WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 |

«1 «НОАНЪАНАВИЙ КИМЁВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР» МАВЗУСИДАГИ ФАРОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ – АМАЛИЙ АНЖУМАНИНИНГ ...»

-- [ Страница 10 ] --

- диалогли метод;

- ўз-ўзини ривожлантирувчи таълим методи;

Ташкилий шаклларига кўра:

- ахборот технологияларни лойиалаш;

ахборот технологияларини ўзлаштириш;

шахсга йўналтирилган ахборот коммуникацион технологиялар асосидаги педагогик технологиялар;

- ахборотларни жадаллаштириш асосидаги педагогик технологиялар;

- ахборотларни самарадорлигини ошириш асосидаги педагогик технологиялар;

- урилиш фанлари педагогик технологиялари;

- альтернатив технологиялар;

- табиатга мослаштирилган технологиялар;

- ривожлантирувчи таълим технологиялари;

- муаллифлик мактаблари педагогик технологиялари.

Шахснинг хусусият ва сифатлари таркибига йўналтирилганлик бўйича:

- фанлар бўйича билим, ўув, кўникмаларни шакллантиришга йўналтирилган – ахборот технологиялари;

- алий фаолият усулларини шакллантиришга йўналтирилган – операцион технологиялар;

- эстетик ва ахлоий муносабатлар соасини шакллантиришга йўналтирилган эмоционалбадиий ва эмоционал-алоий технологиялар;

- шахснинг ўз-ўзини ривожлантириш механизмларини шакллантиришга йўналтирилган ўз-ўзини ривожлантириш технологиялари;

- ижодий обилиятларни ривожлантиришга йўналтирилган-эвристик технологиялар.

Ёш авлодни тарбиялаш ва таълим бериш йўналишида таркибида ахборот, коммуникацион технологиялар мавжуд педагогик технологияларни юорида айтилганлардан ташари яна бир анча белгиларига кўра ам турларга ажратилади. Бундай турларга ажратишлар ар бир педагогик технология ўзига хос серирра эканлигидан келиб чиади амда уларни илмий-назарий амда амалий масадлар нутаи назаридан чуур талил илишга, ўзлаштиришга, янада ривожлантиришга хизмат илади.

***

OCHIQ VA MASOFALI TA‘LIMDA MULTIMEDIA

A.X. Eraliyev, X.A.Eraliyev Farg‘ona Politexnika Isntituti Multimediadan foydalanish ochiq va masofali o‘quv jarayonida birdaniga bir necha yo‘nalishda ijobiy ta‘sir etishi mumkin. Dastlab, multimedia axborotni qabul qilish va tushunish kabi o‘qitishning kognitiv yo‘nalishlarini qo‘llashi mumkin. Ikkinchidan, multimedia o‘quvchilarning motivasiyasini ko‘tarishi mumkin. Uchinchidan, multimedia hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga va o‘quvchilarning jamoa bo‘lib bilim olishga yordam berishi mumkin. To’rtinchidan, o‘quv multimediavositalar o‘quvchilarda nazariy jihatdan o‘qishga chuqurroq yondashuvni rivojlantirish va bu bilan chuqurroq tushunishni ta‘minlashi mumkin. Multimedia vositalarining ochiq ta‘limdagi asosiy imkoniyatlari va

ustunliklari:

- o‘qish jarayonida bir vaqtning o‘zida o‘quvchilarning qabul qilish kanallarini bir nechasidan foydalanib, bir necha turli sezish organlari yetkazadigan axborotlarning integrasiyasiga erishiladi;

- murakkab haqiqiy tajribalarni rag‘batlantirish imkoniyati;

- jarayonlarni dinamik taqdim etish hisobiga abstrakt axborotlarni ko‘rish mumkinligi (vizualizasiya);

- o‘rganayotgan o‘quv materialini jamoaviy, tarixiy kontekstga to‘g‘rilab va o‘quvchining ifodalashi bilan bog‘langan holda ularning kognitiv tuzilishi va ifodalashini rivojlantirish imkoniyatlaridir.

Ochiq ta‘limda multimediadan o‘qitish vositasi va aloqa vositasi sifatida foydalaniladi hamd multimedia mahsulotlari va Internet xizmatlari o‘quvchilarda ijodkorlik ko‘nikmalarini ishlab chiqish uchun ham, ularda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ham foydalanilishi mumkin.

Ochiq ta‘limda foydalaniladigan multimedia vositalari oddiygina munosabatga emas, balki o‘quvchilarning motivasiyasini rivojlanishi, o‘quvchi shaxsining to‘g‘ri shakllanishi uchun sharoitlar yaratiladigan, ta‘lim uchun his-tuyg‘uga qulay muhit ta‘minlanadigan pedagogik munosabat modellashtiriladi.

Ochiq ta‘limda foydalanadigan ba‘zi multimedia vositalari mazmuni chiziqli tabiatga ega. Shu sababli, mazmun bo‘yicha bunday vositalarni navigatsiya tizimi o‘quvchilarni ketma-ket o‘qitish bosqichlaridan o‘tkazadi. Multimedia vositalarida axborotlarni bu shaklda taqdim etish an‘anaviy materialni kino va videafilmlarda bayon qilish bilan bir xil. O‘quvchi o‘qitishning multimedia vositalarini faqat, u nimani o‘rganishni xoxlayotganligini ko‘rsata olsagina boshqarishi mumkin. Odatda bunday videokliplar, animasiyalar va boshqa shunga o‘xshash multimedia ilovalarini o‘ziga oluvchi raqamli multimedia ensiklopediani ifodalaydi.

Odatda, o‘quv axborotlarni chiziqli taqdim etishni amalga oshiruvchi o‘qitishning multimedia vositalari, gipermatn va gipermedia texnologiyasi va tamoyillariga asoslanadi. Chiziqli taqdim etadigan multimedia-axborotga nisbatan bunday vositalar interfaollikning ancha katta salohiyatiga egadir. Ochiq va masofali o‘qitishda gipermatnli multimedia vositalaridan foydalanib, o‘quvchilar so‘rovlariga aniq javob oladigan tarzda axborotlarni izlashlari mumkin. Odatdagi kitoblardan farqli bunday yondashuv, matn, musiqa, animasiya, vizual modellashtirish, sonli statistikalar, videokliplar va shu kabi turli multimedia axborotlarni o‘quv materialiga birlashtirishi mumkin.

***

МАКТАБ ВА КАСБ ХУНАР КОЛЛЕЖЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИ КАСБ ВА ЙЎНАЛИШГА

ЙЎНАЛТИРИШ МУАММОЛАРИ.

С. М. Рахимов Фарона Политехника Институти Мустаил Республикамизда шаклланатган бозор итисодити таълим тизими олдига жаон стандартлари талабларига жавоб бера оладиган, салоиятли, чаон, аракатчан, ишлаб чиариш ва ижтимоий соадаги янгиликларни фаол абул ила оладиган ва ярата олишга обилиятли мутахассисларни тайрлаш вазифасини ўйди. Янги техникалар билан ишлашга тез мослашиш, фаат ўз фаолияти объекти эмас балки унинг барча ўзаро болилик томонларини кўра билишга обилиятлилик, ишлаб чиариш масалаларида вужудга келадиган ностандарт ечимлар тўпламини топа олиш, буларнинг барчаси бўлажак мутахассисларнинг бугунги кунда жавоб бериши керак бўлган фазилатлар исобланади. Бундай мутахассислар касбий билимларнинг зарурий ядросини ўзлаштиришдан ташари, ижодкорлик, ташаббускорлик, илмий изланувчанлик, мустаиллик, янгилик яратишга обилиятлилик, танидий фикрловчи, кенг тасаввур ва уни бошариш кўникмасига эга бўлиш, масалаларни кўп вариантли ечиш ва уларни объектив баолаш кўникмасини эгаллаган бўлиши керак. Бошача айтганда улар вужудга келадиган ностандарт, ижодий техник ва технологик муаммоларга яинлашиш лозим.

Аммо хозирда мактаб ва касб-хунар коллежи битирувчилари орасида ўз касбининг мутахассилари ва талаб даражасидаги билимга эга бўлган талабалар жуда кам. Албатта бунга кўпгина сабабларни келтириш мумкин. Хозирда ш мактаб битирувчиларининг аксарияти касб-хунар коллежларини ўз изиишлари доирасидан келиб чииб эмас балки, дўсти, ариндоши ки бирор таниши ўша коллежда ўиганлиги учун танлашади. Агар мактаб битирувчилари ўз изиишларига мос холда ва келажагини ўйлаб ўзига йўналиш танлаганида эди, касб-хунар коллежларини битирган талабаларнинг деярли барчаси ўз касбининг етук мутахассислари бўлишар эди.

Касб танлашда битирувчининг ота-онасининг иштироки жуда катта ахамиятга эга. Сабаби бола учун энг яхши маслахатчи ота-она хисобланади. Ота ки она айсидир жияни ки ўшниси шу таълим масканида тахсил олатганлигини пеш илиб болага нотўри тавсиялар бератганлигини кўп кузатмодамиз. Натижада бола ўзига мутлао нотаниш бўлган касбни ўрганиш учун коллежга боради. Бундай коллеж талабалари билан сухбатлашганингизда улар: Мен шу коллежга ўшним ўитганлиги учун кирдим, Отамни дўсти шу коллежда дарс берганлиги учун кирдим ки Уйимга яин бўлганлиги учун деб жавоб беради. Бу талаба коллежни битиради хам лекин ишга изииши ки иштии бўлмаганлиги сабабли бўш иш ўрни бор бўлса хам ишламайди.

Касб-хунар коллежини изииши бўлмаган сохада битирган талаба Олий таълим муассасасига кириш арафасида яна ўша эски ишини такрорлайди, яна ўша эски дўстлар арори, эски таниш танлаган йўналиш ва хоказолар. Олий таълим муассасаси остонасида яна бир сабаб олдида изииш ва келажак режалари йўа чиарилади, бу талим йўналишига ўтган йилги кириш баллининг мидори.

абул комиссиясида ишлаш жаранида абитуриентларни Ушбу йўналишни битирса андай жойларда ишласа бўлади? ки Бу йўналишни битирсам айси касб эгаси бўламан каби саволларни эмас, балки, Ўтган йили кириш балли мидори анча бўлган ки Бу йўналишга нечта абитуриент абул илинади ва хозирда нечта хужжат абул илдинглар каби саволларни кўпро беришади.

Демак, асосий сабаблардан бири айрим мактаб ки коллеж битирувчиси ўз келажак хатига ва хатто уларнинг ота-оналари хам фарзандлари келажагига бефарлик билан ндошишини келтирмодамиз.

Шундай экан масалага жиддий ндошилмас экан битирувчилар орасида етук мутахассисларни етишиб чииши кескин пастлаб кетиши мумкин. Бу муаммо ечими сифатида уйидагиларни келтирмочимиз: хар бир мактабда ва касб-хунар коллежида касбга ки мутахассисликка йўналтирувчи психологлар фаолиятини янада кучайтириш; бу мутахассисларни етук психологлардан ташкил топганига эътибор аратиш; битирувчи талаба ва ўувчиларнинг ота-оналари билан мустахкам алоа ўрнатиш; битириш арафасидаги мактаб ўувчиларини коллежлар ки академик лицейларга ва ўз навбатида битирувчи касб хунар коллежлари ва академик лицей талабаларини Олий таълим муассасаларига, Очи эшиклар куни тадбирларига иштирокини виждонан таъминлаш;

битирувчилар ўз келажагини тасаввур илиши учун хатда юори ютуларга эришган шахслар билан сухбатлар уюштириш зарур.

***

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ ЖОРИЙ

ИЛИНИШИ

Хонулов Ш.Х., Эргашев У.О.

Фарона политехника институти Таълим муассасаларидаги ўув-тарбия жаранини модернизациялаш, педагог-мутахассислар тайрлаш тизими сифат даражасини оширишда ўитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш, уларни соага оид замонавий касбий билим, кўникма ва малакалар билан уроллантириш, илмий-техник инновациялардан мустаил ва ижодий фойдаланиш амда истиболли вазифаларни ал ила олиш малакасини ривожлантириш муим вазифалардан саналади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов мазкур муаммонинг ижтимоий-итисодий ва амалий аамиятини "Мустаилликнинг дастлабки йилларидано бутун мамлакат мисида таълим ва тарбия, илм-фан, касб-унар ўргатиш тизимларини тубдан исло илишга катта зарурат сезила бошлади" деб асослайди. Таълим тизимини модернизациялаш (ингл. modern – янгиланган, замонавий, текор ўсиш) таълим жаранига нисбатан инновацион ндашувни талаб этади. озирги глобаллашув жаранларида таълимга инновацион ндашувнинг ижтимоий-педагогик зарурияти уйидагилар билан ўлчанади:

1. Фан-техника тараити ва ижтимоий-итисодий янгиланиш узлуксиз таълим тизими, хусусан, олий таълим муассасаларидаги ўув жаранини илор хорижий тажрибаларни ўрганиш, таълимдаги инновацион ндашувлар ва ахборот технологияларидан фойдаланган олда такомиллаштириш;

2. Талаба-шлардаги маълумотлилик даражаси, интелектуал салоият, ижтимоий фаоллик, ижодкорлик кўникмаларини ривожлантиришга хизмат илувчи шахсга йўналтирилган ўитишнинг самарали ташкилий шакллари, технологияларини яратиш ва амалитга татби этиш;

3. Педагогик инновацияларни ўзлаштириш ва уни татби этишда ўитувчининг касбийинновацион компетентлигини ривожлантириш зарурати. Ўув машулотларини ташкил этишнинг самарали шакллари сифатида маъруза (муаммоли маъруза, маъруза-семинар, виртуал-технологик маъруза, визуал маъруза, бинар маъруза, кириш маърузаси, маъруза-конференция, ахборотли маъруза, маъруза бас-мунозара, шарловчи маъруза, ON-LINE маъруза) тренинг, видеотренинг, вебинарлар, интернет конференциялар, инновацион ўитиш методлари сифатида эса муаммоли методлар, интерфаол методлар, амалий ўйинлар, ўув лойиалари, портфолиолар, график органайзерлар, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш самарали натижа беради.

Таълим муассасаларида янги ахборот технологияларни жорий илишда шахснинг айрим компетентликлари муум аамият касб этади. Булар уйидагилар;

Шахсий компетентлик – шахснинг ижтимоий дунараши, илмий ва интелектуал салоияти, креативлиги, шахсларараро мулоот-муносабатларига фаол кириша олиши, конфликтларни ал этишга тактик ндашуви, касбий фаолият талабларига мувофи шахсий ва касбий сифатларининг шаклланганлик даражаси, фаол атий ва фуаролик позициясининг арор топганлиги каби мезонлар билан белгиланади.

Методик компетентлик – ўув-тарбия ва бошарув жаранларини самарали ташкил этишнинг шакл, метод ва воситаларини билиш, ўзлаштириш, амалда ўллаш, касбий фаолият натижаларини квалиметрик талил эта олиш, илор педагогик ва халаро тажрибаларни ўрганиш;

Креатив компетентлик (инглизча create – яратувчанлик, ижодкорлик)–янгилик яратиш, ижодкорлик, ташкилотчилик каби кўникмаларга эга бўлишдир. Креатив компетентлик фаат янги ояларни яратиш учунгина эмас, балки шахснинг ат тарзи ки ички дунсининг ривожланишида муим ўрин тутади.

Информацион компетентлик – замонавий ахборот-коммуникация технологиялари воситасида шахсий ва касбий фаолияти билан боли маълумот, ахборотларни мустаил излаш, талил илиш, танлаш, айта ишлаш ва зарурий ахборотларни узатиш кўникмаларининг шаклланганлик даражасидир.

Инновацион компетентлик – таълимдаги инновацион жаранлар моиятидан хабардорлик, касбий фаолият соаси ва тегишли таълим йўналишидаги инновацияларни ўзлаштириш, амалитга фаол татби этиш, замонавий педагогик, ахборот-коммуникация технологиялари соасидаги саводхонлик, чет тилларни ўзлаштириш, новаторлик фаолиятида кўринади. Мазкур жаранларда педагог шахсининг касбий фаолият соасига йўналганлиги, шахсий имкониятлари, касбий билим, малака, кўникмалари, касбий сифатлар ва менат тажрибаси ўртасидаги уйунлик ва инновацион жаранларнинг фаолият соасига нисбатан интеграциялашувини таъминланиши инновацион компетентликни ривожлантиришдаги етакчи омиллар сифатида баоланади.

***

ЎИТИШДА ТЕХНОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ.

С.В.Мамадалиева Фарона политехника институти Ўтган давр мобайнида институт томонидан Республикамиздаги бир нечта олий ўув юртларида педагогик технологияни ўув жаранига жорий этиш масаласига баишланган махсус курс ва семинарлар ўтказилди. Хусусан, 1999 йилнинг ўзида Республика (8-9 апрел) ва 7 та удудий семинарлар ўтказилди («Таълим муаммолари» 1999 й. № 1-2). Бу эса озирги кунда педагогик технологияни ўув жаранига жорий этиш, Вазирлик мисида энг долзарб масалалардан бири эканлигини яол кўрсатиб турибди.

Хўш, илор педагогик технология ўзи нима, унинг анъанавий ўитиш усулидан андай афзалликлари бор?

Сўнгги йилларда Републикамиздаги илмий анжуман маърузаларида,илмий маолаларда,исоботлар ва даврий нашрларда ам педагогик технология тушунчаси ўз аксини топмода. Шуни таъкидлаш лозимки, Республикамизнинг танили олимлари С.Аширбаев,Р.Х.Жўраев, Н. С. Сайидамедов, Б. Л. Фарберман, Россия педагог-олимлари; В. П.

Беспалко, В. С. Безрукова, М. В. Кларин ва бошалар амда озоистонлик олимлар М. Ж. Аристанов ва Ж. С. айдаров ўз илмий тадиотларида «педагогик технология» тушунчасининг моиятини ва аамиятини очиб беришга муносиб исса ўшганлар.

Ўитишга технологик ндашиш, яъни ўув жаранини ам ишлаб чиариш жарани каби такрорланувчан характерга эга бўлишини таъминлашга оид дастлабки изланишлар ўтган асрнинг 60йилларида америкалик педагог олимлар томонидан олиб борилган. Хусусан, «ўитиш технологияси»

ибораси ам биринчи марта америкалик олим Б.Скиннер томонидан ишлатилган. У - «ўитиш технологияси-психология фани ютуларининг педагогик амалитда ўлланишидан иборат», деб таърифлаган.

Хорижий мутахассислар бу тушунчанинг ривожланишини уч босичга бўлиб ўрганиш лозим, деб исоблайдилар. Биринчи босичда, ўитиш жаранини фаат ўитувчининг ўзи олиб борар эди.

Россия психологи Н.Ф.Тализина таъкидлаганидек, «Инсон тажрибаси ўитиш технологияси функциясини бажарган». Иккинчи босичда эса дарслик ва ўлланмалар чоп этила бошлагандан сўнг ўитиш технологияси мазмунида туб ўзгаришлар содир бўлди. Ўитувчига рдам берувчи турли дидактик материаллар вужудга кела бошлади. Учинчи босичда эса, ўитиш технологияси мазмун жиатдан янада бойиди; ўитувчи ва талабалар учун юоридагилар аторига техник воситалар, яъни ўргатувчи машиналар ам ўшилди.

Ўув жаранига замонавий техник воситаларни ўллаш тарафдорлари ўитиш сифатини яхшилаш, айнан ана шу воситаларга боли деб исоблайдилар. Дастлаб «компьютерли технология»

ва «янги ахборот технологияси» каби тушунчалар вужудга келди. Булар педагогик технологияни амалга ошириш учун замонавий техник восита сифатида ўлланила бошланди.

Педагогик технологиянинг туб моияти, ўитишнинг анъанавий, ўитувчи томонидан бан илиш, талабаларга тайр билимларни бериш усулидан воз кечиб талабаларни кўпро мустаил таълим олишга ундашдан иборат.

***

МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНЛОГИЯНИНГ ИНТЕРФАОЛ

УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Д.Т.Кодирова Фарона политехника институти озирги замон талаби умумий кимвий технология фанидан дарсни ташкиллашда, ар бир мавзуни ритишда уни бевосита табиий, фундаментал ва махсус фанлар билан болаб муаммоли олиб боришни талаб илади.

Етук ш кадрларнинг дунараши, салоияти анчалик юксак бўлса, давлатнинг тараити ам шунчалик юори бўлади. Шу сабабли давлатимизнинг турли онунлари абул илинган бўлиб, улар уйидагилардан иборат: Таълим тўрисидаги онун ва Кадлар тайрлаш миллий дастурининг бош масади ам сифатли кадларни тайрлашга аратилган бўлиб, озирги кунда республикамизда таълим тизимини ривожлантириш ва такомиллантириш натижасида юори малакали, раобатбардош, юксак маънавиятли кадларни тайрлаш ишлари амалга оширилмода.

Кимвий технология мутахассислик фанлари билан узвий болаб ўтиш масаласи асосида эса, барча йўналишдаги мутахассисликлар учун атий зарурат исобланган итисодий, экологик масаласи тади.

Билимли етук кадрларни тайрлаш кўпро ўитишнинг замонавий услубларини ўув жаранига тадби этиш орали талабаларни ўишга интилишини уйотиш билан боли. Талабаларга маълум масадлар асосида назарий билим бериш амда уларда тегишли амалий кўникма ва малакаларни шакллантиришда шубасиз, амалий машулотлар ўтказишнинг ўз ўрни бордир.

Ўишга изиишини уйотиш моияти талабаларнинг касбга оид билим, бошланич кўникмалар ва мукаммал кўникмаларни эгаллашининг муимлигини онгли равишда тушунтиришларидан иборат бўлади. Агар ишлаб чиариш талимига тадби этадиган бўлсак. У касбга оид билим, кўникма ва малакаларини мукаммал эгаллаш муимлигини ўувчиларга кўрсатишдан иборат бўлади.

озир фанда таълимнинг тарбиявий аамиятини очиб бериш муаммоси турибди. Шундай шароитда ўитувчининг таши ифаси ам баъзан тарбиявий аамият касб этади. Лекин буларнинг ичида энг муими ўитувчи учун аамиятлиси ўитувчининг билимдонлиги, янгилик ва дунвий билимларга чанолиги ва талабаларни изланишига билимларини мустаил эгаллашга, фанинг моиятини тушунишга, ишга ижодий ндошошга ундаши ва талабанинг эркин фикрлаши, мустаил ишлаши учун шароит яратишига боли.

