмаслиги, ушбу муаммо ечимини мураккаблашувига олиб келмода. Сўнгги пайтда атроф-муитни ва унинг ресурсларини, жумладан, энг муим неъматлардан бири – сувни муофаза илиш алоида долзарб аамият касб этади. Жаон амжамиятини аолини ва итисодитни сув билан таъминлаш муаммоси ташвишлантирмода. Зеро, расмий маълумотларга кўра, бугун сайрамизда 1 миллиарддан зид одам тоза сувдан фойдаланиш имкониятига эга эмас. Келгусида аоли сонининг муттасил ўсиб бориши ва илим ўзгаришлари оибатида сув ресурслари тачиллиги янада кескинлашади. Марказий Осидаги Орол денгизининг уриши билан боли экологик муаммолар бутун дунга яхши маълум. Лекин бу аччи тажриба амма учун ам сабо бўлмаган кўринади. Трансчегаравий дарларда улкан тўонлар уриш билан боли лойиаларни амалга оширишга, ишлаб турган ва урилатган гидроиншоотларни энергетик иш режимига ўтказишга бўлатган уринишлар минтаа аолисининг катта исмини али равишда ташвишга солмода. Бундай хатти-аракатларнинг салбий оибатлари бу ерда яшатган миллионлаб одамларнинг атига тадид солади. Чунки улар озирдано глобал хусусият касб этмода. Сув ресурсларидан оилона фойдаланиш, минтаавий ва глобал даражада гидрологик балансни салаш, сув ресурсларини асраш ва тежаш, сувдан фойдаланиш ажмини камайтиришни таъминловчи деончилик тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация илиш, сувни тежайдиган замонавий технологияларни жорий этиш – булар атнинг ўзи олдимизга ўятган оят муим масалалар бўлиб, биздан алоида эътибор ва ўзаро манфаатли муокамани талаб илади.

Ушбу муаммоларни ечиш учун турли ислоотлар ўтказилмода. Президентимиз И.А.Каримов таъбири билан айтганда Инсонлар ислоотлар учун эмас, ислоотлар инсонлар учун хизмат илиши керак. Бу ислоотларда сувдан оилона, тежамли фойдаланиш, исрофгарчиликка йўл ўймаслик асосий вазифа илиб кўрсатилган. Сув таъминоти тизимлари мураккаб иншоотлар мажмуаси бўлиб, сув манбаасидан бошлаб истеъмолчигача бўлган барча иншоотларни ўз ичига олади. Бу иншоотлар бир бири билан узвий боланган. Сув ўтказиш тармолари сув таъминоти тизимининг асосий исмларидан бири исобланади. Сув таъминоти тармоининг асосий вазифаси аоли, бинолар, ишлаб чиариш корхоналарини сифатли сув билан талаб даражасида таъминлашдир. Бу эса сув таъминоти тизимида пухта ва ани лойиаларни ишлаб чиаришни талаб илади, ушбу лойиалар келажак ривожланишини олдиндан пухта ўрганилган олда амалга оширилади. Сув таъминоти тармоларини лойиалаш гидравлик исоб-китобларни пухта ва ани амда фан-техника ютуларидан фойдаланган олда амалга оширишни талаб этади. Президентимиз яна шуни таъкидлаб ўтдики, Сув ресурсларидан оилона фойдаланиш, минтаавий ва глобал даражада гидрологик балансни салаш, сув ресурсларини асраш ва тежаш, сувдан фойдаланиш ажмини камайтиришни таъминловчи деончилик тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация илиш, сувни тежайдиган замонавий технологияларни жорий этиш – булар атнинг ўзи олдимизга ўятган оят муим масалалар бўлиб, биздан алоида эътибор ва ўзаро манфаатли муока-мани талаб илади. Демак, бу жуда муим аамиятга эгадир. Республикамизнинг ер ости сувлари умумий сув ресурсларининг ажралмас исми бўлиб, итисодитнинг ривожланишида, шаарлар ва ишлолар аолисининг хўжалик-ичимлик сув таъминоти, саноат ва ишло хўжалик масулотларини айта ишловчи корхоналарнинг асосий сув таъминоти манбаси исобланади. Шундай илиб, сув ресурсларини чегараланганлигини инобатга олиб, сувдан оилона фойдаланиш ва жойларда тузилатган Сувдан фойдаланувчилар уюшмалари фаолиятини янада жонлантириш, улардан самарали фойдаланиш, сув ўта танис бўлган йилларда суорма сувларга минераллашган зовур сувларини зарур нисбатда аралаштирган олда амда ташлама сувлари билан ишло хўжалик экинларини суоришда ишлатишдек услуб, келажакда кенг ўлланилишини озирги пайтда вужудга келган олат таозо этмода. Мазкур чора-тадбирларнинг бажарилиши билан Республикамиздаги нафаат экологик хавфсизликни таъминлаш, балки эртанги кунимиз истиболи ва фаровонлигини таъминлашга замин бўлиб хизмат илади.

