WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |

«ІЗДЕНІСТЕР, №4 ИССЛЕДОВАНИЯ, Н ТИЖЕЛЕР РЕЗУЛЬТАТЫ ТО САН САЙЫН НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, ШЫ АРЫЛАТЫН ВЫПУСКАЕМЫЙ ЫЛЫМИ ЖУРНАЛ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 1999 ...»

-- [ Страница 4 ] --

Шынжыр табанды машиналар динамикасына жерді беткі абатыны тегіс еместігі ой- ырыны к птеген зиянды серін тигізетіні белгілі [1,2]. Осы кері серлерді н тижесінде шынжыр табанды машиналар ж мысы динамикасында рт рлі процестер теді. Соларды е негізгісіні бірі агрегатты ж мысы сапасына тікелей сер ететін, жерді беткі абатыны тегіс еместігі ой- ырыны серінен туындайтын ж не ж ріс б лігіндегі аспа ар ылы бульдозерге берілетін - тербеліс болып табылады. Осы процесті зиянды серлері сарапталып ж не жіктеліп, н тижесі 1-суретте келтірілді.

–  –  –

детте, шынжыр табанды машиналарды ж ріс б лігінен жерді беткі абатына екі т рлі ба ытта ы к штер т седі. Оны бірі тік ба ытта ы к штер. Олар агрегатты салма к ші мен ж рісі кезінде жер бедеріні тегіс еместігінен пайда болатын тербелісті инерция к штері. Екінші ба ытта ы к штер жер бетіне параллель ба ыттал ан ж не олар тарту к ші мен бас а да к штерді к лбеу ба ытта ы раушыларынан т рады. Осы к штерді серінен агрегатты ж мыс барысында ы бастап ы алпы згереді.

дебиеттерден белгілі бол андай [1,2] осындай физикалы процестер технологиялы процестерді згеруіне кеп со ады, я ни аспаларды рбір до ала ыны жер бетіне т сіретін ысымы, орташа ысымнан бірнеше есе арты болады да, машина топыра та тере із алдырады. Сонымен оса, жер бедеріні серінен машина т ырыны тік ба ытта ы сызы ты ж не зынды бойында ы б рышты тербеліс м лшерлері к п болады да осымша инерция к штері туады.

Сонымен, дебиеттердегі келтірілген м ліметтерге с йене отырып, осы зиянды серлерді алдын алу жолдары ж не оларды іске асыруды технологиялы рі рылымды шараларыны сараптамасы сынылды (2-сурет).

ШАРАЛАРЫ

–  –  –

Осы сараптамада келтірілгендей, технологиялы діс кешенді агрегаттарды пайдалануды ажет етуіне байланысты те к рделі болып саналады. Сонды танда шынжыр табанды тракторлар ж ріс б ліктеріні зиянды серлерін азайтуды тиімді жолы, оларды ж ріс б лігіні рылысын жетілдіру болып табылады [1,2].

азіргі кездегі пайдалануда ы трактор ж ріс б лігіні жетілдірілген дістері де ажетті н тижеге жеткізбей отыр. М нда ы негізгі проблема: тракторды шынжыр табанында ы лестік ысымны жанасатын бетке біркелкі таралмайтынды ы ж не ж ріс б лігі аспасы рылысыны заманауи талап а сай еместігі. Пайдаланылымда ы тракторларды динамикалы лестік ысымы оны орташа статикалы м нінен лденеше есе арты болады. Себебі, осы ж ріс б лігі рылысыны кемшілігінен пайда болатын трактор тербелісі, инерция к шіні серінен те лкен динамикалы ж ктелім тудырады.

Тракторды ж ріс б лігіні ж мысын ба алайтын осындай к рсеткіштерге тракторларды топыра а т сіретін лестік ысымы мен ы ысу коэффициентін жат ызу а болады. азіргі кезге дейін б л к рсеткіштерді ылыми негізделген оптимал м ндері жо.

Сонымен шынжыр табанды машиналарды ж мысы динамикасын жа сарту шін ж ріс б лігі аспасында тетін динамикалы процестерді зерттеу ажет ж не осы зерттеу н тижесіні сараптамасына с йене отыра ж ріс б лігін жетілдіруді перспективті ба ыттарын аны та ан ж н. Машиналар ж ріс б лігіні рылысын жетілдіру шін е бірінші олар а ылыми негізделген талаптар оя білуіміз ажет ж не б л талаптар шынжыр табанды тракторларды эксплуатациялы асиеттері мен топыра ты физикомеханикалы к рсеткіштеріні оптимал м ндерінен шы уы тиіс.

____________________

1. Паничкин А.В. Совершенствование конструкции подвески бульдозерного оборудования. Автореф...канд.техн.наук. –Орел, 2006. – 28 с.

2. Федоров Д.И. Современные методы проведения комплексных исследований землеройных машин. – М.: Транспорт, 1973. –С. 3...7.

*** Ма алада шынжыр табанды машиналарды ж мысы динамикасын жа сарту арастырыл ан.

*** В статье расмотрены вопросы по обоснованию отрицательных воздействий гусеничных машин на почву и пути их устранения.

*** This issue considers the main reguirements for shassy of caterpillar traktor.

УДК 664.8.047.25

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ВОДЫ ПРИ ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ

СУШКЕ СГУСТКОВ КУМЫСА И ШУБАТА, ОБОГАЩЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫМИ

ДОБАВКАМИ

–  –  –

По результатам исследований активности воды при вакуум-сублимационной сушке сгустков кумыса и шубата, обогащенных растительными добавками, разработана комплексная зависимость термодинамических показателей от влажности и температуры для сухих порошков кумыса и шубата, обогащенных морковным соком.

Введение В настоящее время одним из приоритетных направлений в области пищевой промышленности является создание на основе местного сельскохозяйственного сырья новых конкурентоспособных и экспортоориентированных продуктов функционального назначения, сбалансированных по химическому составу, внедрение в производство которых позволит обеспечить население продуктами питания высокого качества.

На международном рынке наиболее востребованными продуктами функционального назначения являются кисломолочные продукты, обогащенные растительным сырьем. Их ассортимент очень широк и с каждым годом увеличивается [1].

Кумыс и шубат по своей природе являются продуктами лечебно-профилактического назначения. Обогащение сырьем растительного происхождения придает им дополнительную функциональную направленность и возможность использования в питании различных возрастных групп населения.

Так как выработка кумыса и шубата носит сезонный характер, они, как и другие виды традиционных кисломолочных продуктов, имеют непродолжительные сроки хранения. Для круглогодичного обеспечения потребностей населения в функциональных напитках на основе кумыса и шубата с добавлением растительного сырья необходимо их подвергнуть сушке с целью получения сухих порошков длительного срока хранения. С точки зрения максимального сохранения исходных качеств продукта перспективным методом является вакуум-сублимационная сушка. Однако этот метод сушки является продолжительным и требует больших энергетических затрат.

Материалы и методы С целью снижения себестоимости производства сухих порошков кумыса и шубата, обогащенных растительными добавками, методом вакуум-сублимационной сушки нами разработана новая технология сгущения перед процессом сушки. Ее суть заключается в том, что слабосвязанная влага в составе кумыса и шубата, обогащенных растительными добавками, отделяется от других его компонентов без снижения их исходных качеств [2, 3].

Изменение качественных показателей в процессе вакуум-сублимационной сушки зависит от поведения воды, содержащейся в продукте, которое характеризуется показателем активности воды. Для установления закономерности изменения показателя активности воды в сгустках кумыса и шубата, обогащенных растительными добавками, в процессе их вакуум-сублимационной сушки исследованы процессы сгущения и сушки.

Описание установки и методика проведения эксперимента приведены в работе [4].

Результаты исследований В качестве примера на рисунке 1 приведены результаты исследований зависимости активности воды сгустков кумыса и шубата, обогащенных морковным соком, при различных влагосодержаниях.

–  –  –

Рисунок 1 – Зависимость активности воды от влагосодержания для сгустков кумыса (а) и шубата (б), обогащенных морковным соком Обсуждение результатов Анализ представленных данных показывает, что по характеру зависимость активности воды от влагосодержания в процессе сушки сгустков кумыса обогащенных кумыса, морковным соком, отличается от зависимости активности воды от влагосодержания в процессе сушки сгустков шубата, обогащенных морковным соком. Эта разница объясняется структурой продукта и условиями диффузии влаги из внутренних слоев, исследованных продуктов продуктов.

Процесс удаления влаги из продукта при сублимационной сушке происходит в следующей последовательности В первом периоде происходит удаление слабо связанной последовательности.

воды из кристаллов льда, расположенных на поверхности продукта а во втором периоде продукта, из-за разности температур между поверхностью фронта высушивания и всего замороженного образца какая какая-то часть слабо связанной воды, имеющей низкие значения энергии связи с каркасом удаляется, а остальная (в нижележащих слоях) продолжает каркасом, сублимировать из внутренних слоев к поверхности фронта высушивания По завершении высушивания.

этого периода, когда практически вся вымороженная влага и некоторая доля прочно связанной удаляются, а температура образца повышается примерно до 0 С, остаточная влажность достигает до 1515-17 % сухой массы. В третьем периоде когда температура периоде, сушки достигает 36 С, удаляется фракция воды, ассоциированная прочными связями и С, каркасом продукта, в результате чего его остаточная влажность снижается до 5,14,5 %.

На основании полученных данных изотерм десорбции были построены комплексные зависимости теплоты испарения дистиллированной, слабо связанной воды и энтропии связи влаги от влажности и температуры для исследованных продуктов На рисунке 2 продуктов.

приведены комплексные зависимости для кумыса (а) и шубата (б), обогащенных морковным соком.

Как видно из рисунка 2, комплексная зависимость наглядно показывает изменения термодинамических параметров в зависимости от влажности и температуры продуктов.

По этой зависимости можно легко определить значения таких термодинамических характеристик исследованных продуктов, как теплота испарения энергия связи слабо испарения, связанной воды и энтропия связи влаги в зависимости от влажности и температуры продукта.

а) б) ) Рисунок 2. Комплексная зависимость термодинамических показателей от влажности и температуры для сухих порошков кумыса (а) и шубата (б), обогащенных морковным соком С точки зрения условий хранения большой практический интерес представляет определение значений активности воды и соответствующей ей конечной влажности сухих порошков продукта.

Выводы На основании полученных результатов эксперимента можно сделать вывод о том, что оптимальной величиной активности воды для хранения сухих порошков исследованных функциональных кисломолочных продуктов на основе кумыса и шубата, а w = 0,321 0,325, которой обогащенных растительными добавками, является соответствует влажность продукта u p = 0,32 0,36 кг/кг сухих веществ.

______________________

1. Новое в технологии и технике пищевых производств // Материалы II научно-техн.

конференции. – Воронеж: ВГТА, 2010. – 528 с.

2. Чоманов У.Ч., Шингисов А.У., Мананбаева М.К. Шубат а к к ніс шырындары осыл ан с збе алу технологиясы // Жаршы. – 2008. – № 3. – С. 60-62.

3. Шы ысов.. К к ніс осыл ан ымызды олдану технологиясы // Жаршы. – 2008. – № 9. – С. 52-53.

4. Шингисов А.У. Сушка кисломолочных продуктов методов сублимации // Новости науки Казахстана. – 2006. – № 4. – С. 187-191.

*** В данной статье приведены результаты исследования нового термодинамического показателя – активности воды сгустков кумыса и шубата, обогащенных растительными добавками, при их вакуум-сублимационной сушке.

*** Б л ма алада рамы к к ністермен байытыл ан ою ымыз бен ш батты вакуумсублимациялы рдісіндегі жа а термодинамикалы к рсеткіш – суды белсенділігі – зеріттелінген.

*** In given clause results of research of a new thermodynamic parameter of activity are resulted drive at vacuum-sublimation to drying of clots of koumiss and shubat enriched with by vegetative additives

ПЕДАГОГИКА

ОЖ 811.512:63(574)

АЗА ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫ ДАМУ КЕЗЕ ДЕРІ

THE FORMATION AND TIMES OF DEVELOPMENT OF KAZAKH TERMINOLOGY

–  –  –

аза терминлогиясыны р жылдарда алыптасуы, толы уы, жа аруы, зерттелуі туралы.

Тілде жа а ымдар мен атауларыны пайда болуы ылым мен техника саласында ы згерістермен, жа алы тармен ты ыз байланысты. Осы т р ыда жиырма бірінші асыр ылым мен техниканы е жо ары дамы ан кезе і, я ни на ыз терминологияны шары тау асыры болып табылады. Б гінде терминология м селесін зерттеуді зектілігін академик. айдаров мынадай себептермен т сіндіреді: «Бірінші себеп- рбір ркениетті ел ылыми-техникалы прогресті айнасы іспетті терминологияны тап-т йна тай сындарлы болуына ерекше м н беріп, заман талабына с йкес о тын-о тын оны ба ыт-ба дарларын аны тап, рдісін бай ап, ширатып, шыны тырып отыру а тиіс, біз де енді сондай ел санатына жатамыз. Екінші себеп – аза деби жазба тілі мемлекеттік тілді негізі болса, терминология мен ылым тілі - оны б кіл рухани-м дени міріміздегі жа алы тарды б рін сергек сезініп, сол ы айда згеріп отыру а бейімді былыс, сонды тан да мемлекеттік деби тілімізді б гінгі к йі мен ерте гі жа дайы терминологияны реттілігімен, ж йелілігімен, т ра тылы ымен ж не олданыс аясыны ке дігімен лшенеді».

Терминологиялы ж йені мемлекеттік тілді жонар асы ретінде арастыруды ма ызы зор. Тілдерді релі бір биікке к терілген, дамы ан с тінде бой к рсететін лексикалы абаттарды та ылеті те к рделі де ызы. М нсыз ешбір тілді б гінгі болмысын, болаша ын болжау м мкін емес. сіресе ылым, білім, м дениетке атысты салаларды ай- айсысында да термин с зге м тажды атты сезіліп отыр. XVIII ас.

Француз Сенан де Мейанны « зге тілде с йлейтін лт біртіндеп зіні т л болмысын жо алтады» деген с зі бар. П.А.Симон дейтін та ы бір француз «Тіл - рбір лтты зіндік т л болмысын білдіретін, тарихында ы орнын аны тайтын, мірлік ж не шы армашылы айталанбасты ын паш ететін рал, тіл - сол елді та дыры» депті.

Егемендік еркіндік бергелі тілімізді осы бір орасан зор арнасы - терминология саласында алапат рекеттер болып жатыр. Орны толмас ол ылы тар есесін айтсек айырамыз деп аламын о ды-солды сілтеп, ж ні келсін, келмесін, жа а с здер мен жа а олданыстарды б р ыратып жат ан аза журналистеріні тегеурінді рекетіне рке араушылар к п.

Сол бір тарихи кезе дер ше берінде тіл дамуына сер еткен м селелерді саралап, ылыми т р адан талдап алмай т рып, терминология туралы ж йелі с з оз ау иын.

ылыми д ст р бойынша, аза терминологиясыны даму кезе дері шке б лінеді:

I кезе – « аза терминологиясыны азан т керісіне дейінгі ж не кейінгі кезе і»

(1910-1935жж);

II кезе – аза терминологиясыны жалпыке естік терминдер алыптастыру кезе і (1935-1990ж.ж.);

кезе –т уелсіз аза стан терминологиясы дамуыны ба ыт-ба дарын III ай ындау кезе і (1990 жылдан бергі уа ыт).

аза тілі біліміндегі термин м селесіні зерттелуі азан т керісіне дейін басталып, ХХ асырды басы аза терминологиясы шін елеулі кезе дерді бірі болып саналады. Б л кезе ішінде ылымны рт рлі салалары бойынша жазыл ан А.Байт рсын лы, Ш. дайбердиев, Х.Досм хамед лы, Ж.Аймауытов, М.Ж мабаев, Н.Т ре лов, Ж.К дерин, М.Дулат лы, С. ожан лы, Е.Омар лы, Т.Шонанов, К.Ж ленов,. араш сынды аза зиялыларыны е бектері жары к рді. Осы кезе нен бастап, аза термин м селесі арнайы с з бола бастайды. Б л туралы профессор Ш. рманбай лы: «сол кезе де ал аш ы о улы тар мен ылыми е бектерді жаз ан авторды ай- айсысы да терминжасам ісіне з лестерін осты дегеніміз ж н, о ан ал аш олдан ан терминдер д лел бола алады», - деп жазады(14,38б.). С йтіп, автор аза терминологиясыны даму кезе дерін былайша б ліп к рсетеді:

I кезе – аза терминологиясыны алыптасуыны ал аш ы кезе і (1910-1930 жж);

II кезе – ылыми терминологиясыны Ода ты тіл саясаты негізінде алыптастыру кезе і (1930 -1990ж.ж.);

III кезе – аза терминологиясыны лтты тіл негізінде алыптастырылуыны жа а кезе і (1990 жылдан бергі уа ыт).

аза терминжасам ісін кезе дерге б ліп зерттеу м селесін академик.Айтбай лы бес кезе ге б ліп арастырады:

1) Бірінші кезе ХХ асырды 10-жылдары мен 30-жылдарды екінші жартысында ы аралы ты амтиды (А.Байт рсын лы, М.Дулатов, Х.Досм хамед лы);

2) Екінші кезе 30-40 жылдарды амтиды (б л кезе ні басты белгісі – интернационалды терминдер мен орыс атауларын тілімізге т пн с ада ы пішінін б збай, сол алпында абылдау болып табылады);

3) шінші кезе ретінде 40-50 жылдар аралы ын атау а болады (б л жылдарды лтты лексиканы дамыту а ос ан лесі шамалы);

4) Т ртінші кезе 50-70 жылдар аралы ыны лесіне тиесілі (сол кездегі баспас з материалдарынан к птеген интертерминдерді аза ша баламалары жасалып, орыс с здеріні аза ша с йлей баста анын бай ау а болады);

5) Бесінші кезе ге 70 ж не 90 жылдарды екінші жартысына дейінгі аралы ты жат ызу а болады (ал аш ысы-то ырау жылдары, екіншісі – айта ру, шіншісі-Ке ес ода ы лап, Т уелсіз мемлекеттер достасты ыны пайда бол ан заман а с йкес туында ан тіл оз алысы) (16,б.65-66). рине, б л к рсетіліп отыр ан кезе дер жалпы аза тілінде термин туралы ылыми ой-пікірді алыптасуымен байланыстырып отыр.