Ким-технологик ишлаб чиаришлар учун юори малакали мутахассислар тайрлашда Ўзбекистоннинг хом аш ресурслари, конлари аерда жойлашиши аидаги маълумотларни мунтазам бериб бориш зарур бўлади.

Янги педагогик технологиялардан фойдаланиш орали уйидаги вазифаларни амалга ошириш имконини туилади.

-бўлажак мутахассисларга умумий кимвий технология фани фаолияти тўрисида тушунча бериш;

-умумий кимвий технология фани лабораторияси аида якка тартибда биргалашиб арор абул илишни ўзлаштириш.

***

КАРБАМИД ИШЛАБ ЧИАРИШ МАВЗУСИНИ ЎИТИШДА ТАЪЛИМНИНГ ИЛОР

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ.

Карабаева Муслима Ифтихоровна Фарона Политехника Институти Таълимнинг кўргазмали усуллари: улар шартли равишда иккига бўлинади.

1. Иллюстрация усули: — плакат, харита, доскадаги расм, олимларнинг иортретлари, суратлар ва бошаларни кўрсатишни кўзда тутади.

2. Намойиш илиш усули — асбоблар, тажрибалар, техник урилмалар, турли типдаги препаратларни намойиш илиш билан боли. Тамойиш илиш усулига боли кинофильмлар ва диафильмлар ам киради.

уйида Карбамид ишлаб чиариш усуллари ва физик кимвий асослари бўйича маъруза машулотлари фанини янги педтехнологиялар асосида ташкил илиш технологиясини келтириб ўтилган.

1-жадвал Машулот шакли Мавзу бўйича кириш-тематик маъруза

1. Карбамиднинг физик кимвий хоссалари Маъруза режаси 2 Карбамиднинг хом аш масулотлапи

3. Карбамиднинг ишлаб чиариш усуллари Ўув машулотининг масади:. Карбамиднинг физик кимвий хоссалари, хом аш масулотлапи, ишлаб чиарилиш тизимида бажарадиган функциялари

Педагогик вазифалар: Ўув фаолияти натижалари:

• Карбамидни олиниш тарихи, ўрганган • Карбамидни олиниш тарихи, ўрганган олимлар, олимлар, реакциялари айтиб берилади; реакциялари айтиб берадилар;

• Карбамиднинг физик кимвий

•Карбамиднинг физик кимвий хоссалари: кимвий хоссалари:кимвий формуласи, молекуляр формуласи, молекуляр массаси, айнаш, суюланиш массаси, айнаш, суюланиш ароратлари, ароратлари, зичлигини айтиб берадилар;

зичлигини айтиб беради;

–  –  –

боротни бир тизимга борилади.

келтирадилар. Конс-пект иладилар.

2.3.Алий ужум усулида мавзу бўйича талабалар билимини синаб кўради.Алий ужум оидалари билан таништиради:

1.Карбамид хозир кўпро айси усулларда ишлаб чиарилади?

2.Карбамидни пишолигини камайтириш учун андай ўшимчалар ўшилади?

3.Карбамид ишло хўжалигидан ташари яна айси Ўитувчи томонидан масадларда ишлатилади? берилган саволларга жавоб

4.Карбамид андай кўринишга эга? барадилар

5.Карбамид таркибида неча фоиз азот бор?

6.Карбамидни маркаси асосан андай масадларда ишлатилади?

7.Карбамид неча хил маркада ишлаб чиарилади?

8.Карбамидни ишлаб чиариш даражаси нимага богли?

10.Карбамид неча фоизда ишлаб чиарилади?

***

ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР БИЛАН ЎИТИШ МЕТОДИКАСИ.

Тожимаматова М.Ё.

Фарона политехника институти Биз замонавий педагогик технологиялар аида кўп ахборотларга, амда уларни амалга оширишда муаммоларга дуч келяпмиз, албатта.

Кадрлар тайрлаш миллий дастурида замонавий педагогик ва ахборот технологиялардан амалда фойдаланишга алоида эътибор берилган.

Биз замонавий педагогик технологиялар аида кўпро маълумотлар олишга интилмодамиз.

Турли адабитларда педагогик технологияларга турлича таърифлар берилган.

Педагогик технология – бу ўитувчининг ўитиш воситалари рдамида ўувчига муайян шароитда ва маълум кетма-кетликда таъсир этиш амда акс таъсир масули сифатида уларда олдиндан берилган шахс сифатларини интенсив шакллантириш жаранидир ки педагогик технология – таълим тарбия жаранининг тизимга солинган, илмий услубий асосланган, энг илор восита, усул ва мазмун уйунлиги асосида масад, вазифа ва педагогик фаолият натижасининг яхлитлиги назарда тутилади.

Берилган таърифнинг ар хиллигидан атъий назар, педагогик технология тамойиллари уйидагилардан иборат:

Педагогик технология олдиндан лойиаланади;

1.

Тайр лойихани амалитга тадби этишда ўитувчидан катта менат талаб илинмайди;

2.

Якуний натижаларни кафолатлайди.

3.

Педагогик технологиялар андай илиб, андай усуллар билан ўитилса, натижа яхши бўлди, деган саволга жавоб беради. Педагогик технология тушунчаси барча бошарувчи ташкилий исмлар ва уларнинг болилигини талил илиш йўли билан педагогик самарадорликни юори даражага кўтаришни ифодалайди.

Кадрлар тайрлаш миллий дастури талаб илатган юори даражадаги умумий касбий маданиятга, ижтимоий фаолликка, мустаил фикрлашга, турли вазифаларни ечим обилиятига эга бўлган, жаон стандартлари талабларига мос келадиган баркамол авлодни шакиллантириш вазифаси биз, ўитувчилар зиммасига тушган. Таълим технологияларини ишлаб ишлаб чиаришда таълимнинг замонавий усуллари, восита ва таълимни ташкил этиш шаклларини шундай амалга ошириш керакки, улар таълим олувчиларнинг ахборотлардан мустаил фойдаланиш обилиятини, ташкилотчилик кўникмалари ва оказаларни шакллантиришга олиб келсин.

Таълимий масад-мавзу бўйича ўув материали мазмунига кўра аниланиб, ўувчиларда ўрганилатган одисанинг муим хусусиятлари, намон бўлишшакллари аида билим, амда улардан амалитда фойдаланиш бўйича иш-аракат усулларини шакллантиришни кўзда тутади.

Тарбиявий масад-ўрганилатган одисани жамият ва табиат ати, манфаати учун андай шаклланишлозим бўлган шахсий хислат амда фазилатларни кўзда тутади.

***

TEXNIKA OLIYGOHLARDA CHET TILLAR DARSLARINI O‘QITISHDA FANLARARO

BOG‘LIQLIGI Qaxxorov E.M, Tursunov A.S.

Farg‘ona politexnika instituti Chet til o‘qitish metodikasi bir qator fanlar-falsafa, pedagogika, psixologiya, tilshunoslik, ona tili va rus tillari o‘qitish metodikalari kabi fanlar bilan aloqada bo‘lib, ularga tayanadi va ular ko‘magida metodikani ilmiy ishlab chiqadi.

Chet tillar o‘qitish metodikasi pedagogikaning didaktika, tarbiya nazariyasi sohalariga, psixologiyaning pedagogik psixologiyasi, nutq psixologiyasi, yosh psixologiyasi, neyropsixolo-giya, tilshunoslikni esa sosialingvistika, statistic tilshunoslik, paralingvistika, matn lingvistikasi va psixolingvistika kabi sohalari bilan bevosita bog‘liq.

Chet til o‘qitish metodikasi falsafa fani orqali studentlarning dunyoqarashini shakllantiradi. Bu fanlar guruhga bo‘linadi.

1. Lingvistik asosdagi fanlar:

2. Psixologik asosdagi fanlar:

3. Didaktik asosdagi fanlar.

Til va nutqning farqlanishi uning metodika uchun ahamiyati. Chet tillar o‘qitish maqsadlari va shartsharoitlari til materiali hajmi va harakterini belgilaydi. Umumiy va xususiy tilshunoslik faktlariga qarab tillararo va tildagi interferensiya hodisasi bilan bog‘liq bolgan qiyinchilik tipologiyasi aniqlanadi va o‘quv materialini tanlash va tashkil qilish amalda oshiriladi.

Bu barcha muammalar majmuasining hal qilinishi fan sifatidagi tilshunoslik haqidagi, til materialining ishora harakteriga egaekanligi haqidagi, til va nutq, ularning o‘zaro munosabati vazifalari, til kontaktlari haqidagi tushuncha bilan bog‘liqdir.

Tilshunoslik yoki lingvistika tillarni u yoki bu kishilik jamiyatida qabul qilingan va muommala jarayonlarini amalda oshirish uchun bunday jamiyatlarga xizmat qiladigan ishoralar (kodlar) tizimlari sifatida o‘rganadi. Keyingi paytlarda tilshunoslik o‘zining yangi sohasi psixolingvistika bilan birga nutq faoliyatiga til qodlari yordamida ma‘lumot uzatish va qabul qilish jarayoni sifatida e‘tibor bera boshladi. Metodika esa til o‘qitish muommalarini studentlarda nutqni rivojlantirish muammolarini, yani tilshunoslik shug‘ullanadigan hodisalarni tekshiradi. Tilshunoslik bilan metodika o‘rtasida jiddiy aloqalar mavjudligi ana shu narsa bilan belgilanadi. Bu bog‘liklar yana shu narsa bilan xarakterlanadiki, metodika tilshunoslikning asosiy tushuncha va qonuniyatlaridan foydalanib o‘qitish ob‘ektining o‘ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Ma‘lumki, zamonaviy lingvistik adabiyotda til va nutqning o‘zaro aloqasiga oid hamma tomondan etirof etilgan yagona fikr mavjud emas.

Bir guruh tilshunoslar til va nutqning farq qilinishi tilshunoslik nazariyasi uchun qonuniy va samarali deb hisoblaydi. Boshqa tilshunoslar esa bunday farqlanish umumiy tilshunoslik muammolarini mukammal ishlab chiqishiga olib kelmaydi va til rivojlanishining asosiy g‘oyalarini mos kelmaydi deb o‘ylaydi.

Uchinchi guruh tilshunoslar til bilan nutqni farqlash mumkinligi va foydali ekanligini tan olgan holda, til va nutq bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilmasligi kerak, chunki til va nutq bir hodisaning ikkita tomonidir deb qaraydi. So‘ngi fikrga qo‘shilish ancha qiyin, chunki til va nutqning birligi aynan bir xil mohiyatga ega hodisalardan deb hisoblashga asos bo‘la olmaydi.

Mashhur tilshunos olim YA.B.Shcherba tilda 3 ta tomonni nutq faoliyati, til tizimi va matnni farq qilish lozimligini ko‘rsatadi. Uning fikriga ko‘ra nutq faoliyati-gapirish va nutqni tushunish jarayonlaridan, til tizimi, tillar lug‘atlari va grammatikalaridan, til materiali esa matndan iboratdir.

Tilning nutqdan asosiy farqi shundan iboratki, til vositalari tizimidan iboratdir, nutq esa bu tizimidan foydalanish jarayoni va natijasi demakdir. Nutqiy muommala ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Nutqning tildan farqi shundaki, nutq bir paytda individual ruhiy hodisa sanaladi, tizim sifatidagi til esa ijtimoiy hodisadir.

Nutq rivojlanuvchan, o‘zgaruvchan, vaziyat bilan bog‘liq va tasodifiy hodisadir. Til esa ichki aloqalarning mujassamlangan tizimi bo‘lib, u o‘z mohiyatiga ko‘ra, doimiy, qat‘iy, o‘zgarmas hodisa sanaladi.

Til birliklari formal-semaktik jihatiga ko‘ra tizimga bo‘linadi. Nutqda til birliklari kommunikativ mazmun asosida o‘z vazifasini bajaradi. Til va nutq tushunchasini farqlash metodika uchun juda muhimdir.

Zamonaviy tilshunoslikda til deganda social ahamiyatiga ega bo‘lgan kommunikativ shifrni va u yoki bu jamiyat kishilari ongida mustahkamlangan bu koddan foydalanish haqidagi qoidalar tushuniladi.Boshqacha qilib aytganda, til bu aloqa uchun zarur va etarli bo‘lgan til vositalari tizimi va ulardan foydalanish qoidalaridan iboratdir. Nutq esa til tizimini ma‘lum nutqiy harakatlarda oydinlashuvidan yani u aloqa jarayonini ham, shu jarayon mahsuli bo‘lgan matnlarni ham o‘z ichiga oladi. Bunday farqni hisobga olish metodika uchun muhim ahamiyatga ega.

Akademik Shcherba. YA.B aytib o‘tganidek, tilni tom ma‘noda bilish til tizimini bilishnigina ta‘minlaydi, lekin u bu tizimdan muommala vositasi sifatida foydalanishga olib kelmaydi. Tildan amalni foydalanish uchun, yani nutqni o‘zlashtirish uchun til vositalari va ulardan foydalanish qoidalarinigina bilish emas, balki ularni nutqiy harakatlarda avtomatik ravishda qo‘lay bulish zarur. Yuqoridagilardan o‘qitish jarayonida faqat til vositalarini esda saqlash va ularni qo‘llash malakasini mustahkamlashni ko‘zda tutmay, muommalada mashq qilish, yani nutqiy harakatlarni amalga oshirish ham hisobga olinishi kerak degan xulosaga kelish mumkin.

Til va nutq tushunchalarini farq qilish asosida til va nutq birliklari ajratiladi. Fonemalar, morfemalar, so‘zlar va gaplar kabi birliklar til birliklari hisoblanadi.

Tilshunoslikning yangi sohasi hisoblangan matn tilshunosligini gapni emas, matnni nutq birligi sifatida qabul qilgan. Aytilgan gap yoki jumla matnning alohida ko‘rinishi deb qaraladi.

***

KOLLEJ TALABALARINING O‘QUV FAOLIYATI SAMARADORLIGINI

OSHIRISH YO‘LLARI.

G.M.Davlyatova, D.R.To‘xtasinova Farg‘ona politexnika instituti Xozirgi kunda mamlakatimizda ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar talabalar o‘quv faoliyatini tashkil etishga nisbatan yangicha yondashuv zarurligini ko‘rsatmoqda. Ta‘limga oid bilimlar targ‘ibotini kuchaytirish, uning samaradorligini oshirish,bu sohada izchil bilimni yaratish zaruriyati dolzarb masalalar sifatida qaralmoqda. Bugungi kunda talabalar o‘quv faoliyati zamonaviy – texnika va o‘quv jixozlari, malakali pedagog hodimlar bilan ta‘minlanmoqda. Bu esa, mazkur jarayonning samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. O‘quv va mutaxassislik fanlaridan Davlat ta‘lim standartlari, o‘quv dasturlari va darsliklarni ishlab chiqish kabi vazifalar amalga oshirildi. Navbatdagi vazifa kollejda muayyon o‘quv fanini o‘qitish samaradorligini oshirishdan iborat bo‘lib, uning yechimi sifatida talabalar o‘quv faoliyati samaradorligini oshirishning pedagogik asoslarini yaratish sohasida izlanishlar olib borish dolzarblik kasb etadi. Talabalar o‘quv faoliyatini tashkil etish, unig samaradorligin oshirish shuning uchun muhimki, bunda talabalar mustaqil faoliyat yuritishga tayyorlanishi, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga intilishi, kasbiy faoliyat yo‘nalishini qat‘iy belgilab oladilar. Kollej talabalarini o‘quv faoliyati quyidagi holatlarning qaror topishi uchun muayyan shart – sharoitlarni yaratishga xizmat qilishi lozim: ularda fanlarga oid bilimlarni egallashga bo‘lgan qiziqishning yuzaga kelishini ta‘minlash; ko‘nikma va malakalarini; mustaqil faolligini shakllantirish haqida rivojlantirish uchun zamin tayyorlash zarurdir. Kollej talabalarini o‘quv faoliyatini innovatsion, pedagogik, axborot va masofaviy o‘qitish texnologiyalari asosida tashkil etishga erishish, shakl, metod usul va vositalarning tanlanishiga e‘tibor berish muxim ahamiyatga ega. SHu orqali talabalarga bilim berish, kasbiy maxoratlarini shakllantirish va rivojlantirish mumkin. Axborotlar ko‘lami keskin oshgan bugungi kunda bilimlarni egallashga bo‘lgan e‘tibor kuchaymoqda,,Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonun hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi bu borada olib borilayotgan faoliyatning metodologik asosi sifatida muxim yo‘nalishlarni belgilab berdi. Biroq kollejda talabalar o‘quv faoliyatini tashkil etish da o‘z yechimini

kutayotgan muammolar mavjud, ular:

fanlarning mazmuni oliy ta‘lim muassasalari yo‘nalishi bilan bog‘liq bo‘lgan xususiyatlarni qamrab olmaganligi;

- fanlarning mazmunini belgilab beruvchi dastur va darsliklarning yetarli emasligi. Fanlarning mazmunini belgilab berishning nazariy – amaliy asoslarini aniqlash dolzarb vazifa. Ushbu muammoning ilmiy yechimi talabalar o‘quv faoliyati samaradorligini oshirishda muxim omil hisoblanadi;

- pedagoglarni chuqur bilim hamda pedagogik mahoratga yetarli darajada ega emasliklari. Bu talabalar o‘quv faoiliyati samaradorligini oshirish yo‘lidagi jiddiy muammo. SHuning uchun ham pedagogik bilimlarini oshirishga yo‘naltirilgan tadbirlarni muntazam tashkil etish lozim;

kollej talabalarida bilimlarni egallashda mustaqil faollikning yetishmasligi. Bu o‘z – o‘zidan mazkur jarayon samaradorligini oshirishga imkon bermaydi. Talabalar o‘quv faoliyati samaradorligini oshirishdagi mavjud muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish yo‘lidagi ishlarni amalga oshirish natijasida uning samaradorligini oshirish mumkin. Buning uchun fanlarning mazmuni, ularni o‘qitish shakli, vositalari va metodlarini aniqlash hamda amalga oshirish yo‘llarini belgilab olish zarur.

Kollejdagi mazkur muammolarni ilmiy – amaliy jixatdan xal qilish ko‘lamini aniqlash, ularni keltirib chiqarayotgan omillarni o‘rganish, taxlil etish bu vazifalarni yechish yo‘llarini ko‘rsatishni taqozo qilmoqda.

SHu maqsadda fanlarning mazmunini belgilash, samaradorligini oshirishda quyidagi vazifalarni amalga

oshirish lozim:

talabalar o‘quv faoliyatini tashkil etish, ularda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish;

mazkur faoliyatga pedagogik, axborot va masofaviy o‘qitish texnologiyalari hamda fan – texnika yutuqlarini joriy etish, ularning natijalari monitoringini olib borish, sifatini ta‘minlash, samaradorligini oshirish yo‘llari, shart – sharoitlari, omillari hamda bu jarayonni rivojlantirishga xizmat qiladigan faoliyatning shakl, metod va vositalaridan unumli foydalanish, pedagogik maxorat, uni shakllantirish mexanizmlari xususida ma‘lumot beradigan manbalar bilan tanishish.

Keyingi paytlarda kollej pedagoglari va mamlakatimiz olimlari tomonidan yaratilgan o‘quv – uslubiy qo‘llanma va majmualarda talabalar o‘quv faoliyati mohiyati, uni tashkil etish omillari, shart – sharoitlari, ularda ko‘nikma va malakalarni shikllantirishning tashkiliy shakl, metod va vositalariga alohida to‘xtalib o‘tildi. Ular kollej ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida pedagoglar uchun muxim manba bo‘lib, o‘z mohiyatiga ko‘ra talabalar o‘quv faoliyati samaradorligini oshirishning mavjud shart – sharoitlarini yoritishga xizmat qiladi. Ularda kollej talabalar o‘quv faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan asosiy omillar, uni mujassam tarzda tashkil etish, amalga oshirishga malakali, bilimli va hayotiy tajribaga ega bo‘lgan pedagoglarni jalb etish, bu jarayonda nazariya va amaliyot birligining qaror topishiga erishish lozimligini ta‘kidlab o‘tadilar. Talabalar o‘quv faoliyati fan dasturi asosida ularga bilim asoslarini o‘rgatishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayon bo‘lib, u talabalarning bilimlarni puxta egallashlari, ahamiyatini izoxlay olishi, to‘g‘ri tushunishi kabi sifatlarining shakllanishi bilan belgilanadi, bilimlarni mustaxkamlashi uchun sharoit yaratadi, amaliyotda qo‘llash ko‘nikma va malakalari shakllantiriladi.

Xozirda kollejda kasbiy maxoratlarni shakllantirish, ijodiy qobilyatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan talabalar o‘quv faoliyatini yagona tizim asosida tashkil etishga aloxida e‘tibor qaratilmoqda. Mazkur tizim doirasida ta‘lim muassasasida amalga oshiriladigan bu jarayon sifatini yaxshilash, uning samaradorligini oshirish alohida ahamiyat kasb etadi. SHunday ekan, kollejda talabalar o‘quv faoliyati samaradorligini oshirish imkoniyatini beruvchi shart – sharoitlarni yaratish, fanlar mazmunini hamda ularni o‘qitishning izchil tizimini ishlab chiqish, o‘quv – uslubiy qo‘llanmalar, majmualar va tavsiyanomalarni yaratish, pedagog o‘qituvchilarning pedagogik bilim va maxoratlarini muntazam oshirib borish, mazkur jarayonni tashkil etishda innovatsion – pedagogik, axborot va masofaviy o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish, mazkur sohada o‘zaro tajribalarning ommalashtirilishini yo‘lga qo‘yish, shu orqali talabalarda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish muximdir. Ilg‘or innovatsion pedagogik texnologiyani ta‘lim jarayoniga tadbig‘ini kuchaytirish kollejdagi dars va o‘quv mashg‘ulotlarining faqat yaxshi yoki a‘lo darajada amalga oshishini kafolatlaydi.