***

СУВ РЕСУРСЛАРИ ВА ИЧИМЛИК СУВИ ЗАИРАЛАРИНИ ЭКОЛОГИК

РИВОЖЛАНТИРИШ

М.Абдужалилова Фарона Политехника Институти Сўнгги пайтда атроф-муитни ва унинг ресурсларини, жумладан, энг муим неъматлардан бири – сувни муофаза илиш алоида долзарб аамият касб этмода.

Жаон амжамиятини аолини ва итисодитни сув билан таъ-минлаш муаммоси ташвишлантиратган масала бўлмода.

Зеро, расмий маъ-лумотларга кўра, бугун сайрамизда 1 миллиарддан орти одам тоза сувдан фойдаланиш имкониятига эга эмас. Келгусида аоли сонининг муттасил ўсиб бориши ва илим ўзгаришлари оибатида сув ресурслари тачиллиги янада кескинлашади.

Шуни айтиш жоизки, Марказий Осидаги Орол денгизининг уриши билан боли экологик муаммолар бутун дунга яхши маълум.

Лекин бу ач-чи тажриба амма учун ам сабо бўлмаган кўринади. Трансчегаравий дар-ларда улкан тўонлар уриш билан боли лойиаларни амалга оширишга, ишлаб турган ва урилатган гидроиншоотларни энергетик иш режимига ўт-казишга бўлатган уринишлар минтаа аолисининг катта исмини али ра-вишда ташвишга солмода.

Бундай хатти-аракатларнинг салбий оибатлари бу ерда яшатган миллионлаб одамларнинг атига тадид солади.

Чунки ул-ар озирдано глобал хусусият касб этмода.

Ер юзида ат давом этиши учун сувни, ердаги сув манбаларини, ай-ниса чучук ичимлик сувлари заираларини этит илишимиз, уларни иф-лослантиришга йўл ўймасдан, самарали фойдаланишимиз жоиздир.

Яин Шар, Шимолий Африка ва Жанубий Оси минтааси мамлакат-ларида сув етишмаслиги доимий жаранга айланган. Бундан ташари, озир-ги ватда жаон аолисининг ар ўнтадан 4 таси тоза ичимлик суви етиш-майдиган жойларда яшашга мажбур бўлиб, бундай олат 2025 йилга бориб, ар одамдан 6 таси ки 5,5 миллиард аоли тоза ичимлик сув танислигига учраш этимоли бор.

Келгусида Республикамизда шундай аянчли муаммоларга дуч келмас-лик масадида, ер усти ва ер ости чучук ичимлик сув заираларини муофаза илиш, улардан оилона фойдаланиш борасида Ўзбекистон Республикаси Та-биатни муофаза илиш давлат ўмитаси саъйи аракати билан бир мунча ишлар олиб борилмода.

Республикамизда чучук ер ости ичимлик сувлари асосан 77 та манбада мавжуд бўлиб, уларнинг умумий заираси 57,6 миллион м3 /суткани ташкил этади. Ер ости сув заираларининг 34,5% Фарона водийсида, 24,6 % Тош-кент вилоятида, 18% Самаранд вилоятида, 9% Сурхондар вилоятида, 5,5% ашадарда, 7% атрофида олган вилоятларда осил бўлади. Президентимиз яна шуни таъкидлаб ўтдики, Сув ресурсларидан оилона фойдаланиш, минтаавий ва глобал даражада гидрологик балансни салаш, сув ресурсларини асраш ва тежаш, сувдан фойдаланиш ажмини камайтиришни таъминловчи деончилик тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги инфратузилмасини модернизация илиш, сувни тежайдиган замонавий технологияларни жорий этиш – булар атнинг ўзи олдимизга ўятган оят муим масалалар бўлиб, биздан алоида эътибор ва ўзаро манфаатли муока-мани талаб илади.