Термин ылым мен техниканы тілі екенін ескерсек, аза топыра ында ылыми ой-пікірді рбуін зерттеушілер ХIХ асырды екінші жартысынан бастайды. ылым туралы т ыш деректер мен ылыми ма алалар ал аш ы аза газеттері – «Т ркістан уалаятыны газеті» (1870-1882) мен «Дала уалаятыны газеті» (1888-1993) беттерінде жариялан ан.

Ал аза с зіні на ыз терминдік ызметте ж мсалуы «Ай ап» журналы мен « аза » газетінен бастау алады. Б л басылымдарды аза терминологиясы алыптасуында ы ма ызы ж нінде академик.Айтбай лы былай деп жазады: «...«Ай ап»

журналы аза ты жазба деби тілін, оны жа сы д ст рлерін рі арай дамытуда, жалпыхалы ты тілді кейбір стильдік тарма тарын алыптастыруда, оны терминологиялы лексикасын жасауда орасан зор ызмет ат арды.... Жалпы « аза »

газетіні тілімізді терминдеу сапасы мен с зжасам процесіндегі жа алы тары шан те із».

Сонымен бірге б л кезе – терминжасам дерісіні бастап ы кезе і болуымен де терминология тарихында айры ша орын алады. Сол т ста терминжасамда негізінен тілімізді бар байлы ын сар а пайдалану ба ыты, терминдерді « аза иландыру» ба ыты басым болды. Б л жерде А.Байт рсын лы, Ш. дайбердиев, Х.Досм хамед лы т різді т л аларды ы палы зор бол аны белгілі. Екінші кезе ХХ асырды 30-жылдан 90 – жылдар а дейінгі аралы ты жат ызу а болады. Б л кезе ні басты белгісі интернационалды терминдер мен орыс атауларын тілімізге т пн с ада ы пішінін б збай, сол алпында абылдау болады.

Осы кезе де ж ргізілген терминологиялы ж мыстар жайында профессор Ш. рманбай лы мынадай т жырым келтіреді: «Тіларалы біріздендіру ж мыстарын ж ргізуде КСРО халы тарыны орта тілі орыс тілін лгі етіп алу сынылды. М скеудегі КНТТ (Комитет научно-технической терминологии) Ода к леміндегі терминологиялы ж мыстарды йлестіріп отыр ан басты мемлекеттік орган рі ылыми мекеме ретінде ке ес хал ына орта терминологиялы орды (общесоветский терминологический фонд) орыс тілі негізінде алыптасуына лкен ы пал етті» (18,30б).

шінші кезе ге ХХ асырды 90 жылдарынан баста, осы уа ыт а дейінгі аралы ты жат ызамыз. Б л кезе ні аза еліні т уелсіздік алып, аза тіліні мемлекеттік м ртебені иеленіп, ол «Тіл туралы» За мен конституцияда за дастырылуына орай мемлекеттік тілімізге, оны ішінде аза терминологиясыны алыптасуы мен дамуына жаса ан ы палы шан те із. аза терминіні тілдік таби аты, сіресе аза терминологиясыны ылыми-теориялы негіздері, тарихы мен даму жолдары терминолог алымдар.Айтбай лыны, Б. алиевті, Ш. рманбай лыны, т.б. е бектерінде жанжа ты баяндал ан.

Профессор Ш. рманбай лы аза терминологиясын дамыту мен жетілдіруді т менгідей негізгі ылыми а идаттарын сынады.

(11,б 10-19):

1. лтты термин ор алыптастыруды ішкі к зі аза тіліні лексикалы байлы ы мен с зжасам т сілдерін барынша тымды пайдалану;

2. Термин ор алыптастыруды сырт ы к зі болып табылатын зге тілдерден термин абылдау;

a) Туыстас т ркі тілдерінен термин абылдау;

) Туысты жа ынды ы жо тілдерден термин абылдау.

Терминология арнаулы, ылыми білімді жіктеу шін ажет. Бас аша айт анда, м ндай былыстар мен дерістерді жіктеу шін оларды атаулары болып, я ни терминдермен белгіленуі керек. Жіктеу мен терминологияны б ліп арастыру а болмайды. Осы т р ыдан ана термин тіл ж йесіндегі лексика-сематикалы топ ж не белгілі бір білім саласында ы ымдар ж йесіндегі орны мен шектеулі аны тамасы бар ым атауы бола алады. Термин лтты тілді, с здік орды лексикалы бірлігі ретінде функционалды саланы, арнаулы тілді негізгі материалы болып, ма ынасыны д лдігі мен на тылы ы, ай ындылы ымен ерекшеленеді. Б л ретте терминдерге белгілі бір салада бірма ыналы асиетінде к рініс табатын т ра ты сематикалы м лшер т н болып келеді.

Ел тарихында ы егемендік- о амды мірді барша салаларына, соны ішінде, ел мен оны олданысына да о ба атта ы згерістер келді. На ты айт анда, о амды сана мен саяси- леуметтік орта згерістеріні еш айсысы тілден тыс ал ан жо. Т уелсіздік жылдарында бекітілген аза тіліні мемлекеттік м ртебесі, лтты сананы айта жа ыруы д уір дерісіне с йкес ерекше ар ын алып, к ркем м тіндерде, газет прагматикасында, жа а сапада ы лтты терминологиялы ж йеде, азіргі аза о амыны сан т рлі ызмет аясында, т.б. лт тілі ар ылы к рініс тапты.

____________________

рманбай лы Ш. аза терминологиясыны дамуыны кезе дік сипаты. – 1.

Астана,2002.-184б.

2. Айтбай лы. аза с зі: ( аза терминологиясыны негіздері).-Алматы.Рауан, 1997.-240б.

рманбай лы Ш. Термин ор алыптастыру к здері мен терминжасам т сілдері 3.

(Барлы сала мамандарына арнал ан дістемелік рал). –Алматы:С здік-Словарь, 2005-240б.

4. Терминология м селелері. 2-кітап –Астана: «1С-Сервис» ЖШС, 2006.-228б рманбай лы Ш. аза терминологиясыны дамуыны кезе дік.

–  –  –

УДК378.147

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING DURING ORGANIZATION OF

EDUCATIONAL PROCESS ARE IN INSTITUTE OF HIGHER

–  –  –

Переход к рынку обуславливает растущий спрос на рынке труда на специалистов, обладающих хорошо развитыми умениями и навыками в работе с информацией, способных решать различные проблемные задачи, а также применять их в производственном процессе Новые условия, сформировавшиеся на сегодняшний день в экономической и общественной жизни в связи с интеграций Казахстана в европейское экономическое пространство, подписание Казахстаном Болонской декларации привели к смене парадигмы стандартизации высшего профессионального образования, разработке и реализации высшими учебными заведениями основных образовательных программ нового поколения.

Экономика, основанная на рыночных принципах, также как открытое общество требует от личности умения гибко использовать имеющиеся знания, мыслить и находить решения задач, распознавать проблемные вопросы и отвечать на них.

То есть обучающиеся должны иметь стратегические умения и навыки, самостоятельно учится и уметь проводить анализ данных ситуаций.

Интеграция в мировую экономику повышает стандарты качества обучения.

Национальная система образования все еще во многом зависит от перехода от плановой экономики к рыночной, от перехода массового производства к гибкому или индивидуальному, и все это влияет на конкурентоспособность. И поэтому необходимо сориентировать новую систему обучения так чтобы это было приемлемо для изменчивой рыночной экономики. И учебные программы учебники умения и знания необходимо ориентировать в виде структурных познавательных элементов и инструментов.

В век информационных технологий с появлением Интернета является проблемой не недостаток информации, а ее чрезмерное количество, превышающие биологические возможности человека. В каждой сфере информация устаревает через 4 года, через 4 года удваивается и при сохранении подобной динамики, по мнению ученых, будет удваиваться через 3 месяца и поэтому необходимо умение работать с данной информацией Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, сформированный на компетентностной основе и на основе пересмотра содержания образовательных программ профессионального образования, ставит новые сложные задачи, требующие значительных методологических и методических усилий. В соответствии с требованиями времени по подготовки и реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

Успех обучения в решающей степени зависит от направленности и внутренней активности обучаемых, характера их деятельности, именно характер деятельности, степень самостоятельности и творчества и должны служить важным критерием выбора методов.

В современных условиях стратегическим направлением активизации обучения должно стать создание дидактических и психологических условий для осмысленности обучения, включения в этот процесс студентов не только на уровне интеллектуальной, но и социальной и личностной активности.

Какие бы методы обучения - активные, интенсивные или проблемные - не применялись, важно для повышения эффективности обучения создать такие педагогические условия, в которых бакалавр или магистр может занять активную личностную позицию и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности. В этих условиях становится все более актуальным применение активных методов обучения.

Применение в практике проблемного и развивающего обучения привело к возникновению методов, получивших название «активные».

С точки зрения психологии методы активного обучения как средства развития познавательной активности обучающихся можно разделить на три группы методов, наиболее интересных для использования в целях управления формированием мышления.

Это методы программированного обучения; проблемного обучения, интерактивного (коммуникативного) обучения. Такова классификация, данная В.Я. Ляудес.

Остановимся на рассмотрении интерактивных форм проведения занятий.

Интерактивное обучение - обучение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности преподавателя центральное место занимает не отдельный учащийся как индивид, а группа взаимодействующих учащихся, которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между собой, стимулируют и активизируют друг друга. При применении интерактивных методов сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух соревнования, соперничества, состязательности, который проявляется, когда люди коллективно ищут истину. Кроме того, действует такой психологический феномен, как заражение и любая высказанная соседом мысль способна непроизвольно вызвать собственную, аналогичную или близкую к высказанной или, наоборот, вовсе противоположную. Во время такого занятия от преподавателя требуется гораздо больше активности и творчества, чем тогда, когда оно проходит пассивно, в форме пересказа вычитанных в книгах или давно известных истин.

Интерактивные методы принесут наибольший эффект, не только обучающий, но и воспитательный, когда преподаватель будет влиять на обсуждение не только высказываний научно - аргументированной точки зрения, но и выражением своего личного отношения к проблеме, своей мировоззренческой и нравственной позиции.

Формы участия преподавателя в дискуссии студентов могут быть самыми разнообразными, но, ни в коем случае не навязыванием своего мнения. Лучше всего это делать путем тонко рассчитанного управления ходом дискуссии, через постановку проблемных вопросов, требующих продуктивного мышления, творческого поиска истины.

Преподаватель высказывает свою точку зрения лишь в порядке извлечения выводов из высказываний студентов и аргументированного опровержения ошибочных суждений. Его позиция может совпадать с мнениями студентов, поскольку они появились в результате наводящих вопросов преподавателя. Такими приёмами можно не просто направлять содержательную, интеллектуально-познавательную сторону обсуждения теоретических вопросов, но и конструировать совместную продуктивную деятельность, тем самым, влияя на личностную позицию студентов, превращая их учебную деятельность в учебновоспитательную.

К методам интерактивного обучения могут быть отнесены следующие:

эвристическая беседа, метод дискуссии, мозговая атака, метод круглого стола, метод деловой игры, конкурсы практических работ с их обсуждением и некоторые другие.

Эвристическая беседа. Метод получил название от восходящего к Сократу методу обучения «эвристика» (нахожу, открываю, отыскиваю). По своей психологической природе эвристическая беседа - это коллективное мышление или беседа как поиск ответа на проблему. Поэтому в педагогике это метод принято считать методом проблемного обучения.

Дискуссия как метод обучения стала применяться в годы, когда была провозглашена гласность, и были сняты запреты на плюрализм мнений не только по вопросам житейским, но и по проблемам теорий, политики, идеологии.

Метод дискуссии представляет собой специально запрограммированное свободное обсуждение теоретических вопросов учебной программы, которые обычно начинаются с постановки вопроса. Метод дискуссии используется в групповых формах занятий, на семинарах-дискуссиях, семинарах-практикумах, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий, на практических и лабораторных занятиях, когда студентам нужно высказываться. Иногда практикуются и лекции-дискуссии, когда лектор по ходу изложения материала обращается к аудитории с отдельными вопросами, требующими коротких и быстрых ответов. Дискуссия в полном смысле на лекции развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызывавший сразу несколько разных ответов из аудитории, уже создают психологическую атмосферу коллективного размышления и готовности внимательно слушать рассуждение лектора, отвечающего на дискуссионный вопрос.

Метод «мозговой атаки». Суть этого метода заключается в поиске ответа на сложную проблему посредством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в голову идей, догадок, предположений. «Золотое правило» мозговой атаки ничего из произнесенного участниками разговора не подвергать сомнению, критике, а обеспечить полную свободу высказывания любых идей. Такая психологическая свобода позволяет вести себя раскованно.

Метод «круглого стола» был заимствован педагогикой из области политики и науки. В обучении метод «круглого стола» используется для повышения эффективности усвоения теоретических проблем путём рассмотрения их в разных научных аспектах, с участием специалистов разного профиля и т.д.

Метод «деловой игры». Первоначально появился не в системе образования, а в практической сфере управления. Сейчас деловые игры применяются в самых различных областях практики: в исследовательской работе, в процессе проективных разработок, при коллективной выработке решений и в военном деле. Суть метода деловой игры как метода обучения заключается в учебном моделировании ситуации той деятельности, которой предстоит обучить учащихся, чтобы на моделях, а не на реальных объектах учить будущих специалистов выполнять соответствующие профессиональные функции.

Применение системы методов и средств обучения меняет традиционность занятия, требует соблюдения основных элементов методики, в число которых входит подготовка обучающихся к активному восприятию учебного материала, постановка вопросов и творческих заданий, проведение различных форм закрепления. Такой подход интенсифицирует труд преподавателя и обучающегося, увеличивает возможности педагога, как организатора, наставника. Освобождает его на занятиях от большого объема чисто технической работы, увеличивая время для творческой.

Таким образом, интерактивные методы обучения создают необходимые условия как для формирования жизненных и учебных компетентностей обучающихся, так и для развития и воспитания активных граждан с соответствующей системой ценностей.

Убедиться в преимуществах и результативности использования интерактивных методов можно только при условии непосредственной его реализации в педагогической деятельности. Существующее сегодня множество методов интерактивного обучения, в частности и те, что описаны в этой статье, позволяют построить данный процесс достаточно успешно.

______________________

1. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР, 1996. — 544 с.

2. Алимов А.Семинар тренинг Интерактивная методика обучения. –Алматы.

3. http://retail.cnews.ru/reviews/free/national2007/articls/ikt.shtml;

*** Интеграция в мировую экономику повышает стандарты качества обучения.

Национальная система образования все еще во многом зависит от перехода от плановой экономики к рыночной, от перехода массового производства к гибкому или индивидуальному, и все это влияет на конкурентоспособность. И поэтому необходимо сориентировать новую систему обучения так чтобы это было приемлемо для изменчивой рыночной экономики. И учебные программы, учебники, умения и знания необходимо ориентировать в виде структурных познавательных элементов и инструментов.

*** Integration into world economy raises the training quality standards. The national education system still in many respects depends on transition from a planned economy to market, from mass production transition to flexible or individual, and all it influences competitiveness.

And consequently it is necessary сориентировать new system of training so that it was comprehensible to changeable market economy. And curriculums are necessary for focusing ability and knowledge textbooks in the form of structural informative elements and tools.

*** Д ниеж зілік экономиканы интеграциялау стандартты о ыту сапасын алыптастырады. Білімні лтты ж йесі лі де жоспарлы экономикадан нары ты а т уелді болады, б аралы ндіріске арамастан б секелестікке, абілеттілікке сер етеді.

Сол себепті білім беруді жа а ж йесін аумалы-т кпелі нары ты экономика шін о тайлы болуы ж не о у ба дарламалары, о улы тар шеберлікті рылымды -танымды элементтерін ж не ралдарын жобалау ажет.

ОЖ 377.02

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ МЕХАНИКА МАМАНДЫ ТАРЫНЫ СТУДЕНТТЕРІНЕ

АШЫ ТАН БІЛІМ БЕРУДІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

–  –  –

азіргі заман – ылыми-техникалы прогресс заманы. Осымен байланысты аза станды тарды алдында жа а міндеттер ойылып отыр. Сапалы білім беру жолында мемлекеттік о у орындарымен атар, жо ары білім беретін мемлекеттік емес о у орындары да атсалысуда. Уа ыт діл т реші, ба ы мен бабы келіскен т лпарлар ана сыннан с рінбей, ай ын ма саттарын ж зеге асыра алады. азіргі техникалы жо ары о у орындары – сапалы білім беру жолында лемдік де гейге сын а т скен, о ытуда зіндік дістемелік амал-т сілдері бар, бірі ай жо ары о у орындары. азіргі техникалы жо ары о у орындарында білім беру ж йесі студент – компьютер – о ытушы ар ылы іске асады, я ни б л ж йе бойынша жетекші орынды иемденгендіктен, оны жеке т л а ретінде алыптасуына к мектеседі ж не ол т р ылы ты мекен-жай а т уелсіз, зіне ы айлы уа ытта, ндірісті бас а салаларынан ол збей-а, уа ытын немдей отырып, ТМД елдерінен тікелей сапалы білім ала алады. Техниканы со ы жетістіктерін пайдалана отырып, осындай ашы тан о ыту (дистанционды о ыту) ар ылы аза стан ХХI асырда ы лемдік білім беруді бірт тас ке істігінде а параттар а ымына ілесіп, д ниені т рт б рышымен хабар алыса алады. Б л, бір жа ынан, лемдік білім беру ке істігінде бас а мемлекеттермен бірігу, екінші жа ынан, аза стан шін ашы тан о ытуды тиімді т стары к п, оларды бастылары мыналар:

-республикамызды т кпір-т кпірін сапалы біліммен амтамасыз етуге болады;

-білім алушыны леуметтік-экономикалы жа дайына (ата-анасыны к з алдында т рбиелене ж ріп білім алуы; жол а аржы ж мсамай-а білім алу м мкіндігі; т.с.с.) тиімділігі;

- ндірістен ол збей, студент зіне ы айлы уа ытта о ытушылармен ауыша алу м мкіндігі;

-озы лгідегі электронды о улы тармен толы амтамасыз етілуі;

-орны ты білім берудегі олданылатын дістемелік амал-т сілдерді алуан т рлілігі.