***

JAHON MAMLAKATLARI TA‘LIM TIZIMINI O‘ZIGA ХOS XUSUSIYATLARI

Muminova E.A Farg‘ona politexnika instituti Rivojlangan mamlakatlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshiradigan ko‘p sonli ilmiy muassasalar ishlab turibdi. Germaniyada ularning soni 2 mingdan ortiq. Frantsiya, AQSH, Yaponiyada ta‘lim-tarbiya nazariyasi muammolari bilan yuzlab davlat va xususiy tashkilotlar, universitetlar, pedagogik tadqiqot markazlari shug‘ullanmoqdalar.

Ular faoliyatini esa halqaro ta‘lim markazlari, masalan, AQSHda halqaro ta‘lim instituti muvofiqlashtirib bormoqda Ko‘pchiligining faoliyati o‘quv dasturini takomillashtirish va qayta ko‘rishga qaratilgan.

Frantsiya davlatining hozirgi davrida amal qilayotgan Ta‘lim hakidagi Qonun 1989 yil 10 iyulda qabul kqilingan bo‘lib, uning o‘zgartirilishiga ta‘lim strategiyasida ro‘y bergan o‘zgarishlar, mamlakatning ichki, tashqi siyosatidagi islohotlar, yuzaga kelgan iqtisodiy sharoitlar, chet el pedagogikasidagi ilg‘or tajribalarning mamlakat ta‘lim tizimlariga kirib kelishi, o‘quv predmetlaridagi integratsiyalar va boshqalar sabab bo‘ldi.

Frantsiyada ta‘limning asosiy maqsadi shaxsni har tomonlama kamol topishini ta‘minlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash, bozor munosabatlari sharoitida o‘quvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka o‘rgatish, shunga yarasha kasb-korga ega qilishdan iboratdir.

1961 yilda «Bosh yangi bazis» tamoyillari asosida AQSH o‘rta maktablarini isloh qilish boshlangan edi. Buning mohiyati shundaki, ingliz tili va adabiyoti (to‘rt yil), matematika (to‘rt yil), tabiiy bilimlar (uch yil), ijtimoiy fanlar (uch yil), kompьyuter texnikasi (yarim yil)kabilardan iborat besh yo‘nalishdagi majburiy ta‘lim joriy qilindi.

Barcha majburiy predmetlar tarkibiga yangi kurslar kiritildi. 1985 yildan e‘tiboran barcha yuqori bosqich kollejlarining 90 foizi shu besh bazisli tamoyillar asosidagi dasturlar bilan ish olib bormoqdalar.

Natija: majburiy tayyorgarlik bo‘yicha ta‘lim hajmi qisqardi, shu bilan bir qatorda dastur chuqurlashtirilib o‘rganiladigan kurslar hisobiga tig‘izlashdi.

80-yillardan boshlab Buyuk Britaniyada ham AQSHdagi singari o‘rganilishi majburiy bo‘lgan fanlar doirasi kengaytirildi. Ingliz tili va adabiyoti, matematika va tabiiy fanlar o‘quv setkasining yadrosini tashkil etadigan bo‘ldi. Qolgan predmetlarni tanlab olish o‘quvchilar va ota-onalar ixtiyoridadir.

«Yangi dunyo» ning pedagogik g‘oyalari Frantsiya va Germaniya ta‘limiga ham sezilarli ta‘sir etayotir. Germaniya to‘liqsiz o‘rta maktablarida asosiy predmetlar bilan bir qatorda tanlab olinadigan ximiya, fizika, chet tillari kiritilgan o‘quv dasturlari ham amalga oshirilayotir. Bu o‘quv dasturi tobora to‘liqsiz o‘rta maktab doirasidan chiqib, o‘rta maktablar va gimnaziyalarni ham qamrab olmoqda.

Frantsiya boshlang‘ich maktablarida ta‘lim mazmuni ona tili va adabiyoti hamda matematikadan iborat asosiy, tarix, geografiya, aholishunoslik, tabiiy fanlar, mehnat ta‘limi, jismoniy va estetik tarbiya kabi yordamchi predmetlarga bo‘linadi.

Yaponiya maktablari ikkinchi jahon urushidan keyinoq Amerika ta‘limi yo‘lidan bordi. Lekin shunga qaramay, bu ikki mamlakat o‘quv dasturida bir qator farqlar ko‘zga tashlanadi. Yaponiyada o‘quv dasturlari jiddiy murakkablashtirilgan, asosiy fanlar majmui ancha keng, bir qator yangi maxsus va fakulьtativ kurslar kiritilgan. Masalan, umumiy ta‘lim maktablarining yangi musiqa ta‘limi o‘quv dasturiga milliy va jahon mumtoz musiqasini o‘rganish ham kiritilgan.

Hozirgi paytlarda rivojlangan mamlakatlar o‘quv dasturiga integratsiyalashtirilgan kurslarni kiritish to‘la amalga oshirildi. Frantsiya maktablarida ularga 6-10 foiz, Buyuk Britaniya maktablarida 15 foiz o‘quv soatlari ajratildi.

Iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda mehnat ta‘limi hamda kasbga yo‘naltirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning eng e‘tiborga loyiqlari, shu ta‘lim 6o‘yicha o‘quv dasturlarini kengaytirish, professionalizmga yuz tutish, kuchli moddiy bazani barpo etish yo‘lidir. Har holda 1977 yilda AQSHda qabul qilingan «Mehnat faoliyatiga tayyorlash akti»ning asosiy g‘oyasi ham shunga qaratilgan. Umuman AQSHda bu masalaga munosabat jiddiy.

G‘arbiy Yevropada ham bu sohada o‘ziga xos yangi yo‘nalishlar paydo bo‘ldi. Masalan, Frantsiyada mehnat ta‘limiga ajratilgan o‘quv soatlari 1,5 barobar oshirildi. Buyuk Britaniyada «Mehnat ta‘limi va kasbga tayyorlash» aktiga (1973 yil) muvofiq maktablar bir qancha sohalar 6o‘yicha majburiy kasb-kor dasturini o‘zlashtirmoqdalar.

Mehnat ta‘limi bilan bir qatorda kasbga yo‘naltirish ishlari ham zamon talablariga hamohang takomillashmoqda.

Kasbga yo‘naltirish darslari barcha rivojlangan davlatlarda mavjud. Bunday darslarda mehnat olamidagi o‘zgarishlar va tendentsiyalar, kasb-kor soxibi bo‘lish imkoniyatlari ham o‘rgatiladi. Bunday darslarni fan o‘qituvchilari hamda maxsus kasbga yo‘naltirish ishlari bo‘yicha maslaxatchilar olib boradilar. Bulardan tashqari kasbga yo‘naltirish konsulьtatsiya punktlari ham mavjud bo‘lib, ular yuqori sinf o‘quvchilari va otaonalarga shu soxa bo‘yicha konsulьtatsiyalar tashkil etadilar. Bunday konsulьtatsiya punktlari maktablar tarkibiga kirmaydi. Ular xususiy, yoki mehnat birjalari tasarrufida bo‘ladi.

Maktablarda amalga oshirilayotgan islohotlar ta‘lim ishini tabaqalashtirish muammolarini keltirib chiqardi. Yevropa Iqtisodiy Hamjamiyatining 1983 yilda e‘tirof etishicha, ta‘limda ijtimoiy tengsizlik kayfiyati hukm surmoqda. Bunga pul to‘lab o‘qish, sinfda yoki kursda o‘quv kursini o‘zlashtira olmay ikkinchi yilga qolib ketish, imtihonlarni o‘ta talabchanlik asosida o‘tkazish sabab bo‘lmoqda.

Masalan, Frantsiya boshlang‘ich maktablari o‘quvchilarining teng yarmi, litseylar o‘quvchilarining 60 foizi fanlarni o‘zlashtira olmay takroriy o‘quv yiliga qolib ketmoqda. Ikkinchi yili o‘qishga ko‘p sonli imtihonlar ham sabab bo‘lmoqda. Bu mamlakatning boshlang‘ich va o‘rta maktablarida bolalar 650 ta imtihon va zachyotlar topshiradilar.

Yuqorida bayon qilinganlardan ko‘zda tutilgan maqsadlar:

— maktablarning insonparvarlik, umuminsoniylik yo‘nalishlarini kuchaytirish;

— o‘quvchi shaxsini shakllantirishning eng samarali yo‘llarini qidirib topish;

— tarbiyaning yangi formalarida — o‘quvchilar kengashi, maktab kengashlaridan, tarbiyaviy o‘yinlardan foydalanish;

— maktab o‘quv dasturlarini ixtisoslashtirish, fanlarning o‘zaro aloqasini mustahkamlash, takomillashtirish;

— maktabni mehnat, insoniy faoliyat bilan yaqinlashtirish kasbga yo‘naltirish ishlarini qayta tashkil etish;

— tabaqalashtirib o‘qitishni yo‘lga qo‘yish, maxsus o‘quv muassasalarini (ham talantlar, ham aqliy, jismoniy zaif o‘quvchilar uchun) rivojlantirish;

— yangi-yangi o‘quv texnik vositalarini ta‘limdagi salmog‘ini oshirish, o‘qituvchilar korpusida kompьyuter ta‘limini yo‘lga qo‘yish;

— sinf-dars tizimlarini zamonaviylashtirish, o‘quvchilar mustaqil ishlashlarini yo‘lga qo‘yish;

— pedagogik g‘oyalarini amalga oshirishda keng qamrovli eksperiment-tadqiqotlarni amalga oshirishdan iboratdir.

***

KASB-HUNAR KOLLEJLARIDA MAXSUS FANLARNI O‘QITISHDA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI

O.N.To‘ychieva Farg‘ona politexnika instituti Zamonaviy ta‘lim sharoitida kasb-hunar kollejlari o‘quvchilarining mustaqil ishlash faolligini oshirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish ilg‘or pedagogik texnologiyalaridan hamda yangi avlod o‘quv adabiyotlaridan foydalanishni talab etadi. SHuningdek bugungi kunda axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining kirib kelishi bilim uzatilishining yangi shakllari va vositalarini ishlab chiqishini taqazo etadi. Bunday shakllardan biri elektron ta‘lim zahiralari vositasida o‘qitishdir. Elektron ta‘lim zahiralari vositasida ta‘lim berish pedagogik adabiyotlarda kompyuterli o‘qitish texnologiyasi deb yuritiladi.

Kompyuterli o‘qitish texnologiyasining asosiy xususiyatlari va afzallik jihatlari quyidagilardan iborat:

— ushbu texnologiya ta‘lim oluvchining mustaqil fikrlashi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltiriladi;

— o‘qituvchi ta‘lim jarayonida maslahatchi sifatida qatnashadi;

— o‘qitish jarayonida axborot vositalari va zahiralari faol integratsiyasi ta‘minlanadi;

— o‘qishga qiziqish ortadi;

— ta‘lim olishning qulayligi va natijaviyligini oshadi;

— ta‘lim oluvchining mustaqil ishlash va izlanish malakalari shakllanadi.

Xorijiy tadqiqotchilar zamonaviy o‘qitish vositalarini qo‘llashda tizimli yondashuvni, ya‘ni o‘qituvchilarni sifatli tayyorlash va qayta tayyorlash hamda pedagogik texnologiyalar sohasidagi olimlar, pedagoglar va mutaxassislar bilan hamkorlikni rivojlantirishni tavsiya etadilar. I.G.Zaxarova fikricha, kompyuterli o‘qitishda har bir ta‘lim oluvchi ma‘lum bir vaqtda «virtual talaba» sharoitida bo‘ladi. Demak talabaning virtual muhitga ko‘nikib borishi ta‘minlanishi kerak.Kompyuterli o‘qitish texnologiyasini joriy etishda asosan elektron darsliklardan foylaniladi.

Elektron darsliklar iqtisodiy fanning mazmuni va mohiyatiga diqqatni jalb etgan holda ko‘p sondagi ma‘lumotlarni qarab chiqish va ko‘proq amaliy mashg‘ulotlarni bajarishga imkon yaratadi. Murakkab hisoblashlar va almashtirishlardan xalos etadi. O‘rganishning barcha bosqichlarida o‘z-o‘zini tekshirib ko‘rish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Elektron darslik tajribali o‘qituvchi vazifasini, cheklanmagan tushuntirishlarni, sanoqsiz takrorlashlarni, eslatishlarni taqdim etgan holda bajaradi.Elektron darslik

vositasida o‘qitishda quyidagi qulay imkoniyatlar yaratiladi:

— kompyuterli qo‘llab-quvvatlashlardan foydalangan holda, ta‘lim oluvchilar katta miqdordagi topshiriqlarni bajarishga ulguradilar, yechimlar va ularning grafik talqinini tahlil qilish uchun sarflanadigan vaqtni tejaydilar;

— kompyuter oldida mustaqil ish shaklida mashg‘ulot o‘tkazish imkonini beradi;

— ta‘lim oluvchilar bilimi tez va samarali nazoratdan o‘tkaziladi.

— o‘qituvchiga nazariy va amaliy mashg‘ulotlarda o‘zining xohishi bo‘yicha hajm jihatidan kichik, ammo tarkibi bo‘yicha o‘ta muhim bo‘lgan materiallarni yetkazishga, ta‘lim oluvchilarning auditoriya mashg‘ulotlari doirasidan tashqari o‘rganish mumkin bo‘lgan masalalarni yechishda mustaqil shug‘ullanishlariga sharoit yaratiladi;

— o‘qituvchini uy topshiriqlari, turli hisoblashlar va nazorat ishlarini tekshirishdek mashaqqatli mehnatdan ozod etadi;

— ta‘lim oluvchi bilan, ayniqsa, uy topshiriqlari va nazorat ishlari qismiga oid ishlashni individuallashtirish mumkin.

Kasb-hunar kollejlarida maxsus fanlarni elektron darsliklar vositasida o‘qitishning tashkiliy jihatlari borasida amaliyotdagi ahvol bilan tanishish va tadqiqot natijalarini tahlil qilish asosida kompyuterli o‘qitish

sohasida quyidagi muammolar mavjud, degan xulosaga keldik:

— bugungi kunda kasb-hunar kollejlarida butun o‘quv semestri davomida kompyuter sinflarida mashg‘ulotlar o‘tkazib bo‘lmaydi, lekin hamma guruh ta‘lim oluvchilari kompyuter sinflarida dars jadvaliga binoan 3-4 mashg‘ulotda qatnasha olishda teng imkoniyatlarga ega bo‘lishi kerak;

— har bir mashg‘ulot tarmoq standarti talablariga hamda maxsus fan dasturlariga mos holda uslubiy ishlanmalar bilan kompyuter sinfida yoki oddiy auditoriyada o‘tkazilishiga bog‘liq bo‘lmagan holda ta‘minlangan bo‘lishi (faqatgina uyga berilgan topshiriq va auditoriyada ko‘rilgan masala va savollar nisbati o‘zgaradi) lozim;

Elektron darsliklar vositasida o‘qitish asosan ta‘lim oluvchilarning kompyuter bilan ishlash bo‘yicha tayyorgarlik darajasiga va aqliy imkoniyatiga moslashtirilishi kerak. Elektron darsliklar vositasida o‘qitishni

takomillashtirish uchun quyidagi yo‘nalishlarga e‘tiborni qaratish kerak:

— qo‘shimcha elektron zahiralarni, ma‘lumotlar va kutubxonalarni yaratish, tarmoqdan axborotni izlashni ta‘minlovchi maxsus dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish ;

— o‘qituvchilarning o‘quv-uslubiy ishlarini takomillashtirish, internetdan foydalanish, axborot texnologiyalari va psixologiya sohalari bo‘yicha mutaxassislar bilan hamkorlikni o‘rnatish;

— elektron darslikni fan-texnika va texnologiyalarning so‘nggi yutuqlari bo‘yicha ma‘lumotlar bilan muntazam to‘ldirib borish;

— elektron darsliklar vositasida o‘qitishda ilg‘or pedagogik texnologiyalar va faol metodlarni qo‘llash;

— elektron darsliklar vositasida o‘qitish metodikasida bilimlarni baholash mezonlari muhim muammo hisoblanadi. Ushbu metodika asosan, mustaqil ta‘limga yo‘naltirilganligi sababli o‘qituvchilarning baholashni tashkil etishdagi faol va mas‘uliyatli ishtiroki talab etiladi. Chunki baholash jarayonida nafaqat testlar natijalari, balki o‘quvchilarning faolligi hamda mustaqil ishlash qobiliyati ham inobatga olinishi kerak.

— maxsus fanning o‘quv dasturi elektron darslik vositasida o‘qitish metodikasiga moslashtirish lozim;

Fikrimizcha, elektron darsliklar vositasida o‘qitishda axborot va o‘rgatuvchi texnologiyalarni qo‘llash uchun keng imkoniyat yaratiladi. SHuningdek, elektron zahiralar vositasida o‘qitish jarayonining samarali tashkil etilishi o‘quv maqsadlariga erishishni ta‘minlaydi. Yana shuni ta‘kidlash joizki, agar o‘qitish jarayoni yaxshi tashkil etilmasa, ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalari ham yetarlicha samara bermaydi.

***

TA‘LIM MUASSASALARIDA AUDITORIYADAN TASHQARI TARBIYAVIY

ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

O.N.To‘ychieva, Sh.Salimov Farg‘ona politexnika instituti O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy islohotlar yoshlarning, ayniqsa talaba-yoshlarning, yuksak ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalanishni taqozo qiladi.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashga katta o‘rin ajratilishi va ahamiyati, yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash bu dasturning asosiy maqsadlaridan biri ekanligi, ta‘lim va tarbiyaviy faoliyatni uyg‘unlashgan holda olib borishning samaradorligi yoritilgan.Ana shu maqsaddan kelib chiqqan xolda oliy o‘quv yurtlarida auditoriyadan tashqari ma‘naviy-marifiy tarbiya ishlarini takomillashtirish talabalar ongiga milliy istiqlol g‘oyasini singdirish, ularni barkamol mutaxassislar qilib tarbiyalash hamda ularda barkamol shaxs asoslarini shakllantirishning asosiy negizini tashkil etadi.

Chunki ma‘naviy ishlar jarayonida talabaning mehr-muruvati,adolat,to‘g‘rilik,sofdillik, vijdon, or-nomus, vatanparvarlik,go‘zallikni sevish,undan zavqlanish,yovuzlikka nafrat, iroda, matonat va shu kabi ko‘plab xislatlar, fazilatlar uzviy birlik,mushtarak holda shakllantirilsa,ma‘rifat-esa ularning ongiga muayyan bilimlar, g‘oyalar,e‘tiqod va iymon,axloq va odob normalarini singdiradi,ta‘lim-tarbiya ishlarini takomillashtiradi,milliy va umuminsoniy qadryatlarga sadoqat ruhini tarkib toptiradi.Tarbiya jarayonida talaba ijtimoiy-iqtisodiy tajribalarini chuqur o‘rganadi. SHunday qilib, ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya jarayonlari talaba qalbida insoniy fazilatlarni kamol toptirish bilan birga, hayot va turmush uchun zarur bo‘lgan iqtisodiy,siyosiy,madaniy bilimlar bo‘yicha to‘plagan tajribalarni o‘rganishga,undan saboq olish xususiyatlarini o‘rgatadi.Demak auditoriyadan tashqari,ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya ishlari ijtimoiyiqtisodiy,siyosiy-madaniy bilimlarni va talaba faolyatini samarodorligini oshirishda muhim ahamiyat kab etadi. Zero,ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya ishlarini amalga oshirishda professor-o‘qituvchilar bilan bir qatorda guruh murabbiylari, oliygoh, jamoa tashkilotlari,ota-onalar, mahalla, davlat va nodavlat jamg‘armalarining ishtiroki ta‘minlanadi.Tajriba va tadqiqotimiz natijalari shundan dalolat bermoqdaki, maqsadli, pedagogik nuqtai nazardan samarali tashkil etilgan auditoriyadan tashqari ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya ishlari talabayoshlarning fan asoslarini chuqur va mukammal o‘zlashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-siyosiy ma‘lumotlarni kengaytirish bilan birga, uning hayotga bo‘lgan munosabatini,o‘quv mashg‘ulotlarida olgan ma‘lumotlarni turmush va taraqqiyot hodisalari bilan taqqoslash tasavurlarini kengaytirishiga,mustaqil xulosa chiqarishga,topshiriqlarni aniq va mustahkam yakunlashga, yordam beradi.SHuningdek yoshlar faolligini oshirishga amaliy yordam ko‘rsatadi va ularning barkamol shaxsni shakllanishiga poydevor qo‘yadi.

Shunga ko‘ra ta‘lim muassasalarining professor-o‘qituvchilari,guruh murabbiylari va ma‘naviyma‘rifiy ishlar bo‘yicha mutasadilar talabalarni barkamol inson qilib tarbiyalash,ularda mustaqil dunyoqarash hamda barkamol shaxsni tashkil toptirish bilan birga,o‘quv mashg‘ulotlari jarayonida olgan bilim va ma‘lumotlarni chuqurlashtirish va bo‘sh vaqtlarni mazmunli,quvnoq o‘tkazishga,talabalarni mustaqillikka,faollikka o‘rgatish va yuksak ma‘naviy-axloqiy salohiyat,aqliy zakovatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan auditoriyadan tashqari ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya ishlarini kuchaytirishlari maqsadga muvofiqdir.Buning uchun ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarning ommaviy, jamoaviy, guruhiy, yakka tartibda (individual turi)dagi shakllaridan foydalanib, davra suhbatlari,bahs-munozara kechalari, fan haftaliklari, ma‘naviyat soatlari va kunlari,tarixiy,badiy obidalarga sayohat,hamda ilg‘or ishlab chiqarish korxonalariga sayohat,yosh havaskorlar ishtirokida Vatanimizning o‘tmishi buguni va ertasini tarannum etuvchi, mustaqillik ni ulug‘lovchi badiy-musiqiy kechalarni tashkil etish lozim.Ta‘lim muassasalarida bunday tadbirlar amalga oshirilmoqda, ammo ularni tashkillovchi mutaxassislarga ilmiy-pedagogik yondashuv,tashkiliy-metodik ma‘lumotlar yetishmayotganligi sababli ko‘pchilik holatlarda rasmiyatchilikka, qog‘ozbozlikka, mavhumlikka, yo‘l qo‘yish sodir etilmoqda. Bunday tadbirlar talaba yoshlarda ijtimoiy xayotga befarqlikni, kelajakda o‘z kasbiy faoliyatiga ma‘suliyatsizlik bilan qarashni yuzaga keltirishi tabiiy.