Шундай илиб, сув ресурсларини чегараланганлигини инобатга олиб, сувдан оилона фойдаланиш ва жойларда тузилатган Сувдан фойдаланувчилар уюшмалари фаолиятини янада жонлантириш, улардан самарали фойдала-ниш, сув ўта танис бўлган йилларда суорма сувларга минераллашган зовур сувларини зарур нисбатда аралаштирган олда амда ташлама сувлари билан ишло хўжалик экинларини суоришда ишлатишдек услуб, келажакда кенг ўлланилишини озирги пайтда вужудга келган олат таозо этмода.

***

ВЫБОР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СХЕМЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Хомидов А.., Тожибоев А.К.

Ферганский Политехнический Институт В мировой практике расширяется использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для нужд энергоснабжения различных сельскохозяйственных и промышленных объектов.

Узбекистан обладает большим потенциалом альтернативных источников энергии, которые, по оценкам экспертов в три раза превышают ресурсы органического невозобновляемого топлива.

По географическому положению и климатическим условиям Узбекистан располагает исключительно благоприятными возможностями.

По количеству солнечных дней в году, а это более 320 дней, наша страна превосходит многие регионы мира [1].

В этой связи, за последние годы на основе долгосрочных прогнозов энергобаланса страны, анализа мирового опыта и потенциальных ресурсов альтернативных источников энергии, принимаются правительственные меры по ускорению распространения использования альтернативных источников энергии в Узбекистане [2].

В данной статье авторами проанализированы геотермальные источники энергии в Ферганской долине, и возможность использования данной энергии для для электроснабжения территорий и теплоснабжения зданий.

На территории Узбекистана потенциальные источники ВИЭ – энергия Солнца, малых рек, биомассы и геотермальных источников.

Среди перечисленных источников геотермальная энергия может занять одно из ведущих мест.

Под геотермальной энергией понимают физическое тепло глубинных слоев земли с температурой, превышающей температуру воздуха на поверхности. Источником такой энергии могут быть петротермальные (сухие горные породы) и гидротермальные ресурсы (жидкие флюиды).

В среднем из недр Земли на е поверхность постоянно поступает тепловой поток, интенсивность которого по земной поверхности составляет около 30 мВт/м.

Под воздействием такого потока, в зависимости от свойств горных пород, возникает вертикальный градиент температуры, который на большей части территории не превышает 20 – 30 оC/1000 м.

Геотермальные воды могут быть обнаружены практически во всех регионах Республики.

Средняя по Республике температура этих вод составляет 45,5 оС, наиболее теплые воды в Бухарской (56 оС) и Сырдарьинской (50 оС) областях.

Наиболее перспективными для энергетического использования считаются петротермальные ресурсы – огромные массивы гранитоидов, залегающих на глубине 4-6 км, нагретые от 70 до 300 оС в зонах Амударьинской геологической впадины и в Ферганской долине.

В Узбекистане выделены крупные артезианские бассейны с гидротермальными водами, показатели которых приведены в табл. 1.

–  –  –

Энергоэффективная схема альтернативного использования геотермальных источников для тепло-, электроснабжения потребителей санаторий «Алтыарык» приведена на рис 1.2.

Энергоэффективная схема альтернативного использования геотермальных источников для тепло-, электроснабжения потребителей санаторий включает башню- скважину с высотой 20 м, Микро - ГЭС, мощностью 15 кВт, солнечный модуль, плоский коллектор, параболоцилиндрический коллектор, теплоизолированный бак-аккумулятор, тепловой насос и контуры лечебного водоснабжения и низкотемпературного отопления зданий.

Рис.1.2. Энергоэффективная схема альтернативного использования геотермальных источников для тепло-, электроснабжения потребителей.