ашы тан о ыту зіні мазм ны бойынша азіргі асырды білім беру ж йесінде ерекше орын алады. ашы тан білім беру негізінде маркетингтік идея жатыр, ол білім алушыны жеке т л асына ба ыттал ан. ашы тан о ытуды бір т рі электронды о улы тар, азіргі уа ытта техника мамандарына те ажет болып отыр. Адамны а ылойыны дамуы оны интеллектілік, ойлап білу абілетіні, о у-танымды ызметіні дамуымен сипатталатынды ын ескере отырып, а ыл-ойды икемділігін ж не ж йелігін ме герген, ндірісті згеруіне ж не е бек рдісіні жа аруына психологиялы жа ынан дайын, ндірісті жа а сипатта ы бейнесінде ы айлана з білімін немі толы тырып, згертіп, жа артып отыратын ізгілікті маман болу шін о у-т рбие рдісін ізглендруді м мкіндіктерін арастырумыз ажет.

Техникалы жо ары о у орнында даярланатын мамандандыру білімділік белсенділігін арттыруды азіргі к н міндеттеріне йлесімділік келетін жолы - ашы тан білім беруді а паратты технология ар ылы ж зеге асыру, я ни м алім тілген тиісті та ырып бойынша проблемалы ситуация ту ызып, студенттерді ойлауына ашы тан білім беру ма сатында а паратты технология ар ылы ж зеге асыру, я ни м алім тілген тиісті та ырып бойынша проблемалы ситуация ту ызып, студенттерді ойлауына ашы тан білім беру ма сатында а парат ж йесіне енгізілген арнайы та ырыпты ба дарлама ар ылы жа дай жасайды. ойыл ан проблеманы оларды зіндік жолмен шешуі б рын здері білмейтін білімділік ма л маты з беттерінше ашып, жа а білімді тере ме геруге м мкіндік алады.

Б л т сіл білімді ме геруді сапалы м нін де арттырады. Сонды тан механика маманды тарыны студенттері з бетімен істейтін ж мысын ты ылы ты, ма сат оя йымдастыру а, онда берілетін білім мен мазм н сапасына басты назар аударылады. Студенттерді жа а а паратты технологиямен з бетімен ж мысы - о у рдісіні рамдас б лігі, ал оны саналы т рде ме геру шін ойылатын е басты талап - тапсырманы тияна ты болуы.

Сонымен бірге студенттерді уа ытын тиімді пайдалану а да дыландыруымыз керек. Берілетін тапсырмалар, оны тексеру формалары, ж мысты орындау а кететін уа ыт, студенттерді ылыми-теориялы практикалы ж мыс а баулу дістері жан-жа ты зерттелу негізінде ашы тан білім беру ж йесіне саналы т рде енгізілгенде ана ж мыс тиісті д режеде болады.

з бетімен ж мыс ж ргізу жоспарын студент семестр басында алады да, семестр ішінде істелетін ж мыс жоспары к лемін аны тайды. Ал тексеру формалары р т рлі:

ба ылау ж мысы, тест ж мыстары, р т рлі жатты улар, сына тар, реферат жазу, студент білімін аттестациялау, емтихандар, т.б.

Студенттер жан-жа ты ашы тан білім алу негізінде зін- зі т рбиелеуді зіндік т сілдері, амалдары мен ралдары бар екеніне назар аударады. Б л амал-т сілдері, амалдары мен ралдары бар екеніне назар аударады. Б л амал-т сілдер ( зін- зі ба ылау, зін- зі жатты тару, міндеттеме алу) студенттерді зін- зі т рбиелеуін арттыратынын айтады. Ал студент зін- зі т рбиелей алмаса, оны з бетімен ж мыс істеу абілетіні жетілуі м мкін емес. рине, зін- зі т рбиелеу мен з бетімен ж мыс - екеуі екі т рлі н рсе, солай бола т рса да, оларды арасында ы саба тасты ты жо а шы ару а болмайды. Болаша мамандарды з бетімен ж мыс істеу, белгілі бір ба дарламалар а с йену да дысы оларды дербес білім бере алу, з бетімен ж мыс, іздену ж не зін- зі т рбиелеу ж мысымен штасып отруы тиіс. Ж мыс барысында студентті з бетімен ылыми т жырым жасау, алын ан деректі ж йелеп орытындылау, оларды бір негізге келтіру, з ойын т жырымдау, проблемалы ситуацияларды шы армашылы пен шешу да дысы алыптастуы керек. Б л атал ан да дылар негізін д рыс алыптасрыру шін студенттерді з бетімен ж мыс істейтін а паратты ба дарлама а енгізілген графигі, о ан берілетін уа ыт, тапсырма, ж мыс жоспары, о у жоспары мен о у графигі ылыми негізде рылып, ашы тан білім ж йесіне кіруі тиіс.

з бетімен ж зеге асырылатын ж мыс жоспары негізде студент саба барысында толы амтылмай кеткен м селелер бойынша тере ірек ізденіп, берлген дебиеттермен ж мыс істейді. С йтіп, материалды т рлі жа а технологиялы дістер ар ылы, я ни з бетімен істейтін ж мыс т рлері ар ылы жан-жа ты игереді. Теледидар, бейне жазбалар, электронды кітап-б рі студентті творчестволы ызы уын арттырып, оларды о удан жалы тырмайтын болады. Тапсырмаларды орындалуын тексеру шін рбір студентке жеке карточкалар ашу керек. Саба та сыныл ан та ырыппен ж мысы толы ымен студентті з бетімен істейтін шы армашылы ізденіс ж мысына айналуы тиіс.

Пікір сайыстар, проблемалы міндеттерді шешу, теориялы білімді бекіту, дебиеттермен ж мыс істеуге йрету, шы армашылы жатты улар, д рісханаларда студенттерге саба ткіздіру, р т рлі жа а а паратты технологияны талдау студентті з бетімен ізденуге да дыландырып, болаша маманды ына ызы уын арттырып, з бетімен зерттеу ж мыстарын ж ргізуге ынталандырады.

аза станны шал ай жерлеріндегі стансиялар мен ауылды мекендері т р ындары саныны басым б лігін райтын з лтымыз екендігін ескерсек, білім беруді б л т рін дамыту к н т ртібіне ойылу а тиіс. Осы ан байланысты техникалы жо ары органдарында к птеген м селелер туылып отыр, мысалы айтса : біріншіден мемлекеттік тілде о улы тарды, о у- дістемелік н с ауларды ж не ралдарды жо ты асы;

екіншіден Республикамызда жары к рген с здіктерде де техникалы с здерге толы ымен баламалар берілмеген; шіншіден саба ты аза тілінде ж ргізетін мамандарды азды ы, себебі жо арыда к рсетілген м селелерге байланысты. Сонды тан, ерте гі к ні ашы тан о ыту дісі ар ылы білім алатындарды басым к пшілігі аладан тыс ары т ратын аза балалары болатынды тан, сырттан келетін а параттарды аза ша аудару, компьютерді « аза ша с йлету» м селесіні к н т ртібінде к кейтестілігі зінен- зі туындайды.

ашы тан о ыту – аза стан шін керекті рі тиімді діс. Олай болса, компьютерді « аза ша с йлету» – жауапты іс рі кезек к ттірмейтін м селе. Мемлекеттік тілімізді м ртебесі тілді ресми іс- рекетте олданумен к терілетінін мытпайы.

____________________

1. Назарбаев Н.А. аза стан-2030. Ел Президентіні аза стан хал ына жолдауы. – Послание Президента страны народу Казахстана. Білім. 1997. 125-131 беттер.

2. О технологии ХХ века см.: Почевцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Рефл-бук, К: Ваклер.-1999. – 352 с.

–  –  –

ЭКОНОМИКА

ОЖ 33:630*61(574)

ОРМАН ШАРУАШЫЛЫ ЫН БАС АРУДЫ ЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫ

РЫЛЫМЫН ЖЕТІЛДІРУ М СЕЛЕЛЕРІ

–  –  –

Т йін с здер: орман шаруашылы ы, орман шаруашылы ы мекемелері, бас аруды йымдастырушылы рылымы.

Орман шаруашылы ы мекемелерін бас аруды йымдастырушылы рылымы – б л ал а ойыл ан ма сат а ол жеткізу шін ж йені алыпты ызметін амтамасыз ететін зара байланысты рылымды элементтерді жиынты ы. Бас аруды йымдастырушылы механизмі бас ару органдарыны рылымын ж не ж йесін, бас ару ызметіні стилі мен дістерін аны тайды, ндірісті тиісті кадрлармен амтамасыз ету, бас аруды за ды негіздерін ру м селелерін ж не т.б. шешеді [1].

Бас аруды йымдастырушылы рылымы белгілі бір жа дайларда ы на ты міндеттерге с йене отырып аны талады. Я ни, б л ойыл ан ма саттар а сай келетін йымдастырушылы рылымдарды іс ж зінде табу а, ру а ж не тексеруге йренуді білдіреді. аза стан Республикасыны аума ында орман шаруашылы ын ж ргізуде дифференциялан ан т сілді олдану ажет. Резервті ормандар а жататын игерілмеген ормандар орман орында айтарлы тай лес алады. Олар ма ызды таби атта ор аныш р лін ат арады. М ндай ормандарды бас ару органдарыны негізгі проблемалары оларды рттен ор ау а, зиянкестер мен браконьерлерден ор ау а саяды. Орман шаруашылы ын екпінді дамуын тежейтін негізгі фактор рт болып саналады. « ртті басым б лігі адамдар к п оныстан ан жерден шы ады. К бінесе рт с ндірушілер ртті шала-шарпы с ндіре салады. Артынша с л жел т рса рт лаулап оя береді. Пайдаланылатын ормандарды аума ында ы орман шаруашылы ы мекемелеріні экономикалы ызмет жа дайлары алуан т рлі, б л ормандарды сапалы рылымымен, орман тауарларыны жергілікті нары тарымен ж не инфра рылымыны дамы анды ымен аны талады.

Ормандарды бас ару функциясы мен ндірістік функциясын ажырату іс-ж зінде тек ресми т рде алды, себебі ол басты ма сатта пайдалану шін а аш кесу орман шаруашылы ы мекемелері шін тыйым салумен шектеледі. Сонымен атар орман шаруашылы ы мекемелері орман ресурстарын дайы ндіру, соны ішінде аралы ма сатта пайдалану шін а аш кесу бойынша шаралар кешенін ж ргізеді. Мемлекет орман шаруашылы ын ж ргізуге кететін шы ындарды бір б лігін ана теген жа дайда, к птеген орман шаруашылы ы мекемелері шін орман шаруашылы ын аржыландыруды негізгі к зі – к тіп-баптау ма сатында а аш кесуден алын ан орман материалдарын сатудан т скен пайда болып табылады.

Бас ару рылымында бас аруды рамы сызы ты -функционалды буындарымен атар, ба ыныштылы ы бейнеленеді. Тік ба ытта ол бас ару де гейлеріне б лініп, т меннен жо ары а арай бас ару органдарыны ба ыну ж йесін к рсетеді. Ал к лдене ба ытта ол буындар а б лінеді: б лімдер, топтар немесе басшы а тікелей ба ынатын жеке ат арушылар.

Орман шаруашылы ы мекемелерін бас аруды йымдастырушылы рылымын талдау экономикалы т рлендірулерді ма саттарымен, сондай-а нары ты атынастарды т тас ж йесімен аны талады. лемде ормандарды бас аруды рт рлі йымдастырушылы рылымдарыны тиімді ызмет етуіне мысалдар к п. М селен, А Ш-та мемлекеттік бас ару мен орман шаруашылы ы менеджментіні функцияларын б луге негізделген бас ару схемасы табысты ызмет етуде, ал Германияда осы ан с йкес б лу тек жергілікті де гейде ж ргізіледі.

М нда шетел т жірибесін отанды жа дайлар а к шіріп келуге болмайды, шетел т жірибесі орытындыларын ме геру экономикалы т рлендірулер процесінде жіберілген ателіктер мен кемшіліктерді айталануын алдын алуы м мкін; жеке нары ты рылымдарды олдану д рысты ын жан-жа ты рі объективті ба алау, тек нары ты атынастарды т тас ж йесі т р ысынан ана ж ргізілуі м мкін. Мысалы, ормандарды бас аруды йымдастырушылы рылымын талдау орман ресурстарына меншік рылымын міндетті т рде есепке алумен атар ж зеге асырылады [2].

Орман шаруашылы ында ы экономикалы згерістерді о тайлы ба ытын та дау барысында экономиканы реформалау за эволюциялы процесс болып табылады.

Барлы елдерде ормандарды меншік иесі – мемлекет ж не орман пайдаланушылар арасында ы экономикалы атынастар ж йесі сатымен алыптасып отырады.

аза стан мен шет елдерді т жірибесі к рсетіп отыр андай, орман шаруашылы ы экономикасыны жекелеген рылымдарын немесе элементтерін згерту ойда ыдай н тиже бермейтіндігін толы д лелдеп отыр. Мысалы, ормандарды мемлекеттік бас аруды ж не орман шаруашылы ы менеджментіні функцияларын толы ымен б лу орман шаруашылы ын аржыландыруды ед уір л айтуды ажет етеді. азіргі уа ытта ж ргізіліп жат ан мемлекет пен экономиканы модернизациялау болаша та халы ты на ты табысыны біршама суіне, с йкесінше орман тауарларына с ранысты суіне келеді деп к тілуде. Сонымен атар, инвестициялы климатты жа сартатын ж не орман нерк сіптік кешенін модернизациялау а, инфра рылымды дамыту а инвестицияларды тартуды ынталандыратын ы ты ж не экономикалы механизмдерді жетілдіруді ажет етеді. Сонда ана орман пайдалану к леміні ед уір сетіндігіне, т лемні орман ресурстарын сапалы дайы ндіруге, сондай-а орман капиталын к бейтуге ж мсал ан нормативтік шы ындарды тейтіндей де гейге дейін сетіндігіне сенуге болады.

Орман шаруашылы ында ы аржыландыру ж йесі жетілдіруді ажет етеді.

Орманды ор ау а ж не леуметтік ызметтерін – о амды игіліктерді дайы ндіруге кеткен шы ындарды кепілді аржыландыру проблемасы лі к нге дейін шешілмеген к йде алып отыр. Ал, б л м ндай игіліктермен халы ты с ранысын ана аттандыру мемлекетті на тылы міндеті болып табылады. аржыландыруды жо ты ына байланысты орман шаруашылы ын материалды-техникалы жара тандыру ана аттан ысыз жа дайда, негізгі ралдарды тозуы 85 %- а жетті [3].

Орман шаруашылы ын аржыландыру проблемасы орман ресурстарын дайы ндіруге кететін шы ындарды теумен шешілмейді. Шектеулі аржы ресурстарыны тиімді пайдалануы мен б лінуін амтамасыз ету де ма ызды болып табылады. Ол шін орман шаруашылы ы ызметіні н тижелерін жеке шаралар негізінде ба алаудан, абылданатын шешімдерді за мерзімді леуметтік-экономикалы ж не экологиялы салдарларын ескере отырып, со ы н тижелерді ба алау а к шу ажет. Аралы ма сатта пайдалану шін кесіліп алын ан с ректі сатудан т скен пайданы ж мсалуын на ты орман сіру жа дайларында рбір а аш кесу т ріні ар ындылы ыны орман ж ргізу нормативтері ше берінде шектеу керек.

аза тан ормандарыны ж не орман шаруашылы ыны азіргі бас ару ж йесіні е лсіз буындарыны бірі – мемлекетті ормандарды бас ару функцияларын ж зеге асыру болып отыр. Тиімді меншік иесіні функцияларын ж зеге асыру шін ормандарды мемлекеттік бас ару органдарыны не тиісті за к ші, не а паратты базасы, не тиімді нары механизмдері жо.

Орман шаруашылы ы мекемелері дербес шаруашылы субъект ж не за ды т л а болып табылады ж не аза стан Республикасыны за ы негізінде іс- рекет етеді. Осы уа ыт а дейін барлы орман шаруашылы ы мекемелері мемлекеттік меншікте ндірісті аражаты негізінде рыл ан. Олар айтарлы тай к рделі йымдастырушылы рылым а ие. Мекемені орман шаруашылы ы ызметі негізінен бюджет аражаты ж не орманды пайдалану шін т лем есебінен, ал нерк сіптік ызметі орман материалдарын ткізуден т скен т сім есебінен ж зеге асырылады.