Belgilangan muammo bo‘yicha olib borgan kuzatishlarimiz quyidagi xulosalar uchun asos bo‘ldi:

Talaba-yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashda auditoriyadan tashqari tadbirlarlar katta imkoniyatlarga ega. Biroq hozirgi kunda bu imkoniyatlardan yetarli foydalanilmayapti. Bu imkoniyatlar tadbirlar rejasini, stsenariysini talaba-yoshlar ishtirokida tuzish va ishlab chiqish, amalga oshirish jarayonida namoyon bo‘ladi;

Ta‘lim tizimidagi ma‘naviy-axloqiy tarbiyaga oid tarbiyaviy tadbirlar talabalar guruhlariga qo‘yiladigan pedagogik tashxis natijalariga muvofiq tarzda rejalashtirilgan va o‘tkazilgan taqdirdagina ko‘zlangan natijalarni beradi; Auditoriyadan tashqari tadbirlarni rejalashtirish, tayyorlash va o‘tkazish bosqichlarining barchasida talabalarni keng jalb etish shu tadbirlarning tarbiyaviy ahamiyatini yanada oshiradi;

Auditoriyadan tashqari tadbirlarlarning tarbiyaviy rolini muttasil oshirib borish maqsadida talabayoshlarning shu tadbirlarga munosabatini tadbir o‘tkazishdan avval va tadbir o‘tkazilgandan keyin o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Bunday o‘rganish natijalarini keyingi tadbirlarni tayyorlash va o‘tkazish jarayonida, albatta, hisobga olish lozim; Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashga yo‘naltirilgan auditoriyadan tashqari tadbirlarlarni rejalashtirish va o‘tkazishda jahonda yuz berayotgan globallashuv jarayoni va ularning yoshlarimiz ma‘naviyati va axloqiga jiddiy ta‘sir o‘tkazayotganini yodda tutish zarur; Oliy o‘quv yurtlarida olib borilayotgan ma‘naviy-axloqiy tarbiya ishlarining markaziga milliy g‘oya targ‘ibotini qo‘yish va uning tarbiyaviy imkoniyatlaridan foydalanish tarbiya ishiga tizimlilik bag‘ishlaydi hamda ularning tarbiyaviy samaradorligini orttiradi;

Bizning fikrimizcha, auditoriyadan tashqari tadbirlarning samaradorligini oshirish uchun quyidagilarga

e‘tibor qaratish maqsadga muvofiqdir:

Auditoriyadan tashqari tadbirlarlarni rejalashtirish, tayyorlash, tashkil qilish, o‘tkazishga talabayoshlarni keng jalb qilish zarur. Mavzu tanlash, reja, stsenariy tayyorlash, tadbir o‘tadigan xonalarni jihozlash kabi yumushlarni talaba-yoshlarning o‘zlariga topshirish kerak; Oliy o‘quv yurtlarida ma‘naviyaxloqiy tarbiya samaradorligini oshirish maqsadida bu o‘quv yurtlarining madaniy-ma‘rifiy muassasalar bilan hamkorligini mustahkamlash lozim; Talabalar guruhlarida ma‘naviy-axloqiy xususiyatlarni aniqlashga qaratilgan pedagogik tashxis o‘tkazish hamda tarbiyaviy tadbirlarni pedagogik tashxis natijalarini hisobga olgan holda rejalashtirish zarur.

***

O‘RTA MAXSUS KASB-HUNAR KOLEJLARIDA CHET TILINI O‘QITISHNING SAMARALI

USULLARI

Qosimova F., Toirjonova M.

Farg‘ona Davlat Universiteti Biz bilamizki, ilm-fan sohasi hech qachon to‘xtab qoladigan jarayon emas. Har soat, har daqiqada yangilanib, o‘zgarib turadi. Chunki har yerda intilish, izlanish bor. Bugungi kunda xalqaro muloqot tillari orasida yetakchi o‘rinlarni egallayotgan ingliz tilini o‘rganish va shu tilni talaba, o‘quvchilarga samarali o‘rgatish asosiy vazifalardan biri bo‘lib qoldi. Bu tilni o‘rganishga mamlakatimiz tomonidan juda katta e‘tibor berilayotgani ham bejiz emas. Ta‘lim tizimida ingliz tilini o‘rganishda yangi pedagogik texnologiyalar va samarali usullardan foydalanish bu tilni o‘rganish jarayonini faqatgina soddalashtirib qolmay, balki o‘rganish jarayoni tezligini oshiradi ham. Prezidentimiz o‘zlarining Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch asarlarida: Agar O‘zbekistonimizni dunyoga tarannum etmoqchi, uning qadimiy tarixi va yorug‘ kelajagini ulug‘lamoqchi, uni avlodlar xotirasida boqiy saqlamoqchi bo‘lsak, avvalambor bo‘lajak buyuk yozuvchilarni, buyuk shoirlarni, buyuk ijodkorlarni tarbiyalashimiz kerak, deb bejiz aytmaganlar.

Uzluksiz ta‘limning asosiy bosqichlaridan biri bo‘lgan o‘rta maxsus kasb-hunar kollejlarida ingliz tili darslarini samarali o‘tish, talabalarga ma‘lumotlarni samarali yetkazishda pedagoglarning o‘rni beqiyos.

Buning uchun bir qancha interfaol usullardan foydalanish maqsadga muvofiq. Kasb-hunar kollejlarida soha bo‘yicha yetishib chiqayotgan talabalarda matnlar ustida ishlash va undan so‘ng shu matn ustida savol-javob usulini qo‘llash talabalarni shu tildagi nutqini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari darslarda video roliklar, lingofonlardan foydalanish nafaqat talabani dunyoqarashini kengaytiradi, balki uning chet tilidagi eshitish mahoratini oshiradi ham.

Ammo bunday videolar o‘tilayotgan mavzuga mos va qiziqarli bo‘lishi kerak. Yana sinfdan tashqari o‘qishni ham tashkil qilib talabalarga chet tilida multfilm, kinolar qo‘yib berib, so‘ng uni doira usulida muhokama qilish, taassurotlarini bayon qilishlari so‘zlashuv mahoratini oshishining eng samarali usullaridan biri deb o‘ylayman. Talabalarnig chet tilini o‘rganishdagi eng asosiy vazifasi bu shu tildagi lug‘at boyligini oshirishdir. Bu muammoni qo‘shimcha matn usulidan foydalanib bartaraf etish mumkin. Ya‘ni talabalar qo‘shimcha matnlar tarjima qilishlari va bu matnlar qiziqarli bo‘lishi ularning ishtiyoqini so‘ndirmaydi. Buning uchun internetdan foydalanish mumkin. U yerdan qiziqarli ma‘lumotlar, eng so‘nggi texnologiyalar kabi matnlarni tarjima qilishlari talabaning so‘z boyligi va dunyoqarashini oshiradi. Ingliz tiliga o‘qitishda yangi g‘oyalar, texnologiyalardan foydalanilgandagina rivojlanishga, taraqqiyotga erishish mumkin bo‘ladi. Mashg‘ulotlar jarayonida ularga amal qilinsa, yaxshi samara berishi shubhasizdir. Chet tili ta‘limida yangi pedagogik va informatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida darsni har tomonlama puxta tashkil etish, talabalar tomonidan bilim-ko‘nikmalarni o‘zlashtirishning samarali usullarini izlab topish, darsning sifati va samaradorligini ta‘minlovchi vositalarni qo‘llash talab etiladi.

Bularning hammasi talabalarning chet tilini o‘rganish qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni til o‘rganishga qiziqishini kuchaytirish, xotirasini mustahkamlash, o‘z bilimiga ishonch kabi ko‘nikmalarning shakllanishi, rivojlanib borishiga xizmat qiladi. Demak, texnologiyalarni joriy qilish, o‘qitish uslublarini davr talabiga javob berishini ta‘minlash pedagog-olimlarning kechiktirib bo‘lmas asosiy vazifalaridir. Mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish ham dolzarb ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Shunday ekan hech qachon izlnishdan to‘xtamay doimo olg‘a intilishimiz kerak.

***

ADAPTING EFL TECHNIQUES TO TEACHING COLLEGE STUDENTS

Kosimova F.X.

FerSU According to Dr. Howard Gardener7, a psychology professor at Harvard University "There are various effective methods of teaching students. They require instruction that addresses several learning attributes because of their individual personalities". He created eight categories of intelligences. These types of learning are verbal, mathematical, visual, kinesthetic and musical. Multiple intelligences also define emotional types such as interpersonal for those students who are extroverted and social, intrapersonal for students who study best by themselves and naturalistic for students who enjoy outdoors. We can use these

instructional methods from the idea of multiple intelligences to create activities for all students:

*Teach students verbally through literature activities, such as reading books. Initially choose books that only have a few words and gradually work up to longer manuscripts. Rhymes, silly words and puns quickly engage students. Provide students with opportunities to participate in drama activities, presentations and speeches. Give students paper and pencils to begin the scribbling that will eventually lead to writing.

Give drawing tools and paper to students to help them develop the fine motor skills that will help them with writing and reading.

*Teach math with manipulative such as counters and tan grams. Give students activities that emphasize patterns. Provide large beads and yarn to string, or pieces of colored and fabric to create quilts.

These activities help establish mathematical skills by showing the order and progression that is necessary for basic math functions such as addition and subtraction.

*Give students paper, markers, crayons, paints and other writing materials to express themselves through art. Use picture books with vivid hues to interest students in the topic of reading. Provide the students examples of famous artists in various disciplines such as sculpture, painting and textiles to inspire them in their art endeavors. Take students to art museums and galleries if you have the time and money.

*Provide students with the opportunity to exercise before class so they can be calm during instruction time. Give students the opportunity to show their strengths through outdoor games. Provide building blocks in the classroom for students to use their energy in a focused manner.

*Give students access to musical instruments to develop the rhythm and pattern skills that cross over to math and reading. Encourage students to join choir to develop social and cooperation skills.

Emotional intelligences *Give students opportunities to give presentations, be involved in drama and do community service by being a class helper. Students have the need to be social.

*Implement quiet areas with books, puzzles or games for students. Students need time to themselves.

*Provide students with books about animals and the environment. Students can thrive in the outdoors.

Binoculars, telescopes, observation journals and bug collection materials of jars and tweezers are useful. Ask students to record what they observe for reading skills and to quantify what they see in their environment for mathematics. Set up opportunities for students to raise plants in the classroom or to take care of an aquarium.

Dr. Howard Gardner, The theory of multiple intelligences, Northern Illinois, 1983 Since foreign language teaching is the requirement of the education in Uzbekistan today, I hope that this article will be beneficial and important for teachers of young learners of English. The methods and adapted activities can be helpful for their further teaching development.

***

КАСБ-ХУНАР КОЛЕЖЛАРИНИНГ ЎУВЧИЛАРИГА «ТИКУВ БУЮМЛАРИ

КОНСТРУКЦИЯСИ» ФАНИНИ ЎРГАТИШДА ИШБИЛАРМОНЛИК ЎЙИНЛАРИ

Г.Мирбобоева, Н.Ортиова Фарона политехника институти, Фарона тумани КХК.

Таълим жаранидаги ўувчининг фаоллиги, дидактиканинг асосий тамойилларидан бири бўлиб, келган ва шундай бўлиб олади. Ўувчининг фаоллиги максадли йуналтирилган бошарувчи педагогик таъсирлар ва педагогик мухитининг ташкил этиши натижасидир. Ўувчиларнинг фаоллигини таъминловчи ўкитиш технологияларидан бири педагогик ишбилармонлик уйини хисобланади.Уйин фаолиятига изииш Ўувчиларнинг ўз-ўзини ифода этиш, рубга чикариш каби эхтижларини ондирувчи, мусобаалашиш элементлари орали таъминланади. Педагогик ўйин ўитишнинг аник уйилган максадли ва унга тегишли педагогик натижа билан белгиланади.

Педагогик ўйинлар ўйин усулига кўра уйидагича тавсифланади: фанлар бўйича; сюжетли;

ишбилармонлик, имитацион. Касб-хунар таълим тизимида фойдаланадиган барча педагогик ўйинлар ўз мазмунига кўра ишбилармонлик ўйини хисобланади. Чунки улар махсус ўув фани доирасида ишлаб чикарилади. Касб-хунар таълим тизимида ўлланиладиган ишбилармонлик ўйинлари педагогик ўйинларнинг барча таркибий исмларини ўз ичига олади. Касб-унар таълим тизимидаги педагогик ўйинлар янги ўув материалини ўзлаштиришга ва мустакамлашга, ўувчининг ижодий обилиятини ривожлантирувчи, кўникмаларини шакллантирувчи масалалар мажмуаларини ечишга аратилади, ўувчиларга турли холатларда ўув материалини тушуниб етиш ва урганиш имконини беради. Тикув буюмлари конструкцияси махсус фани бўйича ишбилармонлик ўйини технологиялари уч босичдан иборат бўлади, уларга ўйинни тайрлаш,ўтказиш,тахлил босичилари киради. Асосий савол ки муаммо янги констукциядаги буюм конструкциясини яратиш.Ўйинни тайрлаш босич ўз навбатида икки исмдан иборат: ўйинни ишлаб чииш, ўйинга кириш. Ўйинни ишлаб чииш – ўйин сценарийсини ишлаб чииш, йўриномалар тузиш ва моддий таъминотни таъминлашни ўз ичига олади. Ишбилармонлик ўйини сценарийси уйидагилардан иборат: ўув масади; ўйин вазифаси, ўрганиладиган муаммо тафсилоти; вазиятнинг тафсилоти ва иштирок этувчиларнинг тавсифи. Ўйинга киритиш уйидагиларни ўз ичига олади: гурух шакиллантириш;машулотларнинг бош масадини ифодалаш; муаммо ва вазиятларни вужудга келтириш; ўйин регламентини ўрнатиш; материаллар, йўриномалар, оидалар ва кўрсатмалар тўпламни таратиш; маслахат бериш. Ўйинни ўтказиш босичи. Бу босич-гурух билан вазиятни барпо этиш ишлари ва гурухлараро мунозарадан иборат. Иштирокчиларнинг хар бир гурухи ўзларининг янги конструкциядаги буюмларини тавсия этишиб уларни химоя илишади.Боша гурух аъзолари уларни янги конструкциядаги буюмларини уйидаги кўринишлар орали тахлил ва танид илишади: гурухдаги иш мазмунига кўра; янгиликка нисбатан муносабатига кўра; ижтимоийпсихологик холатига кўра; етакчи, хурмат илинувчи, абул илувчи, мустаил, абул иладиган, рад этувчи.

Ўйин натижалари тахлил этиш босичи уйидагиларни ўз ичига олади: таризчиларнинг чиишлари, фикрлар алмашинуви иштрокчиларнинг ўз арорлари ва хулосаларини химоя илиши ва якун ясаш.

***

ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТИЗИМИДА

ЧЕТ ЭЛ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРИ

Турсуналиев И., Турсунов Д.

Фарона политехника институти Педагогик технология каби мураккаб объектни тавсифлаш учун унинг асосий хусусиятларини ажратиб кўрсатиш лозим.

Тизимлилик. ар андай технологиянинг муим хусусияти унинг тизимлилигида намон бўлади. Яъни, у кўпгина ани ташкилий исмлар бирлигида ифодаланиб, ушбу компонентлар уйунлигида мавжуд бўлмаган интеграл хусусият ва сифатларда намон бўлади.

Мажмуавийлик. Кўп омиллилик ва педагогик жаранларнинг мазмунан турли туманлиги педагогик технологиянинг мажмуавийлигини талаб илади, бунда марказлаштириш ва барча компонентларнинг ўзаро алоадорлигини таъмин этиш этижи мавжуд бўлади.

Яхлитлилик. Педагогик технологияда яхлитлик – ўзига хос унсурлар мавжудлиги баробарида, унда умумий интегратив хусусиятнинг намон бўлишида кўринади.

Илмийлик. Педагогик технология педагогик муаммонинг илмий асосланган ечими сифатида талил ва тажрибани ўллаш, консертуаллик,башорат илиш ва боша сифатларни ўз ичига олади амда фан ва амалитнинг ютулари, ўтмиш тажрибаларнинг анъанавий компонентлари уйунлиги, жамият тараити натижалари, ижтимоий гуманизация, гуманизация ва демократияни ифодалайди.

Концептуаллик. Педагогик жаран ар ачон глобал масадлар таъсирида амалга оширилади, улар эса фаолиятни ташкил этувчи педагогик жаран, оя, тамойилни ўзида ифодаловчи арашлар тизимидан иборат бўлади.

Педагогик технологиянинг тизимлилик хусусияти унинг илмийлик, жаранлилик, хаттихаракатли ва формал-тавсифий жиатлари билан бирликда намон бўлади.

Aкaдeмик В.П. Бeспaлкoнинг ўув-тaрбия жaрaнини бoшaриш турлaригa oид уйидaги пeдaгoгик тexнoлoгиялaр тaснифи тaдим этилгaн. Унинг тaснифи бўйичa, ўитувчи вa ўувчининг ўзaрo фaoлияти (бoшaрув) бoшбoшдo (ўувчи фaoлияти нaзoрaт этилмaйдигaн вa тўрилaнмaйдигaн), дaврий (нaзoрaтли, ўзaрo вa ўз-ўзини нaзoрaт илувчaн), «тaртибсиз» (фрoнтaл) aмдa йўнaлтирилгaн (индивидуaл) вa ниoят, ўл мeнaти билaн (вeрбaл), aвтoмaтлaшгaн (ўув вoситaлaри рдaмидa) бўлиши мумкин. Шунингдeк, бундa ўзaрo тaъсир йўнaлишини (ўитувчиўувчи, ўувчиўитувчи, ўувчи ўувчи, ўитувчисинф, ўитувчикичик гуру (синф ичидaги), ўувчисинф, синфўувчи; китoб ки кoмпьютeр субъeкт сифaтидa нaмoн бўлиши мумкин) aм нaзaрдa тутмo зaрур.

В.П.

Бeспaлькo тoмoнидaн тaдим этилгaн пeдaгoг вa ўувчи фaoлияти, улaрнинг тaълимтaрбия жaрaнининг бaрчa кўринишлaридaги ўзaрo тaъсири билaн бoли билиш фaoлиятини бoшaриш вa нaзoрaт илиш турлaригa oид пeдaгoгик тизим тaснифидa уйидaги пeдaгoгик тexнoлoгия турлaри нaзaрдa тутилгaн:

• aнъaнaвий мумтoз, мaърузa aсoсидa синф-дaрс тизимидa ўитиш (бoшaриш, oчи, тaрo, ўл мeнaти, ўитувчи-синф);

• ўув китoби рдaмидa aмaлгa oширилaдигaн зaмoнaвий aнъaнaвий ўитиш (дaврий, йўнaлтирилгaн, ўл мeнaти, китoб (ўувчи) - мустaил иш;

• aнъaнaвий мумтoз тaълим (мaърузa, мустaил иш);

• aудиoвизуaл тexникa вoситaлaри, китoб, мaърузa вoситaсидa ўитиш (дaврий, тaрo, aвтoмaтлaштирилгaн; ўитувчи(синф) -зaмoнaвий aнъaнaвий ўитиш;

•«кичик гуру» тизими (дaврий, тaрo, ўл мeнaти, aвтoмaтлaштириш; ўитувчи(кичик гуру) - жaмoaвий, гурули, тaълим вa тaрбиянинг тaбaaлaшгaн усуллaри;

• «мaслaaтчи» тизими (oчи, йўнaлтирилгaн, ўл мeнaти: ўитувчи (ўувчи) - тeскaри aлoaгa эгa бўлмaгaн индивидуaл мaслaaт;

• «Рeпeтитoр» тизими (дaврий, йўнaлтирилгaн, ўл мeнaти, aвтoмaт-лaштириш: ўитувчи (ўувчи) - индивидуaл ўитиш вa тaрбиялaш;

• кoмпютeрли ўитиш (дaврий, йўнaлтирилгaн, aвтoмaтлaштирилгaн: кoмпютeр (ўувчи);

• дaстур рдaмидa ки дaстурлaштирилгaн, ўитиш (дaврий, йўнaлтирилгaн, aвтoмaтлaштирилгaн: ўитувчи, кoмпьютeр (ўувчи), aввaлдaн тузилгaн дaстур aсoсидa «шaxсгa йўнaлтирилгaн яккa тaълим»;

• V.P.Beспaлкoнинг тaснифидa учрaмaйдигaн ўз-ўзини бoшaриш (мустaил иш, ўз-ўзигa тaълим бeриш, ўз-ўзини тaрбиялaш)ни aм тaъкидлaш лoзим;

• ўувчилaрнинг ўз фaoлиятини oнгли бoшaриши, ўзaрo бoшaриш (жуфтликдaги мунoсaбaт) вa oммaвий кoммуникaтив вoситaлaр рдaмидa бoшaриш (OKВ);

• вa ниoят, пeдaгoгик жaмoaни, муaссaсaни, тaълим oбъeктлaрини мaъмурий бoшaриш тexнoлoгиялaри aм aлoидa ўрин тутaди.

Aмaлитдa ушбу «мoнoдидaктик» тизимлaрнинг турли кoмбинaциялaри oришмaлaри ўллaнилaди. уйида интерфаол таълим усулларининг Тармолар (кластер) интерфаол технологиясига тўхталамиз. «Тармолар» интерфаол методи – ўувчи (талаба)ни мантиий фикрлаш, умумий фикр доирасини кенгайтириш, мустаил равишда адабитлардан фойдаланишга ўргатишга аратилган. Фикрлашнинг тармоланиши – бу педагогик стратегия бўлиб, у ўувчи (талаба)ларнинг бир мавзуни чуур ўрганишларига рдам бериб, уларни мавзуга тааллули тушунчага ки ани фикрни эркин ва ани равишда маълум кетма-кетлик билан узвий боланган олда тармоланишларига ўргатади.

Мазкур интерфаол метод билан бир мавзуни чуур ўрганишдан аввал ўувчиларнинг фикрлаш фаолиятини жадаллаштириш амда кенгайтириш учун хизмат илиш мумкин.