***

ЖАХОНДА ОЗИРГИ МАВЖУД ЭНЕРГЕТИК ВА ЭКОЛОГИК МУОММОЛАР

Л. К. Мамадалиева, Б. Б. Абдуллаев Фарона Политехника Институти Ер юзида кейинги йилларда энергетик ва экологик муаммоларнинг ортиб боратганлиги мутахаcсис-олимларни жиддий ташвишга солаяпти. Бунга асосий сабаб — итисодий тараит масадларида энергиядан фойдаланишнинг меъридан ортиб кетишидир. Ёилининг органик турларидан фойдаланувчи электр ва иссилик станцияларидан, тобора ортиб боратган ичдан нар двигателларидан чиатган зарарли газлар туфайли атроф-муит жиддий талофат кўрмода. Негаки, ароратнинг кўтарилиш жаранлари — атмосферага илининг органик турларидан фойдаланувчи иссилик электр станцияларидан чиатган газ чииндилари билан болидир. Шу ўринда боша далилга ам эътибор бермо лозим. Кейинги ир йил ичида инсониятнинг бутун тарихи давомида азиб олинган органик илидан ам кўпро или азиб олинган. Бугунги кунда йилига табиий или ишлатиш мидори дун бўйича 12 миллиард тонна нефть эквиваленти (т.н.э.)га тўри келмода. 1.1 расмда жаонда энергия етказиб бериш тузилмаси берилган.

1.1 расм. Жаонда энергия етказиб бериш тузилмаси (2014 йил) ар йили ишлаб чиариш ва ишлатиш исобига нефть, табиий газ, кўмир, уран каби табиий бойликлар захираси шиддатли тарзда камайиши инсониятни жиддий ташвишга солмода.

Маълумки, экологик алокатларнинг оибатлари Орол денгизи авзасида яшовчи миллионлаб одамларнинг турмуш тарзига ам салбий таъсир ўтказмода. Орол фожиаси илим континенталлигини кескинлаштирди, бунинг натижасида з кунлари урочилик кучайди, ишнинг сову кунлари эса, аксинча, узайди. Орол бўйида з арорати 40 градусдан ошадиган кунлар сони кўпайди.

Мутахассислар башоратига кўра, 2035–2050 йилларга бориб минтаада аво арорати яна 1,5–3 градусга ошиши мумкин. Айни кунга келиб, Орол денгизининг уриб олган исмида 5,0 миллион гектар майдонда янги «Оролум» сароси пайдо бўлган. Вати-вати билан бу ерда бўронлар кўтарилиб, миллионлаб тонна туз, чанг ва ум юзлаб километрдаги удудларга етиб бормода.

Итисодий ривожланишни тезлаштириш, тараит ва атроф-муитга зарар келтирмайдиган демократик жаран бўлиши учун дун экологик тоза ва арзон энергия манбасига мутож. Ушбу муаммога тадбиркорлик билан ндашиб, технологияларни ўзгартириб ва мааллий ташаббусларни ўллаб-увватлаб ал этиш масадга мувофи.

Мўл, арзон, экологик тоза ва мустакам энергия манбасидан фойдаланиш — озирги дун олдида турган энг муим муаммолардан бири. Давлат, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлар ва нодавлат нотижорат ташкилотлари, экологик тоза энергия соасида анъанавий изланишларга таяниб, нефть бойлигини сарфлашни камайтириши бутун дунга фойда келтиради.

Ушбу муаммони ал этишга киришиш — мамлакат энергетика хавфсизлигини мустакамлайди, авонинг ифлосланишини камайтиради ва илим ўзгаришига арши туради. Бу соада ўтказилган тадбирлар самараси ўзини-ўзи бошариш мавжуд бўлган жойларда демократик маданиятнинг мустакамланиши амда демократик жамиятни уриш каби стратегик Экологик муаммолар XX- асрда янги босичга кўтарилган илмий техника революцияси ва ер юзи аолиси сонининг ўсиши бир-бирини истисно этадиган бир неча глобал муаммони келтириб чиарди. Биринчидан, аолининг ози-оват масулотларига, саноатнинг хомашга талабини ондириш масадида ишло хўжалиги масулотлари ишлаб чиаришни кўпайтириш учун экин майдонларини кенгайтириш зарурлигини фаат ишло хўжалигида фойдаланиладиган ер майдонларини исартириш исобидан аоли учун зарур бўлган янги уй жойлар ва саноат корхоналарининг урилиши мумкинлиги. Саноат ишлаб чиаришнинг ривожланиши ўз навбатида биосферанинг ифлосланиши, табиий ресурсларнинг камайиб бориши билан боли бўлган жуда муим экологик муаммоларни пайдо илди.