Орман шаруашылы ы мекемелеріні азіргі йымдастырушылы рылымын згерту республикалы де гейден бастап ауданды де гейге дейін б кіл бас ару рылымын згертуді, бас аруды мемлекеттік ж не шаруашылы функцияларын толы б луді ажет етеді.

Бас аруда ы, оны рт рлі де гейіндегі бас ару функцияларын аны тап, ажыратуда ы кемшіліктер сала экономикасына зиян келтіреді. Б ан орман шаруашылы ы мекемелері мен бірлестіктері ж мысыны экономикалы к рсеткіштеріні нашарлауы д лел болып отыр.

Шетел т жірибесі к рсетіп отыр андай, орман секторында алыптасып отыр ан м ндай олайсыз жа дайлар жекелеген елдер де гейінде біры ай орман саясатын ж ргізу ар ылы шешіліп отырады.

Ормандарды ж не орман шаруашылы ын бас ару менеджментті ерекше нысаны болып табылатынды ын айта кеткен ж н. Оны м ні алуан т рлі орман тауарлары мен ызметтеріне с ранысын, со ан с йкес сынысын те гермелеу шін ормандарды таби и ндірістік абілетін м мкіндігінше толы пайдалануда жатыр. Б дан шы атыны орман ресурстарыны дайы ндірісі мен орман пайдалануды тиімділігін жо арылатуда ылыми негізделген стратегиялы орман саясаты ж не оны іс-ж зінде ж зеге асырылуы шін ы ты ж не экономикалы ал ышарттар ру шешуші м нге ие болып отыр.

Сондай-а, экономиканы орман секторы деп – тек орман шаруашылы ы мен орман нерк сіптік кешенді т сініп ана оймаймыз, ол бас а да салаларды амтуы тиіс.

йткені, бас а салалар – б л орман тауарлары мен ызметтеріні б гінгі т тынушылары ана емес, сонымен атар болаша та ы т тынушылары.

Орман пайдалануды тиімділігін жо арылату, ормандарды т ра ты бас ару ба ытында ы ж йені экономикалы ж не рылымды згертуді негізгі д лелдері келесілер болып табылады:

- мемлекеттік функцияларды ат ару шін мемлекетті билік (саяси) р лін оны жеке экономикалы м дделері бар экономикалы субъект ретінде р лінен ажырату;

к сіби мемлекеттік ба алау жа дайларын ру;

- орман атынастары субъектілеріні экономикалы жауапкершілігін орман орын пайдалану, к зету, ор ау ж не ормандарды дайы ндіру саласында олар а берілген ы тар а с йкес амтамасыз ету;

- кез келген йымдастырушылы ы ты нысандарын йымдастыру шін б секелестікті амтамасыз ету;

- орман шаруашылы ына инвестицияларды тарту а жа дайлар жасау;

- орман шаруашылы ын мемлекеттік ж не шаруашылы бас ару рылымында оларды йымдастырушылы - ы ты формаларына с йкес келетін ынталандыру механизмін ру.

Сонды тан, орман шаруашылы ын, орман шаруашылы ы мекемелерін, барлы орман шаруашылы ыны ж мысшыларын бас ару органдарыны азіргі ызметі аза стан Республикасыны Орман кодексіні ережелерін, за актілері мен н с ауларын, « аза стан ормандары» лтты ба дарламасын ж зеге асыру а ж не аза стан Республикасыны біры ай орман саясатын жасау а ба ытталуы тиіс.

_____________________

1. Янушко А.Д. Экономика лесного хозяйства. – Минск, 2004. – С. 186.

2. Параманов Е.К. К вопросу развития типов лесных предприятий //Вестник университета «Кайнар». -Алматы, - 2010. №3/2. - С. 34-38.

3. Айнабай Н. Орман шаруашылы ыны негізгі проблемалары // Жас Алаш. – 2011. - 11 с уір. - Б. 5.

*** Б л ма алада орман шаруашылы ы ызметін бас аруды йымдастырушылы рылымыны механизмдері арастырыл ан. Бас аруды йымдастырушылы рылымы – бас аруды жалпы ж не на ты функцияларын орындалуын амтамасыз етеді, ма сатты тік ж не к лдене байланыстарды ж не бас ару элементтеріні б лінуін са тайды.

*** В данной статье рассмотрены механизмы организационной структуры управления деятельностью лесного хозяйства. Организационная структура управления обеспечивает выполнение общих и конкретных функций управления, сохраняет целесообразные вертикальные и горизонтальные связи и разделение элементов управления.

*** In given article mechanisms of organizational structure of management are considered by forestry activity. The organizational structure of management provides performance of the general and concrete functions of management, keeps expedient vertical both horizontal communications and division of elements of management.

ОЖ 336.22

МЕМЛЕКЕТТІ БЮДЖЕТТІК АРЖЫСЫНЫ АЛЫПТАСУЫНА

САЛЫ Ж ЙЕСІ АР ЫЛЫ Ы ПАЛ ЕТУ

–  –  –

Бюджет – мемлекетті ажетті атрибуты ж не оны егемендігіні негізі Бюджетті аржысы экономиканы дамыту а, халы ты материалды л-ау атын ж не м дени де гейін к теруге ы пал етеді. Мемлекеттік бюджет – б л мемлекеттік аппаратты, арулы к штерді аржыландыру а, ажетті леуметтік-экономикалы ызметтер ат ару а ба ыттал ан ел кіметіні арама ында болатын а ша ресурстарыны орталы тан ан оры болып табылады. Мемлекеттік бюджет а шалай нысанда ы о амды німді б лу ж не айта б луге байланысты туындайтын о амны аржы атынастарыны бір б лігін сипаттайтын объективті экономикалы категория болып табылады. Сол себептен, мемлекет олында ы ралдарды немесе шарттарды бірі болып аржылы ы пал ету, біріншіден салы ж йесі ар ылы ы пал ету. Салы тар бюджет кірісіні негізі болып саналады, олар шы ындар б лігі ар ылы экономика а аржылы ы пал ету м мкіндігін амтамасыз етеді. Мемлекеттік бюджетті табыстары 1-кестеде к рсетілген.

–  –  –

Республикада азір олданыста ы салы механизімі мемлекеттік бюджетті негізгі к зі ретінде оны табыс б лігін амтамасыз ететіні барлы ымыз а белгілі сонымен бірге оны 1-кестеде бай аймыз. Салы ты т сімдер 2009 жылы шамамен 63,6 % (пайызды) рады, соны ішінде корпоративтік табыс салы ы 28,9 % (пайыз), осыл ан на салынатын салы 23,1 %, акциздер 2,6 % (пайызды) рап отыр. Жеке меншік салы ы 5,5 %, жеке табыс салы ы 12 %. леуметтік салы 29 %. 2009 жылды бюджеттік орытындылары бойынша табыстар 100%- а орындалуын амтамасыз еткен. Со ы кездерде салы реформалары Р- бюджетіне т сетін салы тар рылымына к рт згерістер енгізуде.

Мемлекеттік бюджетті 2007-2009 жыл ы ат арылуы ж ніндегі аржы министрлігіні а параты бойынша Мемлекеттік бюджетке 2007 жыл ы т сімдер арыздар т сімдерін есептемегенде 2,90 трлн. те гені рады ж не жылды жоспарды 100,1%-ына орындалды, шы ыстар арыздарды теуді есептемегенде 3,11 трлн. те геге немесе жоспарды 98,7%-ына ж ргізілді. Жоспарлан ан 260,2 млрд. те ге тапшылы а ара анда іс ж зінде тапшылы 215,3 млрд. те гені рады.

Кірістер бойынша: Мемлекеттік бюджет табыстары 2007 жылды орытындысы бойынша жоспарда ы 2 880,3 млрд. те гені орнына 2 887,8 млрд. те геге орындал ан, жоспар 7,6 млрд. те геге арты немесе 100,3%- а орындалды. Мемлекеттік, республикалы ж не жергілікті бюджет табыстарыны су ар ыны 2006 жылмен салыстыр анда 123,3%, 120,3%, ж не 148,5%. Бюджет к рсеткіштері С ставкаларыны т мендеуіне ж не жеке табыс салы ыны жазы ш кілін енгізуге арамастан те жо ары болып алуда.

Салы ж не кеден саласында ы кімшілік ж ргізуді іс ж зіндегі жетістіктері экономиканы ртараптануын сипаттайтын м най емес секторды жо ары табысын амтамасыз етті. Осылай, салы ты т сімдер 2 356 млрд. те геге немесе 101,9 6 %- а жоспарда ы 2312,8 млрд. те ге сома а орындалды. Салы ты т сімдер бойынша жоспарды арты ымен орындау к бінесе корпоративтік табыс салы ы есебінен амтамасыз етілген. Есепті кезе де корпоративтік табыс салы ы бойынша жоспарда ы 730 млрд.

те гені орнына бюджетке 758,3 млрд. те ге т сті немесе 103,9 %.

2007 жылы бюджетке кедендік т лемдер мен салы тар бойынша 2006 жылмен салыстыр анда т сім 151,0 млрд. те геге арты т сті, ол 636,4 млрд. те гені рады.

Кедендік т лемдер мен салы тарды су ар ынына кедендік р сімдерді ы шамдау бойынша ж ргізілген ж мыстарды о н тижелері. Аны тама бойынша 2007 жылы кедендік т лемдер мен салы тар бойынша ірі импорттаушылар ызметіні ыс артылуы есебінен жоспар 13,7 млрд орындалма ан. Кредиттеу саласында ы да дарыс инвестициялы импорт к леміне жа ымсыз сер етті, йткені б л ретте 23% (жылына 100 млрд. те ге) жиналатын кедендік т лемдер мен салы тар рылысты материалдар мен рылысты техникаларды импорттау есебінен амтамасыз етілген.

Ішкі ндіріс тауарларына осыл ан н салы ы бойынша т сімдер 164,9 млрд.

те гені рады, б л 2006 жылмен салыстыр анда 36,7 млрд. те геге сті.

Мезгілінде т ленбеген салы тар бойынша: 2008 жыл ы 1 а тарда ы жа дай бойынша мезгілінде т ленбеген салы тар 46,6 млрд. те гені рады ж не жылды басымен салыстыр анда мезгілінде т ленбеген салы тар сомасы 1,3 млрд. те геге азайды немесе 2,7%- а. Жал ан к сіпорындар бойынша мезгілінде т ленбеген салы тарды есепке алма анда осы к рсеткіш 26,5 млрд. те гені раушы еді немесе жылды басымен салыстыр анда т мендеуімен 26,6% (жал ан к сіпорындар бойынша мезгілінде т ленбеген салы тар сомасы - 12,3 млрд. те ге). Салы ты кімшілік ж ргізуді к шейту ма сатында салы тарды мезгілінде т лемейтіндерге салы ты органдар т ленбеген салы тарды м жб рлеп теу т сілдерін ж не шараларын олдану бойынша немі 2008 жылды 1 а панына мемлекеттік бюджетті салы ты т сімдер бойынша жоспары 104,9% орындалды немесе 7,8 млрд.те геге асыра орындал аны бай алады. Салы ты емес т сімдер 2,1 млрд.те геге асыра орындалды. Негізгі капиталды сатудан т сетін т сімдер 0,9 млрд.те геге орындал ан.

2009 жылды 1 а панында ы жоспарды орындалмауы келесі салы т рлері бойынша бай алады:

- леуметтік салы бойынша жоспар 92,9%- а ат арылды, 17,1 млрд.те ге жоспарда бюджетке 15,9 млрд.те ге т сті, ат арылмау себебі:

1) леуметтік салы ставкаларыны т мендеу;

2) к сіпорындар мен мекемелерде ызметкерлер саныны ыс артылуы;

3) ндіріс к леміні азаюы;

- осымша н салы ы бойынша – 13,7 млрд.те геге жоспар орындалмады, оны ішінде:

- ішкі ндіріс тауарларына салынатын осыл ан н салы ы бойынша жоспар 79,4%- а ат арылды немесе 18,3 млрд.те ге жоспарлан ан сомада бюджетке 14,5 млрд.те ге т сті. 2008 жыл ы 1 а панында ы жа дай бойынша бюджеттен теу 19,2 млрд.те гені рады, ол б рын ы жыл а ара анда 5,5 млрд.те геге т мендеді.

- импортталатын тауарлар а салынатын С бойынша 32,0 млрд.те ге жоспарда іс ж зіндегі т сім 22,0 млрд.те гені рады немесе 68,9%- а ат арылды. Жоспарды орындалмауы кредиттеу мен рылыс ж не экономиканы бас а салаларында ы су ар ыныны б се деу проблемаларына байланысты.

Акциздер бойынша барлы ы 4,1 млрд.те ге жоспарда бюджетке 2,4 млрд.те геге жете ат арылмай 1,7 млрд.те ге немесе 59,4%- а т сті, соны ішінде:

- ішкі ндіріс тауарларына салынатын акциз бойынша жоспар 85,0%- а орындал ан ;

- импортталатын тауарлар а салынатын акциздер жоспарда ы 2,3 млрд.те геге бюджетке 0,9 млрд.те ге т сті, сонымен атар 1,4 млрд.те геге жоспар орындалмады;

- халы аралы сауда а ж не сырт ы операциялар а салынатын салы тар бойынша жоспар 69,5%- а орындалды, жоспарда ы 12,6 млрд.те гені орнына бюджетке 8,8 млрд. те ге т сті. Жоспарды орындалмауы импорт бажына тарифті орташа м лшеріні 7,2 % до 6,5 % т мендеуі.

Сонымен атар, бірнеше салы т рлері бойынша жоспар асыра орындалды:

корпоративтік табыс салы ы – 18,6 млрд.те ге, жеке меншік салы ы - 1,8 млрд.те ге, таби и ж не бас а ресурстарды пайдалан аны шін т сімдер – 7,7 млрд.те геге.

Е бека ыдан алынатын салы тар бойынша т сімдер жоспарларыны орындалуы 2008 жылды а тар-желто сан айларында 60,7 мы те гені рады, ткен жыл а ара анда 14,1%- а сті, е бека ы оры 16,7%- а сті.

Айталы, жеке табыс салы ы бойынша жоспар 109,6%- а ат арылды немесе 18,6 млрд.те ге жоспарда, бюджетке 20,4 млрд.те ге т сті.

- корпоративтік табыс салы ы 50,4 млрд.те ге жоспарда, бюджетке 69,0 млрд.те ге т сті немесе 136,8%.

Негізге капиталды сатудан т сетін т сімдер бойынша жоспар 0,9 млрд.те геге орындал ан, б л республикалы бюджеттен аржыландыратын мемлекеттік мекемелерде тіркелген м лікті сатуды к беюі салдарынан.

Жылды басынан бастап, 01.02.2009 жылды жа дайы бойынша аза стан Республикасыны лтты орына небары 183,6 млрд. те ге т сті, оны ішінде м най секторы к сіпорындарынан 183,4 млрд.те ге сомасында тікелей салы сомасы аударылды.

Іс ж зінде бізді мемлекетті бюджеттік- аржылы жа дайы тек ана салы тарды ыпты т леушілерге байланысты. ндірушілерді негізгі секторы мен барлы ор ресурстары осымша нды жа адан жасау а толы ж мыс істемесе де, мемлекетті салы ты т сімдеріні 80 % лес салма ын райды.

_______________________

–  –  –

В основе анализа стратегии лежат экспертные оценки, нормативы, математические и статистические модели. Эффективность реализации анализа оценивается путем соотнесения фактически полученных результатов с запланированными и исходной ситуацией.

Целью ситуационного анализа является выявление тех черт внутренней и внешней сред компании, которые наиболее выпукло влияют на стратегическое видение и возможности компании. Внимание при этом концентрируется на получении четких ответов на хорошо определенный ряд вопросов по стратегии. Затем эти ответы используются для формирования четкой картины стратегической ситуации компании и определения альтернатив ее стратегических действий.

Методы стратегического ситуационного анализа компании одиночного бизнеса в дальнейшем во многом используются и для анализа стратегии диверсифицированной компании.

Отраслевой и конкурентный анализ обычно используется для анализа внешней ситуации (макроокружения) компании одиночного бизнеса. Ситуационный анализ касается ближайшего окружения фирмы (микроокружения).

Отрасли сильно различаются между собою, и методика анализа должна это учитывать.

Конструкция отраслевого и конкурентного анализа должна позволить получить ответы на следующие вопросы:

- Какие экономические характеристики имеют главное значение для отрасли?

- Что является движущей силой изменений в отрасли, и какое влияние они имеют?

- Какие конкурентные силы действуют в отрасли и насколько они сильны?

- Какие компании занимают сильные/слабые конкурентные позиции?

- Кто будет действовать в дальнейшем в конкуренции сходным образом?

- Какие ключевые факторы будут определять конкурентный успех или поражение?

- Насколько привлекательна отрасль в перспективе получения прибыли выше средней?

К доминирующим в отрасли экономическим характеристикам обычно относят:

- размеры рынка;

- области конкурентного соперничества (локальная, региональная, национальная, глобальная);

- скорость роста рынка и стадия жизненного цикла отрасли;

- число соперников и их относительные размеры, степень концентрации;

- число покупателей и их относительные размеры;

- превалирование передней или задней интеграции;

- легкость входа и выхода выхода;

- степень дифференциации продуктов/услуг соперничающих фирм фирм;

- уровень технологических изменений в процессе производства и в новых продуктах;

- влияние экономики на масштабы производства, транспортировку маркетинг;

транспортировку,

- является ли степень использования производственных мощностей критичной в достижении низкоценовой эффективности производства;

- наблюдается ли в отрасли сильная зависимость стоимости единицы продукции от кумулятивной величины объема производства;

- требования к капиталу капиталу;

- прибыльность в отрасли выше или ниже средней в экономике экономике.