Шунингдек, ўтилган мавзуни мустакамлаш, яхши ўзлаштириш, умумлаштириш амда ўувчи (талаба)ларни ушбу мавзу бўйича тасаввурларини чизма шаклда ифодалашга ундайди. «Кластер» методи рдамида ўзлаштирилган билимларни мустакамлаш уйидагича амалга оширилади: Ўувчи (талаба)лар гуруларга бўлинадилар ва уларга белгиланган ват ичида мавзу бўйича андай тушунчаларни ўзлаштирган бўлсалар, уларни оозга зиш вазифаси топширилади. Вазифани бажариш жаранида фикрларнинг тўри ки нотўрилигига аамият бермаслик, нимани ўйлаган бўлса, шуни зиб бориш талаб этилади.

Ёзувнинг техник (орфографик, мантиий ва.к.) жиатларига эътибор бермаслик айтиб ўтилади. Фикрлар тугагандан кейин гуру аъзолари тушунчаларни мантиий жиатдан бирбирига болаб чиадилар. Ўрта махсус касб-хунар таълими учун педагогик кадрларни тайрлаш тизимида янги педагогиик технологияларни жорий этиш максадида, келтириб ўтилган ушбу Кластер методидан фойдаланиш таълим тизимида юкори савияли кадрларни тайрлаш учун хизмат килади.

***

ЎУВЧИЛАР БИЛИМИНИ АНИЛАШДА ТЕСТЛИ НАЗОРАТНИНГ ААМИЯТИ ВА ТЕСТ

ТОПШИРИЛАРИ ТУЗИШ ОИДАЛАРИ.

Ибрагимов А.А.

Фарона политехника институти Кейинги йилларда ўувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини текширишнинг методлари, шакллари амда воситаларини такомиллаштириш бўйича педагогика амалитида анча ишлар илинди. Шулардан бири билимларни тест рдамида текширишдир. Ўувчилар билимини текширишдан масад – уларни ўзлаштириш даражасини анилашдир. Тестли назорат билимларни анилашда яхши натижа беради, лекин тафаккур жаранини кузатишга монелик илади, бунинг учун боша усуллардан – зма иш, мунозаралар, ишлаб чиариш вазиятларини тахлил илиш амда мулоотлардан фойдаланиш керак. Лекин шу билан бирга билимларни тестли назорат илиш таълим жаранини бошариш имконини кенгайтиради. Тестларни ўллаш ўувчиларнинг амалий обилияти ва хотирасини ривожлантиради.

Ўзбекистонда педагогик тестлар биринчи марта 1992-йилда кенг миисда ўлланилди, шу йили Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг фармонига мувофи оилй ўув юртлари абитурентлари учун тест синовлари ўтказилди. Кейинчалик талабалар билим доирасини анилашнинг холисона усули бўлган педагогик тест синовлари таълим тизимида давлат миисида ўллаб увватланди.

Тест усулининг афзалликлари.

1. Малакали равишда тузилган педагогик тест холисона ўлчов воситаси бўлиб, назорат олиб боратган шахсга боли бўлмайди.

2. Тест ўув материалининг барча асосий моиятини ўз ичига олиши мумкин, таълим натижаларини баолашнинг тест усули билимни ани ва тўри баолайди, бунда баолашнинг кўрсаткич даражаси олдиндан белгиланади ва ўувчилар учун умумий бўлади.

3. Тест синовлари кенг амровли бўлиб, иса ват ичида маълум бир ўув фанини ўзлаштиришини умумий равишда назорат илиш имконини беради, бунда куч ва воситалар кам сарфланади.

Тест усулининг камчиликлари.

1. Тест синовларининг кўпгина шакллари ўувчини мустаил равишда жавобларни тайрлаш тажрибасидан махрум этади. Ўитувчи билан ўувчи ўртасида жонли мулоот бўлмайди, ўувчи ўз фикрини озаки бан илиш малакасини эгаллаш имконига эга бўлмайди.

2. Тест синовларида ўувчининг психологик фаолияти эркин шаклдаги жавоблардан фарланади, ўувчининг индивидуал томонлари, ал заковати дастурдан ташари бўлган билим ва кўникмаларини намон этиш имкони йў.

3. Сифатли тест тузиш анча мураккабдир.

Агар тест тўри ташкил этилса, у талабалар билимини холисона бахолаш имконини беради, чунки бу бао ўитувчи шахсига боли бўлмайди. Тўри бажарилган тест топширилари маълум ўлчов даржаси асосида бахоланади. Шунинг учун ам тест топширилари ани ва холисона педагогик баолаш воситаси дейилади. Аммо фаат малакали равишда тузилган сифатли, илмий талабларга асосланган тестгина ана шундай бахолаш имконини беради.

Тест топшириларининг шакллари.

Тест топшириларининг мазмунига кўра, одатда педагогик тестларнинг 4 хил шакли кўпро ўлланилади: пи тест, очи тест, мосликка ва изчиликка оид тестлар.

Ёпи тест- тест шарти савол ки вазифа, топшири ва иса жавоблардан иборат тузилиб, кўпинча жавоблардан биттаси тўри, олганлари тўри жавобга ўхшашро бўлади. Ёпи тестда бир неча тўри жавоб ам бўлиши мумкин. Ёпи тест деб аталишининг боиси шундаки, текширилувчи ўйилган саволга ўз жавобини бера олмайди, у тестда келтирилган жавоблардан бирини танлаши, белгилаши мумкин.

Очи тест-ўувчи ўз оишига кўра жавоб бериш имкониятини яратади. Очи тестлар, одатда битта асосий сўз ки сўзлар туширилиб олдирилган жумладир.

Мосликка доир тестларнинг моияти шундан иборатки, ар бир нарса (ходиса)нинг исмлари, хусусиятлари, белгилари ўзига мос келишини анилаш зарур.

Изчиликка доир педагогик тест топширилари турли аракатлар, фикр юритишларда изчиллик мавжудлигини анилаш, текшириш учун ишлатилади.

***

ЎУВ ЖАРАЁНИДАГИ ЧИЗМА ФАЙЛЛАРНИНГ МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АХАМИЯТИ.

афуров А.М.

Фарона политехника институти Лойихалаш жаранинида деталнинг шаклини лойихаловчи яратиб олади. Автоматлаштирилган лойихалашнинг дастурий таминоти бу оддий ва жаранни соддалаштириш хисобланади.

CAD тизими икки гурухга бўлинади:

чизмаларни автоматлаштирилган йииш тизими-бу икки ўлчамли мухитда лойихаловчини тасаввурини шакллантириш, геометрик моделлаштириш- шаклни уч ўлчамда шакллантириш.

Геометрик моделлаштириш бу шаклни олишда оддийликдан мураккаблашиб боришини енгиллатиш учун хизмат илади.

Яни шаклнинг ани бир ўлчам асосида унинг холатини шакллантиришдир. Деталнинг шаклини тасаввурий холатини шакллантириш анча улай бўлиб, унда деталнинг тасаввур илиб бўлмайдиган юзаларини олиш унинг асосида хатоларни тузатиш, ўзгартиришларни киритиш мумкин бўлади.

Машинасозлик деталларини лойихалаш жаранлари автоматлаштириш усулларини ва лойиха ечимини танлаш, ишлаб-чиариш жаранларини режалаштириш ва оператив бошариш йўлларини билиш, республикамиз машинасозлик ишлаб-чиаришдаги ўрни ва ижтимоий-итисодий ислохотлар натижаларини амрайди.

Талабаларнинг дарс машулотларида асосан чизмаларни моделлаштириш тасавурларини бойитиб, конструкторлик ишларини янада енгиллаштирмода. Деталларнинг икки ўлчамли холати ва уч ўлчамли шакли билан янада тушунарли бўлмода.

Бази бир шакли жихатидан мураккаб бўлган юзаларни олишда моделлаштириш жуда осон ечим топади.

Машинасозлик технологияси ва автоматлаштириш йўналишида талим олатган талабаларнинг курс ишларида, битирув малакавий ишларининг график (чизма) исминг лойиха ишларида моделлаштириш анча улайлик яратади.

***

ЎРТА МАХСУС ВА КАСБ-ХУНАР ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДА КИМЁ ФАНИНИ ЎИТИШДА

ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ САМАРАЛИ ЎЛЛАШ

Н.Н.Маматалиев Фарона политехника институти Президентимизнинг 1997 йил 6 октябрь ПФ-1869-сонли Таълим-тарбия ва кадрлар тайрлаш тизимини тубдан исло илиш, баркамол авлодни вояга етказиш тўрисидаги фармони, 2003 йил 1 июлдаги ПФ-3272-сонли Истиболли ш педагог ва илмий кадрлар малакасини ошириш ва тажриба алмашув тизимини такомиллаштириш тўрисидаги фармони юзасидан таълим тизимини тубдан исло илиш борасида малакали кадрларларни етиштиришда жахон амалитида ўрин тутган юори технологиялардан самарали фойдаланиш ва илмий изланишларга катта эътибор аратилган.

озирги кунда мамлакатимиздаги барча таълим муассасалари етарлича моддий техника базаларига эга бўлиб, замонавий асбоб-ускуналар билан таъминланган. Бакалавриат негизида ўртамахсус касб-хунар таълими асосида етиштирилган кадрлар турар экан, бу кадрларнинг давлат таълим стандартида белгиланган талабларга жавоб бериши учун академик лицей ва касб-унар коллежлари зиммасига улкан вазифалар юклатилган. Бу эса академик лицей ва касб-унар коллежи педагогларининг белгиланган ват мобайнида ўувчиларга етарли билим беришлари учун ўз устида кўп ишлашни, замонавий ахборот технологияларидан самарали, амда педагогик технологиялардан ўринли фойдаланишни, сўнгги фан ва илмий янгиликлардан воиф бўлиш, интернет билан малакали ишлашни талаб илади.

Педагоглар олдига ўувчиларни тарбиялаш, вояга етказиш ва юори малакали касб-унар эгалари этиб етиштиришда маъсулиятли вазифалар уйилмода. Замонавий кадрлар тайрлаш ва фанларни бугунги кун талаблари асосида ўитиш учун таълимда янги педагогик технология усулларини ўллашни таозо этади. Айниса, Кадрлар тайрлаш миллий дастурининг иккинчи босичидаги сифат муаммоларини ижобий ал этишда, таълим тизимини жаон андозалари даражасига кўтаришда янги педагогик технологиялар асосий мезонлардан бири этиб белгиланган.

Дарс учун уйилган асосий масадга эришиш учун мавзуни тушунтириш жаранида мотивацияни тўри танлаш, ани, атий мисоллар ва далиллар келтириш, таълимий техникалардан тўри фойдаланиш зарур. Мисол учун ким фанига киришда Ўзбекистонда ким саноати корхоналарининг ривожланишида ким фанининг ўрнини тушунтиришда Кластер, Муаммоли ўитиш, кимнинг асосий онун ва тушунчаларини тушунтиришда Тармо, Нима учун?, моддаларнинг физик-кимвий хоссаларини тушунтиришда Венн диаграммаси, Серли раамлар, атроф-мухит экологиясига ким саноати корхоналарининг таъсирини ўрганишда Кейс технологиялари яхши натижа берган.

Ким фанидан лаборатория машулотларида эса асосан Блиц ва Инсерт жадвалидан фойдаланиш яхши самара бериши синовдан ўтказилган. Кимвий тажрибалар кўргазмалиликни талаб илади, биро ўтказиб бўлмайдиган тажрибаларни компьютер технологиялари воситасида тушунтириш зарур исобланади. озирги кунда ахборот воситаларининг жадал ривожланиши натижасида мавзу тушунтириш учун интернет тармоидан кўплаб модел, тажриба, анимацияларни юклаб олиб олиб фойдаланиш мумкин. Шунингдек, озирги кунда ўувчиларнинг замонавий ахборот технологияларига изииши бунга кўмак бўлади.

***

КАСБ-ХУНАР КОЛЛЕЖЛАРИДА МАОРАТЛИ МАЪРУЗА ЎКИШ МУАММОЛАРИ

ЕЧИМИ Хурсанов Б.Ж.,Жўраўзиева Д.Б.

Фарона политехника институти Президентимиз маърузаларида касб-хунар коллежлари ўувчиларини билим олиш даражаси ва сифат кўрсатгичи республикамизнинг ижтимоий – итисодий ривожланишида асосий устивор йўналиши эканлиги кўп марта айтилган.

Таълим сохасидаги сифат кўрсатгичи бугунги ўувчини юори билимли кадр бўлиб иктисодитимизни ривожлантиришда жаон андозалари талабига жавоб бера оладиган бўлиб етишишидир.

Касб-хунар коллежларида таълим сифат кўрсаткичи аввало нималарга боли деганда мен биринчидан ўитувчининг дарс ўтиш маоратига, санъатига ва сифатига боли деган бўлардим.

анчалик инновацион педогогик технологияларга асосланган кўргазмали техника воситаларини ишлатманг, маъруза ўитган ўитувчи уларни бошара олмаса, зарурий адабитлар бўлмаса, илор илмий педогогик услублардан бехабар бўлса ки ўитувчи маъруза ўишдан олдин, аввало рухий томондан ўзини тетик ва юори кайфиятда, хамда ўитган маърузаси сермазмун ва изиарли бўлмаса ўзи сезмаган холда талабалар диатини торта олмайди, ўзлаштириш паст бўлаверади.

Шунингдек ўитувчи жахон ва республикамиздаги кундалик ахборот ва воеалардан хабардор бўлмои, маънавий сисий, итисодий йўналишларда бўлатган ўзгаришларни, халимизнинг турмуш шароитини яхшиланишига аратилган давлат сисатини мукаммал билмои керак. Чунки, сизга термулиб ўтирган хар бир ўувчи талабадан бундай саволларни бўлиши табиий.

Шуни билингки, талаба сизни на фаат маъруза ўиш маоратингизга олаверса, сиздаги барча билимлардан ай даражада хабардор эканлигингизга араб сизга нисбатан бахо беради. Шунга араб, уни этибори ошади, маъруза мавзусини изииб тинглайди ва ўзлаштириши юори бўлади.

Юртбошимиз 2014 йилнинг асосий якунлари ва 2015-йилнинг устувор йуналишларига багишланган Вазирлар Махкамасининг мажлисида олий ва ўрта махсус таьлим сохасидаги ходимлар олдига юксак вазифаларини айтиб ўтди. Шулардан энг ахамиятлиси малакали ўитувчиларни танлаш ва мутахасислар савиясини жахон талабига жавоб беришлигига айта эътибор бериш зарурлигига алохида уру берди. Дархаиат, бугунги илмий – услубий ишларимизда бан этиладиган масалалар шу йўналишга баишланмода.

Касб-хунар коллежларида таълим олатган ўувчиларни янада сифатли билим сохиби бўлиши учун нималарга эътибор беришимиз керак деган савол бизнинг иш фаолиятимизни мазмунидир, бундай юксак устивор вазифа аввало ўитувчи зиммасига юкланади.

Шу сабабдан кўп йиллик педагогик тажрибамиз билан фикр алмашмочимиз. Ўитувчилик хам бир актерлик роли, маорат, санъат, у нозик дид, юксак маданият ва алб сохиби бўлишни талаб этади.

Боша сўз билан айтганда мохир, унда тума ўитувчи санъатига хос талант бўлмаса ўувчи, талаба ўтилган дарсдан ониарли кайфиятда чимайди.

Шундай экан, хар бир ўув юрти олдидаги асосий муаммо янги инновацион технологияларни мохирлик билан ўллай оладиган ўз касбини севадиган кадрлар танлашдан иборатдир. Коллеж ўувчиларини маъруза ўилгандан кейинги ўзлаштириш кўрсатгичларини кўриб чикамиз.

Маъруза ўишнинг турлари жуда кўп. Шулардан бир неча турини тахлил илайлик.

1. Ўитувчи ўувчилар олдига кириб уларни тинчлантирмасдан рўйхат илиб ва секин ўз конспектини очиб ўиб бериш. Бундай шароитда 60-75% талаба ўз фикри ва хали билан сизга араб ўтиради, айримлари зади, аммо дарс тамом бўлгандан кейин уларнинг ўзлаштириши 30-40% дан ошмайди.

Бир йилдан кейин эса талаба дида маърузанинг 20% гина олади.

2. Юоридаги усулга кўра ўилади. Ўитувчи ўз конспектига онда- сонда арайди, ўувчи,талабаларга кўпинча ора ўгирилган холда доскага зиб, чизиб тушунтиради. Уларни тинч ва эътибор билан маърузани тинглатганларини сезмайди, сезса хам огохлантирмайди. Бундай ўилган маъруза талаба онгида 50-55% гача олиши мумкин. Бир йилдан кейин эса 20-25% маъруза мазмуни эсида олади.

3. Маъруза юори савияда конспектга умуман арамаган холда, ўитувчи ўз сўзи билан, ўувчи,талабалар нигохида, эътиборида ўиса ўзлаштириш даражаси 70-75% гача, бир йилдан кейин 40-45% эсида олади.

4. Эндиги усулда ўилатган маъруза мазмунан бой, инновацион технология усулларга асосланган илор педогогик технология тизимларни ўллаш, кўргазма ва плакатлардан фойдаланиш, ўилатган хона ахборот коммуникация технологияларини ўллашга ва кўрсатишга мослашган жихозлар ўрнатилган бўлса, маъруза мазмуни эса анимацион фильм ва тасвирлар билан эркин холатда тушунтириб бошарилса ўзлаштиришни 80- 85% кўтарса бўлади. Бир йилдан кейин эса талаба хотирасида 60-65% олиши мумкин.

5. Тўртинчи усулни янада мазмунан бойитиб юори савияда ўилган маърузани тажриба ва амалий ишлар билан бошариб бажарилса талабаларнинг бир кундан кейинги эслаб олиш даражаси сал кам 100% га кўтарилиши мумкин. Бир йилдан кейинги сухбат натижалари эса мавзуни ўзлаштириш 85% дан кам бўлмайди. Умуман олганда, минбарга чииб ки кафедрадан тингловчиларни эътиборини тортиб, улар фикрини ром эта олдингизми демак сиз етилган маъруза ўийдиган ўитувчи даражасига эришдингиз.

***

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА МОДУЛЛИ ЁНДОШУВНИНГ ДОЛЗАБЛИГИ

Мамажанов Ж.

Фарона политехника институти Ўзбекистоннинг буюк келажагини яратишда, уни жаоннинг ривожланган мамлакатлари даражасига эришишида эволюцион ривожланиш йўли танлангани, ўзбек халига хос, тарихан арор топган умуминсоний ва миллий адриятлар, урф-одатлар, анъаналар, ахлоий сифатлар ва фазилатлар ўл келмода. Мутарам юртбошимиз Ислом Каримов: «Мен Абдулла Авлонийнинг «Тарбия биз учун ат – мамот, нажот- халокат, саодат- фалокаат масаласидир», деган фикрини кўп мушоада иламан. Буюк маърифатпарварнинг бу сўзлари асримиз бошида миллатимиз учун анчалар муим ва долзарб бўлган бўлса, озирги кунда биз учун ам шунчалик, балки ундан ам муим ва долзарбдир»8 деганида жамият тараити учун тарбиянинг ва таълимнинг наадар катта аамиятга эга эканлигини таъкидлаган эди.

Жаоннинг ривожланган мамлакатлари тарихий тажрибаси шундан далолат берадики, улар мустаиллик ва тараит йўлига адам ўйишлари билан асосий эътиборни биринчи навбатда, шларни ўитиш ва тарбиялашга сарфлаганлар. Таълимга бўлган бундай этибор тарихий тажрибада ўзини олади. Шунинг учун ам мутарам юрбошимиз Ислом Каримов ислоатларнинг дастлабки босичида таълим соасига алоида эътибор аратади.

Халимизнинг келажаги, Ўзбекистоннинг истиболи кўп жиатдан таълим сифатига ва уни ташкил этиш жаранига боли.

Мактаблардаги таълим-тарбия ишларининг барчаси шларни баркамол инсонлар илиб тарбиялашга йўналтирилган. Бу жиатдан олиб аралганда замонавий ахборот технологиялар ва илор хорижий тажрибаларни ижобий жиатларини амалда ўллаш муим ўрин тутади. Айни кунда хорижий тажрибанинг фойдали томонларидан бири модулли ндошув бўлиб, ундан таълим тизимимизда самара фойдаланилиши мумкин Бугунги кунда жахон таълим бозорида модулли технологиялар мустаил фаолият асосида талабаларда билим, кўникмаларни шакллантириш, уларда режалаштириш, ўз-ўзини бошариш ва назорат илиш, ўзлаштириш бўйича самарали натижани таъминлашга аратилган энг самарали ндашувлардан бири бўлиб олмода. Модул бу шундай масадга йўналтирилган боламки, у ўзида ўрганиладиган мазмунни ва уни ўзлаштириш технологиясини акс эттиради.

Бугунги кунда талаба шахсини барча имкониятларини юзага чиариш учун албатта таълим шахсга йўналтирилган характерда бўлиши талаб этилади. Бунинг учун таълимни ташкил этиш жаранида талабанинг обилиятлари, эхтижлари ва ўзига хос жиатларини хисобга олиш лозим. Ана шу элементлар исобга олинган тадирда ўз–ўзидан табаалаштирилган, ривожлантирувчи, ўишга бўлган мотивларни кучайтирувчи субъект-субъект концепциясига асосланган таълим тизими келиб чиади.

Анъанавий таълим тизимида чуур ўрнашиб олган педагогик парадигмалардан бири бу субъект-объект муносабатларидир. Бундай ндашувда педагог субъект ролини бажаради ва андай ўитиш, андай талабларни ишлаб чииш, талабалар жамоасини ай йўналишда ривожлантиришни фаат ўз ндашуви асосида ал этади. Талабалар эса пассив олда объект ролини бажаради.

Талабаларнинг асосий фаолияти эслаб олиш, тушиниш, ўллашга ўрганиш исобланади. Биз бугун таълим тизимида чуур ўрнашиб олган айни шу пардигмадан воз кечишимиз керак бўлади. Бу парагдимага арши ояни ишлаб чиан америкалик педагог Д. Дьюининг фикрича нимани ва андай ўиш лозим деган саволларга жавоб топишда талабага ам эркинлик бериш ва унинг охишларини хисобга олиш лозим. Токи талаба ўз фаолиятини, ўз тадирини, ўз атини мустаил бошаришга фаол киришсин. Айни шу омиллар бугун бизнинг педагогикамиздан ам ўрин олмои даркор. Фикримизча модулли ндошув бизда таълим билан боли атор муаммоларни ечишда муим рол ўйнайди. Таъкидлаш жоиз бу концепция субъект-субъект муносабатлари сифатида тан олинди ва кўпгина ривожланган давлатлар таълим тизимида ўз ўрнига эга.