Инсоният олдида пайдо бўлган экологик муаммоларни фаат табиий ресурслардан рационал фойдаланиш орали ал этиш мумкин.

Атмосферани муофаза илиш масадида онунчилик орали заарли моддаларнинг концентрациясининг солиа сезиларли таъсир кўрсатмайдиган мерий чегараси белгиланган.

Атмосферани ифлослантирмаслик учун илгининг тўри нишини таъминлайдиган тадбирлар, ишлаб чиилган, саноат корхоналарида авони тозалайдиган урилмалар ўрнатилади. Бундай урилмалар авони тозалаш билан бирга ўшимча хомаш олиш имконини беради. урилмалар рдамида ниш масулотларидан ўшимча олтингугурт, цемент заводларида цемент олиш мумкин.

Алюминий заводлари трубаларига ўрнатилган фильтрлар авони фтор билан ифлосланишининг олдини олади.

Электр энергия ишлаб чиарадиган иссили электр станциялари ам авони ифлослантиради.

Юоридан оиб тушадиган сувнинг уввати билан ишлайдиган гидроэлектростанциялар, шунингдек атом электростанциялар экологик жиатдан тоза исобланади.

***

TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH-TARAQQIYOT KAFOLATI

Eraliyev O.M., Egamberdiyev B.

Farg‘ona Politexnika Instituti Insoniyat uchinchi mingyillikka ijtimoiy-ekologik muammolar kuchayib borayotgan bir sharoitda qadam qoydi. Bunday noxush holatlar tabiat va jamiyat ortasidagi muvozanatning buzilishi, tabiiy resurslardan xojasizlarcha foydalanishning oqibatidir. Xalqaro hamjamiyat barqaror rivojlanish modeliga otish orqali bu muammolarni bartaraf etish vazifasini ilgari surmoqda. Global xarakterga ega bunday muammolar bizning mintaqamiz taraqqiyotiga ham salbiy ta‘sirini otkazmoqda. Orol fojiasi, Tojikiston alyumin zavodi ta‘sirida yurtimizning muayyan hududlarida yuzaga kelgan ekologik tanglik rivojlanishga tosiq bolayotgan ana shunday muammolardandir. Prezidentimiz Islom Karimov BMT Bosh Assambleyasining shu yil sentabrda bolib otgan Mingyillik rivojlanish maqsadlariga bagishlangan oliy darajadagi yalpi majlisidagi nutqida ushbu masalalarga yana bir bor jahon hamjamiyatining e‘tiborini qaratdi. Ekologik muammolarni bir davlat yoki bir hudud doirasida hal etib bolmaydi. Bu vazifa ozaro hamkorlik va hamjihatlikda ish yuritishni taqozo etadi. Tabiatdan foydalanishda oqilona yondashuv va ilmiy asoslangan yechimlarga tayanish, bu jarayonda ekotizimlar barqarorligini saqlash hamda butun mintaqada yashayotgan aholi va kelajak avlodlarning manfaatlarini e‘tiborga olish xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan mezonlariga mosdir. Ozbekiston Tabiatni muhofaza qilish davlat qomitasidan ma‘lum qilishlaricha, mustaqillik yillarida yurtimizda tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalariga oid ottizga yaqin qonun qabul qilingan. Bunday me‘yoriy hujjatlar tabiiy resurslarni asrash, ratsional foydalanish va qayta tiklashga oid tadbirlarni tashkil etishda muhim huquqiy asos sifatida xizmat qilmoqda.Shu yonalishda bajarilayotgan tadbirlar samarasida otgan davrda havoga zararli moddalarning chiqarilishi va tabiatga oqavalarning tashlanishi ikki barobardan koproq kamaydi. Paxta maydonlarini kamaytirish hisobiga galla, dukkakli ekinlar, bog,sabzavot, poliz, kartoshka maydonlari kengaydi.