На рисунке 1. представлена структура стратегического анализа для компании одиночного бизнеса. Логическим выходом стратегического анализа компании является оценка альтернатив для выбора стратегии. Таким образом, этот анализ - отправная точка процесса формирования стратегического плана.

Рисунок 1. От ситуационного анализа к стратегическому выбору Целесообразно составить «портрет» отрасли по этим характеристикам и затем его проанализировать.

Для этого в таблице 1 приведены данные по стратегической важности отдельных экономических характеристик.

–  –  –

К основным движущим силам, вызывающих изменения в отрасли относятся:

1. Изменения в долговременной скорости роста (оно сильно влияет на решения об инвестициях, степень притягательности для новых фирм. Сдвиги в скорости роста нарушают баланс между отраслями поставляющими и покупающими, входом и выходом).

2. Изменения в том, кто покупает товары и как они используются (эти сдвиги создают новые возможности, которые не должны быть упущены, но и требуют перестройки фирм - например, создания служб сервиса и т.д.).

3. Инновации в продуктах.

4. Технологические изменения.

5. Маркетинговые инновации (новые методы продаж, дифференциация продуктов, стоимостная дифференциация).

6. Вход или выход главных фирм в отрасли.

7. Увеличение глобализации в отрасли.

8. Изменения в стоимости и эффективности.

9. Переход потребителей к дифференцированным товарам от стандартных.

10. Влияние законодательных изменений.

11. Изменение социальной, демографической обстановки и стиля жизни.

12. Снижение неопределенности и риска в бизнесе.

Анализ конкурентных сил, действующих на фирму производится с целью идентифицировать благоприятные возможности и опасности, с которыми может встретиться фирма в отрасли.

Портер предложил для этого модель пяти сил (рис.). Он аргументировал эту модель тем, что чем выше давление этих сил, тем меньше у существующих компаний возможности увеличивать цены и прибыль. Ослабление сил создает благоприятные возможности для компании. Компания, изменив свою стратегию, может воздействовать на эти силы в свою пользу.

Риск входа потенциальных конкурентов (первая сила Портера) создает опасность прибыльности компании. С другой стороны, если этот риск мал, компания может повышать цену и увеличивать доходы. Конкурентная сила этого фактора сильно зависит от высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль).

Имеется три основных источника таких барьеров:

- лояльность к торговой марке покупателей (входящие компании должны перекрыть это значительными инвестициями);

- абсолютное преимущества по издержкам (более низкие издержки производства обеспечивают существующим компаниям существенные преимущества, которые трудно достичь новым компаниям);

- экономия на масштабе (это преимущество ассоциируется с большими компаниями). Она связана со снижением издержек при массовом производстве стандартизированной продукции, скидками при больших закупках сырья, материалов и комплектующих, снижением удельных расходов на рекламу и т.д. Все это создает значительные трудности для компаний, начинающих производство.

Второй конкурентной силой по Портеру является соперничество существующих в отрасли компаний. Здесь следует выявить влияние трех факторов

- структуру отраслевой конкуренции,

- условия спроса,

- высоту барьеров выхода в отрасли.

Анализ конкурентных сил, действующих на фирму, делается с целью идентифицировать благоприятные возможности и опасности, с которыми может встретиться фирма в отрасли.

Портер предложил для этого модель пяти сил (рис.2). Он аргументировал эту модель тем, что чем выше давление этих сил, тем меньше у существующих компаний возможности увеличивать цены и прибыль. Ослабление сил создает благоприятные возможности для компании. Компания, изменив свою стратегию, может воздействовать на эти силы в свою пользу.

Риск входа потенциальных конкурентов (первая сила Портера) создает опасность прибыльности компании. С другой стороны, если этот риск мал, компания может повышать цену и увеличивать доходы. Конкурентная сила этого фактора сильно зависит от высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль).

Имеется три основных источника таких барьеров:

- лояльность к торговой марке покупателей (входящие компании должны перекрыть это значительными инвестициями);

- абсолютное преимущества по издержкам (более низкие издержки производства обеспечивают существующим компаниям существенные преимущества, которые трудно достичь новым компаниям);

- экономия на масштабе (это преимущество ассоциируется с большими компаниями).

Она связана со снижением издержек при массовом производстве стандартизированной продукции скидками при больших закупках сырья, материалов и продукции, комплектующих, снижением удельных расходов на рекламу и т.д.

Все это создает значительные трудности для компаний, начинающих производство.

Второй конкурентной силой по Портеру является соперничество существующих в отрасли компаний.

Здесь следует выявить влияние трех факторов

- структуру отраслевой конкуренции,

- условия спроса,

- высоту барьеров выхода в отрасли.

Рисунок 2. Модель «пяти сил» Портера

Структура отраслевой конкуренции зависит от степени консолидации в отрасли (фрагментарная ли она имеются условия олигополии или монополии Фрагментарная монополии).

отрасль представляет потенциально больше угроз, чем благоприятных возможностей, т.к вход в такие отрасли сравнит сравнительно легок.

В консолидированных отраслях компании, как правило, большие и независимые.

правило Таким образом, конкурентные действия одной компании прямо воздействуют на рыночную долю конкурентов вызывая их ответные действия и раскручивая спираль конкурентов, конкуренции. Возможности таких компаний вести ценовую войну представляют главную можности конкурентную угрозу. В этом случае компании стремятся конкурировать по качественным отличительным преимуществам т.е. конкурентная война ведется с позиций лояльности к преимуществам, торговой марке и миними минимизации вероятности ценовой войны. Успех такой тактики зависит от возможностей в отрасли дифференциации продукции.

Рост спроса в отрасли ведет к умеренной конкуренции при обеспечении больших возможностей для экспансии Спрос растет вместе с рынком, компании могут увеличить экспансии.

скорость возврата инвестиций и это делает компанию более привлекательной Наоборот, инвестиций, привлекательной.

снижение роста вызывает большую конкуренцию, компании могут отобрать рынки сбыта только у других компаний Таким образом, уменьшение спроса - главная опасность компаний.

увеличения конкуренции.

Барьеры выхода являются серьезной опасностью, когда спрос в отрасли падает.

Барьеры выхода являются экономическими и эмоциональными факторами, которые удерживают компанию, даже если доходы малы. В результате появляются излишние производственные мощности, что ведет к интенсификации ценовой конкуренции, т.к.

компании сбрасывают цены, пытаясь использовать простаивающие мощности.

Обычно барьеры выхода включают следующие обстоятельства:

- инвестиции в оборудование не имеют альтернатив их использования и, если компания оставит отрасль, их надо списывать;

- высокая фиксированная стоимость выхода из-за выплат увольняемым рабочим;

- эмоциональное тяготения к отрасли;

- стратегические взаимоотношения между СЗХ, например, соображения синергизма или интеграции между ними;

- экономическая зависимость от отрасли: например если компания недиверсифицирована, она вынуждена остаться в отрасли.

____________________

1. Яблокова С.А. Стратегический менеджмент.- М.: «Приор-издат», 2007 г

2. Анискин Ю. Управление инвестициями Омега 2006 192с

3. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ Москва: Дело, 2002.324 с

4. Аппель Д. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора. Питер 2008 304с *** Механизм реализации программы состоит из двух элементов: общих регуляторов в виде системы нормативов деятельности организации и специальных, созданных для нее.

*** Стратегиялы ба дарламаларды ндеу екі жолдан т рады: ж йелі т рде йым ызметіні ж не арнайы осы шін жасал ан нормативтерін жалпыреттеу м селелері арастырыл ан.

*** The mechanism of the program consists of two elements: a common regulator in the form of norms of the organization and special, created for her.

ОЖ 631.15:338.43

АУЫЛШАРУАШЫЛЫ ДА ЫЛДАРЫН СА ТАНДЫРУДЫ

ЭКОНОМИКАЛЫ М СЕЛЕЛЕРІ

ECONOMIC ISSUES OF AN INSURANCE FOR AGRICULTURAL CULTURES

–  –  –

Б гінгі та да дамы ан елдерде ауыл шаруашылы саласын аржыландыру м селесіні механизмдерін нары ты экономиканы ж не ДС талабына ы айландырып, ке інен жетілдіріп жатыр. Атал ан м селе аза стан Республикасы шін де ма ызды, себебі елімізді экономикасы лемдік интеграция а осылып ж не ДС енуге мтылып отыр. Са тандыру ДС талабына айшы келмейді ж не ауыл шаруашылы ы ндірісіндегі т уекелділікті бас аруды бірден-бір ралы болып табылады. Ауыл шаруашылы німдерін ндірушілерді болжап болмайтын жа дайлар мен таби и факторларды теріс серінен ор айды. Ауыл шаруашылы рылымында болатын м мкін шы ындарын азайтады, са тандыру ауы-райы олайсыз жылда ы ауыл шаруашылы ндірісіні то тауын бол ызбайды ж не ауыл шаруашылы к сіпорындары мен жергілікті т р ындарды табысын т ра тандыруды тиімді ралы ызметін ат арады. Ауыл шаруашылы ы да ылдары егістеріні за ымдан ан немесе жойыл ан ал аптарын аны тау жо арыда атал ан себу т сілдеріне с йкес гектармен ж зеге асырылады. аза стан Республикасында са тандыру рыногы енді ана алыптасуда.

азіргі кезде мемлекетімізде ауыл шаруашылы саласында са тандыру ісі ке к лемде дамымай отыр. Оны басты себебі са тандыру ісіні экономикалы тетіктері жетілмеген ж не лемдік озы т жірибелерді ке інен олдану жа ы жетіспей жатыр.

Егістікті толы жойылуы – німді одан рі сіруге ж не асты жинау а ж мсалатын шы ындар нім алудан т сетін болжамды кірістен асып т сетін егістікке олайсыз таби ат былыстары серіні салдары. німді одан рі сіруге ж не жинау а ж мсал ан шы ындар нім алудан т сетін болжамды кірістен асып т суін комиссия аны тайды ж не олайсыз таби ат былыстарыны серіне шыра ан ал апта егістіктерді 70 % ж не одан жо ары жойыл ан немесе за ымдан ан жа дайда белгіленеді.

Залал к лемі міндетті са тандыру шартын жасасу кезінде белгіленген сімдік шаруашылы ы німіні т рін ндіруді бір гектарына ж мсал ан шы ындар нормативіні м лшері мен олайсыз таби ат былыстарыны серіне шыра ан ал апта сімдік шаруашылы ы німіні т рін ндіруді бір гектарынан алын ан, олайсыз таби ат былыстары сер еткен німні осы т рін ндіру ал абына к бейтілген кіріс арасында ы о айырмасы ретінде аны талады. олайсыз таби ат былыстарыны серіне шыра ан ал апта ы егістіктер 70%-дан аз за ымдан ан жа дайда, комиссия егістіктерді ішінара жойыл анын белгілейді.

Елімізде 2011 жылы - 186473 шаруа ожалы тары болды, оларды айма тар бойынша орналасуы келесідей: 136153 (73%)-о т стік (Алматы, Жамбыл, О т стік аза стан, ызылорда); 17225 (9,2%)-солт стік (А мола, останай, Павлодар, Солт стік аза тан); 14852 (8%)-шы ыс (Шы ыс аза стан); 11522 (6,2%) –батыс (А т бе, Атырау, Батыс аза стан, Ма ыстау); 6721 (3,6%) –орталы ( ара анды). Биыл ы жылы елімізді агро нерк сіптік кешеніне мемлекет басшысыны тапсырмасына с йкес республикалы бюджеттен 57,5 млрд. те ге б лінді.

Осы аражатты мейлінше тиімді пайдалану шін ауыл шаруашылы ы да ылдарын са тандыруды р лі ма ызды. сімдік шаруашылы ын са тандыруды бас ару м мкін емес, ол таби ат былыстары пайда бол ан жа дайда ауыл шаруашылы ы німін шы арушыларды здерін сенімді ор ау шін ажет. Б л – оларды кредиторлары – екінші де гейдегі банктерді – осы салада ы ауіпті атерлерден ор ау. Б л – жалпы саланы ма ызды т рде ор ау болып табылады. Белгілі болып отыр андай, жалпы республикамызда ы ауыл шаруашылы ы атерлі ауыл шаруашылы айма та орналас ан.

Таби и апаттарды таби и-климатты факторлар а ы палы ауыл шаруашылы ы ндірушілерін сімдік шаруашылы ы німдеріні елеулі жо алтуларына, тікелей аржылы шы ындар а, сондай-а ндірісті т пкілікті то тауына келетін жанама жо алтулар а да келіп со уы м мкін.

Асты жинау кезе інде шаруаларды жанар-жа ар май материалдарыны жетіспеушілігін сезінуі за ды. К згі компанияны басталуына байланысты асты ты жо алту а мейлінше ы пал етіп отыр ан тек ана олайсыз таби ат жа дайлары емес, сонымен бірге жанар-жа ар май материалдарымен уа тылы амтамасыз етпеу екені белгілі болып отыр.

рине, жо арыда атал ан барлы былыстар са тандыру жа дайлары болып табылады, сонды тан ондай жа дай пайда бол ан кезде са тандыру йымдары объектіні зі франшизаны олданбай са тандырыл ан са тандыру сомасы шегіндегі шы ын м лшерінде са тандыру т лемін ж зеге асыруы тиіс. Осы ан байланысты ауыл шаруашылы ыны ндірушілері са тандыруды м н-ма ызын т сінуі тиіс, са тандырыла отырып ж мыс істеу сенімдірек емес пе. Асты к йіп кетті делік, ба алаушылар есептейді, комиссия орытынды жасайды, со ынан са тандыру т лемі беріледі.

За ны абылдануына байланысты са тандыру шартын жасау шаруа ж не фермер шаруашылы тары шін міндетті болып табылады ж не шартты зі себу ж мыстары ая тал ан со 15 к ннен кешіктірмей жасалу мерзімімен бір к нтізбелік жыл а жасалады.

ылыми негізделген ж не шы ынны жала ы, т ым ж не жанар-жа ар май материалдары сия ты ш т рі бойынша ы шамдалып егілетін асты т ымдарына олданылатын технологияны олдану а атысты са тандыру н с аларын та дау м мкіндігі беріліп отыр ан ауыл шаруашылы ы німін ндірушіге осы са тандыру т ріні арты шылы тарын атап ткен ж н. Са танушы шін та ы бір же ілдік бар, ол са тандыру сыйлы а ысыны алды ын к зде теу м мкіндігі. Ауыл шаруашылы ы німін ндіруші м ны мірлік ажеттілік екенін, мемлекет бір са атты ішінде асты ты шы пауы ж не таби и апаттар н тижесінде мы да ан шаруа шаруашылы тарыны шы ын а шырап алуына жол бере алмайтынды ын т сінуі тиіс. Ауылда ы т ра тылы а елімізді азы т ліктік ауіпсіздігі ана емес, сонымен бірге азаматтарды мірі мен денсаулы ы да атысты екендігін мытпа ан ж н.

азіргі уа ытта сімдік шаруашылы ында міндетті са тандыруды ж зеге асыру ы ы мынадай 4 са тандыру йымында бар: “Асты са тандыру компаниясы” А, “ТрансОйл” СК” А, “Еуразия” СК” А, “Виктория” СК” А.

Зерттеу деректеріне с йенсек, А Ш-та ауыл шаруашылы да ылдарын са тандыру бизнесі те ке т рде дамы ан, фермерлер тарапынан жа сы о амды пікірлер алыптас ан ж не мемлекет са тандыру компанияларына немі олдау к рсетеді.

Американды са тандыру индустриясы дамы ан елдерді са тандыру рыногыны 50 % ба ылауда стап отыр. XX асырды 30 жылдарында А Ш Конгресі нім т сімін са тандыруды федералды ба дарламасын аржыландыру ж нінде шешім абылда ан болатын, б л лкен депрессиядан кейінгі ауыл шаруашылы ыны дамуына атты к мектескен шара атарына жатады. 1938 жылы А Ш ауыл шаруашылы ы Департаменті нім т сімін са тандыру ж ніндегі Федералды корпорацияны рды. 1980 жылы нім т сімін са тандыруды Федеральды актісі абылдауымен жекеменшік са тандыру компаниясын тарту ж нінде субсидия енгізілді ж не са тандыруды ке ейту м мкіндіктері пайда болды. Зерттеу деректеріне с йенсек, са тандыру келісімдерін жасаумен 2011 жылы 76 жекеменшік са тандыру компаниялары айналыс ан, онда 67 мы са тандыру агенттері ж мыс жасайды, оларды мекемелері елді 45-тен астам штаттарында орналас ан. Са тандыру ба дарламаларыны р т рлігі ж не жо ары тиімділігі фермерлерді белсенді атысуын ынталандырады. 2009 жылы американды фермерлер 85,5 млн. га егістік жерлерді са тандырса, ал 2011 жылы 109,7 млн. га, б л барлы егістік ал апты 83,6 % ра ан. Осындай саясатты н тижесінде са тандыру келісімдеріні жалпы саны 2011 жылы 2 млн болды. Біздерді есебіміз бойынша америкада ы 3 млн.

фермерлерді 66,6 % са тандыру келісім-шарттарымен амтыл анын к реміз. А Ш мемлекетінде к птеген ауыл шаруашылы німдерін са тандыру компаниялары бар. Е ал аш ы ба дарлама " нім т сімін к пжа ты са тандыр" ауыл шаруашылы да ылдарыны т сімін са тандыратын, б л к птеген тосыннан болатын: р а шылы, су басып алу, жауын-шашынны шамадан тыс к п м лшерде болуынан, к шті дауыл, б рша, т.б. таби и апаттарды зардаптарынан ор ауды амтамасыз етеді. Ба дарлама аясында ор ау а 117 т рлі ауыл шаруашылы ында сірілетін да ылдар кіреді.