Хулоса шуки, таълим тарихида йиилган бой дидактик тажрибанинг ижобий жиатлари ўз аксини модулли таълимда топди. Шу жихатларни хисобга олган холда айтиш мумкинки бугунги кунда таълим тизимимизда модулли ндошувдан фойдаланиш долзарб аамият касб этади.

***

ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁСИДА ИЖОБИЙ

ЎЗГАРИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ МАЗМУНИ.

Хонулов Ш.Х., Эргашев У.О.

Фарона политехника институти Маънавий эхтиж ўз-ўзидан пайдо бўлмаслиги айни аиатдир. Шу маънода бизнинг таълим муассасаларида ташкил этатган тадбирларимиз ани масадга эришишга, солом маънавий эхтижларни шакллантиришга хизмат иляптими-буни анилаш муимдир. Чунки солом маънавий эхтиж оралигина тафаккур эркинлигига, мустаил фикрлашга эришиш мумкин.

Бу ада Президентимиз И.А.Каримов шундай деган эдилар: Бу ўринда гап андайдир тарибот-ташвиот аида эмас, балки одамларнинг кўзини очиб бериш, уларнинг алби ва онгида Баркамол авлод орзуси. Тузувчилар: Ш. урбонов, Саидов, Р. Аслиддинов. -Тошкент : «Шар» нашриёт матбаа концерни,1999, 3 бет.

мустаил фикр уйотиш аида бормода. Демак, олий борилатган маънавий-маърифий тадбирларимиз ани масадга йўналтирилмас экан, ундан жамоа, жамият еч андай наф кўрмайди.

Талабаларнинг изииши, ши, хусусиятлари ва боша жиатлари эътиборга олиниб ўтказиладиган ар андай тадбир бир томондан, ўша шахснинг солом маънавий этижини шакиллантиришга хизмат илса, боша томондан, унинг маънавий дунсини бойитишга, мустаил тафаккур тарзини тарбиялашга имконият яратади.

Бизнинг назаримизда талаба-шларнинг маънавий дунсида ижобий ўзгаришларни амалга ошириш учун уйидагиларга эътибор бериш зарур:

Биринчидан, талаба-шларнинг атрофимизда юз бератган ўзгаришлар, воеа-одисаларни талил ила олиш асосида тўри хулоса чиара олиш кўникмасини осил ила билиш зарур. Ушбу кўникма шакллантирилгандагина улар ахборот оламида адашмаслиги, тўри хулоса чиара олиш орали амалий фаолиятларида миллий манфаатларга устуворлик йўналишини бера биладилар.

Иккинчидан, талабаларнинг келажакда муносиб ворислар бўлиб етишиши улардаги ижтимоий фаоллик даражаси билан болидир. Ижтимоий фаоллик ар бир инсоннинг ўз масадига эришиши йўлида жамият манфаатлари билан ўз шахсий манфатларини уйунлаштириш обилияти бўлиб, унда ташаббускорликни шакллантиради.

Учинчидан, талаба-шлар билан ишлашда уларда мафкуравий иммунитетни шакллантиришга алоида эътибор бериш лозим. Мафкуравий иммунитетни шакллантиришда унинг тизимига кирувчи унсурларни ани исобга олиш зарур. Мафкуравий иммунитет тизимининг энг асосий ва биринчи унсури воеликни объектив акс эттирувчи, миллат ва инсоният манфаатлари билан узвий боли бўлган билимлардир.

Мафкуравий иммунитетнинг иккинчи унсури объектив билимлар асосида шаклланган баолар ва адриятлар тизими бўлиб, улар ушбу иммунитетнинг икониятларини белгилайди.

Мафкуравий иммунитетнинг учинчи муим унсури ижтимоий-сисий, итисодий ва маънавий-маърифий соалардаги мўлжал ва масадлар тизими билан болидир. Ана шундай тизим мавжуд бўлмаса алоида инсон, жамият ки миллат го ошкора, го пинона кўринишдаги мафкуравий тазйиларга бардош бериши ийин бўлади.

Тўртинчидан, талабалар маънавий этижини ондириш учун уларнинг ўз маънавий билим савиясини оширишга бўлган этижини, дидини, унинг даражасини, нимани ўишга, томаша илишга, эшитишга бўлган хоиш-истагини чуур ўрганиш муимдир. Ушбу хоиш-истакларни исобга олиш оралигина уларга тадим этиш зарур бўлган билимларни тавсия этиш, талаб ва истакларни эътиборга олиш ва ондириш механизмини шакллантириш мумкин.

Бешинчидан, маънавий этижни иса муддатда шакллантириш мумкин эмас. Бунда у ки бу асарнинг моиятини ташкил этувчи оя масаласига кўпро эътибор бериш лозим.

Машур файласуф Шопегауэр ояни санъатнинг предмети сифатида талин илади.

Маънавий этижнинг шаклланиш жаранини ўрганишда унинг уйидаги мисоли ўта ибратлидир:

Ибтидоий даврда адимги инсонлар, яъни овчилар овга боришдан олдин деворга овга баишланган аракатлар суратини чизишган. Бу суратлар бошида амалий хусусиятга эга бўлган бўлса, кейинчалик бу суратларни чизган одамлар ўз яратган образларидан таъсирланиб, улар орали ўзларидаги гўзал ис-туйуларини ифода этишган. Демак, тасвирий санъат инсонларнинг гўзалликка бўлган интилишларини ифода эта бошлайди. Илк амалий масад йўолиб, унинг ўрнини санъатга бўлган иссит эгаллади.

Шундай илиб овчи рассом, мусаввир, раос, айкалтарош, шоирга айланди. Худди шу фаолият санъатнинг туилишига туртки бўлди. Демак, санъаткорнинг гўзал асарлар яратишга бўлган маънавий этижини шу тарзда рўй берган, деб хулоса чиариш мумкин. Талаба-шларнинг муайян санъаткор томонидан яратилган асарни ўрганиш, ўзлаштиришга бўлган маънавий этижи ам оя асосида шаклланади. Бугунги кунда талаба-шларнинг турли оммавий маданият кўринишларига изиишини айримлар этижни деб баолайдилар. Аммо ар андай изииш ам этиж бўлавермаслиги нутаи-назаридан ушбу изиишини тўри йўналтира билиш асосида солом маънавий этиж шакллантириш зарур.

Олтинчидан, солом маънавий этижни шакллантириш ар бир талабада зилилик сифатларини тарбиялаб боришни талаб илади.

Ўзбек тилининг изоли луатида зилига алий менат билан шуулланувчи, илимли, ўимишли, маърифатлисифатида таъриф берилади. Шу маънода зили шахс белгиси ўзини англаш, ўзининг сифатларини ривожлантиришга этиж сезиши ва ўзини онгли масад сари йўналтириши, бошара олишида кўринади. Талабаларда зилиликни шакллантириш шахс ва жамият манфатларини умумлаштиришга йўналтириш амдир.

Еттинчидан, талабалар маънавий этижини шакллантиришда ўтмиш маънавий меросини чуур ўрганиш асосида моддий ва маънавий бойликларни яратишга интилишни рабатлантириш алоида ўрин тутади.

Саккизинчидан, маънавий этижни шакллантиришда маънавий-маърифий тадбирларда мамлакатимизнинг барча удудлари учун бир хил ндашадиган бўлсак, жуда катта хатога йўл ўйган бўламиз. Чунки, Фарона водийсидаги аския, Хоразмдаги бахшичилик ва халфачилик мактаби, Сурхондар ва ашадардаги бахшичилик ва фольклор-этнографик санъати, Жиззах вилояти Фориш туманидаги хал ўйинларини бутун мамлакат бўйича тавсия этиб бўлмайди.

Шунинг учун ам маънавий-маърифий тадбирларни ташкил этиш ва амалга оширишда юорида санаб ўтилган омилларга асосланиши масадга мувофидир.

Фойдаланилган адабитлар

1. Каримов И. А. Юксак маънавият-енгилмас куч.-Т.: Маънавият, 2008.

2. Жалолов А. Мустаиллик маъсулияти Т.: Ўзбекистон, 1996.

3. Жалолов А. ат фалсафаси ва фалсафа ати.- Мулоот, 1997. №5.

4. Иброхимов А., Султонов Х., Жўраев Н. Ватан туйуси. –Т.: Ўзбекистон, 1996.

5. Эркаев А. Маънавият ва тараиит.-Т.: Маънавият. 2009.

6. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. Т.: Университет, 1998.

7.Отамуродов С., Раматов Ж., усанов С. Маънавият асослари.-Т.: 2000.

8.Эркаев А. Маънавият ва тараит.-Т.: Маънавият, 2009.

***

БАРКАМОЛ АВЛОД ТАЙЁРЛАШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ААМИЯТИ

И.А.Рустамов, Ў.У.Каримов, Тошкент ахборот технологиялари университети Фарона филиали Халимиз доимо илмни ва илмлиларни адрлаб келган. Устоз сиймоси халимизда доимо улувор, покиза, имонли ва ардоли инсон рамзи исобланган. Халимиз назарида энг муаддас интилиш-илмга, маърифатга интилишдир. Инсонни инсон даражасига етказадиган нарса менат ва билимдир. Билим маданий турмуш(цивилизация)га етишиш воситасидир. Маданий турмуш эса инсоннинг яшаш масади ва усулидир. Интеллектуал менатнинг адр-иммати ва самарадорлиги масаласи доимо долзарб масала саналган. Зеро, инсоният эришган барча ютулар ам, унинг бошига тушган бахтсизликлар ам шу интеллектуал менат туфайлидир.

Бугунги кунда олий масад илиб олинган озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон атни барпо этишда шларни баркамол, эзгу оялар дунарашини шакллантиришдек, муим вазифалар турибди.

Янгиланатган жамиятимизда солом авлодни тарбиялаш, эркин фуаро маънавиятини шакллантириш, маънавий-маърифий ишларни юксак даражага кўтариш юори малакали мутахассисларни тайрлашга алоида эътибор берилмокда.

Таълим-тарбия жаранининг асосий масади ва вазифаси баркамол, етук шахс, малакали мутахассисларни тайрлашдан иборат. Шундай экан биз таълим-тарбия самарадорлигини ўувчиларнинг ай даражада билим, кўникма ва малакага эга эканликлари, мустаил билим олишга, жамиятда ўз ўринларини топиш учун андай тайргарлиги билан ўлчашимиз, бао беришимиз лозимлигини билишимиз шарт.

Юори малакали мутахассисларни тайрлашда педагогдан илор педагогик тажриба ва илор педагогик технологиялардан оилона фойдалана олиши талаб этилади. Биро, илор педагогик тажриба билан илор педагогик технологияларнинг онуниятлари, мезонлари ва тамойилларини бирбирига аралаштириб юбормаслик керак, аммо улар бир-бирини тўлдиришини, бир хил масад ва вазифани – комил инсонни шакллантиришини унутмаслигимиз керак. Илор педагогик тажриба бир фанга, фанларга оид бўлса, илор педагогик технология эса барча фанларга оид бўлиб, интерфаол усуллар асосида иш кўради9.

Педагогик технология ўитиш жаранида ўзаро боли исмларни ташкилий жиатдан тартибга келтириб, уларни жорий этиш ва масадга эришишни таъминлайди. Ўитувчи касбий фаолиятни янгилаб, таълимда якуний натижани кафолатлайди.

Педагогик технология ўитувчининг касбий фаолиятини янгиловчи ва таълимда якуний натижани кафолатлайдиган йииндидир. Педагогик технология моияти жиатидан боша технологиялар билан бир сафда туради. Боша технологиялар ўз хусусий соасига, метод воситаларига эга маълум материал билан иш кўради. Педагогик технология инсон онги билан боли билимлар соаси сифатида мураккаб ва аммага ам тушунарли бўлмаган педагогик жаранни Х.Ибрагимов ва бош. Педагогик психология. Тошкент, 2007 йил, 24-бет ифода этиш билан ишлаб чиариш, биологик, ахборотли технологиялардан ажралиб туради. Унинг ўзига хос томонлари таълим-тарбия компонентларини мужассамлаштиргандадир10.

Педагогик технология лойиалари ва улардан таълим-тарбия жаранида масадга мувофи олда фойдаланиш маълум бир онуниятларга асосланади. Бу асослар педагогик технологиянинг ўзига хос тамойилларини ифода этади ва методикадан фарли томонларини кўрсатиб беради.

Педагогик технология масадли таълим-тарбия жаранини тавсифлайди.

Агар анъанавий педагогикада кўзланган масад муаммосига назариячилар томонидан ва амалитда ам кам эътибор аратилган бўлса, педагогик технологияда бу марказий муаммо исобланади ва унинг икки жиати ажратилади:

1. Ташхисланадиган масадли таълми ва ўув материалини ўзлаштириш сифатини объектив назорат илиш.

2. Умумий олда шахсни ривожлантириш.

Педагогик технология ўув-тарбия олдиндан лойиалаш ва кейинги босичда бу лойиани синфда амалга оширишни кўзда тутади. Бу олдиндан лойиалаш принципидир. амма ам лойиа муаллифи бўлавермайди. Ўитувчи эса педагогик технология соиби бўлиши учун унинг дидактик онуниятларини билиши ва унга таяниши керак. Бу эса ўитувчидан ижодкорликни талаб этади.

Педагогик технологиянинг сифат кўрсаткичлари асосий мазмуни унинг замонавийлиги, илмийлиги, ўитувчи ва ўувчининг дастурли фаолияти, ўув жаранининг замонавий моддийтехник базасига эгалиги билан аниланади. Педагогик технология педагогик ва боша бир атор фанлар ютулари билан боли хусусий назарияга эга бўлиб, у биринчи галда ўув-тарбиявий, илмий асосда уришга йўналтирилгандир; фаол методлардан самарали фойдаланишга асосланган ўитувчиларнинг дастурли фаолиятига педагогик технология замин яратади.

Хулоса илиб айтганда педагогик технология андай илиб, андай усуллар билан таълим жаранини ташкил этилса, натижа яхши бўлади, деган саволга жавоб беради ва ўувчиларда уйидагиларни шакллантиради:

- боланинг талаби, мойиллиги, истак-хоиши, унинг имкониятлари даражасида ондирилади;

- ўувчининг ўув менатига масъулияти, жавобгарлиги ва бурчи ошади;

- билимларни мустаил эгаллаш малакаси шаклланади;

- шахснинг жамиятда ўз ўрнини тезро топиб олишига муит яратилади.

***

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ТАЪЛИМ ТУРИЗМИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ

ИСТИБОЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.

М.Эргашов, М. Мансуров, У. Жалолов Фарона политехника институти Жахон туризм индустриясида таълим туризмининг ўрни бекис. Одатда, бу турдаги туризм шларга мўлжалланган бўлиб, халаро ва давлат мисида уни янада ривожлантириш масадга мувофидир. Бунинг учун сайлик инфратузилмасини ривожлантиришга кўп сармоя талаб илинмайди. Асосийси таълим муассасаларининг сифатига эътибор аратилади. Президентимизнинг «Тадбиркорлик фаолияти бўйича таълим муассасалари битирувчиларини ишга жалб этиш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўрисида»ги арори, 1999 йил 30 июлдаги «Ўзбекистонда туризм соаси учун малакали кадрлар тайрлаш тўрисида»ги Фармони ушбу соага изикувчи шларнинг ортишига сабаб бўлмокда.

Албатта, бугун соха ривожи учун малакали мутахассислар зарур. Шунинг учун туризм ва туристик хизматлар сохасида кадрлар тайрлаш ва уларни ўллаб-увватлаш кўлами кенгайтирилмода. озирда Ўзбекистон Давлат Итисодит университети ошидаги "Халаро туризм" факультети, Самаранд Менежментни ривожлантириш институтининг "Туризм" факультети, Тошкент шаридаги Сингапур менежментни ривожлантириш институтининг Туризм" факультетларида хар томонлама етук, билимли шлар тасил олишмода. Тошкент, Самаранд, Бухоро, Хева шахарларида туризм касб хунар коллежлари фаолият олиб бормода. 2012 йилдан бун Фарона вилоятининг ўон шарида ам «ўон туризм ва маиший хизмат кўрсатиш» коллежи фаолият олиб бормода. "Ўзбектуризм" миллий компанияси ошидаги Республика ўув-илмий консалтинг маркази томонидан иса курсларда гидтаржимонлар (инглиз, немис, француз, рус, италян, испан, япон, корейс ва боша тиллар бўйича) туроператорлар, мемонхона маъмурияти ходимлари, ресторан хўжалиги мутахассислари тайрланмода. ар бир сай боша бир мамлакатга борганида аввало, гидлар рдамига суянади. Саат изиарли ва эсда оларли таассуротларга бой бўлиши, мемонларда мамлакат тарихи, унинг маънавий-маърифий ютулари, бетакрор обидалари, Н. Боймуродов. Амалий психология. Тошкент, 2008 йил, 272-бет мааллий халнинг урф-одатлари ва адриятлари аида тасаввур шаклланиши гидларнинг билим доираси кенглиги, ўз касби сирларини канчалик эгаллаганига ам боли. Бутунжаон туристик ташкилоти маълумотларига таянадиган бўлсак, туризм дун ялпи миллий масулотининг ўндан бир кисмини, халаро инвестицияларнинг 11 фоиздан ортиини ва жаондаги ишлаб чиаришнинг ар тўиз ишчидан бири туризм сохасида фаолият олиб бормода. Мустаиллик йилларидагина мамлакатимизда туризмни кенг маънода ривожлантириш, юртимизга ташриф буюратга хар бир хорижий сай онгига бизнинг буюк тарихимиз аждодларимиз мерос олдирган асору атиаларимиз борасидаги улувор тушунчалар мурлаб борилмода.

Таълим туризми орали мактаб ўувчилари, коллеж ва университет талабалари, ходимлар ўз билим ва малакаларини ошириш имконига эга бўладилар. Бу жаран давомида маданий-маърифий, экотурлар, санъат ва унармандчилик, спорт, соломлаштириш, саргузашт турлари шунингдек, конференция, семинар-тренинглар, фестиваллар, музей ва театрлар бўйлаб экскурсиялар ташкил этиб борилади.

Таълим туризми ривожланганлик кўрсаткичлари бўйича бугун АШ биринчи ўринда турса, ундан кейин Буюк Британия ва Австралия мамлакатлари бормода. Чет эллик талабаларнинг 41 фоизи Европа итъасида, 21 фоизи Шимолий Америка итъасида таълим олмода.

Маълумотларига кўра, 2012 йилда деярли ар икки чет эллик талабадан бири АШ, Буюк Британия, Австралия, Франция ва Германия мамлакатларида тасил олгани айд этилади. Таълим туризмида хизматлар экспортидан, яъни, чет эллик талаба томонидан ўиш муддати давомида таълим учун тўлов ва боша харажатлари эвазига миллиардлаб даромад келтиришини таъкидлаш мумкин.

Таълим туризмида хизматлар экспорти сайлик соасида янги иш ўринларини яратади ва давлат даромадларини оширади. 2012 йилда АШда чет эллик талабаларга таълим беришга боли даромадлар деярли 20 млрд АШ долларини ташкил этди. Буюк Британияда давлат бюджетида бундай кўрсаткич автосаноат, атто, молиявий хизматлар улушидан ам кўпродир. Австралияда таълим туризми исобидан келадиган даромад олтин азиб чиаришдан бир оз ортда олиб, тўртинчи ўринда туради.

Таълим туризмини ривожлантиришнинг яна кўплаб афзалликлари уйидагилар:

маданиятлар алмашинувини йўлга ўйиш; таълимни байналминаллаштириш; билим ва малакани ошириш; малакали кадрлар тайрлаш; сайликнинг боша турларига талабни кучайтириш; валюта тушумини ошириш.

Ўзбекистонда таълим туризми хизматлари ривожланишига тўси бўлатган омиллар ам мавжуд улар уйидагилар: уларнинг ўзбек ки рус тилларини етарли даражада билмаслиги, хорижий тилда ўтиладиган дарсларнинг сони камлиги ва реклама ахборот дастурлари мукаммал даражада ташкил этилмаганлигидир.

Шунга арамай, сўнгги йилларда таълим туризмини ривожлантириш бўйича дадил адамлар ўйилди. Дараиат, дастлаб халаро муносабатларни ривожлантириш Кадрлар тайрлаш миллий дастури масадларига эришиш механизми сифатида белгиланди. Ўзбекистонда таълим туризмини ривожлантириш масадида турли халаро муносабатлар ўрнатилмода.

Мамлакатимизда туризм ва сервис соасининг тобора тараий топиб боратганлиги, бунда илмфаннинг ишлаб чиариш соаси билан ўзаро манфаатли ва инновацияларга таянадиган самарали алоаларини йўлга ўйишнинг устувор йўналишлари уйидагилар: удуддаги туризм соаси ваиллари, олий таълим муассасалари, лицей ва коллеж профессор-ўитувчилари амда талабалари, илмий тадиотчилар, мутахассислар ўз ишланмалари, илмий маолалари ва таклифлари билан иштирок эта оладиган интерактив лойиаларни амалга ошириш; туризм ва сервис соаси этижларидан келиб чиан олда малакали, юори билим ва кўникмаларга эга мутахассислар тайрлаш сифатини янада яхшилаш; моддий ва номоддий меросни асраб авайлаш, туризм потенциалидан оилона фойдаланиш, туризм ривожининг итисодитга, жамиятнинг ижтимоий ва маданий атига амда атроф муитга таъсирини баолашга аратилган илмий тадиотлар олиб бориш; Хулоса илиб шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасида таълим соасида амалга оширилатган ислохотлар натижасида, таълим туризми ам туризм индустриясининг асосий тармолардан бирига айланиб бормода.

***

ТАЪЛИМДА МОДУЛЛИ ЁНДОШУВНИНГ ААМИЯТИ

Холмирзаев Н.