Qoriqxonalar, milliy boglar, ekomarkazlar rivojlantirilmoqda. Bu ishlar tabiat musaffoligini ta‘minlash barobarida aholini ekologik sof, foydali mikroelementlarga boy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, xalqimizning turmush farovonligini oshirish va shu orqali ekologiyaga inson omilining salbiy ta‘sirini kamaytirishga xizmat qilyapti. Ekologik muvozanatni ta‘minlashning ustuvor yonalishlaridan biri an‘anaviy yonilgi resurslarini tejash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishdir. Bu boradagi vazifalarni amalga oshirish maqsadida Tabiatni muhofaza qilish davlat qomitasi huzurida Eko-energiya markazi faoliyat yuritmoqda. Ushbu markaz mutaxassislari ishtirokidagi loyihalar doirasida Qoraqalpogiston Respublikasi, Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent viloyatlarida fotoelektr stansiyalari, elektr energiyasi va issiqlik olish uchun kichik GESlar va gelioisitgichlar, chorvachilik, sanoat va maishiy chiqindilardan biogaz, ekologik toza va yuqori samarali bioorganik ogit olish qurilmalari barpo etildi. Bugungi kunda ulardan amalda samarali foydalanilmoqda. Yurtimizdagi yigirmaga yaqin chuchuk yer osti suvlari hosil boladigan manbalarga alohida muhofaza etiladigan hudud maqomi berildi. Tabiatni muhofaza qilish davlat qomitasi, Qishloq va suv xojaligi vazirligi, Davlat geologiya va mineral resurslar qomitasi mutaxassislari bu hududlarda suv sifatini kuzatish boyicha muntazam monitoring yuritmoqda.

Bundan tashqari, yurtimizdan oqib otuvchi daryolar suvini muhofazalash maqsadida ularning suvni muhofaza qilish zonalari va qirgoq boyi polosalari belgilandi. Bu hududda joylashgan ekologik xavfli inshootlar bosqichma-bosqich chetga chiqarilmoqda. Korxona va tashkilotlarda sof ishlab chiqarish jarayonlari takomillashtirilmoqda. Masalan: Toshkent viloyatida yer usti suvlarini ifloslantiruvchi mahalliy manbalar faoliyatiga chek qoyildi. Andijon gidroliz zavodi, Fargona, Oltiariq neftni qayta ishlash zavodlari, Yangiyol yog-moy kombinati, Toshkent shahridagi bir qator inshootlardan kanallarga oqava oqizilishi toxtatildi. Onlab aylanma suv ta‘minoti tizimlari, tozalash qurilmalari barpo etildi. Bunday yutuqlar bilan birga, suv va suvdan foydalanish bilan bogliq ayrim muammolar ham aniqlanmoqda. Sanitar muhofaza hududlarida sanitariya me‘yorlari va qoidalariga, suvga va yerga oqava oqizishning tasdiqlangan shartlariga har doim ham rioya etilmaydi. Ba‘zi joylarda suvni tozalash inshootlari va qurilmalari samarasiz ishlamoqda. Bunday qonunbuzarliklarni bartaraf etishning maqbul yollaridan biri – aholining ekologik ongi va madaniyatini yuksaltirishdir. Bu sohadagi ishlarni rivojlantirish maqsadida qomitaning axborot xizmati, atrof-muhit holati monitoringining yagona tizimi hamda axborot ta‘minoti ma‘lumotlar bazasi shakllantirildi.

Ekologik muammolarni bartaraf etishda jamoat tashkilotlarining orni va roli oshib borayotir. Tabiatni muhofaza qilish davlat qomitasi bunday jamoat birlashmalari bilan yaqindan hamkorlikni yolga qoygan.

Yurtimizda an‘anaviy tarzda tashkil etilayotgan milliy ekojurnalistika festivali jamiyatda ekologik targibotni kuchaytirish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda aholining faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

***

КИМЁВИЙ ЗАХАРЛИ МОДДАЛАРНИ АТРОФ ТАБИИЙ МУИТГА ТАРАЛИШИ

Холмирзаев Ю.М., Махмудов С.Ю.

Фарона Политехника Иниститути Кимвий урол ўлланилган районда кимвий моддалардан заарланиш ўчои осил бўлади, унинг катталиги ишлатилган заарловчи модда мидорига, унинг турига, ишлатиш усулига амда ишлатиладиган жойнинг об-аво шароитига, рельефига боли бўлади.