Са тандыруды е т менгі де гейі бюджет есебінен толы тай аржыландырылады, к тілетін нім т сімділігінен 50% т мен бол анда фермерлерге келген зиянны орнын толтыру а аз м лшерде т леуге кепілдік беріледі. Б л ба дарлама жа дайына с йкес, фермерлер тек кімшілік шы ынын р бір са тандыру да ылдары шін 100 доллар к лемінде т лейді. Фермерлер са тандыру т уекелділіктеріні де гейін та дап алу а м мкіндігі бар.

Б гінгі та да са тандыру – шаруашылы ж ргізуді ркениетті, осы заман ы ж не тиімді ж йесіні ажетті белгісі. Сонымен бірге, ауыл шаруашылы ында ы са тандыру, сіресе бізді елде, т уекел етуді аса ажет ететін экономика салаларыны бірі болып табылады. йткені, аза станда асты шаруашылы ы алдын ала болжап болмайтын ж не реттелмейтін таби и-климатты жа дайда ж зеге асырылады. сімдік шаруашылы ында міндетті са тандыруды олдау а б лінген аражаттарды бас аруды ж зеге асыру шін агентке арнайы шот ашу, сондай-а оны са тандыру саласында ызмет к рсету ж ніндегі кілеттіктерін л айту т ртібін реттейді. Ауыл шаруашылы ында міндетті са тандыруды мемлекеттік бас аруда нары ты механизмдерді пайдалануды к шейтуге ж рдемдесетін болады. сімдік шаруашылы ы німдерін ндіруші шаруа ожалы тарыны м ддесін олайсыз таби ат былыстары салдарынан ор айды. Са тандыру жа дайларында таби и олайсыз былыстарды сімдік шаруашылы ына тигізген зиянын да ылдарды р т рі бойынша аны тау тиімді деп ойлаймыз.

____________________

1. Никульшин Д. Институт страхования и поддержание стабильности финансового рынка// Вопросы экономики №11, 2010 – С.143-148

2. Баринова Е. Основные тенденции производства пшеницы в России//Международный сельскохозяйственный журнал №4, 2011 – С42-44.

3. Глебова А.Г. Динамика развития производства основных сельскохозяйственных культур//Аграрная наука, №8, 2011- С.2-5 *** В статье рассматриваются проблемы страхования сельскохозяйственных культур в аграрном секторе Республики Казахстан.

*** Ма алада аза стан Республикасыны аграрлы секторында ы ауыл шаруашылы да ылдарын са тандыруды м селелері арал ан.

*** In the article insurance issues of agricultural cultures in the rural sector of the Republic of Kazakhstan are considered.

ОЖ 333.731 3 (584 5)

АЗА СТАННЫ АГРО НЕРК СІП КЕШЕНІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫ

РДІСТІ ЕРЕКШЕЛІГІ

CHARACTERISTICS INNOVATION PROCESS AGRO OF KAZAKHSTAN

–  –  –

Кілт с здер: агро нерк сіп, инновациялы рдіс, индустриалды-инновациялы даму ба дарламасы.

«Инновациялы рдіс» т сінігі «жа а йлесімділік» ретінде, дамытуды амтамасыз ететінін, бірінші рет И.Шумпетерді «Экономикалы даму теориясында» аны талды, онда экономикалы дамуды, инновациялы рдіс пен к сіпкерлік ызметті дамытуды здіксіз байланысында арастырса, Х.Фримен жа а технологиялы ж йе мен технологиялы т керісті категориясын негіздеді, ол жа а технологияны игеруде инновацияны ызметтік ж йе ретінде арастыру а м мкіндік берді.

К п алымдар инновацияны немесе жа алы енгізуді техникалы -экономикалы рдіс ретінде, онда технологияны жа сарту ж не осымша пайда, осымша табыс алу ма сатында ылыми білім мен ылыми жа алы ты олдану ж зеге асады деп арастырады.

аза станны агро нерк сіп ндірісінде инновациялы рдісті дамытуды т жырымдамасында инновациялы рдіс «жа а немесе жа сар ан ауыл шаруашылы німдері мен оны айта делген німдерін ж не шикізатты деуді жа а немесе жетілген технологиясын жетілдіру ма сатында ылыми-зерттеулер мен зірлемелер ж ргізіліп, инновацияны ру ж не оларды здеріні тікелей ндірісінде игеру бойынша на ты іс-шараларды за ды ж не кезекпе-кезек ж ргізілетін ж йесі» деп аны тау сынылады. Бізді ойымызша, инновациялы ызметті ылыми-техникалы ж не ылыми ызметпен те естіру д рыс емес, инновациялы ызметті м нін ылыми-техникалы ызметті, ылым мен ндірісті интеграциясы ж не ндірісті біры ай цикліні алыптасуы мен ылыми німді игеруге жал ас ан рдісі ретінде есептеу ажет.

азіргі уа ытта аза станда мемлекеттік мекемелер мен йымдарды аса к п нормативтік жаттары бар, олар экономика салаларында инновациялы ызметті реттейді, соны ішінде агро нерк сіп ндірісінде, мемлекеттік инновациялы саясатты негізін белгілейді. Олар а « ылым туралы», «Мемлекеттік ылыми-техникалы саясат туралы» республика за ы ж не т.б. жаттар. Инновация туралы за, сонымен бірге «2006-2015 жж. Р индустриалды-инновациялы даму ба дарламасы» зірленді ж не бекітілді. Осыдан келе, инновациялы рдісті ндірістік-экономикалы ж йеде ылыми ж не ылыми-техникалы ызметтерді н тижелерін ж йелі олдану а м мкіндік беретін, техника-технологиялы ж не йымдастырушылы -бас арушылы кезе дерін зара байланыста ж не зара т уелділікте арастыру сынылады (1).

–  –  –

Инновациялы кезе жа алы ты немесе ылыми зірлемені пайда болуы мен оларды ндірістік рдісте олдану арасында ы уа ыт мерзімін к рсетеді. Инновациялы кезе ні за ты ы т мендегілерге байланысты: 1) ндірісті технологиялы де гейіне, 2) игеруге ортаны бейімделу абілеттілігі ж не 3) сырт ы аржылы -экономикалы факторлар а (1-кесте).

лемдік т жірибе к рсеткендей, инновациялы ызмет мемлекеттік бас аруды ж не ед уір аржыны салуды талап етеді. Инновациялы ызметке т мендегі факторлар сер етеді: ылыми-зерттеу ж мыстарына ж мсалатын шы ын к лемі; ылыми сыйымдылы ы жо ары німді жасау а абілетті ылыми ызметкерлерді саны; бітіруші мамандарды саны мен сапасы; инновациялы ызметті инфра рылымы; инновация негізінде е бек, материал ж не аржы орларын тиімді олдану а абілетті салалы бас аруды йымдастыру. Мынаны ескеру ажет, егер экономикасы жо ары дамы ан елдерде техникалы зірлемелерді инновациялы кезе ні за ты ы 5-6 жылды раса, дамушы елдерде 15-тен 25 жыл аралы ында болуда.

К п елдерді экономикасы инновациялы дамуды негізіне ж не технологиялы даму а ызмет ету ылым, ндіріс ж не о ам арасында ы зара арым- атынас ж йесіні алыптастырылуына ж не инновация а к бірек ба дарлан ан. Олар, оны ба ыттарын барлы кезе бойынша ылыми зерттеуден ндіріске енуін аны тайды. рбір мемлекетте, бірінші жа алы ы экономиканы инновациялы дамуына м н беріледі, лтты инновациялы ж йе алыптастырылады.

Инновациялы рдіске рт рлі ба ыттал ан, о ж не кері сер ететін факторлар мен жа дайлар жиынты ы сер етеді.

азіргі кезде инновациялы рдісті ш т рі б лініп к рсетілуде:

- арапайым ішкі йымды ( йымаралы ), ол жа ашылды ты зірлеу ж не оны бір к сіпорынны ішінде олдануды сынады, б л жа ашылды, ереже бойынша тауар т рінде болмайды;

- л аймалы, жа ашылды ты бірнеше ндірушілері бар болуы, жал ыз ндірушіні монополиялы стемділігін б зу;

- тауарлы, б л жа дайда кем дегенде екі шаруашылы субъект жа ашылды ты ндіруші ж не т тынушы ретінде рекет етеді, ал жа ашылды тауар к рінісінде болады(2).

аза станны агро нерк сіп кешеніндегі инновациялы рдісті ерекшелігі ретінде, ндірісті тарихи-д ст рлі технологиясынан бас а, келесілерді айту а болады:

- ауыл шаруашылы нім т рлеріні рт рлігі, технология т ріні ж не оны ндірістегі олдану мерзіміні за ты айырмашылы ы;

- шаруашылы ызметті ж ргізуде айма тар арасында таби и ж не экономикалы жа дайлар бойынша айырмашылы ы, ауыл шаруашылы ы ндірісіні аума ты рт рлі орналасуы мен бір-бірінен ашы ты ы;

- ауыл шаруашылы ыны ылыми-техникалы німді ндіруші йымдар мен мекемелерден о шау болуы;

- ауыл шаруашылы ы ндіріне ылыми жетістіктерді ендіруді на ты йымдастырушылы -экономикалы тетігіні болмауы, инновацияны игеруді т мен ар ыны.

лемдік шаруашылы ты интеграциялы жа дайында халы аралы аспектіде инновациялы саясатты м селелері – корпоративті ж не мемлекеттік – лтты б секеге абілеттілікті к шейту болып табылады. Мысалы, А Ш ылыми-техникалы саясатын ж зеге асыру жа сы дамы ан институционалды рылым а негізделеді.

Жапонияда 80 жылдарда Т мемлекеттік реттеу т жырымдамасында бол ан е к рделі згеріс, жуырда ы он жылды та осы мемлекетті к з арасы болып табылады, оны жа ашыл салада ж не ндірісте лі де алыптаспа ан лемдік к шбасшы атарына шы ару (жа а материалдар, микроэлектроника, биотехнология ж не т.б.).

Жетекші Еуропалы елдерде (Германияда, лыбританияда, Францияда) лтты мемлекеттік йымдар лтты ылыми-техникалы леуетті алыптастыруда, корпорацияларды олдауда м нді р л ойнайды, олар жеке німні ж не лтты німні б секеге абілеттілігін к тереді (3).

Бізді ше, жа ашылды т уекеліні факторын ескере отырып, шы армашылы ізденіске ж не инновациялы шешімді жедел ендіруді ынталандыруды ма сатты ба ыттылы ын алыптастыру а м мкіндік береді. Инновациялы ызметті бас ару дісі ауданды де гейде белгілі станымда аны талады, кестеде к рсетілген ма сат пен м селені ескереді (4). Инновациялы ызметті бас аруды негізгі ма саты кезе ні барлы атысушыларыны басымды экономикалы рекетіні ж йесін жасау, б л агро нерк сіп саласында ылыми-техникалы жетістіктерді ендіруді амтамасыз етуге м мкіндік береді, ылыми, ндірістік ж не ор леуетін белсендіреді (2-кесте).

Ауданды инновациялы ж йені алыптастыру шартты т рде екі кезе ге б лінген:

біріншісі – аудандарда инновациялы орталы тарды рылуы – болаша инновациялы кешен оша ы; екіншісі – т тастай ылыми- ндірістік организм ретіндегі жеке ауданды инновациялы кешенді ру.

Агро нерк сіп ндірісті инновациялы дамуыны ма сатты т тасты ынан инновациялы рдісті бас аруды с йкес келетін ызметтері шы ады. Олар стратегиялы маркетингтік, инновациялы рдісті жоспарлауда, инвестициялы рдісті ты ыз байланысын есептеу ж не ба ылау бойынша здіксіз зара байланысты тізбек болып табылады. Онда ы олданылатын к рсеткіштер толы т рде болмаса да, инновациялы рдісті ндірісті экономикалы тиімділігіне д реже серін ескереді.

азіргі кезе дегі лтты шаруашылы ты айта алыптастыруды басты м селелеріні бірі – экономиканы агро нерк сіп саласын т ра тандыру ж не дамыту барысында индустриалды-инновациялы даму а лкен м н беру болып табылады. Осы ан байланысты агро нерк сіп кешенін инновациялы дамыту ж не оны экономикалы тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруге арнал ан зерттеулер ерекше зектілікке ие.

Кесте-2. Ауданды де гейдегі агро нерк сіп кешенні инновациялы ызметіні негізгі станымдары, ма саттары ж не м селелері

–  –  –

Инновациялы рдістер зіні м ні бойынша ылым мен ндірісті бейнелейді, техникалы, биологиялы ж не химиялы ралдар мен заттарды, технологиялар мен шаруашылы ты ж ргізу т сілдерін здіксіз айта жа алау, ауыл шаруашылы ндірісін агроклиматты факторлар мен нары ты талаптарына сай, тауар німдеріне лемдік стандарттарды олдану шін жа дай жасайды. Б ны барлы ы ауыл шаруашылы ы ж не айта деу ндірісіні интенсивтік д режесін к теруге, инновацияны игерумен агро нерк сіп кешеніні барлы салаларында е бек німділігін арттыру а ж не осымша пайда алу а м мкіндік береді.

азіргі та да агро нерк сіп ндірісінде инновациялы рдістерді бейімдеу ар ылы ж не аума ты таби и, ндірістік ж не ылыми-техникалы леуеттерін йлесімді пайдалану факторларын есепке ала отырып, агро нерк сіп ндірісін ж ргізуге ба ыттал ан.

Агро нерк сіп ндірісінде инновацияны игеру т жірибесі негізінде технологиялы, техникалы ралдар мен ондыр ылар, на ты агроклиматты ж не ндірістік жа дайларды есепке ала отырып, сімдікті жа а немесе жетілдірілген сорты мен н сілді малдарды олдану ажет. Сол шін инновациялы рдістерді дамыту, инновациялы ызметтерді жа а т рлерін ру, агро нерк сіп ндірісіні айма ты ерекшеліктерін есепке алу, ылыми техникалы ж не инновациялы саясатты алыптастыру а дістемелік жанасуларды негіздеу те зекті м селеге айналуда ж не з шешімін табуды ажет етеді.

Экономикалы дамуды жа а станымын ылым, инновациялы ызмет, азіргі а паратты технологиялар негізіне енген инновация ретінде арастыру ажет. Осы себептен ылыми білім, ылыми-зерттеулер стратегиялы ресурс ретінде, з кезінде ылыми-техникалы дамуды ж не инновацияны игеруді жеделдетеді. Инновациялы рдіс здігінше бас а сипат а ие болады, ндірістік рдісті барлы тарапын амтиды, йымдастыру ж не бас ару рылымдарына енеді(5).

азіргі уа ытта ндіріске инновация мен ылыми жа алы тарды игеру жылдамды ы мен экономикалы ж не технологиялы б секелестік ар ынды дамуда. К сіпорындар мен фирмалар жа а технологияны, жа а білімді ізденуде, іргетасты зерттеулер ж ргізуге атысу а мтылуда, ндірістік жа дай а тез бейімделу ма сатында тікелей ндіріске инновацияны игеруді йымдастыруда.

____________________

аза стан Республикасыны индустриалды-инновациялы дамуыны 1. 2003-2015 жылдар ан арнал ан стратегиясы. www.government.kz Э.С. Алимкулова Агро нерк сіп ндірісінде инновациялы рдісті дамытуды 2.

ерекшеліктері // Р Білім ж не ылым министрлігіні ылыми журналы «Ізденіс-Поиск».

– Алматы, 2009. №2. Б.11-14. (бірлескен авторлы пен).

Муканов Д. М. Индустриално-инновационные развития Казахстана: потенциал и 3.

механизмы реализации. Алматы: М-Дайкер, 2004г. – 274с.

Э.С. Алимкулова Инновацияларды бас аруды м ні мен оларды жіктелуі //.А.Ясауи 4.

атында ы Х ТУ Хабаршысы. – Т ркістан, 2010. №1. Б.162-164.

Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. М:

5.

Вильмас, 2008 г. – 928 с.

*** Б л ма алада аза станда ы агро нерк сіп кешен ж мысыны жетілдіру м селелері арастырыл ан. Сонымен атар, инновациялы арым- атынастарыны жетілдіру сызбасы келтірілен.

*** В статье рассмотрены вопросы совершенствования инновационной деятельности агропромышленного комплекса в Казахстане, а также приведена схема совершенствования инновационных отношений.

–  –  –

Агро нерк сіптік кешенде жеке меншікке негізделген шаруашылы ж ргізуші рылымдарды пайда болуы б гінгі та да бухгалтерлік есепті йымдастыруды жетілдіруді талап етеді. Себебі жеке меншікке негізделген ауыл шаруашылы рылымдарында б рыннан алыптас ан бухгалтерлік есепті йымдастыру дістемесі шаруашылы ж ргізуді жа а нысанында ж зеге асырылатын сан ырлы операцияларды толы ж не д л к рсетуге м мкіндік бермейді.

аза стан Республикасыны "Шаруа ожалы ы туралы" за ына с йкес за ды т л а рмай-а, к сіпкерлік ызметпен айналысатын жеке т л алар шаруа ожалы ыны субъектілері болып табылады. Сондай-а, аталмыш за ды жатта орташа жылды ж мысшыларыны саны 50 адамнан аспайтын ж не жалпы активтеріні к ны 60 мы еселенген есептік к рсеткіштен т мен шаруа ожалы тары жеке к сіпкер ретінде бухгалтерлік ж не статистикалы есепті же ілдетілген ( арапайым) нысанмен йымдастыратынды ы атап к рсетілген [1].