Фарона политехника институти Бугунги тезкор ахборот алмашинуви даврида эскирган тафаккур ва ижтимоий хул-атвор андозаларини ўзгартирувчи, илор, инновацион таълим технологияларини бериб борувчи, педагогик маорат ва касбий даражани мунтазам ошириб, ибратли хорижий тажрибани кенг жорий этишга имкон берувчи таълим тизимини ташкил этишга ар ачонгидан ам кўпро эътибор берилиши атий зарурат айланди. Шу нутаи назардан олиб аралганда бугун модулли яъни субъектсубъект муносабатларига урилган таълим тизимини жорий этиш юори самара беради. Модулли тизимда талабаларнинг мустаил фаолиятига катта эътибор аратилади. Талаба мустаил фаолиятини самарали бўлиши учун педагогдан турли хилдаги маслаатлар тизими талаб илинади.

Айни шу сабабли хориж тажрибасида педагогик рдамнинг турли кўринишлари такомиллашиб борди ва бугунги кунда педагогик фаолиятига кўра бир анча тушунчалар келиб чиишига сабаб бўлди.

Мисол учун тьютер - маслаатчи фаолияти талабаларга ўув жаранига мослашиш, вужудга келувчи айрим саволларга жавоб топишга рдамлашишга аратилган. Бизда талабаларнинг ўув жаранига мослашиш жаранида айрим муаммоларнинг мавжудлиги таълим тизимимизда айни шу маслахатчи лавозимини жорий илиш яхши самара беради деб хисоблаймиз. Эдвайзер эса индивидуал олда диплом иши, курс ишини ишлаб чииш, илмий-тадиот олиб бориш, индивидуал дастурларни ишлаб чииш жаранида маслаатчи вазифасини бажаради. Бугун педогогик фаолиятда диплом ва курс ишларини ишлаб чииш илмий тадиот олиб бориш учун махсус шу каби лавозим эгасининг мавжуд бўлиши албатта фаат фойдали бўлади. олаверса ўз сохасининг мутахасиси иш олиб борган тадирда таълимда самара яол кўзга кўринади. Фасилитатор гуруларда фаолиятни ташкил этишга кўмаклашади. У гурулардаги фаолиятни самарали бўлишини таъминлаши, гуруда солом комуникацияни ўрнатиши, гуруда ишлаш оидаларига ва регламентларга амал илишни таъминлаши жоиз. Модератор – абул илинган оидаларга амал илишни текширади, талабаларнинг обилиятларни очилишига, билиш фаолиятини активлаштиришга рдам беради.

Таъкидлаш жоиз модулли таълимда бу каби тушунчалар муим роль ўйнайди. Кейинги ватларда модулли таълим тизимида комплекс ндашув тамойили кучайиб бормода. Унда турли шакл, усуллар мослаштирилган олда жойлаштирилмода. Бугунги кунда аралаш таълим инновация сифатида кириб келмода. Деклан Берннинг фикрича аралаш таълим бой педагогик тажрибадан самарали фойдаланишга аратилган. Бундай ндашув ахборотни тадим этишда турли методикалардан фойдаланишни, таълимни ташкил этишда ва таълим жаранида ахборот технологиялари, индивидуал ва гуруларда анъанавий фаолиятни ташкил этишга асосланиши мумкин. Бундай турлича ндашув талабани чарчатмайди ва ўишга бўлган мотивларини кучайтиради. Асосий масала танланган методикаларнинг ўзаро муттаносиблигини таъминлаш ва кам аражат асосида юори самарадорликка эришиш исобланади. Аралаш таълим кўпро тренингларни ташкил этишни талаб этади. Бугунги кунда аралаш таълим деганда кундузги анъанавий таълим ва масофавий таълимнинг элементларини комбинацияси ам тушунилмода. Бу тизимда ўитувчи таълим марказида олади ва интернет имкониятларидан кенг ва самарали фойдаланилади. Бизнинг фикримизча таълимнинг бу турини педагогикамизга кенг тариб этиш юори самара беради. Шу сабабдан таълимда модулли ндошув бугун дун таълим технологиялари бозорида юори бахоланмода. Хулоса сифатида айтиш жоизки, таълимда модулли ндошув юзага келиши мумкин бўлган атор муаммоларни хал этиши ва талабанинг мотивини ошириши хамда юори даражада фанни ўзалаштиришида мухим аамият касб этади.

***

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИОН

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ХАМДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМНИНГ ААМИЯТИ

.Абдурахмонов Фарона политехника институти XXI аср компьютерлар ва Интернет масофавий ўитишнинг тезкорлик ва соддалаштирилган тартибда кенг таралишига имкон берди. Интернет радио ва телевидениега нисбатан жуда катта силжишларга олиб келди. ар андай ўувчи билан у аерда жойлашганлигидан атъи назар мулоотга киришиш ва айтарув алоага киришиш имкониятлари пайдо бўлди. Тезкор интернетнинг таралиши ўиш учун "онлайн" семинар тизимига ўтиш имконини берди ва натижада масофавий ўитиш тизими вужудга келди. Масофавий ўитиш жаранида тингловчиларнинг амма ват аудиторияда бўлиши талаб илинмайди. Масофавий ўитишни амалга оширувчи кўпчилик ўув муассасаларида умумий машулотлар ўтказиб келинмода, айрим олатларда улар кечки ват ки дам олиш кунлари ўтказилади. Бундай машулотларда тингловчиларнинг атнашиши шарт эмас, биро тингловчиларнинг амалий кўникмаларини шакллантириш учун уларнинг бундай машулотларда иштирок этиши жуда фойдали исобланади. Бу бугунги кунда модул тизимини ўзида акс эттиради.

Яъни модулли ндошувда талабага вазифа интернет орали топширилиши мумкин. Бу эса талаба ва ўитувчида ватни тўри тасимлаш ва фаолият самарадорлигига эриша олишига имкон яратади. Шу билан бирга талабада мотивнинг шаклланиши хамда фанни яхши ўзлаштиришида яхши самара беради. Масофавий таълимнин яна бир самарали жихати ўитувчининг электрон портфолиосини доимий ишлаши яъни ўитувчи фаолиятида креативликнинг доимий изчил ўсиб боришини таъминлайди. Бундай холат масофавий таълимнинг хам сифати ва самарадорлигини ошишига сабаб бўлади. Бундай тизим бизнинг фикримизча иккинчи мутахасислик бўйича ўитган талабаларда синовдан ўтказилса ва тадби этилса масадга мувофи бўлади. Масофавий ўиш таълим беришда икки асосий ндашишни изолаб беради – булар кенгайтириш ва трансформация моделларидир.

Кенгайтириш моделида ўитиш технологияси озирги анъанавий усулдан деярли фар илмайди.

Трансформация модели ўитувчи ва тингловчи амкорлиги учун ахборот-коммуникация технологиялари воситаларини ўзида мужассам илади. Бунда уйидагилар муим роль ўйнайди.

Электрон дарсликлардан фойдаланиш, янгиликларни кўриб чииш, лойиалар ва танловлар аидаги ахборотни олиш ва жўнатиш, тадбирлар ташкил килиш, мониторинг ўтказиш, видеоконференциялар ва форумлар ўтказиш ва бошалар. Таълимда бугун ахборот технологияларидан шу сохаларда фойдаланиш яхши самара беради хамда бугунги куннинг долзарб масалаларини талабалар онгига етказишда тезкорликни оширади, чунки талаба бугун кўпро кўрган воеага кўпро ишонади. Шунингдек ўитувчилар компьютер жиозларидан фойдаланган олда ўз фаолиятига уйидаги иш шаклларини ўшиш мумкин. Интернет-каникуллар, Интернет янги ресурслар образлари, электрон кўргазмалар, слайд-лекциялар, компьютер такдимотлар ва хаказо Бугун масафавий таълимнинг яна бир тури «webinar» технология вужудга келди. Вебинар технология ўитишни web –технология асосида интерактив олда ташкил этишни назарда тутади. Бу технология нафаат тингловчиларга ахборотни етказади балки, улар билан мулоатга киришиш имконини яратади, яъни семинар кўринишида фикрларни алмашиш, ўз фикрини бан этиш мумкин.

Бошача илиб айтганда интернет тармои асосида ташкил этилувчи таълим ам субъект-субъект парадигмасига ўтмода. Хулоса сифатида айтиш мумкинки биз юорида мисол тариасида ритишга харакат илган юори самарали замонавий таълим ва инновация технологиялари, илор хорижий тажрибаларни, шунингдек, глобал Интернет тармои, мультимедиа тизимлари ва ахбороткоммуникация технологияларини ўув жаранига фаол татби этиш ўртага ташланган муаммони ечимида ижобий роль ўйнайди.

***

NEW APPROACH OF TEACHING IN THE TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED

PEDAGOGICAL STAFF FOR SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION

Khamidova S.

Farg‘ona politexnika instituti Almost fifty years later, we are experiencing a revolution in education: a social media revolution in which people communicate in cyberspace through aural, visual and written discourse. Via Facebook, You Tube, a blog, or other venues, one can reveal interests, innermost feelings, core values and straightforward opinions.

Today, with the increasing popularity of social media, students have new forums where they can share their feelings with others. This is an important development for English language teachers and learners; if we apply the principles of humanism to social media, it means that as the number of English language-speaking peers in one`s social media network grows, it will be easier for a student to move along the path to selfactualization and that student will have greater potential for success in learning the target language.

Humanistic activities Traditionally, humanistic activities designed for the classroom have not been dependent on advanced technology, so they serve as realistic possibilities for teachers in nearly every context. But because an increasing number of teachers and students have access in the Internet, the exercises described in the article are also Internet-adaptable, and they include instructions for using web platforms such as chat rooms (also known as message boards online forums) or more recent innovations such as the web cam chat rooms.

Find Someone Who… Many teachers have had experience with Find Someone Who,,,, but in a humanistic exercise, the questions that students usually ask each other about hobbies, experiences, and skills can be supplemented with others that address a student‘s feelings, values, and personal qualities.

Establishing a level of rapport with your students at the beginning of a course can help facilitate the humanistic adaptation of Find someone Who …One strategy is to share personal information, as suggested by Mole (2011): Something that I think helps establish a rapport is to tell the class a few details about yourself, your family, and your background…. So I talk about various members of my family and some of my friends as well as drawing on my experiences in other countries. Such an approach, if you feel comfortable with it, can help put students at ease and at the same time provide them with an example of the type of information you would like them to share with their classmates. By engaging the students, you may also discover which topics are of interest to them. That will help you draft your own prompts for the activity.

***

NEW METHODS OF TEACHING, ADVANCED PEDAGOGICAL AND INFORMATION

COMMUNICATION TECHNOLOGY IN THE TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED

PEDAGOGICAL STAFF FOR SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION

Mamadalieva X.

Ferghana politechnical institutе Education is a strategic basis for the development of the individual, society, nation, state and the key to a successful future. The transformation of post-industrial society in the global information based not only on knowledge but also on the competence of specialists is significantly actualized the problem of innovative approaches to organization of educational process. As a result, the education system in modern conditions put forward very high requirements: it must train professionals to live and work in a broad, dynamic, rapidly changing world, where the person is constantly experiencing unusual problems, the solution of which involves the availability of skills to build and analyze their own actions.

As you know, the basis of innovative educational technologies in educational process, should be a social order, professional interests of future specialists, taking into account individual, personal characteristics of students. Therefore, in preparing specialists in higher education the use of innovative forms and methods should organically be combined with a pragmatic understanding of the goals and objectives of education and training. The teachers use innovative methods in the learning process contributes to overcoming stereotypes in teaching process of different disciplines, developing new approaches to professional situations, the development of creative abilities of students.

Effective forms of educational work on introduction in educational process of innovative processes and the formation of key professional competencies of future specialists is the use of different active forms and methods of training: the creation of projects, preparation of public speeches, panel discussions of important professional issues, training in cooperation, creation of problem situations, the training is professionally directed videos and presentations, etc., the Transition from informative-explanatory education to innovationis associated with effective use in educational process of new computer and of various information technologies, electronic textbooks, videos, providing free search engine activity, and also involves the development and personal orientation. Based on this, we can mention different innovative methods of teaching students, in particular, is problematic and gaming technology, technology of collective and group activities, simulation methods of active learning, methods of analysis of concrete situations, method of projects, cooperative learning, creative learning, innovative educational project activity, the technology debate, the technology brainstorming, etc.

Consider some of the presented methods in more detail.

In the gaming simulation is widely represented a variety of games: business, certification, organizationalactive, innovative, reflexive games for relieving stress and the formation of innovative thinking, search and approbation, etc. [4, 79]. When using business games dominated by productive-transformative activity of students. In particular, for educational activities characterized by the diversity and alternativeness of solutions from which to choose the most rational. Business games for educational purposes has been currently fairly widespread in universities and applied, mostly in senior courses when studying special disciplines.

Innovative educational design activity is an effective form of organization of educational process aimed at individual development of cognitive interests and creative abilities of students. This method involves the mastery of the technology of the presentation of various creative works (reports, reviews, abstracts, reports on professionally oriented topics). The meaning and purpose of pedagogical innovations is the implementation of a new vision of the methodology of teaching, bringing new methods, technologies, multimedia means of education for development of personality of future specialist.

***

TALABALAR BILAN MUSTAQIL ISHLARDA DIFFERENTSIAL HISOBNI TEXNOLOGIK

AMALIY MISOLLAR YECHISHGA TADBIQI.

N.Maxmudova, N. Mirzamaxmudova Farg‘ona politexnika instituti Oliy matematika fanidan talabalar bilan mustaqil ishlashda, ularni o‘z iqtisosligiga mos sodda amaliy masalalarni optimal yechimini topish, yechimini taxlil qilish va yechimga asosan qaror qabul qilish ko‘nikmalarini hosil qilish kerak. Kimyo-texnologiya yo‘nalishida kimyoviy reaksiyalarini amalga oshirish uchun turli shakllardagi idishlarni yasashga to‘g‘ri keladi. Bu tayyorlanayotgan idishlar hajmi talabga javob beradigan, kam material sarflangan holda yasalsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ayrim sodda amaliy masalalarni ko‘ramiz.

1. Tomoni teng bo‘lgan kvadrat shaklidagi listdan, eng katta hajmli quti yasang.

Bunday quti yasash uchun kvadratning uchidan tomoni - ga teng bo‘lgan kvadratlar qirqib olinadi,

qolgan qismi buklanadi. Bu yerda quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi masalaga kelamiz:

Funksiyaning ekstremumga erishish shartida da qutining maksimal hajmga ega ekaniginni topamiz, masalani shartini o‘zgartiramiz: agar

list tomoni va ga teng bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak bo‘lsa:

ga teng.

2. Reaksiya olib borishga mo‘ljalangan apparat ochiq silindrdan iborat. Silindrni yasash uchun, uni devoriga va asosiga material ketadi.

Silindr hajmi ga tengligi ma‘lum, shunday silindr yasangki uning yon sirti minimal bo‘lsin.

Silindrning yon sirti funksiyali ekstremumga erishishning zaruriy shartida

ekanligini e‘tirofga olsak:

, ekanligi kelib chiqadi. Demak, bu yerdan quyidagi hulosa kelib chiqdi: eng kam material sarflab silindr yasash uchun, silindr balandligini asosini radiusiga teng qilib olish kerak.

3. Texnologik jarayonlarda konussimon filtrlardan foydalanishadi. Konussimon filtrdan maksimal

hajmga ega bo‘lishi kerak. Doirasimon material berilgan bo‘lsin:

Doiradan shunday sektor qirqib olinki undan yasalgan konus maksimal hajmga ega bo‘lsin.

x x

funksiyada ekstremum erishish shartidan: ekanligi kelib chiqdi.

Lekin amaliyotda texnologlarni yoyning gradus o‘lchovidan foydalanishni e‘tirofga olsak, ya‘ni:

kelib chiqdi. ( izlanayotgan sonning gradus o‘lchovi), ga teng bo‘lgan sektor qirqib olinishi kerak degan hulosaga kelamiz.

Demak, markziy burchagi Talabalarni mustaqil ishlrini tashkil etishda, sodda amaliy masalalarni yechish usullarini o‘rgatish, ularni matematik modellarni ko‘rish, yechish va yechimni tahlil qilish yordamida qaror qabul qilish ko‘nikmasini hosil qilindi.

***

КАСБ-УНАР КОЛЛЕЖЛАРИДА ЯНГИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАДБИ ЭТИШ

МАСАЛАЛАРИ

У. Нишонов, С. Арзиев Фарона политехника институти Мустаил Ўзбекистоннинг келажаги бўлган авлодни тарбиялаш нозик, нихоятда катта диатэътиборни талаб иладиган, ички зиддиятли жарандир.

Шундай экан, ўитувчи ва талабанинг шаклланиш жаранини зўр хавас ва синчковлик билан кузатиши лозим. У педагогик жаранни бошкарар экан, педагогик билим ва махорат эгаси бўлиши лозим Шундагина ўкитувчи педагогик ходисаларни мохиятини ва диалектикасини, педагогик мехнат методи, хасб ва технологиясини ва профессионал педагогик махоратни эгаллаб олади Педагогик билим ва махорат эгаси бўлган ўитувчи аввал педагогика фанининг методологик асосларини шахс ривожланишининг онуниятлари ва омилларини, кадрлар тайрлаш миллий, дастурининг мохияти, масад ва вазифаларини билиши керак.

Таълим тизимида мехнат илатган педагогларнинг кўпчилиги таълим ва тарбия жаранида педагогик махоратнинг зарурияти ва ахамиятини чуур англамокдалар.

Ўзбекистан Республикасида амалга оширилатган ижтимоий- иктисодий, маънавиймаърифий ўзгаришлар, ривожланиб боратган бозор иктисодити муносабатлари, илм-фан, техника, технологиялар сохасидаги тараит ва ахборотлар глобаллашуви жаранида узлуксиз таълим тизимини бошаришда изчил фаолият кўрсататган рахбарларнинг илмий-методик тайргарлигини ривожлантириш масаласи долзарб муаммолардир.

Ўзбекистон Республикаси узлуксиз таълим тизими олдига ўйилган ижтимоий буюртмани хисобга олган холда, рахбар кадрларнинг илмий-методик тайргарлигидаги мавжуд камчиликларни уларни айта тайрлаш ва малакасини ошириш хамда ўз устларида мустаил ишлашларини ташкил этиш оркали бартараф илиш мумкин.

Уларни замонавий педагогик назариялар, таълим технологиялари билан куроллантириш мухим заруриятга айланиб бормода.

Ўзбекистон Республикасида жорий этилган Узлуксиз таълим кадрлар тайрлаш тизимининг асоси, Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иктисодий тараккитини таъминловчи, шахс, жамият ва давлатнинг иктисодий, ижтимоий, илмий-техникавий ва маданий эхтижларини ондирувчи устувор соха бўлиб, у ижодкор, ижтимоий фаол, маънавий бой шахс шаклланиши ва юори малакали раобатбардош кадрлар илдам тайрланиши учун зарур шарт-шароитларни яратишни таозо илади.

Бунинг учун, касб-унар коллежларидаги таълим жаранини ўкув дастурлари мазмунини тўлик ўзлаштирилишини таъминловчи таълим технологияларини кўллаш, чунончи, дастур материалларини ўкув элементлари даражасида ўрганиш, ўкувчиларни дарсликдан ташари кўшимча ўкув методик кўлланмалар, дидактик манбалар, тавсияномалар, технологик ишланмалар, алгоритмлар, аудио-видео визуал воситалар ва тест тўпламлари билан таъминлаш, коллеж кутубхонаси захира фондларини бойитиш, уларни янги технологиялар билан таъминлашга жонбозлик кўрсатиш лозим.

Педагогик технология таълим-тарбия жаранида бутун машулот давомида ўкувчи фаоллиги ва ўизикувчанлигини мунтазам равишда ривожлантириб боришни кўзда тутади. Ўкув омилларини яратишга асосланган педагогик технология ўкувчиларни тезкорлик билан ўкув ки амалий (ки тўгарак машулот)лари фаолиятига жалб илиш имконини яратиш мухим ахамият касб этади.

Бугунги кунда техника йўналишида таълим олатган коллеж ўувчиларига мукаммал билим беришда баъзи муруккаб муаммолар келиб чимода.

Биз олиб борган тадиотлар натижасида янги педогогик технологияларни ўув жаранига кенг тадби этиш, талабаларни жалб илишдан иборат.

21-аср ижодкор мутахассисларни тайрлаш, ўитувчиларни илмий изланишларини ва натижаларини жалб этиш катта ахамиятга эга.

***

КАСБ ХУНАР КОЛЛЕЖЛАРИДА ЎТИЛАДИГАН ТЕХНИКА ФАНЛАРИГА ИННОВАЦИОН

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЎЛЛАШ ВА ТАЛАБАЛАР БИЛИМЛАРИНИ БАОЛАШ.

Н.Камолов, Н.Норхужаева Фарона политехника институти Ўзбекистон республикаси Таълим тўрисида ги ва Кадрлар тайрлаш миллий дастури тўрисида ги онунларга асосан раобатбардош мутахассислар тайрлаш сифати таълим дастурининг асосий негизи хисобланиб, уни амалга ошириш талабаларнинг давоматига, ўиш жаранида олган билимларига амда профессор – ўитувчиларнинг илмий салохияти ва педагогик махоратларига боли.

озирги ваитда олий ва ўрта махсус таълим тизимида таълимнинг янги педагогик техналогиялари кенг кўламда ўланила бошлади Маълумки анъанавий таълимда талабалар фаат тайр билимларни эгаллашга ўргатиб келинади.

Бундай усул талабаларнинг мустаил фикрлаш, ижодий изланиш ва ташаббускорликни сўндиради.

Педагог фанни ўитишда албатта замонавий ўитиш методларини билиш лозим. озирги кунда таълим – тарбия тизимида интерфаол услубларидан фойдаланиш долзарб муоммоларидан бири бўлиб хисобланади.

Бугунги кунда таълим жаранига интерфаол услублардан фойдаланиб таълимнинг самадорлигини оширишга эътибор берилмода. Куп йиллик тажрибалар натижасида таълим бериш жаранида янги педагогик технологияларни жорий этиш лозимлиги зарурияти туилди.