Захарли моддалармуитда турли агрегат олатида (бу, газ, аэрозоль, сую томчи сифатида) кўлланилиши мумкин.

Чидамсиз захарли моддалар газ, бу, туман олида ўлланилганда беарор кимвий зарарланиш ўчои осил бўлади. Беарор кимвий зарарланиш ўчои заарлаш хусусиятини 3-6 соат мобайнида салаб туради, шундан кейин ўчода бўлиш хавфи жуда камаяди.

Барарор кимвий зарарланиш ўчои душман томонидан чидамли захарли моддаларни сую томчи олида ки пишо суюлик олида ўлланилган тадирда осил бўлади.

Кўпчилик захарли моддаларлар суюлик олатида бўлади, бу суюликларнинг айнаш ароратига араб шартли равишда паст ароратда айнайдиган ва юори ароратда айнайдиган моддаларга бўлиш мумкин. Паст ароратда айнайдиган захарли моддалар тез буланади ва авода юори концентрацияни ташкил илади, лекин улар ишлатилган жойида иса ват саланиб олади.

Юори ароратда айнайдиган захарли моддалар ишлатилганда улар жуда секин буланади, ишлатилган жойларида узо муддатгача саланиши туфайли зарарлаш хусусияти кучли бўлади.

Захарли моддалар буларининг зичлиги бир литр бу ки газнинг бир литр авога нисбати билан белгиланади. Масалан, фосген буининг зичлиги 3,5га тенг. Демак, унинг буи аводан 3,5 баробар оир.

Булари паст зичликка эга бўлган захарли моддалар ва газлар атмосферада тезда таралиб кетади, бу эса ер юзида узо муддат жанговарлик концентрациясини салаб туришга тўсинлик илади. Биринчи жаон урушида ўлланилган ва озирги кунда табелли олда саланиб келатган захарли моддаларнинг зичлиги авога нисбатан юори кўрсаткичларга эга. Юори зичликка эга бўлган захарли моддаларнинг буи узо ват шамол тегмайдиган жойларда, чукурликларда, жарликларда, хандаларда ва боша ерларда саланиб олади, кишиларнинг зарарланишига олиб келади.

Сую Захарли моддаларнинг солиштирма оирлигисув авзаларининг зарарланиш даражасини баолашда катта аамиятга эга. Юори нисбий оирликка эга бўлган захарли моддаларузо ват ичида сув авзаларининг энг пастки атламларида саланиб туради.

Гидролитик турунлилиги захарли моддалар нам жойларда ва мир атган ватларда узо ват саланиб олишини таъминлайди. Бундан ташари, захарли моддаларнинг гидролизланмаслиги ки гидролиз реакцияларига турунлиги, зарарланган жой, иншоотлар, арбий техника ва арбий мулкларни захарли моддалардан тозалашни ийинлаштиради. Зарин ва зоман юори гидролитик турунлик хоссасига эга.

Йил фаслига, об - аво шароитига ва жойнинг рельефига араб захарли моддалар заарлаш хусусиятини бир неча соатдан бир неча афтагача ва атто ойларгача салаб туриши мумкин. иш пайтида захарли моддалар зарарлаш хавфи у ўлланилган жойда айниса узо ват туради.

Захарли моддалар аво очи, исси кунда, ўт - ўланлар бўлмаган жойда тезро буланади.

Жойларнинг хусусияти, тупрои, ўсимликлари ам захарли моддалар концентрациясига таъсир этади.

Сойликларда заарли аво узо туриб олади ва заарли таъсири кишиларга кўпро бўлади. Паст баланд жой захарли моддалар авонинг йилишига йўл ўймайди. захарли моддалар ўрмон, дарахтзор, экин экилган жойларда, жарликларда очи жойларга араганда 7-10 баробар узо саланиб олади. Суориладиган ерлар, буталар захарли моддаларнинг буланишини сусайтиради, бундай жойдаги захарли моддалар очи жойдагига араганда узоро саланади.Захарли моддалар заранг тупроа тушганда нам ва овак тупродагига араганда тезро буланади, тошло тупроларда захарли моддалар узо ват турмайди.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 11 |
Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТ...»