Б гінгі та да ша ын к сіпкерлік субъектісі ретінде таныл ан шаруа ожалы тары зіні шаруашылы ызметіні бухгалтерлік есебін ж ргізуде ж не салы тар бойынша бюджетпен есеп айырысуда аза стан Республикасыны «Шаруа ожалы тары туралы», «Бухгалтерлік есеп ж не аржылы есептілік туралы» за дарын ж не аза стан Республикасыны «Салы ж не бюджетке т ленетін бас а да міндетті т лемдер туралы»

кодексін басшылы а алады.

Б л за ды жаттарда ша ын к сіпкерлік субъектілері ызметіні к птеген аспектілері соны ішінде салы ж йесін же ілдетуге ( ыс арту а) м мкіндік беретін же ілдетілген нысан бойынша есеп ж ргізу мен аржылы орытынды есепті ру аспектісі ай ындал ан.

Б гінгі та да шаруа ожалы тарында алыптас ан есеп ж ргізу мен аржылы есептілікті ру жа дайы жо арыда атал ан за ды жаттарды талаптарын орындау а м мкіндік бермейді. Сонды тан, ша ын к сіпкерлік субъектісі болып табылатын шаруа ожалы тарында жо арыда атал ан за ды жаттар а негізделген, оларды ызметіні объективті ба асын бере алатын бухгалтерлік есепті йымдастыруды ылыми т жірибеге негізделген жа а дістемесі жасалынуы ажет.

Ша ын к сіпкерлік субъектілеріні есебі мен аржылы орытынды есеп беруін же ілдетілген ( ыс артыл ан) нысанмен ж ргізу аза стан Республикасыны “Бухгалтерлік есеп ж не аржылы орытынды есеп беру туралы” за ымен белгіленді.

Аталмыш за ды жатты 20-бабында ай ындал ан талаптарды орындау ма сатында аза стан Республикасыны аржы Министрлігіні 2007 жы ы 21 маусымда ы №218 б йры ымен аржылы есептілікті №1 лтты стандарты (арнайы салы режимін олданатын шаруа ожалы тары шін) бекітілді [2].

Аталмыш стандарт а с йкес ша ын к сіпкерлік субъектісі болып табылатын жеке т л а ретінде тіркелген шаруа ожалы тары салы базасын аны тауды ы шамдал ан ж йесін олдана ж не салы органы белгілеген регистрлерде з шаруашылы операцияларын к рсете алады, я ни олар а бухгалтерлік есеп беру жаттарын толтыру ж не же ілдетілген ( ыс артыл ан) нысан бойынша, оны ішінде осарлы (екі жа ты) жазу т сілін, шоттар жоспарын олданбай-а кірістер мен шы ыстарды есепке алуына болады [3].

Осы айтыл андарды негізінде біз шаруа ожалы тарында бухгалтерлік есепті йымдастыру дістемесін жетілдіру ж нінде т мендегі сыныстарды жасады.

аржылы есептілікті №1 лтты стандартына с йкес шаруа ожалы ы зіні шаруашылы ызметіні есебін же ілдетілген ( арапайым) нысанмен, тек салы за ымен ай ындал ан т ртіп бойынша ж ргізуге тиісті. Я ни, ол есеп беру мерзімі (1 жыл) ішіндегі зіні табыстары мен шы ыстарыны сомасын жо арыда атал ан стандартта арастырыл ан арнайы кітапта к рсетеді.

Кітап бір к нтізбелік (календарлы ) жыл а ашылады ж не оны рбір беті номерленген, тігілген, салы органыны м рі басыл ан болу а тиісті. Кітапты со ы бетінде шаруа ожалы ы басшысыны олымен растал ан пара тарды саны к рсетіледі.

Жыл бойы кітап а жазулар бастап ы жаттарды негізінде жазылады.

Шаруа ожалы ына андай болмасын ішкі шаруашылы ма саттар а олданылатын бастап ы жаттарды толтыруды ажеті жо.

Банк ар ылы орындалатын есеп айырысу операциялары банк ережелеріне с йкес на ты а ша жарнасына берілетін хабарлама, чек, т лем тапсырмасы, талап-т лем тапсырмасы сия ты а ша аражаттары ж не есеп айырысу жаттары ар ылы орындалады.

На ты а ша жарнасына берілетін хабарлама – оны банктегі а ымда ы шотына есепке алу шін т сім аражаттарын ж не на ты а шамен салынатын бас а да сомаларды банкке абылдау ж ніндегі б йры ы. Хабарлама сиямен бір дана етіп жазылады;

абылдан ан а ша а банк квитанция (т біртек) береді.

А ша чегі – шаруа ожалы ыны банкке оны а ымда ы шотынан к рсетілген соманы на ты а шамен е бек а ы, іс сапар шы ындарына, шаруашылы операциялары ж не бас а да шы ындар а беру ж ніндегі б йры ы. Шаруа ожалы ы алатын а шаны ма саты чекті сырт ы жа ында к рсетіледі, оны бір дана етіп сиямен жазады. Чекпен бір мезгілде чек кітапшасында са талатын т біршегі толтырылады.

Т лем тапсырмасы – шаруа ожалы ыны банкке онда к рсетілген сомаларды зіні а ымда ы шотынан алушыны шотына аудару а берген б йры ы. Ондай алушылар жабды таушы к сіпорындар, аржы органдары, са тандыру ж не бас а да йымдар болуы м мкін. Т лем тапсырмасы тауарлы-материалды ндылы тар мен орындал ан ж мыстар ж не ызметтер шін есеп айырысулар кезінде, сондай-а тауарлар мен ызметтерге алдынала т лем а ы жасал ан кезде, за да немесе шартта к зделген реттерде аванс т лемдері жасал ан кезде пайдаланылады.

Т лем тапсырмасы, егер банк мекемесі мен шаруа ожалы ыны арасында зге ескертулер болмаса, ожалы ты шотында а ша аражаты бол ан жа дайда ана орындалу а абылданады. Ы айлы болу шін банк зінділері о ан тіркелген бастап ы жаттармен бірге жеке папкада са талу а тиісті.

аза стан Республикасыны ”Салы ж не бюджетке т ленетін бас а да міндетті т лемдер туралы” Кодексінде шаруа (фермер) ожалы тары шін арнаулы салы режимі арастырыл ан [4].

Біры ай жер салы ын есептеу мен т леу т ртібі Жер учаскесін ба алау ны біры ай жер салы ын есептеу шін негіз болып табылады. Жер учаскесін (жер пайдалану ы ын) ба алау нын ай ындау аза стан Республикасыны ”Жер туралы” за ында белгіленген т ртіппен ж ргізіледі. Біры ай жер салы ы жер учаскесіні ба алау нына 0,1 пайыз ставканы олдану жолымен есептелінеді.

Зерттеу ж ргізілген « лем» шаруа ожалы ыны жалпы жер к лемі 2010 жылы 200 гектарды рады. 1 гектар жер учаскесіні ба алау ны жо арыда атал ан за ды жат а с йкес 91644 те ге болады. Сонда б кіл жер к леміні ба алау ны 91644 х 200 га= 18328800 те гені райды.

Біры ай жер салы ыны сомасы:

18328800 те ге х 0,1 пайыз= 18329 те ге болады.

леуметтік салы ты есептеу мен т леу т ртібі Біры ай жер салы ын т леуші шаруа ожалы ы оны басшысын ж не м шелерін оса ал анда, рбір ызметкер шін айлы есептік к рсеткішті 20 пайызды ставкасы бойынша леуметтік салы сомасын ай сайын есептеп отырады. аза стан Республикасыны “2010 жыл а бюджет туралы” за ына с йкес айлы есептік к рсеткішті м лшері 2010 жылы – 1413 те гені рады. Сонда 2010 жыл а леуметтік салы сомасы х 0.20) х 7 = 1978 те ге х12 ай а = 23736 те ге.

Шаруа ожалы тары жекелеген ж мыстарды ( сіресе маусымды ауылшаруашылы ж мыстарын) орындау шін ж мысшыларды жалдайды. М ндай жа дайда осы ж мысшылармен келісім-шарт жасалынады. Жалдамалы ж мысшылармен есеп айырысу шін рбір ж мысшы бойынша т лемні т рлері, сталын ан ж не берілуге тиісті сомалар к рсетілетін аржылы есептілікті №1 лтты стандартында арастырыл ан «Е бек а ы т леу ведомосы» пайдаланылу а тиісті. Ведомосты нысаны ( лгісі) т менде келтірілді (1кесте).

–  –  –

Шаруа ожалы ыны м ліктерін жер к лемі, негізгі ж не айналым ралдары, биологиялы активтер райды. Жергілікті кімшіліктен шаруа ожалы ына оны жер иелену ы ын растайтын жат (Акт) берілген. Б л жатта ожалы жеріні к лемі ж ніндегі м ліметтер, сонымен бірге оны ыс аша сипаттамасы берілген. Сонды тан оларды есебін арнайы кітапта ж ргізуді ажеті жо деп есептейміз.

Шаруа ожалы ында ы негізгі ралдар а пайдалану мерзімі бір жылдан арты е бек ралдары жатады. Мысалы, ндірістік имараттар, рыл ылар, ауылшаруашылы машиналары мен жабды тар, к лік ралдары ж не та ы бас алар.

Шаруа ожалы ында биологиялы активтерді есебін ж ргізу дістемесі аржылы есептілікті №1 лтты стандартымен ж не № 41 «Ауыл шаруашылы ында ы есеп» деп аталатын халы аралы стандартымен реттелуге тиісті. Жо арыда атал ан стандарт а с йкес биологиялы актив (биологиялы активтер тобы) – дегеніміз ауыл шаруашылы ндірісі барысында дайын нім алу ма сатында к п немесе аз д режеде адамдар сер ететін объектілер ( ойлар, с т беретін ірі ара малдар, сімдіктер, орман шаруашылы ында ы а аштар, ж зімдіктер, жеміс-жидек а аштары, б талы сімдіктер ж не т.б.).

Шаруа ожалы ында негізгі ралдар бастап ы ны бойынша есепке алынады.

Негізгі ралдарды бастап ы нын оларды сатып алу а байланысты на ты шы ындар:

сатып- ткізу ба асы бойынша ба алан ан ны, са тау ж не тасымалдау шы ындары райды. Шаруа ожалы ыны шаруашылы ызметі жа дайында негізгі ралдар оз алысыны есебін ж ргізу шін аржылы есептілікті №1 лтты стандартында арастырыл ан лгідегі «Негізгі ралдарды ж не материалды емес активтерді оз алысы есебіні ведомосын» пайдалану ажет деп есептейміз.

Айналым ралдарына ( орлар а): т ым, ты айт ыштар, материалдар, жанар-жа ар майлар, осал ы б лшектер, сімдік ор ау ралдары, сімдік шаруашылы ы мен мал шаруашылы ыны дайын німдері ж не та ы бас алар жатады.

Айналым ралдарыны ( орларды ) есебін ж ргізу шін аржылы есептілікті №1 стандартында белгіленген В-2 лгідегі « орлар есебіні ведомосын» пайдалануды сынамыз. Негізгі ж не айналым ралдарын сатып алу жабды таушы к сіпорын толтыратын шоттар немесе бас а жаттар бойынша ж зеге асырылады. Негізгі ж не айналым ралдарын сатып- ткізу шаруа ожалы ында шот-фактура ар ылы орындалады.

Б л жатта сатып- ткізілген материалды ндылы тарды саны, сатып ткізу ба асы ж не ны к рсетіледі.

Сатып- ткізілген материалды ндылы тар бойынша осыл ан н а салынатын салы ( С) сомасы аталмыш жатта жеке к рсетіледі.

Шаруа ожалы ында есепті жыл ішінде орындал ан барлы шаруашылы операциялары жо арыда атал ан бастап ы жаттарды негізінде, екі жа ты ( осарлы) жазу дісін, субъектіні аржы-шаруашылы ызметі бухгалтерлік есебіні шоттар тізбегін пайдаланбай-а, Табыстар мен шы ыстар есебіні кітабында к рсетілуге тиісті.

Кітапта шаруашылы операциялары жыл бойы хронологиялы т ртіппен к рсетіледі, табыстар мен шы ындар бойынша жиынты есеп жылды ая ында шы арылады. Кітап титулды беттен ж не табыстар мен шы ыстар есебін ж ргізу ведомосынан т рады. Кітапта жіберілген ателерді т зету негізді болу а тиісті ж не ол жеке к сіпкерді олымен, жеке м рімен расталу а тиісті.

Шаруа ожалы ыны табыстар мен шы ыстарыны есебін ж ргізу кітабы т мендегі кестеде келтірілді (2-кесте ).

Табыстар мен шы ыстарды есебін ж ргізу кітабыны со ы пара ында кітапта ы бар пара тарды саны к рсетіліп, ожалы басшысыны олымен ж не ожалы ты жеке м рімен расталады. Шаруа ожалы ыны табыстары мен шы ыстарыны арасында ы айырмашылы оны шаруашылы ызметіні таза табыс немесе зиян т ріндегі аржылы н тижесін к рсетеді.

–  –  –

*** Ма алада шаруа ожалы тарыны есебін йымдастыруды аржылы есептілікті №1 лтты стандарты талаптарына сай жетілдіру м селелері арастырылды. Аталмыш стандарт а с йкес ша ын к сіпкерлік субъектісі болып табылатын шаруа ожалы тары шаруашылы ызметіні есебі салы за ында аны тал ан т ртіп бойынша ж ргізілуі ажет екендігі айтылды.

*** В статье рассмотрены проблемы совершенствования организации учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах в соответствии с требованиями Национального стандарта финансовой отчетности №1. Отмечено, что согласно данному стандарту крестьянские хозяйства, являющихся субъектами малого (фермерские) предпринимательства должны вести учет своей деятельности в порядке, определяемом только налоговым законодательством.

*** The paper considers the problem of improving the organization of the account in the peasant (farm) in accordance with the requirements of the National Accounting Standard number

1. Noted that under this standard the peasant (farmer) economy, which are small businesses must keep records of their activities in the order determined only by the tax legislation.

ОЖ 332.33:004

ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАС АРУДЫ ЭКОНОМИКАЛЫ МЕХАНИЗМІ

THE ECONOMIC MECHANISMS OF LAND MANAGEMENT RESOURCES

–  –  –

Т йінді с здер: жер ресурстарын бас ару, экономикалы механизм, экономикалы механизмні элементтері, экономикалы механизмні дістері, рента, жер салы ы, жер ба асы.

Жер ресурстарын бас аруды экономикалы реттеу механизмі экономикалы сер ету шаралары ж йесімен рылады. Б л шаралар мемлекетті жер саясатын ж ргізуге, жер иелері мен жер пайдаланушыларды ы тарын амтамасыз етуге, жер шін леуметтік т р ыдан ділетті т лема ыларды белгілеуге, жерді тымды ж не тиімді пайдалануды экономикалы ынталандыру а, жер учаскелерін тымды пайдаланба аны ж не оны экологиялы жа дайын нашарлат аны шін экономикалы санкцияларды енгізуге, жер ал аптарын б зылудан ж не экологиялы жа дайыны нашарлауынан, оларды за сыз иеленіп алудан ж не талан-тараж а салынудан ор ау а, жер меншігіні басым формаларын ны айту а ба ыттал ан.

Жер ресурстарын бас аруды экономикалы реттеуіштер ж йесі келесілерден т рады: жер салы ы; жерді жалдау т лема ысы; жерді нары ты ба асы; жерді кепілдік ба асы; жерлерді алып ой анда белгіленетін тема ылар; жерлерді са тауда белгіленетін тема ылар; жерді сапасын жо арылату шін т лема ылар; экологиялы шы ын шін айыпп л белгілеу; азаматты жер айналым кезінде салы салу ж не т.б.; жалды ы шім т лем.

Экономикалы механизмні негізгі элементтеріне мыналар жатады:

- дифференциалдан ан жер т лемдерін белгілеу;

- тымды жер иелену мен жер пайдалануды экономикалы ынталандыру ж не жерге ыпсыз ара аны шін, топыра ты нарлылы ы т мендегені шін экономикалы санкциялар олдану;

- ауыл шаруашылы ы ма сатында пайдаланылатын жерлерді бас а ажеттіліктер ( нерк сіп, к лік ж не т.с.с.) шін алып оюдан экономикалы ор ау;

- мемлекетті несие- аржылы ж не инвестициялы саясаты.

Жалпы жер ресурстарын бас аруды экономикалы механизмін бас ару дістеріні мына ж йесі т рінде к рсетуге болады (1-сурет):

• экономикалы ынталандыру;

• экономикалы кепілдіктер;

• экономикалы санкциялар.

Жер ресурстарын бас аруды экономикалы механизмі зге экономикалы тетіктермен (ба а, салы табысы ж не т.с.с.) бірге экономикалы реттеуіштер ж йесін ру а негіз ретінде жер рентасын пайдалану а негізделуі тиіс.

ЭКОНОМИКАЛЫ МЕХАНИЗМ

–  –  –

Рента – б л к сіпкерлік ызметпен тікелей байланыспа ан т ра ты табыс. Жер рентасыны таби аты бас аша. Жер иесі шаруашылы ты з бетімен ж ргізе алатынды ы белгілі, біра сонымен атар зіні жер пайдалану ы ын к сіпкерге жал а бере алады.

Жалды келісім-шарт а с йкес к сіпкер осы учаскеде монополиялы шаруашылы ж ргізу ы ын уа ытша иеленеді, сол шін жер иесіне жерді жалдау т лема ысын т леп отырады. Жал а алушыны ал ан пайдасыны бір б лігіні жер рентасына айналуы д л осы монополиямен амтамасыз етіледі.

Жер рентасыны рамында дифференциалды, абсолюттік ж не монополиялы рентаны б ліп к рсетеді. Дифференциалды рента шаруашылы объектісі ретінде жерге монополияны орнауы негізінде пайда болады, йткені рбір к сіпкер, азамат зіні иелігіне на тылы ж не ала ы шектеулі учаскені алады.