Янги педогогик технологиялар ўз ичига уйидагиларни олади:

- «Таълим турисида»ги онун ва «Кадрлар тайрлаш Миллий дастури»да ривожлантирувчи таълимни амалга ошириш масаласига алоида эътибор аратилган;

- Педагогик технологиялар ўкув ва тарбия жаранига тизимли фаолият ндашувини кенг жорий этиш имконини беради;

- Педагогик технология ўувчини таълим жаранининг масадларидан бошлаб, ташхис тизимини тузиш ва жаран кетишининг назорат илишгача бўлган занжирни олдиндан лойихалаштирилиб олишга ундайди;

- Педагогик технология янги воситалар ахборот усулларини ўллашга асосланганлиги сабабли уларни ўлланилиши «Кадрлар тайрлаш Миллий дастури» талабларини амалга оширишни таъминлайди.

Бугунги кунда таълим тизими олдидаги муаммоларни ал этиш учун янги ахборотни ўзлаштириш ва ўзлаштирилган билимларни ўзлари томонидан баолашга одир, зарур арорлар абул илувчи мустаил ва эркин фикрлайдиган шахслар керак. Шунинг учун таълим муассасаларининг ўкув жаранида замонавий ўитиш услублари- интерфаол услублар, инновацион технологияларнинг ўрни ва ахамияти беисдир. Бундай услубларни ўзига хослиги шундаки, улар факат ўитувчи ва талабаларнинг биргаликда фаолият кўрсатиши орали амалга оширилади.

Бундай хамкорлик узига хос хусусиятларга эга булиб, буларга:

- талабаларнинг ўув машулотлари давомида бефар бўлмасликка, мустаил фикрлаш, ижод илиш ва изланишга мажбур илади;

- талабаларнинг ўув жаранида фанга булган изиишларини доимийлигини таъминланиши;

- талабаларнинг фанга бўлган изиишларини мустаил равишда ар бир масалага ижодий ндашган олда кучайтирилиши;

- ўитувчи ва талабаларининг хамкорлигидаги фаолиятини доимий равишда ташкил этилиши.

Шундай илиб педагогик технология – бу ани кетма кетликдаги яхлит жаран бўлиб, у талабанинг эхтижидан келиб чиан олда бир масадга йўналтирилган, олдиндан пухта лойихалаштирилган ва кафолатланган натижа беришига аратилган педагогик жарандир. Талабалар томонидан ар бир дарсни яхлит олда кўра билиш ва уни тасаввур этишлари учун бўлажак дарс жаранини лойихалаштирилиб олиш керак. Бунда ўитувчи учун бўлажак дарсни технологик харитасини тузиб олиш катта аамиятга эга. Дарснинг технологик харитаси мавзу, дарс учун ўкитилатган предмет, фаннинг хусусиятига асосан тузилади. Технологик хаританинг тузилиши ўитувчини маърузалар матнини тўлдиришдан халос этади. Бундай харитада дарс жаранинг хамда ўитувчи билан талаба фаолиятиниг барча ирралари ўз аксини топади.

Баолаш тизимининг беш баллик баолаш бўйича асосий нусонлари уйидагилар:

- баолашнинг нисбийлиги; зма нутда хатоларни тўгрилаш; мкониятининг камайиши

- баолашнинг субъективлиги.

Баолашни рейтинг тизимида афзалликлари бешта:

- аоний баоланиши

- зма нутнинг ўсиши

- зма нутда хато ва камчиликларни анилаш имкониятларининг мавжудлиги

- таълим олувчининг билимга бўлган иштиининг сезиларли даражада ошиши

- таълим олувчини мунтазам шуулланишга ундаши.

Юоридагилардан келиб чииб, хулоса илиб айтиш мумкинки, касб хунар коллежларида техника фанларидан ўув жаранларини олиб боришда ва талабалар билимини бахолашда инновацион технологиялардан фойдаланилганда юори самараларга эришиш мумкин.

***

БАРАРОР РИВОЖЛАНИШНИНГ УЧ ТАМОЙИЛИ

Абдуллаева М., Г.С.Мирзаева Фарона политехника институти Халаро атроф мухит ва ривожланиш комиссиясининг (МКОСР) фаолияти асосида ва унинг Бизнинг умумий келажагимиз номли маърузасида барарор ривожланишнинг ягона уч тамойили

– ижтимоий, экологик ва итисодий йўналишлари ишлаб чиилган. БМТнинг Бутунжахон барарор ривожланиш саммити (хукуматлараор, нодавлат илмий форуми) 2002 йилда дун хамжаиятини барарор ривожланиш ташаббусига одамларнинг асосий эхтижларини узо йиллар давомида таъминлаш учун, Ер сайрасида хат тизимини салаган холда бундай концепцияга мойил эканлигини кўрсатди.

Барарор ривожланишнинг уч тамойили:

Ижтимоий ривжланиш;

Итисодий ривожлани;

Экологик рвожланиш.

Ижтимоий, итисодий ва экологик ривожланишнинг ўзаро узвий болилиги барарор тараитнинг асосини ташкил илади. Хозирги замон илмий –техника тараити даврида жамият ва табиат ўртасидаги муносабатлар барарор тараитнинг учта тамойили асосида олиб борилиши коэволюцион ривожланиш бўлиб, унда табиат онунлари бузилмайди, экотизимлар барарорлиги таъминланади, натижада инсоннинг хар тамонлама улай шароитда яшаш имконияти таъминланади.

Барарор ривожланишга тўсинлик иладиган бир атор омиллар мавжуд бўлиб, улар узо йиллар давомида инсон, жамият ва табиат ўртасидаги арама аршиликларни вужудга келтирди.

Бундай омилларга :

-Бир тамонлама технократик сисатнинг олиб борилиши ва итисодитнинг ижтимоий ва экологик ривожланишлардан устун бўлиши;

-Инсон омили иккинчи даражага ўйилиши, инсоннинг эргономик, психфизиологик ва морфологик имкониятларини хисобга олимаслик;

-Итисодит билан экологиянинг коэволюцион ривожланмаслиги, экологик онунларнинг бузилиши;

-Барарор тараит учун таълим талабларини фанинг ва амалитнинг барча сохалрига кириб бормаганлиги;

-Экологик онг, маданият ва тафаккурнинг ахоли ўртасида кенг таралмаганлиги, экологик ахамиятли, тўли ва хаоний ахборотнинг етишмаслиги;

-Экологик онунчиликнинг юори даражада ривожланмаганлиги, ахоли ва рахбар ходимларнинг экологик хууий маданиятини хозирча пастлиги.

-Барарор тараит бўйича Халаро ва миллий комиссиялар тамонидан абул илинган дастурларнинг самарадорлигини пастлиги ва унга эътиборни юори эмаслиги;

-Кўпчилик мамлакатларда инновацион итисодитнинг шакилланмагнлиги, инновацион технологиялар ва экологик новацияларнинг ишлаб чиаришга тадби илинишининг сустлиги, Тоза ишлаб чиариш тизимининг саноатнинг кўп сохаларида кенг таралмаганлиги.

Юорида келтирилган омиллар асосан субъектив ва объектив бўлиб хозирги ватда ривожланган мамлакатларда бу муаммолар асосан хал илинмода, АШ, Европа Иттифои мамлакатлари, Финляндия, Япония, Жанубий Корея, Сингапур ва Малайзия каби мамлакатларнинг дундаги раобатбардошлиги барарор тараитнинг ижтимоий, итисодий ва экологик тамойилларига асосланганлигидадир.

Барарор тараит концепциясининг асосий устуворлиги шундан иборатки, унда нафаат экологик омил, балки ват омили хам хисобга олинади. Ўзо келажак истиболлари учун аратилган барарор ривожланиш модели хозирги ва келажак авлодлар манфаатлари тенглигига асосланган.

Маълумки, хозирги замон жамияти ва давлатининг ижтимоий-итсодий ва экологик сисатининг масадлари келажак авлодларга зарар келтирувчи табиат деградациясига аратилган эди. Барарор тараит моделида ва нормаларида белгилаб ўйилган хуу хозирги ва келажак авлодларнинг физиологик, итисодий, маънавий ва боша хилма-хил ихтижларини жамият ва табиат ўртасидаги муносабатлар жаранини тартибга солиш орали амалга оширишни таозо этади.

Барарор тараит концепцияси Ўзбекистонинг атроф мухит онунчилигида ўз ифодасини топган.

Уни ишлаб чииш ва амалга ошириш масалалари Ўзбекистон Президенти Фармонларида кўрсатиб ўтилган.

Узуликсиз экологик таълим тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш борасида олий ва махсус, ўшимча таълимга мўлжалланган предметлар дастурларига шу фанга таалули экология элементларини ритувчи мавзуларни киритилиши натижасида экология предметини боша предметларга интегралланиши таъминланиб ўув жаранини барча босичларида (1 – 4 курс) узлуксиз экологик таълим жорий илиниб, экологик билим, тарбия ва маданиятга эга бўлган мутахассисларни тайрлашга эришилмода.

Талабаларга билим бериш жаранида юорида санаб ўтилган омиллар юзасидан кенгро маълумотлар берибгина олмай, уларни ечимини топиш борасида давлатимиз томонидан абул илинатган фармон ва онунларнинг моиятини очиб беришга хам жиддий эътибор аратилмода.

Экологик таълим – Экологик адриятлрни, хул нормаларини яратиш, экологик фаолиятни амалга оширишда табиатдан фойдаланиш ва атроф мухитни мухофаза илиш бўйича махсус билимларга эга бўлиш учун ўиш ва ўрганишни, ўз-ўзини ўргатиш, тажриба орттириш ва шахсни ривожлантиришнинг узлуксиз жарани хисобланади.

Замонавий экологик дунарашни шакллантириш, экологик таълимнинг мукаммал тизимини ишлаб чииш ва жорий этиш хамда жамиятнинг ар бир аъзосини атроф-муитни муофаза илиш жаранига жалб этиш борасидаги таълим самарадорлигини ошириш давр талабидир.

***

АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

Дадаўзиев М., Абдуллаева М.

Фарона политехника институти Ўзбекистон Республикасида Таълим тўрисидаги онун, Кадрлар тайрлаш Миллий дастурида шлар билим олишининг минимал, максимал меърлари белгиланган. Шунга мувофи ўув дастурлари ва дарсликлар тайрланган. Биро бўш ватларда шлар андай машулот билан банд бўлишини белгилаш билан уларнинг меърдан ташари ахборотни олишга тўли тўсинлик ила олмайди. Бу эса шлар онги ва тафаккурига ўз таъсирини кўрсатмай олмайди.

Масалан:шларнинг аксарияти бўш ватларида аудио, видеолар эшитиш ва кўриш билан банд бўлади. Булар эса таълимни мукаммал эгаллашига тўсинлик илади. Шунинг учун шларнинг бўш ватини назоратга олиш муим аамиятга эгадир.

Кўп олларда шларни миллий ахлоа зид баъзи фильмлар, видеороликлар, рекламалар, ар хил ўйинлар изитиради амда уларда юоридагилар билан боли бўлган ахборотларни излашга мойиллик юори бўлади. Бундай ахборотлар шлар онгига ўйган масадидан оиш олларини кузатишимиз мумкин.

Ахборот технологияларидан унумли ва масадли фойдаланиш зарур. Маориф, ота-оналар, жамоатчилик шларнинг ахборот ўзлаштириш меърларини назорат илиб борилса, замонавий ахборот воситалари шларнинг ўув муассасасида олган билимларини тўлдириш ва мустахкамлаш учун хизмат илади. Акс холда, ахборот шлар рухияти, дунараши ва билимларига салбий таъсир илувчи куролга айланади. Ўзбекистоннинг иктисодий ва ижтимоий соаларда юкори натижаларга эришиши, жаон иктисодий тизимида тулаконли шериклик урнини эгаллай бориши инсон фаолиятининг барча жабаларида замонавий ахборот технологияларидан юкори даражада фойдаланишнинг куламлари кандай булишига ва бу технологиялар ижтимоий менат самарадорлигининг ошишида кандай рол уйнашига боглик. Технология сўзи 1870 йиллардан бошлаб истеъмолга кириб келган булиб, у грекча техник – унар, соа ва логос - фан деган тушунчаларнинг бирлашишидан келиб чиккан. Ахборот технологиялари бу ахборот устида бажариш мумкин бўлган амаллар тупламидир. Бу-ахборотни саклаш, йииш, ишлаш, саралаш, узатиш ва хоказо. Замонавий ахборот технологиялари бу ахборот устида бажариш мумкин бўлган замонавий технологиялардир.

Замонавий ахборот технологиялари: компьютер технологиялари, тармолар, Интернет, мультимедиа.

Компьютер бу инсониятнинг энг ажойиб кашфитларидан биридир. Бу буюк кашфит инсониятнинг тараккит йулида кескин бурилиш ясади. Дастлаб исоб учун кашф этилган бу курилма ахборот инкилобининг асосий сабабчиси бўлди. Замонавий ахборот технологиялари тушунчасига, шунингдек, коммуникациявий технологиялар ам киради, улар ахборотни турли воситалар, айнан телефон, телеграф, телекоммуникациялар, факс ва бошалар орали узатишни таъминлайди.

Ахборот-коммуникация технологияларини шиддат билан атимизга кириб келиши нанотехнология билан боли.

Атомлардан машина (асбоб-ускуна) сифатида фойдаланса бўладими? деган саволни ўйган япон олими Нарио Танигучи томонидан 1974 йили фанга киритилган нанотехнология тушунчаси бугун аксарият ривожланган ва ривожланиш йўлида бўлган давл атларни бирдай изитириб ўйди. Боиси, фан-техника тараити даиа сайин ола силжимодаки, бундан кўзланган асосий масад кўпсиликка ан: одамзотнинг оирини енгил илиш.

Асли юнон тилидан олинган (nanos – митти) нанотехнология тушунча-сининг моиятига келсак, уни англаш ва англатиш – нисбатан мураккаб. Негаки, уни тушунтириш учун мозийга айтиш тўри келади..

Инсоният тарихидаги фан-техника ютулари ахборот узатишдаги янги техноло-гияларнинг юзага келишига сабаб бўлди. Булар телефон, телеграф, радио, телевиде-ниенинг пайдо бўлиши билан боли. Ўтган асрдан бугунга адар ахборот узатиш тезлиги бир неча ўн маротабага ўсди.

Жаон мисида ўлланувчи турли ахборотлар давлат манфаатларига таъсир этмай олмайди.

ар андай ахборот мазмуни, моияти, таъсир этиш даражаси, жамиятга фойдали ки зарарли эканлиги, шахсни вузликка ки эзгуликка даъват этиши билан у ки бу тарзда таъсир этади.

Хулоса илиб шуни айтиш мумкинки, ахборот технологияларининг масади- инсон талил илиши учун ахборотни ишлаб чикариш ва унинг асосида бирор бир хатти-аракатни бажариш буйича арор абул илиш жаранини енгиллаштиришдир.

***

ЎУВ ЖАРАЁНИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЎУВ УСЛУБЛАРИДАН

САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

О.Тоштемиров, А.Аминжанов Фарона политехника институти Бугунги кунда келиб ўув жарани самарадорлиги кўп жиатдан ўув-тарбиявий жаранни андай ташкилланганлиги ва амалга оширилатганлигига боли бўлади. Унинг асосий тўлдирувчилари, уйидагилар исобланади: илмий асосланган ўув дастури, машулотларнинг мувофилашган услубий тематикаси, уларга мос бўлган ўув-моддий база исобланади.

Кўп йиллик тажрибалар шуни кўрсатяптики, талабаларни ўитиш муваффаияти ўув ишлари услубларидан тўри фойдаланишга боли эканлигини кўрсатади.

Машулот рабари ўитиш услубларини моирона ўллаб ва талабаларнинг фаоллиги ва онглилигига таяниб билим беради, уларда кўникма ва малакаларни шакллантиради, ар томонлама ривожлантиради, уларда юксак ахлоий, маънавий ва жисмоний сифатларни тарбиялайди. ар бир услуб ўзаро боланган элементлардан иборат бўлиб, улар ўитишнинг усуллари деб аталади. Бир хил бўлган усуллар турли услублар таркибига кириши мумкин, баъзан эса улар ўитиш услуби бўлиб ам келиши мумкин.

Биро ўитишнинг услубларини билиш, ўув жарани хаидаги тўла тасаввурни бермайди.

Бунинг учун таьлим олатган талабалар таркибини, уларнинг жамоавий ва якка тартибда билим олишларидаги муносабатни, ачон ва андай шароитларда у ки бу услуб ўлланилишини, ўитишнинг ташкилий жиатларини, яьни машулотлар шакли деб аталадиган жиатларини ам билиш керак.

Ўитиш услублари ўртасида фаат фарлар эмас, балки узвий болиликлар ам бор. У бир услубни муваффаиятли ўлланилишини, боша услублар билан узвий болиликда бўлишини таазо этади.

Кўргазмалилик-педагогиканинг муим тамойилларидан бири бўлиб, унга мувофи дарсда кўрилатган ани образлар талабалар томонидан ўрганилатган материални яхши ўзлаштирилишига имкон беради. Дарсларда кўргазмали ўлланмалар ва техник воситаларни ўллаш талабалар диатини эшитиб абул илишдан кўриб абул илишга ўтказади ва шунингдек, уларни навбатдаги ўув материалини эшитиш орали чуур фикрлаб абул илишга тайрлайди, билим олиш фаолиятини оширади.

У ки бу кўргазмали ўлланмани, ўитишнинг техник воситаларини ўллашнинг масадга мувофилиги охир-оибатда ўув ватини тежаш, дарснинг фойдали таьсир коэффицентини оширишидан иборатдир.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 |
Похожие работы:

«1. Цель освоения дисциплины Целью освоения дисциплины "Сельскохозяйственная экология" является формирование навыков рационального использования потенциальных возможностей почвы, растений...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кемеровский государственный университет Биологический факультет Рабочая программа дисциплины ГЕОКРИОЛОГИЯ Направление подготовки 05.03.01 Геология Направленность (профиль) по...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР УРАЛЬСКИR ФИЛЯАЛ ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1968 вып. за С. С. ШВАРЦ ПУТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НАЗЕмных nозвоночных животных К УСЛОВИЯМ СУЩЕСТВОВАНИЯ В СУБАРКТИКЕ Том 1. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СВЕР...»

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ © Гасанкадиева У.Ш. Детский сад общеразвивающего вида "Золотая рыбка" с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей, г. Лянтор Как правильно отмечает И.Д. Зверев, до настоящего времени "нет одноз...»

«1. Цель освоения дисциплины Целью освоения дисциплины "Агроэкология" является формирование навыков рационального использования потенциальных возможностей почвы, растений и животных при производстве сельскохозяйственной продукции.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО Дисциплина "Агроэкология" относится к ва...»

«2 Оглавление АННОТАЦИЯ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4.1. ТРУДОЁМКОСТЬ МОДУЛЕЙ И МОДУЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ДИСЦИПЛИНЫ СОДЕРЖАНИЕ МОДУ...»

«Известия ТИНРО 2015 Том 180 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГИДРОБИОНТОВ УДК 664.951.014:597.553.1(265.54) Н.М. Купина, А.Н. Баштовой, К.Г. Павель* Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, 690091, г. Владивосток, пер. Шевченко, 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА, БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МИНТАЯ THER...»

«РОЖКОВАН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ Молекулярная эволюция 18S рДНК и генетическое разнообразие осетров Амура Acipenser schrenckii Brandt, 1869 и Huso dauricus (Georgii, 1775) 03.00.15 – генетика АВТОРЕФЕР...»

«РОЛЬ РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ И ЕГО СУПРЕССОРОВ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ Ергазиева А.М., Айдарбекова Н. Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева Казахстан, Астана ROLE OF RNA INTERFERENCE AND ITS IN THE MECHANISM suppressor PLANT PROTECTION Ergazieva AM, Aydarbe...»

«ПРОЕКТЫ ДОМОВ из оцилиндрованного бревна от бани до коттеджа из экологичного Подарок при материала строительстве! Северный Вологодский лес Как построить баню выгодно? Весеннее предложение Дом из оцилиндрованного бревна за 800 т. р. Большой выбор проектов на сайте RUSNL.RU №...»

«Беспятова Л.А., Бугмырин С.В. Иксодовые клещи Карелии РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ, КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ учебно-методическое пособие КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ Иксодовые клещи Карелии (распространение, экология, клещевые инфекции) Учебно-мето...»

«Биологическое и психологическое время Лябина К.В., Федорова Н.Ю., СЗГМУ им. И.И. Мечникова \ Время принадлежит сознанию человека \ Кант Как известно, у каждого человека имеется свое субъективное время, т.е. ощущение продо...»

«ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ – V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – Уфа, 2008 Российская академия наук Уральское отделение, Коми научный центр, Институт химии Уфимский научный центр, Институт органической химии Российский фонд фундаментальных исследований Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕ...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кемеровский государственный университет Биологический факультет Рабочая программа дисциплины ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА И СПОРТА Направление подготовки 06.03.01 Биология Направленность (профиль) подготовки "Физиология" Уровень бакалавриата Форма обучения О...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по биологии 6 класс составлена на основе примерной программы основного общего образования по биологии; Пасечник В.В., Пакулова В.М., Латюшин В.В., Маш Р.Д. Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает обу...»

«Электронный архив УГЛТУ Антропогенное воздействие на природу и урбанизация Экологический кризис ХХ в. характеризует колоссальный масштаб антропогенного воздействия на природу, при котором ассимиляционного потенциала биосферы уже...»

«"ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" Электронный журнал Камского государственного института физической культуры Рег.№ Эл №ФС77-27659 от 26 марта 2007г №2 (1/2007) УДК 616.711 СКОЛИОЗ В МЛАДШЕМ ШКОЛ...»

«Д.Г. Маслов (к.э.н., доцент) ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА, КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЭС Пенза, Пензенский государственный университет Эколого-экономическая система любого уровня постоянно находится в состоянии динамического равновесия, но параметры ее ба...»

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2009 Т. 1 № 4 С. 449–456 АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ЖИВЫХ СИСТЕМ Функция Ляпунова как инструмент исследования когнитивных и регуляторных проц...»

«ШАРТАНОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА Аллергия и спорт Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор Лусс Л.В. Москва, 2013 г. СОДЕРЖАНИЕ стр. Список сокращени...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.