«ПОЛОЖЕНИЕ О проведении кон курса детск ого и юношеского худож ественн о-п ри кл адного творчества "Э к ол оги ческ ая радуга: сохраним природу вместе"1. О бщие положения 1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия п...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра экономики и управления в городском хозяйст...»

«Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии 2016. – Т. 25, № 1. – С. 18-57. УДК 551.583+581.584+581.526 БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК КАК ОБЪЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО ГЕОСИСТЕМНОГО МОНИТОРИНГА...»

«ISSN 0869-4362 Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1116: 833-837 К столетию со дня рождения Владимира Степановича Петрова (31 марта 1915 – 21 апреля 1991) В.П.Белик, В.А.Конева Виктор Павлович Белик. Кафедра ботаники и зоологии, факультет естествознания, Южный ф...»

«DIR-25680-757425 Приложение к Приказу от 01.06.2015 №15.06/01.1-ОД (в ред. Приказа от 03.06.2015 №15.06/03.1-ОД) Вступает в силу с 05 июня 2015 года. Старая редакция Новая редакция ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАН...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТ ВОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ Н.А. Нарбут Экологические проблемы региона Хабаровский край КУРС ЛЕКЦИЙ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта губернатора Хабаровского края № 46/12 от 27.10. 2005. Хаба...»

«Вестник ДГТУ. 2011. Т. 11, № 2(53) УДК 502/504 ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Ж.С. ТИХОНОВА (Институт экономики и внешнеэкономических связей Южного федерального университет) Представлены основные аспекты взаимодействия природы, человека и производства. Рассмотрены вопросы совершенствован...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кемеровский государственный университет Биологический факультет Рабочая программа дисциплины Иммунология Направление подготовки 06.03.01 Биоло...»

«БУЛАНКИН Артем Борисович Фауна и экология клещей семейства Ixodidae, средства и методы защиты животных от иксодовых клещей в московской области 03.02.11 Паразитология Диссертация на соискание ученой степени кан...»

«АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 06.06.01 "Биологические науки" (Заочная форма обучения) Вариативная часть Дисциплины по выбору Молекулярная биология 1. Цели и задачи дисциплины Дисци...»

«Труды БГУ 2014, том 9, часть 2      УДК [615.9:547.26]74 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕКСИЛОВОГО ЭФИРА 5-АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЯХ И РЕЖИМАХ ОДНОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Е.К. Власенко, С.И....»

«Продукты и услуги Esco 2015-2016 Посвящено инновационным решениям для клинических, медико-биологических, исследовательских, промышленных, лабораторных, фармацевтических и ЭКО направлений Продукты и услуги Esco Содержание О Компании Традиции качества и инноваци...»

«Вестник КрасГАУ. 20 15. №2 С.С. Бакшеева БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУР СТАФИЛОКОККА, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА В статье представлен анализ генетическ...»

«Отдельные показатели из предлагаемых имеют сходное значение и тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому в каждой конкретной организации для оценки экологической сбалансированности производственной деятельности и охраны окружающей среды необходимо формировать свой оптимальный комплекс наиболее информативных показат...»

«Конспект открытого мероприятия – лектория для молодых педагогов "Об успешном родительском собрании", проведенного в рамках работы по наставничеству Старший воспитатель: Маклаков А.А. Дата проведения: 03.09.2015 г. Работа с родителями всегда считалась одним из самых сложных направлений в деятельности...»

«Известия Харьковского энтомологического общества 2004 (2005), том XII, выпуск 1–2 ISSN 1726–8028 Вісті Харківського ентомологічного товариства 2004 (2005), том XII, випуск 1–2 The Kharkov Entomological Society Gazette 2004 (2005), volume XII, issue 1–2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кемеровский государственный университет Биологический факультет Рабочая программа дисциплины ГЕОГРАФИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Направление подготовки 05.03.01 Геология Направленность (профиль) подготовки Геология Уровень бакалавриата Форма обуч...»

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский госуд...»

«Секция 3: Социально-гуманитарные аспекты экологии Литература.1. Акимов В.А., Соколов Ю.И. Проблемы анализа риска. – 2010. – Т. 7, № 4. – С. 29–33.2. Яковлев С.Ю. Когнитивные модели и технологии обеспечения безопасности развития регионал...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.