Ауыл шаруашылы ы німіне с раныс к бейген сайын шаруашылы айналым а нашар жер учаскелері тартылады, м ндай учаскелерден деттегі пайда алынады, ал орташа ж не е жа сы жер учаскелерден біршама жо ары пайда алынады. осымша пайда кейін дифференциалды рента а айналады.

Монополиялы жер рентасы т тынушылы асиеттері жа ынан сирек кездесетін ауыл шаруашылы ы нім т рлерін ндіруге болатын, ерекше сапалы жерлерде пайда болады.

Абсолюттік рента сапасына, орналасу жеріне ж не осымша салымдарды німділігіне байланыссыз, барлы ауыл шаруашылы ы жерлерінен алынады. са жер иелеріні абсолюттік рентаны алу а м мкіншілігі жо, йткені оларды ауыл шаруашылы ы німдерін ндіруге ж мсайтын шы ындары жалпы, шы ындарды о амды алыптас ан алыпты де гейінен жо ары [1, 31 б.].

Жер атынастарын экономикалы реттеу механизміні ма ызды рамдас б ліктеріні бірі – жер пайдалануды а ылы болуы.

Жер кодексі аза стан Республикасында жерді а ылы пайдалану а идасын бекітеді. «Жер шін т ленетін т лемдер» деген атаумен берілген Жер кодексіні 9-бабында жер салы ы ж не жерді жалдау т лема ысы сия ты жер шін т лем формалары арастырыл ан. Жер учаскелеріні меншік иелері, сол сия ты ал аш ы жерді пайдаланушылар жерге салы ты аза стан Республикасыны салы за дарында к зделген т ртіпте т лейді.

Жер учаскелерін жеке меншікке сатуда, мемлекетті жерді т ра ты пайдалануына беруде, сол сия ты мемлекетке немесе мемлекеттік жерді пайдаланушылар а жер учаскелерін жал а беруде т лем к лемін аза стан Республикасыны кіметі белгілейді.

Меншік иелеріне жер учаскелерін жал а беруде немесе сатуда, мемлекеттік емес жерді пайдаланушылар а тапсыруда т лем к лемі екі жа ты келісімімен белгіленеді. Екі жа ты келісімі бойынша жалды т лем таби и т рде болуы м мкін. аза стан Республикасы аума ында ы жер учаскелерін бас а мемлекетке жал а беруде жалды т лем к лемі осы мемлекеттер бекіткен келісім-шартпен белгіленеді.

Мемлекеттік емес жер пайдаланушылар а жерді уа ытша пайдалану ы ы жер учаскесін жал а беру келісім-шарты немесе жерді уа ытша а ысыз пайдалану келісімшарты негізінде ж ргізіледі.

Жер пайдалану ы ын белгілі бір мерзімге бас а адам а беру жал а немесе жерді уа ытша а ысыз пайдалану негізінде ж ргізіледі. Жер пайдалану ы ын алу азаматты ы ты келісімдер негізінде ж ргізіледі [2, 266 б.].

Жер салы ыны ма саты – жерге орналастыру, жер німділігін арттыру, оларды ор ау бойынша, сол сия ты аума ты леуметтік-м дени дамыту шін шараларды ж зеге асыруда жерді тымды пайдалану мен бюджет кірісін алыптастыруды экономикалы дістермен амтамасыз ету.

Жерді а ылы пайдалану ж не жер нары ыны даму м селелерін арастыра отырып, жерлерді азіргі ба алау ж йесін ру м селесіне к іл б лу ажет. Жоспарлы экономикада жер тауар асиетіне ие бол ан жо, ол тек е бек заты ж не ндіріс ралы болып саналды. Ал нары а тумен ол нары ты айналым а тартылып, айтадан тауар а айналды.

Ба а белгілеу нары ты экономиканы бас ару ж йесінде негізгі р л ат арады. Ба а айсыбір тауар а с ранысты жа дайы мен динамикасы туралы а парат тасиды, оны зерттеп, талдай отырып, не рлым тиімді бас арушылы шешімді абылдау а болады.

Жер шін т лема ыны негізді м лшерін белгілеуді амтамасыз ететін жер ба асын дістемелік т р ыдан сыпайы белгілеу жер ресурстарын тиімді бас ару мен пайдалануды ма ызды факторларды бірі болып табылады. Осы ретте жер ба асыны есептік м лшері о амды дамуды на тылы кезе іні экономикалы шынды ына толы ымен с йкес келуі тиіс, я ни ндірілетін німге ж мсалынатын о ам а ажетті шы ындар а, халы ты т лем абілетіне ж не оны т тынушылы арты шылы тарына, шаруашылы ызметті рт рлі сфераларында ы пайданы орташа нормасына шамалас болуы тиіс.

Жер салы ы жер к леміні бірлігіне жыл сайын белгіленген т лем т рінде белгіленеді. Базалы м лшерлемелерді Жер ресурстарын бас ару бойынша мемлекеттік агенттік дайындайды да, кіметке сынады.

Ауыл шаруашылы ы жерлеріне салынатын салы ты базалы м лшерлемелері бір гектар а есептеліп, топыра ты сапасы бойынша де гейленеді.

Жер ба асын аны тауды азіргі заман ы т сілдерді бірі жер учаскелерін сататын к птеген сатушыларды ба аны д меленуі мен жер учаскелерін сатып алатын к птеген сатып алушыларды ба а к туіні исы ында иылысу н ктесі т рінде берілген жерді тепе-те дік ба асыны моделі болып табылады [3].

Осы м селені шешуді кез келген бас а т сілінде жер ба асыны базалы к рсеткішіні не тым жо арылатылу, не тым т мендетілу ауіпі бар. Бірінші жа дайда жер иелері мен жер пайдаланушылар шы ын а шырайды, йткені олар л аймалы дайы ндіріске ажетті пайданы бір б лігінен айырылады; ал екінші жа дайда мемлекеттік ж не жергілікті бюджеттер зиян к реді, йткені б лар мемлекеттік т сімдерді белгілі бір лесінен айырылады.

аза станда ы нары ты атынастарды азіргі даму кезе і со ы жылдары о амды атынастарды реттеуді барлы сфераларында ке інен олданылып ж рген экономикалы механизмні к рт к шеюімен сипатталады. Алайда б гінгі та да жер ресурстарын бас аруды йымдастырушылы - ы ты механизмін экономикалы реттеуіштермен йлестіру ар ылы жер ресурстарыны тымды пайдаланылуы амтамасыз етіледі.

____________________

1. Волков, С.Н. Землеустройство в 6т. Т.5 Экономика землеустройства [Текст]:

учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений./ С.Н.Волков. М.:

Колос, 2001. - 456 с.

2. Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Жер ресурстарын бас ару: О улы. - Астана, 2005.

- 284 б.

3. Р Салы кодексі. - Астана, 2011 ж. - 125б.

*** Ма алада жер ресурстарын бас аруды экономикалы механизмдері арастырыл ан.

Жер ресурстарын бас аруды экономикалы реттеу механизмі экономикалы сер ету шаралары ж йесін алыптастыру а, мемлекетті жер саясатын ж ргізуге, жер иелері мен жер пайдаланушыларды ы тарын амтамасыз етуге, жерді тымды ж не тиімді пайдалануды экономикалы ынталандыру а ба ыттал ан.

*** В данной статье рассмотрены экономические механизмы управления земельными ресурсами. Механизм экономического регулирования управления земельными ресурсами формируется системой мер экономического воздействия, направленных на реализацию земельной политики государства, обеспечение прав землевладельцев и землепользователей, экономическое стимулирование рационального и эффективного землепользования.

*** In this article examines the economic mechanisms of management of land resources.

Mechanism for the economic regulation of land resources management is formed by the system of measures of the economic impact, aimed at the implementation of the land policy of the state, ensuring the rights of landowners and land users, economic stimulation of rational and efficient use of the land УДК 338.242

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

THE MANAGEMENT OF INNAVATION ACTIVITY OF ENTERPRISE

–  –  –

Понятие «инновация» применяется ко всем новшествам как в производственной, так и в организационной, финансовой, научно-исследовательской; учебной и других сферах, к любым усовершенствованиям; обеспечивающим экономию затрат или даже создающих условия для такой экономии. Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения идеи до ее практической реализации.

Инновации как процесс обладают определенной структурой, распределенной во времени, называемой жизненным циклом инноваций. Основные стадии жизненного цикла инноваций включают зарождение, освоение, диффузия, рутинизация, устаревание.

Классификация инноваций по стадиям жизненного цикла позволяет при формировании инновационной политики предприятия учесть временные характеристики производственных процессов.

А также, понятие «инновационная деятельность» – это комплекс мероприятий, которые способны превратить некие знания в и умения в финансовую выгоду для компании. Инновационная деятельность – это процесс, направленный на разработку инноваций, реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, в новый или усовершенствованный технологический процесс, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки [ 1 ].

Инновационным является такое предприятие, которое внедряет продуктовые или процессные инновации, независимо от того, кто был автором инновации - работники данной организации или внешние агенты (внешние собственники, банки, представители федеральных и местных органов власти, научно-исследовательские организации и провайдеры технологий, другие предприятия) Инновационная политика регламентирует сложную систему научно-технической, маркетинговой, управленческой, производственной и экономической деятельности, целью которой является внедрение инноваций в работу предприятия для обеспечения удовлетворения потребностей заказчиков и оптимальной загруженности производства.

Управление инновационной деятельностью предприятия включает в себя применение новых форм менеджмента. Например, можно сэкономить на канцелярских товарах, но внедрить более эффективную систему управление предприятием и в итоге получить более высокую прибыль. А также инновационная деятельность требует четкого планирования и контроля. Иначе даже самая передовая технология может принести предприятию убыток, а не доход. Управление инновационной деятельностью связано с повышенным уровнем риска, как правило, в инновационном портфеле должно находиться несколько идей, которые могут быть реализованы на предприятии. Аналитики не рекомендуют заниматься развитием одного крупного инновационного проекта, а рассредоточить свои усилия на несколько мелких проектов. Очевидно, что такой подход позволяет снизить объемы инвестиций для проектов и получить прибыль в случае реализации одной или нескольких бизнес-идей [2].

В Казахстане последние несколько лет интерес к инновациям вырос очень существенно - даже на уровне правительства стали приниматься меры по стимулированию инновационной деятельности. Зачастую под инновацией понимается создание и использование новых технологических идей, однако существует и другая сторона инновационной деятельности - организационная. Нововведения могут с успехом применяться не только в производстве продукции, но и в организации бизнеса с целью повышения его эффективности [3].

Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику или технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и управления, включая новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы анализа и т.д. По мере экономического развития общества значение инноваций все более возрастает, и на современном этапе инновации становятся важнейшим инструментом конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов на всех уровнях иерархии - от отдельных структурных единиц предприятий до стран и регионов в целом.

Под инновационной системой обычно понимают элементы организации, сопутствующие инновационной деятельности, а также взаимоотношения между ними, которые закрепляются в регулирующих документах предприятия (устав, положения о подразделениях, должностные инструкции). Для того, чтобы любой сотрудник свободно ориентировался в документах, лучше их объединить в информационную базу (например, создать сайт во внутренней корпоративной сети), а также обязать юрисконсульта или менеджера по персоналу давать консультации по вопросам применения документов.

Целью создания инновационной системы является:

- повышение конкурентоспособности продукции предприятия;

- создание инновационной базы для долгосрочного устойчивого роста предприятия;

- обеспечение экономической безопасности предприятия.

Инновационная система предприятия должна выполнять следующие функции:

- прогнозирование рынка и выбор приоритетных направлений исследований;

- стратегическое планирование инновационной деятельности предприятия;

- поиск, оценку и отбор инновационных идей и изобретений;

- внедрение инновационных проектов;

- мониторинг показателей уже внедрённых инновационных проектов и их корректировка.

Специалисты выделяют несколько типов стратегических инноваций.

Наступательный тип инновационной деятельности направлен на завоевание новых сегментов рынка, оборонительный – на удержание своих позиций на рынке, имитационный

– на копирование новых технологий, которые были разработаны другими компаниями, а стратегия «ниши» - на поиск и активную работу в определенном сегменте рынка, ориентированном на небольшое количество потребителей [ 4 ].

Значение инновационной деятельности для экономики предприятия определяется следующими моментами:

- является фактором конкурентноспособности продукции;

- обеспечивает эффективность использования производственных ресурсов;

- повышает степень адаптивности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды;Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«1 1. Цель освоения дисциплины Целью освоения дисциплины "Экология" является формирование у студентов навыков оценки воздействия неблагоприятных факторов на окружающую природную среду, прогнозирования изменения эк...»

«Journal of Siberian Federal University. Biology 1 (2009 2) 90-102 ~~~ УДК 582.35/99+551.435.34+551.324.22(235.222) Видовое разнообразие растений на молодых моренах ледника Софийский (Южно-Чуйский хребет, Цент...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В...»

«МОДУЛЬ 1 Урок 41. Экологические факторы и условия среды МаршрУт 1 Прочитайте текст "Среда обитания и условия существования" (Ресурс 1). Ответьте на вопросы задания 1 и запишите ответы в блокнот. Задание 1 • Среда – это:1) всё то, что окружает организмы 2) всё то, что окружает организмы и прямо влияет на них 3) всё то, что...»

«Проект Bioversity International/UNEP-GEF "In Situ/On farm сохранение и использование агробиоразнообразия (плодовые культуры и их дикорастущие сородичи) в Центральной Азии" К.С. Ашимов ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЭКО...»

«1. Цели подготовки Цель дисциплины "экология" – сформировать представление об экологии, как общебиологической науке, изучающей динамику популяций различных организмов в условиях биогеоценозов; о рациональном природопользовании, эко-эффективност...»

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова" БИОХИМИЯ краткий курс лекций для аспирант...»

«Медицинская наука Армении НАН РА 11 т. LIII 2013 УДК 613.6 Биологический возраст, темп старения и качество жизни работников некоторых компьютерных фирм г.Еревана М.С. Бархударян, Г.Т.Саркисян, В.Ю.Коган НИИ гигиены и профзаболеваний им. Н.Б. Акопяна 0040, Ереван, ул. Ачаряна, 2 Ключевые слова: те...»

«© 2003 г. Е.А. КВАША МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ В XX ВЕКЕ КВАША Екатерина Александровна кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйствен...»

«ХИЩНЫЙ КЛЕЩ МЕТАСЕЙУЛЮС ЗАЩИЩАЕТ ВИНОГРАДНИКИ И САДЫ ОТ ПАУТИННОГО КЛЕША ХИЩНЫЙ КЛЕЩ МЕТАСЕЙУЛЮС ЗАЩИЩАЕТ ВИНОГРАДНИКИ И САДЫ ОТ ПАУТИННОГО КЛЕША Е.В. Горшкова, Всесоюзный НИИ фитопатологии С каждым годом экологическая обстановка в России, как и во всем мире, катастрофически ухудшается. О...»

«Научно-исследовательская работа Тема: "Минеральные эликсиры: миф или реальность"Выполнил: Зуйков Иван Алексеевич, учащийся 6Б класса МБОУ гимназия "Пущино"Руководитель: Зуйкова Ольга Викторовна, учитель биологии МБОУ гимназия "Пущино" Оглавление 1. Введение..3 2. Основная часть..6 2.1. Обзор литературы..6 2.2....»

«АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ История и философия науки Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки Направленность программы: 03.03.01 Физиология Дисциплина Описание Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследов...»

«1. Цель освоения дисциплины Целью освоения дисциплины "Агроэкология" является формирование навыков рационального использования потенциальных возможностей почвы, растений и животных при производстве сельскохозяйственной продукции.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО Дисциплина "Агро...»

«СОГЛАСОВАНО Анализаторы Внесены в Государственный биохимические реестр средств измерений автоматизированные Регистрационный № /В Ь& 0~00 АБ-01-”УОМЗ” Взамен № Выпускаются по ТУ 9443-023-07539541-99 Назначение и область применения Анализаторы биохимические...»

«1 ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. МЕДИЦИНА 1. Biomediale : соврем. общество и геномная культура / ред.-сост. Д. Булатов. Е0 Калининград : Янтарный сказ, 2004. 499 с. : ил.; 27 см. Библиогр. : с....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследов...»

«Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей "Омская областная станция юных натуралистов" Переселение белок с постоянных мест обитания в парки города. (для пед...»

«Научно-исследовательская работа Определение дубильных веществ в корневище бадана толстолистного (Bergenia crassifolia (L.)Fritsch.), культивируемого в Кузбасском ботаническом саду Института экологии человека СО РАН Выполнил:...»

«Международный научно-исследовательский журнал № 11 (53) Часть 5 Ноябрь DOI: 10.18454/IRJ.2016.53.075 Шаова. Ж.А.1, Мамсиров Н.И.2 ORCID: 0000-0003-4581-5505 кандидат биологических наук, доцент, ORC...»

«Научный журнал НИУ ИТМО. Серия "Экономика и экологический менеджмент" № 3, 2015 УДК 338.1 Использование логарифмических функций для построения моделей устойчивого развития промышленных предприятий Д-р эконом. наук, проф. Сергеева И.Г. irsergeeva@mail.ru Духанина Д.О. diana_dukhanina@rambler.ru Университет ИТМО 191002, Санкт-Петербург, у...»

«АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ История и философия науки Направление подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина Направленность программы: 03.03.01 Физиология Дисциплина Описание Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследова...»

«2014 Географический вестник 4(31) Гидрология ГИДРОЛОГИЯ УДК 504:658.562 С.С.Дубняк © ЭКОЛОГО-ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА КРУПНЫХ РАВНИННЫХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ Рассмотрены проблемы улучшения технического и экологического состояния крупных равнинных водохранилищ, важнейшей из которых...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.